Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar Roger Presthus, kundeansvarlig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig"

Transkript

1 Hemit IT for liv og helse En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar Roger Presthus, kundeansvarlig

2 Hva skal jeg snakke om? Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge Ny IKT-organisering Hemits rolle og ansvar Regional organisering og porteføljestyring IKT handlingsplan innovasjon og forskning Hemits innovasjonsfokus

3 Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge IKT samordning i fylkeskommuner Regional IKT-enhet Felles EPJ Felles PACS/RIS Felles Lab ROS Nytt sykehus St Olavs Hospital Stabil drift og endringshåndtering Standardiserte pasientforløp Talegjenkjenning Utvikle kurve, medisinering, forordning (ekurve) Nytt EPJ/PAS Samhandling Standardiserte arbeidsprosesser Pasientmedvirkning Nytt lab.system Nytt logistikk- og økonomisystem ekurve og klinisk arbeidsflate IKT-organisering med økt gjennomføringsevne Nytt sykehus Helse Møre og Romsdal Før foretaks-modellen Gjennomføringsevne og klinisk dokumentasjon Stabilisering og utvikling Digital samhandling Neste generasjon

4 Beskriver HMN s IKT-organisering, styring og ansvar

5 Hemit skal bidra til En bedre pasientbehandling En bedre pasientopplevelse Bedre ledelseskvalitet

6 Hemit er til for helseforetakene Understøtte helseforetakene sine behov for IKT tjenester innen drift, forvaltning, utvikling og innovasjon

7 Hemits ansvar Ansvar for tjenesteproduksjon (drift, forvaltning og støtte) i egen regi samt forvaltning og oppfølging av eksterne tjenesteleverandører. Prosjekt- og oppdragsgjennomføring Integrasjoner av applikasjoner Forvalte metodikk for prosjektstyring, inkludert konsekvensanalyser og risikostyring Utarbeide og forvalte arkitektur- og teknologiplan IKT arkitektur som understøtter virksomhetsarkitektur Rådgiver i forhold til innovasjon/innovative tjenester og tjenesteutvikling på tvers av tjenester Innkjøp/anskaffelser av IKT-utstyr, applikasjoner og tjenester. Leverandøroppfølging innen drift/forvaltning og utvikling for de oppgaver og prosjekter som Hemit har ansvaret for Deltagelse i nasjonale fora og prosjekt Deltagelse i programkontor ehelse og derigjennom bidra i porteføljestyringen

8 Styret RHF Mandat SG ehelse Adm dir. RHF Styret HF Styringsgruppe ehelse Mandat Regionale Programstyrer Mandat til Programkontor Programkontor Adm dir HF Mandat lokal styringsgruppe Regionale Programstyrer Lokale mottaksprosjekter Pasientbehandlin g og samhandling Klinisk støtte Ressurs og kompetanse Logistikk og økonomi Teknologi og infrastruktur Lokal styringsgruppe Prosjektoppdrag Programdirektiv Programleder Programleder Programleder Programleder Programleder Prosjektleder Prosjektleder Prosjektoppdrag 8 Innføring Innføring

9 Styret RHF Mandat SG ehelse Adm dir. RHF Styret HF Styringsgruppe ehelse Mandat Regionale Programstyrer Mandat til Programkontor Programkontor Adm dir HF Mandat lokal styringsgruppe Regionale Programstyrer Lokale mottaksprosjekter Pasientbehandlin g og samhandling Klinisk støtte Ressurs og kompetanse Logistikk og økonomi Teknologi og infrastruktur Lokal styringsgruppe Prosjektoppdrag Programdirektiv Programleder Programleder Programleder Programleder Programleder Prosjektleder Prosjektleder Prosjektoppdrag 9 Innføring Innføring

10 Styringsgruppe ehelse - Oppgaver Foreslå gjennomføringsplan IKT strategi for Helse Midt-Norge RHF Oppfølging av gjennomføringsplanen gjennom å lede og prioritere, herunder beslutte oppstart av prosjekter i ehelseprogrammene Følge opp de regionale ehelseprogrammene Beslutte mandat for de regionale programstyrene og de lokale mottaksprosjektene Oppnevne deltakere i de regionale programstyrene, herunder valg av leder Sørge for helhet og ivareta avhengigheter på tvers av ehelseprogrammene Godkjenne avslutning av programmer Beslutte mandat for programkontor for styringsgruppe ehelse Gevinstrealiseringsplaner forutsettes gjennomført i linjen, men styringsgruppe ehelse skal følge opp Medlemmene i styringsgruppe ehelse deltar som representanter for egen organisasjon og er ansvarlig for å utøve styring på vegne av egen organisasjon innenfor økonomiske rammer gitt av adm. dir HMN 10 RHF

11 Styret RHF Mandat SG ehelse Adm dir. RHF Styret HF Styringsgruppe ehelse Mandat Regionale Programstyrer Mandat til Programkontor Programkontor Adm dir HF Mandat lokal styringsgruppe Regionale Programstyrer Lokale mottaksprosjekter Pasientbehandlin g og samhandling Klinisk støtte Ressurs og kompetanse Logistikk og økonomi Teknologi og infrastruktur Lokal styringsgruppe Prosjektoppdrag Programdirektiv Programleder Programleder Programleder Programleder Programleder Prosjektleder Prosjektleder Prosjektoppdrag 11 Innføring Innføring

12 Regionale programstyrer - Oppgaver UTKAST De regionale programstyrene inngår i Helse Midt-Norges prosjektorganisering, og arbeider med disse oppgaver på vegne av styringsgruppe ehelse. Styringsgruppe ehelse gir de regionale programstyrene følgende oppgaver: Beslutte programdirektiv for ehelseprogrammene Ansvarlig for realisering av programmets målsetninger innenfor rammen gitt i programdirektivet. Sørge for god styring og kontroll av prosjekter i ehelseprogrammet. Dette inkluderer oppfølging av fremdrift, økonomi, risiko og kvalitet på leveranser i prosjektene Sørge for gevinstrealisering i HF ene Oppnevne programleder for ehelseprogrammene Godkjenne mandat for programleder og prosjektledere Foreslå og godkjenne prosjekter innenfor programmet Godkjenne prosjektorganisering, herunder om det er behov for etablering av egne styringsgrupper for enkelt prosjekter. Godkjenne mandat for styringsgruppene både regionalt og lokalt. Godkjenne fullføring av hver fase i prosjektene og autorisere oppstart av neste fase 12

13 Regionale programstyrer - Oppgaver UTKAST Sørge for nødvendig bemanning og autorisere nødvendige midler for at prosjektene kan fullføres på en effektiv måte Godkjenne toleransegrenser for prosjektene innenfor tid, kostnader og kvalitet Behandle eskalerte saker fra prosjektene Bidra med innspill til langtidsplan/langtidsbudsjett og årlige budsjett Gi synlig og vedvarende støtte til programleder og prosjektledere Sikre effektiv kommunikasjon både innenfor programmet og ovenfor eksterne interessenter Medlemmene i programstyret deltar som representanter for egen organisasjon og er ansvarlig for å utøve styring på vegne av egen organisasjon De regionale programstyrene skal utøve programstyringen innenfor de rammer som er gitt av styringsgruppe ehelse. Ledere av de regionale programstyrene deltar på relevante saker i møtene til styringsgruppe ehelse. 13

14 Prioriteringsprosesser regionale prosjekter HF ved IKT-sjef koordinerer forslag på nye prosjekter til Programkontoret. IKT-sjef sørger for nødvendige innspill internt fra relevante fagmiljø/brukermiljø som berøres av prosjektforslaget før innsending. Programkontoret utarbeider saksunderlag for prioritering som oversendes de berørte HFene. Helseforetakene involverer berørte i eget helseforetak etter behov. En av foretakets viktigste oppgaver vil være å vurdere prosjektforslagene i forhold til foretakets virksomhetsstrategi og øvrige prioriteringer. Foretakets adm. dir. og ledergruppe involveres. Foretakets innstilling oversendes Programkontoret som, basert på innspillene og rådføring med Den regionale prioriteringsgruppen for IKT-prosjekter (REGI), utarbeider beslutningsunderlag for styringsgruppe ehelse 14

15 Programmer og tiltak Pasientbehandling og Samhandling Klinisk støtte Ressurs og kompetanse Logistikk og økonomi Teknologi og infrastruktur Nytt EPJ/PAS Pasientforløpsarbeid Kompetanseløft kliniske system Samhandlingstiltak (meldingsløftet) Innføre ekurve Klinisk arbeidsflate Strukturert pasientjournal som basis for datagrunnlag IKT-støtte forskning Ny LAB-løsning Medikamentforsyning Lagring og presentasjon medisinske bilder Kompetanse-oversikt Integrere aktivitetsplanlegging og ressursstyring Virksomhets- og risikostyring Kvalitetssystem Nytt logistikk og økonomisystem Infrastrukturløft Identitets- og tilgangsstyring Teknologiplan HMN Samordne prioritering av MTU og IKT Virksomhetsarkitektur 15

16 Teknologi og infrastruktur Administrativ støtte og ledelsesinformasjon Forskning, innovasjon og utdanning Klinisk støtte Pasientbehandling og samhandling Tiltakene må prioriteres i en fremdriftsplan UTKAST Program # Tiltak Bytte ut elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system Videreføre arbeidet med standardiserte pasientforløp Gjennomføre kompetanseløft for bruk av kliniske systemer Videreføring av samhandlingstiltak (meldingsløft) og tiltak knyttet til myndighetskrav Innføre ekurve Etablere klinisk arbeidsflate for prioriterte systemer 1 Etablere en ny løsning for laboratorietjenestene inklusive anskaffelse av nytt felles 2.1 produksjonssystem Fullføre innføring av løsning for medikamentforsyning 1 Etablere felles regionale løsninger for lagring og presentasjon av medisinske bilder, kliniske 2.3 svar og andre medisinske data Etablerer strukturert pasientjournal som basis for datagrunnlag Etablere tjeneste og plattform for IKT-støtte til forskning Bidra til at basisutdanning gir grunnleggende IKT-kompetanse og forståelse 4.1 Gjennomføring av program for logistikk- og økonomisystem Etablere løsning for forbedret virksomhets- og risikostyring Etablere oversikt over opplæring og sertifisering 1 1 Vurdere kvalitets- og prosedyresystem i sammenheng med strukturert pasientjournal med 4.4 beslutningsstøtte Integrere aktivitetsplanlegging og ressursstyring Videreføre infrastrukturløft og trådløst nett Etablere sikker identitets- og tilgangsstyring Revidere eksisterende teknologistrategi til en ny teknologiplan for HMN Samordne prioritering av MTU og IKT 1

17 IKT handlingsplan - Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon er en viktig del av IKT handlingsplan, prioriteringer: Strukturert journal Standardisering IKT verktøy for å støtte forskning og innovasjon I tillegg ønsker HMN å koble på kunnskapsmiljøene ved NTNU i forbindelse med innføringsprosessen, forskning i forbindelse med anvendelse av strukturert journal, standardisering og beslutningsstøtte, samt effektene av ny pas/epj. Feltet er inne i prioriteringsprosessen for perioden (men beløpsstørrelser er usikre)

18 Innovasjonsaktører og -arenaer i HMN Forskningsmiljøer/NSEP FOR Fremtidens operasjonsrom TTO InnoMed RHF HF Andre nettverk/ arenaer Intern Innovasjons gruppe HEMIT Eksterne aktører Interne aktører Leverandører Leverandør ansvarlig Hemit ledelse Portefølje Koordinator Prosjektportefølje Prosjektforslag Arkitekt forum Tjeneste utvikling Virksomhets Tjenester arkitektur Kundebehov Systemportefølje Innkjøp Innovative anskaffelser Teknologitrender Markedsdialog Leverandørkonferanser

19 Utfordringsbildet for Hemit Hvordan skal vi best samarbeide med andre innovasjonsaktører i Helse Midt-Norge? Hvordan skal vi prioritere ressursbruk i forhold til andre utviklingsaktiviteter og endringsarbeid? Hvordan skal vi organisere og strukturere arbeidet? Hvordan skal vi lykkes med innovasjon suksesskriterier for å fremme innovasjonskultur og -ledelse?

20 Hemit hva gjør vi for å lykkes med innovasjon? Struktur: Organisering og ressurser Etablere rolle som intern prosessdriver Allokere ressurser til konkrete prosjekter, herunder TTO Etablere intern innovasjonsgruppe med definert mandat Avklare organisasjonsmessig tilknytning internt Aktiv bidragsyter i regionale innovasjonsprosesser og tiltak Kultur: Konkretisere tiltak for å stimulere til å bygge innovasjonskultur og ledelse Etablere arenaer for å stimulere til idéskapning (flere inn-kanaler, innovasjonskonferanse, innovasjonstorg, innovasjonsdager.)

21 Hemitkonferansen 2014

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1.

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1. 1 / 37 for Perioden 2011-2015 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Leder Sykehusledermøtet (SLM) adm.direktør 21.06.2011 Side 1 av 37 IKT områdeplan 2 / 37 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

IKT KORT OM SYKEHUSPARTNER

IKT KORT OM SYKEHUSPARTNER 1 RAPPORT 2013 2 3 IKT KUNDER: Det enkelte helseforetak bestiller og inngår avtaler om tjenesteleveranser fra Sykehuspartner. Forvaltning av avtalene ligger typisk i den lokale IKT- eller HR-avdelingen

Detaljer

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til Kopi Fra: Sted: Tid: Leseveiledning Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Tiltak og prosjektporteføljestyring. Prosjektledersamling 23.01.2014. Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT

Tiltak og prosjektporteføljestyring. Prosjektledersamling 23.01.2014. Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT Tiltak og prosjektporteføljestyring Prosjektledersamling 23.01.2014 Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT Strategi 2013-2016 enerisk IKT-prosjektforløp Ide/ Forprosjekt Utredning Kravspesifikasjon

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 En standardisert IKT-plattform med felles løsninger Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 Noen nøkkeltall: Etablert 1. november 2004 275 ansatte. Omsetning i 2011

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer