Organisasjon Navn Dato Signatur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjon Navn Dato Signatur"

Transkript

1 Forprosjekt Pasientbehandling og Samhandling Dato: 2. mai 2014 Versjonsnr: 1.1 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Signatur Helse Midt-Norge Per Olav Skjesol

2 Innhold 1 INNLEDNING ENDRINGSHISTORIKK FORMÅLET MED DOKUMENTET DOKUMENTETS OMFANG OG AVGRENSNING VEDLIKEHOLD OG GODKJENNELSE AV DOKUMENTET STRATEGISK FORANKRING PROSJEKTETS MÅL OVERORDNET MÅL EFFEKTMÅL RESULTATMÅL AVGRENSNINGER OG FORUTSETNINGER ORGANISERING OG ANSVAR ORGANISASJONSSTRUKTUR ROLLER OG ANSVAR I PROSJEKTORGANISASJONEN KONTAKTINFORMASJON ØKONOMI PROSJEKTBUDSJETT FORUTSETNINGER LØNNSOMHETSVURDERING FREMDRIFTSPLAN MILEPÆLER AVVIKS- OG ENDRINGSHÅNDTERING DEFINISJONER PROSEDYRE FOR AVVIKSHÅNDTERING PROSEDYRE FOR ENDRINGSHÅNDTERING KOMMUNIKASJON MØTEAKTIVITETER RAPPORTERING INFORMASJON FRA PROSJEKTET

3 1 Innledning 1.1 Endringshistorikk Versjon Endring Dato Forfatter 0.1 Første versjon POS 0.7 Versjon for internt gjennomgang i teknologi og ehelse - Oppdatert samtlige kapittel fra versjon Versjon fremlagt Styringsgruppe ehelse for godkjenning 1.0 Endelig versjon godkjent av Styringsgruppe ehelse 1.1 Revidert versjon etter forskjøvet oppstart 1.2 Mindre justeringer etter godkjenning i programstyret 29 april LHH LHH LHH POS POS 1.2 Formålet med dokumentet Dokumentet beskriver prosjektplanen for et forprosjekt som skal definere rammene for arbeid innen ehelseprogrammet Pasientbehandling og Samhandling, ut fra tiltak definert i Helse Midt- Norges IKT Handlingsplan. Den største aktiviteten i programmet vil være knyttet til skifte av PAS/EPJ. Dokumentet beskriver målsetningen med forprosjektet, samt ansvarsområde og avgrensninger mot andre prosjekter og aktiviteter. Det beskriver prosjektorganisering, samt overordnede rammer for framdrift og økonomi. Dokumentet beskriver også prosjektets kvalitetsplan. Dokumentet er et styringsverktøy for hele prosjektorganisasjonen, kfr. kap. 4. Målgruppen for dokumentet er styringsgruppe ehelse, programstyret Pasientbehandling og samhandling, deltakere i forprosjektet og andre interessenter som ønsker informasjon om forprosjektet. 1.3 Dokumentets omfang og avgrensning Dokumentet beskriver planer og rammer for prosjektet Vedlikehold og godkjennelse av dokumentet en utarbeides av prosjektleder for forprosjektet. Planen skal godkjennes av og følges opp av programstyret for Pasientbehandling og samhandling. Viktigheten av tiltaksområdet krever imidlertid også at prosjektplanen behandles i styringsgruppe ehelse. 3

4 2 Strategisk forankring Prosjektet er forankret i IKT strategi Helse Midt-Norge Del I Målsetninger (sak 82-12), IKT strategi Helse Midt-Norge Del II Handlingsplan (sak 53-13) og sak «Forslag til innhold og konkretisering av regional utprøving av En innbygger En journal» Styret i Helse Midt-Norge fattet følgende vedtak i sak 82-12: 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar IKT-Strategi Helse Midt-Norge Del I, Målsetninger, og ber om at denne legges til grunn for Del II, arbeid med tiltak og handlingsplaner. 2. Styret ber administrerende direktør legge vekt på samhandling med kommunehelsetjenesten og fastlegene, samt andre offentlige og private aktører i det videre arbeidet. 3. Styret ber administrerende direktør sluttføre reorganisering av IKT-området regionalt og gjennom dette tydeliggjøre ansvarsforhold mellom HF og RHF 4. Styret fremhever betydningen av utvikling og forbedring av organisasjonen for innføring av IKT, herunder planlegging og gjennomføring av gevinstrealisering Styret i Helse Midt-Norge fattet følgende vedtak i sak 53-13: 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar IKT-strategi Helse Midt-Norge Del II, Handlingsplan , og ber om at denne legges til grunn for videre arbeid med IKT i foretaksgruppen. 2. Styret ber administrerende direktør videreføre det forberedende arbeidet for utskifting av nåværende pasientadministrative system og journalsystem i foretaksgruppen. Styret i Helse Midt-Norge fattet følgende vedtak i sak 65-13: 1. Styret i Helse Midt-Norge ønsker å gå videre med regionalt prosjekt og regionale samarbeidsparter for å etablere nye felles dokumentasjonssystemer i tråd med vår IKT strategi og handlingsplan og det felles målbilde som framkommer i Meld. St. 9 ( ) Én innbygger én journal. 2. Helse Midt-Norge ønsker å være en arena for erfaring og læring fra prosess, organisasjonsendring og samarbeid som helse-norge kan nytte godt av i framtiden. 3. Adm. dir. bes videreføre arbeidet med prosjektet i samarbeid med aktuelle aktører som kommuner, fastleger og andre. 4. Styret ønsker saken til ny behandling når rammebetingelser, økonomi og prosjektbeskrivelse er ytterligere klarlagt. 5. Vedlagte rapport oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som forslag og svar på oppdraget i foretaksmøtet 30. januar

5 3 Prosjektets mål 3.1 Overordnet mål Definere visjon og mål for ehelse-program pasientbehandling og samhandling, definere aktiviteter og prosjekter i programmet og planlegge hovedprosjekt for anskaffelse av nytt PAS/EPJ. 3.2 Effektmål Synliggjøring av felles mål og behov for kommune- og spesialisthelsetjenesten (kommuner fastleger, innbyggere) Sørge for en tydelig avgrensing av mål og omfang for program pasientbehandling og samhandling, herunder avklaringer av programmets ansvar for virksomhets- og prosessutvikling i helseforetakene. Utarbeide et veikart for programmet som synliggjør sammenhengen mellom prosjekter og aktiviteter i programmet Legge til rette for en effektiv anskaffelse av nytt PAS/EPJ gjennom planlegging av anskaffelsesprosjektet, herunder å avklare anskaffelsesstrategi. 3.3 Resultatmål Følgende leveranser Overordnet prosjektrapport Visjons og måldokument Business Case Anskaffelsesstrategi Programdirektiv for Pasientbehandling og samhandling for anskaffelse av nytt PAS/EPJ Interessentanalyse Kommunikasjonsstrategi Plan for risikostyring Teststrategi Opplæringsstrategi Prosjekthåndbok Erfaringsrapport Sluttrapport Under følger en oversikt over de dokumenter som vil bli levert i forprosjektet. 5

6 3.4 Avgrensninger og forutsetninger Programmet skal forholde seg til følgende målområder i IKT strategi del I med tilhørende målsetninger og ambisjoner. Pasientbehandling og pasientsikkerhet Forskning og innovasjon Utdanning Samhandling Kommunikasjon med pasienter og pårørende Brukervennlighet og opplæring Forprosjektet skal avklare gjennomføring av følgende tiltaksområder fra IKT handlingsplan Del II Pasientbehandling og samhandling Forskning, innovasjon og utdanning 6

7 4 Organisering og ansvar 4.1 Organisasjonsstruktur Figuren nedenfor viser hvordan prosjektet er organisert. Prosjektet deles inn i arbeidsstrømmer som vist i de blå boksene. Ressursgruppen vil i hovedsak bestå av kliniskpersonalet, personell fra kommuner og fastleger. I tillegg etableres det en klinisk referansegruppe samt at det vil gjennomføres referansemøter med forskjellige grupperinger. 4.2 Roller og ansvar i prosjektorganisasjonen Rolle Programstyret Prosjektleder Ass. prosjektleder Ansvar Øverste ansvarlige for forprosjektets gjennomføring og resultat. Ansvarlig for gjennomføring av forprosjektet, herunder planlegging, organisering og ressursallokering. Prosjektleder har ansvaret for at forprosjektet utføres innenfor rammene mht. tid, ressurser, omfang og kvalitet av leveransen. Prosjektleder er ansvarlig for å følge opp forprosjektets fremdrift, vurdere risiko og iverksette tiltak ved behov. Prosjektleder rapporterer til programstyret. Skal bistå prosjektleder i planlegging og styring av forprosjektet. Ass. prosjektleder har ansvar for oppfølging av prosjektkontoret.. 7

8 Prosjektkontor Leveranseansvarlig Prosjektdeltakere Referansegruppe Ass. prosjektleder rapporterer til prosjektleder Ansvarlig for å støtte prosjektleder med gjennomføring av forprosjektet. Sentrale oppgaver vil være: Ansvar for administrative funksjoner i forhold til drift av prosjektlokaler. Ansvar for å ivareta arkivering i samsvar med lovkrav og Helse Midt-Norges retningslinjer. Ansvar for oppfølging av timeføring og økonomi Ansvar for oppfølging av utvalgte leveransestrømmer Bistå med planlegging og gjennomføring av Kick-off, arbeidsmøter og workshops Prosjektkontoret består av ass. prosjektleder og prosjektsekretær. I tillegg kan prosjektkontoret trekke på prosjektdeltakere ved behov. Prosjektkontoret rapporterer til prosjektleder. Ansvarlig for gjennomføring av den leveransen som de er tildelt. Ansvarlig fordele og delegere oppgaver og ansvar til prosjektgruppedeltakerne slik at leveransene blir gjennomført. Skal sikre ivaretakelse avhengigheter til andre leveranser. Skal bidra i gjennomføring av de ulike leveransene. Dette innebærer ansvar for å ivareta og utføre tildelte oppgaver. Eksempelvis: Aktiv deltakelse i workshops Forberede og presentere ulike tema både i prosjektgruppen og i referansegruppe Gjennomføre diverse research Rapportskriving Lede arbeidsgrupper Prosjektdeltakerne skal være en bindeledd tilbake til virksomheten Ansvarlig for å gi råd og veiledning i faglige spørsmål For å legge til rette for en mest mulig effektiv gjennomføring av ehelseprogrammet Pasientbehandling og samhandling er det ønskelig med kontinuitet i bemanningen av de beskrevne roller. Dette er kommunisert i ressursforespørselen som er utsendt ifm. bemanning av dette forprosjektet. 4.3 Kontaktinformasjon Rolle Navn Telefon E-post adresse Leder av programstyret Stein Kaasa Prosjektleder Per Olav Skjesol Ass. Prosjektleder Lars Henrik Hegrenæs

9 5 Økonomi 5.1 Prosjektbudsjett Tabellen nedenfor viser oversikt over akkumulert prosjektbudsjett, hentet fra prosjektoppdraget. Budsjettposter Forprosjekt Personellkostnader - Hemit Personellkostnader - RHF/HF Personellkostnader - Kommune/fastleger Personellkostnader - Konsulenter Juridisketjenester Øvrige kostnader (reise, adm, utsyr etc) Usikkerhetspot Sum Forutsetninger Følgende forutsetninger er lagt til grunn i budsjettforslaget: Varighet forprosjekt 4 måneder Timekostnader Hemit: kr. 750 Timekostnader konsulent: kr Årsverkskostnader ansatte i HF/RHF: kr inkludert sosiale kostander Dagsverkkostander fastlegene: kr Usikkerhetspot: 10% Grad av deltakelse iht tabell nedenfor. Rolle Grad av deltakelse FP Prosjektleder 100 % Ass. Prosjektleder 100 % Virksomhetsarkitekt 50 % Virksomhetsarkitekt 50 % Virksomhetsarkitekt 80 % Virksomhetsarkitekt 20 % Prosjektsekretær 80 % Kommunikasjon 25 % Endringsledelse 25 % Risiko 50 % Test 50 % Prosjektleder kommune 40 % Anskaffelse og kontrakt 20 % Helsefaglig representant 20 % 9

10 Helsefaglig representant 40 % Helsefaglig representant 50 % Helsefaglig representant 50 % Helsefaglig representant 50 % Helsefaglig representant 20 % Helsefaglig representant 40 % Helsefaglig representant 20 % Helsefaglig representant 50 % Helsefaglig representant 50 % Representant Farmasi 50 % Pasientforløp/pasientlogistikk 20 % Helsefaglig representant - 20 % Pasientforløp/pasientlogistikk 60 % Pasientforløp/pasientlogistikk 80 % Planlegger 100 % Anskaffelsesansvarlig 80 % Kvalitetsansvarlig / Risiko 80 % Opplæringsansvarlig 40 % Prosjektstøtte/coaching 20 % Helsefaglig representant - Fastlege 20 % Helsefaglig representant - Fastlege 20 % Kommunerepresentant 20 % Kommunerepresentant - Helsefaglig 20 % Kommunerepresentant 20 % Brukerrepresentant 20 % Deltakelse i referansegruppe forutsettes dekket av foretaket hvor vedkommende er ansatt. Prosjektet ønsker deltakelse fra kommunehelsetjenesten og fastleger. Budsjettet som er lagt til grunn inneholder finansering av fastlegene. Kommunene dekker kostnadene for kommunerepresentantene. 5.3 Lønnsomhetsvurdering Ikke aktuelt for forprosjekt. 10

11 6 Fremdriftsplan 6.1 Milepæler I milepælsplanen nedenfor er de viktigste milepælene for prosjektet definert. Dato Milepæl Når prosjektplan for prosjektet godkjent av styringsgruppe ehelse og Kickoff er gjennomført Når interessentanalyse er gjennomført og kvalitetssikret Når kommunikasjonsstrategi er utarbeidet og godkjent av programstyret Når Business Case er utarbeidet og godkjent av programstyret Når Visjons og måldokumentet er utarbeidet og godkjent av programstyret Når anskaffelsesstrategi er utarbeidet og godkjent av programstyret Når programdirektiv for Pasientbehandling og Samhandling er utarbeidet og ekstern kvalitetssikring er gjennomført Når programdirektiv for Pasientbehandling og Samhandling er utarbeidet og ekstern kvalitetssikring er gjennomført Når programdirektiv for Pasientbehandling og Samhandling er godkjent av programstyret Når prosjektplan for anskaffelse av nytt EPJ/PAS er godkjent av programstyret Når forprosjektet er formelt avsluttet og sluttrapport er godkjent av programstyret 11

12 7 Avviks- og endringshåndtering 7.1 Definisjoner Avvik betegner at det har oppstått en situasjon som gjør at prosjektet ikke kan gjennomføres innenfor avtalt fremdriftsplan, økonomiske rammer og/eller kvalitet. Endringer defineres som avtalte endringer i prosjektets rammer mht. fremdriftsplan, økonomi og/eller kvalitet. 7.2 Prosedyre for avvikshåndtering Prosjektdeltakere kan melde mulige avvik (pr. e-post eller lignende) til prosjektleder, som har ansvaret for å dokumentere avviket i eget skjema og håndtere disse. Alle meldte avvik skal loggføres av prosjektleder. Se EQS for nærmere beskrivelse av rutiner og maler for avvikshåndtering. 7.3 Prosedyre for endringshåndtering Forslag om endringer gjøres på tilsvarende måte som for avviksmeldinger, ved å fylle ut endringsskjema som prosjektleder har ansvaret for å håndtere. Alle endringsønsker skal loggføres av prosjektleder. Endringer som går utover prosjektets rammer skal behandles i styringsgruppen. Se EQS for nærmere beskrivelse av rutiner og maler for avvikshåndtering. 12

13 8 Kommunikasjon 8.1 Møteaktiviteter Innkalling til møter skal fortrinnsvis skje pr. e-post ved bruk av møteinnkallingsfunksjon. Agenda skal framgå av innkallingen. Møteoversikt: Møtetype Frekvens Referent Programstyret Månedlig Prosjektansvarlig Prosjektgruppemøter Ukentlig Prosjektleder Samarbeidsforum Arbeidsmøter etter behov Etter avtale 8.2 Rapportering Type rapportering, rapporteringsveier og frekvenser for rapportering er beskrevet i tabellen nedenfor: Rapporttype Frekvens Ansvarlig Mottaker Statusrapport Månedlig Prosjektleder Programstyret Sluttrapport Ved prosjektslutt Prosjektleder Programstyret 8.3 Informasjon fra prosjektet Prosjektet er ansvarlig for å identifisere interessenter utenfor prosjektet og sørge for informasjon fra prosjektet til disse. Dette gjøres gjennom aktiviteten knyttet til interessentanalyse. Prosjektet skal utarbeide en informasjonspakke ved oppstart og en ved avslutning. Se EQS for mal til informasjonsplan. 13

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet

Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet Mandat Vedtatt av styringsgruppa 27. august 2014 Side 1 av 32 Innhold 1 Programinformasjon... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Innledning... 5 4 Strategiske føringer...

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst Prosjektdirektiv. for prosjekt Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Prosjektdirektiv. Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst Prosjektdirektiv. for prosjekt Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1 / 13 for prosjekt GODKJENT AV: Styringsgruppemøte 12. september 2012 Navn Rolle Stilling Dato 2 / 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT

Detaljer

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Vedlegg Rapport 2/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (19.08.2010) Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetaket) Tid: Mandag 23.februar 2009 kl. 09.00 Sted: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 18.02.13 RAPPORT 1/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn kommune

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLE 1 TERTIALRAPPORT 2-2013 DIITAL FORNIN - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Innledning Denne tertialrapporten (tertial 2) gir en oversikt over status og fremdrift for programmet

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hemit IT for liv og helse En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hva skal jeg snakke om? Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge Ny IKT-organisering

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune 01.01.2013-31.12.2013 Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune er midt i en stor og kompleks omstillingsprosess, og det er fremdeles mye igjen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 0000 Internrevisjonen Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Helse Vest RHF, juni 2013 Revisjon av pasientreiser 2 Helse Vest RHF INNHOLD

Detaljer

Prosjektdirektiv. Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014)

Prosjektdirektiv. <Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten> Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014) Prosjektdirektiv Fase 2 (2011 2014) Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn Styringsgruppen Prosjektgruppen Institusjon

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer