Hvordan ta arkitektur inn i prosjekter? God metode og praktisk tilnærming.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan ta arkitektur inn i prosjekter? God metode og praktisk tilnærming."

Transkript

1 Hvordan ta arkitektur inn i prosjekter? God metode og praktisk tilnærming. 22. januar 2014 Roar Engen, Virksomhetsarkitekt Nasjonal IKT, Fagforum Arkitektur

2 Oppgaven.. 1. Arkitektur inn i prosjekter Basert på 2. God metode gjennomført med en 3. Praktisk tilnærming Men først litt intro..

3 NIKT Fagforum Arkitektur reisen Dialogkonferanse for helsepersonell og - ledelse NIKT FA etablert Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten Sammendrag Metodikk for bruk og forvaltning Helsewiki Videreutvikling av arkitekturen Innsalg virksomhetsarkitekturpraksis Arkitektur som del av NIKT porteføljestyring Seminar for virksomhetsledere Utredning virksomhetsarkitekturpraksis Arkitekturen vedtatt i alle regioner TOGAF vedtatt som arkitekturrammeverk Kompetanseheving TOGAF NIKT strategi: etablere virksomhetsarkitektur som strategisk middel 2014 NIKT blir eget helseforetak Etablerer felles ståsted og bidrar til erfaringsutveksling Utarbeider høringsuttalelser Bruker arkitekturen og deltar i NIKT tiltak og nasjonale aktiviteter Gjenbruker, påvirker og deltar i egen region

4 Nasjonale føringer for arkitektur innenfor helse Styringsdokumentet Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten ble godkjent av NIKT i oktober 2008 Sammendrag og brosjyre AD forankret TOGAF som metode og verktøy for utvikling og forvaltning av virksomhetsarkitektur på nasjonalt nivå NIKT FA anbefaler at TOGAF brukes også regionalt for å oppnå en standardisering av rammeverk og begrepsbruk for hele spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur WiKi: DIFI har 7 arkitekturprinsipper som gjelder: 2.0.pdf

5 Økende krav til en helhetlig tilnærming Flere års fokus på behov for samordning, helhetlige pasientforløp på tvers av organisatoriske skiller og behov for sterkere styring Meldingsløftet St mld 47 Samhandlingsreformen St mld 9: En innbygger- en journal St mld 10: God kvalitet, trygge tjenester St mld 11: Personvern utsikter og utfordringar Ny pasientjournallov og helseregisterlov på høring Nye arenaer for samarbeid og prioritering: Styrket E-helse og IT i Helsedirektoratet KommIT etablert som program NIKT etableres som egen juridisk enhet i 2014 Samarbeidsarenaer for alle helsesektor aktørene ehelsegruppen, Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg, NUIT

6 Kontekst for presentasjonen Prosjekter er tidsbegrenset og leveranseorientert virksomhets- og IT arkitekturer er varige og har livsløps fokus Designed for life Eksempel: det er ikke jordmora det kommer an på.. med Andy Kyte, VP and Gartner fellow Utvikling og forvaltning av arkitektur skjer også utenfor det enkelte prosjekt, for eksempel: I strategi-, budsjett- og investeringsprosesser og i porteføljestyring I kontinuerlig forbedringsarbeid i foretakene drevet av verdiskaping / gevinstrealisering I innovasjon og endringsarbeid Som en del av løpende drift og forvaltning Hos systemleverandørene foretakene/prosjektene kjøper applikasjoner fra Prosjekt i denne presentasjonen starter etter at beslutning om utredning/endring er tatt, og mandat basert på business case er gitt av oppdragsgiver Prosjekt i denne presentasjonen består av en oppstarts-, planlegging-, gjennomføring- og overleveringsfase, og slutter når produktet er overlevert linjen og prosjektorganisasjonen avviklet Interessentenes behov konkretiseres og spisses gjennom å formulere spørsmål, og svares opp med spesifiserte arkitekturleveranser Side 6

7 God metode = TOGAF ADM Dagens arkitektur As-Is Virksomhetens struktur består av Organisasjon og prosess (Business Architecture) Mål arkitektur To-Be Virksomhetens struktur består av Organisasjon og prosess (Business Architecture) understøttet av IT Systemer (Data & Application Architecture) som kjører på Teknologi (Technology Architecture) understøttet av IT Systemer (Data & Application Architecture) som kjører på Teknologi (Technology Architecture)

8 God metode = TOGAF ADM Dagens arkitektur As-Is Virksomhetens struktur består av Organisasjon og prosess (Business Architecture) Innføre neste generasjon PAS/EPJ (Epic) Mål arkitektur To-Be Virksomhetens struktur består av Organisasjon og prosess (Business Architecture) understøttet av IT Systemer (Data & Application Architecture) som kjører på Konsolidere og oppgradere DIPS Teknologi Oppgradere kjernenett i datasenteret (Technology Architecture) understøttet av IT Systemer (Data & Application Architecture) som kjører på Teknologi (Technology Architecture)

9 God metode = TOGAF ADM Dagens arkitektur As-Is Virksomhetens struktur består av Bygge og åpne ny sykehusstruktur og Organisasjon og nytt sykehusbygg prosess (Business Architecture) Innføre neste generasjon PAS/EPJ (Epic) En innbygger en journal.. understøttet av IT Systemer (Data & Application Architecture) som kjører på Konsolidere og oppgradere DIPS Teknologi Oppgradere kjernenett i datasenteret (Technology Architecture) Mål arkitektur To-Be Virksomhetens struktur består av Organisasjon og prosess (Business Architecture) understøttet av IT Systemer (Data & Application Architecture) som kjører på Teknologi (Technology Architecture)

10 Virksomhet og / eller IT fokus Virksomhetens struktur består av Organisasjon og prosess (Business Architecture) understøttet av IT Systemer (Data & Application Architecture) som kjører på Teknologi (Technology Architecture) Virksomhetens struktur/arkitektur Virksomhetsarkitekten bidrar til å besvare spørsmål som: Hvilke virksomhetsmål og designprinsipper gjelder for prosjektet? Hvilke strategier og mål skal prosjektet levere på? Hvilke arbeidsprosesser har virksomheten i dag? Hvilke organisasjonsenheter og arbeidsprosesser berøres av prosjektet? Hvor god forberedt er organisasjonen på endringene? Hvilke opplæring til hvilke aktører og når? Hvordan skal arbeidsprosessene se ut etter endringene? (målarkitektur) Kan endringene i prosesser knyttes til effektmål? (motivation) Hvilke informasjon og integrasjonsbehov? (målarkitektur) Finnes det eksisterende arkitekturbeskrivelser som kan brukes? Virksomhetens IT struktur/arkitektur IT/ løsningsarkitekten bidrar til å besvare spørsmål som: Hvilke IT mål gjelder i prosjektet? Hvilke applikasjoner kan gjenbrukes og hvilke kan fases ut? Hvilke applikasjoner skal endres og hvilke prosesser brukes de i? Er infrastrukturen klar for det nye IT systemet? (nåværende arkitektur) Hvilke integrasjoner og tekniske grensesnitt påvirkes? Hvilke teknologistandarder gjelder? Hvilke infrastruktur komponenter? Hvilke underleverandører og avtaler?

11 Ved etablering av prosjektet Eksempler på sjekkpunkter: Har jeg rett arkitekt kompetanse i prosjektet? Hvilke arkitekturprinsipper og designregler gjelder? Hvilke beslutningspunkter og kvalitetssikring gjelder for prosjektet? Er effekt- og resultatmål konkrete og målbare? Kan alle prosjekt leveranser knyttes til mål? Er interessentene identifisert og har hver interessent formulert konkrete behov? (som spørsmål) Kan alle prosjektets arkitekturleveranser knyttes til målene, og adresserer de interessentenes spørsmål? Er det eksisterende arkitekturbeskrivelser eller prosjektleveranser som kan gjenbrukes?

12 Hvilke interessenter med behov har prosjektet? 12

13 Hvilke interessenter med behov har prosjektet? Pasient Helsepersonell Innbygger Dagens arkitektur Mål arkitektur Administrativt personell As-Is To-Be IT system leverandør beskrevet beskrevet Helse leder IT driftsleverandør Beslutningstager 13

14 Tips til oppstarts fasen i prosjektet Bruk malene fra NIKT programkontoret når prosjektet planlegges det bidrar til god struktur og gjør porteføljestyring og beslutninger enklere Engasjer virksomhetsarkitekten i planlegging og kvalitetssikring av prosjektet, og bruk godt med tid på: Konkretisere mål, effekt/gevinstmål, resultat/prosjektmål (målhierarki, f.eks BDM) Interessentanalyse som er dokumentert per interessent (konkrete spørsmål) P.S. Jurister og sikkerhetsledere er også interessenter som bør inn tidlig Hvilke spørsmål skal arkitekt(ur) besvare per interessent? Detaljer ut hva, hvordan og med hvilke verktøy arkitekten skal levere i prosjektet Bruk Fagforum Arkitektur som kvalitetssikrer på prosjektmandat og plan Det er god praksis å få sign-off også på arkitekturleveransene

15 Planleggings fasen i prosjektet Eksempler på interessent spørsmål: Hvilke organisasjonsenheter og prosess(er) berøres? Hvordan er arbeidsprosess og arbeidsflyt i dag? Hvilke informasjon og aktører inngår i prosess(ene) Hvordan skal prosessene se ut i målarkitekturen? Kan endringer i arbeidsprosesser knyttes til effektmål? Hvilken applikasjon brukes i hvilken prosess? Hvilke dataflyt og integrasjoner vil endres? Hvilke applikasjonskomponenter mangler og må anskaffes? Hvilke applikasjonskomponenter må endres? Hvor mange ansatte blir direkte berørt? Er det behov for ny eller endret bruk av teknologi/infrastruktur? Hvilke løsnings konsepter og alternativer vil kunne realisere endringene? Hvilke risiko og anhengigheter vil endringene medføre?

16 Tips til planleggings fasen i prosjektet Det er interessentenes behov (formulert som spørsmål) som er drivende for: hvor arkitekten skal fokusere sine leveranser hvilke visualisering, rapporter og faktagrunnlag som kan /skal benyttes hvilke verktøystøtte prosjektene og arkitektene har behov for Dersom prosjektet involverer organisasjon og prosess området fungerer prosess og arbeidsflyt tilnærmingen godt.. (og ikke bruk domener og ADM e.t.c) Aksepter at virksomhets- og IT arkitekter bruker en veletablert metode, begrepsapparat o.s.v men sørg for at interessentene får besvart sine spørsmål på en forståelig og god måte

17 Eksempel-I; fra IT anskaffelse til organisasjonsutvikling (med god arkitektur metode) I hvilke arbeidsprosesser/aktiviteter i behandlinglinjen ved SØ vil RPS-systemets funksjoner bli brukt? Hvilke roller ved sykehuset skal ha tilgang til de ulike brukerdialogene i RPSsystemet? Fra hvilke underliggende systemer/webservices skal data hentes/oppdateres? Hvilke data domener/elementer/attributter (masterdata) er nødvendige for å gjøre dialogene effektive for brukerne? Hvilket utstyr (Pasient signal, lokalisering, rørpost, AGV er, MTU, etc) skal automatisk lese/oppdatere RPS systemet? Hvor i pasientflyten skal hvilken informasjon om tidsforbruk etc. logges for å benyttes i kontinuerlig forbedring og prosessoptimalisering? Hvilke data skal ikke vises/opptateres i hvilke områder/brukerflater (Whiteboards, nettbrett, håndholdt)? Hvilke data skal ikke vises/oppdateres for hvilke roller? I hvilke dialoger skal sjekklister for trygg pasientbehandling finnes/oppdateres?

18 Eksempel-I; fra IT anskaffelse til organisasjonsutvikling (med god arkitektur metode) I hvilke arbeidsprosesser/aktiviteter i behandlinglinjen ved SØ vil RPS-systemets funksjoner bli brukt? Hvilke roller ved sykehuset skal ha tilgang til de ulike brukerdialogene i RPSsystemet? Fra hvilke underliggende systemer/webservices skal data hentes/oppdateres? Hvilke data domener/elementer/attributter (masterdata) er nødvendige for å gjøre dialogene effektive for brukerne? Hvilket utstyr (Pasient signal, lokalisering, rørpost, AGV er, MTU, etc) skal automatisk lese/oppdatere RPS systemet? Hvor i pasientflyten skal hvilken informasjon om tidsforbruk etc. logges for å benyttes i kontinuerlig forbedring og prosessoptimalisering? Hvilke data skal ikke vises/opptateres i hvilke områder/brukerflater (Whiteboards, nettbrett, håndholdt)? Hvilke data skal ikke vises/oppdateres for hvilke roller? I hvilke dialoger skal sjekklister for trygg pasientbehandling finnes/oppdateres?

19 Eksempel-I; fra IT anskaffelse til organisasjonsutvikling (med god arkitektur metode) I hvilke arbeidsprosesser/aktiviteter i behandlinglinjen ved SØ vil RPS-systemets funksjoner bli brukt? Hvilke roller ved sykehuset skal ha tilgang til de ulike brukerdialogene i RPSsystemet? Fra hvilke underliggende systemer/webservices skal data hentes/oppdateres? Hvilke data domener/elementer/attributter (masterdata) er nødvendige for å gjøre dialogene effektive for brukerne? Hvilket utstyr (Pasient signal, lokalisering, rørpost, AGV er, MTU, etc) skal automatisk lese/oppdatere RPS systemet? Hvor i pasientflyten skal hvilken informasjon om tidsforbruk etc. logges for å benyttes i kontinuerlig forbedring og prosessoptimalisering? Hvilke data skal ikke vises/opptateres i hvilke områder/brukerflater (Whiteboards, nettbrett, håndholdt)? Hvilke data skal ikke vises/oppdateres for hvilke roller? I hvilke dialoger skal sjekklister for trygg pasientbehandling finnes/oppdateres?

20 Eksempel-II; fra FEST til SAFEST tiltak 29.3

21 Eksempel-II; fra FEST til SAFEST tiltak 29.3

22 Implementerings fasen i prosjektet Eksempler på interessent spørsmål: Hvilke teknologi, infrastruktur og applikasjoner kan gjenbrukes? Hvilke gap eksisterer mellom as-is og to-be Hvilke avhengigheter finnes og hvilke tiltak? Hva må anskaffes av applikasjon, integrasjoner og infrastruktur? Hvem blir berørt når av innføringsprosjektet? Er det finansiering og ressurser for å gjennomføre arkitekturendringen med akseptabel risiko? Når blir hvilke deler av organisasjonen berørt? Hvilken opplæring er nødvendig og når? Er arkitektur roadmap og prosjektplan kvalitetssikret? Hva er samlet kost for endringene? Hvor er det størst risiko, og finnes det tiltak? Er kravene til IT system og IT driftsleverandører tilstrekkelig klare og realistiske? Holdes arkitekturbiblioteket og beslutningsinformasjonen oppdatert?

23 Overleveringsfasen i prosjektet Eksempler på interessent spørsmål: Holdes arkitekturbiblioteket og beslutningsinformasjonen oppdatert? Kan effektmål følges opp basert på beskrevet målarkitektur i prosjektet? Kan jeg få faktagrunnlag for beslutningsstøtte ved nye endringer fra arkitekturbiblioteket?

24 Fagforum Arkitektur vil at dere husker.. At IT/løsningsarkitekt(ur) er ikke det samme som EA/virksomhetsarkitekt(ur) At Prosjektets formål og fase er avgjørende for om du trenger en EA eller ITA.. planlegging v.s. (løsnings) implementering formål. At uansett hvilken type arkitekt(ur) du jobber med: vær nøye med å spesifisere (sammen med arkitekten) konkrete leveranser undervurder aldri behovet for involvering av virksomhetssiden og aktørene gjør arkitekturbeskrivelser og leveranser spesifikke og knyttet til interessent utnytt mulighetene som ligger i å visualisere sammenhenger, avhengigheter og risiko Å bruke arkitekturmetode og verktøy som en naturlig del av prosjektet, og interessentens språk når noe skal presenteres..

Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå?

Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå? 1 Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå? Bakgrunn Nasjonal IKT har siden høsten 2010 investert i kompetansebygging innen virksomhetsarkitektur, (Enterprise

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 24.02.2012 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 5 1.2 NASJONAL IKT

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport kort versjon Nasjonal IKT Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport redusert versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon:

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur

Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur Prosjektrapport Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur Videreutvikling av tjeneste- og prosessmodell i Nasjonal IKT sin arkitekturstrategi på områder knyttet til

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1.

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1. 1 / 37 for Perioden 2011-2015 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Leder Sykehusledermøtet (SLM) adm.direktør 21.06.2011 Side 1 av 37 IKT områdeplan 2 / 37 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel

Detaljer

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hemit IT for liv og helse En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hva skal jeg snakke om? Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge Ny IKT-organisering

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying Dato: 1 / 30 for Digital fornying Mål og omfang, beskrivelse og vurdering av gjennomføringsplan samt rammebetingelser Versjon Godkjent av Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

E-helsegruppen. 23. juni 2015

E-helsegruppen. 23. juni 2015 E-helsegruppen 23. juni 2015 1 Agenda Tidspunkt Saker Tid Ansvar 12.00 12.00 Godkjenning av dagsorden og innkalling Bjørn Inge Larsen, HOD 12.00 12.20 Orientering fra HOD 20 min Bjørn Inge Larsen, HOD

Detaljer

3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan

3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan 3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan 1 Innledning Helsevesenet som helhet er i ferd med å gjøre et kvantesprang med overgang til drift av kjernefunksjonene basert på digitalt informasjonsgrunnlag. Formålet

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Tromsø 12.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Tromsø 12.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Tromsø 12.05.15 KS KommIT - et lite, men slagkraftig sekretariat Aleksander Øines Kommunikasjon Gevinstrealisering Kompetanse Rune Sandland Arkitektur

Detaljer

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft Formål Skape engasjement for flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor! Innføring i prosjektrammeverk

Detaljer

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Veileder Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Heftets tittel: Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen Utgitt: 10/2011

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning.

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning. STYREMØTE 25. februar 2013 Side 1 av 13 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: IKT-arbeid frem mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Denne saken omfatter mål, tiltak og risiko ved realisering av IKT til

Detaljer

Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten

Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten Versjon 0.88, 03. juli 2015 Innledning Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag 1 å utrede styrket

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014.

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. 22.4.2015 Side: 1 / 8 1. Status for IKT OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. Denne investeringsplanen er utledet fra

Detaljer

Tiltak og prosjektporteføljestyring. Prosjektledersamling 23.01.2014. Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT

Tiltak og prosjektporteføljestyring. Prosjektledersamling 23.01.2014. Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT Tiltak og prosjektporteføljestyring Prosjektledersamling 23.01.2014 Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT Strategi 2013-2016 enerisk IKT-prosjektforløp Ide/ Forprosjekt Utredning Kravspesifikasjon

Detaljer

IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14. Versjon 1.0

IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14. Versjon 1.0 IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14 Versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppsummering... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 1.4 Regler for bruk av begrepene... 3 Forvaltning av begreper... 3 2 SENTRALE BEGREPER...

Detaljer

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling DIFI Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling Prosjektdokument fra Semicolon Dato: 19. mars 2014 Versjon: 0.9 Forfattere: DNV GL: Per Myrseth Karde: Erlend Øverby Karde: Geir Jevne Karde:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer