Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013"

Transkript

1 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier 6.mai 2013

2 2 / 26 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKSJON FORMÅL MED GJENNOMFØRINGSPLAN DIGITAL FORNYING VIDERE VERSJONER OG RAPPORTERING EFFEKTMÅL FOR DIGITAL FORNYING REPRIORITERING AV BUDSJETT OG PROGRAMMENES PLANER ØKONOMI Budsjettramme for Bakgrunn for vurderingene Reprioritert budsjett og forventede konsekvenser TIDSPLANER Overordnet tidsplan for Detaljert tidsplan pr program DE SENTRALE AVHENGIGHETENE MELLOM PROGRAMMENE RESSURSER Programmenes ressursbehov meldt til Sykehuspartner SAMLET RISIKOVURDERING VEDLEGG PROGRAMMER OG PROSJEKTER I DIGITAL FORNYING TIDSPLANER PR HELSEFORETAK REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER Her kan det settes inn referanser til andre dokumenter som for eksempel prosjektplan, risikoanalyse, strategidokument, handlingsplan eller liknende. Nr. Dokumentnavn Dok.id. Versjon Arkiv Dato 1 IKT Strategi og handlingsplan 2 Programmenes mandater

3 3 / 26 1 INTRODUKSJON 1.1 Formål med gjennomføringsplan Gjennomføringsplanen er fornyingsstyrets ledelsesverktøy. Den skal sikre at planene for programmene er koordinerte, gjennomførbare og bidrar til å nå de overordnede målene for foretaksgruppen. Planen skal gi tilstrekkelig grunnlag for å prioritere prosjekter og beslutte rekkefølge for implementering i helseforetakene, både innen det enkelte program og på tvers av programmene. Planen skal vurdere planene for de seks strategiske programmene opp mot helseforetakenes egne områdeplaner for IKT. Ved endringer i regionens behov skal fornyingsstyret kunne fatte beslutninger om endringer på grunnlag av planen, innen økonomisk ramme gitt av Helse Sør-Øst RHF i årlig budsjett-tildeling og estimert økonomisk langtidsplan (ØLP). Dette er første versjon av gjennomføringsplanen for. Planen gir en helhetlig beskrivelse av de seks strategiske programmenes planer per i dag. Planen omfatter også revidert budsjettet for 2013, med tilhørende forslag til endringer i tidsplaner. Neste versjon av gjennomføringsplanen blir lagt fram for fornyingsstyret i oktober omfatter de programmene med tilhørende prosjekter som inngår i regionens strategiske satsingsområder som beskrevet i IKT-strategi og handlingsplan fra I tillegg er Sykehuspartners prosjekt IKT Sykehuset Østfold Kalnes en del av. Under følger en oversikt over programmene i : Nr Program Forkortelse 1 Infrastrukturmodernisering IMP 2 Regional klinisk dokumentasjon RKD 3 Regionalt RIS/PACS RAD 4 Regionalt laboratoriedatasystem LAB 5 Digital samhandling regionalt og nasjonalt DIG 6 Virksomhetsstyring VIS 7 IKT Sykehuset Østfold Kalnes (prosjekt) SØK Tabell 1: Programmer i 1.3 Videre versjoner og rapportering Gjennomføringsplanen er dynamisk og skal utvikles. Den skal utvides og detaljeres i forhold til blant annet avhengigheter, risiko, ressurser, kvalitet i leveranser, gevinster og avvik. Tidsperspektivet vil bli utvidet til utover 2013 og helseforetakenes egne områdeplaner for IKT vil i større grad trekkes inn i vurderingsgrunnlaget. I videreutviklingen vil det bli lagt økt vekt på å involvere berørte aktører.

4 4 / 26 Det vil bli fulgt opp at alle prosjektdata fra programmer og prosjekter oppdateres i tråd med fastsatte rutiner slik at datagrunnlaget blir best mulig. Fra neste møte i juni 2013 vil fornyingsstyret motta en fast rapportering på programmenes status og fremdrift i forhold til denne gjennomføringsplanen. Denne rapporteringen vil bygge på den samlede porteføljerapportering som utarbeides månedlig i Sykehuspartner. 2 EFFEKTMÅL FOR DIGITAL FORNYING er forankret i vedtatt strategi for foretaksgruppen for Strategien har to primære prioriteringer pasientsikkerhet og kvalitet og fornying og standardisering. Det er forventet at felles regionale løsninger og standardiserte prosesser skal bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet, mer effektiv drift og en bedre hverdag for de ansatte. Standardisering av prosessene og dokumentasjon av disse vil være et sentralt grunnlag for kvalitetsarbeid og virksomhetsutvikling. Felles løsninger og økt samhandling både internt i foretaksgruppen og med primærhelsetjenesten vil gi bedre tilgang på oppdatert og sammenlignbar informasjon. Dette gir mulighet for å styrke kvaliteten ved å dele resultater og erfaringer. HSØs strategi Fornyingsprogrammets hovedmål Fornyingsprogrammets effektmål HSØs strategiske plan har to primære prioriteringer Pasientsikkerhet og kvalitet Fornying og standardisering Styre gjennomføringen av de regionale standardiseringsprogrammene definert i IKTstrategi og handlingsplan Tilse at det realiseres nytteeffekter i HF som følge av innføring av de regionale standardene. 1. Ivareta pasientsikkerheten 2. Øke kvaliteten i helsetjenestene 3. Effektivisere helsetjenestene 4. Understøtte samhandling 5. Møte samfunnets forventninger Seks strategiske programmer Figur 1: Sammenheng mellom strategi og regionale programmer

5 5 / 26 3 REPRIORITERING AV BUDSJETT OG PROGRAMMENES PLANER 3.1 Økonomi Budsjettramme for Den regionale porteføljens totale budsjett i 2013 er 1,043 mrd. kroner i investeringsmidler og 331 mill. kroner i driftsmidler, hvorav er tildelt en ramme på 778 mill.kr i investeringsmidler og 215 mill.kr i driftsmidler. Dette inkluderer reserverte midler til løsninger for det nye sykehuset i Østfold. Det kan bli endringer i definisjonen av fornyingsstyrets portefølje som følge av vurderinger i forbindelse med forme program fasen for programmene infrastrukturmodernisering og virksomhetsstyring, samt eventuelle reorganiseringer mellom og Nytt Østfold Sykehus. Som orientert i forrige fornyingsstyremøte den 3.april 2013 har programmene planer som gir betydelige prognoseavvik i forhold til budsjettrammen for De største avvikene var knyttet til regional klinisk dokumentasjon og program IKT-plattform (vil inngå i program infrastrukturmodernisering). Det gjøres også oppmerksom på at det har kommet signaler om at det kan bli endringer mellom investering og drift som følge av nye klargjørende retningslinjer fra økonomiavdelingen i Helse Sør-Øst RHF Bakgrunn for vurderingene De viktigste prinsippene som er lagt til grunn i vurderingen er: Prinsipper for prioritering i (se sak 13/13 til fornyingsstyret) Sentrale leveranser til Sykehuset Østfold og Oslo universitetssykehus i 2013 Prosjekter bundet av leverandørkontrakter i 2013 Det er lagt vekt på primært å redusere ambisjonene i 2013 for definerte enkeltprosjekt i stedet for å foreta generelle kutt. Dette er spesielt viktig for å redusere den samlede risikoen for porteføljen fordi det ikke er tilbakeholdt sentrale midler til porteføljens risikopåslag. Det er derimot en usikkerhet i planene og fornyingsstyret har behov for en sentral risikomargin. Dette vil hensyntas for senere år, både i de langsiktige planleggingsrammene og årlige budsjett, slik at vi oppnår bedre forutsigbarhet om rammebetingelsene for programmene. Det pågår et estimeringsarbeid i Sykehuspartner, for å kvalitetssikre at programmenes langsiktige kostnadsestimater er komplette. Det vil også bli økt fokus på vurdering av kostnadsalternativer for å sikre kostnadseffektive prosjekter. Det har vært en utfordrende prioritering for programmene for å synliggjøre hvor det er mulig, om enn ikke nødvendigvis ønskelig, å redusere programmets ambisjoner for Det er planlagte frysperioder både for SØ og OUS i forbindelse med større omstillinger, og det er derfor stort fokus på å rekke leveranser innen disse fristene. Videre er det allerede prioritert leveranser til de helseforetakene hvor behovene er størst. Det er lettere å avvente igangsetting av nye prosjekter enn å stoppe eksisterende (utenom i de naturlige faseinndelinger), men reprioriteringen

6 6 / 26 innebærer også foreslått stopp i enkelte påbegynte prosjekter i programmene. Enkelte programstyrer har rukket å vurdere programledelsens forslag til mulige kostnadsreduksjoner. I prioriteringene mellom programmene er det et dilemma hvor mye man skal allokere til infrastruktur for å sikre sentrale grunnleggende forutsetninger på bekostning av tempo i implementeringer av kliniske systemer og løsninger (RKD, RAD, LAB) hensyntatt de utfordringer som enkelte helseforetak har på disse applikasjonsområdene. Det er forsøkt å balansere dette, og det ligger betydelig midler i 2013 både til infrastruktur og system- og prosessimplementering. Det er videre viktig at det ikke allokeres ressurser til et systemområde uten at avhengigheter til standard Helse Sør-Øst IKT-plattform er ivaretatt. Det er kun satt av midler i 2013 knyttet til oppstart av det nye programmet Infrastrukturmodernisering, det er imidlertid ikke satt av midler knyttet til utvidelsen av programmet utover nåværende IKTplattform. Dette vil vurderes ved behandling av mandatet for program infrastrukturmodernisering i juni Programmet har signalisert et estimert behov på 22 mill.kr til foranalyser og programledelse. Når det gjelder Digital Samhandling så har vi nasjonale forpliktelser, men det er gjort en vurdering av hva som fortsatt kan vente uten at dette medfører for store utfordringer. Virksomhetsstyring er ikke formet som program ennå, men vil bestå av prosjektene ERP økonomi og logistikk, Datavarehus og rapportering (LIS) samt Regionalt avviks- og dokumenthåndteringssystem (RADS) 1. I forbindelse med styrebehandling av ERP i Helse Sør- Øst RHF (sak : Anskaffelse av regionalt økonomi og logistikksystem) forutsettes det tilleggsfinansiering utover dagens budsjettrammer, slik at rammen her foreløpig er satt lik tidligere budsjett med fratrekk av 8 mill.kr i generell kutt. Det er SØ som har førsteprioritet for ERP for å understøtte nye logistikkløsninger i nytt sykehus. Videreutvikling av Datavarehus og rapportering etter trinn 1 er nedprioritert i Det er heller ikke prioritert midler i 2013 til eventuelt å gå videre med RADS etter foranalyse-fasen. Prioritering mellom prosjektene må håndteres innenfor programmet når det er formet. Prosjektet IKT Sykehuset Østfold Kalnes er IKT-aktiviteter mot Sykehuset Østfold som ikke er dekket av øvrige program eller av NØS som ligger utenfor. Tallene oppgitt her er prosjektets prognose. Det understrekes imidlertid at dette er en prognose og ikke et reprioritert budsjett, og at sammen med Sykehuspartner vil særskilt følge opp denne prognosen Reprioritert budsjett og forventede konsekvenser Det er foreslått å vurdere reduksjoner i ambisjoner for 2013 utover det som er foreslått av programmene. Dette skyldes at programmenes egne forslag ikke var tilstrekkelig til å komme i budsjettbalanse med de estimatene som er gitt for de underliggende prosjektene. Dette gjelder eksempelvis for OUS Fødesystem under RKD, RIS/PACS kommunikasjon og OUS Lab. Tabellen under viser vedtatt reprioritert budsjett for 2013 og forventede konsekvenser av budsjettprioriteringen: 1 Ved behandling av programmandat for Virksomhetsstyret 4.juni 2013 ble det besluttet at RADS ikke pt er en del av programmet.

7 7 / 26 Program Infrastrukturmodernisering Regnskap pr Reprioritert Forventet leveranse budsjett 2013 Invest Drift Invest Drift 29,9 13, MHH og Betanien får standard HSØ-plattform. - Omleggingsaktiviteter til SØ pågår gjennom hele Omleggingsaktivitetene på SI tilpasser avhengigheten mot RIS/PACS SI - Arbeidet knyttet til OUS standard HSØ plattform fortsetter - De mest kritiske utviklingsprosjektene (som Integrasjonstjenester og Sikkerhetstjenester) utføres iht. plan. -Programledelse forme program. Forventet konsekvens av budsjettprioritering - Ahus og Vestre Viken får standard HSØ plattform i SI og OUS får ny standard HSØ plattform i 2014, med noe økte aktiviteter forskjøvet fra En rekke utviklingsprosjekter for videreutvikling av HSØ plattformen fortsetter f.o.m Utskiftning av WinXP på HF utføres i 2014, alternativt utenfor FS-porteføljen. Regional klinisk dokumentasjon 80,8 5, Regional EPJ implementeres ved OUS og ST. - Regional Kurveløsning piloteres og implementeres på SØ - OUS FKI komplettering ferdigstilles. - Oppstart av DIPS Standardisering. - Cytostatica foranalyse gjennomføres. - Regional endoskopi og ultralydløsning utføres iht. plan - eresept forprosjekt gjennomføres - DIPS standardisering reduserer noe omfang i Oppstart regional anskaffelse kurve og medikasjonsløsning vil bli gjort etter pilot Østfold. Man får da mer erfaring med utprøving av sengepostløsning i SØ før man utformer en ny regional anskaffelse. - Regionalt fødesystem ved OUS utføres muligens først i 2015 etter frysperiode på OUS. - Standardisering BUP, Habil, RUS utføres i Forprosjekt for regional løsning Cytostatika utføres i Regionalt RIS/PACS Regionalt laboratoridatasystem Digital samhandling Virksomhetsstyring 0,6 2, Oppstart implementering RIS/PACS SI. - Utarbeide standardisert arbeidsflyt. 5,5 0, Implementering av nytt labsystem på SØ går som planlagt i 2013, med avslutning i Lavere aktivitetsnivå i 2013 på RIS/PACS SI før idriftsettelse i Oppstart av kommunikasjonsløsning utføres i Anskaffelse av SAN løsning utføres i Implementering på OUS starter i 2014 etter at løsning for SØ er pilotert og verifisert. Dette gir en risiko for større integrasjonsbehov mot LAB systemer i OUS ved senere DIPS implementering. 3,7 3, Tilpasninger til NHN adresseregister (OSEAN) - Gjenværende Meldingsløftet-aktiviteter i programmet - Pleie- og omsorgsmeldinger mellom kommuner og HF omfatter Kommunikasjon HF-HF og kommunikasjon HFinnført for mer enn 50% av kommunene. Nav, som utføres f.o.m Fullføring av prosjekt for interaktiv henvisning og rekvirering. - Foranalyser for Kjernejournal og Helse Norge gjennomføres. 5,6 13, ERP leverer iht. styrevedtak. - Datavarehus og rapporteringsløsning trinn 1 ferdigstilles. - Foranalyse RADS gjennomføres (egen finansiering utenfor porteføljen). IKT SØK* 8,3 13, Prosjektet leverer iht. plan for Sum Digital fornying 134,4 52, I HSØ styresak vedrørende regional løsning for ERP og logistikk forutsettes ny finansiering utover fornyingsstyrets nåværende ramme. Styrevedtaket er ikke offentliggjort. - Trinn 2 av Datavarehus og rapporteringsløsning utføres senere. - Eventuell videreføring av RADS utføres senere. NB! Prosjekter utenfor FS-rammen i den regionale porteføljen er SP Driftsinvesteringer, Sikker og stabil drift SP, Bedre ressursstyring (ADM HR), Regional sak-arkivløsning, Strategi, portefølje og programadmin, Regionalt oppgraderingsprosjekt RIS/PACS, Nødnett innføring, Nasjonal database for legestillinger, Nytt stråleterapisystem, Norsk Helsenett medlemsavgift og Kreftregisteret. Disse prosjektene er som fornyingsstyrets portefølje også dekket av total regional investeringsramme IKT. Det er ingen ufordelte regionale IKTmidler. Tabell 2: Vedtatt reprioritert budsjett 2013 For å sikre en tilpasning av aktivitet og rammer i det enkelte program til reprioritert budsjett iht. tabellen over, så må det enkelte programstyre vurdere om de ønsker å: - kutte de med lavest prioritet eller - redusere omfang og kostnader på flere prosjekter Fornyingsstyret må sikre at programmene samlet sett holder seg innenfor FS sin budsjettramme. Som det fremgår i tabellen over har noen av programmene et lavt pådrag hittil i forhold til samlet reprioritert budsjett for året. Erfaringsmessig kan det oppstå gjennomføringsmessige utfordringer som frigjør ytterligere midler i Fornyingsstyret må derfor vurdere hvilken budsjettrisiko

8 8 / 26 det er komfortabel med før det velger å be det enkelte program om å redusere aktivitet og sette prosjekter på vent. Fornyingsstyret har valgt å åpne for at programmene i første omgang selv vurderer om de er komfortable med å vente med utsettelser av de prioriterte aktiviteter som det p.t. ikke er budsjettmidler til. Fornyingsstyret må da vurdere dette på nytt når det er høyere sikkerhet i prognosen for Fornyingsstyret har anbefalt at de følgende antatt viktigste prosjektene/områdene som pr. nå er nedprioritert for 2013 kan inngå i en slik vurdering i programmene: Program Prosjekt Mill.kr. Begrunnelse for prioritering på tilleggslisten Infrastrukturmodernisering Flere 20 For å redusere risiko og sikre sentrale leveranser. Omlegging VV 4 For å redusere driftsutfordringer, da VV er på fire forskjellige HSØ plattformversjoner. Omlegging AHUS 10 AHUS plattform trenger oppgradering, spesielt på nettverksbiten. Regional klinisk dokumentasjon Regionalt fødesystem OUS 11 Bør implementeres før DIPS på OUS for å unngå integrasjon mot gammelt fødesystem. OUS har også avvik i forhold til manglende innsending av elektroniske meldinger til medisinsk fødselsregister. Prosjektet er igangsatt. Forprosjekt Cytostatica 3 Mangler systemstøtte på flere HF for cytostaticabehandling. Regionalt RIS/PACS RIS/PACS OUS (Radium) 14 For å sikre driftstabilitet på Radiumhospitalet, ekskl. SAN investering. Regionalt laboratoriedatasystem Lab OUS 3 Bør implementeres før DIPS OUS for å unngå integrasjon mot gamle labsystemer. Virksomhetsstyring ERP økonomi og logistikk 9 Generell kutt er tatt her, vurderes nærmere etter HSØ styrevedtak. Sum 74 Tabell 3: Antatt viktigste prosjekter/områder som pr i dag er nedprioritert for 2013 Det understrekes at fokus i denne første versjonen av gjennomføringsplan er å prioritere å nå de samlede budsjettrammene for Samlet omfang av aktiviteter som i tidsplanene under er vist i 2014 kan være for høyt i forhold til forventet budsjettramme for Programmene vil måtte gjøre tydelige prioriteringer for 2014 og overordnet for før neste versjon av gjennomføringsplan. I fornyingsstyremøtet i juni vil de langsiktige planleggingsrammene for årene til programmene presenteres.

9 9 / Tidsplaner Overordnet tidsplan for Oversikten under viser programmene i, og deres nåværende plan for varighet. Programmene vil i stor grad pågå parallelt fra , og enkelte også ut Det gjøres oppmerksom på at det pågår et arbeid (prosjekt IKT-tjenestekjøp) i Sykehuspartner hvor det sees på om innføring av felles regionale applikasjoner kan gjennomføres raskere enn hva det i dag er planlagt for. Resultater fra dette arbeidet vil tas med i det videre arbeidet med gjennomføringsplan når en konklusjon foreligger. Fargekode Program Kommentar Fra Til IMP RKD RAD LAB DIG VIS SØK Inkluderer dagens program IKT Plattform vedtatt programperiode Inkluderer kurveløsning SØ, regional EPJ, fødesystem, OUS FKI komplettering etc. Inkluderer anskaffelse av RIS/PACS samt kommunikasjonsløsning og implementering av løsning på alle helseforetak Inkluderer implementering av laboratoriedatasystem på alle helseforetak Består av restleveranser fra Meldingsløftet og flere nasjonale initiativer Inkluderer nytt ERP og logistikksystem på SØ, RHF og SP, samt implementering av Datavarehus og Rapporteringsløsning Inkluderer prosjektet Sykehuspartner IKT Sykehuset Østfold Kalnes (IKT SØK) Tabell 4: Overordnet nåværende tidsplan for programmene På bakgrunn av den økonomiske situasjonen er det nødvendig å gjøre endringer i programmenes tidsplaner. På de neste sidene følger oversikt over fremdriftsplanene. Det skilles mellom dagens tidsplaner og foreslåtte justeringer i programmene. Tidsplanene presenteres totalt for alle programmene og pr program. Se vedlegg 2 for oversikter pr helseforetak. Justeringer i tidsplanene reflekterer vedtatte reprioriteringer i budsjettet for 2013, inkludert justeringer for prosjektene i prioriteringslisten som går utover budsjettrammen for Formålet med vedtatte justeringer i tidsplanene er å oppnå vedtatt budsjett for Fokus utover 2013, samt hvordan avhengigheter påvirker tidsplanene, er ikke i like stor grad hensyntatt, og vil være del av neste versjon av gjennomføringsplan. Se kapittel 1.3. Prosjekter vedtas i programstyrene fra fase til fase. Merk at prosjektene som vises som vedtatt i gjennomføringsplanen derfor kan ha senere faser i selve prosjektet som ikke er vedtatt.

10 10 / 26 Det er krevende å tydeliggjøre dagens og endringer og sikre en lik presentasjon av prosjektene på tvers av programmene i henhold til fase og vedtak. Det kan derfor være nyanser som ikke er ivaretatt i tidsplanene. Forklaring til fremdriftsplanene: Vedtatt programstyret har vedtatt prosjektmandat for prosjektet i (B3-beslutning) Planlagt/usikker prosjektet er planlagt av programmet, men programstyret har ikke behandlet B3 Viser overlapp mellom dagens plan og plan ved foreslått flytting av prosjektet Viser ny lengde på prosjektet som er foreslått flyttet/forlenget. Samlet lengde inkludert skravert felt ved overlapp mellom gammel og ny plan. Det gjøres særskilt oppmerksom på at prosjekter som er synliggjort i tentativ prioritering utover budsjett i kapittel også er flyttet/foreslått i grafene, for eksempel RIS/PACS ved OUS Radium. Prosjektet gjelder flere helseforetak, men dette er ikke detaljert i oversikten. Se vedlegg 2 Planer pr helseforetak for en detaljering av dette. NB: flere prosjekter er p.t. ikke detaljert pr helseforetak og det vises kun et tentativt tidsrom

11 SØ K VOØ DIG LAB RAD RKD IM Dato: / 26 Omlegging SØ Omlegging OUS Omlegging SI Omlegging Betanien Omlegging MHH Omlegging VV Omlegging AHUS Omlegging SiV Omlegging SS Utv - Sikkerhetstjenester Utv - Integrasjonstjenester og -praksis Utv - Konkurranseutsetting av omleggingstjeneste Utv - Min arbeidsplass Utv - Identitets- og tilgangsstyring Sentral infrastruktur EPJ-prosjektet ved Ous EPJ-prosjektet ved Ous fase 2 DIPS ST DIPS ST fase 2 Løsning for kurve og medikasjon SØ Anskaffelse og implementering kurve & medikasjon Regionalt Fødesystem OUS Anskaffelse endoskopi og hjerteultralyd OUS - Komplettering FKI Regional standardisering DIPS Standardisering BUP, Habil, Rus eresept Cytostatika Løsning for prehospital virksomhet Testing innen psykisk helsevern Løsning for pasientinvolvering DIPS i psykiatrien i Vestfold HSØ PAS/EPJ Løsning for akuttmottak Felles rekvirentregister Løsning for multimedia Anskaffelse Kommunikasjonsløsning Ris/Pacs SI Ris/Pacs AHUS Ris/Pacs OUS Radium Ris/Pacs O US øvrige Ris/Pacs VV Ris/Pacs SS Ris/Pacs ST Ris/Pacs SiV Ris/Pacs SØ Laboratoriedatasystem SØ Laboratoriedatasystem OUS Laboratoriedatasystem VV Laboratoriedatasystem SS Laboratoriedatasystem ST Laboratoriedatasystem SiV Laboratoriedatasystem AHUS Laboratoriedatasystem SI Adressering og samarbeidspartnere HF-Kommune (PLO) IHR LAB HF-HF (OUS) HF-NAV (e-sykmelding) Helsenorge.no og Kjernejournal, forstudium Helseregistre, forstudium Datavarehus og rapporteringsløsning - trinn 1 Datavarehus og rapporteringsløsning - trinn 2 ERP-løsning RADS foranalyse RADS implementering IKT SØK Figur 2: Samlet fremdriftsplan

12 12 / Detaljert tidsplan pr program Under følger fremdriftsplan for de enkelte programmene Infrastrukturmodernisering Omlegging SØ Omlegging OUS Omlegging SI Omlegging Betanien Omlegging MHH Omlegging VV Omlegging AHUS Omlegging SiV Omlegging SS Utv - Sikkerhetstjenester Utv - Integrasjonstjenester og -praksis Utv - Konkurranseutsetting av omleggingstjeneste Utv - Min arbeidsplass Utv - Identitets- og tilgangsstyring Sentral infrastruktur Figur 3:Fremdriftsplan - Infrastrukurmodernisering Kommentarer: Se kapittel for beskrivelse av planjusteringenes konsekvenser for programmet. Omleggingsprosjektene i program IKT-plattform er prioritert i samråd med helseforetakene og Sykehuspartner, og ble behandlet i programstyret våren Planen omfatter i hovedsak dagens program IKT-plattform. For å synliggjøre at programmet vil inkludere ytterligere områder er dette vist som «Sentral infrastruktur». De fem hovedprosjektene innen utvikling (Utv) består av en rekke underprosjekter, hvorav noen er vedtatt og pågår, mens andre er planlagt. Figur 3 illustrerer tidsplanen på hovedprosjektnivå. Mandatet for det samlende program infrastrukturmodernisering ble vedtatt i fornyingsstyret 4.juni Programmet vil i 2013 starte arbeidet med å gjennomføre foranalyser, parallelt med med IKT-plattform er i gjennomføringsfasen.

13 13 / Regional klinisk dokumentasjon EPJ-prosjektet ved Ous EPJ-prosjektet ved Ous fase 2 DIPS ST DIPS ST fase 2 Løsning for kurve og medikasjon SØ Anskaffelse og implementering kurve & medikasjon Regionalt Fødesystem OUS Anskaffelse endoskopi og hjerteultralyd OUS - Komplettering FKI Regional standardisering DIPS Standardisering BUP, Habil, Rus eresept Cytostatika Løsning for prehospital virksomhet Testing innen psykisk helsevern Løsning for pasientinvolvering DIPS i psykiatrien i Vestfold HSØ PAS/EPJ Løsning for akuttmottak Felles rekvirentregister Løsning for multimedia Figur 4: Fremdriftsplan - Regional klinisk dokumentasjon Kommentarer: Se kapittel for beskrivelse av planjusteringenes konsekvenser for programmet. RKD sitt programstyre besluttet 24. april følgende innsparingstiltak Standardisering BUP, Habil, Rus blir utsatt til 2014 Anskaffelse av kurve og medikasjonsløsning blir utsatt til 2014 Forprosjekt på regional løsning for Cytostatika blir utsatt Redusert omfang på DIPS-standardisering Anskaffelse endoskopi og hjerteultralyd gjelder p.t. kun OUS. Programmet antar at øvrige helseforetak blir lagt inn som opsjon, og vil i så fall ha aktivitet fra vinter 2015 til utgangen av Dette er ikke vist i disse tidslinjene. Det finnes foreløpig ingen konkrete tidsplaner/rekkefølge for helseforetakene for følgende prosjekter: Anskaffelse kurve og medikasjon, Regional standardisering DIPS, Standardisering BUP, Habil, Rus, E-resept, Cytostatika, Løsning for prehospital virksomhet, Testing innen

14 14 / 26 psykisk helsevern, Løsning for pasientinvolvering, HSØ PAS/EPJ, Løsning for akuttmottak, Felles rekvirentregister, Løsning for multimedia, Regionalt RIS/PACS Anskaffelse Kommunikasjonsløsning Ris/Pacs SI Ris/Pacs AHUS Ris/Pacs OUS Radium Ris/Pacs OUS øvrige Ris/Pacs VV Ris/Pacs SS Ris/Pacs ST Ris/Pacs SiV Ris/Pacs SØ Figur5: Fremdriftsplan - Regionalt RIS/PACS Kommentarer: Se kapittel for beskrivelse av planjusteringenes konsekvenser for programmet. I programmandatet, vedtatt 3.april 2013, er programmet bedt om å utarbeide et forslag til en implementeringsplan. Denne er under utarbeidelse. Forprosjekt Sykehuset Innlandet ble vedtatt i programstyret 2.mai Planen over viser opprinnelig plan (heltrukne felter) og mulige konsekvenser for alle helseforetak ved flytting av implementeringen ved OUS Radiumhospitalet, samt en raskere utrulling i regionen.

15 15 / Regionalt laboratoriedatasystem Laboratoriedatasystem SØ Laboratoriedatasystem OUS Laboratoriedatasystem VV Laboratoriedatasystem SS Laboratoriedatasystem ST Laboratoriedatasystem SiV Laboratoriedatasystem AHUS Laboratoriedatasystem SI Figur 6: Fremdriftsplan - Regionalt laboratoriesystem Kommentarer: Se kapittel for beskrivelse av planjusteringenes konsekvenser for programmet. Det er en pågående prosess i Sykehuspartner for å korte ned implementeringstiden, med et ønske om å legge opp til færre parallelle løp. En ny implementeringsplan er under utarbeidelse. Nåværende plan er skissert i figur 6.

16 16 / Digital Samhandling Adressering og samarbeidspartnere HF-Kommune (PLO) IHR LAB HF-HF (OUS) HF-NAV (e-sykmelding) Helsenorge.no og Kjernejournal, forstudium Helseregistre, forstudium Figur7: Fremdriftsplan - Digital samhandling Kommentarer: Se kapittel for beskrivelse av planjusteringenes konsekvenser for programmet. HF-Kommune: Utbredelse er i gang på alle helseforetak bortsett fra ST og OUS. Ved OUS er oppstart satt til samme dato som oppstart DIPS (oktober 2014). Dette fordi OUS i denne sammenheng bare forholder seg til Oslo Kommune, som allerede utveksler PLO meldinger med alle andre lokalsykehus i Oslo. IHR LAB: Datoer er satt for alle helseforetak, med noe usikkerhet rundt OUS og ST IHR Bilde: Datoer for IHR Bilde er ikke satt. IHR Bilde vil i hovedsak starte etter IHR Lab, og dermed vil aktivisering av IHR Bilde være en enkel sak. IHR bilde er derfor ikke illustrert i gjennomføringsplanen. HF-HF: Gjelder kommunikasjon mellom OUS og øvrige helseforetak, primært for klinisk henvisning og epikrise. Skal pr definisjon ikke startes opp pr helseforetak, men videre fremdrift er avhengig av når OUS er klar HF-NAV (e-sykmelding): Prosjektet er direkte avhengig av e-resept, og skal følge denne i tid. Det er ikke enda lagt planer for de enkelte helseforetak for verken e-resept eller e- sykmelding, annet enn 2014/2015. Helsenorge.no og Kjernejournal, forstudium og Helseregistre, forstudium: Det er enda ikke lagt planer for de enkelte helseforetak.

17 17 / Virksomhetsstyring Datavarehus og rapporteringsløsning - trinn Datavarehus og rapporteringsløsning - trinn 2 ERP-løsning RADS foranalyse RADS implementering Figur8: Fremdriftsplan - Virksomhetsstyring Kommentarer: Se kapittel for beskrivelse av planjusteringenes konsekvenser for programmet. Datavarehus og rapporteringsløsning trinn 2: Konkrete tidsplaner/rekkefølge for hvert helseforetak er ikke lagt (med unntak av SI og SØ). Utsettelse av trinn 2 medfører at man ikke kan gi automatisert rapportering av økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning i et felles verktøy som ønsket. Det er i dag ikke tilfredsstillende løsninger for styringsinformasjon på HR-området for det enkelte foretak, og lønnskostnader utgjør om lag 60 % av de samlede kostnadene for foretaksgruppen. Det er ikke avtalemessig dekning i den gamle avtalen med ProfitBase for å tilgjengeliggjøre HR-data for tidligere Helse Øst foretak ERP-løsning: Har foreløpig kun planlagt for SØ, SP og RHF, de øvrige helseforetak (SUN, SI, VV, SS og OUS) er ikke planlagt i tid annet enn at de vil foregå i perioden RADS implementering: Implementeringen vil muligens foregå som lokale prosjekter. Tid og rekkefølge for de enkelte prosjektene er ikke planlagt enda.

18 18 / Prosjekt IKT Sykehuset Østfold Kalnes IKT SØK Figur 9: Fremdriftsplan - IKT Sykehuset Østfold Kalnes Kommentarer: Se kapittel for beskrivelse av planjusteringenes konsekvenser for programmet.

19 Avhengigheter Dato: / De sentrale avhengighetene mellom programmene En avhengighet betyr at et program, prosjekt eller en aktivitet trenger å koordineres eller samordnes med et annet program, prosjekt eller aktivitet for å kunne gjennomføre i henhold til plan. En avhengighet kan gi føringer for hvilken rekkefølge programmene eller helseforetakene bør sette sine løsninger i drift. En avhengighet er ikke alltid absolutt. En avhengighet er altså ikke alltid førende for hvilken rekkefølge programmenes eller helseforetakenes prosjekter må gjennomføres. Det er derimot sentralt å kjenne til avhengighetene mellom prosjektene og etablere en plan for å håndtere den. Det er viktig at rekkefølgen på implementering i de ulike helseforetak bestemmes så tidlig som mulig og ligger fast. Dette vil skape en økt forutsigbarhet og redusert risiko for at prosjektene må endre planer og løsningene under prosjektgjennomføringen. Under er de mest sentrale/kritiske avhengighetene mellom programmene illustrert og beskrevet. Her i gjennomføringsplanen er dette beskrevet på et overordnet nivå. Avhengighetene under er i hovedsak beskrevet mellom programmene, men de reelle avhengighetene ligger mellom de enkelte prosjekter, i hovedsak innen hvert helseforetak. Rekkefølgen som illustrert under vil diskuteres videre. Endelig rekkefølge har også sammenheng med øvrige prinsipper for prioritering (se sak 1313). Sykehuspartner jobber med å utvikle et samlet register og prosesser for håndtering av avhengigheter. INF har omlagt foretaket til IKT Plattform v 1.0 EPJ er implementert RAD, LAB og VOØ er implementert PKI er implementert eresept og digital samhandling er implementert RKD EPJ RAD 5 INF PKI 2 3 RKD er INF O 1 LAB 5 DIG VOØ Avhengigheter 1 - Omlegging 2 IAM/Sykmelding 3 IAM/eResept 4 Grensesnitt til EPJ 5 Digital samhandling Nøkkel til program/prosjekter INF O INF PKI RKD EPJ RKD er Infrastrukturmodernisering Omleggingsprosjekter Infrastrukturmodernisering Identitets- og tilgangsstyring, PKI Regional klinisk dokumentasjon EPJ/DIPS Regional klinisk dokumentasjon eresept Figur10: Illustrasjon av de mest sentrale/kritiske avhengighetene mellom programmene

20 20 / 26 Nr Avhengighet Beskrivelse av avhengighet 1 Omlegging LAB, RAD, RKD, VIS og DIG er avhengig av at INF har omlagt helseforetakene til IKT Plattform versjon 1.0 før de setter egne løsninger i drift 2 IAM/ Sykmelding 3 IAM/ eresept 4 Grensesnitt til EPJ DIG (e-sykmelding) er avhengig av at IAM-PKI (Identitets- og tilgangsstyring) innføres før innføring av sykemelding RKD er avhengig av at IAM-PKI (Identitets- og tilgangsstyring) innføres før innføring av eresept LAB og RAD er avhengig av å vite hvilken EPJ det skal motta rekvisisjoner fra og sende svar tilbake til, pasientdemografiske data, henting av kritisk informasjon, blodprøver osv. Årsak til avhengighet Det er en strategisk føring fra Helse Sør-Øst RHF om at nye applikasjoner skal implementeres på HSØ standard plattform. Innfrielse av avhengigheten vil gi mindre tekniske komplikasjoner og mindre ressursbehov, som følge av mer stabile og sikre PC-er. Leverandøravtale til LAB og RIS/PACS forutsetter oppgradering av klientplattform til Windows 7. Prosjektet HF-NAV (e-sykmelding) forutsetter Smartkortlesere og smartkort, som ikke leveres av INF i dag Prosjektet eresept forutsetter Smartkortlesere og smartkort, som ikke leveres av INF i dag Når grensesnitt skal designes og bygges er det nødvendig å vite hvilken applikasjon man skal ha grensesnitt til (gammel eller ny løsning) og hvilke grensesnitt som skal bygges. Konsekvens: hvordan bør avhengigheten håndteres i gjennomføringsplanen? Helseforetakene bør omlegges til standard plattform før felles regionale systemer fra programmene LAB, RAD, RKD, VOØ og DIG settes i drift på helseforetakene. Hvert prosjekt må avklare hvilken del av plattformen de er avhengig av, eks. nettverks-, klient- eller serveromlegging. Noen som krever en bestemt versjon av klientplattformen, andre trenger bare å ha forutsigbarhet rundt hvilken klientplattform de skal rulle ut sine applikasjoner på Det pågår en prosess for å gå opp avhengighetene Det pågår en prosess for å gå opp avhengighetene LAB, RAD og EPJ bør om mulig implementeres samtidig for å sikre at det ikke bygges midlertidige grensesnitt, for eksempel mellom eksisterende LABsystemer og EPJ. Hvis ikke dette er mulig og man må bygge Program er avhengig av LAB, RAD, RKD, VIS, DIG DIG RKD IMP IMP IMP LAB, RAD RKD

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

Gjennomføringsplan 2014 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2014 for Digital fornying Dato: 11.12.13 1 / 35 for Prioriteringer og tildeling 2014, tidsplaner 2014-2018 Versjon Godkjent av Rolle Dato 2013 Fornyingsstyret Programeier 6.mai 2013 2014 Fornyingsstyret Programeier 11. desember

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLE 1 TERTIALRAPPORT 2-2013 DIITAL FORNIN - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Innledning Denne tertialrapporten (tertial 2) gir en oversikt over status og fremdrift for programmet

Detaljer

Fornyingsprogrammet for standardisering av teknologiske løsninger. Orientering SiV-styret 28.02.13. Stein Kinserdal Adm. direktør

Fornyingsprogrammet for standardisering av teknologiske løsninger. Orientering SiV-styret 28.02.13. Stein Kinserdal Adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Gode og likevdige helsetjenest til alle som treng det, når de treng det, uavhengig av ald, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fornyingsprogrammet for standardising av teknologiske

Detaljer

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjekter gjennom tidene hva har vi lært?

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Styret tar informasjonen om Digital fornying til orientering.

Styret tar informasjonen om Digital fornying til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 047 2016 DIGITAL FORNYING OG ØKT SATSING PÅ IKT OMRÅDET Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen om Digital fornying til orientering. Brumunddal, 9.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR 019-2016 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status per tredje tertial

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 086-2015 OPPDATERT REGIONAL IKT-STRATEGI Forslag til vedtak: Styret slutter seg til at oppdatert versjon av IKT-strategi

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

Regionalt senter for kliniske IKT løsninger. Hvordan sikre regional forvaltning med lokalt eierskap

Regionalt senter for kliniske IKT løsninger. Hvordan sikre regional forvaltning med lokalt eierskap Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Hvordan sikre regional forvaltning med lokalt eierskap Organisasjonskart Digital fornying Helse Sør-Øst: Styret i Helse Sør-Øst Budsjett og økonomisk langtidsplan

Detaljer

Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje i Helse Sør-Øst

Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

Hensikten med dette skrivet

Hensikten med dette skrivet Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Integrasjonsfabrikken Norges største integrasjonsprosjekt? Integrasjonsdagene, Halden 4-5. september 2014

Integrasjonsfabrikken Norges største integrasjonsprosjekt? Integrasjonsdagene, Halden 4-5. september 2014 Integrasjonsfabrikken Norges største integrasjonsprosjekt? Integrasjonsdagene, Halden 4-5. september 2014 Agenda Sykehuspartner IKT Integrasjonsfabrikken og Helse Sør Øst strategi om digital fornying Leveranser

Detaljer

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Regionale ehelse-seminarer 2008 Haugesund, 21. oktober 2008 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Nøkkeltall: Etablert 01.11.2004 Aksjeselskap

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011

Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Evalueringskonferanse ELIN-k Gardermoen 15. februar 2011 Kjell Arne Grøtting Temaer Forventninger Litt om meldingsløftet i Helse Sør-Øst Prioriteringer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI )

Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI ) Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI ) 1 Dokumenthistorikk Versjonsnr. Endringer Utarbeidet av Endringsdato 0.98 Første versjon mandat for et Roar H 16.08.13 felles forum 2 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1 2015 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 1 2015 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 1 2015 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Tertialrapport 30. april 2015 og programmenes status per 12. mai 2015, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying Dato: 1 / 30 for Digital fornying Mål og omfang, beskrivelse og vurdering av gjennomføringsplan samt rammebetingelser Versjon Godkjent av Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Program SSHF digital samhandling

Program SSHF digital samhandling 1 / 11 Sørlandet sykehus HF GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Styringsgruppen 2 / 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 4 PROGRAMMETS NAVN... 4 5 PROGRAMMEIER... 4 6 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.1 KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Forventninger og muligheter

Forventninger og muligheter Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Frokostseminar Steinar Marthinsen, viseadm.dir

Detaljer

Møteinnkalling / agenda Tid & sted: 11. desember kl 15.00-20.00 Oslo Kongressenter, møterom 4

Møteinnkalling / agenda Tid & sted: 11. desember kl 15.00-20.00 Oslo Kongressenter, møterom 4 Møteinnkalling / agenda Tid & sted: 11. desember kl 15.00-20.00 Oslo Kongressenter, møterom 4 Møteleder: Møtedeltagere: Fra fornyingsstyrets programkontor: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF-direktører:

Detaljer

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013 Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På Sted: Dato: Vedlegg til referatet: HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree,

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styret Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 56-2015 Budsjettestimat 2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad NTVA Teknologiforum september 2013 Helse Midt-Norge fikk i januar 2013 oppdrag om å planlegge utprøving av Én innbygger én journal i

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

Porteføljestyring i Helse Sør-Øst. 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør

Porteføljestyring i Helse Sør-Øst. 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør Porteføljestyring i Helse Sør-Øst Pasientenes behov skal være førende for struktur, organisering og innhold i tjenestene 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør 1 Tema Kort om Helse Sør-Øst Helse

Detaljer

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF, Jan-Roger

Detaljer

Hva skjer i helse Sør-Øst?

Hva skjer i helse Sør-Øst? Legg inn et bilde som passer programmet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Detaljer

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS)

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Orientering om status Spesielt om status NPSS-LØ (logistikk og økonomi) Helse Midt-Norge RHF 7.4.2011 De regionale helseforetakene har siden 2006 hatt i oppdrag

Detaljer

Prosjektstyret nytt østfoldsykehus

Prosjektstyret nytt østfoldsykehus Saksframlegg Styre: Møte dato: 30.01.2013 Dok. nr. 0101-13-0003 Prosjektstyret nytt østfoldsykehus Sak 4-2013:Utvidet omfang IKT Forslag til vedtak: 1. Prosjektstyret godkjenner forslag til revisjon av

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 54-2016 Samlet risikovurdering for pasientreiseområdet 2016 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 067-2008 Nr. 3 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT LØSNINGSFORSLAG Forslag til vedtak: 1. Organiseringen

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør Øst ØtRHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. IKT Styringssystem Styringsområdet forvaltning

Detaljer

MANDAT FOR. Program for overgang til strukturert journal

MANDAT FOR. Program for overgang til strukturert journal MANDAT FOR Program for overgang til strukturert journal Endringslogg Versjon Dato Endring 0.1 24.04.15 Førsteutkast 0.8 28.04.15 Gjennomgått mellom Nina, Jan Eirik og Gunnar 0.9 26.05. 15 Revidering etter

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Norsk reform för effektivare samverkan

Norsk reform för effektivare samverkan Norsk reform för effektivare samverkan Stein Vaaler, VD, Akershus Universitetssykehus, ordförande, Programstyrelsen för digital samhandling, Helse Sør-øst Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted

Detaljer

Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding

Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Prosjektnummer 1004 - Konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Behandlet dato 2.12.2016 Beslutning Godkjent Journalnummer [Journalnummer]

Detaljer

Programmandat. Infrastrukturmodernisering

Programmandat. Infrastrukturmodernisering 1 / 12 Programmandat Infrastrukturmodernisering GODKJENT AV: Versjon Navn / Organ Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Prosjekteier 4. juni 2013 2.0 Fornyingsstyret Prosjekteier 2 / 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hemit IT for liv og helse En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hva skal jeg snakke om? Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge Ny IKT-organisering

Detaljer

Integrasjonsdagene Digital fornyelse i pasientens tegn?

Integrasjonsdagene Digital fornyelse i pasientens tegn? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Integrasjonsdagene Digital fornyelse i

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

DIPS Hovedprosjekt. Sykehuset Telemark og Betanien. Forprosjekt DIPS fase 2

DIPS Hovedprosjekt. Sykehuset Telemark og Betanien. Forprosjekt DIPS fase 2 1 / 12 Sykehuset Telemark og Betanien Forprosjekt DIPS fase 2 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPSUMMERING OG ANBEFALING...3 2 BAKGRUNN FOR FASE 2...4 2.1 FØRINGER FRA

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Elektronisk henvisning og rekvirering av laboratorieanalyser og radiologiske undersøkelser

Elektronisk henvisning og rekvirering av laboratorieanalyser og radiologiske undersøkelser Elektronisk henvisning og rekvirering av laboratorieanalyser og radiologiske undersøkelser Vårmøtet 2013 for fastleger i SØ Lørdag 9. Mars, kl. 10:00 10:20 Prosjektleder Janne Lind, Helse Sør Øst Utkast

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Møteinnkalling / agenda - Fornyingsstyret

Møteinnkalling / agenda - Fornyingsstyret Fornyingsprogrammet Møteinnkalling / agenda - Fornyingsstyret Tid & sted: Mandag 6.mai 2013, kl. 16.00-20.00 (servering fra kl 15.45-16.15) Møteleder: Møtedeltagere: Fra Fornyingsstyrets programkontor:

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Forbedret økonomistyring ved sykehuset

Forbedret økonomistyring ved sykehuset Saksframstilling Saksbehandler økonomidirektør Dato 21.04.2010 Forbedret økonomistyring ved sykehuset Sak nr. Styre Møtedato 2010/xx Styret for sykehuset 27.05.2010 Ingress Så vel Helse Sørøst RHF sin

Detaljer

Fornyingsstyrets møte #20. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Lync / Oslo 23. september 2015

Fornyingsstyrets møte #20. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Lync / Oslo 23. september 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Hva arkitektur kan bidra med for at vi skal nå de strategiske målene

Hva arkitektur kan bidra med for at vi skal nå de strategiske målene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hva arkitektur kan bidra med for at vi

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse II-2016

STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse II-2016 STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/01010 Ledelsens gjennomgåelse II-2016 Sammendrag: direktør, gjennomført mai/juni 2016. Områdene med høyest risiko i perioden

Detaljer

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid Side 1 of 5 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF (fra kl.

Detaljer

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020 GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET HR-strategi frem mot 2020 En felles strategi - for hele foretaksgruppen Lokalt forankrede strategier Handlingsplaner Overordnet

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser 08/12/10 SAK NR 069-2010 Oppdatert rekvisisjonspraksis innen området direkteoppgjør Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 066-2012 IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Forslag til vedtak: Styret ber styreleder avholde

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Beste praksis i bruk av PPM og Clarity

Beste praksis i bruk av PPM og Clarity Beste praksis i bruk av PPM og Clarity Marianne Østvand, Sykehuspartner, seksjonsleder innen prosjektledelse (Tidligere programleder plattform og ass. programleder infrastrukturmodernisering) Innhold Bakgrunn

Detaljer

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak)

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014 1 Program LIBRA Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest 15. september 2014 2 HVA? HVORFOR? NÅR? 3 Program LIBRA Lager Innkjøp Budsjett Regnskap Anskaffelse Forprosjektrapport

Detaljer

Kontroll av oppslagslogger i EPJ ved hjelp av mønstergjenkjenning

Kontroll av oppslagslogger i EPJ ved hjelp av mønstergjenkjenning Kontroll av oppslagslogger i EPJ ved hjelp av mønstergjenkjenning Helge Grimnes Seksjon for informasjonssikkerhet og personvern Stab pasientsikkerhet og kvalitet Oslo universitetssykehus HF Grunnlag for

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid Saksbeh: Steinar Bjørås Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/31 Forslag til vedtak: 1. Styret tar vedlagte sak om Nødnett -prosjektet

Detaljer

STYREMØTE 29. februar 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse I-2016

STYREMØTE 29. februar 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse I-2016 STYREMØTE 29. februar 2016 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00021 Ledelsens gjennomgåelse I-2016 Sammendrag: direktør, gjennomført januar 2016. Områdene med høyest risiko gjelder

Detaljer

Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring

Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring - Helse Nord og styringssystemer Erik Slørdal Skjemstad rådgiver analyse Erik Slørdal Skjemstad Siviløkonom med spesialisering i finansiering og investering

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 SAK NR 50-2013 Anskaffelse av portalløsning for styringsinformasjon Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad Seminar Tekna 9. januar 2014 Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge Standardiserte arbeidsprosesser Regional IKT-enhet Pasientmedvirkning

Detaljer

Prosjektmandat. Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7 1 / 7 Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 3 2 PROSJEKTEIER... 3 3 ORGANISERING...4 3.1 STYRINGSGRUPPE...4. 3.2 REFERANSEGRUPPE...4.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 53-2016 Halvårlig risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS per

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 54-2015 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2015 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer