Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying"

Transkript

1 Dato: 1 / 30 for Digital fornying Mål og omfang, beskrivelse og vurdering av gjennomføringsplan samt rammebetingelser Versjon Godkjent av Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier

2 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG BAKGRUNN FORMÅL MED GJENNOMFØRINGSPLAN DIGITAL FORNYING REGIONAL KLINISK LØSNING Bakgrunn og omfang Effekt- og resultatmål Implementeringsplan for 2015 og VIRKSOMHETSSTYRING Bakgrunn og omfang Effekt- og resultatmål Implementeringsplan for 2015 og INFRASTRUKTURMODERNISERING Bakgrunn og omfang Effekt- og resultatmål Implementeringsplan for 2015 og BUDSJETTBEHOV TIDSPLANER FOR 2015 OG TIDSPLANER PER PROGRAM/PROSJEKT PLANLAGTE PROSJEKTER/LEVERANSER PER PROGRAM OVERORDNET VURDERING AV RISIKO I GJENNOMFØRINGSPLAN RAMMEBETINGELSER ØKONOMISK LANGTIDSPLAN BUDSJETT TOTALT OG PER PROGRAM/PROSJEKT

3 3 / 30 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER Nr. Dokumentnavn Dok.id. Versjon Arkiv Dato 1 IKT strategi og handlingsplan 08/ Public360 2 Revidert gjennomføringsstrategi for Digital fornying 3 Infrastrukturmodernisering (IMP) Plan og budsjett for SharePoint / Ekstranettet

4 4 / 30 1 SAMMENDRAG Styret i besluttet den 20. november at satsningen på videreføres ved at det som en planleggingsforutsetning reserveres inntil MNOK til investering, og inntil 174 MNOK til driftskostnader. I tillegg er det avsatt en risikopott sentralt på 100 MNOK. Se Tabell 1 for ytterligere detaljer. Det har vært lagt vekt på å videreføre prinsippene for prioritering fra 2014 inn i 2015 og følgende prioriteringskriterier legges til grunn for fordelingen: 1. Ferdigstilling av tiltak som er nødvendig for etableringen av nytt østfoldsykehus, og pågående tiltak som er kritisk for pasientbehandlingen 2. Ferdigstillelse av regional EPJ ved Oslo universitetssykehus 3. Etablere en regional infrastruktur som ivaretar alle program 4. Etablere første versjon av en helhetlig klinisk regional løsning 5. Videreføring av Digital samhandling og Virksomhetsstyring Program / prosjekt Investering Drift Sykehuspartner: Driftsinvesteringer Sykehuspartner* Sum Sykehuspartner PNØ U5B PNØ U5B** PNØ: Laboratoriedatasystem - Sykehuset Østfold 36 - Sum PNØ U5B : Infrastrukturmodernisering Regional klinisk løsning***: Klinisk dokumentasjon Radiologi 50 5 Digital samhandling 20 8 Virksomhetsstyring 93 7 Øvrig administrasjon og kvalitetssikring - 10 Sum Total sum Risikobuffer for Tabell 1: Tildeling per program/prosjekt i Tall i millioner 2015-kroner. *Driftsinvesteringer Sykehuspartner foreslås styrt gjennom driftsstyret etter opprettelse av Sykehuspartner som eget helseforetak. **PNØ U5B styres gjennom prosjektstyret i Prosjekt nytt østfoldsykehus. *** Videre fremdrift av Laboratoriedata håndteres av programmet Regional klinisk løsning. Det er gjennomført en overordnet risikovurdering av med forslag til tiltak. Det vil bli gitt status på risiko i fornyingsstyremøtene i De tre høyeste risikoene er nr. 2 overføring til drift og forvaltning, nr. 5 lokale initiativ kan gi økt kompleksitet og nr. 8 finansiering.

5 5 / 30 2 BAKGRUNN er Helse Sør-Østs program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi. Satsingen skal gi en tryggere, enklere og bedre hverdag for pasienter, pårørende og ansatte, i henhold til det som er beskrevet i IKT strategi og handlingsplan (sak ). Dette dokumentet bygger på revidert gjennomføringsstrategi for (sak 44/14). Revidert gjennomføringsstrategi skal tydeliggjøre konsolidering, standardisering og forenkling i. har frem til nå vært organisert i seks strategiske programmer; Klinisk dokumentasjon, Radiologi, Laboratoriedata, Digital samhandling, Virksomhetsstyring og Infrastrukturmodernisering. Tre av programmene har direkte tilknytning til pasientbehandling (kliniske), mens ett er knyttet til nasjonale krav til digital samhandling og ett til virksomhetsstyring. Det siste programmet, Infrastrukturmodernisering, skal gi helseforetakene en moderne, stabil og driftssikker regional plattform for de ulike regionale løsningene. Programmene Klinisk dokumentasjon, Radiologi, Laboratoriedata og Digital samhandling slås sammen til ett program: Regional klinisk løsning.

6 6 / 30 3 FORMÅL MED GJENNOMFØRINGSPLAN 2015 Formålet med er å beskrive gjennomføringen av programmet Digital fornying for å realisere IKT-strategi og handlingsplan fra består av programmene Regional klinisk løsning, Virksomhetsstyring og Infrastrukturmodernisering i Digital fornying med tilhørende effekt- og resultatmål og implementeringsplaner for 2015 og konkretiserer også prioriteringskriteriene og tildelingene for Avslutningsvis består planen av en overordnet risikovurdering av. Omfanget og planverket for Virksomhetsstyring er uendret siden 2014, og kjøres som planlagt. Programmet Regional klinisk løsning vil etableres fra 01. januar 2015 og er avhengig av tett samarbeid med programmet Infrastrukturmodernisering for å sikre tilretteleggelse av nødvendig infrastruktur og plattform. Utover dette kjøres programmet Infrastrukturmodernisering som planlagt.

7 7 / 30 4 DIGITAL FORNYING Dette kapittelet beskriver omfanget av programmene som inngår i, og hvordan programmenes effekt- og resultatmål understøtter de overordnede målene og prinsippene for. De overordnede målene og prinsippene for er beskrevet i IKTstrategi og handlingsplan fra 2012, og Revidert gjennomføringsstrategi for. Gjennomføringsplanen for 2015 skisserer et forslag til implementeringsplan for 2015 og med tilhørende budsjettbehov for , basert på prioriteringskriteriene, samt en overordnet risikovurdering. 4.1 Regional klinisk løsning Bakgrunn og omfang I sak 44/14 ble det besluttet en revidert gjennomføringsstrategi for å tydeliggjøre konsolidering, standardisering og forenkling, ved å etablere en Regional klinisk løsning, for å gi rom for betydelige forenklinger sammenliknet med dagens situasjon. Figur 1 viser en overordnet fremstilling av målbildet for Regional klinisk løsning i Helse Sør-Øst. Målbildet består av noen hovedsystemer som inngår i en regional installasjon basert på et sett gjeldende produkter og versjoner. Målbildet er oppnådd når alle helseforetak i Helse Sør-Øst har tatt i bruk den regionale kliniske løsningen. I Revidert gjennomføringsstrategi for er det en detaljert beskrivelse av målbildet for Regional klinisk løsning. Figur 1: Overordnet fremstilling av målbilde for Regional klinisk løsning. Figuren tydeliggjør også at selv om ERP-løsningen ikke inngår i den regionale kliniske løsningen så er den integrert og en del av. Målbildet er en konkretisering av Helse Sør-Øst sin IKT strategi og handlingsplan fra 2012 og et viktig skritt på veien mot å oppfylle myndighetens visjon om en innbygger en journal. Målbildet omfatter også informasjonsdeling og elektronisk arbeidsflyt på tvers av de regionale kliniske

8 8 / 30 systemene og på tvers av helseforetakene i Helse Sør-Øst. Dette betyr at løsningen skal ivareta sikker og effektiv pasientbehandling på tvers av helseforetak i regionen, og gjennomgående strukturert informasjon for kurve og medikasjon. Se påfølgende kapittel for ytterligere detaljering av effekt- og resultatmålene for Regional klinisk løsning, samt sammenhengen mellom disse målene og de overordnede målene for Effekt- og resultatmål Gjennom realiseringen av en Regional klinisk løsning vil risikoen for feil knyttet til pasientbehandling reduseres. Dette er mulig fordi informasjon gjøres tilgjengelig på tvers av behandlingssteder, og fordi elektronisk overføring både er raskere og sikrere enn dagens løsninger. Legemiddelinformasjon håndteres i et helhetlig elektronisk løp. Det er gjort en overordnet vurdering av de effektene resultatmåloppnåelse vil kunne ha for deler av pasientbehandlingen. Denne vurderingen er beskrevet i vedlegg 3 Effekter til Revidert gjennomføringsstrategi for Digital fornying. Oppsummert illustrerer Figur 2 hvordan programmets effekt- og resultatmål understøtter de overordnede målene for som er beskrevet i IKT Strategi og handlingsplan. Det er gjort enkelte presiseringer rundt enkelte effektmål, grunnet arbeidet med resultatmålene i Regional klinisk løsning. Figuren skisserer også noen av resultatmålene for programmet Infrastrukturmodernisering som Regional klinisk løsning er avhengig av, for å realisere sine egne resultatmål. Figur 2: Sammenheng mellom de overordnede målene for og effekt- og resultatmål for programmet Regional klinisk løsning.

9 9 / Implementeringsplan for 2015 og Prosjektporteføljen til dagens programmer Digital samhandling, Radiologi, Laboratoriedata og Klinisk dokumentasjon, blir overført til det nye programmet Regional klinisk løsning. I 2015 videreføres hovedtyngden av pågående utviklingsaktiviteter i tråd med planverk fra de opprinnelige programmene som understøtter nødvendige utviklingsbehov i helseforetakene. I dette ligger blant annet: Radiologi DIPS fase 2 ved Oslo universitetssykehus Digital samhandling eresept Medikamentell kreftbehandling BUP/Habil/Rus I tillegg vil det startes planleggings- og utviklingsaktivitet som understøtter revidert gjennomføringsstrategi om etablering av en regional klinisk løsning gjennom konsolidering og standardisering. Gjennom en detaljert planlegging i det nye programmet vil prosjektporteføljene i dagens programmer revideres med utgangspunktet i leveransekartleggingen som er gjennomført. Dette gjøres for å sikre at alle kartlagte leveranser blir organisert på en hensiktsmessig måte i en ny prosjektorganisering innenfor det nye programmet. Revidert implementeringsplan for vil foreligge i Implementeringsplan 2015 Figur 6 gir en oversikt over alle prosjekter som skal videreføres eller startes i 2015 med tilhørende investerings- og driftskostnader. Se kapittel 5.1 for en detaljert beskrivelse av disse prosjektene.

10 10 / Regional klinisk løsning Prognose Investering Drift Totalt Forpliktede leverandørkostander 29,5 3,2 32,7 Lisenser OUS 17,1 0,0 17,1 Lisenser eresept 11,6 0,0 11,6 Lisenser Føde 0,8 0,0 0,8 Vedlikehold BUP/rus/habil 0,0 1,9 1,9 Vedlikehold Oracle BI publisher 0,0 1,3 1,3 OUS Fase 2 124,8 13,2 138,0 Medikamentell kreftbehandling 33,9 5,0 38,9 eresept 30,2 3,6 33,8 Konsolidering/standardisering 0,0 20,0 20,0 Løsning regional kurve - utredning 0,0 2,5 2,5 Løsning prehospital journal - utredning 0,0 2,0 2,0 Løsning multimedia - utredning 0,0 2,0 2,0 Regionalt forbedringssystem* 0,0 0,0 0,0 BUP SI/AHUS 6,0 0,0 6,0 Rus Ahus 0,3 0,0 0,3 Habil Ahus 0,3 0,0 0,3 Programledelse** 0,0 12,5 12,5 Sum Klinisk dokumentasjon Labsvar 2,5 0,0 2,5 Meldingsløftet IHR 6,0 3,2 9,2 Dialogmelding HF - legekontor 0,5 0,0 0,5 HF-HF kommunikasjon 7,2 0,0 7,2 Nasjonal bredding automatisk fødselsnummer 3,8 0,0 3,8 Kjernejournal (pilot) 0,0 3,5 3,5 Adressering - PLO 0,0 0,5 0,5 Programledelse 0,0 0,8 0,8 Sum Digital Samhandling Standardiseringsarbeid og felles investeringer 7,7 4,0 11,7 Nytt RIS/PACS SI - hovedprosjekt 3,1 0,0 3,1 Nytt RIS/PACS Ahus - forprosjekt 24,2 0,5 24,7 Nytt konsolidert RIS/PACS OUS - forprosjekt 15,0 0,5 15,5 Sum Radiologi Sum totalt for Regional klinisk løsning Tabell 2: Tabellen gir en oversikt over prosjekter som skal videreføres til 2015 med tilhørende investerings- og driftskostnader. *Dette prosjektet skal kjøres som regionalt for fem helseforetak og ett ideelt sykehus i Helseforetakene skal finansiere prosjektet selv, og det er derfor ikke knyttet regionale midler til dette prosjektet i **Programledelsen Regional klinisk løsning skal ivareta planlegging av standardiseringsarbeidet av regionalt laboratoriedatasystem.

11 11 / 30 Implementeringsplan For å sikre realisering av målbildet for Regional klinisk løsning er det identifisert fire innsatsområder, med tilhørende planlagt implementeringsstrategi. Strategien legger opp til å gjennomføre en sentralisert utvikling av den regionale kliniske løsningen, men med parallell implementering for enkelte funksjonelle behov og løsninger, deriblant eresept og medikamentell kreftbehandling. Samtidig kan det ivaretas en begrenset og styrt utvikling av lokale investeringer ved helseforetakene.. Oppsummert anbefales det å jobbe videre med detaljplanlegging av en implementeringsstrategi som innebærer en sentralisert utvikling av den regionale kliniske løsningen, men med parallell implementering for enkelte funksjonelle behov og løsninger, deriblant eresept og medikamentell kreftbehandling. 4.2 Virksomhetsstyring Bakgrunn og omfang Programmet består av to prosjekter som beskrevet i gjeldende programmandat: 1. Felles økonomi- og logistikksystem (ERP) 2. Felles regional datavarehus og rapporteringsløsning (DVH) Programstyret har hatt fokus på etablering og innføring av henholdsvis ERP og DVH, men kun ERPprosjektet har blitt gjennomført i 2014, grunnet manglende finansiering av DVH i DVHprosjektet har derfor blitt satt på vent i Opprinnelig kjøpsavtale med leverandør i forbindelse med DVH-prosjektet omhandlet en Basisløsning som hadde tre hovedformål: 1. Innføre en regional løsning for konsernrapportering. Dvs. den formelle rapporteringen mellom helseforetak og med aggregerte data. 2. Sikre alle helseforetak lik tilgang til egne HR-data, og fase ut løsningen Profitbase HR. 3. Innføre en intern løsning for rapportering og styringsinformasjon i helseforetakene. Da prosjektet ble satt på vent, var løsning for konsernrapportering ferdigstilt og satt i drift, mens punkt 2 og 3 over gjenstår, omtalt som Trinn 2 av DVH-prosjektet. Målsettingen med Trinn 2 er å tilby helseforetakene en komplett løsning for rapportering og analyse av egne virksomhetsdata. Det er også lagt til grunn en hyppigere datafangst i forbindelse med konsernrapporteringsløsningen, slik at helseforetakene kan gjøre løpende analyser. Mens det i konsernrapporteringen rapporteres på aggregerte data (helseforetaksnivå), vil data i Trinn 2 i utgangspunktet være på laveste organisatoriske nivå slik at løsningen kan brukes gjennomgående på et helseforetak. DVH-prosjektet er ikke vedtatt nedlagt og det er fortsatt et udekket behov i helseforetakene for løsninger som gir enhetlig styringsinformasjon. Dersom Trinn 2 utsettes ytterligere, eller avbestilles, vil helseforetakene være nødt til å fortsette videreutvikling av lokale datavarehus- og rapporteringsløsninger, samt drift og forvaltning av disse. Videre vil man ikke oppfylle det absolutte kravet om å sikre alle helseforetakene lik tilgang til egne HR-data. Datavarehusløsningen vil tidligst starte opp i Programmets omfang

12 12 / 30 Programmet Virksomhetsstyring skal arbeide for å sikre oppnåelse av det strategiske målbildet for virksomhetsstyring; herunder styring av aktivitet, kvalitet og pasientsikkerhet, logistikk, HR, økonomi og prosjekter. Programmet skal arbeide for standardisering av prosesser. Felles grunndata og kodeverk skal standardiseres på tvers av systemer der dette er hensiktsmessig. For å styre sykehus er tilgang til oppdatert, riktig, korrekt, integrert og sammenlignbar informasjon om kvalitet og kvantitet på pasientbehandlingen nødvendig. Det må også finnes korrekt informasjon om kostnader knyttet til pasientbehandlingen. Dersom sykehusene skal kunne forbedre kvaliteten er det viktig å ha mulighet for sammenligning for å sikre at kvaliteten måles mot tilsvarende sykehus. Dette vil bedre pasientsikkerheten og økonomistyringen. Økonomistyring Riktig rapportering av kvalitet, avvik, faktisk produksjon og medgåtte ressurser skal i fremtiden føre til bedre økonomistyring. Dette krever en vesentlig endring av organisasjonens tenkning, endring i arbeidsprosesser og systemene som trengs for å skape gode og realistiske styringsmål. Under strategiperioden vil det være to hovedtiltak under økonomistyring: 1. Innføre og ta i bruk en regional økonomi- og logistikkløsning. 2. Anskaffe og innføre KPP-systemer (systemer som måler kostnad og aktivitet per pasient) i alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Gjennom innføring av en økonomi- og logistikkløsning i Helse Sør-Øst vil regionen få en optimal integrasjon mellom områdene innkjøp, logistikk og økonomi og det skal gjennomføres tilpasninger av arbeidsprosessene. Det skal kun være en løsning som anvendes av alle helseforetakene. Dette sikrer en enklere administrativ hverdag med effektive prosesser, samt redusert administrasjonsarbeid. Prosjektet utviklet og satte i produksjon versjon 1 av regional ERP-løsning for Akershus universitetssykehus 1. juni 2014, og versjon 2 av den regionale løsningen ble satt i produksjon 1. november Løsningen er nå ferdig utviklet til å tas i bruk av nytt østfoldsykehus. Drift og forvaltning av regional ERP-løsning er etablert i Sykehuspartner, og ansvar for leveranse av løsningen til helseforetakene har blitt overtatt av Sykehuspartner ved produksjonssetting Effekt- og resultatmål Figur 3 under illustrerer hvordan programmets effekt- og resultatmål understøtter de overordnede målene for som er beskrevet i IKT-strategi og handlingsplan.

13 13 / 30 Figur 3: Sammenheng mellom de overordnede målene for og effekt- og resultatmål for programmet Virksomhetsstyring Implementeringsplan for 2015 og Implementeringsplan 2015 Versjon 2 av ERP-løsningen vil bli tatt i bruk 1. januar 2015 av Sykehuset i Østfold på eksisterende sykehus, og 1. mai og 1. november på nytt østfoldsykehus. Begge helseforetakene vil da være i samme installasjon av løsningen, og det er gjort et stort arbeid for å standardisere arbeidsprosesser og datagrunnlag som skal tas videre til øvrige helseforetak. I tillegg til bredding av versjon 2 i 2015, skal arbeidet med utviklingen av versjon 3 av ERPløsningen begynne. Prosjektene som skal ferdigstilles i løpet av 2015 er listet i med estimert totalkostnad fordelt på investerings- og driftskostnader Virksomhetsstyring Prognose Investering Drift Totalt Regional ERP-løsning 92,4 7,6 100,0 Sum 92,4 7,6 100,0 Tabell 3: Tabellen gir en oversikt over prosjekter som skal ferdigstilles i løpet av 2015 md tilhørende investerings- og driftskostnader. Implementeringsplan Versjon 3 av ERP-løsningen skal tas i bruk av Sykehuspartner og 1. mars 2016, i tillegg til Akershus universitetssykehus og Sykehuset Østfold. I mars 2016 er den regionale løsningen ferdig utviklet, og det regionale ERP-prosjektet vil endre karakter fra å være et utviklingsprosjekt til å bli et prosjekt som bredder løsningen til de øvrige helseforetak.

14 14 / 30 Rekkefølgen for bredding av regional ERP-løsning versjon 3 etter Akershus universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Sykehuspartner og vil bli endelig besluttet av programstyret basert på dialog med helseforetakene. ERP-prosjektet har utarbeidet nedenstående forslag til bredding (Figur 4) som et utgangspunkt for beslutningsprosessen, innenfor prosjektets opprinnelige tidsrammer. Oslo universitetssykehus er spesifisert i planen, som eneste foretak, fordi bistand til bredding av ERP hos leverandør er forpliktet i kontrakten. Det er ikke inngått kontrakt med leverandør om bistand til øvrige helseforetak etter 1. mars Figur 4: Forslag til breddingsplan innenfor prosjektets opprinnelige tidsrammer. Kostnadsestimatet, per 1. september 2014, for ferdigstillelse av programmet fra 2016, er på 172 MNOK, og bygger på tidsplanen som er skissert over. Innen februar 2015 skal programmet Virksomhetsstyring fremlegge en utrullingsplan, godkjent av programstyret Virksomhetsstyring, for utrulling av regional ERP-løsning til resterende foretak i Helse Sør-Øst. Plan og estimat for ferdigstillelse av datavarehuset skal også fremlegges. 4.3 Infrastrukturmodernisering Bakgrunn og omfang Programmets formål er å etablere en ny og modernisert IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst for leveranse av regionale og nasjonale tjenester til helseforetakene. Programmet skal støtte etableringen av en gjennomgående regional IKT-infrastruktur hvor foretakene gradvis fases inn i denne. Tilnærmingen med foretaksspesifikke omlegginger skal ikke videreføres. Programmet skal bidra til konsistent og kostnadseffektiv gjennomføring av gjennom å ivareta leveranser av alle infrastrukturkomponenter for de funksjonelle programmene. Programmet har ansvaret for at det etableres en helhetlig arkitektur for IKT-infrastrukturen. Programmet skal også gjennomføre utredning av, og eventuelt utarbeide et avtalegrunnlag for strategisk partnerskap, for leveranse og drift av en slik IKT-infrastruktur. Strategisk partnerskap innebærer at tjenestekjøp innenfor ett eller flere driftsområder samles hos en leverandør basert på en gjensidig forpliktende leveranseavtale. I denne type avtaler vil en leverandør kunne tillegges et finansielt ansvar for løpende vedlikehold og modernisering, inkludert transformasjon til moderne løsninger. Programmets omfang Målbildet for Helse Sør-Østs fremtidige IKT-infrastruktur er som følger:

15 15 / 30 IKT-infrastrukturen skal danne grunnlag for de regionale IKT-tjenestene som realiseres i. Det skal etableres én gjennomgående regional applikasjons-, sikkerhets- og nettverksplattform for alle helseforetakene i regionen. Den nye IKT-infrastrukturen skal tilrettelegges for å kunne håndtere en økning i behov på pasientrettete tjenester, integrasjon mot primærhelse og andre tjenesteytere, og ytterligere digitalisering av sykehusenes kjerneprosesser. IKT-infrastrukturen skal moderniseres for å nå målene om standardisering, harmonisering og konsolidering, og skal realiseres på en måte som er finansielt bærekraftig over tid. IKT-infrastrukturen skal legge til rette for god brukeropplevelse og kunne støtte fremtidige bruksmønstre med dynamiske arbeidsflater og mobile klienter. IKT-infrastrukturen skal bidra både til å realisere det funksjonelle målbildet i, og tilrettelegge for en bærekraftig videreutvikling. Følgende egenskaper forventes av en fremtidsrettet og tjenesteorientert infrastruktur: Større grad av utnyttelse og tilbud av skybaserte tjenester Skalerbar og elastisk kapasitet Dynamisk provisjonering (tjenesten er tilgjengelig for brukeren kun ved behov) Selvbetjening Betaling etter forbruk Infrastrukturmoderniseringsprogrammet er i en overgangsfase, og har gjennom 2014 avsluttet en rekke prosjekter. Nye prosjekter vil gradvis opprettes i 2015 og disse er fortsatt under planlegging. Nåværende planverk omfatter 18 hovedprosjekter som strekker seg ut De 18 hovedprosjektene dekker et bredt spekter av leveranser til. De omfatter områder som oppgradering av flere nettverk, klientomlegginger, plattform for Regional klinisk løsning, etablering av regional og lokal integrasjonsplattform, ferdigstilling av sikker print, tilgangsstyring, samt etablering av strategisk partnerskap for infrastrukturtjenester. Detaljer vedrørende programmets målbilde, effekt- og resultatmål for prosjektene i infrastrukturmoderniseringsprogrammet er beskrevet i dokumentet Infrastrukturmodernisering (IMP) Plan og budsjett for Effekt- og resultatmål Figur 5 under illustrerer hvordan infrastrukturmoderniseringsprogrammets effekt- og resultatmål understøtter de overordnede målene for som er beskrevet i IKT-strategi og handlingsplan.

16 16 / 30 Figur 5: Sammenheng mellom de overordnede målene for og effekt- og resultatmål for programmet Infrastrukturmodernisering Implementeringsplan for 2015 og Implementeringsplan 2015 I 2015 fortsettes arbeidet med konsolidering av klienter og applikasjoner på Oslo universitetssykehus og Sykehuset Innlandet. Utrullingen av kjernenett og sikker print fortsetter. Det skal arbeides med å etablere en eller flere strategiske partnere for en fremtidig plattform, og en eventuell kontraktsignering er planlagt innen januar Prosjektene som skal videreføres til 2015 er listet i Tabell 4 med estimert totalkostnad fordelt på investerings- og driftskostnader. Se kapittel 5.1 for detaljert beskrivelse av infrastrukturmoderniseringsprosjekter som vil pågå i 2015.

17 17 / Infrastrukturmodernisering Fase 0 - Ferdigstille pågående prosjekter Investering Prognose Drift Totalt Omlegging Sykehuset Innlandet 30,6 0,2 30,8 Omlegging OUS fase 1 11,7 0,0 11,7 Omlegging OUS fase 2 155,0 1,1 156,1 Identitets og tilgangsstyring 3,0 0,0 3,0 Integrasjonstjenester og praksis 20,0 0,1 20,1 Sikker print 13,7 0,1 13,8 Nettverk Ahus 51,7 3,4 55,1 Kjernenett 41,1 1,0 42,1 Sikker internett tilgang 3,2 0,0 3,2 Sum Fase 1 - Planlegge realisering av nytt mandat Investering Drift Totalt Programkontor 0,0 6,4 6,4 Målbilde og arkitekturfunksjon 0,0 5,1 5,1 Leveransemodell (Strategisk partnerskap) 0,0 36,7 36,7 Sum Totalt fase 0 og Tabell 4: Tabellen gir en oversikt over prosjekter som skal videreføres i 2015 med tilhørende investerings- og driftskostnader. Som vist i Tabell 4 vil programmet bruke 330 MNOK på investering og 54 MNOK på drift på prosjekter som videreføres fra Dette gir 30 MNOK disponible for investering til modernisering (fase 2). Tabell 5 viser hvilke områder som vil bli prioritert i fase 2. Fase 2- Utvikle regional løsning i OUS og A-hus Investering Drift Totalt Neste generasjon nettverk 0,0 3,2 3,2 Teknologiskifte Telenor 1,5 7,5 9,0 Servere og lagring i regionale datarom 23,0 5,0 28,0 Sum Fase 3- Videreutvikle og bredde regional løsning Investering Drift Totalt 0,0 0,0 0,0 Sum Totalt fase 2 og Tabell 5: Disponibel tildeling for investering til modernisering (fase 2) Prosjektene Servere og lagring i regionale datarom og Regional autorisasjons- og sikkerhetsløsning i fase 2 vil bidra til å legge til rette for Regional klinisk løsning. Servere og lagring i regionale datarom vil kunne bidra til å vurdere om den plattformen som er etablert for PAS/EPJ innføringen i OUS kan bli en regional og skalerbar plattform. Implementeringsplan Program for Infrastrukturmodernisering skal ha et tett samarbeid med programmet Regional klinisk løsning, for å sikre at nødvendig infrastruktur og plattform er etablert. Tabell 8 gir en

18 18 / 30 oversikt over infrastrukturmoderniseringsleveranser programmet Regional klinisk løsning er avhengig av for å realisere sine egne leveranser. Rekkefølgen på leveransene fra 2016 er ikke endelig vedtatt, men omlegging OUS fase 2, nettverk Ahus og integrasjonstjenester vil sluttføre sine leveranser i Nye leveranser i 2016 vil være å etablere en regional integrasjonsplattform for medisinteknisk utstyr (MTU) tilsvarende det som er etablert for applikasjoner. I tillegg ønskes det å starte opp piloter på Oslo universitetssykehus med mobilt periferiutstyr (nettbrett) basert på erfaringene fra tilsvarende piloter på Sykehuset Østfold. Arbeidet med å erstatte dagens PSTN/ISDN telefoniplattform vil fortsette i 2016 og sannsynligvis ikke sluttføres før nærmere 2020, avhengig av når Telenor slår av denne teknologien. Arbeidet med neste generasjon nettverk og trådløst nettverk, begge med Oslo universitetssykehus som pilot, vil videreføres i 2016 og mest sannsynlig sluttføres i Budsjettbehov Totalestimatene til er oppdatert som et resultat av arbeidet knyttet til revidert gjennomføringsstrategi. Budsjettbehovet for som presenteres i Tabell 6 gjelder kun programmene Regional klinisk løsning, Infrastrukturmodernisering og Virksomhetsstyring, samt øvrige prosjekter. Øvrige IKT-aktiviteter som foregår i egne styringslinjer er holdt utenfor, dette gjelder eksempelvis PNØ U5B og driftsinvesteringer Sykehuspartner. Program/Prosjekter Investering Drift Total Regional klinisk løsning Virksomhetsstyring Infrastrukturmodernisering Øvrige prosjekter SUM Tabell 6: Budsjettbehov for for perioden fordelt på investerings- og driftskostnader, ekskludert budsjettbehov for øvrige IKT-aktiviteter som foregår i styringslinjer. Tallene er uten risikobuffer, og behov for risiko vil bli estimert i den videre detaljplanleggingen. Investeringsmidlene vil fordeles på helseforetakene i avskrivninger etter hvert som de mottar løsninger, mens driftsmidlene dekkes av, i henhold til den etablerte økonomimodellen i Helse Sør-Østs Tjenesteprismodell. Beslutninger om endelig gjennomføring av prosjekter vil bli forelagt styret i i tråd med gjeldende fullmaktsregler før iverksettelse. En styrket gjennomføringsevne i vil kunne medføre et ønske om å tillegge programmet ytterligere uløste oppgaver og nye krav. For å unngå at utfordringer med å holde tidsog kostnadsrammer, vil gjennomføringen kreve sterk endringsstyring og -håndtering, samt prioritering for å sikre at målbildet nås.

19 19 / 30 5 TIDSPLANER FOR 2015 OG Tidsplanene i de etterfølgende kapitlene reflekterer i hovedsak planverk som er vedtatt i programstyrene. På bakgrunn av budsjett og tildeling i 2015, samt prioriteringene som er gjort i, har det vært nødvendig å utsette noen prosjekter fra 2015 til 2016 og utover. Dette må vedtas i de enkelte programstyrer, etter behandling av i fornyingsstyret. Samlet tidsplan for skal oppdateres etter disse vedtakene er behandlet. Dette er forventet å skje i januar Tidsplanene under er derfor å anse som foreløpige. Det er så langt det er mulig forsøkt å vise beslutningspunktene B2 (rødt), B3 (gult), B6 (grått) og B7 (svart) for prosjekter som vil pågå i 2015, i henhold til PPM-modellen. I tillegg er det listet hvilke helseforetak prosjektene skal breddes på i Merk, helseforetakene er ikke gjengitt i en breddingsrekkefølge. For perioden listes de planlagte prosjektene og/eller leveransene i en tabell med estimert start- og sluttidspunkt, eller kun et leveringstidspunkt (år). De sistnevnte prosjektene og/eller leveransene listes uten synliggjøring av tilhørende beslutningspunkter, grunnet usikkerhet. For det nye programmet Regional klinisk løsning opereres det kun med planlagte leveranser for perioden , da den nye prosjektporteføljen ikke er ferdig planlagt. Som nevnt tidligere, er dagens prosjektportefølje for programmene Digital samhandling, Radiologi, Laboratoriedata og Klinisk dokumentasjon overført til det nye programmet som vil bli etablert første kvartal Gjennom detaljert planlegging i det nye programmet vil prosjektporteføljene revideres med utgangspunktet i leveransekartleggingen som er gjennomført som del av den nye gjennomføringsstrategien. Tabell 7 under gir en oversikt over programmene og prosjektene i, med tilhørende fargekoder som benyttes i visualiseringen av tidsplaner. Merk, programmene Digital samhandling, Radiologi, Laboratoriedata og Klinisk dokumentasjon beholder unike fargekoder inntil det nye programmet Regional klinisk løsning er etablert. Fargekode Forkortelse Program/prosjekt RKD Klinisk dokumentasjon RAD LAB Radiologi Laboratoriedata DIG Digital samhandling VIS Virksomhetsstyring IMP Infrastrukturmodernisering SP IKT SØK Sykehuspartner IKT Sykehuset Østfold Kalnes (prosjekt) Øvrige prosjekter Regional sak-arkiv/public 360, Regionalt avviks- og dokumentasjonssystem, Adm HR, Driftsinvesteringer Sykehuspartner, Hjelpenummer Tabell 7: Oversikt over programmer og prosjekter i med tilhørende fargekoder.

20 20 / Tidsplaner per program/prosjekt 2015 I dette underkapittelet synliggjøres programmenes tidsplaner med planlagte prosjekter som vil pågå i 2015, samt hvilke helseforetak prosjektene skal breddes på (helseforetakene er ikke gjengitt i en breddingsrekkefølge). Prosjekter som hadde oppstart tidligere enn 2015, visualiseres ved hjelp av at tilhørende stolpe er plassert til venstre for Q Perioden 2015 er skravert i lyseblått, mens perioden er skravert i grått for å indikere at visualiseringen kun gjelder for perioden Enkelte tidslinjer er også skravert for å indikere at det er knyttet stor usikkerhet til prosjektenes oppstart, varighet og beslutningspunkter. Det er løpende endringer i tidsplanene i henhold til fase, vedtak og omorganiseringen, og det kan derfor være nyanser som ikke er ivaretatt i tidsplanene under. Regional klinisk løsning Figur 6: Tidsplan for programmet Regional klinisk løsning i 2015 (helseforetakene er ikke gjengitt i en breddingsrekkefølge). Pågående prosjekter i 2014 for dagens programmer Klinisk dokumentasjon, Radiologi og Digital samhandling gjennomføres som planlagt i Disse prosjektene er skissert på Figur 6 med varighet i perioden Utredninger som startes opp i 2015 for å sikre realisering av

21 21 / 30 Regional klinisk løsning er blant annet utredning av kurve, prehospital journal og multimedia. Tidslinjene for disse prosjektene er skravert (blått) i tidsplanen som vises i Figur 6. Prosjekter som videreføres fra 2014 til 2015 fra programmet Klinisk dokumentasjon er listet under med en kort beskrivelse av omfanget: Forpliktede leverandørkostander: Siste betalingsmilepæl for DIPS og Partus lisenser på Oslo universitetssykehus, samt forpliktede lisenser på DIPS eresept/medikasjon. OUS Fase 2: Stabilisering, optimalisering og komplettering av DIPS på Oslo universitetssykehus. Medikamentell kreftbehandling: Anskaffelse og innføring av nytt regionalt system for støtte til medikamentell kreftbehandling. eresept: Innføring av eresept på alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Regional konsolidering/standardisering: Konsolidering av alle DIPS-databaser i Helse Sør- Øst til en felles installasjon. Regional kurve utredelse: Anskaffelse og innføring av gjennomgående kurve i alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Prehospital journal utredning: Anskaffelse og innføring av prehospital journal i Helse Sør- Øst. Multimedia utredning: Anskaffelse og innføring av regionalt multimedia-arkiv i Helse Sør- Øst. Regional forbedringssystem: Anskaffelse av forbedringssystem med avviksrapportering til Sykehuset Telemark, Betanien, Sykehuset Sørlandet, Sykehuset Innlandet og Sunnaas. BUP SI/Ahus: Innføring av DIPS BUP på Aker universitetssykehus og Sykehuset Innlandet. Rus Ahus: Innføring av DIPS Habil på Aker universitetssykehus. Habil Ahus: Innføring av DIPS Rus på Aker universitetssykehus. Radiologiprogrammet har som mål å etablere ny radiologløsning på alle helseforetak. Pilotprosjektet ved Sykehuset Innlandet er første leveranse. Dette pilotprosjektet skal sluttføres i føste halvår i Neste leveranse er planlagt ved Aker universitetssykehus, hvor forprosjekt allerede er i gang. Planen er å starte opp produksjon ved Akershus universitetssykehus i løpet av Oslo Universitetssykehus er det mest krevende prosjektet. Målet er å få løsningen etablert ved Oslo universitetssykehus i løpet av For at dette skal være mulig, må prosjektaktiviteter ved Oslo universitetssykehus starte opp i Når løsningen er etablert vil Oslo universitetssykehus, er grunnlaget til stede for å ta løsningen videre til øvrige helseforetak. Denne utbredelsen vil være en del av og følge utbredelsen av Regional klinisk løsning. Prosjekter som videreføres fra 2014 til 2015 fra programmet Digital Samhandling er listet under med en kort beskrivelse av omfanget: Labsvar: Laboratoriesvar v1.3 med kvittering migrert over til regional integrasjonsplattform. Meldingsløftet IHR: Interaktiv henvisning og rekvisisjon (fastlege til helseforetak). Dialogmelding HF legekontor: Pilot av Dialogmelding mellom helseforetak lege og fastlege. HF-HF kommunikasjon: Videresending av henvisingsmelding 2.0 og import av epikrise. Nasjonal bredding automatisk fødselsnummer: Pilotere og bredde løsning for automatisk tildeling av fødselsnummer. Kjernejournal: Pilot av Kjernejournal til ett helseforetak.

22 22 / 30 I tillegg til prosjekter nevnt ovenfor, vil videreutvikling og forvaltning av regionale IKT-løsninger, utviklet i første omgang for nytt sykehus i Østfold, kartlegges og utredes i løpet av Dette for å sikre en realisering av regionalt målbilde; Regional klinisk løsning. Laboratoriedatasystem ved Sykehuset Østfold Figur 7: Tidsplan for programmet Laboratoriedata i I 2015 styres implementering av laboratoriedatasystem gjennom prosjektstyret i Prosjekt nytt østfoldsykehus. Virksomhetsstyring Figur 8: Tidsplan for programmet Virksomhetsstyring i Tidsplanen for programmet Virksomhetsstyring på Figur 8 skisserer produksjonssettingen av 3 forskjellige versjoner av samme ERP-løsning. Versjon 1 av regional ERP-løsning ble satt i produksjon på Akershus universitetssykehus 1. juni Versjon 2 tas i bruk 1. januar 2015 av Sykehuset i Østfold på eksisterende sykehus, og 1. mai og 1. november på nytt østfoldsykehus. I tillegg til utrulling av versjon 2 i 2015, skal arbeidet med utviklingen av versjon 3 av ERP-løsningen påbegynnes. Løsningen skal tas i bruk av Sykehuspartner og 1. mars 2016, i tillegg til Akershus universitetssykehus og Sykehuset Østfold. I mars 2016 er den regionale løsningen ferdig utviklet. Innen februar 2015 skal virksomhetsstyringsprogrammet fremlegge en utrullingsplan, godkjent av programstyret Virksomhetsstyring, for utrulling av regional ERP-løsning til resterende foretak i Helse Sør-Øst. Datavarehus- og rapporteringsløsningen (trinn 2) ble satt på vent i 2014 på grunn av manglende finansiering, og dermed forskjøvet til I budsjettprosessen for 2015 har det heller ikke blitt innvilget midler for videreføring av DVH-løsningen. Innen februar 2015 skal plan og estimat for ferdigstillelse av datavarehuset også fremlegges, i tillegg til utrullingsplan for utrulling av regional ERP-løsning.

23 23 / 30 Infrastrukturmodernisering Figur 9: Tidsplan for Infrastrukturmodernisering i 2015 (helseforetakene er ikke gjengitt i en breddingsrekkefølge). Prosjekter som videreføres fra 2014 til 2015 er listet under med en kort beskrivelse av omfanget. Programmet bruker 330 MNOK på investeringer og 54 MNOK på drift for prosjekter som videreføres til Omlegging Sykehuset Innlandet: Ferdigstilling av klientomlegging. Omlegging OUS fase 1: Ferdigstilling av nettverksomlegging og oppgradering. Omlegging OUS fase 2: Gjennomføring av klientoppgradering. Identitets og tilgangsstyring: Utvikling og etablering av regional selvbetjeningsportal der nye eller endrede tilganger forespørres for eksisterende identiteter. Integrasjonstjenester og praksis: Konsolidere og standardisere gamle integrasjonsteknologier på helseforetakene, flytte eksisterende integrasjoner og tjenester lokalt på helseforetakene til ny plattform, utvikle og levere nye integrasjoner som understøtter PNØ og. Sikker print: Innføring av sikker print på alle foretak. Nettverk Ahus: Nettverksomlegging og oppgradering. Kjernenett: - Fase 3: Etablering av regionale WAN-mottak - Fase 4: oppgradering til fiberlinjer og nettverksutstyr for alle lokasjoner i Helse Sør- Øst utenom Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus Sikker internett tilgang/proxy: Utvikling, test og leveranse av ny internettaksess til samtlige foretak i Helse Sør Øst innen utgangen av I tillegg til investerings- og driftskostnader som videreføringsprosjekter medfører, har programmet 30 MNOK disponible for investering til modernisering (fase 2). Følgende områder vil bli prioritert i fase 2: Neste generasjons nettverk: IPv6 av Internett-protokollen.

24 24 / 30 Teknologiskifte Telenor: Teknologiskifte innebærer at nåværende linjesvitsjede telefoniplattform i det faste nettet, vil bli erstattet med IP-teknologi. Servere og lagring i regionale datasentra (Hovedaktivitet): Utbygging av server og lagringsløsninger i regionale datasentra som muliggjør migrering, konsolidering og tilgjengeliggjøring av regionale tjenester, samt sanering av gamle produksjonsmiljøer. Regional autorisasjons- og sikkerhetsløsning: Etablere identitets- og tilgangsstyring som en tjeneste i regional plattform som omfatter identitetshåndtering, rettighetshåndtering og attributtbasert tilgangskontroll. 5.2 Planlagte prosjekter/leveranser per program De planlagte prosjektene og/eller leveransene i 2016 og utover er listet i en tabell per program med estimater for start og slutt. Det er løpende endringer i tidsplanene i henhold til fase, vedtak og omorganisering, og det kan derfor være nyanser som ikke er ivaretatt i tidsplanene. Regional klinisk løsning Tabell 8 gir en oversikt over leveranser programmet Regional klinisk løsning skal levere i perioden 2016 og utover, og infrastrukturmoderniseringsleveranser som programmet Regional klinisk løsning er avhengig av for å realisere sine egne leveranser. Infrastrukturmoderniseringsleveransene er markert grått. Enkelte felt for estimert start- og sluttidspunkt står tomt, på grunn av manglende estimering og detaljplanlegging. Som nevnt tidligere, skal det gjennomføres en detaljert planlegging og revisjon av dagens prosjektportefølje i det nye programmet, Regional klinisk løsning, i løpet av 1. kvartal Planleggingen og revideringen vil ta utgangspunkt i leveransekartleggingen som er gjennomført som del av den nye gjennomføringsstrategien. Regional klinisk løsningsleveranser Estimert start Estimert slutt Videreutvikling av DIPS-funksjonalitet 2017 Ett regionalt PAS/EPJ 2019 Kjernejournal Multimedia 2017 Gjennomgående kurve og medikasjon 2018 Entydig identifisering og adressering 2016 Interaktiv henvisning og rekvirering 2015 Elektronisk sykemelding 2017 Ett regionalt fødesystem Automatisk tildeling av fødselsnummer (Sende fødselsmelding/motta fødselsnummer) Medikamentell kreftbehandling Ett regionalt radiologisystem 2018

25 25 / 30 Regional klinisk løsningsleveranser Estimert start Estimert slutt Ett regionalt laboratoriesystem 2020 Helseregistre (kreftregisteret, kvalitet og avviksregister m.fl.) Vedlegg til melding Ambulansejournal Forbedringssystem Dokumentstyringssystem Samhandling med kommune 2014 Selvbetjeningsløsninger for innbygger 2016 Ny nasjonal samhandlingsplattform 2017 Integrasjon med primærhelsetjenesten 2015 Infrastrukturmoderniseringsleveranser Estimert start Estimert slutt Dynamisk arbeidsflate, regional Regional IDM-løsning Sikkerhet virtualisert plattform - - Sikkerhet, IAM, Regional autorisasjonsløsning (ATS) Regional integrasjonsplattform (infrastruktur) Sikker print Sikkerhet PKI-plattform (maskinvaresertifikat og kryptering) Regional testplattform Regional Software distribusjon Regional applikasjonsplattform webserver Regional applikasjonsplattform Regional klinisk løsning Lokal Failover (Regional klinisk løsning) Standard integrasjons-plattform MTU Regionalt klinisk nettbrett HSØ kjernenett Indre/ytre WAN topologi fiberlinjer

26 26 / 30 Regional klinisk løsningsleveranser Estimert start Estimert slutt Integrasjon mellom systemer i Regional klinisk løsning Regional integrasjons-plattform (Kjerne) Integrasjoner mellom Regional klinisk løsning og spesialistsystemer Systemintegrator Tabell 8: Tabellen gir en oversikt over planlagte leveranser for programmet Regional klinisk løsnings i perioden 2016 og utover, samt infrastrukturmoderniseringsleveranser de er avhengig av for å realisere sine egne leveranser. Virksomhetsstyring Virksomhetsstyringsprogrammet vil rulle ut ERP-løsning i tråd med beskrivelse i kapittel. I tillegg vil det jobbes med nytt planverk for datavarehusområdet i tråd med oppdaterte behov fra foretaksgruppen. Infrastrukturmodernisering Tabell 9 gir en oversikt over prosjekter infrastrukturmoderniseringsprogrammet vil starte opp fra og med ultimo Tabellen gir også oversikt over prosjektnavn og estimert start- og sluttidspunkt. Prosjekt/leveranse Estimert start Estimert slutt Kryptering Plattform II (datasenter) Telekom-Kompetanseheving Telekom-Overlevering Tabell 9: Infrastrukturmoderniseringens planlagte prosjekter/leveranser i perioden 2016 og utover.

27 27 / 30 6 OVERORDNET VURDERING AV RISIKO I GJENNOMFØRINGSPLAN 2015 De overordnede risikoene i kan kategoriseres innen fire hovedområder: Interne forutsetninger Kompleksitet Eksterne rammebetingelser Gevinstoppnåelse Viktige enkeltrisikoer innen områdene er vist i Figur 10 og beskrevet i teksten under. 1. Helseforetakenes rolle og ansvar 2. Overføring til drift og forvaltning 3. Kompleksitet i organiseringen av Digital fornying 4. Uovernstemmelse i forståelsen av leveranseansvar 5. Lokale initiativ kan gi økt kompleksitet 6. Avhengigheter mellom programmene og mellom programmene og lokal infrastruktur 7. Endringer i nasjonale krav eller føringer 8. Finansiering 9. Løsningen dekker ikke det regionale behovet Figur 10: Overordnet risikobilde for gjennomføringsplan Interne forutsetninger Gjennomføringsplanen forutsetter et trepartssamarbeid mellom, helseforetakene og Sykehuspartner. I dette samarbeidet skal levere og fasilitere innføring av løsningene i tett samarbeid med helseforetakene og Sykehuspartner. Helseforetakene har ansvaret for å stille med riktige ressurser til arbeidet, samt interne beslutninger og endringer for å kunne nyttiggjøre seg løsningene. skal sørge for tilstrekkelig planverk og involvering i trepartssamarbeidet for å bidra til at risikoene under blir håndtert. 1: Helseforetakenes rolle og ansvar. En vellykket innføring av nye løsninger krever at alle partene forstår sin rolle, og tar det ansvaret som følger med rollen. For helseforetakene gjelder det ansvar for organisasjonsutvikling, endringsledelse og gevinstrealisering. Hvis forutsetningen om at helseforetakene vil bruke tid, avsette rett kompetanse og ta ansvaret som tilligger rollen ikke blir oppfylt så kan det føre til vesentlige utfordringer i innføringsarbeidet, både knyttet til kvalitet i løsning og arbeidsprosesser og forsinkelser i gjennomføringen. Forenklingene i, tett koordinering mellom og helseforetakene og en tydelig rollebeskrivelse, er viktige tiltak for å håndtere denne risikoen. skal legge til rette for at helseforetakene kan ta dette ansvaret.

28 28 / Overføring til drift og forvaltning. Når Sykehuspartner skal ta ansvar for drift krever det både at de nye løsningene er klare for drift og at Sykehuspartner har fått nødvendig kompetanse og organisasjon på plass. Standarder og arbeidsprosesser må også være på plass i forvaltningsorganisasjonen. Hvis dette ikke er oppfylt så kan det føre til forsinket overføring til drift, problemer med forvaltningen samt økte kostnader for. Et viktig tiltak for å redusere denne risikoen er at programmene tar ansvar for at helseforetakene og Sykehuspartner er tidlig involvert, og at de stiller med tilstrekkelig og forpliktende ressurser. Høy kompleksitet IKT-miljøet i er komplekst. I tillegg er det høy kompleksitet og mange avhengigheter i og omkring. 3. Høy kompleksitet i organiseringen av. Sammenslåingen av 4 programmer til ett er allerede en forenkling som reduserer organisatorisk kompleksitet, og derved risikoen for tap av ledelsesfokus, parallelle rapporteringslinjer, og manglende koordinering. Risikoen ansees å være tilfredsstillende kontrollert nå, men hvis risikoen øker vil programmene fokusere på sentrale prosjektleveranser og om nødvendig ta ned ambisjonsnivået på noen områder. 4. Uoverensstemmelse i forståelsen av leveranseansvar. Leverandørstrategien som ble lagt til grunn for tilså at leverandører kan bli gi et helhetlig leveranseansvar, der Helse Sør-Øst tar en kunde-/mottaksrolle i prosjektgjennomføringen. I tilfeller hvor leverandøren ikke selv er, eller har tilknyttet seg en profesjonell leveranseorganisasjon er det en høy risiko for at leverandøren ikke vil kunne ivareta et slikt ansvar. Konsekvensen er at det vil oppleves som en ulik forståelse av leveranseansvaret mellom partene. Hvis det ikke oppnås en omforent forståelse av roller og ansvar i prosjektgjennomføringen, vil det medføre at manglende fremdrift i prosjektet, utfordringer knyttet til feil i løsningen og merkantile uoverensstemmelser med leverandøren. For pågående og nye kontrakter og leverandørforhold vil det bli vurdert om avtalt ansvarsforhold er i tråd med partenes evner og kapasitet. Ved avvik vil det bli iverksatt tiltak knyttet til kontrakt og prosjektorganisering. 5. Lokale initiativ kan gi økt kompleksitet. Lokale initiativ og lokale utviklingsaktiviteter kan ta ressurser fra og kan øke kompleksiteten i miljøene som skal konsolidere innenfor. Dette vil i så fall påvirke evnen til å gjennomføre regional standardisering i tråd med vedtatte planer. Ved å avstemme Helseforetakenes områdeplaner og lokale prosjektporteføljer med s planer kan eventuelle konflikter og utfordringer identifiseres og eskaleres på et tidlig tidspunkt. 6. Avhengigheter mellom programmene, og mellom programmene og lokal infrastruktur. Fremdriften for Regional klinisk løsning er avhengig av god fremdrift i program for Infrastrukturmodernisering. En sterk operativ koordinering mellom Regional klinisk løsning og Infrastrukturmodernisering vil sikre at eventuelle forsinkelser blir håndtert på et tidlig tidspunkt. Regional klinisk løsning er også avhengig av at lokal infrastruktur som klient-pc-er, skrivere, skannere og nettverk holder rett standard. vil påse at prosjektene involverer Sykehuspartner på et tidlig tidspunkt og at de beskriver krav til lokal infrastruktur på en tydelig måte. Ved misforhold mellom Sykehuspartners oppgraderingsplaner og programmenes behov vil gjøre re-planlegging og iverksette nødvendige tiltak Endringer i eksterne rammebetingelser

29 29 / 30 løper over flere år. Dette gjør at teknologiske fremskritt, generelle forventninger i samfunnet og langsiktig finansieringsevne kan påvirke utfallet av s prosjekter. 7. Endringer i nasjonale krav eller føringer kan føre til at prosjekter i må stoppe, omprioriteres eller forseres. Dette vil få følger for fremdrift og økonomi. 8. Finansiering. IKT-strategi og handlingsplan 2012 beskriver nødvendig finansieringsbehov for satsningen. Helse Sør-Øst sin evne til å finansiere i tråd med rammer og forutsetninger vil være en forutsetning for en effektiv gjennomføring av. Digital fornying vil levere langsiktige og konsistente finansielle estimater, og oppdatere disse på et tidlig tidspunkt når det er konstatert endringer i finansielle rammebetingelser. Dette gjør at omfanget av kan reguleres før man passerer et kritisk punkt og mister handlefrihet. Forventet gevinst kan bare oppnås hvis løsningene dekker behovene og tas i bruk på riktig måte 9. Løsningen dekker ikke det regionale behovet: har gjennomført en detaljert leveransekartlegging for å sikre at leveransene understøtter forventede effekter. Det er allikevel nødvendig å sikre bredt sammensatt og riktig kompetanse i prosjektene og deres styrings- og referansegrupper for å unngå at leveranser fra Regional klinisk løsning blir optimalisert for ett bestemt helseforetak, på bekostning av de øvrige. Et viktig tiltak i tillegg til oppfølging av leveransekartleggingen vil være å bruke interne nettverk, programstyrene og ledere i ulike helseforetak for å sikre rett sammensetning av kompetanse i prosjektene, og at flere helseforetak blir involvert når løsningene utvikles. Overordnet risikostyring tiltaksplan Fornyingsstyrets programkontor har i 2014 implementert et nytt forbedret rammeverk for planlegging, styring og oppfølging av risiko. Alle prosjekter og programmer i har begynt å ta i bruk det nye rammeverket, og arbeidet med å holde kontroll på risikoene og iverksette reduserende tiltak vil fortsette gjennom programmenes levetid.

30 30 / 30 7 RAMMEBETINGELSER 7.1 Økonomisk langtidsplan I 2013 ble økonomisk langtidsplan lagt til grunn med følgende rammer: Tabell 10: Økonomisk langtidsplan vedtatt i 2013 Den økonomiske rammen for 2015 som ble vedtatt i 2013, vil reduseres noe grunnet likviditeten i Helse Sør-Øst i ønsker fremover å styre mot et totalbudsjett i programmets levetid, og er dermed avhengig av forutsigbare økonomiske langtidsrammer for å kunne få til dette. Det vil gjøre det mulig å være mer fleksibel på kostnader periodisert mellom år, slik at det totalt sett blir en god økonomisk styring på programmet. Ved å ha en totalkostnad å styre mot, så vil det tydeligere fremkomme hva konsekvensene av kutt og forskyvning av aktiviteter har å si for totalkostnaden. Målet ved neste års runde av økonomisk langtidsplan våren 2015 er å få besluttet langsiktige rammer for, som kan gi programmene og prosjektene bedre forutsigbarhet i årene fremover. 7.2 Budsjett totalt og per program/prosjekt 2015 Styret i besluttet den 20. november at satsningen på videreføres ved at det som en planleggingsforutsetning reserveres inntil MNOK til investering, og inntil 174 MNOK til driftskostnader. I tillegg er det avsatt en risikopott sentralt på 100 MNOK.

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

Programmandat. Infrastrukturmodernisering

Programmandat. Infrastrukturmodernisering 1 / 12 Programmandat Infrastrukturmodernisering GODKJENT AV: Versjon Navn / Organ Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Prosjekteier 4. juni 2013 2.0 Fornyingsstyret Prosjekteier 2 / 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Gjennomføringsplan 2014 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2014 for Digital fornying Dato: 11.12.13 1 / 35 for Prioriteringer og tildeling 2014, tidsplaner 2014-2018 Versjon Godkjent av Rolle Dato 2013 Fornyingsstyret Programeier 6.mai 2013 2014 Fornyingsstyret Programeier 11. desember

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR 019-2016 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status per tredje tertial

Detaljer

Styret tar informasjonen om Digital fornying til orientering.

Styret tar informasjonen om Digital fornying til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 047 2016 DIGITAL FORNYING OG ØKT SATSING PÅ IKT OMRÅDET Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen om Digital fornying til orientering. Brumunddal, 9.

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLE 1 TERTIALRAPPORT 2-2013 DIITAL FORNIN - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Innledning Denne tertialrapporten (tertial 2) gir en oversikt over status og fremdrift for programmet

Detaljer

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjekter gjennom tidene hva har vi lært?

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 086-2015 OPPDATERT REGIONAL IKT-STRATEGI Forslag til vedtak: Styret slutter seg til at oppdatert versjon av IKT-strategi

Detaljer

Kort om prosjektene i IMP

Kort om prosjektene i IMP Kort om prosjektene i IMP Helse Sør-Øst kjernenett Helse Sør-Øst er i ferd med å etablere et regionalt høyhastighetsnett for å klare å oppfylle sine målsettinger om effektive og sikre IKT- tjenester. Etableringen

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje i Helse Sør-Øst

Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1 2015 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 1 2015 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 1 2015 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Tertialrapport 30. april 2015 og programmenes status per 12. mai 2015, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 SAK NR 006-2015 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 SAK NR 006-2015 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 SAK NR 006-2015 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om IKT-infrastrukturmodernisering

Detaljer

Fornyingsprogrammet for standardisering av teknologiske løsninger. Orientering SiV-styret 28.02.13. Stein Kinserdal Adm. direktør

Fornyingsprogrammet for standardisering av teknologiske løsninger. Orientering SiV-styret 28.02.13. Stein Kinserdal Adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Gode og likevdige helsetjenest til alle som treng det, når de treng det, uavhengig av ald, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fornyingsprogrammet for standardising av teknologiske

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Forventninger og muligheter

Forventninger og muligheter Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Frokostseminar Steinar Marthinsen, viseadm.dir

Detaljer

Regionalt senter for kliniske IKT løsninger. Hvordan sikre regional forvaltning med lokalt eierskap

Regionalt senter for kliniske IKT løsninger. Hvordan sikre regional forvaltning med lokalt eierskap Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Hvordan sikre regional forvaltning med lokalt eierskap Organisasjonskart Digital fornying Helse Sør-Øst: Styret i Helse Sør-Øst Budsjett og økonomisk langtidsplan

Detaljer

Integrasjonsfabrikken Norges største integrasjonsprosjekt? Integrasjonsdagene, Halden 4-5. september 2014

Integrasjonsfabrikken Norges største integrasjonsprosjekt? Integrasjonsdagene, Halden 4-5. september 2014 Integrasjonsfabrikken Norges største integrasjonsprosjekt? Integrasjonsdagene, Halden 4-5. september 2014 Agenda Sykehuspartner IKT Integrasjonsfabrikken og Helse Sør Øst strategi om digital fornying Leveranser

Detaljer

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013 - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 SAK NR 003-2015 BUDSJETT 2015 - STATUS. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 SAK NR 003-2015 BUDSJETT 2015 - STATUS. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 SAK NR 003-2015 BUDSJETT 2015 - STATUS Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om status for budsjett 2015 til etterretning.

Detaljer

Fornyingsstyrets møte #20. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Lync / Oslo 23. september 2015

Fornyingsstyrets møte #20. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Lync / Oslo 23. september 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Møteinnkalling / agenda

Møteinnkalling / agenda Digital fornying Møteinnkalling / agenda Tid & sted: 26. november 2015 kl. 16:00-18:00 Sted: Hamar Møteleder: Møtedeltagere: Fra Helse Sør-Øst RHF: Kopi: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF Helseforetaksdirektører:

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1 2014 og Statusrapport mai 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 1 2014 og Statusrapport mai 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 1 2014 og Statusrapport mai 2014 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 22. mai 2014 Økonomisk status per 30. april 2014 1 Innledning Tertialrapporten for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. februar 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. februar 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. februar 2016 SAK NR 011-2016 ORIENTERINGSSAK: IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST LANGSIKTIG SAMARBEIDSAVTALE INNEN IKT-INFRASTRUKTUR

Detaljer

Løsning for regional multimedia. Mona K Andersen Sykehuspartner

Løsning for regional multimedia. Mona K Andersen Sykehuspartner Løsning for regional multimedia Mona K Andersen Sykehuspartner Helse Sør-Øst skal redusere uønsket variasjon i pasientbehandlingen Regionens program for teknologiutvikling, Digital fornying, understøtter

Detaljer

MANDAT FOR. Program for overgang til strukturert journal

MANDAT FOR. Program for overgang til strukturert journal MANDAT FOR Program for overgang til strukturert journal Endringslogg Versjon Dato Endring 0.1 24.04.15 Førsteutkast 0.8 28.04.15 Gjennomgått mellom Nina, Jan Eirik og Gunnar 0.9 26.05. 15 Revidering etter

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Møteinnkalling / agenda Tid & sted: 11. desember kl 15.00-20.00 Oslo Kongressenter, møterom 4

Møteinnkalling / agenda Tid & sted: 11. desember kl 15.00-20.00 Oslo Kongressenter, møterom 4 Møteinnkalling / agenda Tid & sted: 11. desember kl 15.00-20.00 Oslo Kongressenter, møterom 4 Møteleder: Møtedeltagere: Fra fornyingsstyrets programkontor: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF-direktører:

Detaljer

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF, Jan-Roger

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 29 Sykehus-FEST

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 29 Sykehus-FEST SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 29 Sykehus-FEST Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Prosjekteier Gro Ramsten Wesenberg Statens Legemiddelverk Prosjektansvarlig Johnny Jakobsen Statens Legemiddelverk Styringsgruppemedlem

Detaljer

Strategiplan 2015 2017

Strategiplan 2015 2017 Strategiplan 2015 2017 Pasientreiser ANS 1 Innhold 1. Innledning side 2 1.1. Bakgrunn og mål for strategien side 3 1.2. Sentrale føringer side 6 1.3. Faktorer med innvirkning på pasientreiseområdet side

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Én innbygger én journal

Én innbygger én journal Én innbygger én journal Seniorrådgiver Kirsten Petersen, avdeling e-helse. Desember 2013 Det overordnede utfordringsbildet er kjent Hovedutfordringer beskrevet i Meld. St. 9 Papir med strøm dagens løsning

Detaljer

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid Side 1 of 5 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF (fra kl.

Detaljer

Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI )

Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI ) Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI ) 1 Dokumenthistorikk Versjonsnr. Endringer Utarbeidet av Endringsdato 0.98 Første versjon mandat for et Roar H 16.08.13 felles forum 2 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS 08.5.12 Side: 1 av 9 MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Godkjent av: Navn Rolle Stilling Dato Bente Mikkelsen Eier AD HSØ 08.5.12 Side: 2 av 9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Regionale ehelse-seminarer 2008 Haugesund, 21. oktober 2008 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Nøkkeltall: Etablert 01.11.2004 Aksjeselskap

Detaljer

Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011

Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Evalueringskonferanse ELIN-k Gardermoen 15. februar 2011 Kjell Arne Grøtting Temaer Forventninger Litt om meldingsløftet i Helse Sør-Øst Prioriteringer

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hemit IT for liv og helse En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hva skal jeg snakke om? Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge Ny IKT-organisering

Detaljer

Prosjektstyret nytt østfoldsykehus

Prosjektstyret nytt østfoldsykehus Saksframlegg Styre: Møte dato: 30.01.2013 Dok. nr. 0101-13-0003 Prosjektstyret nytt østfoldsykehus Sak 4-2013:Utvidet omfang IKT Forslag til vedtak: 1. Prosjektstyret godkjenner forslag til revisjon av

Detaljer

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013 Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På Sted: Dato: Vedlegg til referatet: HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree,

Detaljer

Integrasjonsdagene Digital fornyelse i pasientens tegn?

Integrasjonsdagene Digital fornyelse i pasientens tegn? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Integrasjonsdagene Digital fornyelse i

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad NTVA Teknologiforum september 2013 Helse Midt-Norge fikk i januar 2013 oppdrag om å planlegge utprøving av Én innbygger én journal i

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Norsk reform för effektivare samverkan

Norsk reform för effektivare samverkan Norsk reform för effektivare samverkan Stein Vaaler, VD, Akershus Universitetssykehus, ordförande, Programstyrelsen för digital samhandling, Helse Sør-øst Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014.

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. 22.4.2015 Side: 1 / 8 1. Status for IKT OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. Denne investeringsplanen er utledet fra

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Program SSHF digital samhandling

Program SSHF digital samhandling 1 / 11 Sørlandet sykehus HF GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Styringsgruppen 2 / 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 4 PROGRAMMETS NAVN... 4 5 PROGRAMMEIER... 4 6 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.1 KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir.

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Ny lovgivning nye muligheter Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Helse Vest IKT AS Pasientjournalloven 9 Samarbeid mellom virksomheter

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Hva skjer i helse Sør-Øst?

Hva skjer i helse Sør-Øst? Legg inn et bilde som passer programmet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Samordning av Felles EPJ i Helse Vest. - EN Felles EPJ Løsning. Terje Marthinussen, Helse Vest RHF September 2012 Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT as

Samordning av Felles EPJ i Helse Vest. - EN Felles EPJ Løsning. Terje Marthinussen, Helse Vest RHF September 2012 Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT as 1 Samordning av Felles EPJ i Helse Vest - EN Felles EPJ Løsning Terje Marthinussen, Helse Vest RHF September 2012 Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT as 2 Hensikt og mål HENSIKT Gi innblikk i samordning av Felles

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Porteføljestyring i Helse Sør-Øst. 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør

Porteføljestyring i Helse Sør-Øst. 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør Porteføljestyring i Helse Sør-Øst Pasientenes behov skal være førende for struktur, organisering og innhold i tjenestene 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør 1 Tema Kort om Helse Sør-Øst Helse

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 SAK NR 50-2013 Anskaffelse av portalløsning for styringsinformasjon Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad Seminar Tekna 9. januar 2014 Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge Standardiserte arbeidsprosesser Regional IKT-enhet Pasientmedvirkning

Detaljer

LEDELSESRESUME forprosjekt for Utredning av langsiktig organisering av IKT-området

LEDELSESRESUME forprosjekt for Utredning av langsiktig organisering av IKT-området LEDELSESRESUME forprosjekt for Utredning av langsiktig organisering av IKT-området Dette memo opsummerer de fem hovedfunn som projektgruppen har identifisert i forbindelse med forprosjektet Utredning av

Detaljer

SP IKT SØK. SØ, PNØ, NØS og SØK. Eller, hvordan bygge IKT på nytt Østfoldsykehus CIO Forum IT-helse, 28. mai 2015

SP IKT SØK. SØ, PNØ, NØS og SØK. Eller, hvordan bygge IKT på nytt Østfoldsykehus CIO Forum IT-helse, 28. mai 2015 SP IKT SØK Sykehuspartner IKT Sykehuset Østfold - Kalnes SØ, PNØ, NØS og SØK. Eller, hvordan bygge IKT på nytt Østfoldsykehus CIO Forum IT-helse, 28. mai 2015 Innhold Transformasjon Fokus Forberedelser

Detaljer

IKT-styringssystem for Helse Sør-Øst

IKT-styringssystem for Helse Sør-Øst 4.6.2013 Side:1 / 17 IKT-styringssystem for Helse Sør-Øst GODKJENT AV: Navn Rolle Dato Thomas Bagley Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF 11.3.2013 4.6.2013 Side:2 / 17 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Formål med foredraget Ta dere med på en visning av morgendagens EPJ og hvordan vi tenker den skal fungere «Dagens

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014 1 Program LIBRA Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest 15. september 2014 2 HVA? HVORFOR? NÅR? 3 Program LIBRA Lager Innkjøp Budsjett Regnskap Anskaffelse Forprosjektrapport

Detaljer

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 En standardisert IKT-plattform med felles løsninger Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 Noen nøkkeltall: Etablert 1. november 2004 275 ansatte. Omsetning i 2011

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styret Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 56-2015 Budsjettestimat 2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS)

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Orientering om status Spesielt om status NPSS-LØ (logistikk og økonomi) Helse Midt-Norge RHF 7.4.2011 De regionale helseforetakene har siden 2006 hatt i oppdrag

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Økonomidirektør Vedlegg: SAK 136/2009 BUDSJETT 2010 1. Bakgrunn Styret ble forelagt en redegjørelse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 066-2012 IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Forslag

Detaljer

Onsdag 11. desember 2013

Onsdag 11. desember 2013 Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig ggav alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fornyingsstyrets møte #8 Oslo Onsdag

Detaljer

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Hemit betjener 20.000 av Norges mest krevende IT-brukere 24 timer i døgnet

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør Øst ØtRHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. IKT Styringssystem Styringsområdet forvaltning

Detaljer

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN Bilag 7 Helse Midt-Norge RHF Strategiske hovedmål HMN Innhold 1 Strategiske hovedmål... 3 1.1 Standardisering... 3 1.2 Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløp... 4 1.3 Journalsystemer i strukturert

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Status utredningen. Én innbygger én journal

Status utredningen. Én innbygger én journal Status utredningen Én innbygger én journal Meld. St. 9 (2012-2013) definerer tre mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger

Detaljer

Status, utfordringer og erfaringer HelsIT 14. oktober 2014

Status, utfordringer og erfaringer HelsIT 14. oktober 2014 Status, utfordringer og erfaringer HelsIT 14. oktober 2014 Heidi Talsethagen, Helse Nord FIKS 5 helseforetak 11 somatiske sykehus 2 psykiatriske sykehus 14 distriktspsykiatriske sentre (DPS) 4 distriktsmedisinske

Detaljer