Bakgrunn for saken: Fra HSØs IKT - langtidsplan med strategiske føringer perioden er følgende hentet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunn for saken: Fra HSØs IKT - langtidsplan med strategiske føringer perioden 2011 14 er følgende hentet:"

Transkript

1 Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: Sak 83/11 SIKT plattformen Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Saken er til orientering. Sammendrag og konklusjoner Sunnaas sykehus HF skal legges om til ny basis plattform, eller Sikt-plattformen slik denne er etablert ved Sykehuset Sørlandet HF og Sykehuset Asker og BærumHF. Plattformen er nå basert på Windows 7 og Office Konsolidering av tjenester ved flytting til sentralt datasenter er en viktig del av løsningen. Det er et mål at Sunnaas-domenet og TRSdomenet kan fases ut. Automatisert utrulling av klienter, sentralisert brukerhåndtering via Paga (lønns- og personalsystem)/ AD(Active Directory bruker- og tilgangsstyring), sikker løsningsarkitektur med soner og kontekster, samt oppgradert og tidsmessig teknisk utstyr er viktige elementer i den nye plattformen for SunHF Bakgrunn for saken: Fra HSØs IKT - langtidsplan med strategiske føringer perioden er følgende hentet: Plattform (Infrastruktur): omfatter det teknologiske miljøet som er nødvendig for at IKT skal kunne anvendes på en sikker og hensiktsmessig måte. Regionen mangler en felles informasjonsarkitektur. Dette er en forutsetning for å lykkes med bedre samhandling og bedre bruk av eksisterende informasjon som underlag for behandling. Sykehuspartner og SunHF har i løpet av de siste månedene utarbeidet foranalyse, forprosjekt og gjennomført ulike kartlegginger med sikte på omlegging til felles, regional plattform. Dette har resultert i et prosjektdirektiv og et tilbud fra Sykehuspartner. Sentrale momenter fra prosjektdirektivet: Resultatmål Prosjektet skal bringe SunHF over på ny standardisert plattform. Dette innebærer følgende overordnede resultatmål: Sunnaas sykehus skal få ny basis plattform etter gjeldende standard (Siktplattformen slik den er innført ved Sørlandet sykehus HF) Alle tjenestene som tilbys gjennom ny basis plattform, fungerer som forutsatt Alle enheter og brukere ved Sunnaas kjøres på den nye plattformen Alle brukere har fått informasjon og opplæring i henhold til plan Kompetanse og dokumentasjon er overlevert til Sykehuspartners linjeorganisasjon Direktørens stab Postadresse: 1450 Nesoddtangen Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Bjørnemyrveien 1, 1450 Nesoddtangen Henvendelse i resepsjon E-post: Giro: Foretaksnr.:

2 Sunnaas sykehus Side 5 Forprosjektet har som resultatmål å levere en plan (prosjektdirektiv) for omlegging av SunHF til standardisert plattform, herunder kartlegging, teknisk beskrivelse av omleggingen, kostnadsoverslag, gevinstplan, risikovurdering og tiltak i gjennomføringen. Effektmål Omleggingsprosjektet på SunHF har følgende effektmål: Gevinster Effektiv og sikker samhandling og bruk av fellestjenester i Helse Sør-Øst (brukerperspektivet) Sikker og stabil teknisk drift og tilgang til IKT-løsningene (driftsperspektivet) Ivareta foretatte investeringer og utvikle disse videre (utviklingsperspektivet) Sunnaas sykehus HF og Sykehuspartner forventer følgende gevinster ved gjennomføring av prosjektet: Frigi arbeidstid til pasientens beste Bedre IKT-verktøy for brukerne Bedre samhandling internt i klinikken og tilgang til fellesløsninger Enklere å samarbeide med andre institusjoner og med HSØ RHF som eier og premissgiver Mer proaktiv, effektiv og økonomisk IKT-drift og IKT-anskaffelse Mer stabile og sikre IKT-løsninger Se vedlegg 1 for en mer detaljert gevinstanalyse: Hovedmilepæler (overordnet) Det har blitt lagt ned en stor innsats for om mulig å kunne legge om SunHF til ny teknisk plattform ultimo desember. Men etter hvert som resultatene fra applikasjonskartleggingen kom på bordet, måtte det konkluderes med at dette ikke var realistisk. Tidsplanen er derfor revidert, og det tas sikte på å legge om i februar. Nr Milepæl Kriterium Dato M1 Prosjektet klart for Prosjektdirektivet godkjent av gjennomføring Programstyret beslutning B4 M2 Pilotering starter Beslutning B M3 Ibruktakelse starter Beslutning B M4 Prosjektet klart for overlevering til linjen Gjennomføring fullført og Prosjekteier (programleder) har godkjent sluttrapport M5 Prosjektet er overlevert til drift beslutning B7 Overleveringsmøte er holdt i Sykehuspartner Budsjett (overordnet) Samlet blir kostnadsbildet for forprosjekt og gjennomføring slik: Kostnadselement Budsjett kr inkl. mva

3 Sunnaas sykehus Side 6 Planlegging-/forprosjektfase Sykehuspartners kostnad for gjennomføringsfasen Samlet investeringsramme Nettverkskabling og innkjøp av pc-er (Sunnaas utlegg) Sum Budsjett basert på oppdatert kostnadsestimat for gjennomføringsfasen: Kostnadselement Budsjett kr inkl. mva Kostnad interne timeverk Kostnad eksterne timeverk Kostnad programvare Kostnad maskinvare Annen kostnad Reserver og marginer 0 Sum SunHF har anledning til å påvirke kostnadene underveis i gjennomføringen (for eksempel ved at tallet på applikasjoner senkes). Det skal foretas en gjennomgang av alle tjenester og tilhørende tjenestepriser sammen med Sunnaas sykehus, herunder kostnader som vil falle vekk etter omleggingen. Risikoanalyse/usikkerhetsanalyse Det er gjennomført en risikovurdering av prosjektet i samarbeid med Sunnaas sykehus HF. Den tekniske løsningen (plattformen) er risikoanalysert tidligere. Risikomatrisen er forklart i tabellen under. 6

4 Sunnaas sykehus Side 7 Forklaring forkortelser brukt i tabell under: NAP Network Access Protecion. En teknikk I Windows server for å regulere tilgang til nettverket, og utestenge de som ikke skal slippes inn DLP Data Loss Prevention, teknikk for å hindre datalekkasje og utlevering av data Risik Hendelse Konsekvens Tiltak o 1 Nødvendig kompetanse blir ikke tilgjengelig for prosjektet Prosjektet ikke gjennomført, eller lavere kvalitet og høyere kostnad 2 Nye krav/nye premisser for Prosjektet må utvikling av plattformen, eller utsettes uklarhet om innhold 3 Prosjektet får ikke tilført de nødvendige midler til gjennomføring 4 Kostnader vedr. oppgraderinger av applikasjoner kan komme i tillegg 5 Sunnaas sykehus får et forverret trusselbilde etter omlegging Prosjektet kan ikke gjennomføres Høyere kostnad Økt fare for sikkerhetsbrudd 6 Data kommer på avveie Kompromittering av personvernet, Prosjektet må tydelig forankres og prioriteres Sykehuspartner bør klargjøre innhold og design, herunder om NAP og DLP blir iverksatt Programstyret forskuddsbevilget 7 mill. kr Prosjektet og programkontoret må utarbeide et godt beslutningsunderlag for beslutning B4 Videre analyse/kartlegging er nødvendig Tilstrekkelige sikkerhetsmekanismer må iverksettes som del av ny plattform Sikkerhet i dagens løsning må avklares. DLP 7

5 Sunnaas sykehus Side 8 svekket omdømme for sykehuset 7 Uautorisert tilgang Mulig feilbehandling og skade for virksomheten 8 Virusutbrudd Kan lamme virksomheten og gi data på avveie bør vurderes NAP bør iverksettes NAP bør iverksettes Einar Magnus Strand Administrerende direktør Se vedlegg side 5 Vedlegg 1 Detaljert gevinstanalyse Gevinst Mål Måleparametre A1 A1 A2 A2 A3 A3 A4 A Brukerperspektivet Sunnaas får bedre brukerstøtte fra Antall brukerhenvendelser pr uke, Sykehuspartner tid løst, % løst Sunnaas får bedre brukerstøtte fra Antall brukerhenvendelser, tid løst, Sykehuspartner % løst Brukerne opplever kort innloggingstid og Tid for innlogging, tid for skifte av skifte av bruker bruker Brukerne opplever kort innloggingstid og Tid for innlogging, tid for skifte av skifte av bruker bruker Brukerne er godt fornøyd med sine IKTverktøy, herunder brukervennlighet og tidsbruk Brukerne er godt fornøyd med sine IKTverktøy, herunder brukervennlighet og tidsbruk Brukerne får enklere tilgang til Antall tjenester som kan brukes fellestjenester (i dag må en bl.a. logge inn i direkte uten ekstra pålogging Clarity via Aksessportalen, og Sunnaas har ikke tilgang til Public 360 som fellestjeneste, bare en gammel versjon lokalt) 8

6 Sunnaas sykehus Side 9 A4 A5 A5 A6 A6 A7 Brukerne får enklere tilgang til fellestjenester (i dag må en bl.a. logge inn i Clarity via Aksessportalen, og Sunnaas har ikke tilgang til Public 360 som fellestjeneste, bare en gammel versjon lokalt) Brukerne får enklere tilgang til direkte meldinger og elektroniske møter Brukerne får enklere tilgang til direkte meldinger og elektroniske møter Brukerne får mulighet for synkronisering mellom mobiltelefon og pc Brukerne får mulighet for synkronisering mellom mobiltelefon og pc Bruker opplever større likhet med hjemmesituasjon Bruker opplever større likhet med hjemmesituasjon Antall tjenester som kan brukes direkte uten ekstra pålogging Andel brukere som har tilgang til Live Meeting og Communicator Andel brukere som har tilgang til Live Meeting og Communicator Antall brukere med kalender-, epost- og kontaktsynkronisering Antall brukere med kalender-, epost- og kontaktsynkronisering Antall brukere med PC hjemme Antall brukere med PC hjemme A7 A8 A8 A9 A9 A10 A10 A11 A11 Hjemmekontorbrukere får enklere pålogging og mer stabil løsning Hjemmekontorbrukere får enklere pålogging og mer stabil løsning Trådløst nettverk med full dekning på Nesodden og Askim gir økt kvalitet for pasienter, økt kvalitet og effektivitet for helsepersonell (visitt) Trådløst nettverk med full dekning på Nesodden og Askim gir økt kvalitet for pasienter, økt kvalitet og effektivitet for helsepersonell (visitt) Enklere Internett-tilgang gir økt kvalitet og effektivitet for brukerne. Opp- og nedslastningsmuligheter (blibliotektjenester, forskning) Enklere Internett-tilgang gir økt kvalitet og effektivitet for brukerne. Opp- og nedslastningsmuligheter (blibliotektjenester, forskning) Reduksjon i antallet brukeridenter for den enkelte ansatte gir økt kvalitet og effektivitet Reduksjon i antallet brukeridenter for den enkelte ansatte gir økt kvalitet og effektivitet Antall brukere med løsning for hjemmekontor Antall brukere med løsning for hjemmekontor Kartlegging av nåsituasjon kontra situasjon etter omlegging Kartlegging av nåsituasjon kontra situasjon etter omlegging Kvalifiserte anslag over bedring Kvalifiserte anslag over bedring 9

7 Sunnaas sykehus Side 7 A12 A13 A14 B1 B1 B2 B2 B3 B3 B4 Office brukerne slipper konverteringsproblematikk (gml/ny versjon) Papirløst sykehus - enklere tilgang (arkiv, pålogging, trådløst) gir redusert behov for manuelle arkiver - felles og personlige Hjemmekontor og "Sun-kontor" blir identisk. B Driftsperspektivet Sunnaas får høyere opptid på sine systemer Sunnaas får høyere opptid på sine systemer Sunnaas og Sykehuspartner reduserer ressursinnsatsen på drift og systemforvaltning Sunnaas og Sykehuspartner reduserer ressursinnsatsen på drift og systemforvaltning Sunnaas og Sykehuspartner får mer effektiv drift etter rydding i applikasjonsporteføljen Sunnaas og Sykehuspartner får mer effektiv drift etter rydding i applikasjonsporteføljen Lisenskostnadene går ned etter opprydding Sunnaas får reduserte kostnader fra tjenester og utstyr m.v. som kan fases ut Måle oppetid Soma og Dips Måle oppetid Soma og Dips Kvalifisert vurdering av oppgaver som faller vekk, ev. timeregistrering Kvalifisert vurdering av oppgaver som faller vekk, ev. timeregistrering Reduksjon i antall applikasjoner, servere, versjoner Reduksjon i antall applikasjoner, servere, versjoner Lisenskostnader Tjenestepriser for tjenester/utstyr B5 B6 B6 B7 B8 B8 B9 B10 Enklere og raskere håndtering av brukertilganger gjennom Paga/AD Enklere og raskere håndtering av brukertilganger gjennom Paga/AD Redundans på eksterne linjer sikrer opprettholdelse av driften Rydding og standardisering av fellesområder gir enklere gjenfinning og mer effektivt arbeid Rydding og standardisering av fellesområder gir enklere gjenfinning og mer effektivt arbeid Entydig plassing av ansvar for alle applikasjoner Mer stabil og oversiktlig meldingsutveksling Måle oppetid Soma og Dips Antall applikasjoner hvor dette er på plass Feil i meldingsutveksling 7

8 Sunnaas sykehus Side 8 Domenene for TRS og Sunnaas slås sammen (på Sikt-domenet) B11 Fjernstyring av alle klienter gir mer effektiv B12 brukerstøtte Fjernstyring av alle klienter gir mer effektiv B12 brukerstøtte Distribusjon av oppgraderinger og nye B13 applikasjoner Distribusjon av oppgraderinger og nye B13 applikasjoner C Utviklingsperspektivet Sunnaas får en moderne og framtidsrettet C1 IKT-plattform etter omlegging Sunnaas får en moderne og framtidsrettet C1 IKT-plattform etter omlegging Sunnaas får bedre og nye C2 arbeidsprosesser med ny teknisk plattform Sunnaas får bedre og nye C2 arbeidsprosesser med ny teknisk plattform Sunnaas kan enkelt bruke fellestjenester i C3 Helse Sør-Øst Sunnaas kan enkelt bruke fellestjenester i C3 Helse Sør-Øst Sunnaas kan enklere gjennomføre C4 endringer i organisasjonen Sunnaas kan enklere gjennomføre C4 endringer i organisasjonen SunHF oppfyller HSØs målsetting om C5 felles, regional plattform C5 SunHF oppfyller HSØs målsetting om felles, regional plattform Blir nå del av omleggingen, tidligere vurdert å koste ca. kr Alder på pc-er, servere, nettutstyr m.v. Alder på pc-er, servere, nettutstyr m.v. Forenkling i prosesser, nye prosesser Forenkling i prosesser, nye prosesser Tjenester og prosesser som deles med de andre i HSØ Tjenester og prosesser som deles med de andre i HSØ Kvalifisert vurdering av arbeidet rundt organisasjonsendringer Kvalifisert vurdering av arbeidet rundt organisasjonsendringer Regional IKT-strategi Direkte bidrag til reduksjon i SPs ressursbehov - indirekte effekt for SunHF D1 D2 E1 E2 E3 D Økonomi Brukeren skal nå bare ha bærbar eller stasjonær pv, ikke begge deler Innsparing på strøm og drift av kjøring m.m ved avvikling av serverrom E Informasjonssikkerhet Bedre driftsregime med proaktiv drift og bedre kjennskap til Sunnaas systemer gir bedre tilgjengelighet på informasjonen Sikrere og bedre distribusjon av programmer og oppdateringer gir bedre tilgjengelighet til informasjon Opprydding i lagring av sensitiv informasjon sikrer tilgang til data og gir Antall brukere med dubletter Regnskap og tall fra leverandør Kvalifiserte anslag Kvalifiserte anslag Kvalifisert vurdering 8

9 Sunnaas sykehus Side 9 bedre konfidensialitet 9

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1.

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1. 1 / 37 for Perioden 2011-2015 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Leder Sykehusledermøtet (SLM) adm.direktør 21.06.2011 Side 1 av 37 IKT områdeplan 2 / 37 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Runar Nygård IKT og HR tjenester - Sykehuspartner Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Ingress

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 IKT-STRATEGI Enkelt, intuitivt og begripelig Randaberg kommune Fra Randaberg sentrum (Foto: Ove Tennfjord) IKT-strategi 2010 2012 V: 1.0 Vedtatt i Kommunestyret

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010

ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010 ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010 ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING 2010 I side 3 Forord 2010 har vært et krevende og innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Selskapets ledelse og ansatte har gjort en god

Detaljer

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest FORPROSJEKTRAPPORT til høring Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Versjon 1.0 Prosjektets eier/ oppdragsgiver: Styret i Regionrådet Vest www.regionradetvest.no Godkjent dato: Innhold 0

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Prosjektmandat (pr 4.10.2009) Innfasing av felles publiseringsplattform i Vestre Viken HF

Prosjektmandat (pr 4.10.2009) Innfasing av felles publiseringsplattform i Vestre Viken HF (pr 4.10.2009) Innfasing av felles publiseringsplattform i Vestre Viken HF Prosjektinformasjon Innsatsområde Prosjekt Prosjekteier Prosjektleder Innfasing felles publiseringsløsning i Vestre Viken

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer