UTKAST TIL FRIVILLIGHETSMELDING FOR KONGSVINGER KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTKAST TIL FRIVILLIGHETSMELDING FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2009-2011"

Transkript

1 UTKAST TIL FRIVILLIGHETSMELDING FOR KONGSVINGER KOMMUNE VISJON Rikt liv sammen Målsettinger Mål 1: Mål 2: Mål 3: Opprettholde og styrke den frivillige innsatsen i Kongsvinger Etablere et godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og Etablere partnerskap mellom frivillige organisasjoner og

2 Innhold 0. Sammendrag Innledning Bakgrunn Arbeidet med meldingen Frivilligheten i Kongsvinger Kort presentasjon av de frivillige organisasjonene i Kongsvinger Frivillige organisasjoners betydning Enhetene i Utfordringer for frivillige organisasjoner i Kongsvinger Beregnet verdi av den frivillige innsatsen i Kongsvinger Utviklingstendenser og verdier Utviklingstendenser Verdier Visjon og mål Mål Forslag til handlingsprogram Opprettholde og styrke den frivillige innsatsen i Kongsvinger Etablere et godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og Etablere partnerskap mellom frivillige organisasjoner og Handlingsprogram FRIVILLIGHET Kongsvinger Forsidebilder: Foto: Torbjørn Tjernsberg, fra KulTur i Kongsvinger sin vandreforestillingen "Denna hæll are sida". Lunderbye Nor: Kilde: 2

3 0. Sammendrag Den frivillige innsatsen i Kongsvinger er omfattende. I den siste oversikten over lag og foreninger er det registrert nærmere 300 foreninger i. I tillegg ytes det en omfattende frivillig innsats fra enkeltpersoner som ikke er medlemmer i noen forening, men som har lyst til å bidra. En grov beregning av den frivillige innsatsen i Kongsvinger viser at det utføres frivillig innsats tilsvarende 400 fulltidsårsverk til en markedsverdi på nærmere 150 millioner kroner. Det er rimelig å anta at godt over halvparten av Kongsvingers befolkning er medlem i en eller flere foreninger. Styringsgruppa mener at det er viktig å legge til rette for størst mulig frivillig innsats og deltakelse i utviklingen av Kongsvinger. Lag og foreninger har en viktig rolle som samfunnsutviklere i og er en fjerde sektor i tillegg til kommune, næringsliv og husholdninger. Styringsgruppa har lagt til grunn for sitt arbeid at skal man lykkes med å forsterke det store engasjementet som finnes innenfor lag og foreninger i, så må dette oppmuntres med positive virkemidler. Utsagnet Frivillighet lever av lyst og dør av tvang har vært retningsgivende for styringsgruppas arbeid. Følgende verdier ligger til grunn for arbeidet: Beriker livskvaliteten Verdifull bruk av fritid Samfunnsnyttig uegennyttig arbeid Bidra til sosialt fellesskap og sosial kapital Frivillig engasjement må oppmuntres med positive virkemidler Styringsgruppa har foreslått visjonen Rikt liv sammen som visjon for s arbeid med frivilligheten og 3 målsettinger som peker ut hvor man vil med dette arbeidet. Visjon, mål og handlingsprogram (tiltak) er oppsummert i en matrise der tiltakene også er oppsummert ut i fra når de skal gjennomføres og hvem som har ansvaret for iverksetting og gjennomføring. Handlingsprogrammet består av 14 tiltak som skal gjennomføres i løpet av planperioden Visjon Rikt liv sammen Mål Tiltak 1. Tilrettelegge for å opprettholde og styrke den frivillige innsatsen 2. Etablere et godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og 3. Etablere partnerskap mellom frivillige organisasjoner og Innenfor målområdene foreslås det14 tiltak i planperioden 3

4 1. Innledning 1.1 Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i møte gjorde kommunestyret følgende vedtak: Rådmannen bes legge fram en frivillighetsmelding, med fokus på partnerskap mellom og frivillige organisasjoner, til politisk behandling i løpet av første halvår I saksfremlegget til formannskapet våren 2008 framgikk følgende: KS la i april 2007 fram rapporten Kommunenes samhandling med frivillig sektor Regjeringen la fram sin frivillighetsmelding Frivillighet for alle i august 2007 En rekke kommuner har etter hvert laget sine egne Frivillighetsmeldinger blant disse kommuner som Oslo, Bergen, Bærum og Asker Kongsvinger har erfaring med frivillighet i mange sammenhenger. Sentralt står: Etablering av landets første Frivillighetssentral så tidlig som i 1992 Kongsvingerløftet et privat initiativ som ble etablert i 2005 for bl.a. å bistå e i en situasjon med store økonomiske utfordringer Vurdering Frivillighet er et stort område å ta fatt på. Frivillighet kan både sees på som en egen fjerde sektor i samfunnet og som en viktig samfunnsverdi. Men frivillighet handler også om organisasjoner, finansiering, oppgaver og samarbeid. I en kommunal frivillighetsmelding er det naturlig å fokusere på: Verdier og mål for utviklingen av frivilligheten i Kongsvinger kommune Kommunens politikk i forhold til de frivillige organisasjonene Frivillig arbeid i kommunale tjenester Strukturert samarbeid mellom og frivillige organisasjoner Frivilligheten har grensesnitt mot alle deler av den kommunale virksomheten Samfunns- og kulturområdet Oppvekstområdet Helse- og omsorgsområdet Lokaldemokrati Arbeidet med en frivillighetsmelding må derfor ha en bred grenseflate inn mot både på politisk og administrativt/faglig nivå. Videre må utarbeidelsen skje i et samspill 4

5 mellom og de frivillige organisasjonene. Samtidig trengs en god prosess der de ulike aktører blir kjent med hverandre og de konklusjonen har god forankring. Rådmannens innstilling 1. Kommunens frivillighetsmelding utarbeides i løpet av 2008 slik at den kan sluttbehandles av kommunestyret før årets utløp 2. Meldingen skal primært bidra til å utvikle og forankre felles holdninger og mål til frivilligheten i Kongsvinger kommune innenfor områdene: a) Verdier og mål for utviklingen av frivilligheten i Kongsvinger kommune b) Kommunens politikk i forhold til de frivillige organisasjonene c) Frivillig arbeid i kommunale tjenester d) Strukturert samarbeid mellom og frivillige organisasjoner 3. Frivillighetsmeldingen utarbeides som en rådmannssak. til støtte i arbeidet opprettes en styringsgruppe bestående av tre komitéledere supplert med 1-2 representanter fra det frivillige. Bakgrunnen for Kongsvingers arbeid med frivillighetsmeldingen har også et nasjonalt perspektiv. Kommunenes Sentralforbund (KS) vedtok i 2004 følgende: Det må utformes en politikk overfor de frivilllige virksomhetene fra s side som gir dem større forutsigbarhet og bedre vilkår. Kultur- og Kirkedepartementet har i St.meld nr. 39 ( ) Frivillighet for alle uttrykt følgende: Regjeringen vil understreke at den enkelte kommune bør utvikle en lokal frivillighetspolitikk. Det er videre viktig at en kommunal frivillighetspolitikk setter frivilligheten i sentrum, slik at den enkelte kommune legger til rette for at frivilligheten kan utvikle seg på sine egne premisser. Hensikten med en frivillighetsmelding for Kongsvinger er å synliggjøre betydningen av frivillig innsats, bedre grunnlaget for samhandling mellom kommune og lag og foreninger og gjennomføre tiltak som bidrar til å styrke rollen som samfunnsutvikler. 1.2 Arbeidet med meldingen Som følge av formannskapets vedtak (dato) ble det etablert en styringsgruppe med følgende medlemmer: Øystein Østgaard (leder) Anne R. Jess Svein Bjørklund Oddbjørn Vassli Halvor Noer Åse Lukerstuen Leder komité for næring, miljø og kultur Leder komité for oppvekst Leder komité for helse og omsorg Rådmann Brandval Historielag/ Initiativtaker Kongsvingerløftet Kultur i Kongsvinger Sekretær for styringsgruppa har vært June W. Bjørnerud Det faglige arbeidet med Frivillighetsmeldingen har vært ledet av Kjell Vaagen, Næringsrådgivning AS. Styringsgruppa har avholdt 5 møter i forbindelse med arbeidet med Frivillighetsmeldingen. 5

6 Et viktig grunnlag for Frivillighetsmeldingen har vært å kartlegge en rekke forhold ved de frivillige organisasjonene og Kongsvinger kommune. Det ble derfor gjennomført personlige intervjuer med 14 representanter fra de frivillige organisasjonene. Disse representerte mer enn 14 lag og foreninger. I tillegg er det intervjuet 4 enhetsledere og leder av Frivillighetssentralen i Kongsvinger. Kriteriene for utvelgelse av personer og foreninger var at de representerte ulike kategorier av foreninger og geografisk fordeling og at disse kunne bidra med kunnskap og innsikt gjennom sine erfaringer med frivillig arbeid i Kongsvinger. Enhetslederne fra Kongsvinger kommune representerte sektorene samfunns- og kulturområdet, oppvekstområdet og helse- og omsorgsområdet. Resultatene fra dybdeintervjuene er ikke fullt ut representative på hva de frivillige organisasjonene og mener og har behov for. Det begrensede antall personer som ble intervjuet tilsier dette. Dialogmøtet og påfølgende politisk behandling og offentlig høring har imidlertid fått fram en større bredde av meninger og erfaringer fra både frivillige og kommune som ikke lot seg fange opp gjennom dybdeintervjuene. Styringsgruppen anmoder om at lag og foreninger bidrar aktivt gjennom høringsprosessen. 11 november arrangerte styringsgruppa et åpent dialogmøte med representanter fra de frivillige organisasjonene, politikere, tjenestemenn og ledelse i. I tillegg til foredrag fra den nasjonale organisasjonen Frivillighet Norge ble det gjennomført et gruppearbeid som resulterte i mange ideer og innspill til utvikling av en frivillighetspolitikk for Kongsvinger kommune. Resultatene fra intervjuundersøkelsen og dialogmøtet danner grunnlaget for frivillighetsmeldingens målsettinger og handlingsprogram. 2. Frivilligheten i Kongsvinger I dette kapittelet presenteres i korte trekk frivillig sektor i Kongsvinger og dens betydning for Kongsvinger. Det gis ikke en oversikt over all frivillig virksomhet i Kongsvinger. Det er svært vanskelig å definere og kategorisere mangfoldet av frivillig innsats. Med frivillig innsats menes i denne meldingen: Ulønnet innsats (arbeid) gjort av fri vilje som er utført av enkeltpersoner, grupper og foreninger og som kommer individer eller grupper til gode 2.1 Kort presentasjon av de frivillige organisasjonene i Kongsvinger I Kongsvinger er det i 2007 registrert over 300 foreninger. Oversikten er ikke komplett og vil naturlig nok endre seg over tid. Noen foreninger legges ned og nye kommer til og det er ikke alltid at s foreningsregister er oppdatert. Det er igangsatt et arbeid for å på plass et foreningsregister, og foreningene har selv et ansvar for å holde dette oppdatert. På tross av disse manglene gir registeret en bra oversikt over omfanget av organisasjonslivet i Kongsvinger. Foreningene tilbyr et meget stort mangfold av aktiviteter og tilbud til lokalbefolkningen. I denne meldingen er foreningene gruppert i følgende kategorier: 1. Idrettsorganisasjoner. 2. Velforeninger 3. Sosiale og humanitære organisasjoner 6

7 4. Kulturorganisasjoner 5. Andre organisasjoner I tillegg kommer alle enkeltfrivillige som ikke er medlem i noen forening, men som gjør en betydelig frivillig innsats. Vi har ingen oversikt over hvor mange dette kan dreie seg om, men det er en økning i antall enkeltfrivillige som henvender seg til foreninger eller frivillighetssentralen der de tilbyr sin bistand. Nedenfor gis en kort presentasjon av de 5 kategoriene av foreninger i Kongsvinger. Idrettsorganisasjoner Idretten har den største medlemsmassen med nærmere 8000 medlemmer i Kongsvinger (Kilde: Idrettsrådet). I foreningsregisteret er det registrert over 60 idrettslag. Idretten i Kongsvinger arbeider for at alle skal gis mulighet til å drive idrett ut i fra sine interesser og behov. KIL Fotball er den største foreningen og har over 850 fotballspillere fra de minste til damelaget. Samlet er det over 60 lag, ca 200 voksne trenere og ledere som bruker av fritiden sin på den viktigste fritidssysselen i byen. Godt over 1500 foreldre er engasjert i kamper og oppfølging (kilde: En annen viktig forening er Kongsvinger og Omegn Rideklubb som har nærmere 200 medlemmer der de aller fleste er jenter. Velforeninger I foreningsregisteret er det 35 velforeninger. Velforeningene arbeider for å skape et trygt og godt lokalmiljø i de bydelene og grendene de har ansvaret for. Velene i Kongsvinger arbeider med alt fra drift (og etablering) av grendehus, lekeplasser, badeplasser, friområder samt arrangementer og andre aktiviteter som bidrar til trivsel i det enkelte lokalsamfunn. Velene avgir også høringsuttalelser til diverse planer (Kongsvinger Storvel som samarbeidsorganisasjon). Sosiale og humanitære organisasjoner Det er registrert 39 sosiale og humanitære organisasjoner i Kongsvinger. I denne kategorien inngår bl.a Røde Kors, Sanitetsforeningene, LHL, Lions osv. I tillegg kommer alle brukergruppene for ulike diagnoser og sykdommer. Disse organisasjonene utfører oppgaver som besøkstjeneste, likemannsarbeid, kurs for pårørende, leksehjelp, transport og turer, hyggekvelder og tilstelninger på institusjoner, lotterier m.m.. Enkelte av disse oppgavene er også et supplement til de offentlige tjenester. LHL, avdeling Kongsvinger er en av de største sosiale foreningene i Kongsvinger og har over 300 medlemmer. Kulturorganisasjoner Det er en stor bredde over kulturorganisasjonene i Kongsvinger. Dans og teater, kunst og kultur og musikk og sang. 54 foreninger finnes innenfor denne kategorien i Kongsvinger (inkl. 8 historielag/forsvarsforeninger). Eksempler på kulturorganisasjoner er Kongsvinger Amatørteater, Kultur i Kongsvinger, Huset, Festningens Venner og en rekke arrangementsmiljøer og et stort musikkmiljø. Kulturorganisasjonene bidrar til å skape trivsel både for de som deltar, men også i mange sammenhenger i utadrettet virksomhet. 7

8 Andre organisasjoner De resterende over 100 organisasjonene i Kongsvinger finnes innenfor kategoriene barne- og ungdomslag, dyr- og fugleforeninger, hagelag, husflid- og håndverkslag, næringsorganisasjoner, innvandrerforeninger, jeger- og fiskeforeninger, miljø- og friluftslivsforeninger, politiske foreninger, pensjonistforeninger og hobbyforeninger. 2.2 Frivillige organisasjoners betydning I dybdeintervjuene ble ildsjelene i de forskjellige lag og foreninger spurt om foreningenes rolle og hvilke resultater de skapte i Kongsvinger. Alle foreningene mener at den frivillige innsatsen er svært viktig. Dette ble begrunnet på følgende måte: Gjøre det trivelig å bo her gjennom å vedlikeholde anlegg og fellesplasser Det sosiale samholdet og fellesskapet, bidrar til tilhørighet Kommer alle grupper i lokalsamfunnet til gode, spesielt barn og ungdom som har et godt kultur- og idrettstilbud Betyr mye for livskvaliteten Dekker et behov i samfunnet som det offentlige ikke dekker Det er mange i samfunnet som sliter og der kan vi være med på å dekke et behov Bidrar til å dekke et behov hos enslige og eldre som ikke har barn Jobber for de svakeste i samfunnet Bidrar til å profilere byen gjennom arrangementer Aktivitet og engasjement 2.3 Enhetene i Enhetene i mener også at frivillig innsats er viktig for Kongsvinger. Den omfattende virksomheten til idretts- og kulturforeninger bidrar gjennom sine tilbud til å styre barn og ungdom inn på meningsfulle aktiviteter. Innenfor skole-oppvekstsektoren bidrar organisasjonene til en rekke aktiviteter knyttet til idrett, kultur, jakt/fiske, leksehjelp m.m.. Innenfor velferds- og tjenesteenhetens områder bidrar foreningene med besøkstjeneste, dagsenteraktiviteter, transport, kjøre ut mat, hjelpe eldre til lege m.m.. Frivillighetssentralen i Kongsvinger, som er kommunalt drevet, mener at de frivillige er en stor ressurs og et viktig supplement til s virksomhet, ikke minst innenfor arbeidet med flyktninger og innvandrere. 2.4 Utfordringer for frivillige organisasjoner i Kongsvinger Under intervjuene ble også foreningene spurt om hvilke utfordringer de står foran. Et stort flertall av foreningene opplyste at det er en utfordring å rekruttere til styrer og utvalg samt medlemmer til dugnadsinnsats. For flere av foreningene viste det seg at leder og styre hadde hatt lang fartstid og at det var vanskelig å få medlemmene til å engasjere seg i leder- og styreverv. Det viste seg også at det som oftest var styret og et varierende antall andre aktive som bidro med dugnadsinnsats, men flere av foreningene viste til at det gikk lett å få med folk på dugnad, spesielt ute i grendene. For flere av foreningene var det også en utfordring at man hadde store utgifter til anlegg og bygningsmasse og at det var tendenser til forgubbing og slitasje. Det var ikke lett å rekruttere ungdom til foreningene lenger. 8

9 2.5 Beregnet verdi av den frivillige innsatsen i Kongsvinger I Kulturdepartementets frivillighetsmelding vises det til at det i Norge i 2004 ble utført 200 millioner timer frivillig arbeid i Norge. Dette tilsvarer fulltidsårsverk og utgjør ca 4.5 % av den økonomisk aktive befolkningen i Norge. 58% av den norske befolkningen er aktive i frivillig arbeid. Nå har vi ikke en detaljert oversikt over hvor mange medlemmer som er i alle foreningene i Kongsvinger, enkeltfrivillige som yter frivillig innsats eller hvor aktive de er. Ut i fra en grov beregning kan det antas at halvparten av Kongsvingers befolkning er økonomisk aktiv. Ut i fra de nasjonale beregninger og med utgangspunkt i en nasjonal prosentandel på 4.5% av den økonomisk aktive befolkningen, kan man anta at det utføres ca 400 fulltidsårsverk i frivillig innsats i Kongsvinger. 400 årsverk i frivillig innsats kan innebære en markedsverdi på nærmere 150 millioner kroner. Det er liten tvil om at den frivillige innsatsen i Kongsvinger også har meget stor økonomisk verdi. 3. Utviklingstendenser og verdier 3.1 Utviklingstendenser Kongsvinger er en kommune med et meget stort antall foreninger og en betydelig frivillig virksomhet som skaper store verdier, trivsel, tilhørighet og velferd gjennom sine aktiviteter. Likevel står Kongsvinger overfor store utfordringer i tida som kommer. Kommunens økonomi kunne vært bedre, folketallet vokser lite til tross for byens relative sentrale beliggenhet og utfordringene innenfor næringslivet har ikke blitt mindre etter finanskrisen høsten Flere undersøkelser viser også at Kongsvinger scorer svakt på viktige indikatorer, mens andre undersøkelser viser at er en attraktiv kommune. Bildet er således ikke entydig. Kongsvinger står, som resten av landet overfor store utfordringer som vil kunne påvirke både kommune og de frivillige organisasjonene. Noen av disse utfordringene er: Samfunnet preget av stor mobilitet flytting og pendling Tida preges også av oppløsning av familier mange etterlyser nabokjerringa Barneomsorgen ivaretas i større grad av fellesskapet Kulturen vår er preget av et sterkt fokus på vellykkethet som er knyttet til god materiell standard. Vi skal lykkes både i og utenom jobb Et økende antall personer blir av ulike årsaker uføretrygdet, også yngre personer Rusproblematikk og psykiatri representerer i dag store utfordringer. Vi blir i økende grad et flerkulturelt samfunn Vi blir stadig flere eldre og flere blir ensomme På den annen side har samfunnet aldri hatt så mange friske og spreke pensjonister Det er et helseproblem i dag at vi beveger oss for lite En markant svekkelse av ungdoms organisasjonstilknytning Det er en økning i frivillig innsats for å nå bestemte mål (ad-hoc preget innsats) Sivilsamfunnets rolle i utvikling av sosial kapital har blitt tydeligere Svekket offentlig økonomi 9

10 3.2 Verdier Kongsvinger kommune vil bygge videre på det store engasjementet som finnes innenfor de frivillige organisasjonene og ønsker å bidra til at dette engasjementet videreutvikles for å gjøre Kongsvinger til en enda bedre kommune å bo i. Det er gjennom felles innsats det skapes trivsel og utvikling. Frivilligheten må også verdsettes gjennom økt oppmerksomhet for at man skal kunne opprettholde dagens store engasjement og motivere for enda mer frivillig innsats overfor grupper der det kan være spesielle behov. Kommunen har et klart ansvar for å motivere til økt frivillig innsats og dugnadsarbeid, til bredde og mangfold i foreningslivet og tilrettelegging gjennom gode rammevilkår og forutsigbarhet slik at frivillig innsats kan være et supplement til offentlig og privat virksomhet. En bedre dialog og en bred medvirkning fra frivillige organisasjoner vil kunne skape sterkere forståelse, bedre prosesser og sosial kapital (gjensidig tillit) som vil kunne bidra til et sterkere engasjement og fellesskap. Kongsvinger kommune vil være en åpen kommune for nye ideer og samarbeidstiltak. Kulturdepartementet har i Frivillighetsmeldingen vist til den store betydningen som frivillige organisasjoner har i det norske samfunnet, og undersøkelser viser også at Norge, sammen med Sverige, er verdensmester i frivillighet. Det er et mål og en bred tverrpolitisk enighet om at frivillig innsats er et gode både for samfunnet og den enkelte innbygger. Dette begrunnes bl.a. ved organisasjonenes betydning i demokratiarbeidet, at de kan være et alternativ og et korrektiv til kommunal og privat virksomhet, at de er innovative ved at de påpeker mangler og behov i samfunnet og at de er tradisjonsbærere. Organisasjonene representerer et stort mangfold og frivillig innsats gir grunnlag for personlig utvikling og kontakt. Verdien av frivillig innsats er betydningsfull, både for den enkelte og samfunnet uavhengig av hva slags forening man tilhører. Slik sett kan det være like verdifullt å være medlem i en forening der man dyrker egeninteressen som å være medlem i en forening der formålet i større grad kan være å hjelpe andre. Foreninger med aktiviteter der egeninteressen står i fokus bidrar også til å skape sosial kapital, samhold, tillit, trivsel og velferd og kan virke forebyggende i ulike sammenhenger. Robert Putnam, en amerikansk forsker som har forsket mye på frivillighet i USA, trekker ofte fram sangkor som et av de beste eksemplene på foreninger som bidrar til å skape sosial kapital. Putnam mener også at sivilsamfunnet er den største produsenten av sosial kapital. Vi har derfor lagt dette til grunn når vi ikke ønsker å gradere ulike foreningers samfunnsmessige betydning. Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi, har sagt det på denne måten i et temahefte om frivillighet fra Kommunal Rapport: Uten frivillig innsats stanser samfunnet. Det er deltakelse i ubetalt, men samfunnsnyttig arbeid som gjør oss til borgere, og som gjør nærmiljøet til noe mer enn en sammenrasket ansamling bygninger. Så svaret på spørsmålet om hvem som tjener på det, er verken deg eller meg, men alle. Styringsgruppa har lagt følgende verdier til grunn for arbeidet med frivillighetsmeldingen: Beriker livskvaliteten Verdifull bruk av fritid Samfunnsnyttig uegennyttig arbeid Bidra til sosialt fellesskap og sosial kapital Frivillig engasjement må oppmuntres med positive virkemidler 10

11 4. Visjon og mål I forbindelse med dialogmøtet ble det utarbeidet et framtidsbilde Kongsvinger 2015 (scenario). med tittel Fornyelse i framtids Kongsvinger. Styringsgruppa har bl.a. lagt dette til grunn for sin visjon for utvikling av den frivillige innsatsen i. Rikt liv sammen 4.1 Mål På grunnlag av intervjuene og dialogkonferansen har styringsgruppa ført opp hva Kongsvinger kommune ønsker å fokusere på i tiden framover og hvilke mål bør ha for frivilllighetsarbeidet i Kongsvinger. Målene, fokusområdene (innsatsområdene) og handlingsprogrammet peker på hva ønsker å oppnå med den praktiske frivillighetspolitikken i planperioden og hvordan dette skal oppnås (tiltakene). Det overordnede målet må være bedre livskvalitet for alle i Kongsvinger. Kongsvinger kommune ønsker å: 1. Sette fokus på tilrettelegging som styrker den frivillige innsatsen i Kongsvinger 2. Sette fokus på etablering av samarbeidsarenaer og møteplasser 3. Sette fokus på bedring av samhandlingen gjennom etablering av samarbeidsavtaler og partnerskap Styringsgruppa har foreslått 3 målsettinger for frivillighetspolitikken i Kongsvinger: Mål 1: Opprettholde og styrke den frivillige innsatsen i Kongsvinger Begrunnelse: Kongsvinger kommune ønsker å få optimalisert det frivillige engasjementet fordi det har så mange positive virkninger både for den enkelte og for samfunnet. Lag og foreninger er viktige medspillere i arbeidet med å skape trivsel, tilhørighet, identitet og samhold i Kongsvinger og sivilsamfunnet har stor betydning i arbeidet med å skape sosial kapital. Mål 2: Etablere et godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og Begrunnelse: Det er i dag få felles møteplasser mellom og lag og foreninger. For å bedre dialogen både mellom kommune og lag og foreninger og mellom foreningene må det etableres møteplasser der aktørene kan treffes i fellesskap for å bygge sosiale nettverk og tillit. 11

12 Mål 3: Etablere partnerskap mellom frivillige organisasjoner og Begrunnelse: Partnerskap er en forpliktende samarbeidsform mellom kommune og frivillighet for å utvikle nye samarbeidsformer, aktiviteter eller produkter/tjenester med formål å løse ulike oppgaver i Kongsvinger. Partnerskap er en effektiv samarbeidsform for å kunne utvikle og omsette felles ideer til gode resultater både for den enkelte, for lag og foreninger og for 5 Forslag til handlingsprogram Under arbeidet med intervjuene og dialogmøtet ble det foreslått en rekke ideer og tiltak som kan bidra til å styrke den frivillige innsatsen i Kongsvinger og styrke samarbeidet mellom og lag og foreninger. Styringsgruppa har foretatt en oppsummering av disse tiltakene, forankret i de fokusområder og mål som er foreslått for det frivillige engasjementet og i samarbeidet med de frivillige. 5.1 Opprettholde og styrke den frivillige innsatsen i Kongsvinger Under intervjuene og i dialogmøtet ble de frivillige organisasjonene spurt om hva som kunne bidra til å øke den frivillige innsatsen (dugnadsinnsatsen) i Kongsvinger. Det kom inn en rekke forskjellige svar litt avhengig av foreningstype og geografi. I flere av foreningene er det allerede i dag en omfattende dugnadsinnsats, spesielt i grendene, men også i sosiale foreninger, idrettslag og kulturforeninger. For noen foreninger er det imidlertid en utfordring å mobilisere medlemmer og frivillige til dugnad. Lag og foreninger bidrar i dag med en omfattende frivillig innsats rettet mot en rekke målgrupper, men viste også til at det kunne være grunnlag for mer frivillig innsats rettet mot både barn/ungdom, eldre, asylsøkere/innvandrere og i nærmiljøarbeid. Flere foreninger ga klart uttrykk for at det var behov for å bedre samarbeidet både mellom de frivillige organisasjonene og og internt mellom de frivillige organisasjonene. Et bedre samarbeid mellom de frivillige organisasjonene kan bl.a. bidra til mer effektiv administrasjon og mer målrettet arbeid mot målgrupper og medlemmer som foreningene har felles interesse av å arbeide med. Et bedre samarbeid vil generelt kunne bidra til å opprettholde og styrke den frivillige innsatsen i Kongsvinger. 5.2 Etablere et godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og Det er etablert en rekke brukerråd i Kongsvinger, både innenfor idretten, i tilknytning til skolene, diagnoseforeningene m.m.. Dette er gode samarbeidsarenaer i dag som har en klar berettigelse og som må videreføres, også som kontaktorganisasjoner mellom de frivillige organisasjonene og. Organisasjonen Byen Vår kan også ha en slik arena- og møteplassfunksjon både gjennom alle de aktiviteter som gjennomføres og gjennom Kongsvingerguiden. Frivillighetssentralen kan og skal også ha en slik funksjon, men Frivillighetssentralen har de siste årene slitt med å ivareta sin oppgave som pådriver og bindeledd mellom kommune og frivillighet og bør derfor omorganiseres. 12

13 Selv om man har brukerrådene og Frivillighetssentralen som samarbeidsorganer i Kongsvinger, har man ikke noe frivillighetsutvalg eller overordnet styre (samarbeidsutvalg) for det frivillige arbeidet i Kongsvinger. Et frivillighetsutvalg skal ha som oppgave å bidra til kontakt og samarbeid mellom lag og foreninger på den ene siden og s enheter på den andre siden. Utvalget skal også være en pådriver i frivillighetsarbeidet og ha ansvar for bl.a. frivillighetskonferanse, frivillighetspris m.m.. Selv om det er mange fysiske møteplasser i dag, finnes det ingen felles samlingsplass for de frivillige organisasjonene. Kroa til Frivillighetssentralen kan ha en slik funksjon, men det har også kommet forslag om å etablere et Frivillighetens Hus der man for eksempel kan samlokalisere en rekke foreninger, Frivillighetssentralen, enkelte av brukerrådene, Kongsvinger Storvel m.fl.. I et Frivilllighetens Hus kan man også avlaste foreninger med bl.a. merkantile oppgaver, andre fellesfunksjoner og man kan også gjennomføre kurs- og opplæringstiltak m.m Etablere partnerskap mellom frivillige organisasjoner og Det er en rekke foreninger som bidrar med verdifull frivillig innsats for å skape trivsel, samhold, identitet og tilhørighet i Kongsvinger kommune. Utover den store innsatsen som gjøres i bl.a. idretts- og kulturforeninger for barn og unge, velforeningene i nærmiljøarbeidet m.fl. bidrar også sosiale og humanitære organisasjoner til at svake grupper får et tilbud utover det som kan levere av tjenester. Dette gjelder alle organisasjoner som er knyttet til en sykdom (LHL, Afasi, Diabetes osv) og Røde Kors, Sanitetsforeningene, Mental Helse, Lions osv.. De sosiale og humanitære foreningenes frivillige innsats leverer et viktig bidrag for at svake grupper i Kongsvinger kan få et tilbud som ikke kan dekkes av eller av offentlige myndigheter. I Danmark, men også i enkelte norske kommuner, har man kommet langt i arbeidet med å utvikle sosiale partnerskap mellom kommune og frivillighet. Slike partnerskap mellom organisasjoner, institusjoner og foreninger har til hensikt å utvikle nye samarbeidsformer, aktiviteter eller produkter eller for å løse bestemte oppgaver. Et partnerskap er et formalisert samarbeid mellom to eller flere likeverdige partnere og baseres på en partnerskapsavtale som regulerer oppgavens innhold, forutsetninger og kostnadsdekning. I slike partnerskapsavtaler er det bl.a. viktig å avklare hvilke roller partnerne skal ha og å tydeliggjøre mål, forventninger og roller. Et eksempel på en oppgave (utfordring) er de 750 personene i Kongsvinger som trenger hjemmebesøk, og der det er et omfattende tjenestetilbud for de med størst behov. Mange av disse personene sliter også med ensomhet, har behov for transport osv.. Dette kan være et arbeidsområde der både kommune og frivillighet kan drøfte forventninger og roller m.m. som utgangspunkt for etablering av en partnerskapsavtale. Et annet eksempel kan dreie seg om inkludering og integrering av innvandrere/asylsøkere og der for eksempel idrettslagene kan spille en viktig rolle. Et tredje eksempel kan være skolene (SFO, barnehager) i som inngår avtaler med foreninger for ulike typer frivillig innsats. Et fjerde eksempel kan være velforeninger som forplikter seg til å vedlikeholde lekeplasser, brøyting m.m.. Det må klargjøres hvorfor man bør samarbeide, for eksempel at det er merverdi i samarbeidet for begge parter. 13

14 5.4 Handlingsprogram FRIVILLIGHET Kongsvinger Oppsummert kan forslag til visjon, mål og handlingsprogram med ansvar for gjennomføring og tidsplan presenteres i matriseform. Visjon Rikt liv sammen Mål 1. Tilrettelegge for å opprettholde og styrke den frivillige innsatsen 2. Etablere et godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og Kommunen 3. Etablere partnerskap mellom frivillige organisasjoner og Mål 1: Tilrettelegge for å opprettholde og styrke den frivillige innsatsen Tiltak Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommunale kontaktpersoner Utpeke kontaktpersoner i for frivilligheten Ordfører/rådmann o På politisk nivå o På rådmannsnivå o For hver av de 5 frivilliggruppene o I de enkelte enheter/institusjoner der frivillighet har et visst omfang Strukturere samarbeidet mellom de frivillige organisasjonene Kommunen innkaller til 5 samarbeidsmøter for hver av foreningskategoriene (frivilliggruppene) idrettsorganisasjoner, velforeninger, sosiale og humanitære organisasjoner, kulturorganisasjoner og andre organisasjoner. På disse møtene velges 5 representanter til styret for Frivillighetssentralen. Disse samarbeidsmøtene mellom foreningene må Ordfører/rådmann Synliggjøring gjennomføres årlig og være selvdrevne. Frivilligheten omtales som eget område på s Web-sider Service- og kommunikasjonssjef Opplæring Støtte og tilskudd Frivillighetsregister og aktivitetskalender gjøres mest mulig komplett (også Web) Kurs for ledere i frivillige organisasjoner i samarbeid med organisasjonene selv Gjennomgå, klargjøre og kommunisere støtteordninger, fri bruk av lokaler osv. som stiller til disposisjon for lag og foreninger. Kommunal kontaktperson på rådmannsnivå Årlig Ordfører/rådmann

15 Mål 2: Etablere et godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og Tiltak Beskrivelse Ansvarlig Frist Omorganisering av Frivillighetssentralen Samarbeidsutvalg mellom kommune og frivilligheten Frivillighetsprisen Årlig frivillighetsmarkering Frivillighetens hus Frivillighetssentralen omdannes fra en kommunal sentral til et nav for de frivillige organisasjonene. Frivillighetssentralen skal eies av de frivillige organisasjonene og ledes av et styre valgt fra de frivillige organisasjonene og med en representant fra. Frivillighetssentralen skal ha samme finansiering som i dag med tilskudd fra staten og fra. Etablere et eget organ for å utvikle samarbeidet mellom og frivilligheten. Kan bestå av nye styret i Frivillighetssentralen samt 2-3 representanter fra politisk og administrativ ledelse i Gjennomgå statuttene for prisen og reetablere den som en av de viktigste prisene i Kongsvinger-samfunnet I regi av samarbeidsutvalget, utvikle en eller flere årlige markeringer, konferanser, events i tilknytning til frivilligheten Avklare behov for og ønske om Frivillighetens hus Ordfører/rådmann Frivillighetssentralen og ordfører/rådmann Samarbeidsutvalget 2009 Samarbeidsutvalget Fra 2010 Nye frivillighetssentralen 2010 Mål 3: Etablere partnerskap mellom frivillige organisasjoner og Tiltak Beskrivelse Ansvarlig Frist Standard Etablere en omforent standard for Ordfører/rådmann partnerskapsavtale partnerskapsavtale Formalisere eksisterende partnerskapsforhold Konvertere etablerte uformelle partnerskap til formelle partnerskaps-avtaler i henhold til standarden. Rådmann/ enhetsledere I løpet av 2009 Offentliggjøring Nye partnerskapsavtaler Alle partnerskapsavtaler offentliggjøres løpende på s Web under Frivillighet Mål om å inngå minst 3 nye partnerskapsavtaler pr. år. Normalt inngås disse på enhetsnivå (skoler, sykehjem) og med 1-2 organisasjoner. Samtidig må løpende partnerskaps-avtaler løpende evalueres, eventuelt endres eller avvikles Service- og kommunikasjonssjef Rådmann/ enhetsledere Løpende Hvert år i 2010 og 2011 Arbeidet med å utvikle frivilligheten i Kongsvinger i tråd med denne meldingen og handlingsprogrammet, evalueres høsten 2011 med sikte på at en ny melding/handlingsplan skal vedtas for perioden

FRIVILLIGHETSMELDING FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015

FRIVILLIGHETSMELDING FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 FRIVILLIGHETSMELDING FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 VISJON Rikt liv sammen Målsettinger Mål 1: Mål 2: Mål 3: Opprettholde og styrke den frivillige innsatsen i Kongsvinger Etablere et godt samarbeid

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Frivillighetsmelding

Frivillighetsmelding KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komitè næring, kultur og miljø 12.06.2012 012/12 SFO Komitè næring, kultur og miljø 18.09.2012 016/12 SFO Kommunestyret 04.10.2012

Detaljer

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune En lokalsamfunnsmodell Agenda: 1. Historie & bakgrunn for lokalsamfunnsmodellen v/ordfører Jon-Ivar Nygård 2. Hensikt og mål for modellen v/ordfører Jon-Ivar

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

FRIVILLIGHETSMELDING FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2009-2011

FRIVILLIGHETSMELDING FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2009-2011 FRIVILLIGHETSMELDING FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2009-2011 VISJON Rikt liv sammen Målsettinger Mål 1: Mål 2: Mål 3: Opprettholde og styrke den frivillige innsatsen i Kongsvinger Etablere et godt samarbeid

Detaljer

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune FRIVILLIGHETSMELDING 2017-2025 Askim kommune Hobøl kommune INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FRIVILLIGHET I NORGE, ASKIM OG HOBØL... 4 3. FRIVILLIGHETENS EGENART... 5 4. FRIVILLIGHETENS ROLLE... 5 5. VISJON

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLATTFORM FOR HELHETLIG FRIVILLIGHETSPOLITIKK

HØRINGSUTKAST PLATTFORM FOR HELHETLIG FRIVILLIGHETSPOLITIKK HØRINGSUTKAST PLATTFORM FOR HELHETLIG FRIVILLIGHETSPOLITIKK 2017-2020 Klipping av fotballbanen på Funnefoss stadion, 1962. Foto: Ukjent Høringsu tkast, Plattform for helhetli g frivillighetspolitikk 2017-2020

Detaljer

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET 1 2 Innhold Formål side 3 Prinsipper for samspillet side 3 Ressurser og kompetanse side 4 Forutsigbarhet side 5 Engasjement og integrering side 5 Oppfølging side 6 Handlingsplan/tiltak side 6 Innstilling

Detaljer

Kommune og frivillige - hånd i hånd -

Kommune og frivillige - hånd i hånd - Kommune og frivillige - hånd i hånd - Kommunalsjefenes stab Bærum kommune Frivillighetskoordinator Kirsten Koht Mange ønsker å bidra Næringsliv Enkeltpersoner Organisasjoner DET MÅ TILRETTELEGGES! Frivillighet

Detaljer

Hvordan lykkes i samarbeid mellom kommune og frivillighet? Utredningssjef S:an Slo;erøy Johnsen, Frivillighet Norge

Hvordan lykkes i samarbeid mellom kommune og frivillighet? Utredningssjef S:an Slo;erøy Johnsen, Frivillighet Norge Hvordan lykkes i samarbeid mellom kommune og frivillighet? Utredningssjef S:an Slo;erøy Johnsen, Frivillighet Norge Frivillighet Norge Interessepoli:sk samarbeidsforum 280 medlemmer - mer enn 50 000 lokallag

Detaljer

Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune. Ordfører Lene Conradi Asker kommune

Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune. Ordfører Lene Conradi Asker kommune Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune Ordfører Lene Conradi Asker kommune Sterk frivillighet i bygda > Frivillig innsats har en stor plass i Asker > Halvparten av Askers innbyggere deltar i

Detaljer

- «Det kommunale ståsted i forhold til frivillig arbeid» Kort om status Åfjord kommune

- «Det kommunale ståsted i forhold til frivillig arbeid» Kort om status Åfjord kommune - «Det kommunale ståsted i forhold til frivillig arbeid» Kort om status Åfjord kommune Offentlig Privat Frivillig sektor «Den raskeste måten å skape forbedringer på i et nærmiljø er å spre god praksis

Detaljer

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN. Frivillighetspolitikk i kommunene

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN. Frivillighetspolitikk i kommunene SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN Frivillighetspolitikk i kommunene TEMA FOR PRESENTASJONEN Avtalen mellom Nes kommune og Frivillighet Norge Hva er frivillighet Norge?

Detaljer

Frivillighetsmeldingen 2014

Frivillighetsmeldingen 2014 Frivillighetsmeldingen 2014 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1 - INNLEDNING... 4 FRIVILLIGHET NASJONALT... 4 Definisjoner... 4 Verdiskaping og egenverdi... 4 Frivillighet Norge... 4 FRIVILLIGHET LOKALT...

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 2015 2019 Frivillig sektor med lag, foreninger, organisasjoner, frivillige enkeltpersoner (ildsjeler) og grupper gjør en stor innsats og utgjør en stor forskjell

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

Frivilligheten i fremtiden

Frivilligheten i fremtiden Frivilligheten i fremtiden HVORFOR KOMMUNAL FRIVILLIGHETSPOLITIKK? Potensialet er enormt dersom frivilligheten får større rom til selvutvikling En tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk kan gi

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Det må utformes en politikk overfor de frivillige organisasjonene fra kommunenes side som gir dem større forutsigbarhet og bedre vilkår.

Det må utformes en politikk overfor de frivillige organisasjonene fra kommunenes side som gir dem større forutsigbarhet og bedre vilkår. Sammendrag De siste tiårene har det vært en sterkt økende oppmerksomhet mot de frivillige organisasjonene som representerer det vi kaller for den tredje sektor eller for sivilsamfunnets organisasjoner.

Detaljer

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Svar Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Høyere på dagsorden

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

Frivillighetspolitikk i Bodø

Frivillighetspolitikk i Bodø Folkehelsekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2012 28343/2012 2012/3512 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/13 Eldrerådet 04.06.2012 12/12 Råd for funksjonshemmede 05.06.2012 12/30 Komitè

Detaljer

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Frivillighet Norge Interessepolitisk samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner Rammevilkåra

Detaljer

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september Bakgrunn Røde Kors er nøytral og uavhengig Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon finnes i 188 land alle kjenner Røde Kors

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 2020)

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 2020) Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 2020) Frivillighet handler om menneskelige verdier som omsorg, trygghet, medmenneskelighet. Sitatene er hentet fra innspill som er

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Saksprotokoll. Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/47624 Tittel: VERDIPLATTFORM FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIGHETEN I TRONDHEIM KOMMUNE.

Saksprotokoll. Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/47624 Tittel: VERDIPLATTFORM FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIGHETEN I TRONDHEIM KOMMUNE. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.12.2010 Sak: 380/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/47624 Tittel: VERDIPLATTFORM FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIGHETEN I TRONDHEIM KOMMUNE Behandling: Innstillingen

Detaljer

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE ORGANISASJONER OG KOMMUNEN. Kommunal frivillighetspolitikk et nødvendig gode

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE ORGANISASJONER OG KOMMUNEN. Kommunal frivillighetspolitikk et nødvendig gode SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE ORGANISASJONER OG KOMMUNEN Kommunal frivillighetspolitikk et nødvendig gode Bosetting av flyktninger og samspillet mellom frivillige organisasjoner og kommunen Refleksjoner

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

FRIVILLIGHETEN I ROGALAND

FRIVILLIGHETEN I ROGALAND FRIVILLIGHETEN I ROGALAND I RFK er frivilligheten knyttet til satsingsområdene kultur, idrett, folkehelse og friluftsliv. Regionale frivillige lag- og organisasjoner skal gis gode og forutsigbare rammevilkår.

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Fakta Asker - 2015 > 60 000 innbyggere > Bygd med storbyutfordringer, 2 mil utenfor Oslo > Antall lag og organisasjoner=362

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

Frivillighetskommunen Drammen

Frivillighetskommunen Drammen Frivillighetskommunen Drammen 1 Norges første Frivillighetskommune! Pris fra Frivillighet Norge og KS For å anerkjenne og inspirere kommuner til god frivillighetspolitikk med positiv effekt for frivillige

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/4209-2 Sakstittel: INNSATSEN FRA FRIVILLIG SEKTOR OPPRETTE FRIVILLIGHETSSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/4209-2 Sakstittel: INNSATSEN FRA FRIVILLIG SEKTOR OPPRETTE FRIVILLIGHETSSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-2 Sakstittel: INNSATSEN FRA FRIVILLIG SEKTOR OPPRETTE FRIVILLIGHETSSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: Det startes en prosess med målsetting

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Prosjektgruppe Marit Solbjør Birgitte Johansen Hanne Hestvik Kleiven Problemstillinger Hva er status i

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Prinsipper frivillighetspolitikk* Bedre rammebetingelser for frivillig sektor generelt Økte ressurser til lokal aktivitet og særlig lavterskelaktivitet Styrket inkludering

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Telemark.

Regional plan for folkehelse i Telemark. Regional plan for folkehelse i Telemark Det systematiske folkehelsearbeidet Evaluering Oversikt Tiltak Planstrategi Her er vi nå Fastsette mål i plan Organisering Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe

Detaljer

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE KONFERANSE OM FOLKEHELSE FOR ELDRE PÅ FIRST AMBASSADEUR HOTELL, DRAMMEN 9. 10. OKTOBER 2013 Presentasjon av Terje Aasterud, fylkeseldrerådet FOLKEHELSELOVEN

Detaljer

Samspillet mellom kommune og frivillighet. Lars Nervik

Samspillet mellom kommune og frivillighet. Lars Nervik Samspillet mellom kommune og frivillighet Lars Nervik Leder Haugesund Røde Kors 36 år i frivillighet i Rogaland Røde Kors og Haugesund Røde Kors Frivillighetspolitikk hva legger vi egentlig i dette begrepet?

Detaljer

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 29.02.2012 N-150.0 11/1709 11/189626

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 29.02.2012 N-150.0 11/1709 11/189626 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 29.02.2012 N-150.0 11/1709 11/189626 Saksbehandler: Helge Jørgensen og Marit H. Engebretsen Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Oslo kommune Helseetaten. Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11.

Oslo kommune Helseetaten. Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11. Oslo kommune Helseetaten Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11.14 «Helsebringende frivillighet» Er dette noe vi i kommunen skal

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Betingelser for frivillig innsats -omfang, motivasjon og kontekst

Betingelser for frivillig innsats -omfang, motivasjon og kontekst Betingelser for frivillig innsats -omfang, motivasjon og kontekst Audun Fladmoe Nasjonalforeningen for folkehelsen, 8. april 2016 Disposisjon Frivillighetens omfang Rekruttering til frivillig arbeid Motivasjon

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Hva skaper helse og livskvalitet? Der folk bor, leker, lærer,

Detaljer

Ivar Leveraas: Utgangspunkt:

Ivar Leveraas: Utgangspunkt: Ivar Leveraas: Momenter til innledning om: Innovasjon i omsorg eldre og frivillighet på konferanse om samme tema, Fredrikstad, 28.11.2012. Arrangør: Fredrikstad kommune. Utgangspunkt: Takk for invitasjonen

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: 1. Det søkes Kulturdepartementet om støtte til å opprette Frivillighetssentralen

Detaljer

Samfunnsentreprenørskap som virkemiddel i lokalt utviklingsarbeid

Samfunnsentreprenørskap som virkemiddel i lokalt utviklingsarbeid Samfunnsentreprenørskap som virkemiddel i lokalt utviklingsarbeid Gry Agnete Alsos Handelshøgskolen i Bodø og Nordlandsforskning Universitetet i Nordland Bakgrunn Forskning på entreprenørskap, regional

Detaljer

ASKØY KOMMUNE Pr Askøy i utvikling

ASKØY KOMMUNE Pr Askøy i utvikling ASKØY KOMMUNE Pr. 1.1.2017 28.821 Askøy i utvikling Forventet i 2030 36.949 Askøy i utvikling Fagavdeling kultur og idrett med 7 ansvarsområder. 250 registrerte lag og foreninger Idrettsråd (47 lag) Askøy

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 2013 STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 STRATEGI INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Situasjonsbeskrivelse Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 3. Formål 4. Visjon

Detaljer

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune DIALOGBYGGER Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune Horten kommune skal styrke dialogen med innbyggerne våre. Vi skal skape større åpenhet og nærhet og engasjere innbyggerne til

Detaljer

Frivillig innsats i Norge - Omfang, rekruttering og motivasjon

Frivillig innsats i Norge - Omfang, rekruttering og motivasjon Frivillig innsats i Norge - Omfang, rekruttering og motivasjon Hovedfunn fra gruppa 60+ Audun Fladmoe Institutt for samfunnsforskning Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Disposisjon

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse 2017

Handlingsplan for folkehelse 2017 Målgruppe barn og unge, foreldre Nr, Tiltak Hvordan kan tiltaket bidra til å løse 1. Sjumilssteget Fremme trivsel, inkludering og medvirkning 2. Leksehjelp for flyktninger Utjevning av sosiale forskjeller,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering Arkivsak: 2010/282-0 Arkiv: F00 Saksbeh: Bjørn Haugersveen Dato: 20.02.2013 Tiltaksplan for forebygging av fattigdom blant barn og unge Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Frivillighet Norge Ida Marie Holmin, fagsjef for inkludering og frivillighet. Regionskonferanse Frivilligsentraler Vest, 25.

Frivillighet Norge Ida Marie Holmin, fagsjef for inkludering og frivillighet. Regionskonferanse Frivilligsentraler Vest, 25. Frivillighet Norge Ida Marie Holmin, fagsjef for inkludering og frivillighet Regionskonferanse Frivilligsentraler Vest, 25. september 2014 Frivillighet Norge Interessepoli1sk samarbeidsorgan for frivillige

Detaljer

Levende lokalsamfunn - om Lokalutvalg i Fredrikstad

Levende lokalsamfunn - om Lokalutvalg i Fredrikstad Levende lokalsamfunn - om Lokalutvalg i Fredrikstad Innlegg på konferanse om Fornyelse av Lokaldemokratiet 12. juni 2017 Agenda 1. Historie & bakgrunn for lokalsamfunnsmodellen 2. På vei mot en lokalutvalgsmodell

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Et styrket fellesskap Kommune Frivillighet «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Frivillighetssatsning innen helse- sosial og omsorg Sandefjord kommune Utviklingssenter for sykehjem & hjemmetjenester i Vestfold

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Frivillig og begeistret - om engasjerte mennesker. Per Tøien FOF

Frivillig og begeistret - om engasjerte mennesker. Per Tøien FOF Frivillig og begeistret - om engasjerte mennesker Per Tøien FOF Øystein Dahle den gang styreleder i DNT Det var en gang.. Frivillighetens omfang i norsk idrett Ca 700 000 frivillige i norsk idrett Ca 24

Detaljer

Betingelser for frivillig innsats motivasjon og kontekst

Betingelser for frivillig innsats motivasjon og kontekst Betingelser for frivillig innsats motivasjon og kontekst Dag Wollebæk, Synne Sætrang og Audun Fladmoe Presentasjon av rapport, 23. juni 2015 Formål/hovedbidrag 1. Hva skjer i de ulike fasene av? Hvordan

Detaljer

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b)

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b) Litteraturhus (Ref #2366570b) Søknadssum: 150 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Lokaldemokrati og kommunesammenslåing

Lokaldemokrati og kommunesammenslåing 4. Juni 2015 Lokaldemokrati og kommunesammenslåing Beat for beat Laholmen, Stømstad Bakgrunn: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro i 1992. «Lokal Agenda 21» handlet om

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Romsås frivillig-sentral møter sosiale utfordringer, med kulturelle virkemidler!

Romsås frivillig-sentral møter sosiale utfordringer, med kulturelle virkemidler! Romsås frivillig-sentral møter sosiale utfordringer, med kulturelle virkemidler! Lokale utfordringer og styrker på Romsås Sosiale forskjeller og utfordringer Alt av tjenester ble flyttet bort Spøkels`senter

Detaljer