Frivillighetsmeldingen 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frivillighetsmeldingen 2014"

Transkript

1 Frivillighetsmeldingen

2 Innholdsfortegnelse FORORD INNLEDNING... 4 FRIVILLIGHET NASJONALT... 4 Definisjoner... 4 Verdiskaping og egenverdi... 4 Frivillighet Norge... 4 FRIVILLIGHET LOKALT... 5 Organisering PLATTFORM FOR SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIG OG KOMMUNAL SEKTOR... 6 OVERORDNEDE PRINSIPPER... 6 FORUTSIGBARE RAMMEVILKÅR... 6 RELASJONEN MELLOM FRIVILLIG SEKTOR OG KOMMUNEN TILRETTELEGGING... 8 RÅDGIVING OG VEILEDNING... 8 STIMULERING... 8 LOKALER OG MØTEPLASSER... 8 SYNLIGGJØRING OG KOORDINERING DIALOG... 9 KOMMUNIKASJONSLINJER... 9 DIALOGMØTER... 9 HØRINGER PARTNERSKAP HOLDNINGER OG TILGJENGELIGHET SUKSESSKRITERIER OPPSUMMERING

3 FORORD Frivillige organisasjoner i Eidsberg spiller en sentral rolle i lokal verdiskaping, og i å bygge og holde ved like et godt fellesskap. De skaper livskvalitet, engasjement og tilhørighet, og styrker oss som lokalsamfunn. Eidsberg kommune ønsker å være en positiv og konstruktiv tilrettelegger og støttespiller for en levende og selvstendig frivillig sektor. «Frivillighetsmeldingen 2014» er den første frivillighetsmeldingen som er skrevet for Eidsberg kommune, og danner grunnlaget for kommunens samspill med frivillig sektor. Meldingen er fundamentert i «Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor », som er en avtale mellom KS (Kommunesektorens organisasjon) og Frivillighet Norge, og den skisserer mål og tiltak innenfor tre innsatsområder for å sikre et konstruktivt samspill mellom kommunal og frivillig sektor i Eidsberg. Eidsberg kommune huser et rikt frivillig liv innen kultur, idrett, friluftsliv, helse, velferd og lokalmiljø. Dette har en egenverdi og en egeninteresse som skal respekteres. Frivillighetsmeldingen har til hensikt å bidra til gode vilkår og rammebetingelser for et rikt, mangfoldig og uavhengig frivillighetsliv til det beste for vårt lokalsamfunn. 3

4 1 - INNLEDNING FRIVILLIGHET NASJONALT Frivillighet er et mangfoldig begrep uten en entydig definisjon. Man møter det i flere former og uttrykk, og det er avgjørende at kommunale beslutningstakere og frivillige samarbeidspartnere har en mest mulig felles forståelse av hva som ligger i begrepene. Definisjoner Meldingen benytter følgende begreper som vi definerer slik: - Frivillig innsats - ulønnet innsats av fri vilje som kommer individer/grupper til gode utenfor egen husstand. - Frivillighet - frivillig innsats - Frivillige organisasjoner - allmennyttige og ikke-kommersielle organisasjoner. - Frivillig sektor - fellesbetegnelse for frivillige organisasjoner og øvrig frivillig innsats. Verdiskaping og egenverdi Frivillig sektor er et gode både for samfunnet i sin alminnelighet, men også for den enkelte innbygger. I følge Statistisk sentralbyrås satellittregnskap om frivillighet (2010) representerer frivillig innsats verdiskapning i det norske samfunnet for tilnærmet 59 mrd kroner, tilsvarende årsverk. Samtidig som frivilligheten tilfører samfunnet betydelige bidrag, har den også en egenverdi for den enkelte. Det skapes grunnlag for personlig utfoldelse og sosial kontakt gjennom kulturelle møteplasser og sosiale nettverk. Frivillighet Norge Frivillighet Norge er en organisasjon som samler hele 194 medlemsorganisasjoner fra alle deler av frivilligheten. Deres formål er å sikre frivilligheten gode rammebetingelser nasjonalt og lokalt. De har inngått avtale med KS om plattformen som danner grunnlaget for vår egen frivillighetsmelding, og har også involvert seg sterkt i arbeidet for momsfritak for frivillige organisasjoner. 4

5 FRIVILLIGHET LOKALT Frivilligheten lokalt i Eidsberg er både aktiv, omfangsrik og mangfoldig. Det er krevende å inneha en til en hver tid oppdatert oversikt over frivilligheten lokalt. Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene er en målemetode for å illustrere den, men dets gyldighet er avhengig av oppdatert informasjon og registrering. Det vil alltid være organisasjoner og frivillig innsats som vi ikke har oppdatert informasjon om, i tillegg til at endringer kan forekomme hyppig gjennom oppretting og nedleggelse av lag og foreninger. I tillegg kan den reelle aktiviteten og medlemsbestanden variere relativt raskt. Basert på Frivillighetsregisterets registrering og kategorisering kan vi allikevel illustrere frivillige organisasjoner som følgende, samtidig som vi presiserer at denne med sikkerhet ikke gir et fullstendig og korrekt bilde: Kategori Antall registrerte enheter Kultur og kunst 16 Idrett 20 Rekreasjon og sosiale foreninger 22 Tro- og livssynsorganisasjoner 4 Barne- og ungdomsorganisasjoner 13 Natur- og miljøvern 2 Interesseorganisasjoner 8 Mangfold og inkludering 2 Organisering Organisasjonene lokalt er mangfoldige, men i all hovedsak medlemsstyrte organisasjoner basert på ordinære demokratiske prinsipper. Styrken og formen til de ulike organisasjonsstrukturene vil ha varierende uttrykk avhengig av den enkelte organisasjons kultur og formål. Det er videre flere variasjoner over de ulike organisasjonenes nettverk og tilknytning til paraplyorganisasjoner. Noen er solitære organisasjoner uten nettverk ut over egen virksomhet. Andre er tilknyttet regionale eller nasjonale paraply- eller interesseorganer. I Eidsberg er idretten organisert gjennom Eidsberg idrettsråd. Idrettsrådet er godt etablert og styres etter demokratiske prinsipper, med valgbart styre og egne vedtekter, og er kommunens primærkontakt inn mot den lokale idrettsbevegelsen. Samspillet mellom kommunen og idrettsrådet er skissert i en egen samarbeidsavtale. Eidsberg musikk- og kulturråd samler lag og foreninger innen musikk og allmennkultur. Dette er en nyetablert organisasjon, og det foreligger per i dag ingen samarbeidsavtale mellom denne og kommunen. I enkelte kommuner er frivilligheten organisert i Frivillighetsråd som samler alle frivillige organisasjoner lokalt. Dette er per dags dato ikke etablert i Eidsberg. 5

6 2 - PLATTFORM FOR SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIG OG KOMMUNAL SEKTOR I 2013 inngikk frivillig (representert ved Frivillighet Norge) og kommunal sektor (representert ved KS) en avtale med formål å forbedre samhandlingen mellom sektorene. Avtalen danner en plattform for samspill og samarbeid om utvikling av frivillighetspolitikken mellom sektorene for å støtte og tilrettelegge for den betydningsfulle aktiviteten i frivillig sektor. Plattformen fastsetter prinsipper og handlinger for å styrke relasjonen mellom sektorene. Til grunn for avtalen ligger en intensjon om å bevare og videreutvikle frivillighetstradisjonen med en selvstendig frivillig sektor som viktig samfunnspilar. Eidsberg kommune tilslutter seg denne plattformen. OVERORDNEDE PRINSIPPER 1. Frivillig sektor er en uavhengig og selvstendig samfunnssektor som plasserer seg mellom næringslivet og offentlig sektor. Frivillig sektor anerkjennes på lik linje med de andre sektorene i samfunnet. Samarbeid og samhandling mellom offentlig og frivillig sektor skal baseres på likeverdig partnerskap, og gjensidig respekt for hverandres roller. 2. Frivillig sektor bidrar med store verdier til samfunnet, er samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle i den den nordiske demokratiske modellen. 3. Frivillige organisasjoner er viktige for demokratiet ved å være pådrivere og gjennom å være kanaler inn i demokratiet for interessegrupper og engasjerte borgere. 4. Frivillighet øker samfunnets sosiale kapital ved at tillit, identitet og samhold skapes i møter mellom mennesker. 5. Mangfoldet i frivillig sektor er en verdi i seg selv og en viktig årsak til høy deltakelse. Mangfoldigheten må ivaretas gjennom ulike typer virkemidler for ulike deler av frivilligheten. 6. Offentlig og frivillig sektor har ulike, men komplimentere roller i samfunnet. Samarbeidet mellom sektorene må bygge på et prinsipp om at frivillig sektor skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester. 7. Det offentlige skal tilrettelegge for en helhetlig frivillighetspolitikk på alle nivåer, som gir grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor. FORUTSIGBARE RAMMEVILKÅR 1. KS og Frivillighet Norge er enig om at det er fordel med mest mulig forutsigbarhet i rammevilkårene til frivillig sektor, og at dette må etterstrebes. 2. Offentlig økonomisk støtte skal i størst mulig grad gis i form av frie midler som frivilligheten kan benytte i tråd med egne prioriteringer. 3. Det offentlige må søke å redusere byråkratiet i form av kriterier og krav for å utløse støtte til frivillig sektor. 4. Frivillig sektor bør høres av kommunene i saker som berører de enkelte organisasjoners hjertesaker, og saker som berører vilkårene for organisasjonsdrift. 6

7 RELASJONEN MELLOM FRIVILLIG SEKTOR OG KOMMUNEN 1. Frivillig aktivitet skjer først og fremst i et lokalsamfunn, i en kommune. En aktiv og levende frivillig sektor er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Kommunene må tilrettelegge for frivillig sektor, og bør derfor utvikle en egen lokal frivillighetspolitikk. a. Kommuner og frivillige organisasjoner på lokalt nivå kan inngå lokale samarbeidsplattformer hvor prinsippene for samarbeid nedfelles. En slik prinsipperklæring kan være etter mal av denne. b. En lokal frivillighetspolitikk bør inneholde virkemidler som tilrettelegger for frivilligheten. Eksempler på virkemidler kan være økonomisk støtte, infrastruktur/lokaler/møteplasser med universell utforming og kontakt- og informasjonsmuligheter innad i kommunen. c. Det bør utarbeides partnerskap mellom kommuner og frivillige organisasjoner der hvor dette er naturlig. Partnerskap vil sikre dialog og samarbeid mellom partene. d. Kommuner bør ha en arena for kontinuerlig dialog med frivillig sektor. En slik arena kan være frivillighetsforum/frivillighetsråd, der alle frivillige organisasjoner i kommunen inviteres til å delta. e. Frivillig sektor bør involveres i planprosesser i de saker det er naturlig. f. Frivillige organisasjoner er viktige for innovasjon i kommunene. Kommunene og frivillige organisasjoner bør drøfte hvordan man sammen kan finne nyskapende arbeidsformer og nye løsninger på utfordringer i lokalsamfunnet. 2. Frivillig sektor lokalt må ha en aktiv holdning overfor lokaldemokratiet og bidra til utvikling av nærmiljøet. 3. Kommunene og frivillig sektor har mange arenaer for samarbeid om forebygging, helse- og velferd, og det bør legges til rette for videre samarbeid der det er naturlig. 7

8 3 - TILRETTELEGGING Kommunal og frivillig sektor har ulike roller i Eidsberg. Frivillige organisasjoner står fritt i valg av innsatsfelt og arbeidsmengde, de er selvstendige og skal være grunnleggende levedyktige i egenskap av seg selv. Kommunens rolle er å være tilrettelegger for at frivilligheten har gode vilkår å leve under i Eidsberg. De to sektorene har ulike egenskaper og roller, og det er betydningsfullt at partene har gjensidig respekt for dette. Mål: Eidsberg kommune skal være en konstruktiv tilrettelegger for frivilligheten lokalt, uttrykt gjennom varierte virkemidler, der målsettingen er å sikre størst mulig grad av forutsigbarhet. RÅDGIVING OG VEILEDNING Eidsberg kommune yter faglig rådgiving og veiledning overfor frivillig sektor. Kommunen skal så langt det lar seg gjøre være tilgjengelig for å gi faglig bistand, eller bidra til klargjøring av hvor nødvendig informasjon kan finnes. Kommunen, gjennom kulturavdelingen, skal også være rådgivende omkring tilskuddsordninger og spillemiddelsøknader. STIMULERING Eidsberg kommune skal stimulere til frivillig virksomhet i kommunen gjennom følgende tilskuddsordninger: 1. tilskudd til lag og foreninger - årlig, politisk styrt. - dynamisk avhengig av medlemsfordeling lagene i mellom. 2. arrangementsstøtte - to søknadsfrister pr år, behandles administrativt. - kan gis enten som direkte tilskudd, eller underskuddgaranti. LOKALER OG MØTEPLASSER Eidsberg kommune skal i samarbeid med frivillig sektor arbeide for å utvikle og beholde gode fysiske lokaler og møteplasser for frivillig virksomhet. Leiebetingelsene for lokaler i kommunale bygg vedtas politisk årlig gjennom budsjettbehandlingen. SYNLIGGJØRING OG KOORDINERING Eidsberg kommune skal bidra til å synliggjøre frivillighetens virksomhet og arrangementer gjennom utvalgte informasjonskanaler som kommunen disponerer. Dette kan eksempelvis være kommunens arrangementskalender og den årlige opplevelseskalenderen på papir og nett. Gjennom kommunens oversikt over arrangementer og aktiviteter kan dette bidra til å koordinere ulike aktiviteter, både gjennom å unngå kollisjoner og å tilrettelegge for mulige synergier aktivitetene i mellom. 8

9 4 - DIALOG Konstruktiv dialog er en avgjørende faktor for et godt samspill mellom kommunal og frivillig sektor. En slik dialog er preget av tydelighet, forutsigbarhet og gjensidig respekt. Det er kommunens administrasjon som er ansvarlig for den driftsmessige dialogen med frivillig sektor, mens ansvaret for den politiske dialogen mellom kommune og frivillig sektor ligger på hovedutvalgene innenfor deres respektive politiske fagområder. Mål: Eidsberg kommune skal legge til rette for og bidra til konstruktiv dialog mellom kommunal og frivillig sektor, preget av tydelighet, forutsigbarhet og gjensidig respekt. KOMMUNIKASJONSLINJER En kommuneadministrasjon er mangfoldig og sammensatt. Når frivilligheten gjør henvendelser til kommunen, er vårt mål at den skal unngå å bli sendt rundt til ulike saksbehandlere, og at forespørselen blir effektivt behandlet og effektuert. Eidsberg kommune skal ha en utnevnt primærkontakt for de ulike delene av den frivillige sektoren, som besørger at henvendelsen blir behandlet av rette instans og at et tydelig svar blir gitt innen rimelig tid. Dette er organisert som følger: - Konsulent med fagområde idrett er primærkontakt for henvendelser vedrørende idrett og friluftsliv. - Konsulent med fagområde kultur er primærkontakt for henvendelser vedrørende kultur, nærmiljø, religion og samfunn. - Folkehelsekoordinator er primærkontakt for henvendelser vedrørende helse, sosial og velferd. DIALOGMØTER Kommunen skal avholde følgende dialogmøter med frivilligheten en gang pr semester: - Dialogmøte idrett. Ansvarlig: Konsulent med fagområde idrett. - Dialogmøte kultur, nærmiljø, religion og samfunn. Ansvarlig: Konsulent med fagområde kultur. Dialogmøtene skal annonseres i kommunens fellesannonser, på kommunens hjemmeside og via direkt . HØRINGER Frivillig sektor besitter mye viktig kunnskap om lokale forhold og behov, og skal brukes som høringsinstans i planspørsmål og saker der det er naturlig og relevant. 9

10 5 - PARTNERSKAP Det har vært en gjennomgående holdning at frivillig sektor ikke skal overta kommunale oppgaver, men supplere dem og bidra til å heve kvaliteten. Det kan i denne sammenhengen være nyttig å komme inn på at dette ikke nødvendigvis vil være en selvskreven regel også i fremtiden. Stilt overfor morgendagens kraftig økende velferdsbehov og brukernes økende forventing til et bredt spekter av tjenestetilbud, vil det være nødvendig å se på hvilke partnerskap og samarbeidsformer som kan utvikles mellom kommunal og frivillig sektor for å sikre morgendagens tjenestenivå og verdiskaping i lokalsamfunnet. Mål: Eidsberg kommune skal ha en positiv holdning og et aktivt engasjement til partnerskap og samarbeid med frivillig sektor for å bidra til et kvalitativt godt tjenestenivå og verdiskaping i lokalsamfunnet. HOLDNINGER OG TILGJENGELIGHET En avgjørende faktor for å skape gode partnerskap og samarbeidsprosjekter går ned på de grunnleggende holdningene de ulike sektorene har for å samarbeide med den andre. Etablering av partnerskap kan være innovative, og representere helt nye måter å tenke på omkring det å løse et gitt problem. Eidsberg kommune skal arbeide med å skape konstruktive holdninger til slike samarbeidsformer. SUKSESSKRITERIER Et vellykket og bærekraftig partnerskap kjennetegnes av at partene: - deler forståelse for hvilket problem som skal løses. - deler forståelse for hvordan problemet løses. - mener de kan oppnå mer ved å jobbe sammen, enn hva de ville ha lyktes med alene. - inngår klare og tydelige avtaler, som beskriver forventninger til innsats og utbytte for begge parter. Det er en grunnleggende forutsetning at samarbeidet er utformet slik at verken organisasjonenes eller kommunens måloppnåelse hindres. Eidsberg kommune skal gjennom erfaring utvikle kompetanse i å håndtere partnerskap med frivillig sektor, på en måte som gjør at dette kan anvendes som arbeidsformer i de tilfellene det er naturlig for å bidra til et godt tjenestenivå og verdiskaping i lokalsamfunnet. 10

11 OPPSUMMERING Frivillige organisasjoner i Eidsberg spiller en sentral rolle i lokal verdiskaping, og i å bygge og holde ved like et godt fellesskap. De skaper livskvalitet, engasjement og tilhørighet, og styrker oss som lokalsamfunn. Eidsberg kommune ønsker å være en positiv og konstruktiv tilrettelegger og støttespiller for en levende og selvstendig frivillig sektor. «Frivillighetsmeldingen 2014» danner grunnlaget for kommunens samspill med frivillig sektor, og er fundamentert i «Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor », som er en avtale mellom KS (Kommunesektorens organisasjon) og Frivillighet Norge, og den skisserer mål og tiltak innenfor fire innsatsområder for å sikre et konstruktivt samspill mellom kommunal og frivillig sektor i Eidsberg. Eidsberg kommunes strategi for et stimulerende og konstruktivt samarbeid med frivillig sektor er samlet på tre pilarer; Tilrettelegging Dialog Partnerskap, som er nærmere beskrevet i hver sin del i denne meldingen. 11

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Frivillighetsmeldingen 2007-2011

Frivillighetsmeldingen 2007-2011 Frivillighetsmeldingen 2007-2011 Revidert januar 2012 Innhold: 1. Frivillighet i Norge og Askim... 3 2. Verdiplattform... 9 3. Kommunal bistand til frivillige lag og interessegrupper... 10 4. Samarbeidsprosjekter/partnerskap

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Frivillighet skaper aktivitet og glede, utvikler og styrker Sarpsborg Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013 2016 Innhold 1 Innledning side 3 1.1

Detaljer

UTKAST TIL FRIVILLIGHETSMELDING FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2009-2011

UTKAST TIL FRIVILLIGHETSMELDING FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2009-2011 UTKAST TIL FRIVILLIGHETSMELDING FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2009-2011 VISJON Rikt liv sammen Målsettinger Mål 1: Mål 2: Mål 3: Opprettholde og styrke den frivillige innsatsen i Kongsvinger Etablere et godt

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet. St.meld. nr. 39 (2006 2007) Frivillighet for alle

Kultur- og kirkedepartementet. St.meld. nr. 39 (2006 2007) Frivillighet for alle Kultur- og kirkedepartementet St.meld. nr. 39 (2006 2007) 2 St.meld. nr. 39 2006 2007 Innhold Del I Overordnede prinsipper.......... 9 1 Innledning, bakgrunn og sammendrag.................... 11 1.1 Innledning,

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

FRIVILLIGMELDING FOR GJØVIK KOMMUNE

FRIVILLIGMELDING FOR GJØVIK KOMMUNE FRIVILLIGMELDING FOR GJØVIK KOMMUNE Vedtatt av Gjøvik kommunestyre 18. desember 2014 Frivilligmelding for Gjøvik kommune Utvalg for Kultur og Idrett oppnevnte i september 2013 en administrativ arbeidsgruppe

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012

Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012 Omsorgskommunen www.istockphoto.com Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012 Vedtatt av Kommunestyret 10. februar 2009. Innhold: 1. Mandat.. 3 2. Frivillighet i Norge og Skiptvet 4 - Noen tanker

Detaljer

Frivillighetsmelding 2013. «Lett å være frivillig i Asker»

Frivillighetsmelding 2013. «Lett å være frivillig i Asker» Frivillighetsmelding 2013 «Lett å være frivillig i Asker» Innhold 1. Innledning, sammendrag 2 2. Arbeidsmetode benyttet for utarbeidelse av meldingen 3 3. Strategi og mål 5 3.1 Strategi 5 3.2 Mål 5 4.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Frivillighetsmelding 2013 Asker kommune

Frivillighetsmelding 2013 Asker kommune Frivillighetsmelding 2013 Asker kommune «Lett å være frivillig i Asker» Innhold 1. Arbeidsmetode benyttet for utarbeidelse av meldingen... 3 2. Innledning, sammendrag... 5 3. Strategi og mål... 6 3.1 Strategi...

Detaljer

Velferd i nytt terreng

Velferd i nytt terreng KS Velferd i nytt terreng Hvordan kan kommunen som arbeidsgiver samarbeide med frivillig sektor og sosiale entreprenører innen pleie- og omsorgstjenestene? Oppdragsgiver: Rapportnummer: Rapportens tittel:

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter. Frivillighetsmelding

Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter. Frivillighetsmelding Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter Frivillighetsmelding Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Håkon Lorentzen, Jan Erling Klausen, Frode Berglund og Ragnhild Holmen Waldahl Frivillighet i storby

Håkon Lorentzen, Jan Erling Klausen, Frode Berglund og Ragnhild Holmen Waldahl Frivillighet i storby Håkon Lorentzen, Jan Erling Klausen, Frode Berglund og Ragnhild Holmen Waldahl Frivillighet i storby Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:7 Institutt for samfunnsforskning Munthes

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Orienteringer: Driftskomiteens oppgaver i følge delegasjonsreglementet, Trude Nøst NOU 2011:14 Bedre integrering, Toril Leirset

Orienteringer: Driftskomiteens oppgaver i følge delegasjonsreglementet, Trude Nøst NOU 2011:14 Bedre integrering, Toril Leirset Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 3008, Levanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 15:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Del 1: Hva er frivillighet?

Del 1: Hva er frivillighet? Frivillig Frivillighetsmelding framtid for Hurdal kommune Hurdal 21. april 2013 Innledning Hurdal kommunes formannskap vedtok i sak 12/27 den 2. mai 2012 at det skulle opprettes et frivillighetsutvalg

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer