[Trygghetsalarmer og framtidig kommunikasjonsløsning] Tromsø Kommune. - Delprosjekt 2 i forprosjekt velferdsteknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[Trygghetsalarmer og framtidig kommunikasjonsløsning] Tromsø Kommune. - Delprosjekt 2 i forprosjekt velferdsteknologi 1.02.2013 1.03."

Transkript

1 Tromsø Kommune [Trygghetsalarmer og framtidig kommunikasjonsløsning] - Delprosjekt 2 i forprosjekt velferdsteknologi En delrapport i forprosjekt velferdsteknologi om utfordringer og muligheter med kommunikasjonsveiene i overgangen fra analog til digital teknologi, - samt om organisering av trygghetsalarmtjenesten og problemstillinger knyttet til framtidig økt bruk av alarmer.

2 Delprosjektrapport D2 Skrevet av: Ingebjørg Riise, prosjektleder forprosjekt Velferdsteknologi feb.2013 til feb.2014 Innhold 1. Innledning Ny teknologi kommunikasjonsløsninger Dagens organisering Aktuelle problemstillinger gjennomgått i forprosjektet Intern organisering og ansvarsfordeling Bruk av GSM alarmer Hvem skal eie abonnementet? Hva skal vi kjøpe mens vi venter på de nye standardene? Teknisk system for alarmmottak

3 1. Innledning Fra prosjektbeskrivelsen: «Det analoge telefonnettet som dagens trygghetsalarmer benytter forsvinner i løpet av 3-4 år. Mobilnett og fibernett overtar, og utviklingen av nye løsninger skjer så fort at det kan være vanskelig å få oversikt. Dette i tillegg til at kommunen har et stort antall gamle trygghetsalarmer som må skiftes ut gjør delprosjektet svært sentralt i forholdt til å planlegge framtidsrettet. Det er satt av investeringsmidler til deler av de nødvendige utskiftingene. Vi må kartlegge hvilke løsninger som finnes på markedet og lage beslutningsgrunnlag for utskifting og innkjøp av alarmer på kort og lang sikt. Leveranse: Beslutningsgrunnlag for valg av kommunikasjonsløsning for trygghetsalarmer» Dette delprosjektet hadde stort fokus det første halvåret av forprosjektet. Informasjonen ble innhentet gjennom dokumentsøk, kontakt med Telenor, leverandører og andre kommuner. Prosjektleder var også i kontakt med Post og Teletilsynet og det svenske digitaliseringsprosjektet. Vi har hatt to møter med Telenor i Tromsø, et helt i starten av prosjektet i februar 2013, og et møte i mars I interne møter har vi kartlagt ulike problemstillinger i forhold til drift av trygghetsalarmtjenesten, og hva som bør endres i møte med framtidig økt bruk av alarmer og annen velferdsteknologi. 2. Ny teknologi kommunikasjonsløsninger Teknologiskifte i Telenors infrastruktur skal etter planen være fullført innen utgangen av Dette betyr at alle analoge trygghetsalarmer må skiftes ut. Den gamle analoge fasttelefonen som for få år siden var vår viktigste telefonitjeneste hadde høy robusthet bl.a. som følge av at telefonnettet i liten grad var avhengig av strømforsyning hos brukerne. I følge rapporten «Teknologiskifte i Telenors infrastruktur» fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (dsb) , vil teknologiskiftet medføre større sårbarhet. Blant annet fordi det medfører redusert redundans ved at all kommunikasjon i fremtiden knyttes til samme teknologiske plattform, og ved at all kommunikasjon rutes gjennom samme kjernenett. I et brev til blant annet kommunene fra Post og teletilsynet i august står følgende: «Når Telenor gjør endringer i dagens telenett, må dette skje innenfor rammen av en avtale mellom Staten v/samferdselsdepartementet og Telenor om såkalte leveringspliktige tjenester. Denne avtalen omhandler både tilbudet om fasttelefoni og krav om tjenester. Slike krav gjelder blant annet tjenester som noen brukere med særlige behov har, for eksempel teksttelefon. En av Post- og teletilsynets oppgaver er å føre tilsyn med at Telenor overholder denne avtalen.» 1 Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Rapport fra DSB Brev fra Post og Teletilsynet august

4 Det er vel og bra at det er forsikringer om at man ikke skal gå for fort fram, men trygghetsalarmtjenesten er ikke definert som en samfunnskritisk tjeneste som er underlagt særlige sikkerhetskrav. Dvs. det stilles ingen krav til teleoperatørene om ekstra driftssikkerhet utover det som er vanlig for telefoni 3. Det er altså kommunen som er ansvarlig for å vurdere om den tekniske sikkerheten er god nok ved bruk av trygghetsalarm som del av omsorgstjenesten. I vår kontakt til Post og teletilsynet ble vi anbefalt å ta kontakt med vår telefoni leverandør for å diskutere behovet for ekstra driftssikkerhet i forbindelse med bruk av trygghetsalarmene. Det har vi også gjort og sikkert mange andre kommuner også. Vi misunner svenskene som har gjennomført et samlet nasjonalt program for å forberede kommunene på teknologiskiftet «Digitale trygghetslarm ny teknik i ny infrastruktur» 4. Selv om analog fasttelefoni vil eksistere fram til 2017 har utfasingen allerede begynt ved at f.eks. nye boligområder ikke har tilbud om analog telefoni. Svært mange privatpersoner har allerede kuttet ut fast telefonen. For de aller fleste vil teknologiskifte innebære flere fordeler enn ulemper. Forhåpentligvis er vi nå i en overgangsfase og at sårbarheten blir mindre etter hvert. Det er likevel et dilemma for kommunene at vi ikke kan vente med å ta i bruk GSM alarmene selv om vi er ukomfortable med sikkerheten. Så hva har vi gjort; I vårt første møte med Telenor i februar 2013 hadde vi følgende problemstiller: Det sikre analoge linjenettet legges ned; «aldri» strømbrudd, ikke fare for at nedetid på nettet. Hvordan oppnå størst mulig sikkerhet med nye GSM (og etter hvert IP) alarmer? Alarmer med gammel teknologi kan ikke knyttes til nettverk med ny digital teknologi. Hva er et framtidsrettet kjøp? Svarene fra Telenor: Det er ikke kommet konkret tidspunkt for nedleggingen av analognettet i Tromsø, bare at det skal være sluttført innen Ingenting blir lagt ned før det finnes erstatning. 3G skal være utbygd i hele kommunen innen 2015 Telenor mener generelt at mobildekningen er meget god i kommunen. GSM alarmer vil være «gangbar vare» lenge Ikke alle basestasjoner for mobiltelefoni har «batteribank» dvs. at dersom det blir strømbrudd vil også mobil basestasjoner uten «batteribank» være ute av drift. Kommunen ba om å få opplyst hvilke basestasjoner som ikke har «batteribank» av hensyn til å kunne unnlate å ta i bruk GSM alarmer i slike områder. Etter interne avklaringer hos Telenor fikk vi til svar at de ikke vil gi ut slike opplysninger. Vi kan ta kontakt for å få opplysninger i enkelttilfeller. Blant annet med bakgrunn av de forsikringene vi fikk i møtet med Telenor, har kommunen i løpet av 2013 tatt i bruk ca. 40 trygghetsalarmer på mobilnettet. Selv om det stort sett fungerer bra er det registrer flere tilfeller av både dårlig lyd på toveis tale (på grunn av dårlig dekning?), og såkalt «linedrop» hvor alarmen ikke får linje ut ved første forsøk. Vi har rapportert dette fortløpende til vår leverandør som igjen har analysert sakene og hatt kontakt med Telenor. Slik vi forstår det har det 3 Jfr. Notat fra PT til Samferdselsdepartementet, datert 18.mars Jfr. «Digitale trygghetslarm ny teknik i ny infrastruktur» 3

5 vært vanskelig å komme til bunns i årsakene. Det kan se ut som at Telenor ikke har hatt god nok kjennskap til teknologien i disse alarmene til å være klar over alle konsekvenser som kan oppstå når de gjør endringer i mobilnettet. Kommunikasjonsproblemer kan blant annet handle om at når Telenor komprimerer trafikk i telenettet for å redusere bruken av båndbredde, påvirker det en spesiell signalering mellom trygghetsalarmer og alarmsentral negativt. Dette er en av problemstillingene vår leverandør har lagt fram for Telenor, og i forbindelse med en omlegging Telenor gjennomførte i sitt nett 7. januar i år ble det iverksatt tiltak for å rette opp problemet. I løpet av mars 2014 har vi nå fått oppdatert informasjon om at det er forskjell på to av GSM alarm modellene vi har i bruk i forhold til hvordan de takler tildeling av ulike trafikk kanaler «fullrate» eller «halvrate» kanal. Begge må ha fullrate kanal for å få forbindelse, mens bare den ene er programmert slik at den får tildelt fullrate. Når det gjøres endringer i nettet som f.eks. å reservere trafikk kapasitet for GPRS, oppstår det problemer. I et nytt møte mellom Tromsø kommune, Telenor og alarmleverandøren Vakt og Alarm fikk vi informasjon om at det er avdekket en mulig feil i GSM modulen i TMA5 alarmene som gjør at de av og til feider ut slik at man ikke får forbindelse. Dette samarbeides det nå om for å kartlegge nærmere. Dersom en slik feil oppstår skal alarmen automatisk gjøre nytt forsøk på å få forbindelse. Vi har i testrommet registrert tilfeller hvor det ikke skjer, og ber nå leverandøren undersøke nærmere hvorfor. Dårlig lyd på toveis tale på alarmene oppleves som et stort problem hos oss, og fører til mange unødige utrykninger. Kvaliteten varierer på ulike tider av døgnet, og vi har trodd at det kan handle om en kombinasjon av dårlig dekning, stor trafikk og/eller dårlig antenne på alarmen. På det siste møtet ble det imidlertid sagt at dette ikke handler om hverken kvaliteten på alarmen eller telenettet, men om justeringer/konfigureringer av inngående/utgående lydnivå i det analoge mottakssystemet. Vi er ikke overbevist, men leverandøren av mottakssystem blir nå bedt om å se på mulige forbedringer så fort som mulig. Alle disse problemene vil etter det vi får opplyst løses automatisk ved overgang til alarmmottak med ny IP teknologi, men det vil ennå gå både et og to år før vi og mange andre kommuner har det på plass. Saken viser hvor viktig det nå er at alarmleverandører og kommunikasjonsoperatører samarbeider tett om teknologiskiftet. Den viser også at kommunene har grunn til å være ukomfortable med om teknologiskiftet foreløpig gir god nok trygghet for trygghetsalarmtjenesten. Dagens trygghetsalarmer bruker bare 2G nettet. Det er betenkelig at utvikling av alarmer for 3G nett ikke går raskere med tanke på den rivende utviklingen som gjøres i utrulling av både 3G og 4G nett. 2G er allerede blitt gammel teknologi, og man vil kunne oppleve områder med mobilbasestasjoner som bare har 3G og hvor da 2G alarmen ikke vil fungere. Et siste forhold av betydning er at det finnes såkalte hvite flekker på dekningskartet til nettleverandørene dvs. områder uten mobildekning. Utbyggingspolitikken er imidlertid at man prioriterer kapasitetsøkning i eksisterende nett framfor å dekke de hvite flekkene. 4

6 3. Dagens organisering I leveransen av trygghetsalarmtjenesten finnes det flere aktører, se figur. Organiseringen varierer fra kommune til kommune. I Tromsø eier kommunen alarmene og kommunen har ansvar for både utplassering, mottakssentral og responstjeneste. Brukeren har selv ansvar for telefonabonnementet. I en del andre kommuner er det kommersielle aktører som ta seg av f.eks. montering og vedlikehold. Kommersielle aktører selger også mottakstjenester. Pr. 1.mars 2014 er det ca. 630 kommunale alarmer i aktiv bruk hos oss. Av disse er 130 av typen TMA5 GSM som både kan brukes på analoge telefonlinjer og på mobilnettet. Kommunens ansvar pr. i dag: Vedtak om tjeneste (Tildelingskontoret) Innkjøp av alarmer (trygghetsalarmkoordinator) Installasjon av alarmen (superbrukere i hjemmetjenesten) Alarmmottak server for teknisk mottak på it senteret. Support og vedlikeholdsavtale med systemleverandøren. Alarmsentral (direkte til hjemmetjenesten med legevaktsentral som backup mottak) Alarmutrykning til brukeren (hjemmetjenesten) Driftsansvar/vedlikehold av alarmen hos brukeren (superbrukere i hjemmetjenesten) Driftsansvar teknisk mottak (it-senteret) Brukernes ansvar: Bestille nett tilgang (analog, GSM) Eier av abonnementet 5

7 Figuren illustrerer dagens oppsett for mottakssystem. I forprosjektet er det kartlagt flere utfordringer i forhold til dagens organisering, og noen endringer skal gjennomføres i En grundigere vurdering av om kommunen i framtida skal fortsette å ha ansvar for teknisk drift av tjenesten (lager, montering, vedlikehold), bør vente til vi har skaffet oss erfaringer med utviklingen innenfor velferdsteknologisatsingen. 4. Aktuelle problemstillinger gjennomgått i forprosjektet 4.1 Intern organisering og ansvarsfordeling Det er gjennom forprosjektet kartlagt et stort behov for å omorganisere roller og ansvarsfordeling i drift av trygghetsalarmtjenesten bort fra dagens ordning med 22 superbrukere og montører i pleiegruppe på de ulike enhetene. Ressursene skal nå samles til en hel stilling som får hovedansvar for lager, bestilling, montering, koordinering mellom Tildelingskontor og hjemmetjeneste. Ordningen blir iverksatt i løpet av våren

8 En av ulempene med den desentraliserte superbrukerorganiseringen vi har i dag, er at vi har dårlig oversikt over alarmparken og mangelfulle rutiner for innhenting og avregistrering. Alarmer som hentes inn lagres lokalt, noe som igjen fører til ulikheter i ventetid på ny alarm fra avdeling til avdeling. Det må gjennomføres en opprydding i register og lager. Den nye stillingen vil få i oppgave å fullføre oppryddingen. Den skriftlige informasjonen til brukerne samt kontrakt er gjennomgått, redigert og tilpasset teknologiskiftet. Blant annet er begrensningene i forhold til sikkerhet i mobilnett og strømnett presisert. 4.2 Bruk av GSM alarmer Fra og med høsten 2012 innså vi at det ikke var mulig for oss lenger å kreve analog telefonlinje installert hos brukere med behov for trygghetsalarm. Flere nye boligområder har ikke tilgang på analoge linjer og Telenor har ikke lenger ansvar for å bygge det ut. Vi kunne selvsagt ha bestemt oss for ikke å tilby trygghetsalarm til disse brukerne med de konsekvenser det kunne ha fått f.eks. for økt behov for tilsyn. Istedenfor er kommunens praksis nå at de som ikke har analoglinje får tilbud om GSM alarm. Hos de som har analog linje skal alarmen fortrinnsvis kobles på denne. Det skal i det enkelte tilfellet gjøres en risikovurdering av hvor viktig alarmen er som tiltak i forhold til liv og helse. Mobildekningen i området skal sjekkes og dekningen i huset skal testes ved installasjon av alarm. Det er også svært viktig å informere brukere og pårørende om det forbehold vi må ta i forhold til at mobilnettet ikke er like sikkert som det gamle analoge nettet. På grunn av de feilsituasjonene som vi etter hvert har avdekket (kap.2) ser vi oss nå nødt til å bli mere restriktiv med tildelingen til vi får kontrollert om programmeringen i alarmene er korrekt i forhold til automatisk realarmering hvis det ikke oppnås forbindelse ved første forsøk. Som tidligere nevnt skulle vi også ønsket oss en oversikt over basestasjoner uten batteribank, hvor vi har fått avtale om at det er mulig å kontakte Telenor i enkelt tilfeller hvor man er i tvil, spesielt i distriktene. I samarbeid med Telenor gjorde vi noen undersøkelser om hva som kan finnes av mulige abonnement for å skape en redundant løsning (roaming); hvis Telenors mobilnett går ned om da f.eks. Netcom kunne overta automatisk. Dette viste seg ikke å være en tilgjengelig mulighet. Det er heller ikke i løpet av året kommet ny informasjon om at det planlegges en slik mulighet. 4.3 Hvem skal eie abonnementet? Pr. i dag er brukeren selv ansvarlig for å opprette og betale for mobilabonnementet som skal brukes i trygghetsalarmen. Kommunen stiller krav til abonnementstype etter at vi har gjort oss noen erfaringer både i forhold til priser og bruk. Heller ikke i forhold til hva man bør anbefale som den mest økonomiske abonnementstypen finnes det veiledere eller retningslinjer. En anbefaling om å bruke M2M Total, viste seg seinere å bli mye dyrene en et vanlig ab av typen «Prat», fordi trygghetsalarmen i standard oppsett ringer opp sentralen for selvtest hver 72. time og det registreres som en vanlig telefonsamtale. Sammen med reelle alarmer og diverse andre tekniske batterialarmer, kan dette fort bli kostbart. 7

9 Hvilke protokoller og type signalgiving som brukes handler både om alarmtype og mottakssentralens mulighet til å ta imot. Prisene på taletrafikk er høyere enn for data trafikk. Her vil en overgang til IP mottak og digitale alarmer få stor betydning og redusere trafikk kostnadene vesentlig, og da vil M2M Total være en anbefalt abonnementstype. Hvem skal eie abonnementene, brukeren eller kommunen? Vi ser at mange kommuner diskuterer dette nå. Mye taler for at det kan være fornuftig at kommunen overtar eierskapet til mobil abonnementet, og at brukeren betaler dette som en del av egenandel på leie av alarm. Nedenfor listes opp fordeler og ulemper med kommunalt abonnement: Fordeler: Kommunen har kontroll på at abonnementet til en hver tid er operativt (betalt) Gunstige kommunale abonnementspriser pga. stordrift Muligheter for å bestille eget grunnoppsett for ab til trygghetsalarm? SIM kortet følger alarmen og ikke bruker, dvs. mindre administrasjon. I dag må det settes inn nytt simkort hver gang alarmen skifter eier. Omsorgstjenesten må hjelpe bruker med å bestille abonnement, og ventetiden før alarmen er montert blir lengre. Ulemper: Kommunen inngår ny innkjøpsavtale om teleoperatør hvert fjerde år, utskifting av sim kort i 500 alarmer? Kostnader for kommunen som må tas inn gjennom egenandel, adm. av fakturering 4.4 Hva skal vi kjøpe mens vi venter på de nye standardene? Drøyt halvparten av Tromsø kommunes 630 trygghetsalarmer er av typen TMA4 og TMA5 (STT Condigi). Vår leverandør har siden 2010 vært firmaet Vakt og Alarm. I tillegg har vi ca. 20 Caresse alarmer (Tunstall), mens resten er de gamle TT90 alarmene (noen av dem innkjøpt på 1980 tallet). 130 av alarmene er GSM alarmer, dvs. at vi innen 2017 må skifte ut ca. 500 analoge alarmer. Flere forskjellige modeller av alarmer er krevende for tjenesten å handtere. Alarmer må programmeres ved installasjon, og de ulike modellene har helt forskjellige metoder for programmering som krever opplæring. Kommunen har altså det siste året etter behov kjøpt inn TMA5 GSM alarmer. Alarmen har mulighet for tilkobling av opptil 15 tilleggs sensorer. I følge leverandøren er dette en modell for framtida. Alarmen har mulighet for både GSM og Analog linje. Hvilken oppringingsmåte som skal brukes velges med programmeringsenheten under installasjon. En kan også velge om GSM skal være backup for analog / vise versa. Å velge IP basert alarmoverføring gjøres også i programmeringsenheten. I praksis blir telefonnummer byttet med en IP-adresse, og alarmprotokollen byttes. Ved overgang til nytt IP mottak skal det altså ikke være behov for oppgradering i følge leverandøren. Tromsø kommune har ikke mulighet for å teste den omtalte funksjonaliteten i vårt nåværende tekniske mottak. Alarmene kobles i dag enten til eksisterende analog linje eller til mobilnett. Nesten alle mulige tilleggs sensorer er testet i Teknologirommet. Hos reelle brukere er det i bruk et mindre antall fallalarmer, døralarmer og optisk sengevakt. 8

10 I løpet av forprosjektet har vi forsøkt å sette oss inn i hva som finnes av løsninger på markedet. Meningen var at vi allerede i 2013 skulle ut på anbud for å gjøre et større innkjøp for utskifting. Imidlertid har den økte oversikten dessverre gjort oss mere usikre på hva som er den mest framtidsrettede anskaffelsen. Proprietære løsninger hvor sensorer ikke kan brukes på tvers av de forskjellige trygghetsalarmene er en stor utfordring. Farten på utvikling av alarmer med ny teknologi virker å være avventende, og manglende nasjonale standarder er kanskje en av årsakene. Det nasjonale velferdsteknologoprogrammet tar nå tak i standardiseringsarbeidet og har et mål om å ha noen av standardene for trygghetsalarmtjenesten klar høsten Kommunenes Sentralforbund (KS) planlegger en konferanse om trygghetsalarmer 13. mai. I en anbefaling fra Helsedirektoratet lagt ut på deres nettsider , heter det at: «kommunene anbefales å legge til grunn behov for 3.generasjon trygghetspakker i sine fremtidige anskaffelser. Dette vil omfatte løsninger som utover to-veis talefunksjon også bør håndtere bilde og videokommunikasjon». Alt dette betyr at det er lurest for kommunen å vente med større innkjøp av alarmer. Spørsmålet om IP alarm eller GSM alarm er også noe vi må settes oss inn i dvs. om føringsveien for alarmen skal være mobilnett eller bredbånd (internett). Mottak av IP alarmer krever at vi skifter teknisk mottaksløsning (se neste avsnitt). Slik det er i dag vil nok føringsveien for trygghetsalarmer i private hjem ennå noen år være hovedsakelig mobilnettet. For kommunale omsorgsbygg vil vi allerede i 2014 starte med utprøving av alarmer i fibernettet (IP alarmer). Også dette krever stort fokus på sikkerhet og redundans i nettet. 4.5 Teknisk system for alarmmottak Kommunen har en teknisk mottakssentral av typen «PC vakten». Sentralen har sine begrensninger i forhold til å motta og tolke signaler fra en del ulike alarmprotokoller. PC vakten kan f.eks. ikke sende sms varsel til vaktmobiler. Fra bruker trykker på alarmknappen til det oppnås kontakt med hjemmetjenesten tar det 2-4 minutter p.g.a. den analoge teknologien. Systemet krever manuelle rutiner for oppfølging av testalarmer og f.eks. batterivarsler. Det foreligger ikke planer for en videreutvikling av PC vakten til IP mottak. Kommunen må derfor fase ut systemet for og bli istand til og ta i bruk ny teknologi. Vi må ha et mottakssystem som kan brukes fleksibelt på en slik måte at alarmer rutes til vaktsentral, hjemmetjeneste eller pårørende etter behov og kapasitet. Nytt system skal gi oss automatiske varsler hvis noe er galt enten med nettforbindelse eller sensorer. Primært ønsker vi oss ett «toppsystem» som kan fungere som mottak for trygghetsalarmer, overvåkning av alarmer fra helsebygg, muligheter for fjernprogrammering, støtte for lyd /bilde, mottak av måleverdier fra ulike helsesensorer, muligheter for integrasjon mot elektronisk pasientjournal og andre sidesystemer mm. Det ideelle systemet for våre behov finnes kanskje ikke ferdigutviklet i dag, men gjennom hovedprosjektet skal vi installere og prøve ut et system som vil gi oss økt kompetanse som krevende kunde. Vi har som mål å formulere våre krav til anskaffelse av nytt system i løpet av et års tid. 9

Trygghetsalarmtjenesten digitaliseringen og konsekvenser for kommunene

Trygghetsalarmtjenesten digitaliseringen og konsekvenser for kommunene Trygghetsalarmtjenesten digitaliseringen og konsekvenser for kommunene 1. Bakgrunn 2. Erfaringer med bruk av GSM alarmer 3. Konsekvenser 1. Bakgrunn Analog telefonlinje som kriterium for å tildele tjenesten

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Generell prosess Skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil nødvendigvis skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer. Arne Quist Christensen

Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer. Arne Quist Christensen Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer Arne Quist Christensen Agenda Kort om teknologiskiftet Fast- og mobilnettet Konsekvenser for kommunene 2 Teknologiskiftet opptar det norske folk.

Detaljer

Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter. av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett

Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter. av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett 1 Agenda Litt om Post- og teletilsynet Hva er elektronisk kommunikasjon?

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret TYDAL KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/412-1 Saksbehandler: Lars-Erik Moxness Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 05.05.2015 Formannskapet 11.05.2015 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F07 Arkivsaksnr: 2011/3638-17 Saksbehandler: Solrunn Hårstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/2168-4 Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.05.2015 Kommunestyret 02.06.2015 Felles alarmsentral Værnesregionen Rådmannens

Detaljer

Rammeavtale framtidsrettet pasientvarsling. Erfaringer fra dialogfasen Namsos 18.03.2015 Ingebjørg Riise

Rammeavtale framtidsrettet pasientvarsling. Erfaringer fra dialogfasen Namsos 18.03.2015 Ingebjørg Riise Rammeavtale framtidsrettet pasientvarsling Erfaringer fra dialogfasen Namsos 18.03.2015 Ingebjørg Riise 1 Framtidige utbyggingsplaner for helse og omsorg Agenda - med fokus på dialogfasen Bakgrunn Formål

Detaljer

Felles anskaffelse av digitale trygghetsalarmer og responssenterløsning

Felles anskaffelse av digitale trygghetsalarmer og responssenterløsning Felles anskaffelse av digitale trygghetsalarmer og responssenterløsning Roger Nodeland Prosjektleder, Helsefremming og innovasjon Helse- og sosialsektoren, Kristiansand kommune Kort om oppdraget Helsedirektoratet

Detaljer

Tele- og datanettverk

Tele- og datanettverk Del 1 TELE- OG DATANETTVERK 7 Tele- og datanettverk 1 MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, som er et rent teorikapittel, skal du ha kunnskap om: telenettets utvikling i Norge oppbygningen av

Detaljer

Velferdsteknologi. Velferdsteknologi åpner for at pleietrengende kan bo lenger hjemme under trygge og gode forhold. Magne Thiesen Telenor Objects AS

Velferdsteknologi. Velferdsteknologi åpner for at pleietrengende kan bo lenger hjemme under trygge og gode forhold. Magne Thiesen Telenor Objects AS Velferdsteknologi Velferdsteknologi åpner for at pleietrengende kan bo lenger hjemme under trygge og gode forhold Magne Thiesen Telenor Objects AS Telenor Objects AS Telenor Objects er 100% eid av Telenor

Detaljer

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. 8.10.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. 8.10.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling 8.10.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Disposisjon Byrådets Seniormelding 2014 Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Modell

Detaljer

RFI (request for information)

RFI (request for information) RFI (request for information) Forespørsel om informasjon vedrørende responssenterløsning for trygghetsskapende teknologi for kommunene i Værnesregionen og Kongsbergregionen Værnesregionen og Kongsbergregionen

Detaljer

Velferdsteknologi. Mestring, frihet og livskvalitet. Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise

Velferdsteknologi. Mestring, frihet og livskvalitet. Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise Velferdsteknologi Mestring, frihet og livskvalitet Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise 1 Implementering av velferdsteknologi samhandling på nye måter med ukjente aktører Om velferdsteknologiprosjektet

Detaljer

Tromsø Kommune. Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013

Tromsø Kommune. Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013 Tromsø Kommune - Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013 0 Sammendrag I forprosjektet ønsket Tromsø kommune å utrede hvordan teknologi kan benyttes til å understøtte og forsterke tjenestemottakernes

Detaljer

Ekom og ekstremvær. Det verste kan skje, men. Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett

Ekom og ekstremvær. Det verste kan skje, men. Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett Ekom og ekstremvær Det verste kan skje, men Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett 1 2 Når Dagmar feide over Nordvestlandet Antall mobilbasestasjoner ute på Nordvestlandet

Detaljer

«Trygghetspakker erfaringer med implementering»

«Trygghetspakker erfaringer med implementering» Velferdsteknologi 1 «Trygghetspakker erfaringer med implementering» 1. Om behov og erfaringer v/åshild Moen 2. Om hovedprosjektet - Nasjonalt Velferdsteknologi Program (NVP) v/ingebjørg Riise Ingebjørg

Detaljer

Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi

Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi Telenors leveranser til Helse Norge Sykehuskommunikasjon Velferdsteknologi «Bo Hjemme Lenger» Nasjonal telefoni avtale Nasjonal datakommunikasjon

Detaljer

Tekniske forberedelser til implementering av responsløsning og trygghetsskapende teknologi. Margrethe Noraas Kristiansand kommune / KR-IKT

Tekniske forberedelser til implementering av responsløsning og trygghetsskapende teknologi. Margrethe Noraas Kristiansand kommune / KR-IKT Tekniske forberedelser til implementering av responsløsning og trygghetsskapende teknologi Margrethe Noraas Kristiansand kommune / KR-IKT Leveransen o Utstyr hos tjenestemottaker o Trygghetsalarm, elås,

Detaljer

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Standard Norge 24.9.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Standard Norge 24.9.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling Standard Norge 24.9.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Disposisjon Byrådets Seniormelding Delprogram for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling.

Detaljer

Gjennomgang av anbudsprosess for innkjøp av ny mottakssentral for trygghetsalarm i Kristiansund kommune

Gjennomgang av anbudsprosess for innkjøp av ny mottakssentral for trygghetsalarm i Kristiansund kommune Gjennomgang av anbudsprosess for innkjøp av ny mottakssentral for trygghetsalarm i Kristiansund kommune Prosess og vurderinger Atle Betten, Rådgiver/Prosjektleder Kristiansund kommune Hans A Johansen IT-ingeniør

Detaljer

5 KRAVSPESIFIKASJON PASIENTVARSLINGSSYSTEM FAUSKE KOMMUNE

5 KRAVSPESIFIKASJON PASIENTVARSLINGSSYSTEM FAUSKE KOMMUNE Vedlegg 5 KRAVSPESIFIKASJON PASIENTVARSLINGSSYSTEM FAUSKE KOMMUNE Innhold Generelt:... 3 Befaring:... 3 Kravspesifikasjon... 3 Dekningsomfang:... 5 Kravspesifikasjon pasientvarsling Fauske sykehjem Generelt:

Detaljer

RÅDMANNEN. Doffin. Spørsmål 3 48 timers batterikapasitet

RÅDMANNEN. Doffin. Spørsmål 3 48 timers batterikapasitet RÅDMANNEN Vår dato Vår ref. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes 19.10.2016 14/2157-23 Direkte linje: 62335310 Deres dato Deres ref. Doffin Unntatt offentlighet Offentleglova 23 Spørsmål og svar 2 Enkelte

Detaljer

Status fellesanskaffelse av trygghetsskapende teknologi. Heidi Sivertsen

Status fellesanskaffelse av trygghetsskapende teknologi. Heidi Sivertsen Status fellesanskaffelse av trygghetsskapende teknologi Fellesanskaffelse Teknologi til hjemmeboende for Telemark og Vestfold kommuner Hvor var vi Direktoratet for E helse på besøk 30 oktober 1.Hva skal

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Bilag 1.4. Drift av løsning for felles legevaktsnummer 116117

Tjenestebeskrivelse. Bilag 1.4. Drift av løsning for felles legevaktsnummer 116117 Tjenestebeskrivelse Bilag 1.4 Drift av løsning for felles legevaktsnummer 116117 Versjon 1.0 Dokumentstatus Versjon Status Ansvarlig Dato 1.1 Godkjent Avdelingsleder Kundeforvaltning 01.09.2015 Side 1

Detaljer

Sak 12/2655 Teletrafikktjenester. Bilag 3 til kontrakten

Sak 12/2655 Teletrafikktjenester. Bilag 3 til kontrakten Sak 12/2655 tjenester Bilag 3 til kontrakten Kundens tekniske plattform Side 1 av 7 Innhold Dette dokumentet (Bilag 3) gir en beskrivelse av nåværende løsning, samt de spesifikke strategier og føringer

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAMMET I BERGEN KOMMUNE - UTFORDRINGER OMSORGSTEKNOLOGIKONFERANSEN 2016

VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAMMET I BERGEN KOMMUNE - UTFORDRINGER OMSORGSTEKNOLOGIKONFERANSEN 2016 VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAMMET I BERGEN KOMMUNE - UTFORDRINGER OMSORGSTEKNOLOGIKONFERANSEN 2016 v/inger Larsen KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Velferdsteknologiprosjekter i Bergen kommune Bergen

Detaljer

Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi

Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi Helsehus og responssenter Steinkjer 07.12. 2016 Prosjektleder Gro Anita Fosse Kommunal responssentertjeneste og

Detaljer

1.1 Eksempel fra Fredrikstad kommune

1.1 Eksempel fra Fredrikstad kommune 1.1 Eksempel fra Fredrikstad kommune Fredrikstad kommune har samlokalisert sitt responssenter for analoge og digitale trygghetsalarmer med legevaktsentralen i kommunen. Alarmene besvares av sykepleiere

Detaljer

Tvedestrand kommune Oppfølgingsenheten

Tvedestrand kommune Oppfølgingsenheten Tvedestrand kommune Oppfølgingsenheten Notat Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2016/843-3/661 Helene Tveide, 37 19 96 12 07.11.2016 Politisk orienteringssak Overgang til digitale trygghetsalarmer for

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON KRAVSPESIFIKASJON. Trygghetsalarmtjeneste. for. kommunene i Hallingdal. Vedlegg 1

KRAVSPESIFIKASJON KRAVSPESIFIKASJON. Trygghetsalarmtjeneste. for. kommunene i Hallingdal. Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON Trygghetsalarmtjeneste for kommunene i Hallingdal Vedlegg 1 1 Innhold 1 Formål og forutsetninger... 3 2 Generelle krav... 3 3 Kort beskrivelse av eksisterende trygghetsalarmtjeneste...

Detaljer

Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi

Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi 03.05.2017 Venke Å. Nyhus Rådgiver service og forvaltning Kristiansand kommune Bakgrunn for prosjektet Okt. 2014:

Detaljer

Invitasjon til Dialogseminar for anskaffelse av velferdsteknologi.

Invitasjon til Dialogseminar for anskaffelse av velferdsteknologi. Invitasjon til Dialogseminar for anskaffelse av velferdsteknologi. Jeg vil bo hjemme så lenge som mulig, selv om jeg har hatt slag, men jeg skal være trygg og ha det bra. Kan du hjelpe meg med det? Vestre

Detaljer

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling m/ case GPS. 10.11.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling m/ case GPS. 10.11.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling m/ case GPS 10.11.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Si litt om : Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling Trygghetspakker og alarmsentraler

Detaljer

Anskaffelse av trygghetspakker

Anskaffelse av trygghetspakker Oslo kommune Helseetaten Anskaffelse av trygghetspakker Strategi for å ta i bruk velferdsteknologi for hjemmeboende 12.03.15 Utgangspunkt Morgendagens omsorg, Seniormeldingen Mål: bo lenger hjemme; trygg,

Detaljer

Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet

Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet Sårbarhet i telenettene Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet 1 Når Dagmar feide over Nordvestlandet Antall mobilbasestasjoner ute på

Detaljer

Produktvilkår Transmisjon

Produktvilkår Transmisjon Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Transmisjon Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 3. Definisjoner... 2 4. Om Transmisjon... 3 5. Funksjonalitet i Transmisjonstjenestene... 3 E1 leid linje

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Anbefalinger for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Anbefalinger for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Anbefalinger for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Åpent møte, Oslo den 21. oktober 2014 morgenbladet.no 28.10.2014 2 Trender Blodsukker Fallsensor Trygghetsalarm EKG Blodtrykk, Puls Puls,

Detaljer

Strategi for IP tjenester

Strategi for IP tjenester Strategi for IP tjenester Trond Øvreeide Direktør Salg og Forretningsutvikling Fiber og Borettslag 1 19.06.2013 NextGenTel Telio konsernet 2 dd.mm.yyyy NextGenTel NextGenTel NextGenTel er kjent som en

Detaljer

TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN

TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN IPVPN Primær Aksess og Mobil Backup 20160413/OAN 1 OPPSUMMERING 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prinsippskisse IPVPN Mobil PrimærAksess & IPVPN Mobil backup... 3 2 BESKRIVELSE 4 2.1

Detaljer

Trygghetspakken i hjemmet. Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi

Trygghetspakken i hjemmet. Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi Trygghetspakken i hjemmet Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi 19.03.14 Om prosjektet Om prosjektet Om prosjektet Om prosjektet Om prosjektet Trygghetspakken i Lister

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Videresalg Telefoni Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

2/9/ Velferdsteknologi

2/9/ Velferdsteknologi 12.09.2016 Velferdsteknologi HVA ER VELFERDSTEKNOLOGI? «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk

Detaljer

Modernisering av fastnettet. Arne Quist Christensen aqc@telenor.com

Modernisering av fastnettet. Arne Quist Christensen aqc@telenor.com Modernisering av fastnettet Arne Quist Christensen aqc@telenor.com Agenda Ta i bruk ny teknologi Oppgradere Forenkle 2 00 Month 0000 Hva hvis vi begynte i dag? Og hadde nok penger. Tjenester Infrastruktur

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Politisk sak Agderkommuner Overgang til digitale trygghetsalarmer

Politisk sak Agderkommuner Overgang til digitale trygghetsalarmer Politisk sak Agderkommuner Overgang til digitale trygghetsalarmer Forslag til politisk sak som kommunene på Agder kan benytte i sin politiske behandling av overgangen fra analoge til digitale trygghetsalarmer.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 7482/16 Arkivsaksnr.: 16/1410-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 7482/16 Arkivsaksnr.: 16/1410-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 7482/16 Arkivsaksnr.: 16/1410-1 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen DIGITALE TRYGGHETSALARMER Vedlegg: PowerPoint-bilder om de nye trygghetsalarmene. Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Velferdsteknologi. Anni Skogman og Ingebjørg Riise

Velferdsteknologi. Anni Skogman og Ingebjørg Riise Velferdsteknologi Anni Skogman og Ingebjørg Riise Tromsø kommune Areal Totalt: Land: Vann: 2 523,93 km² 2 480,34 km² 43,59 km² Befolkning 77 000 Helse og omsorg mot 2030 Flere eldre med behov for tjenester.

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 43-2015 Orientering ifht tilbakemelding fra HDO ifht brukererfaringer Forslag

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v.

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr.

Detaljer

Velferdsteknologi erfaringer og utfordringer

Velferdsteknologi erfaringer og utfordringer Velferdsteknologi erfaringer og utfordringer Bredbåndsfylket Troms IKT samling 8.9.16 Ingebjørg Riise, Tromsø kommune Agenda Kort om velferdsteknologi prosjektet (alle deler) Om data infrastruktur, nettverk

Detaljer

Erfaringer fra bytte av trygghetsalarm-leverandør eller historien om da (nesten) alt gikk galt

Erfaringer fra bytte av trygghetsalarm-leverandør eller historien om da (nesten) alt gikk galt Erfaringer fra bytte av trygghetsalarm-leverandør eller historien om da (nesten) alt gikk galt Atle Betten, Rådgiver/Prosjektleder Kristiansund kommune Hans A Johansen IT-ingeniør Kristiansund kommune

Detaljer

22/09-12/10-2015. Velferdsteknologi. Fra analog til digital trygghetsalarm og innføring elås

22/09-12/10-2015. Velferdsteknologi. Fra analog til digital trygghetsalarm og innføring elås 22/09-12/10-2015 Velferdsteknologi Fra analog til digital trygghetsalarm og innføring elås Velferdsteknologi i Fredrikstad Fra analog til digital trygghetsalarm Fra analog til digital trygghetsalarm Vi

Detaljer

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

Teknologiskifte Telefoni Fra ISDN til IPT Risikovurderinger og tiltak Regionalt beredskapsseminar 12.03.2015

Teknologiskifte Telefoni Fra ISDN til IPT Risikovurderinger og tiltak Regionalt beredskapsseminar 12.03.2015 Teknologiskifte Telefoni Fra ISDN til IPT Risikovurderinger og tiltak Regionalt beredskapsseminar 12.03.2015 Tommy Slaatsveen, seksjonsleder Telekom, Sykehuspartner Innhold Teknologiskiftet Telenor Bakgrunn

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Fire oppdrag. Avstandsoppfølging. Trygghet og mestring i hjemmet. M-helseprosjekt. personer med kroniske sykdommer

Fire oppdrag. Avstandsoppfølging. Trygghet og mestring i hjemmet. M-helseprosjekt. personer med kroniske sykdommer Status Fire oppdrag Trygghet og mestring i hjemmet Spredningsfase fra medio 2017 31 utviklingskommuner Avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer 400 500 personer Min 4 fylker M-helseprosjekt

Detaljer

Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen

Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen Velferdsteknologi i Vest-Telemark 16. september 2016 Håvard Fossbakken, Daglig leder Kongsbergregionen Kjersti Linneberg, Programleder velferdsteknologi

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV ALTIBOX HJEMMETELEFONI 1 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER

Detaljer

Prosjekt Tryggere hverdag

Prosjekt Tryggere hverdag Prosjekt Tryggere hverdag Læringsarena 28. januar 2016 Skisse til kravspesifikasjon Ann-Kristin Smilden, Prosjektleder Tryggere hverdag Lisa Kristine Hagen, Prosjektleder Asker kommune Agenda Forankring

Detaljer

TRYGGHETSALARMER. Innlegg v/britt Støa, omsorgssjef Trysil kommune Telenors forum for velferdsteknologi 2015

TRYGGHETSALARMER. Innlegg v/britt Støa, omsorgssjef Trysil kommune Telenors forum for velferdsteknologi 2015 TRYGGHETSALARMER Innlegg v/britt Støa, omsorgssjef Trysil kommune Telenors forum for velferdsteknologi 2015 Innbyggertall per 01.01.15: 6.569 (50.000 i høysesong) Areal: 3.015 km2 (dvs. 1,5 ganger så stort

Detaljer

Mobil Brukerveiledning

Mobil Brukerveiledning Mobil Brukerveiledning Velkommen som Telio mobilkunde INNHOLD VELKOMMEN TIL TELIO MOBIL.......................................3 KOMME I GANG................................................3 SPERRING AV

Detaljer

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015 Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune Kristin Standal 12. Mars 2015 Bakgrunn Innovasjon og anskaffelse Eksemplifisert ved Smart Mat Anskaffelse av sykesignalanlegg Trygg i eget hjem - Trygghetspakken

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

Prosjekt VT-respons Evy Bue Fadnes og Trine Vos

Prosjekt VT-respons Evy Bue Fadnes og Trine Vos Prosjekt VT-respons 07.02.2017 Evy Bue Fadnes og Trine Vos Bakgrunn Nasjonale føringer og anbefalinger Anskaffelse digitale trygghetsalarmer med plattform Mål om utvikling av tjenestene tilpasset behovet

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Avhengighet til ekom-tjenester > ROS-analyser. Egil Arvid Andersen, Fagansvarlig Samfunnssikkerhet Telenor Norge

Avhengighet til ekom-tjenester > ROS-analyser. Egil Arvid Andersen, Fagansvarlig Samfunnssikkerhet Telenor Norge Avhengighet til ekom-tjenester > ROS-analyser Egil Arvid Andersen, Fagansvarlig Samfunnssikkerhet Telenor Norge Krise i telenettet er du forberedt? Er du kritisk avhengig av telekommunikasjon? Har du fordelt

Detaljer

USHT Hordaland Velferdsteknologi

USHT Hordaland Velferdsteknologi USHT Hordaland Velferdsteknologi Lister kommunene 2013 Spes rådgiver Per Waardal Per.waardal@bergen.kommune.no Aktuelle arbeider Definert i oppdrag fra Helsedir Ferdigstillet pilotprosjekt KS/NHO- leverandørutvikling

Detaljer

Prosjekt: «Trygghetspakken i hjemmet» Helsenettverks møte

Prosjekt: «Trygghetspakken i hjemmet» Helsenettverks møte Prosjekt: «Trygghetspakken i hjemmet» Helsenettverks møte 28.11.13 Nasjonalt program for implementering og utvikling av velferdsteknologi 10 søknader ble med i denne omgang (32 kommuner) Velferdsteknologifamilie

Detaljer

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen

Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen Elin Wikmark Darell IT-leder Hva er velferdsteknologi? «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet,

Detaljer

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi?

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? 1 TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? Del 4 Bjørn J. Villa PhD, Senior Engineer, UNINETT AS bv@item.ntnu.no // bv@uninett.no 2 Innhold Begrepet «Kommunikasjonsteknologi» Definisjon, historikk og en

Detaljer

Arbeidspakke 1, Aktivitet 2 Status infrastruktur

Arbeidspakke 1, Aktivitet 2 Status infrastruktur «TRYGGHETSPAKKEN I LISTER» Arbeidspakke 1, Aktivitet 2 Status infrastruktur Delrapporten er en oppsummering av møter med fokus på infrastrukturen(eksisterende trygghetsalarm system) i de seks Lister kommunene,

Detaljer

Innføring velferdsteknologi Agder

Innføring velferdsteknologi Agder Innføring velferdsteknologi Agder 27.11.2017 Nasjonalt velferdsteknologiprogram Fase 1: 2013-2016 Utprøving av bruk av velferdsteknologi i 34 kommuner Lister og Østre Agder deltok Gevinster: Økt kvalitet

Detaljer

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon P R O D U K T I N F O Nr. 29 versjon 2 20-03-02 fra Eltek Fire & Safety AS SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon Informasjonen i dette skriv skal ikke videreformidles uten etter avtale med

Detaljer

Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende

Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende Oslo kommune Helseetaten Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende Morten Thorgersen Helseetaten 19.11.14 Hva jeg vil si litt om? Helseetaten - hjemmetjenestene - trygghetsalarmer Modne og umodne produkter

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 29.09.2016 2009/5719-34114/2016 / 601 Saksbehandler: Kjell Pedersen-Rise Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget VIDERE ARBEID MED DET DIGITALE AGDER 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R Den fiberrike familien Fremtidssikker infrastruktur for rask kommunikasjon, Internett, digital-tv, telefoni, data, film, spill, arbeid, nytte og underholdning. Når

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Trygghetsalarmtjenesten - alarmsentral Arkivsaksnr.: 08/36102

Saksframlegg. Trondheim kommune. Trygghetsalarmtjenesten - alarmsentral Arkivsaksnr.: 08/36102 Saksframlegg Trygghetsalarmtjenesten - alarmsentral Arkivsaksnr.: 08/36102 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar ny anbudskonkurranse for alarmsentral for trygghetsalarmbrukere i Trondheim kommune.

Detaljer

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen.

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Bergen 12.03.09. Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Formålet med avtalen er å tilby medlemmene til Norske

Detaljer

Från pilot till verklighet. Driftsettiing av plattform for velferdsteknologi og esense i Fredrikstad kommune

Från pilot till verklighet. Driftsettiing av plattform for velferdsteknologi og esense i Fredrikstad kommune Från pilot till verklighet Driftsettiing av plattform for velferdsteknologi og esense i Fredrikstad kommune Fakta om Fredrikstad kommune Ca. 78-80.000 innbyggere, en kommune i vekst. Seksjon for Helse

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr IP-telefoni Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 IP-telefoni 2 Kobling fra Lyse - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til

Detaljer

Tilbud om skattefri bredbånd etter bruttolønnsordningen

Tilbud om skattefri bredbånd etter bruttolønnsordningen Tilbud om skattefri bredbånd etter bruttolønnsordningen Bredbånd PRODUKTDEMONSTRASJON: BERGEN 26.04 OG STAVANGER 28.04 TIDSPUNKTER BEGGE PLASSER ER 12.00-16.00 Skattefradrag ved leie av bredbånd etter

Detaljer

Prosjekt fallvarsling og fallforebyggende teknologi

Prosjekt fallvarsling og fallforebyggende teknologi Prosjekt fallvarsling og fallforebyggende teknologi 3 arenaer for vårt arbeid med velferdsteknologi Gamle Ekdals Nye Hjem kunnskapsbygging, samarbeidsarena, innovasjon og testarena Klyvetunområdet uttesting

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2016/1891-1 Arkiv: F25 Saksbeh: Ståle Engelhart Sjaavaag Dato: 17.11.2016 Overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/16 Eldrerådet

Detaljer

Velferds- og frihetsteknologi for et trygt og aktivt liv

Velferds- og frihetsteknologi for et trygt og aktivt liv IT S ALL ABOUT CARE IMPROVED BY TECHNOLOGY Velferds- og frihetsteknologi for et trygt og aktivt liv Løsninger som forenkler hverdagen for pasienter, pårørende og helsepersonell Aksel.Lindberg@lintech.no

Detaljer

ISDN. Kontakt oss. Nyttig informasjon. Telefon 05000 mandag-fredag kl. 0800-2000 www.telenor.no/privat

ISDN. Kontakt oss. Nyttig informasjon. Telefon 05000 mandag-fredag kl. 0800-2000 www.telenor.no/privat Telefon 05000 mandag-fredag kl. 0800-2000 www.telenor.no/privat Ny dag. Nye muligheter. DDB Studio 08/2007 opplag 25000 Foto: Massimo Leardini N9544354 Kontakt oss ISDN Nyttig informasjon Ny dag. Nye muligheter.

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Telenor Objects AS Sted: Fornebu

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Telenor Objects AS Sted: Fornebu Saksnummer: 14/01291 Dato for kontroll: 02.12.2014 Rapportdato: 30.03.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Telenor Objects AS Sted: Fornebu Utarbeidet av: Camilla Nervik 1 Innledning og bakgrunn for kontrollen

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Videresalg Telefoni

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Videresalg Telefoni PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Videresalg Telefoni Versjon 2.1, juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 6 1. INNLEDNING... 3 2. REFERANSER... 3 3.

Detaljer