Tromsø Kommune. Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tromsø Kommune. Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013"

Transkript

1 Tromsø Kommune - Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi

2 Sammendrag I forprosjektet ønsket Tromsø kommune å utrede hvordan teknologi kan benyttes til å understøtte og forsterke tjenestemottakernes opplevelse av trygghet, sikkerhet og egenmestring. Det ble etablert et ettårig forprosjekt som skulle ha stort fokus på å utrede administrative, organisatoriske og tekniske forutsetninger for å kunne ta i bruk teknologi. Aktivitetene ble organisert i fire delprosjekt: 1.kartlegging av brukerbehov og test av aktuelle løsninger, 2. trygghetsalarmer utreding av framtidig kommunikasjonsløsning, 3. infrastruktur i helse og omsorgsbygg, 4. alarmmottak og utrykking. Det ble etablert et test og utstillingsrom for velferdsteknologi på Heracleum bo og servicesenter, og det ble gjennomført en liten pilotutprøving av tilleggs sensorer til dagens trygghetsalarm. Utprøvingen har gitt oss verdifull erfaring med noen av de mulighetene og begrensningene som finnes ved dagens utstyr og mottakssystem. I utredningen om trygghetsalarmer og kommunikasjonsløsninger ble det klart for oss at selv om analog fasttelefoni vil eksistere fram til 2017 har utfasingen allerede begynt. Hvis kommunen fortsatt skal tilby trygghetsalarmer må alarmer på mobilnettet tas i bruk. I overgangen mellom gammel og ny teknologi oppstår problemer med dekning, dårlig lyd og «linjedropp» som gjør at kommunen er ukomfortabel med om teknologiskiftet foreløpig gir god nok trygghet for trygghetsalarmtjenesten. Ansvaret for å vurdere forsvarlighet ligger hos kommunen. Vi etterlyser et større nasjonalt engasjement i samarbeid med alarmleverandører og kommunikasjonsoperatører. I delprosjektet om infrastruktur i helse og omsorgsbygg, er det gjennomført kartlegging og kostnadsberegning av utbedringsbehov for å få på plass en teknisk standard som gjør det mulig å ta i bruk velferdsteknologi i byggene. Gjennomføring av utbedringer er startet og skal videreføres over flere år i økonomiplanperioden. Som grunnlag for den tekniske kartleggingen ble det utarbeidet en beskrivelse av ønsket standard for velferdsteknologiske funksjoner som skal inngå i kommunens tekniske byggeprogram. Planlagt delprosjekt for utredning av framtidig organisering av alarmmottak ble ikke igangsatt. Arbeidet ble besluttet samkjørt med kommunens behov for flere sammenfallende utredninger vedrørende framtidig organisering av legevakt, nytt nødnett og organisering av nytt tilbud om kommunale akuttsenger. 1

3 Innhold Sammendrag Innledning Mål Hovedmål og delmål Prosjektorganisering Aktiviteter og delprosjekt Organisering og deltakelse Aktiviteter og resultat Kartlegging av brukerbehov og test av aktuelle løsninger Kartlegging av brukerbehov, utprøving og resultater Teknologirommet Trygghetsalarmer og framtidig kommunikasjonsløsning Infrastruktur i helse og omsorgsbygg Alarmmottak og utrykking Avslutning Kilder Vedlegg

4 1. Innledning Bekymring for de kommunale velferdstjenestenes langsiktige bærekraft tvinger frem et større fokus på fremtidige behov og muligheter for å ta i bruk og utvikle teknologi i den kommunale helsetjenesten. Forholdet mellom kravet og forventningene til kommunene som velferdsprodusenter og de ressursmessige forutsetninger for å innfri kravene, er et regnestykke som stiller krav til nytenkning og kreativitet. I forprosjektet ønsket Tromsø kommune å utrede hvordan teknologi kan benyttes til å understøtte og forsterke tjenestemottakernes opplevelse av trygghet, sikkerhet og egenmestring, samt til mer effektiv elektronisk samhandling mellom helsepersonell og pasienter. Det ble etablert et ett årig forprosjekt som skulle ha stort fokus på å utrede administrative, organisatoriske og tekniske forutsetninger for å kunne ta i bruk teknologi. Våre erfaringer med implementering av IKT løsninger tilsier at nye tjenester ikke kan tas i bruk uten at lokale forutsetninger både organisatorisk og teknisk er på plass. Det gjelder bl.a. datanett, alarmmottak, installasjon og vedlikehold, samt opplæring og forankring. Kommunen ønsker å være foregangskommune i vår region i et slikt arbeid og vil bidra til at utredningsarbeidet og erfaringene gjøres tilgjengelig for andre kommuner gjennom formidling i egnede kanaler, samt god dokumentasjon. Sluttrapporten har derfor to delrapporter som går mere i detalj samt flere vedlegg som kanskje kan være nyttige for andre kommuner som skal i gang med samme type arbeid. Forprosjektet var en oppfølging av kommunestyrevedtak 62/11 Teknologi en naturlig del av framtidas helse og omsorgstjenester. I følge vedtaket fra kommunestyret skulle det søkes ekstern finansiering for å komme i gang med et prosjekt. Det ble søkt om tilskudd fra flere instanser. Tilslutt fikk vi kompetansetilskudd fra Husbanken på til sammen kr til prosjektet. Mesteparten av tilskuddet gikk til å lønne prosjektleder. 3

5 2.Mål 2.1 Hovedmål og delmål Hovedmålet var å innhente kunnskap og kartlegge muligheter for økt bruk av IKT og velferdsteknologi i helse og omsorgstjenesten. Delmålene: 1. Det skal kartlegges og prioriteres tjenestebehov fortrinnsvis hos hjemmeboende brukere og brukere i omsorgsboliger 2. Beskrive eksisterende infrastruktur og teknologi inkludert endringsbehov, og foreslå teknologiske verktøy basert på behov 3. Bidra til å bygge kompetanse og innovasjonsnettverk mellom kommuner og kompetansemiljø regionalt 4. Det skal utvikles en strategi for innføring av velferdsteknologi i Tromsø kommune. Strategien skal inneholde forslag til prioriteringer. 3. Prosjektorganisering 3.1 Aktiviteter og delprosjekt Aktivitetene i prosjektet ble bestemt organisert i fire delprosjekt: 1. Kartlegging av brukerbehov og test av aktuelle løsninger 2. Trygghetsalarmer - utrede framtidig kommunikasjonsløsning 3. Infrastruktur i helse og omsorgsbygg 4. Alarmmottak og utrykking I tillegg var kompetanseutvikling og informasjonsarbeid gjennomgående aktiviteter i prosjektet. 3.2 Organisering og deltakelse Prosjektet var organisert med en overordnet styringsgruppe med 6 representanter og prosjektgruppe med 13 representanter, hvorav fire brukerrepresentanter. Arbeidsgrupper ble etablert i delprosjektene etter behov. 4

6 Styringsgruppe: Kristoffer Kanestrøm, Byråd for helse og omsorg Line Fusdahl, Byråd for finans (til nov. 2013) Eva T. Olsen, Kommunaldirektør for helse og omsorg Henning Augdal, IT sjef Åshild Moen, enhetsleder Tildelingskontoret Hovedtillitsvalgt, Torunn Fagerli / Mats Berntsen (fra november) Prosjektgruppe: Ingebjørg Riise, prosjektleder Torunn Johansen, Tildelingskontoret May Iren Bendiksen, Utviklingssenter for hjemmetjenester Kine Nordmo Stykket, Avd. leder i hjemmetjenesten Cathrine Kristoffersen, Lærings og mestringssenter Roar Evjen, Repr. Boligtjenesten utviklingshemmede Ann Heidi Adriansen/ Reidun Holm, Rehabiliteringstjenesten Aud Overå Fyhn, Eldrerådet Berit Kirkpatric, Eldrerådet Frode Heggelund, Rådet for funksjonshemmede Roy Samuelsen/Viggo Olsen, Nasjonalforeningen Tromsø demensforening Håvard Sandberg, Hovedverneombud Fred Magne Johansen, Hovedtillitsvalgt, (fra mai, 2 møter Linda T Norrie) Arbeidsgrupper opprettet etter behov. Gruppene har vært i virksomhet i kortere perioder av prosjektet.: Kartlegging styrkebølgen: Torunn Johansen, Catrine Kristoffersen, Ellen Thomassen Teknologirommet: Ann Heidi Adriansen, May Iren Bendiksen, Beate H Johansen Infrastruktur: Stig Ronde Johansen, Tomas Løkken, Jack Solvang Trygghetsalarmtjenesten: June Eikrem, Marit Agnarsdatter, Åsmund Nilsen I tillegg har prosjektleder deltatt i alle gruppene. Det er avholdt 6 møter i prosjektgruppa og 6 møter i styringsgruppa. 5

7 4. Aktiviteter og resultat Innledningsvis beskrives her prosess og aktiviteter som ikke tilhører et av delprosjektene spesielt. Deretter beskrives de fire delprosjektene. Delprosjekt 2 og 3 har dessuten egne delrapporter. Oppstarten for prosjektet ble gjennomført som dialogkonferanse 8.februar Konferansen samlet et 70 talls deltakere bredt sammensatt mellom ansatte, arbeidstaker og brukerorganisasjoner, kompetansemiljøer, leverandører, Husbanken, Forskningsrådet og nabokommuner. På konferansen ble skisse til prosjekt presentert, med påfølgende dialog hvor deltakeren fikk kommentere og komme med innspill til prosjektet. Forprosjektet har fått mye positiv interesse og omtale. I de sammenhenger hvor prosjektleder har presentert prosjektet har det gjennomgående vært mye positive tilbakemeldinger. Det er gjennomført presentasjoner på åtte eksterne arrangement (pensjonistforeninger, demensnettverk, KS, NHO, leverandørkonferanse, Rotary). I løpet av året har ansatte deltatt på fem konferanser (10 deltakelser fordelt på 5 personer). Dessverre foregår det meste sør i landet, slik at kostnadene ved deltakelse blir høye. Det interne opplæringstilbudet i forprosjektet har foruten det som har foregått i prosjektgruppa og arbeidsgrupper begrenset seg til konkret opplæring i Teknologirommet i hvert enkelt tilfelle hvor utstyr skulle tas i bruk. Prosjektleder har deltatt aktivt i et samarbeid med Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin(nst), Innomed og Universitetet i Tromsø om et innovasjonsprosjekt med mål om få etablert en arena for «Velferdsteknologiske satsinger» i regionen. I løpet av 2013 ble det arrangert tre samlinger i dette nettverket som var en møteplass mellom kommuner, leverandører og FoU miljø. Tromsø kommune deltok med 3 personer. Kommunes forprosjekt hadde god nytte av å være en del av dette nettverket. Det ble blant annet etablert kontakt med leverandøren som etter hvert er blitt vår industripartner inn i hovedprosjektet. 4.1 Kartlegging av brukerbehov og test av aktuelle løsninger Delprosjekt 1 [D 1] Utdrag fra prosjektbeskrivelsen: «Det skal kartlegges brukerbehov hvor teknologi kan anvendes for å oppnå økt trygghet og egenmestring for bruker og pårørende. Ut fra kartlagte behov skal det gjennomføres tester fortrinnsvis av de aktuelle tilleggs løsninger som finnes i tilknytning til Tromsø kommune sine trygghetsalarmer. Test av løsninger skal først foregå i samarbeid med frivillige testpersoner blant brukere og ansatte. Muligheter for etablering av «testlab» skal vurderes». 6

8 Delprosjektet fikk etter hvert to hovedaktiviteter: 1. Kartlegging og utprøving av teknologi i samarbeid med «Styrkebølgen» 2. Etablering av demo og utstillingsrom for teknologi Kartlegging av brukerbehov, utprøving og resultater Prosjektgruppa besluttet å ha fokus på sikkerhets- og trygghetsteknologi ved de utprøvinger som skulle gjennomføres i forprosjektet. Videre at vi i første omgang skulle teste tilleggsløsningene som finnes til våre trygghetsalarmer. Prosjektgruppa avgjorde videre at fall og fallforebygging skulle være et fokusområde. Fallforebygging er tema for flere tiltak i Tromsø kommune. Et av dem er tiltaket «Styrkebølgen», og utprøving av teknologi skulle gjennomføres i samarbeid med dem. En egen arbeidsgruppe ble ansvarlig, og det ble utarbeidet en beskrivelse for aktivitetens mål, metode for kartlegging, teknologbeskrivelse, framdrift og evaluering. Før sommeren ble det sendt ut en invitasjon til alle 40 deltakerne i Styrkebølgen, hvor de ble invitert til å delta i utprøvingen fra høsten Responsen var over all forventning med 16 påmeldinger. Kanskje et signal om at mange av dagens tjenestemottakere er interessert i å prøve trygghetsskapende teknologi. Forslag til trygghetspakke hos testkandidatene: Trygghetsalarm, fallalarm, lys styring, brannalarm, sengevakt (evt. enkel bevegelsessensor). Utvalg av hjelpemidler ble gjort ut fra den individuelle kartleggingen og med hovedfokus på problemstillingen falltendens. Dersom man oppdaget andre behov underveis, skulle de også ivaretas enten gjennom tilgjengelig teknologi eller ved å videreformidle behovet til andre deler av tjenesten. I tillegg til å få kunnskap om hvilke løsninger som finnes og hvordan de fungerer i bruk teknisk og funksjonelt hos brukerne, var det i denne fasen viktig å få erfaring med hvordan kartlegging av behov kan gjøres. Vi fikk blant annet tilgang på to kartleggingsverktøy som var under utvikling i «Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet». Vi brukte delvis dette og styrkebølgens eget skjema som verktøy. I ettertid har vi redigert og slått sammen punkter fra flere skjema til et kartleggingsskjema (ikke vedlagt, men kan etterspørres). Alle 16 som hadde meldt seg på fikk et tilbud om kartleggingsbesøk, noe som ga oss verdifull erfaring med kartleggingsverktøyet. Etter kartleggingen satt vi igjen med 9 kandidater hvor det ble konkludert med at utprøving av noe av den tilgjengelige teknologien var aktuelt. Alle kandidater hadde falltendens og deltok i ukentlige treninger i tiltaket Styrkebølgen. De som ikke ble med videre var enten ikke interessert lenger, eller så var behovet for aktuelle løsninger ikke reelle. 7

9 I en seinere fase ble tre andre brukere inkludert i utprøvingen. Dette var brukere med problematikk i forhold til vandring/forflytning hvor henvendelsen enten kom fra Tildelingskontoret eller hjemmetjenesten. Følgende sensorer ble installert: 5 fallalarmer, 1 brannvarsling fra hjelpemiddelsentralen, 2 døralarmer, 1 optisk sengevakt. For 3 kandidater ble vi etter nærmere vurderinger og avtale med bruker enige om at det kun var ønskelig med vanlig trygghetsalarm. Det ble gjort avtale med ergoterapiutdanningen ved Universitetet i Tromsø om at en bachelor student skulle bidra inn i prosjektet med evaluering. Dessverre ble denne avtalen sagt opp ved årsskiftet, noe som har ført til at vi ikke har fått fulgt opp og evaluert utprøvingen så godt som vi hadde ønsket. Evalueringen bygger på telefonsamtaler mellom kandidat/pårørende og prosjektleder, og på et kartleggingsskjema utfylt av alarmansvarlig/primærkontakt for de aktuelle hjemmetjenesteavdelingene. Fallalarm- erfaringene: Gjennom kontakt med flere leverandører er vi kjent med at å utvikle gode fallsensorer som varsler det de skal, og ikke mange falske alarmer er vanskelig. Den nyeste fallalarmen tilpasset trygghetsalarmen fra Vakt og Alarm har modellnavn VitalBase og var den fallalarmen vi skulle prøve ut. Alarmen festes som et armbånd rundt håndleddet, og har også en vanlig rød alarmknapp for aktiv utløsing av alarm. For at fallalarmen skal løses ut automatisk må den utsettes for et støt eller dunk kombinert med bevegelse. Deretter må sensoren ligge i ro i 20 sekunder. Det betyr at hvis bruker etter fallet beveger armen vil ikke alarmen utløses automatisk. Man må da være i stand til å trykke på knappen (fysisk og mentalt). Ved et alvorlig fall hvor man for eksempel svimer av eller blir liggende med armen fastklemt, vil den imidlertid fungere etter hensikten. Det var i utgangspunktet meningen at alle kandidater skulle prøve fallalarmen. Vi stoppet imidlertid ved 5 kandidater. Årsaken var delvis at vi snakket med andre kommuner som var kommet lengre i test (Alta og Værnes). De hadde bestemt seg for å returnere utstyret til leverandør fordi de vurderte at det ikke fungerer trygt nok for personer som f.eks. blir forvirret ved fall, og ikke er i stand til å løse ut alarmen sjøl hvis den ikke utløses automatisk. Evaluering fra våre kandidater er sprikende. To av kandidatene hadde ikke hjelp fra hjemmetjenesten fra før, men var plaget med falltendens og påfølgende utrygghet i forhold til å bevege seg innendørs og f.eks. til postkassen. Begge beskrev en opplevelse av stor lettelse og økt trygghet etter at de fikk alarmen. Ingen av dem har hatt fall i testperioden, men begge har opplevd feilutløste alarmer hvor de da har hatt kontakt med hjemmetjenesten. 8

10 For en av kandidatene er fallarmen utløst ved reelle fall svært ofte. I de fleste tilfeller har bruker selv trykt på knappen for å utløse alarmen etter fallet. I noen få tilfeller har alarmen løst seg ut selv fordi den har ligget stille og i klem. Oppsummert er erfaringen at alarmen i dette tilfellet har ført til økt trygghet. For de resterende kandidater er konklusjonen at fallsensoren mest sannsynlig ikke fungerer etter hensikten og gir ikke større trygghet enn en vanlig trygghetsalarmknapp. De andre sensorene vi testet- erfaringene Døralarm: Vi har hatt noen døralarmer til utprøving, og i alle tilfeller har utprøvingen vært samtykkebasert. Problemstillingen var i alle tilfeller å avverge farlige situasjoner ved ukontrollert vandring ut av huset. Målet har vært å øke tryggheten og muligheten for å bo lengre hjemme. Døralarmene var installert slik at de aktivt måtte slås av eller på ved behov. Som positivt ble det oppsummert at pårørende eller hjemmetjeneste ble varslet om at bruker var gått ut og har kunnet avverge uønskede hendelser. Det negative er mange falske alarmer i tilfeller der bruker bare åpnet døra for å se ut, eller bare skulle i postkassen. Besøkende eller hjemmetjeneste glemmer av og til å slå av alarmen når de kommer. Det er også erfart at bruker selv slår av alarmen. Oppsummert har alarmene vært til hjelp i en kort periode, men funksjonaliteten er for lite fleksibel. Sengevakt (optisk montert på vegg): Brukes i omsorgsbolig for å hindre fall. Personalet blir varslet om at bruker står opp og kan oppsøke bruker for å hindre fall. Utprøvingen er vellykket og har ført til større sikkerhet for bruker og ansatte. Det negative er at reaksjonstiden med varsling via trygghetsalarmen er for lang (ca. 2 min). Reaksjonstiden kan reduseres ved å koble utstyret direkte mot vakt mobil, men man mister da backup muligheten hvis vaktmobilen ikke hører alarmen. Den største hindringen i forhold til å få til en hensiktsmessig og fleksibel bruk av sensorene til dagens trygghetsalarm, er vårt analoge mottakssystem. Det finnes f.eks. ingen muligheter for å legge inn at sensoren skal være aktiv innenfor begrensede tidsperioder i løpet av et døgn. Det er heller ikke mulig å ha et oppsett med flere sensorer med innbyrdes avhengighet og samspill. Det mangler også funksjonalitet som gjør det mulig og rute ulike sensorer til ulike mottakere, for eksempel fallalarm til hjemmetjenesten og bevegelsessensor til pårørende. Med disse begrensningene tvinger et skifte av mottakssystem seg fram som en av de viktigste suksessfaktorene for å få fart på implementeringen. 9

11 4.1.2 Teknologirommet Prosjektet skulle vurdere muligheter for å etablere test og utstillingsrom for teknologi. Vi visste fra starten av at det ikke var mulig å få disponere en omsorgsleilighet eller ordinært pasientrom til formålet. Alternativet var å lete etter ledige kontor evt. deler av et fellesareal. Eldrerådets representanter i prosjektgruppa mente at utstillingen måtte være sentralt plassert helst i Heracleum bo og servicesenter, eldresenteret i sentrum hvor det er stor aktivitet og mye besøkende. Et tilbud om å disponere et kontor på 11 kvm ved senteret ble løsningen. Selv om rommet er lite, er den sentrale plasseringen svært fordelaktig i forhold til tilgjengelighet. En egen arbeidsgruppe fikk ansvar for innredning og etablering av utstilling. Vi tok kontakt med Vakt og Alarm, Nav hjelpemiddelsentral og Spider Industrier som alle var velvillige til å bidra med utstyr til rommet. Vakt og Alarm bidro med installasjon av alle tilgjengelige tilleggs sensorer til vår vanligste trygghetsalarm. Utover høsten fikk vi også opp en utstilling av utvalgte hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral gjennom en skriftlig avtale om «lokalt hjelpemiddellager». Kontakten med det Tromsøbaserte firmaet Spider Industrier AS var etablert gjennom innovasjonsnettverket nevnt foran. Firmaet hadde planer om å lage en demolab for velferdsteknologi i egne lokaler i Tromsdalen. Vi ble enige om at et samarbeid om et felles rom ville gi nytteverdi for begge parter. Firmaet har installert eget utstyr i rommet, men også bidratt til å klargjøre øvrige installasjoner i teknologirommet. Bildetekst: Teknologirommet på Heracleum,- offisielt åpnet 5.november

12 Rommet brukes til: Testlab og opplæring for ansatte inkludert test av mottakssystemer Utstillingsrom besøk, råd og veiledning for brukere, pårørende, kommuner og andre interesserte. I rommet er teknologien koblet opp mot kommunens nåværende alarmmottak, slik at vi kan vise og teste hvordan det fungerer fra det blir trykt på alarmen til mottak hos hjemmetjenesten. De første tester mot et alternativt nytt IP mottak gjøres også her. 4.2 Trygghetsalarmer og framtidig kommunikasjonsløsning Delprosjekt 2 [D 2] Se også egen delrapport. Fra prosjektbeskrivelsen: «Det analoge telefonnettet som dagens trygghetsalarmer benytter forsvinner i løpet av 3-4 år. Mobilnett og fibernett overtar, og utviklingen av nye løsninger skjer så fort at det kan være vanskelig å få oversikt. Dette i tillegg til at kommunen har et stort antall gamle trygghetsalarmer som må skiftes ut gjør delprosjektet svært sentralt i forholdt til å planlegge framtidsrettet. Vi må kartlegge hvilke løsninger som finnes på markedet og lage beslutningsgrunnlag for utskifting og innkjøp av alarmer på kort og lang sikt». Dette delprosjektet hadde stort fokus første halvår av forprosjektet. Informasjonen ble innhentet gjennom dokumentsøk, kontakt med Telenor, leverandører og andre kommuner. Prosjektleder var også i kontakt med Post og Teletilsynet og det svenske digitaliseringsprosjektet. Vi har hatt to møter med Telenor i Tromsø. I interne møter er ulike problemstillinger kartlagt i forhold til drift av trygghetsalarmtjenesten, samt hva som bør endres i møte med framtidig økt bruk av alarmer og annen velferdsteknologi. Resultatet fra delprosjektet er behandlet i en egen delrapport. Delrapporten «Trygghetsalarmer og framtidig kommunikasjonsløsning» behandler i tillegg til utfordringene omkring kommunikasjonsløsningene, intern organisering og ansvarsfordeling. Etter prosjektplanen skulle vi lage beslutningsgrunnlag for utskifting og innkjøp av alarmer på kort og lang sikt, og vi skulle ved hjelp av investeringsmidler starte utskiftingen. Etterhvert ble det imidlertid klart at usikkerheten i forhold til standarder og marked er så store at det ikke er hensiktsmessig eller mulig å lage et beslutningsgrunnlag nå. Når det gjelder innkjøp har vi i løpet av året kjøpt ca. 130 nye alarmer ut fra nødvendige behov for utskifting og venteliste på alarmer. Analogt fasttelefoni vil eksistere fram til 2017, men utfasingen har allerede begynt ved at f.eks. nye boligområder ikke får tilbud om analog telefoni. Kommunen har derfor i løpet av 11

13 2013 tatt i bruk ca. 45 trygghetsalarmer på mobilnettet. Selv om det stort sett fungerer bra er det registrert flere tilfeller av såkalt «linedrop» hvor alarmen ikke får linje ved første forsøk. Dårlig lyd på toveis tale på alarmene er også et problem som blant annet fører til unødige utrykninger. Problemene er rapportert fortløpende til vår leverandør som igjen har analysert sakene og hatt kontakt med Telenor. Problemene fører til at kommunen er ukomfortabel med om teknologiskiftet foreløpig gir god nok trygghet for trygghetsalarmtjenesten. Detaljene er beskrevet i delrapporten. 4.3 Infrastruktur i helse og omsorgsbygg Delprosjekt 3 [D3] Se også egen delrapport. Utdrag fra prosjektbeskrivelsen: «Kommunes helse og omsorgsbygg er viktige arenaer for å ta i bruk ulik teknologi. Bygningsmassen har et stort spenn i alder og teknisk kvalitet, og i mange bygg er data infrastrukturen mangelfull eller dårlig. Det skal derfor gjennomføres en teknisk kartlegging i det enkelte bygg. Kartleggingen skal resultere i en rapport som beskriver utbedringsbehovene, herunder spesielt hva som må til for å kunne ta i bruk hensiktsmessig teknologi for og fremme beboernes trygghet og egenmestring». For økonomiplanperioden er det budsjettert med årlige investeringsmidler for å komme i gang med en planmessig oppgradering og utvidelse av basisinfrastruktur. Utvidelsen består i hovedsak av datakabling til alle pasientrom/leiligheter. Det er ønskelig å komme bort fra egne kabler for ulike tekniske systemer til å benytte felles kabling for alle system. Delprosjektet skulle sørge for at det ble gjennomført en systematisk kartlegging og kostnadsberegning av utbedringsbehovene i helse og omsorgsbyggene, samt å levere en rapport med resultatene. Prosjektleder hadde en forståelse av at prosessen fra kartlegging til utarbeidelse av anbud ikke skulle være en del av prosjektet, men en ordinær driftsoppgave. Det viste seg imidlertid at dette ikke var godt nok forankret i ansvarlige fagenheter. Prosjektleder har derfor også deltatt i den videre framdrift med organisering av anbudsutarbeidelse og utlysning samt tilskuddssøknader til Husbanken. Som grunnlag for den tekniske kartleggingen måtte det lages en mal; hva trengte vi informasjon om? Hva skulle inn i byggene? Før vi kunne svare på det måtte vi beskrive ønsket standard mer detaljert enn det som forelå i prosjektbeskrivelsen Dette var en lærerik tverrfaglig prosess som ble mere arbeidskrevende enn antatt. Det interne samarbeidet på tvers av Eiendomsavdeling, IT-senter og prosjektgruppa har medført større bevissthet omkring konsekvenser og forutsettinger ved en større utrulling og 12

14 bruk av datanett for alarmoverføring i helse og omsorgsbyggene. Slik bruk av ny teknologi krever en helt annen sikkerhet og oppetid både i interne nett og fibernett enn det vi er vant til fra administrativ bruk. Prosjektet har avdekket at det er behov for en gjennomgang hvor man utarbeider strategier og klargjør ansvarslinjer. Resultatene fra kartlegging og kostnadsberegninger foreligger i egen delrapport «Infrastruktur i helsebygg» Alarmmottak og utrykking Delprosjekt 4 [D 4] Utdrag fra prosjektbeskrivelsen: «I 2009 omorganiserte kommunen mottak av trygghetsalarmer fra betjent mottak hos legevakta til automatisk ruting av alarmer direkte til hjemmetjenestens vaktmobiler. Legevakta fungerer fortsatt som backup dersom hjemmetjenesten ikke svarer. Hjemmetjenesten rykker ut og betjener alarmene. Økningen i antall utplasserte trygghetsalarmer har siden omorganiseringen økt med ca. 100 alarmer. Mange nye alarmer vil føre til at man må vurdere på nytt hvordan organisering av mottak og utrykning skal gjøres framover. Delprosjektet skal starte en kartlegging av forutsetninger og ulike mulige organisasjonsmodeller for framtidig mottak og utrykking. Delprosjektet skulle etter planen startes opp høsten 2013 Prosjektleder inviterte i oktober til et avklaringsmøte med enhetslederne for hjemmetjeneste og legevakt samt kommuneoverlegen. Formålet var å avklare om arbeide med å planlegge framtidig organisering av mottak av alarmtjenester kunne startes. På møtet kom det fram at byrådsavdeling for helse og omsorg var i startfasen med å utrede framtidig organisering av legevakt samt organisering av nytt tilbud om kommunale akuttsenger. Enhetslederne var enige om at det ville være lurt og få til en samordning av disse prosjektene. I ettertid ble det besluttet at delprosjekt 4 ikke skulle igangsettes i forprosjektet, men utsettes til et eventuelt hovedprosjekt eller tas inn i et større samordnet prosjekt i Byrådsavdeling for helse og omsorg. Forprosjektet bidro imidlertid til at det ble gjennomført en mulighetsstudie om organisering av trygghetsalarmmottak i kommunene, en undersøkelse i kommunene i Troms og Ofoten hvor 23 av 30 kommuner svarte. Mulighetsstudien var et samarbeidstiltak fra en søkekonferanse i innovasjonsnettverket og ble finansiert av Innovasjon Norge og Tromsø kommune. Målet med undersøkelsen var å fremskaffe et grunnlag for å vurdere alternative framtidige modeller for organisering av alarmtjenesten i region nord. 13

15 Tromsø kommune hadde stor interesse i at studien ble gjennomført, tatt i betrakning at resultatet kan bli et viktig bidrag i vårt arbeid med framtidig mottaksløsning. Resultatene fra undersøkelsen foreligger i egen rapport 1. Fra sammendraget i rapporten «Organisering av trygghetsalarmmottak i kommunene»: «Trygghetsalarmtjenesten innebærer tilrettelegging for installasjoner/drift, alarmmottak og utrykning. Kommunene benytter i varierende grad eksterne leverandører til deler av disse oppgavene. Mange kommuner besørger selv alle ledd i tjenesten, men fra ulike kommunale enheter. Ekstern bistand benyttes av flere kommuner, men da i hovedsak for å håndtere alarmmottak (52%). De aller fleste kommunene er opptatt av framtidige endringer som følge av innføringen av velferdsteknologi og hvordan mottak av alarmer skal organiseres står sentralt. Hovedskillet går mellom en desentralisert modell der en spesifiserer mottaket etter et bestemt oppsett, og som kan variere fra person til person og en sentralisert modell der alle alarmer i første instans går til en definert mottakssentral». 6. Avslutning Forprosjektet har på mange måter bekreftet alle våre antakelser om at det er viktig å ha fokus på grunnleggende forutsetninger som forberedelse til en større implementering av velferdsteknologi. Ikke minst har bevisstgjøringen og kompetansebyggingen som har foregått på tvers av avdelingene eiendom, it senter og helse og omsorg vært nyttig. Det har vært stor aktivitet i prosjektet, men både framdriftsplan og plan for leveranser viste seg og være for stram og måtte justeres underveis. Årsakene er sammensatte, men vi vil trekke fram tre forhold: Interne prosesser tar tid; det skal bygges kompetanse og forståelse, prosjektdeltakerne har begrenset med tid - ingen frikjøp utenom prosjektleder, forankring på avdelingsnivå blir undervurdert. Venting på leverandører/eksterne kan være uforutsigbart. Teknologien er fortsatt umoden, markedet uoversiktlig, vår bestillerkompetanse må fortsatt bli bedre. De aktiviteter som er igangsatt men ikke fullført i forprosjektet, skal fullføres enten som aktiviteter i driftsorganisasjonen eller som aktivitet i hovedprosjektet. Det virker som at interessen for temaet velferdsteknologi har økt betydelig i befolkningen, dette i tråd med det nasjonale fokuset fra myndighetene. Forståelse og interesse er mer framtredende enn skepsis. Vi har i forprosjektet hatt god deltakelse fra eldreråd og 1 Rapporten «Organisering av trygghetsalarmmottak i kommunene» -TTC 14

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Forprosjekt Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Hva bør en trygghetspakke inneholde for å hjelpe den enkelte til å bo trygt i egen bolig? 20. juni 2012.. Prosjekttittel: Trygghetspakken - behovskartlegging

Detaljer

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder 1 Forord Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Objekts,

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Rapport IS-2225 Offentlig dokument Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Publikasjonens tittel: Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Utgitt:

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Inger Lise S. Gausdal Jorunn Gundersen Gjersdal Ann Synnøve Jensen Veileder Carl Erik Moe Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret Veileder IS-1216 Smarthusteknologi Planlegging og drift i kommunale tjenester Deltasenteret SMARTHUSTEKNOLOGI Planlegging og drift i kommunale tjenester ISBN-82-8081-057-9 Bestillingsnummer: IS-1216 Utgitt

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Piloter i Trygghetspakken - Erfaringsnotat 2011-2012. 29. mai 2013

Piloter i Trygghetspakken - Erfaringsnotat 2011-2012. 29. mai 2013 Piloter i Trygghetspakken - Erfaringsnotat 2011-2012 29. mai 2013 Prosjektnotat Piloter i trygghetspakken erfaringsnotat Teknologi og tjenester som muliggjør «bo hjemme så lenge som mulig» for å forbedre

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer