Ringerike sett utenfra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ringerike sett utenfra"

Transkript

1 Ringerike sett utenfra Muligheter og strategier for befolknings- og næringsutvikling Samfunnsøkonom Erik Holmelin Agenda Kaupang AS

2 Befolkningsutvikling på Ringerike Befolkning per 1 januar Gjennomsnitllig årlig befolkningsendring Ringerike ,3 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,4 % 0612 Hole ,1 % 0,9 % 1,3 % 2,0 % 3,0 % 2,0 % 0532 Jevnaker ,3 % 0,4 % 1,1 % -0,1 % 0,6 % 0,5 % Regionen ,4 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,6 % Det er ingen krise; alle tre kommunene har hatt vekst i befolkningen Særlig gjelder dette Hole, som de siste 25 år har vokst med 2 % pr år, og langt over dette de siste årene! Ringerike og Jevnaker vokser også noe, men skulle gjerne hatt større vekst for å kunne holde en god alderssammensetning i befolkningen En vekst på rundt 1 % pr år i disse kommunene hadde vært ønskelig Hva skal til for å skape en vekst på 1 % pr år?

3 Befolkningsprognose SSB alt MMMM Bygger på tall Tatt hensyn til feil første året Befolkning per 1 januar Gjennomsnitllig årlig befolkningsendring Ringerike ,0 % 0,9 % 0,7 % 0,5 % 0,4 % 0,8 % 0612 Hole ,9 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 1,4 % 2,5 % 0532 Jevnaker ,4 % 1,3 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 1,3 % Regionen ,3 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 1,1 % SSBs befolkningsframskriving viser for regionen samlet en vekst på vel 1 % de første årene, men fallende utover i tid Særlig Ringerike forventes å ha en svak befolkningsvekst framover Situasjonen ventes å være bedre på Jevnaker og særlig i Hole To forhold kan bedre denne situasjonen: Lokal næringsutvikling og regionforstørring

4 Andel personer over 16 år etter utdanningsnivå (Prosent) Utdanningsnivå i dag Ringerike 0612 Hole 0532 Jevnaker 06 Buskerud Landsgjennomsnittet Universitets- og høgskolenivå lang 4,5 8,8 2,7 5,8 7,7 Universitets- og høgskolenivå kort 18,8 24, ,7 22,1 Videregående skole-nivå 44,3 43, ,3 42 Grunnskolenivå 32,3 22,6 34,3 30,1 28,2 Regionen har store forskjeller i utdanningsnivå: Hole ligger over landsgjennomsnittet, Ringerike og særlig Jevnaker langt under

5 Andel personer over 16 år etter utdanningsnivå (Prosent) Høyere utdanning i dag Ringerike 0612 Hole 0532 Jevnaker 06 Buskerud Landsgjennomsnit tet Universitets- og høgskolenivå lang 4,5 8,8 2,7 5,8 7,7 Universitets- og høgskolenivå kort 18,8 24, ,7 22,1 Hole ligger langt over landsgjennomsnittet mht. høyere utdanning Ringerike og særlig Jevnaker ligger svært lavt

6 Tettsteder og senterstruktur Hønefoss er by og regionsenter på Ringerike, med nær innbyggere i tettstedet Men dette er bare halvparten av kommunens befolkning. Resten bor utenfor byen, enten spredt, eller i tettsteder som Vang, Tyristrand, Sokna og Hallingby De største tettstedene utenfor Hønefoss er Jevnaker, med innbyggere, Vang med og Steinsåsen med 1 670, men også Tyristrand, Hallingby og Sundvollen er store tettsteder med vel 800 innbyggere hver. For byutviklingen i Hønefoss er dette spredte bosettingsmønsteret lite heldig. En konsentrasjon av boligbyggingen mot Hønefoss og utvikling av byens bostedskvaliteter hadde vært ønskelig

7 Sysselsetting i Ringeriksregionen Endring fra 2008 til 2012 Regionen Sysselsatte personer, etter bosted Sysselsatte personer, etter arbeidssted Næringsfordeling etter arbeidsted Netto innpendling Endring Endring Endring Endring Jordbruk, skogbruk og fiske ,8 % 3,1 % 0,3 % Bergverksdrift og utvinning ,3 % 0,3 % 0,0 % Industri ,6 % 11,2 % -4,4 % Elektrisitet, vann og renovasjon ,7 % 1,0 % 0,3 % Bygge- og anleggsvirksomhet ,7 % 8,5 % 0,9 % Varehandel, motorvognreparasjoner ,9 % 14,7 % -0,2 % Transport og lagring ,4 % 3,2 % -0,2 % Overnattings- og serveringsvirksomhet ,5 % 3,7 % 0,2 % Informasjon og kommunikasjon ,9 % 0,9 % 0,0 % Finansiering og forsikring ,1 % 1,0 % -0,1 % Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift ,7 % 7,3 % 0,6 % Forretningsmessig tjenesteyting ,3 % 4,3 % -0,1 % Off.adm., forsvar, sosialforsikring ,1 % 6,1 % 1,1 % Undervisning ,2 % 7,6 % 0,4 % Helse- og sosialtjenester ,6 % 23,4 % 0,7 % Personlig tjenesteyting ,8 % 3,1 % 0,3 % Uoppgitt ,5 % 0,6 % 0,1 % Totalt ,0 % 100,0 % 0,0 % Regionen har vel arbeidsplasser til yrkesaktive, og et stort og økende underskudd på arbeidsplasser Særlig industrisysselsettingen har gått kraftig ned i perioden

8 Endring i sysselsetting fordelt på kommune Hvor i regionen er endringen kommet. Endring fra 2008 til 2012 Sysselsatte personer, etter bosted 0532 Jevnak er 0605 Ringeri ke 0612 Hole Region en 0532 Jevnak er Sysselsatte personer, etter arbeidssted 0605 Ringeri ke 0612 Hole Region en 0532 Jevnak er Netto innpendling 0605 Ringeri ke Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Industri Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansiering og forsikring Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting Off.adm., forsvar, sosialforsikring Undervisning Helse- og sosialtjenester Personlig tjenesteyting Uoppgitt Totalt Mesteparten av sysselsettingsnedgangen har kommet i Ringerike. Hole har hatt sysselsettingsvekst i perioden Nedgangen har særlig skjedd i industri, men også i varehandel 0612 Hole Region en

9 De største bedriftene på Ringerike (kroner i tusen) Verdiskapning Omsetning 1 SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND BANKVIRKSOMHET SMURFIT KAPPA NORPAPP AS PRODUKSJON AV BØLGEPAPP OG EMBALLASJE ANDRITZ HYDRO AS PRODUKSJON AV MOTORER OG TURBINER PM RETAIL AS BUTIKKHANDEL MED KLÆR AS HADELAND GLASSVERK PRODUKSJON AV EMBALLASJE COOP ØSTAFJELLS SA BUTIKKHANDEL MED BREDT VAREUTVALG RINGERIKS-KRAFT PRODUKSJON AS PRODUKSJON AV ELEKTRISITET FRA VANNKRAFT TRONRUD ENGINEERING AS PRODUKSJON AV SPESIALMASKINER VIKEN SKOG SA ENGROSHANDEL MED TØMMER LEIV VIDAR AS PRODUKSJON AV KJØTT- OG FJØRFEVARER MOELVEN SOKNABRUKET AS SAGING, HØVLING OG IMPREGNERING AV TRE HUHTAMAKI NORWAY AS PRODUKSJON AV VARER AV PAPIR OG PAPP THE FIELD GROUP MANAGEMENT AS UTLEIE AV ARBEIDSKRAFT TRONRUD BYGG AS OPPFØRING AV BYGNINGER RINGERIKS-KRAFT SERVICE AS BYGGING AV ANLEGG FOR ELEKTRISITET OG TELEKOM NOR-REG SYSTEMS AS PRODUKSJON AV MASKINER OG UTSTYR TRONRUD ENTREPRENØR AS OPPFØRING AV BYGNINGER EIENDOMSMEGLEREN RINGERIKE HADELAND AS EIENDOMSMEGLING SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNET RELIGIØSE ORGANISASJONER AS RINGERIKES BLAD UTGIVELSE AV AVISER Omsetningsmessig dominerer engrosbedriftene Viken Skog og COOP Sparebank 1 har klart størst verdiskapning Ellers har regionen fortsatt mange store industri- og BA-bedrifter

10 Bosted Pendling på Ringerike 2012 Sysselsatte år 4 kvartal Regionen Gran og Lunner Arbeidssted Oppland for øvrig Krødsh erad og Modum Dramm ensregi onen Busker ud for øvrig Oslo, Asker og Bærum Andre Totalt 0605 Ringerik e Regionen 0605 Ringerike % 63 % 0612 Hole % 11 % 0532 Jevnaker % 13 % Regionen % 86 % Gran og Lunner % 3 % Oppland for øvrig % 1 % Krødsherad og Modum % 2 % Drammensregionen % 1 % Buskerud for øvrig % 1 % Oslo, Asker og Bærum % 3 % Andre % 3 % Totalt % 100 % 0605 Ringerike 69 % 5 % 3 % 77 % 1 % 1 % 2 % 3 % 1 % 13 % 4 % 100 % Regionen 56 % 9 % 8 % 73 % 2 % 1 % 1 % 2 % 1 % 15 % 4 % 100 % Internt i regionen er det tett sammenheng mellom Ringerike og Hole og Ringerike og Jevnaker, men betydelig mindre mellom Jevnaker og Hole Eksternt dominerer pendling mot Oslo, Asker og Bærum, særlig for Hole og Ringerike

11 Regionale bolig- og arbeidsmarkeder Ringerike har fortsatt sitt eget regionale bolig og arbeidsmarked, sentrert rundt Hønefoss Men møter en arm av Oslo-områdets bolig og arbeidsmarked omtrent ved Røyse/Steinsåsen Store deler av Hole er derfor i dag mer tilknyttet Oslo-området enn resten av Ringerike, og har en boligstyrt utvikling

12 Infrastrukturutbygging er avgjørende Ringerike har i dag fortsatt i hovedsak sitt eget bolig og arbeidsmarked, men planlagt infrastrukturutbygging vil gi regionforstørring Utbygging av E16 mot Bærum og Oslo, gjør at større deler av regionen kommer innenfor Oslo-områdets bolig og arbeidsmarked, og får en boligstyrt befolkningsutvikling Ringeriksbanen fra Sandvika som planlegges utbygd etter 2018, vil dramatisk redusere reisetiden mot Oslo-området og gi større vekst i befolkningen rundt Hønefoss Det er store regionale endringer på gang, men det vil ta opp mot ti år å realisere planene Hva skal Ringerike gjøre i mellomtiden?

13 Hva skjer næringsmessig framover? Trendmessig viser næringsutviklingen klare trekk: Landbrukssysselsettingen vil i beste fall holde seg på dagens nivå, selv i et kjerneområde som Ringerike Industrisysselsettingen vil trolig fortsette å falle som følge av økt nærhet til Oslo-området. Gjenværende produksjon vil robotiseres og få et høyere teknologinivå og tjenesteinnhold Varehandel og offentlig tjenesteyting vokser i takt med befolkningsveksten Nye arbeidsplasser må ellers hentes i statlig virksomhet og i forretningsmessig og privat tjenesteyting Kompetansesamfunnet er på vei til Ringerike!

14 Fra ansatt til entreprenør Mange gamle industrisamfunn som Ringerike sliter i dag med rask nedbygging av industriarbeidsplasser og liten vekst i øvrig næringsliv De fleste har det samme problemet; folk har alltid vært ansatt, gjerne i store industribedrifter. De har ingen tradisjon for å se muligheter og etablere egen virksomhet Dessuten oppfordrer ikke samfunnet til gründer-virksomhet og entreprenørskap. Snarere tvert imot! Her må det skje en holdningsendring. Entreprenørskap må bli populært. Det må være lov å prøve!

15 Noen tunge samfunnstrender Norge, herunder også Ringerike, er på vei inn i kompetansesamfunnet. Der gjelder nye lokaliseringsfaktorer for mennesker: Jakten på det gode bosted blir helt sentral Økt reisevillighet gir et stort arbeidsmarked Jakten på næringskompetanse blir viktig både for bedriftene og kommunen Utviklingspregede bedrifter flytter dit den attraktive næringskompetansen velger å bo

16 Jakten på det gode bosted Økt velstand og økt utdannelsesnivå i samfunnet gir større mobilitet og økte muligheter og større bevissthet for valg av bosted Særlig gjelder dette hos jentene, de er de som bestemmer bostedet! Kommuner med trygge oppvekstmiljøer og et attraktivt boligtilbud vinner kampen om befolkningsveksten Befolkningsveksten gir samtidig en raskt økende kompetansetetthet, og blir en ny drivkraft i kommunens næringsutvikling. Hva kan Rauma gjøre for å bli et godt bosted?

17 Attraktivitetsfaktorer som bosted Det gode bosted karakteriseres ved: En akseptabel arbeidsreise, og først når det er i orden: Attraktive, sentrumsnære boligtomter Greie naboer og et godt sosialt nettverk Godt utbygget sosial service i lokalmiljøet, 5 min regionen Gode oppvekstvilkår for barn i trygge omgivelser Gode miljøkvaliteter God tilgang på fritidsaktiviteter, rekreasjonstilbud Et godt utviklet kommunesenter med bykvaliteter og et godt lokalt kulturtilbud Kommuner som kan tilby dette vinner kampen om den kompetanserike arbeidskraften

18 Reisevillighet I 1955 var gjennomsnittlig daglig reiseavstand mellom hjem og arbeid 1,5 km. Folk syklet på arbeid I 1988 hadde gjennomsnittlig daglig reiseavstand økt til 31 km. Folk hadde fått bil. I 2010 var gjennomsnittlig daglig reiseavstand rundt 45 km Jo høyere utdanningsnivå en arbeidstaker har, desto mer spesialisert arbeid ønsker han, og desto lenger er han villig til å reise

19 Kampen om næringskompetansen Næringslivets krav til kompetanse øker mye raskere enn det arbeidsmarkedet kan tilby. Særlig mangler ingeniører Næringskompetanse blir dermed en betydelig knapphetsfaktor for bedriftene og kommunene Næringskompetansen søker mot det gode bosted og fellesskap med likesinnede mennesker Kompetansekrevende bedrifter tenderer mot å flytte etter, dit næringskompetansen velger å bo Attraktive bostedskommuner vinner på alle fronter. Hva kan Ringerike gjøre med dette?

20 Image; kompetansesamfunnets mantra Kompetansesamfunnets folk velger sitt bosted Steder med en utviklingspreget og utviklingsrettet image vinner kampen om kompetansen En slik image skapes gjennom: Suksess med befolknings og næringslivsvekst Gode bostedskvaliteter og kommunal service Kulturelle vannhull og møteplasser Urbane bykvaliteter Aktiv markedsføring, profilering, kulturarrangementer Det gjelder å skape et utviklingspreget image!

21 Og hva skal så Ringerike gjøre med dette? Bør Ringerike henge seg enda mer på Oslo-området, og satse på tilflytting og utvikling av bostedskvaliteter? Eller bør regionen de første årene satse på egen næringsutvikling, og utvikle nye markeder og entreprenørskap? Hva skal man i så fall satse på: Kan man få noe ut av treklyngen og treforedlingskompetansen? Kan knoppskyting fra eksisterende bedrifter gi nye produkter? Kan samarbeid med høgskolen gi nye muligheter? Er det muligheter i et raskt økende petroleumsmarked? Eller er det andre områder en bør satse på Og hvordan kan man forberede seg på kompetansesamfunnet? Dette er tema for denne utviklingsstudien

Infrastruktur og boligutvikling som motor for regional vekst

Infrastruktur og boligutvikling som motor for regional vekst Norsk Form 2010 Infrastruktur og boligutvikling som motor for regional vekst Muligheter og strategier Samfunnsøkonom Erik Holmelin, Agenda Kaupang AS Muligheter for næringsutvikling Norge er utsatt for

Detaljer

Ringeriksvirkninger RAPPORT. Utviklingsanalyse for Ringeriksregionen 12.01.2014. Rapport nr.: Ringeriksvirkninger. Strategisk utviklingsanalyse

Ringeriksvirkninger RAPPORT. Utviklingsanalyse for Ringeriksregionen 12.01.2014. Rapport nr.: Ringeriksvirkninger. Strategisk utviklingsanalyse Ringeriksvirkninger Utviklingsanalyse for Ringeriksregionen RAPPORT 12.01.2014 Oppdragsgiver: Ringerike utvikling AS Rapport nr.: Rapportens tittel: Ringeriksvirkninger. Strategisk utviklingsanalyse Ansvarlig

Detaljer

Sogn og Fjordane mot 2030

Sogn og Fjordane mot 2030 Sogn og Fjordane fylkeskommune Sogn og Fjordane mot 2030 Foto: Harald M Valderhaug Utviklingsanalyse for petroleumsvirksomhet RAPPORT 20.1.2013 Oppdragsgiver: Sogn og Fjordane fylkeskommune Rapport nr.:

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling FLORA KOMMUNE. Flora rådhus, rettssalen

Formannskapet. Møteinnkalling FLORA KOMMUNE. Flora rådhus, rettssalen FLORA KOMMUNE Formannskapet Møteinnkalling Møtedato Møtestad Møtetid 18.02.2014 Flora rådhus, rettssalen Kl. 1200 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om;

Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om; Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om; Flere arbeidsplasser i Jevnaker gjennom nyetableringer og vekst i eksisterende næringsliv Bedre kunnskap om næringslivet

Detaljer

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen

Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Oppdragsgiver: Mosseregionens næringsutvikling AS Kontaktperson i Analyse & Strategi AS: Øyvind Såtvedt Tema: Selskaper: Forfattere: Kvalitetssikring: Strategisk

Detaljer

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34 2.2.1 DAGENS SITUASJON 8 2.2.2 BESKRIVELSE AV TILTAKETS EFFEKT/PÅVIRKNING 8 2.2.3 VURDERING AV TILTAKETS KONSEKVENSER 9 2.2.4 RANGERING AV HOVEDKORRIDOR-ALTERNATIVENE 10 2.2.5 NÆRMERE OM TRAFIKKGRUNNLAG

Detaljer

Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter

Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter av Morten Ørbeck Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter av Morten

Detaljer

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune Dokumentnr A008188-1 Versjon

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Hydro, Olje Energi. Karmøy vindpark. Samfunnsmessige konsekvenser

Hydro, Olje Energi. Karmøy vindpark. Samfunnsmessige konsekvenser Hydro, Olje Energi Karmøy vindpark Samfunnsmessige konsekvenser Hydro, Olje Energi Karmøy vindpark Samfunnsmessige konsekvenser AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542 1302 Sandvika

Detaljer

Bremangerlandet vindkraftverk

Bremangerlandet vindkraftverk Bremangerlandet Vindpark AS Bremangerlandet vindkraftverk Foto:NVE Samfunnsmessige konsekvenser RAPPORT 1.7.2011 Agenda Kaupang AS Fjordveien 1 N-1363 Høvik www.agendakaupang.no firmapost@agenda.no Tel

Detaljer

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi )

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune Trøndelag i tall Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Utkast pr 26.01.15 [Velg dato] 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 4 Regioner

Detaljer

KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL

KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL FAKTAGRUNNLAG FOR VURDERING AV KOMMMUNESTRUKTUR I SØR-ØSTERDAL Av Bjarne Jensen, Alexander Berg Erichsen og Rune Antonsen. 11.09.2014 1 INNHOLD:

Detaljer

SØRUM: STATUS FOR 2014

SØRUM: STATUS FOR 2014 1 SØRUM: STATUS FOR 2014 Sørums befolkning, arbeidsmarked og næringssammensetning Innhold Side Statistikkdel side 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling 2 9-12 2. Den lokale arbeidskraften 3 13-15

Detaljer

Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord

Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord Foto: Glomfjord Industripark Mars 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1. Innledning...

Detaljer

Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune

Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter: Arild Vangstad Tittel Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter Arild Vangstad Rapport Prosjektrapport nr. 11/2006 ISBN-nummer ISSN-nummer

Detaljer

Nord-Norsk Rådgiverkonferanse 15. og 16. november

Nord-Norsk Rådgiverkonferanse 15. og 16. november Nord-Norsk Rådgiverkonferanse 15. og 16. november Fremtidig behov for arbeidskraft i nordområdene/ Nord- Norge sett fra NAVs side Hvilken utdanning bør nordnorsk ungdom satse på? Avdelingsdirektør Kjell

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015

Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015 Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015 Utarbeidet av NAV Østfold November 2014 Innhold 1. Oppsummering og perspektiver... 2 2. Vurdering av fjorårets

Detaljer

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Rapport 2010: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard Trine Kvidal Tittel: Forfattere: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard og Trine Kvidal Norut Alta-Áltá

Detaljer

Næringslivets styrker

Næringslivets styrker ØF-rapport 12/2014 Næringslivets styrker Næringsanalyse og relatert variasjon i Gjøvikregionen, et pilotprosjekt av Katrine Gløtvold-Solbu, Atle Hauge og Morten Ørbeck ØF-rapport 12/2014 Næringslivets

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Konsekvensutredning Trysilfjellet Sysselsetting og bosetting.

Konsekvensutredning Trysilfjellet Sysselsetting og bosetting. ØF-rapport nr. 14/2006 Konsekvensutredning Trysilfjellet Sysselsetting og bosetting. Svein Erik Hagen og Reidun Grefsrud ØF-rapport nr 14/2006 Konsekvensutredning Trysilfjellet Sysselsetting og bosetting.

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

NORDNORGES LOGISTIKKHOVEDSTAD

NORDNORGES LOGISTIKKHOVEDSTAD JUNI 2015 NARVIK KOMMUNE NORDNORGES LOGISTIKKHOVEDSTAD HANDELS- OG NÆRINGSANALYSE FOR NARVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2015 NARVIK KOMMUNE

Detaljer

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Buskerud svært ulike utfordringer Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering

Detaljer