~ laussal kr 20.- ~ Nr Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30"

Transkript

1 Nr Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen, i nye klubbdrakter. Me ønskjer lesarane ei god påske!

2 DET VAR EIN GONG.. Er det nokon som hugsar kva som hende på Nor-Kroa fredag 19.mars 1982? Då vart det halde eit viktig allmannamøte der. Opptakten til dette var at dei få som dreiv med idrett i krinsane synes det var for gale at dei alltid måtte reise til Etne eller Skånevik for å delta på fellestreningar. Særleg for dei minste var dette ofte vanskeleg, ikkje alltid like enkelt for foreldra å ha høve til å kjøra dei dit. Så her var det fleire som meinte at det måtte vera mogeleg å starta med eigen idrettsforeining for krinsane. Og difor vart så nemnde møte halde, med svært godt oppmøte, seier protokollen. Stemninga var positiv, og det vart sett ned ei nemnd som skulle sjå på korleis dette skulle organiserast. Alternativa var: 1. eige sjølvstendig lag 2. som ei undergruppe i Ungdomslaget 3. gruppe/avdeling under anten Etne IL eller Skånevik IL Det siste alternativet vart nedstemt. I nemnda sat Lars Stålesen, Harry Hustoft, Laila Frette, Gisle Sellevold, Olav Samland. Og den 2.april -82 vart så skipingsmøte halde. Der kom ein fram til at idrettslaget skulle skipast som eit eige uavhengig lag. Navneforslaga var Stordalen Glimt og IF Klypetussen. Forslaget til Harry, IF Klypetussen vart vedteke, av di det ville omfatte alle 3 krinsane og ikkje berre Håland og Frette som Stordalen Glimt ville gjort. Alle kjende jo til Klypetussen som budde oppå Klypetunellen, midt mellom dei 3 krinsane. Den valde nemnda utgjorde så det første styret i foreninga, med Laila Frette som forkvinne. Frå stiftingsmøtet i IF Klypetussen heime hjå Harry. Frå venstre ser me Laila Frette, Gisle Sellevold ( med Åse i fanget), Olav Samland, Harry Hustoft og Lars Stålesen. 2

3 Dette var altså starten og 30 år er gått, - med mykje moro, godt humør, sunne aktivitetar og idrettsglede, og mykje god samhandling i dugnad for felles beste! Aktiviteten i laget har kanskje ikkje vore like stor på alle frontar dei siste åra. Men med alle unge familiane som har etablert seg i krinsane no og den store auken i antal born, skulle det liggje godt til rette for vidare arbeid. Arbeid som det er viktig å slutta opp om dersom ein vil ha levande, aktive grendelag også i utkantane. Så 2012 er altså jubileumsår for IFK, noko det er planar om å markere med ein fest til hausten sidan april er ei vel travel tid for å få til noko slikt. Her tar me med Klypetussen`s kampsong som me fann i det første nr. av Klypeposten frå mai 1983, skrive av Klypetussa, kven det nå måtte vere. Klypetussen, kom bli med! ikkje berre sett deg ned! Klypeløpet- Riksveg 13 Det er løp som gjer deg spretten! Gateløp på Håland, Frette Dei får også fram litt svette. Og dei samlar mykje folk kanskje treng me Klypetolk? Klypetussen gjer oss gla` derfor har me det så bra Om me taper på ei mil tar me det jo med eit smil!! Ivrige småtussar på Hålandsløpet. Nokon som kjenner seg att? 3

4 Om våren I jorda var kaldt av klakje, Og allting var frose til, Men livet det kom tilbake skapt som på nytt, om du vil. I går såg eg krokus blomen. Eg såg han då sola skein. Or kulde han fram var komen sjølv om han berre var ein. Snart yrer det fram. Om våren vert mauren i tuva vill. Det yrer slik fram at dåren må sjå at ein skapar er til. Kvar vår er eit evig under. eg rastlause ferdamann lyt stansa og gi meg stunder, ute ved blomen eg fann. I jorda var kaldt av klakje, og allting var frose til, men livet det kom tilbake skapt som på nytt, om du vil. Birger Røksund **************************************************************** Klypeposten beklagar Klypepost-redaksjonen seier seg leie for at navnet på den som hadde skreve stykket om Josef og Maria i julenummeret, ikkje kom med. Det var presten vår, Per Hjemdal, som hadde sendt oss det. 4

5 *************************************************************************** Fo r året har desse vore med i hovudstyret: Olav Samland - Leiar - Ne stleiar K ari Aakra - Skriv ar Vibeke Sævarei d - K asserar Synnøve Sævareid - Styremedlem Erling Åkra - 1. v aramedlem Ståle Tungesv ik - 2. varamedlem Hovudstyre t har i år h att 4 st yr emøter. Me h ar h at t ansvar fo or å arrangera a alle mindre løp og friidrettsstemner i laget. Kjell M agne frå friidrettsgruppa har møtt på våre møter, og hjelpt til på både hoppcu p og løp. Som delarr angør i Postvegmarsjen, Langfoss Opp og Langs Åkrafjorden har me også hatt litt arbeid der. Me har gjennom sommaren jobba med å få ny overtrekksdrakt til laget. De i vart klar e for utleve ring ut på hausten. N ye lø psdrakter vert jobba med nå i vinter. Treningsutsstyret i kjellaren har i periodar blitt flit tig brukt til eigen trening av fleire medlemmer. Planen fram ramover er å få samla utstyret i dei to nyaste klasseromma i kjellaren, og på sikt fornya noko av utstyret. Tidt akarutstyret me skulle kjø pa saman med Langfoss Opp og dei to andre idrettslaga i fjorden (IL Gro og Fjæra & Rullestad IL) kjøpte me på vårparten. Men etter innkjøringsproblemer trektee dei andre seg inntil vidare. Difor har I FK kosta heile summ en på over ,- kr. Gjennom året har fleire av IFK sine medlemmer delteke på dei flestee lokale mosjonsløpa. Kan nemna at Leif Halleland til nå i karrieren har fullført 75 maratonløp. Laban Siro, som i år har sprun ge fo or IFK, h ar vu nne fl eire store løp både i Sv erige og h er i Noreg i året so m gjekk. 5

6 Utanom løpa i Klypekarusellen er det hoppcupen som trekkjer flest av våre unge til ungdommeleg kappestrid. Måndags-treningane på Sævareid Skule har gamle tradisjonar å byggja vidare på, med underteikna som ansvarleg i år. Det har vore litt lite folk nå i haust, men me håpar det tek seg opp når eit nytt år kjem i gong. Kjell Magne prøver å samla nokre foreldre for at dei ilag kan få istand trening for dei minste utover vinteren. Sykkelgruppa har både eiga årsmelding og Facebook-gruppe. Dei har fått med seg ein del nye syklistar og satsar friskt framover, med både sykkelløp og faste fellestreningar. Ski & Fjellgruppa har hatt ei aktiv førjulstid med å telja antal nuteringar i dei 9 fjellbøkene som er lagt ut. Nutafesten er planlagt på nyåret for å få litt betre tid til arbeidet og ikkje minst premieringa. Sist vintersesong tok det ei tid før snøen kom. Men me fekk aldri så gode forhold som i fjor. Det passa ikkje å laga til skirenn dei dagane det var nok snø. Me er på utkikk etter ny snøscooter, og håpar på ein god snøvinter. Klypeposten har i år hatt to nummer. Og som alltid er det kjærkome for heile Stordalen når bladet kjem. Dei har eiga årsmelding. Etne Kommune har planar om å kvitta seg med nedlagde skular, også Sævareid Skule. Utover våren må me i grenda ta stilling til om me vil bruka skulen vidare i idretts-foreininga og som hus for våre andre lokale og kulturelle aktivitetar. I den anledning har me laga til eit utvida husstyre med representantar frå dei fleste interesser i grenda. Forhandlingar med kommunen kan verta aktuelt i løpet av våren. Avslutningsvis vil me for 2012 håpa på ein auka idrettsleg aktivitet, og at mange ser den sosiale glede med å hjelpa laget som funksjonær i ein eller annan form. Som ung og frisk 30-åring vil IFK utover året ha arrangement for å markera jubileet. :o) ---Høvding--- 6

7 IF Klypetussen Av: Reinert Frette. Eg vil byrja med «byrjinga». Ein må heilt tilbake til året Grendeskulane i Etne var i ein dårleg forfatning, og kommunen såg at det var ingen veg utanom - skulane måtte rustast opp sjølv om kommunen hadde dårleg råd. Men ein kunne ikkje gjera alt på ein gong. Det vart sett opp ei «prioriteringslista». Til tross for at Sævareid skule truleg var den skulen som trong mest til opprustning og utviding, vart den av ein eller annan grunn sett nedst på prioriteringslista. Me veit ikkje kvifor. Dei gamle skulekrinsane Håland, Frette og Sævareid var samanslegne tidlegare. Det var bestemt at skulestaden skulle vera på Sævareid, men bygningen vart aldri utvida til å ta imot elevane frå alle tri krinsane. Ut frå elevmengda skulle ein hatt ca 350 kvadratmeter med undervisningsrom. Men ein hadde berre 47 m2 som var lovlege. Lærarane vart tvinga til å undervisa i bodar, kott og kjellarrom som ikkje var godkjende. Ja, til og med lærarrommet vart brukt til undervisningsrom. Til stor ulempe for både elevar og lærarar. Det viste seg etterkvart at heile skulesaka var «ein varm potet» som var svært vanskeleg å takla for dei som var så uheldige å koma borti dette. Kampen stod på i åra 1979, 1980 og Eg vil avgrensa meg til å avslutta heile saksgangen med kort å seia at krinsen vann fram med ei rettmessig utbygging i Me som var med i «Nemnda for utbygging av Sævareid skule», prøvde så godt me kunne å halda bygdefolket orientert. Og eg hugsar at på første møtet me hadde, vart me samde om at alle argument og opplysningar me gjekk ut med skulle vera sanne. Me var nøye med å kvalitetssikra opplysningar som vart brukte. Me vart ved eit par høve skulda for å fara med usanningar. Og då hugsar eg at me sterkt tilbakeviste skuldingane. I siste rapporten til bygdefolket stilte me eit spørsmål: bør me ha ein Stordalen og Sævareid velforening? Me såg for oss eit grendalag som kunne passa på at også me fekk ein del av samfunnsgoda. Me la skulestriden bak oss. Og i same rennet gjekk ein del av oss saman og teikna oss på eit korrespondansekurs som heitte «Lokalsamfunnet i grisgrendte strøk». Det var Selskapet for Norges vel som arrangerte kurset, og me tykte at dette var noko som passa for oss. Me var ei gruppe på seks personar. Det var Gisle Sellevold, Aslaug og Lars Stålesen, Eirik T. Sævareid, Jakob Øvernes og Reinert Frette. 7

8 Dette var svært sosialt, og me hadde det kjekt i lag. Me hadde åtte undervisningsbrev med oppgåver som me skulle svara på. Til slutt skulle kurset munna ut i tiltak som me kunne tenkja oss å setja ut i livet. Det var då nærliggjande å stabla på beina eit grendalag. Me kontakta ein del personar som sa seg villige til å vera med på dette, og me valde eit interimstyre på seks personar. Me må vel vera så ærlege at me vedgår at grendalaget ikkje «slo heilt til», slik me hadde tenkt. Men eg trur at dette kan skuldast at me hadde eit ungdomslag med stor aktivitet den gongen. Og på ein liten plass som her er det begrensa kor mykje folk vil gå ut, og vera med på. Gisle kom så med nokre tankar han hadde gjort seg om eit idrottslag. Eg kan ikkje hugsa at det var noken som hoppa i taket for dette forslaget. Trur ikkje akkurat at han fekk noko motbør, heller. Men personleg var eg helst skeptisk til dette. Det er no ikkje så lange vegen til Etnesjøen eller Skånevik. Og i Åkrafjorden var det også eit aktivt idrottsmiljø. Og så er det ingenting som gjer seg sjølv i slikt lagsarbeid. Eg såg i grunnen for meg at dette kom til å bli vanskeleg, men hadde sjølvsagt ingenting imot at det kunne bli eit aktivt idrottsmiljø i bygda vår. Me gjekk inn for dette, men Gisle var den som måtte dra dette lasset. Han laga eit skipingsmøte. Eg hugsar at eg rådde til at ein kunne gå ilag med Stordalen og Sævareid ungdomslag og arbeida under same paraplyen. Meinte at dei lettare ville lukkast med eit samarbeid. Men der var Gisle bestemt. Han meinte at det skulle gå heilt bra å driva laget sjølvstendig! Sjølv om det kanskje var fleire skeptikarar mellom oss, så var det ingen som kom med andre forslag. Og det blei slik Gisle hadde tenkt seg det. Og idrottslaget vart skipa 2. april og no skriv me 2012, og laget lever i beste velgåande. Eg kan ikkje tenkja meg at noken hadde drøymt om at laget skulle bli så vellukka som det er blitt. Ikkje berre med idrottsprestasjonar, men like mykje i det sosiale livet i bygda. Idrottslaget har medlemmer frå mange verdenshjørner, og er blitt kjent landet rundt og meire til. Ja, det er heilt makalaust heile greia. Bygdafolket må retta ein stor takk til alle som har stått på for dette suksesslaget i alle år. Og me ynskjer til lukke med 30-årsjubileet og med framtida. 8

9 9

10 Dagens navn har som mange andre begynt i det små. Den første spretten med hopp-cup, terrengløpsk arusellar og lokale skirenn. Ofte gjennomført i godt samhald og samarbeid med konkurrentar, for så å gå inn i kni vskar p duell mot målstrek en. Dugnadsa rbeidet bestod i del vis "påtvunge" lod dsalg og salg av Klypeposten rundt om i bygda og kommunen munen ellers. Når det blei snakk om å reisa ut av bygda for å delta på aktivitetar - feks Holmenkollst llstafetten, så var det ikkje lett å få eit ja. Som ihuga Dalspatriot kunne j o ikkje avstan den bli for stor. Etterkvart som eigen familie vart stifta kom igjen den sterke dugnadsånda til syne. Med eit stort pågongsmot, sitt ansvar bevisst og positive syn på p roblemløysning v art HO viktig for vidare arbeid i laga. Ho gjer ein enorm innsats, har vore innom SSUL. Bidrar til mykje i IFK og jobbar stort for grenda som heilhet. Har vore ein stor pådrivar og god hjelp for grautateltet, basarar, Langs Åkrafjorden og andre tilstellingar i laget. Me kan takka ka ho (med fleire) fo r arbeidet i forb ind else med ballbing en i gre nda. Og med m ott oet " Detta ska me kl ara" fortj enar ANNE ELIN LJUSNES SÆVAREID å bli til delt IFK s in innsatsp okal for året

11 MØSSEGRONUTEN Frå Markhusgarden kan ein sjå Møssegronuten med sine 1136 meter over havflata. Det er fint når ein står nede ved garden og ser nuten i kveldssola; det er den som lokkar deg opp. Det er fleire vegar opp til toppen. Ein kan fylgja turistvegen opp forbi Vetlebu, og forbi hytta ved Gamlestøl opp mot Beintfram og Fagerskardheia. Derifrå tar ein vegen til venstre forbi Nutatjørna og føl det fine fjellterrenget opp mot varden. Ein kan og taka turen opp mellom Markhusstølen og Møssegro, forbi dei store steinane opp bratthenget opp mot nuten. Men der bør ein vera litt lokalkjend. Den tredje vegen er opp stølsvegen til Flathaugen og Møssegro. Ta turen vidare opp Indredalsbrekka opp til Indredalsvatnet. Ta opp bratthenget til høgre, og ein kjem då opp til flatene der Kuskardvatnet ligg. På vegen opp til nuten, går ein over med utfallsosen, og går i eit kupert fjellterreng, der det ligg store uradrag på venstresida. Oppe ved den fint mura varden er det ei utroleg utsikt som møter deg. I søraust ser ein Torvenut, Helgedalsnuten og saudafjella. I sør ser ein Skautanuten og utover Gråhorjo og Ingeborgnutane. Langt ute ser ein etnefjella. Mot vest er det bjoalandet, stordøya og havet som møter auga ditt. Mot nordvest er det fjella i Kvinnherad. Ein ser inn mot Eikemo, Lundalen, og bak dei ligg sjølvaste Folgefonna og lyser mot deg. På min veg til Larsebu, går eg ned på baksida av nuten. Eg går då forbi ei sprekka i nuten - om lag 80 - til 100 m lang. Ulik breidde, men der eg hoppar over, er ho smal, om lag 50 cm. Slepp ein ein stein nedi, tar det ei tid før ein høyrer han tar botn. Ein bør vera litt forsiktig når ein har små ungar med seg. Møssegronuten burde vore meir besøkt. Her er det fint å gå. Ein kan og ta det som ein fin rundtur. Lars E. Lundal 11

12 Klypetuss-minne Me har utfordra nokre klypetussar til å dela eit klypetuss-minne med lesarane. Oliv Enge Dei første åra med Klypeposten var harde tider. Me hadde ingen datamaskin til å redigera stoffet på dei første åra, så det blei mange lange økter. Eg minnast spesielt ein gong, då redaksjonen jobba heile natta for å få ut Klypeposten til rett tid. Olav, Gisle, Mona og eg sat oppe heile natta og jobba. Randi Frette I den spede begynnelsen av If Klypetussen gjekk eg framleis på barneskulen. Hugsar me hadde diskusjonar om kva laget skulle heita, og så hugsar eg kor spennande det var då dei blå t-skjortene med teikning av klypetussen frampå, kom. Me hadde fellestreningar med m.a. jogging t/r Frette til Flåte (og det var vondt med sting i sida...) Og så var det litt kjekt med Fretteløp, Hålandsløp, Klypeløpet mm. sjølv om eg stort sett var av dei siste som kom i mål Gratulera med 30 spreke år! Helsing Randi Frette. Olbjørg Rame Hugsar godt ein artig ting frå den tida eg var med i styret som kasserar, og møta gjekk på omgang mellom oss i styret. Eg fraus alltid veldig på beina, og då var det at Terje Håland kom på at han kunne sitja på beina mine og varma dei! Sidan vart dette eit fast ritual på styremøta, vart det for kaldt på beina ja, så stilte Terje opp som fotvarmar! Per Rullestad Klypetussar på tur. Etter mange år i Klypetussen er det fleire gode minner som aldri kjem til å gå i gløymeboka. Ei heilt spesiell historie vil eg no fortelja om. Seinhaustes, for mange år sidan,la Skjalg, Terje og eg i veg opp Langfoss, forbi Vaulo og til Tørvenuten. Kan tenkja meg at Tørvenuten var "farande fant" dette året. Veret var fint, og ettersom eg hadde høyrt rykte om at det gjekk eit lam åleine i Rullestadbeitet,for vi straks avgarde. Inne ved Trongaskaret såg vi spor etter lam i snøen. Med tre spreke karar på jakt, kunne det berre enda på ein måte. Med lammet på ryggen la vi i veg heimover. Brått la Terje merke til ein rypeflokk som gjekk og beita like framfor oss. Han treiv ein stein og kasta, og eine rypa vart liggjaande livlaus på bakken. Ei slik rypejakt var første og heilt sikkert siste eg nokon gong får vera med på. Seint om ettermiddagen kom vi slitne, men glade og fornøgde til gards. I eine sekken låg der eit levande lam, og i andre sekken låg ei steindau rypa. 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 IF Klypetussen Årsmelding 2011 sykkelgruppa. Sykkelgruppa har hatt større aktivitet enn på mange år. Det er no ei god medlemsgruppe der fleire også deltek på ritt. Styret: Medlemmer i styret har vore: Oliv Enge, Knut Leknes, Johne Lilledal, Jan Otto Mæland og Dagfinn Garnes- Johnsen Styremøte: Sykkelgruppa har hatt tre styremøte i 2011 Arrangement: Etne Tempo. Rittet vart arrangert 7. april som veterancup. Det var 19 deltakarar. Løyperekorden til Dag Foseid, Stord SK med tida vart ikkje slått. Beste tid var Deltakarane skrytte av løypa. Skånevikstranda Rundt. Rittet vart arrangert 19. juni etter ein pause på 4 år. Det var 51 deltakarar. Deltaking på ritt: Medlemmer i IFK har delteke på følgjande sykkelritt i 2011 Hårfagrerittet, Bergen Voss, Odda Bø, Skånevikstranda Rundt Kurs: Trening: I mars deltok Angar Grindheim og Kjetil Selland på Trenar 1-kurs i Vats I januar til mars deltok Dagfinn Garnes-Johnsen på Trenar 3-kurs på Gardermoen. I januar deltok Dagfinn Garnes-Johnsen på trenarsamling for NCF sine trenarinstruktørar. I desember deltok Dagfinn Garnes-Johnsen på arrangementskurs i Bergen. IFK har i 2011 hatt tilbod om sykkeltrening for born og unge. Før ferien var det med 8 born i alderen år I tillegg har me hatt faste treningar to dagar i veka for vaksne. I desember starta sykkelgruppa opp med spinning på Etne Fysioterapi & Trening. Treninga går føre seg ut mars. Me er 5 medlemmer på denne treninga. Pr var det 20 medlemmer i sykkelgruppa Dagfinn Garnes-Johnsen ************************************************** Klypeposten tek med at det i sykkelrittet Bergen Voss den 4. juni er påmeldt 10 stk. frå IF Klypetussen. Me ønskjer lukke til! 17

18 Kor e dei no? Me fortset intervjuserien vår med utflytta klypetussar, og denne gongen har me teke ein prat med Oliv Enge, som har vore medlem i IF Klypetussen frå stiftingsåret. Når vart du medlem av IF Klypetussen? Eg blei medlem i IF Klypetussen stiftingsåret 1982, og har vore medlem alle år sidan. Kva aktivitetar var du med på? Her hadde det sikkert vore lettare å svara kva eg ikkje var med på; Det starta opp med jogging og løp. Det første løpet eg var med på, trur eg var Klypeløpet. Det var rett etter eg hadde skada meg på sykkel, hausten før, Då eg sprang Klypeløpet hadde eg blitt operert for andre gong og sprang med surra kjeve. Eg hugsa eg gjekk rundt med ei lita avbitartang i lomma i dei tider. Den skulle eg bruka til å bita av strengen i munnen, i tilfelle eg fekk pustevanskar eller måtte kasta opp. Det neste ein starta opp med eller vidareførte var skigåing. Når eg seier vidareførte, kjem det av at brødrene mine og to nabogutar, Sigmund Sævareid og Per Agnar Sævareid hadde skipa Kyrping Idrettslag (KIL) ein del år tidlegare. I dette laget hadde me avvikla kombinert konkurranse, langrenn og hopp. Den konkurransen fann stad ein søndag. Langrenn før middag og hopp om ettermiddagen. Eldste bror min, Thoralf blei diska etter langrennet, då han passerte på nedsida av ein stein i staden for på oppsida. Reglane tillet ikkje juks i dei tider. Resultatet blei jo at hopprennet om ettermiddagen fann stad utan at nemnde person stilte, då han blei sur, eller var det kanskje vèrutsiktene som var sure. Nei, det siste var lite sannsynleg, då det var søndag og butikken til Ola Hansen var stengt. Ola varsla alltid vèret når ein var innom og handla. Eg minnast at standar varslet om vinteren var "Sydvest og regn til kvelden, så pass på å bruka snøen nå. " Dette blei eit lite tilbakeblikk til før IF Klypetussetid. I Klypetida blei det gått skirenn på Hålandsheia og på Olalia pluss ein del renn lengre vekk; som i Sauda - Svandalen Rundt og i fjernare st røk t.d. Dyrskarrennet, Skarverennet, Birkebeinaren og Grenader-løpet. Sistnemnde Grenaderen, var ein skikkeleg kraftprøve på 9 mil, frå Hakadal Verk til Gjellebekk Skanse. For dei som er opptekne av tidfesting, fann dette stad i Eg trur skiløpet ikkje finst lengre. Seinare blei det populært å gå på fjelltoppar, noko eg var ivrig til då eg delvis budde heime. I dag blir det mest til at ein går på toppane i Tysvær, les åskammane - for det er knapt det ein kan kalla fjell her i Tysvær. Kva er vel ein topp på litt over 600 m, Lammanuten, den høgaste toppen? (Det kan i alle fall ikkje kallast ein fjelltopp for ein som kjem frå Etne kommune. Andre aktivitetar eg har vore med på er biathlon, triatlhon og sist men ikkje minst sykling. Biathlonen blei arrangert i Skånevik ein gong. Den bestod av løp og rulleskigåing trur eg, viss eg ikkje tar heilt feil. Triathlon har eg vore med på to utgåver av full pakke, 3800 m symjing, 18 mil tempo på sykkel og ein full maraton som dessert til slutt. Etter å ha fullført denne såkalla Iron Man utgåva, var eg faktisk ikkje istand til å eta ein is ein gong, og det var snakk om ein Pin Up. Men den gongen eg desidert tok meg mest ut var på sykkel. Det skjedde første gong eg sykla Paris Brest Paris i 1995, då var eg så trøtt, at eg sovna på sykkelen og vakna på veg inn att på vegen frå venstre grøftekant. Men kva kan ein venta etter å ha sete på sykkelen bortimot 75 timar mest utan søvn. Målet blei nådd etter 89t og 33min. Det gjekk raskare i 1999, då tilbakela eg den samme distansen på 69t og 16 minutt. 18

19 På sykkel har eg vore med på mykje og opplevt mange flotte stunder; Sykla Haukeliruta Odda- Bø, 20 gonger, Trondheim - Oslo 15 gonger, Jotunheimen Rundt 15 gonger og deltatt i nordisk veteranmeisterskap i Danmark, Sverige og her heime i Norge. Medaljar har det blitt alle tre stadene, i alle tre valørane. Det var nok gjevast å få den første gullmedaljen i Danmark, der eg slo nummer to ei svensk dame med 6 tidels sekund. Nei, nå må eg stoppa med å fortelja om sykling, ellers blir eg ikkje ferdig før langt på natt. Har du nokon spesielle minne/opplevingar frå denne tida? Spesielle minner frå Klypetusstida finn ein jo over, men eg får vel kanskje ta med første turen til Holmenkollen, då Bente Håland og Agnethe Hustoft og eg hadde laga oss ein stor heia plakat. Denne plakaten fanga nok ein av journalistane i Aftenposten opp, for i mandagsutgåva stod det bilde av ryggen min ikledd klubbdrakt - med følgjande tekst under: "Vi formoder at idrettsforeiningen Klypetussen løp og ikke kløp under gårsdagens konkurranse". Eg må jo ærleg tilstå at eg ikkje gjorde noko av delene, sjølv om eg i ettertid blei skulda for å ha sprunge denne helga. Grete Waitz løpet blei arrangert for første gong dette året. Ni år seinare fekk eg 10 års diplom og blei gratulert som ein av dei som hadde delteke alle 10 åra i løpet; slik er det når arrangøren ikkje har orden i logistikken sin. (for det er vel ikkje feil i statistikken her. Når flytte du frå Etne kva jobbar du med og kvar bur du i dag? Kva tid eg flytta frå Etne er ikkje så godt å seia, kanskje var det i 1982 då eg starta på Tre og metallforming på Voss eller kanskje det blir rettare å rekna hausten 1992, då eg starta som lærar i Nedstrand. Eg utdanna meg til lærar etter å ha gått på vidaregåande i Ølen og tatt siste året på Stord. Etter å ha jobba 16 år som lærar hoppa eg av og starta i på ein ny yrkeskarriere som ingeniør i Tysvær kommune, der eg jobbar i dag òg. Dei første 5 åra i Tysvær budde eg i Nedstrand, der eg leigde eit kommunalt hus som Knut Molnes, bl.a. rektor ved Enge skule i mi ungdomsskuletid der og seinare då eg jobba der som vikar eit halvt år før eg tok lærarskulen hadde budd i. Så budde eg ein del år i ei leilegheit som eg kjøpt i Førresfjorden, før eg flytta saman med ein eg traff gjennom sykkelsporten. Me bur idag i Førresfjorden i huset som han hadde bygd før vår tid. Den store idretten vår er framleis sykkel, men det blir mindre tid til det no, då me begge er opptekne av båt og sjø. Mange av helgane i sommarhalvåret blir tilbrakt i sandviken Marina. 19

20 Bäste Oliv! Laholms kommun i Halland i Sverige vil framføra sina hjärtliga gratutioner på fødelsedagen. Det är så at vi i Laholm har en gata kallad Olivgatan. Den är egentligen døpt efter frukten oliv, men eftersom vi inte kan gratulera alla olivfrukter i världen, har vi valt ut dig, som ju faktiskt heter Oliv! Eit koseleg minne frå ein del år sidan, då Oliv sykla Laholm 6 dagars. Denne mailen fekk ho etterpå frå kultur-sekretæren i Laholm kommun. Litt artig, då ho i dag jobbar nettopp med adressering i Tysvær kommune. Me klypetussar nyttar høvet til å gratulera Oliv med rund fødselsdag i år og ønskjer lukke til vidare! ********************************************* Nytt frå Trivselsgrenda Stordalen og Sævareid Trivselsgrenda har nå sendt inn søknaden til lavvo-prosjektet i Drevåsen. Me håpar og trur at kommunen er positive til dette. Dersom me får godkjent søknaden, vert neste steg byggjemelding. Prosjektet er ikkje ferdig finansiert ennå, men me har søkt om midlar i landskapsparken. Me har og fått støtte frå Etne sparebank. Me i trivselsgrenda gledar oss til å byrje på prosjektet, og håpar mange i bygda vil vere med på dugnad når den tid kjem. Halvor Sævareid har allereie hogd ned stokkar til reisverket. ( Bra jobba Halvor.. ) **************************************************** Frå biletarkivet Klypetuss-karusellen samlar folk frå krinsane! Her frå eit tidlegare Bjørkeklubben over, også med deltakarar heilt frå Finnmark! (Ingvar Brekke og søner). 20

21 Trekningsliste Klypebasaren 9. mars Hardangerbestikk: Olav Grønstad 2. Urne: Annbjørg O. Næsheim 3.Handkle: fam. Bjarne Ljusnes 4.Velkommen-skilt: Roald Kristiansen 5.Eldfaste former: Rune Hegerland 6. 2 puter: Ingrid L. Hustveit 7.Kokebok: Marianne Tjelmeland 8.Blomsterkorg: Bjørg Astrid og Magne 9.Rye: Gurine og Jon Magnar 10. Cupcake-stativ: Kari og Einar Tjelmeland 11.Bok: Rune Hegerland 12.Blom: Bjarne, Brita og Bjørg 13.Bilpleiebøtte: Torbjørn L. Jensen 14.Bordbrikker: Sofie L. Hustveit 15.Glas: Fam Olav Samland 16.Fleeceset:t Fam. Jan Eirik Jensen 17.Hardangerbestikk: Rune Hegerland 18.Orkide: Torbjørn Samland 19.Handkle: Gurine og Jon Magnar 20. Brødkorg: Malene Sævareid 21. Kaffi/te-boksar: Geir og Grethe N.Håland 22. Sysett: Emma L. Jensen 23.Miniskap: Fam. Bjarne Ljusnes 24.Proviantbøtte: Lilly Tjelmeland. 25.Pute: Tormod Markhus. 26. Sengesett: Herman Stølås 27.Krus: Ida Samland Tendal 28.Krakk: Fam. Jan Eirik Jensen 29. Spekepølse: Anne Margrete O. Tøsse 30.Salatsett: Jorun og Johs. Markhus 31. Pledd: Marta Ljusnes 32.Tøfler: Magne Samland Tendal 33. Påskehøner Skjalg Duesund 34. Lyslykt: Ingrid, Nora,Sofie Hustveit 35.Pledd: Rune Hegerland 36.Bilde: Odin Ripel Jensen 37.Vase. Bjarne Ljusnes 38. Handkle: Alice Sirnes 39.Sjal: Heidi Handeland, D. Simon 40.Spel: Kari og Einar Tjelmeland 41.Proviantbøtte: Gurine/ Jon Magnar Jensen 42. Krus: Jorunn og Johannes Markhus 43.Løpar. Olav Grønstad 44.Shamposett:Sjur Håland 45.Pledd: Marta Ebne 46.Skål: Noah Wonsin Samland 47.Lampe: Rune Hegerland 48.Servietthaldar: Reidun Marian Grønfur 49. Bok: Emma Ljusnes Jensen 50.Sjal: Jon Hetleflåt 51. Teiknesett:Herman Stølås 52. Orkide: Fam. Bjarne Ljusnes 53. Bamse: Fam.Tor Håkon Hovda 54. Spekepølse:Fam. Olav Samland. 55. Rye: Elida Ljusnes Jensen 56. Påske- egg:bjørg Marit Ljusnes 57. Barnestol: Ragnfrid Samland 58. Lampe: Bjarne, Brita, Bjørg 59.Proviantkorg: Rune Hegerland 60. Treningsdress: Hilde Gutubø 61. Gåvekort Åkrafj.tunet: Eirik R. Jensen 62. Gåvekort Etne Senter: Fam. Olav Samland Ein skal ikkje gå svolten heim frå Klype-basar.. Yessss! Eg vann 21

22 22

23 Det spirer og gror i grendene.. Denne vesle frøkena heiter Alette Tjelmeland, fødd 19. desember Ho bur på Tjelmeland og foreldre er Randi og Ove Tjelmeland Me har spurd nokre av ungane korleis dei ser for seg Klypetussen, og har fått fleire fine teikningar. Teikna av Sjur Håland Teikna av Emma L. Jensen 23

24 Kva skjer med skulehuset på Sævareid? Kommunen ønskjer å overdra skulebygningane på Sævareid, Grønstad og Sørstranda til krinsane. Har me høve til å overta husa slik dei står i dag, med dei utgiftene det medfører? På Sævareid meiner dei fleste at det er viktig å ha eit forsamlingshus som rommar alle krinsane men ikkje for einkvar pris Me har lodda stemninga til Kroa-gjengen ein søndag føremiddag, og stilte følgjande spørsmål? Kva meinar du om at kommunen nå ynskjer at krinsane overtar skulehusa? Event.selja? Kor viktig meiner du det er med et grendahus og korleis ser du for deg at det kan drivast? Gjengen på Kroa denne dagen var Sandov Lauareid, Egil Prestegård, Jan Eirik Jensen, Åge Martin Sævareid, Agnar Stensrud, Vibeke Sævareid, Vidar og Gabriel Tjelmeland og Olav Svendsen. Dette var tydeleg spørsmål som engasjerte. Alle såg det som veldig viktig å behalde huset som samlingsplass for alle krinsane. Utan det kan det bli vanskeleg med t.d. 17.mai. feiring og andre større arrangement av ulike slag. Då er det også viktig at alle krinsane står samla om dette, og at alle brukar det. Det vart også påpeika at me må vera villig til å betale meir for å leige huset, og at det må vera på plass eit husstyre som m a skal sjå til at brukarar nyttar huset i tråd med retningslinjer og reglar som vert sette. Men med minimalt vedlikehald etter at skulen vart lagt ned, meinte fleire at det kunne bli kostbart å overta. Fleire meinte at kommunen bør rusta opp huset før ei eventuell overtaking. Her er mykje som må gjerast, det må ma skiftast vindauge i den eldste 24

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014.

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014. Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2014 Styret har i 2014 vore samansatt slik: Leiar: Atle Falk Nestleiar: Jeaneth Rangseter Kasserar: Jonny Flatebø Styremedlem: Marie Saghaug Styremedlem: Stig

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Inge Kristoffersen fram til 20.08.13,

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Trond Haddeland Harald Sandvik Guro

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Jon Fosse. Olavs draumar. Forteljing

Jon Fosse. Olavs draumar. Forteljing Jon Fosse Olavs draumar Forteljing Det Norske Samlaget 2012 www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8123-4 Om denne boka Alida og Asle kom i Andvake til

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje 1 Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje Tidleg morgon i mai. Sol over messeområdet i Örebro, Sverige. Ti Bergen CK- veteranar klare til start, pent oppstilte på to linjer, alle i oppdaterte

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3 Nynorsk Leite etter mat Her er tre prosjekt som handlar om kva små skapningar et, og korleis dei leiter etter mat. Først må du finne verkelege maur,

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Noteringshefte. N Y N O R S K Trinn 3 5

Noteringshefte. N Y N O R S K Trinn 3 5 Noteringshefte N Y N O R S K Trinn 3 5 Noteringshefte Personalia: Testpersonens namn:... Fødselsdato:... Norm:.. Skule/Institusjon:... Klasse:.... Testleiar:... Dato:.. Merknadar: 1. Leseflyt og leseforståing

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016

Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016 Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016 Hei alle saman. No i september har me starta med å gå tur heim til nokon av barna, for å sjå kor dei bur. Det er stas å visa fram heimen sin, og kjekt for dei andre

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

Birger og bestefar på bytur til Stavanger

Birger og bestefar på bytur til Stavanger Birger og bestefar på bytur til Stavanger Denne dagen var heilt spesiell, for i dag skulle Birger få lov å bli med bestefar frå Hjelmeland der dei bur, til Stavanger, for å selja plommer på torget. Kvelden

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette?

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette? Norsk etnologisk gransking Desember 1955 Emne nr. 53 TRESKING II I 1. Kva tid på året var det dei til vanleg tok til å treskja? Var det visse ting dei i så måte tok omsyn til, t. d. om kjølden var komen?

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2015/2016

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2015/2016 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2015/2016 Innleiing Årsmøtet for 2014/15 vart avvikla i grendahuset 02.04.15. På dette årsmøtet vart det vedteke at dei fem medlemmene i styret skulle halda fram i eitt

Detaljer

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år!

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Etter nok ein våt sommar var det tradisjonen tru godt ver heile helga under NVK-Hedmark si 20-års jubileumsprøve. 95 påmeldte vart pga skade og sjukdom redusert

Detaljer

Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. Eg må kjøpe ei nynorsk ordbok. Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. I tillegg må eg kjøpe ei nynorsk ordbok.

Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. Eg må kjøpe ei nynorsk ordbok. Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. I tillegg må eg kjøpe ei nynorsk ordbok. Å BINDE SAMAN SETNINGAR 1 Kva ordklasse høyrer dei utheva orda til? Då eg var i London, besøkte eg tanta mi. Ein hund beit Leo. Derfor er han redd hundar. Arne går på spanskkurs, for han vil lære spansk.

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Brannsår, rus eller friheit?

Brannsår, rus eller friheit? Brannsår, rus eller friheit? Eg la hendene bak ryggen og kneip meg sjølv i armen. Eg hadde førebudd meg på dette. Førebudd meg for den vonde heksa. Ho sat der, i sofaen, rusa. Alt var gitt opp, og no var

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Geitekillingen som kunne telje til ti av Alf Prøysen

Geitekillingen som kunne telje til ti av Alf Prøysen Geitekillingen som kunne telje til ti av Alf Prøysen Det var ein gong ein liten geitekilling som hadde lært å telje til ti. Da han kom til ein vasspytt, stod han lenge og såg på spegelbiletet sitt i vatnet,

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer