MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 73/09 09/2102 BUDSJETT 2010/ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 73/09 09/2102 BUDSJETT 2010/ØKONOMIPLAN 2010-2013 3"

Transkript

1 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: TENESTEUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 73/09 09/2102 BUDSJETT 2010/ØKONOMIPLAN Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møter for Leiar Hedevig Holst Medlem Stig Endre Nilsen Medlem Leiv Gunnar Heggland FO Medlem Nina B. Halhjem Medlem Rebecca Engevik Medlem Bjørn Reidar Matland Medlem Helge F. Kjellevold FO Medlem Borghild Borgen FO Medlem Torunn Øvredal FO Varamedlem Elisabeth Haugland Helge F. Kjellevold Varamedlem Øystein Nordvik Torunn Øvredal Varamedlem Oddleik Knudsen Leiv Gunnar Heggland Varamedlem Norvald Skåtøy Borghild Borgen Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Geir Engelsen Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 MØTEBOK BUDSJETT 2010/ØKONOMIPLAN Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/2102 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 74/09 Os eldreråd PS /09 Råd for funksjonshemma PS /09 Tenesteutvalet PS /09 Os Formannskap PS /09 Os Formannskap PS /09 Os kommunestyre PS /09 Tenesteutvalet PS Framlegg til tilråding: 1. Kommunestyret vedtek netto budsjettsum for tenesteområda slik det går fram av tabell Kommunestyret vedtek investeringsbudsjett slik det går fram av tabellane Vedtak om løyvingar til investeringsføremål er gjort under føresetnad av at nødvendige finansieringsmidlar ligg føre og at prosjekt ikkje vert sett i gang før fullfinansiering er oppnådd. 4. Mål og handlingsprogram vert vedteke slik det går fram av budsjettdokumentet. 5. Avgifter og eigenbetalingar vert vedteke slik dei ligg føre i eigen dokumentasjon. 6. Driftsrammene for og investeringsrammene for nye prosjekt vert å sjå på som retningsgjevande for det vidare budsjettarbeidet gjennom årleg rullering av økonomiplanen. 7. Gjennom året skal det avleggast tertialrapportar som viser balansert oversyn over kommunen si drift og investering. 8. Tidlegare vedtak om å bruke høgaste sats for kommunalt skattøyre vert oppretthalde. 9. Kommunestyret vedtek å ta opp lån i samsvar med vedteke budsjett. Rådmannen får fullmakt til å gjere avtale om opptak av naudsynte lån og til å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår og til å underteikna lånedokument innan vedteken låneramme. 10. For lån til avgiftsfinansierte føremål føreset kommunestyret ei løpetid som tilsvarar avskrivingreglane i høve til KOSTRA. 11. Kommunestyret godkjenner budsjett for Osbadet KF, slik det går fram av kap 7 i budsjettdokumentet. Os, Geir Engelsen Fung. Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

3 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Ordføraren la fram felles budsjettframlegg frå FrP/H: Økonomiplan Os kommune - 24/7-kommunen 1. Innhald 1. Innhald... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Innleiing... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Statsbudsjettet... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. Driftsbudsjett Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.1 Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert Skatteinntektene... Feil! Bokmerke er ikke definert Lønsvekst... Feil! Bokmerke er ikke definert Prisvekst... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.2 Tenesteområde felles... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.3 Tenesteområde helse og omsorg... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.4 Tenesteområde oppvekst og kultur... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.5 Tenesteområde teknisk... Feil! Bokmerke er ikke definert. 5. Investeringsbudsjett Feil! Bokmerke er ikke definert. 6. Disponering av finansavkastning Feil! Bokmerke er ikke definert. 7. Verbalforslag... Feil! Bokmerke er ikke definert. A. Balansert målstyring, mål- og handlingsplan Feil! Bokmerke er ikke definert. B. Os inspirerer, programområde 4 - Fjordbyen Os... Feil! Bokmerke er ikke definert. Vedlegg 1 Driftsrammer Feil! Bokmerke er ikke definert. Vedlegg 2 Investeringsbudsjett Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Innleiing Os FrP og Os Høyre legg med dette fram felles framlegg til Økonomiplan FrP/H sluttar seg til rådmannens overordna strategi om vidare konsolidering av drifta ved å vidareføra driftsnivået frå pr 2.tertial inn i Organisasjonsutviklingsprosjektet Os i Tio går no inn i sitt tredje og siste år, og arbeidet med fornying, modernisering og effektivisering av Os kommune må halda fram også kommande budsjettår bør bli året der Os kommune med rette kan kalla seg ein 24/7-kommune. Framlegget frå koalisjonen er basert på rådmannens budsjettdokument datert , og inneheld mindre endringar i både drifts- og investeringsbudsjettet. Der koalisjonen ikkje har kommentert rådmannen sitt budsjettdokument særskilt, legg koalisjonen rådmannen sine føringar til grunn. I budsjettdokumentet synleggjer FrP/H elles ei rekkje styringssignal til administrasjonen, herunder politiske prioriteringar, vidare arbeid med Os i Tio og målstyring/rapportering. 3. Statsbudsjettet Koalisjonen har merka seg at Statsbudsjettet ikkje gjev rom for ny aktivitet i kommunesektoren. Auken i frie inntekter går med til å dekkja opp demografiske tilhøve (folkevekst, endra alderssamansetting) og forventa auke i rentenivå. Trass i dette peikar Regjeringa på at auken i dei frie inntektene skal dekkja ei rekkje nye nasjonale satsingar; - Omsorgsplan 2015, fleire stillingar i det kommunale barnevernet, styrka skuletilbod og tiltak knytt til Samhandlingsreforma. Føringane er etter koaliasjonen sitt syn urealistiske, og bidrar utelukkande til å auka forventingsgapet i kommunal sektor. Side 3 av 12

4 For Os kommune inneheld statsbudsjettet ingen store overraskingar. Realveksten i frie inntekter (i høve revidert nasjonalbudsjett) er 1,2% for Os mot 1,3% for landet samla. Det er såleis ikkje rom for nye større tiltak i driftsbudsjett for Os i Driftsbudsjett Generelt Koalisjonen stør opp om rådmannen sine strategival for driftsbudsjettet Konsolideringa av drifta må halda fram, og fokuset framleis setjast på fornying, modernisering og effektivisering. Målsettinga om Os som ein føregangskommune innan kommunal drift, med særskilt fokus på bruk av moderne teknologi og styringsprinsipp, ligg fast. 24/7-kommunen står sentralt. Rammebudsjetteringa legg eit stort ansvar på administrasjonen i høve å detaljera budsjettet i etterkant av budsjettvedtaket, og følgja opp tenesteproduksjonen gjennom driftsåret. Etter kvart som den balanserte målstyringa og tertialrapporteringa vert vidareutvikla som styringsreiskap legg koalisjonen til grunn at rammebudsjettering på tenestenivå er tenelig for Os kommune. Dette er sjølvsagt avhengig av at driftsrammene samla sett held, og at evt. meirforbruk på eitt tenesteområde vert kompensert gjennom nedtrekk på andre tenesteområde. Koalisjonen vil understreka at budsjettdisiplin er avgjerande for at kommunen samla sett skal meistra vekstutfordringane i åra som kjem, - dette gjeld både på drifts- og investeringssida. Med rammebudsjettering som prinsipp har administrativ og politisk leiing også eit stort ansvar for å sikre god informasjonsutveksling og kommunikasjon om tenesteproduksjonen i kommunen. Prosessane med å fastsetja teneleg mål- og handlingsplanar for dei ulike tenesteområda må bli betre. I budsjettet frå rådmannen er det stort sprik i måten mål- og handlingsplanane er utforma frå tenesteområde til tenesteområde. Administrasjonen må arbeida meir med felles struktur, detaljeringsnivå og målbare indikatorar for dei årlege mål- og handlingsplanane. Koalisjonen vil difor be om at endelege mål- og handlingsplanar på overordna kommunenivå og tenesteområdenivå kjem opp att til politisk handsaming i eiga sak innan utgangen av 1.kvartal 2010 (sjå verbalforslag A). Koalisjonen vil då gå inn i ei reell vurdering av dei ulike målformuleringane og tiltaka for arbeidsåret Skatteinntektene Koalisjonen er samd i rådmannen sine vurderingar av forventa skatteinngang for Skatteinngangen har vore sterk i vekstkommunen Os dei siste åra, og det lite som tyder på at denne trenden vert broten i Gjennomsnittleg skattevekst i 2009 er 6,4 prosent, mot vel 8% i Os. Skatteinngangen for 2010 er i rådmannen sitt framlegg sett til 389,1 mill kr, dvs. 3,6 mill kr utover fylkesmannen sitt anslag. Basert på forventa skatteinngang i 2009 på kr 367,6 mill vil skattinngangen i 2010 bli 389,3 mill (om ein legg til grunn anslaget i statsbudsjettet om 5,9% gjennomsnittleg vekst i skatteinntektene). For Os kommune er det grunn til å tru at veksten også i 2010 vert noko høgare enn landsgjennomsnittet. Koalisjonen finn det difor forsvarleg å auke skatteanslaget med ytterlegare 1 mill kr til 390,1 mill kr Lønsvekst Rådmannen har lagt til grunn ein lønsvekst på ca 4% (15 mill kr) i 2010, dvs. ca 0,5% høgare enn anslaget i statsbudsjettet. Koalisjonen vel på noverande tidspunkt å leggja lønsveksten i statsbudsjettet til grunn for avsettingane til lønsoppgjer. Skulle denne føresetnaden visa seg å ikkje halda, vil koalisjonen komma attende til dette ved 2.tertial rapport. Avsettinga til lønsoppgjer for 2010 vert såleis redusert med 1,5 mill kr Prisvekst I statsbudsjettet for 2010 er deflatoren for kommunal sektor sett til 3,1%. Deflatoren består av pårekna lønsvekst på 3,5% og pårekna prisvekst (varekjøp) på 2,4%. Ettersom kommunen primært er ein tenesteprodusent, der personell er den vesentlegaste innsatsfaktoren, meiner koalisjonen at det er meir korrekt å legge den kommunale deflatoren til grunn for regulering av kommunale avgifter og gebyr som ikkje er fastsett etter sjølvkostprinsippet eller regulert gjennom anna lovverk (t.d. husleiger). Side 4 av 12

5 Koalisjonen ber rådmannen leggje dette prinsippet til grunn for seinare regulering av avgiftsbudsjettet, og at prisregulering på 3,1% vert nytta der det er aktuelt i Avgiftsbudsjettet Generelt nedtrekk Koalisjonen syner til rådmannens sitt hovudoppsett på side 12 i budsjettdokumentet. Her legg rådmannen opp til ei tilpassing av rammene for 2010, som reelt medfører eit nedtrekk på ca kr 6 mill kr i forhold til varsla kostnads- /aktivitetsnivå pr 2.tertial Koalisjonen vil be rådmannen komma attende med eit oppsett som konkret syner korleis dette nedtrekket vert realisert (tiltak, gjennomføringstidspunkt, konsekvens). 4.2 Tenesteområde felles Koalisjonen legg i tråd med statsbudsjettet til grunn ein lønsvekst i 2010 på 3,5%, mot rådmannens anslag på ca 4%. Avsettinga til lønsoppgjeret vert difor redusert med 1,5 mill kr. Organisasjonsutviklingsprosjektet Os i Tio går no inn i sitt tredje og siste år. Koalisjonen tilfreds med utviklinga av prosjektet, og vil gje honnør til alle tilsette i organisasjonen som medverkar direkte i prosjektet eller vert omfatta av endringar initiert av Os i Tio vert også eit krevjande år med implementering av fleire nye IKTsystem, og skjerpa krav til gjennomføring av den nye styringsmetodikken i kommunen. Koalisjonen er også oppteken av tida etter Os i Tio, og legg til grunn at rådmannen kjem tilbake med konkrete føringar for korleis linjeorganisasjonen skal arbeida vidare i tråd med prosjektet og korleis den administrative toppleiinga skal sjå ut når prosjektet er avslutta. Omstillingskrafta må vidareførast, men det er grunn til å sjå nærare på samla tal toppleiarar i organisasjonen. Koalisjonen vil understreke at dei nye prosjektstyringsverktøya som er presentert som ein del av Os i Tioprosjektet må implementerast skikkeleg i organisasjonen, og tilpassast kompleksitet og storleik for det enkelte prosjekt som skal realiserast. FrP/H stør rådmannen si vidareføring av samarbeidet med Os Sentrumsforening. Det er naturleg at engasjement vert vidareført ut valperioden, og at Os kommune kan nytta personalressursen dette gir gjennom minimum to faste kontordagar pr veke på rådhuset. Ressursen bør nyttast aktivt i høve strategisk arbeid med tettstadutvikling, ref. òg framlegg til verbalforslag B om programområde 4 i Os inspirerer-prosjektet, Skapa eit sentrum. I løpet av driftsåret dukkar det alltid opp mindre saker som administrativ og politisk leiing må løysa. Koalisjonen sett difor av 1,8 mill kr til ein ny Tilleggsløyvings konto for formannskapet. Nettobudsjett for området vert etter dette auka med kr ( ) til kr for Tenesteområde helse og omsorg Det er framforhandla ny nasjonal avtale for finansieringa av private fysioterapeutar med kommunalt driftstilskot. For at ikkje Os kommune skal missa viktige årsverk på dette tenesteområdet går koalisjonen inn for å auka 3 stk eksisterande 20%-tilskot til 3 stk 50%-tilskot. Administrasjonen må vurdera om det kan stillast krav til samla stillingsstorleik som motyting for driftstilskotet. Pårekna kostnad for tiltaket er kr Nettobudsjett for området vert etter dette auka med kr til kr for Tenesteområde oppvekst og kultur Koalisjonen viser til innspill vedr. diverse tiltak på kulturområdet, m.a. Ole Bull-jubileet Eingangs løyving til Ole Bull 2010 vil koalisjonen finansiere ved bruk av forventa avkastning på finansporteføljen i FrP/H vil komma attende til søknadane frå Jadakameratene og Os Turn vedr. tilskot til større idrettsanlegg i eigen saker 1.halvår Nettobudsjett for området vert etter dette uendra på kr for Side 5 av 12

6 4.5 Tenesteområde teknisk FrP/H ber om at det innan den økonomiske ramma for tenesteområdet vert prioritert naudsynte personalressursar til å sluttføra arbeidet med ny Arealplan for Os kommune i Koalisjonen føreset også at stillingen som tidlegare er sett av til kontroll innan arealforvaltninga vert operativ frå Kontrollfunksjonen må konsentrerast om nye byggeprosjekt og oppfølging av vedtekne reguleringsplanar. Koalisjonen har elles ingen endringar på dette tenesteområdet. Nettobudsjett for området vert etter dette uendra på kr for Investeringsbudsjett FrP/H er samd med rådmannen i et det må bli betre samsvar mellom låneopptak og realisering av dei einskilde investeringsprosjekta. Når kommunen p.t. samla har unytta lånemidlar på ca 170 mill kroner syner dette at låneopptaka over tid både har vore for store og vore tatt opp for tidleg i høve realiseringstidspunkt for prosjektet. Dette gjev høgare kapitalkostnader en naudsynt i driftsbudsjettet. Koalisjonen vil også be om ein meir detaljert oversikt som syner korleis det enkelte investeringsprosjekt er tenkt finansiert. Tabell syner no brutto kostnadsramme for prosjekta, men fortel ikkje om prosjektet er planlagt finansiert med låneopptak, eigenkapital, Husbank-tilskot, MVA-refusjon el. lign. At MVA-refusjonen gradvis skal fasast over frå drifts- til investeringsbudsjettet aktualiserar ein slik oversikt. Det er også viktig å få synleggjort kor store årlege låneopptak kommunen legg opp til, t.d. i høve årlege avdrag på lån. FrP/H vil elles ikkje gjera konkrete endringar i rådmannen sitt framlegg til investeringsbudsjettet, men nedanfor kommentere vi nokre investeringsprosjekt nærare. Eldreomsorg institusjonsplassar FrP/H ser utfordringane Os kommune har med tal institusjonsplassar innan eldreomsorga fram mot Koalisjonen vil komme attende til dette nå samla plan for utbygging vert presentert i eiga sak i løpet av Helsehus Omfanget av evt. investering i helsehus i Os kommune må avklårast når føresetnadane for Samhandlingsreforma er nærare definert, t.d. kven det er naturleg at Os samarbeider med innan dette tenesteområdet. PU-bustader FrP/H er innstilt på at kommunen må bidra til å få realisert utbygginga av naudsynte bustader for unge psykisk utviklingshemma på Khunle, og vil be administrasjonen snarast komma attende med ei eiga sak som drøftar ulike investeringsmodellar (privat burettslag o.l.), samt netto driftskonsekvensar av tiltaket. Skuleutbygging FrP/H vil avvente den varsla saka om utbygging innan skulesektoren. Etter at utbyggingsstrategi er vedteken i kommunestyret i 1.halvdel av 2010, vil investeringsbudsjettet kunne oppdaterast frå og med Oseana kunst- og kultursenter Koalisjonen sluttar seg til den totelte strategien for å sikra fullfinansiering av Oseana kunst- og kultursenter, - dvs. vidare arbeid mot Staten/Hordaland fylkeskommune og sponsorarbeid gjennom Oseanalauget. Brannstasjon Ny brannstasjon er no ute på anbod, og koalisjonen avventar resultatet av denne. Målsettinga er utbygging i Gravplassar Når forprosjekt knytt til utviding av gravplassen på Kuventræ er avslutta vil FrP/H komme attende til finansiering av dette prosjektet. Side 6 av 12

7 6 Disponering av finansavkastning 2009 Pr oktober 2009 har finansporteføljen til Os kommune ein positiv avkastning på ca 20 mill kr, tilsvarande vel 12%. Koalisjonen legg til grunn at kommunen vil få ein positiv avkastning på finansporteføljen for 2009, og vil gje følgjande føringar for disponering av denne; - oppbygging av finansbufferfond - eingangstiltak/-tilskot - tilbakeføring av fond til einingar - eigenkapital til investeringar Endeleg disponering vil FrP/H komma attende til ved handsaminga av årsrekneskapen for 2009, men for å gje rom for oppstart av tiltak knytt til Ole Bull-jubileet 2010 gjev ein allereie klarering for i alt 1 mill kr til dette føremålet i Hovudtyngda av midlane skal nyttast til infrastruktur tiltak (parkering, kaiar) på fastlandsterminalen, dvs. knytt til Buena kai. I tillegg er det aktuelt med kommunal eigendel i høve søknad om spelemidlar til opprusting av turstiar/-anlegg på Lysøya, samt mindre lokale kulturtiltak knytt til sjølve jubileet. Koalisjonen klarerer også 1 mill kr til ulike tiltak på Strandvegen, strekninga Mobergsvikjo-Bjånes. Aktuelle tiltak er opparbeiding parkering på Lyngheim, annan tilrettelegging på Lyngheim, oppgradering av badeplassen i Steinnesfjero, skilting og tilskot til Bergen og Omland Friluftsråd sitt arbeid med opparbeiding av friluftsområde i Smievågen/Moldaneset. 7 Verbalforslag A. Balansert målstyring, mål- og handlingsplan 2010 Driftsåret 2009 er det første med rammebudsjettering og balansert målstyring i Os kommune. For at balansert målstyring, med årlege mål- og handlingsplanar og rapporteringsrutinar, skal tena som ein god styringsreiskap må det arbeidast godt med å fastsetja tenelege mål- og handlingsplanar for dei ulike tenesteområda i kommunen. I 2010-budsjettet frå rådmannen er det stort sprik i måten mål- og handlingsplanane er utforma frå tenesteområde til tenesteområde. Administrasjonen må arbeida meir med felles struktur, detaljeringsnivå og målbare indikatorar for dei årlege mål- og handlingsplanane. Koalisjonen vil difor be om at endelege mål- og handlingsplanar på overordna kommunenivå og tenesteområdenivå kjem opp att til politisk handsaming i eiga sak innan utgangen av 1.kvartal Framlegg til vedtak; Os kommunestyre ber rådmannen om å fremja eiga sak med endelege mål- og handlingsplanar for 2010 på overordna kommune- og tenesteområdenivå innan utgangen av 1.kvartal B. Os inspirerer, programområde 4 - Fjordbyen Os Gjennom programområde 4 i Os inspirerer-prosjektet skal Os kommune medverka til å skapa eit levande og attraktivt sentrum på Osøyro. Fleire tiltak er allereie sett i verk i tråd med tiltakslista under det aktuelle programområdet (Telthusplassen, Os Hamn, Os-brua m.m). Samla vil utbygginga av Oseana kunst- og kultursenter og Os Sjøfront-prosjektet med bustader, næringsareal, kaifrontar, molo og småbåthamn gje tettstaden ei løft dei næraste åra. I den samanheng vil koalisjonen be administrasjonen fremja ei sak vedr. mogeleg bystatus for Os. Eventuell bystatus, og aktiv marknadsføring av denne i samband med utbygginga som no finn stad i Os Hamn Vest, vil også kunne underbygge Osøyro sin status som regionsenter for Bjørnefjordsregionen. Allereie no vil koalisjonen lansere Fjordbyen Os som eit aktuelt begrep i ein slik strategi. Framlegg til vedtak; Os kommunestyre ber rådmannen fremja eiga prinsippsak vedr. eventuell bystatus for Os. Saka må også innehalda framlegg til oppdatert strategi for å styrkja Osøyro som regionsenter, ref. programområde 4 i Os inspirerer-prosjektet Skapa eit sentrum. Naudsynte namneendringar i høve t.d. skilting av tettstaden langs E39, og konsekvensar av dette må drøftast. Side 7 av 12

8 Vedlegg 1 Driftsrammer Tabell Arbeidsdokument Ansvar Funksjon / teneste Regnskap 2008 Bud Revidert bud 2009 Budsjett 2010 Framlegg 2011 Framlegg 2012 Framlegg MOMSKOMPENSASJON (6 485) (7 500) (11 000) (9 000) (4 500) (3 000) (1 500) 198 SKATT, RAMMETILSKOT M.V. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 198 ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKOT (3 750) (3 750) (3 750) (3 750) (3 750) (3 750) 199 FINANS Finans / frie inntekter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 100 FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER RÅDMANNEN SIN STAB OS I TIO (1 956) (2 194) ØKONOMIAVDELINGA PERSONAL- OG LØNSAVDELINGA KOMMUNETORGET IKT - AVDELINGA KUNDEOMBOD BRANN- OG REDNINGSTENESTA Fellesutgifter / administrasjon KONKURANSEUTSATTE VERKSEMDER Konkurranseutsette verksemder TENESTESTYRING (28 296) (22 735) (23 751) 160 Tenestestyring (28 296) (22 735) (23 751) (23 846) (23 846) (23 846) (23 846) 200 OPPVEKST- OG KULTUROMRÅDE FELLESTILTAK SKULAR/BARNEHAGAR (314) HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN KULTUREININGA TENESTER TIL BARN OG UNGE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE Sum Oppvekst og kulturområde HELSE- OG SOSIALOMRÅDE REHABILITERINGSTENESTER PSYKIATRISKE TENESTER OG ASS.BUSTAD SOSIALTENESTA NAV PLEIE- OG OMSORGSTENESTER TENESTER FOR UTVIKLINGSHEMMA PU - KUHNLETUNET Sum Helse- og sosialområde TEKNISK OMRÅDE (8 636) 410 AREALPLAN BYGGESAK KART OG OPPMÅLING EIGEDOMSFORVALTNING SAMFERDSLE VATN (2 910) KLOAKK OG RENOVASJON (3 871) - - Tekniske tenester Bufferfond - formannskapet Sum Side 8 av 12

9 Vedlegg 2 Investeringsbudsjett INVESTERINGSBUDSJETT A: ORDINÆRE PROSJEKT PROSJEKT Prosj. nr. Konto Tidl. løyvd Sum Rådhuset -Vindu mot fjorden / Forprosjekt utviding av gravplass / IKT utstyr / IKT utstyr skular / timars kommunen / "Modellbarnehage", skisseprosjekt / Os Kunst og Kultursenter / Luranetunet/Os sjukeheim, forprosjekt / Omsorgsbustader Industrivegen / Omsorgsbustader Kuhnle / Barnebustad/spesialpedagogisk senter / Digitalt kartverk / Ny brannstasjon / Tankbil brannvesenet / Turstiar, friluftsliv / Brannsikring/branndokumentasjon / Os kai - rehabilitering / Rullande materiell (kommunalteknikk) / Grunninnløysing / Opprusting av vegar / Trafikksikring / Tettstadutvikling Osøyro / Skulebruksplan-tilbygg/nybygg skular / Kjøp av eigedom Gnr.8 bnr.5 og Utbetring kryss hatvikvegen - solstrandsvegen 02361/ Sum ordinære prosjekt ANDRE PROSJEKT Prosjekt Konto Tidl. løyvd Sum Oseana kunst- og kultursenter /09100/ Sum rentekompenserte prosjekt B: RENTEKOMPENSERTE PROSJEKT PROSJEKT Prosjekt Konto Tidl. løyvd Sum Skulebruksplan - tilbygg/nybygg skular / Opprusting av skular og barnehagar / Sum rentekompenserte prosjekt Norvald Skåtøy orienterte for opposisjonen, men la ikkje fram forslag. FrP/H sitt framlegg vart vedteke med 6 røyster (4FrP, 2H). Rådmannen sitt framlegg fekk 3 røyster (1Krf, 1Ap, 1Tvs). Vedtak: 1. Kommunestyret vedtek netto budsjettsum for tenesteområda slik det går fram av tabell i FrP/H sitt framlegg. 2. Kommunestyret vedtek investeringsbudsjett slik det går fram av tabellane i FrP/H sitt framlegg. 3. Vedtak om løyvingar til investeringsføremål er gjort under føresetnad av at nødvendige finansieringsmidlar ligg føre og at prosjekt ikkje vert sett i gang før fullfinansiering er oppnådd. 4. Mål og handlingsprogram skal handsamast som eiga sak i Os kommunestyre innan utgangen av 1.kvartal 2010, ref. FrP/H sitt budsjettframlegg. Side 9 av 12

10 5. Avgifter og eigenbetalingar vert vedteke slik dei ligg føre i eigen dokumentasjon. 6. Driftsrammene for og investeringsrammene for nye prosjekt vert å sjå på som retningsgjevande for det vidare budsjettarbeidet gjennom årleg rullering av økonomiplanen. 7. Gjennom året skal det avleggast tertialrapportar som viser balansert oversyn over kommunen si drift og investering. 8. Tidlegare vedtak om å bruka høgaste sats for kommunalt skattøyre vert oppretthalde. 9. Kommunestyret vedtek å ta opp lån i samsvar med vedteke budsjett. Rådmannen får fullmakt til å gjera avtale om opptak av naudsynte lån og til å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår og til å underteikna lånedokument innan vedteken låneramme. 10. For lån til avgiftsfinansierte føremål føreset kommunestyret ei løpetid som tilsvarar avskrivingreglane i høve til KOSTRA. 11. Kommunestyret godkjenner budsjett for Osbadet KF, slik det går fram av kap 7 i budsjettdokumentet. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Dette var eit informasjons- og drøftingsmøte. Innkomne spørsmål og innspel vart delte ut. Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2009 /økonomiplan vert drøfta. Behandling i Tenesteutvalet i møte Behandling i utvalet: Kommunalsjef Haldor Fosse orienterte om området tekniske tenester. Viktige område: Byggvedlikehald, trafikksikring, følger av endringar i plan-og bygningslova med krav om områdeplanar. Kommunalsjef Ingvar Torsvik orienterte om området oppvekst og kultur. Auke i tal barn i skulen, krev auke i rammene. Barn med vanlege behov og barn med spesielle behov skal møtast på behova sine. Departementet har bestemt at talet på skuletimar skal aukast og SFO-timane går då ned. Saman med dei føresette er jobben å leggja til rette for meistring og saman gje den einskilde kjensle av og reell oppleving av anerkjenning. Tenk kultur og førebygging. Tenk INNHALD i skulen. Kommunalsjef Nils-Petter Borge orienterte om området helse- og sosial. Viktig å diskutera kva nivå tenestene i Os skal liggja på. Konsekvensanalysar skal tilflyta politisk miljø. Stramme rammer krev justering av drifta. Samhandlingsreforma må diskuterast ut ifrå eit lokalt perspektiv. Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2009 /økonomiplan vart drøfta. Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Behandling i utvalet: Rådet drøfta seg fram til følgjande samrøystes vedtak: Side 10 av 12

11 Vedtak: Råd for menneske med nedsett funksjonsevne har desse kommentarane til budsjett 2010 / økonomiplan : Rådet oppmodar om at rådmannen prioriterer eit butilbod til ungdom med ulike utviklingshemmingar (sjå i framlegg til budsjett 2010). Rådet ser positivt på prosjektstilling Husbanken (jfr ). Rådet ber om at prosjektet Bustadtilpassing vert gjenoppteke. Rådet etterlyser fokus på området Rehabilitering i budsjettframlegget. Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalet: Saka vart drøfta. Marianne Hjelle skal målbera rådet sine innspel. Marianne skal spørja om det er sendt brev til 75+ om kva tenester kommunen kan tilby av pleie og omsorg, dersom nokon som ikkje er i systemet frå før, treng det. Uttrykk bekymring over lengda på ventelistene. Kommunen må arbeida for at fysioterapeutar som får tilskot til små stillingar, får auka stilling og dermed betre arbeidsvilkår. Vedtak: Er det sendt brev til eldre, 75+, om kva tenester kommunen kan tilby av pleie og omsorg, dersom nokon som ikkje er i systemet frå før, treng det. Bekymring over lengda på ventelistene. Kommunen må arbeida for at fysioterapeutar som får tilskot til små stillingar, får auka stilling og dermed betre arbeidsvilkår. Side 11 av 12

12 Vedlegg: 1. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2010/økonomiplan Eige vedlegg 2. Avgiftsbudsjettet og tilleggsdokument - Eige vedlegg. Saksopplysningar: Eg syner til vedlegga som er saksutgreiinga i denne saka. Os, Gunvor S. Heggland Konsulent Side 12 av 12

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek Avkastningsrapport frå Grieg Investor AS pr oktober 2009 som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek Avkastningsrapport frå Grieg Investor AS pr oktober 2009 som melding. Sak 103/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR OKTOBER 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/09 Os Formannskap PS 01.04.2009 19/09 Os kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Frå: 09.00 til 15.15.

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Frå: 09.00 til 15.15. OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Frå: 09.00 til 15.15. Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Liafjellet Møtedato: 10.03.2010 Frå: 09.00 til 14.50

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Liafjellet Møtedato: 10.03.2010 Frå: 09.00 til 14.50 OS KOMMUNE Rådmannens stab MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Liafjellet Møtedato: 10.03.2010 Frå: 09.00 til 14.50 Før møtet tok til, var det synfaring ved Hegglandsdalen skule med frammøte kl. 09.00

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.05.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss Vara som møter: Nils Gunnar Drange Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 27.06.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2009 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Formannskapsalen Møtedato: 22.10.2008 Frå: 09.00 til 15.15

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Formannskapsalen Møtedato: 22.10.2008 Frå: 09.00 til 15.15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Formannskapsalen Møtedato: 22.10.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Medlemer: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Fung. leiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Skorpo Møtedato: 04.02.2009 Frå: 09.00 til 14.45

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Skorpo Møtedato: 04.02.2009 Frå: 09.00 til 14.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Skorpo Møtedato: 04.02.2009 Frå: 09.00 til 14.45 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre Nilsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes FO Varaordførar

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Investeringsplan for vatn og avlaup for perioden Gebyr for 2016

Investeringsplan for vatn og avlaup for perioden Gebyr for 2016 SAKSGANG Styre, utval, m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 30.11.2015 184/15 PJR Saksbeh Arkivsaknr Arkiv Per Jan Ryland 15/623-2 K1-151, K2- Q14, K2-M10, K2-M30 Investeringsplan for vatn og avlaup

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Lysøya Møtedato: 22.06.2004 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 66/09 09/82 POLITISK KVARTER 3 67/09 09/2542 LEGETENESTER I OS KOMMUNE 5

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 66/09 09/82 POLITISK KVARTER 3 67/09 09/2542 LEGETENESTER I OS KOMMUNE 5 OS KOMMUNE Avdelng for Tenestestyrng Utval: TENESTEUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Td: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkvsaksnr. Sde Tttel 66/09 09/82 POLITISK KVARTER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Grimstad jr. MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Grimstad jr. MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 08.04.2014 Tid: 15:00 17:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Berset

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 12.12.2013 Kl. 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /15

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /15 SUND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 09.11.2015 090/15 Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr Stig Arne Thune N - 101.6 15/1315 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 - BUDSJETT 2016

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019 Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 50/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 01.06.2015 54/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 05.06.2015 07/2015 Administrasjonsutvalet PS 08.06.2015

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ).

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ). MØTEINNKALLING Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 22.03.2017 Tid: 14:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.02.2010 Frå: 17.00 til 20.15

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.02.2010 Frå: 17.00 til 20.15 OS KOMMUNE Rådmannens stab MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.02. Frå: 17.00 til 20.15 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Laila Reiertsen Espen Aspenes Marianne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.11.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

SAKSPAPIR. Økonomiplan Vedlegg :

SAKSPAPIR. Økonomiplan Vedlegg : SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 041/17 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne PS 20.11.2017 034/17 Eldrerådet PS 21.11.2017 059/17 Levekårsutvalet PS 21.11.2017 007/17 Administrasjonsutvalet PS 21.11.2017

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

Investeringsbudsjettet for 2018, og for økonomiplan perioden vert godkjent slik det ligg føre.

Investeringsbudsjettet for 2018, og for økonomiplan perioden vert godkjent slik det ligg føre. GAULAR KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksmappe: 17/1681 JournalpostID: 17/8286 Sakshandsamar: Gro Bjørvik Dato: 08.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 036/17 Administrasjonsutvalet 29.11.2017 006/17

Detaljer

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon Norddal kommune Arkiv: FE - 210 JournalpostID: 15/9600 Saksbehandlar: Anne Nygård Dato: 26.10.2015 Saksframlegg Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Saksnr. utval Utval Møtedato 020/15 Arbeidsmiljøutvalet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet. MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 02.10.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Kommunelege Gunnar Engan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 13:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 28.01.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer