MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 73/09 09/2102 BUDSJETT 2010/ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 73/09 09/2102 BUDSJETT 2010/ØKONOMIPLAN 2010-2013 3"

Transkript

1 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: TENESTEUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 73/09 09/2102 BUDSJETT 2010/ØKONOMIPLAN Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møter for Leiar Hedevig Holst Medlem Stig Endre Nilsen Medlem Leiv Gunnar Heggland FO Medlem Nina B. Halhjem Medlem Rebecca Engevik Medlem Bjørn Reidar Matland Medlem Helge F. Kjellevold FO Medlem Borghild Borgen FO Medlem Torunn Øvredal FO Varamedlem Elisabeth Haugland Helge F. Kjellevold Varamedlem Øystein Nordvik Torunn Øvredal Varamedlem Oddleik Knudsen Leiv Gunnar Heggland Varamedlem Norvald Skåtøy Borghild Borgen Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Geir Engelsen Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 MØTEBOK BUDSJETT 2010/ØKONOMIPLAN Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/2102 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 74/09 Os eldreråd PS /09 Råd for funksjonshemma PS /09 Tenesteutvalet PS /09 Os Formannskap PS /09 Os Formannskap PS /09 Os kommunestyre PS /09 Tenesteutvalet PS Framlegg til tilråding: 1. Kommunestyret vedtek netto budsjettsum for tenesteområda slik det går fram av tabell Kommunestyret vedtek investeringsbudsjett slik det går fram av tabellane Vedtak om løyvingar til investeringsføremål er gjort under føresetnad av at nødvendige finansieringsmidlar ligg føre og at prosjekt ikkje vert sett i gang før fullfinansiering er oppnådd. 4. Mål og handlingsprogram vert vedteke slik det går fram av budsjettdokumentet. 5. Avgifter og eigenbetalingar vert vedteke slik dei ligg føre i eigen dokumentasjon. 6. Driftsrammene for og investeringsrammene for nye prosjekt vert å sjå på som retningsgjevande for det vidare budsjettarbeidet gjennom årleg rullering av økonomiplanen. 7. Gjennom året skal det avleggast tertialrapportar som viser balansert oversyn over kommunen si drift og investering. 8. Tidlegare vedtak om å bruke høgaste sats for kommunalt skattøyre vert oppretthalde. 9. Kommunestyret vedtek å ta opp lån i samsvar med vedteke budsjett. Rådmannen får fullmakt til å gjere avtale om opptak av naudsynte lån og til å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår og til å underteikna lånedokument innan vedteken låneramme. 10. For lån til avgiftsfinansierte føremål føreset kommunestyret ei løpetid som tilsvarar avskrivingreglane i høve til KOSTRA. 11. Kommunestyret godkjenner budsjett for Osbadet KF, slik det går fram av kap 7 i budsjettdokumentet. Os, Geir Engelsen Fung. Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

3 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Ordføraren la fram felles budsjettframlegg frå FrP/H: Økonomiplan Os kommune - 24/7-kommunen 1. Innhald 1. Innhald... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Innleiing... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Statsbudsjettet... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. Driftsbudsjett Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.1 Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert Skatteinntektene... Feil! Bokmerke er ikke definert Lønsvekst... Feil! Bokmerke er ikke definert Prisvekst... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.2 Tenesteområde felles... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.3 Tenesteområde helse og omsorg... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.4 Tenesteområde oppvekst og kultur... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.5 Tenesteområde teknisk... Feil! Bokmerke er ikke definert. 5. Investeringsbudsjett Feil! Bokmerke er ikke definert. 6. Disponering av finansavkastning Feil! Bokmerke er ikke definert. 7. Verbalforslag... Feil! Bokmerke er ikke definert. A. Balansert målstyring, mål- og handlingsplan Feil! Bokmerke er ikke definert. B. Os inspirerer, programområde 4 - Fjordbyen Os... Feil! Bokmerke er ikke definert. Vedlegg 1 Driftsrammer Feil! Bokmerke er ikke definert. Vedlegg 2 Investeringsbudsjett Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Innleiing Os FrP og Os Høyre legg med dette fram felles framlegg til Økonomiplan FrP/H sluttar seg til rådmannens overordna strategi om vidare konsolidering av drifta ved å vidareføra driftsnivået frå pr 2.tertial inn i Organisasjonsutviklingsprosjektet Os i Tio går no inn i sitt tredje og siste år, og arbeidet med fornying, modernisering og effektivisering av Os kommune må halda fram også kommande budsjettår bør bli året der Os kommune med rette kan kalla seg ein 24/7-kommune. Framlegget frå koalisjonen er basert på rådmannens budsjettdokument datert , og inneheld mindre endringar i både drifts- og investeringsbudsjettet. Der koalisjonen ikkje har kommentert rådmannen sitt budsjettdokument særskilt, legg koalisjonen rådmannen sine føringar til grunn. I budsjettdokumentet synleggjer FrP/H elles ei rekkje styringssignal til administrasjonen, herunder politiske prioriteringar, vidare arbeid med Os i Tio og målstyring/rapportering. 3. Statsbudsjettet Koalisjonen har merka seg at Statsbudsjettet ikkje gjev rom for ny aktivitet i kommunesektoren. Auken i frie inntekter går med til å dekkja opp demografiske tilhøve (folkevekst, endra alderssamansetting) og forventa auke i rentenivå. Trass i dette peikar Regjeringa på at auken i dei frie inntektene skal dekkja ei rekkje nye nasjonale satsingar; - Omsorgsplan 2015, fleire stillingar i det kommunale barnevernet, styrka skuletilbod og tiltak knytt til Samhandlingsreforma. Føringane er etter koaliasjonen sitt syn urealistiske, og bidrar utelukkande til å auka forventingsgapet i kommunal sektor. Side 3 av 12

4 For Os kommune inneheld statsbudsjettet ingen store overraskingar. Realveksten i frie inntekter (i høve revidert nasjonalbudsjett) er 1,2% for Os mot 1,3% for landet samla. Det er såleis ikkje rom for nye større tiltak i driftsbudsjett for Os i Driftsbudsjett Generelt Koalisjonen stør opp om rådmannen sine strategival for driftsbudsjettet Konsolideringa av drifta må halda fram, og fokuset framleis setjast på fornying, modernisering og effektivisering. Målsettinga om Os som ein føregangskommune innan kommunal drift, med særskilt fokus på bruk av moderne teknologi og styringsprinsipp, ligg fast. 24/7-kommunen står sentralt. Rammebudsjetteringa legg eit stort ansvar på administrasjonen i høve å detaljera budsjettet i etterkant av budsjettvedtaket, og følgja opp tenesteproduksjonen gjennom driftsåret. Etter kvart som den balanserte målstyringa og tertialrapporteringa vert vidareutvikla som styringsreiskap legg koalisjonen til grunn at rammebudsjettering på tenestenivå er tenelig for Os kommune. Dette er sjølvsagt avhengig av at driftsrammene samla sett held, og at evt. meirforbruk på eitt tenesteområde vert kompensert gjennom nedtrekk på andre tenesteområde. Koalisjonen vil understreka at budsjettdisiplin er avgjerande for at kommunen samla sett skal meistra vekstutfordringane i åra som kjem, - dette gjeld både på drifts- og investeringssida. Med rammebudsjettering som prinsipp har administrativ og politisk leiing også eit stort ansvar for å sikre god informasjonsutveksling og kommunikasjon om tenesteproduksjonen i kommunen. Prosessane med å fastsetja teneleg mål- og handlingsplanar for dei ulike tenesteområda må bli betre. I budsjettet frå rådmannen er det stort sprik i måten mål- og handlingsplanane er utforma frå tenesteområde til tenesteområde. Administrasjonen må arbeida meir med felles struktur, detaljeringsnivå og målbare indikatorar for dei årlege mål- og handlingsplanane. Koalisjonen vil difor be om at endelege mål- og handlingsplanar på overordna kommunenivå og tenesteområdenivå kjem opp att til politisk handsaming i eiga sak innan utgangen av 1.kvartal 2010 (sjå verbalforslag A). Koalisjonen vil då gå inn i ei reell vurdering av dei ulike målformuleringane og tiltaka for arbeidsåret Skatteinntektene Koalisjonen er samd i rådmannen sine vurderingar av forventa skatteinngang for Skatteinngangen har vore sterk i vekstkommunen Os dei siste åra, og det lite som tyder på at denne trenden vert broten i Gjennomsnittleg skattevekst i 2009 er 6,4 prosent, mot vel 8% i Os. Skatteinngangen for 2010 er i rådmannen sitt framlegg sett til 389,1 mill kr, dvs. 3,6 mill kr utover fylkesmannen sitt anslag. Basert på forventa skatteinngang i 2009 på kr 367,6 mill vil skattinngangen i 2010 bli 389,3 mill (om ein legg til grunn anslaget i statsbudsjettet om 5,9% gjennomsnittleg vekst i skatteinntektene). For Os kommune er det grunn til å tru at veksten også i 2010 vert noko høgare enn landsgjennomsnittet. Koalisjonen finn det difor forsvarleg å auke skatteanslaget med ytterlegare 1 mill kr til 390,1 mill kr Lønsvekst Rådmannen har lagt til grunn ein lønsvekst på ca 4% (15 mill kr) i 2010, dvs. ca 0,5% høgare enn anslaget i statsbudsjettet. Koalisjonen vel på noverande tidspunkt å leggja lønsveksten i statsbudsjettet til grunn for avsettingane til lønsoppgjer. Skulle denne føresetnaden visa seg å ikkje halda, vil koalisjonen komma attende til dette ved 2.tertial rapport. Avsettinga til lønsoppgjer for 2010 vert såleis redusert med 1,5 mill kr Prisvekst I statsbudsjettet for 2010 er deflatoren for kommunal sektor sett til 3,1%. Deflatoren består av pårekna lønsvekst på 3,5% og pårekna prisvekst (varekjøp) på 2,4%. Ettersom kommunen primært er ein tenesteprodusent, der personell er den vesentlegaste innsatsfaktoren, meiner koalisjonen at det er meir korrekt å legge den kommunale deflatoren til grunn for regulering av kommunale avgifter og gebyr som ikkje er fastsett etter sjølvkostprinsippet eller regulert gjennom anna lovverk (t.d. husleiger). Side 4 av 12

5 Koalisjonen ber rådmannen leggje dette prinsippet til grunn for seinare regulering av avgiftsbudsjettet, og at prisregulering på 3,1% vert nytta der det er aktuelt i Avgiftsbudsjettet Generelt nedtrekk Koalisjonen syner til rådmannens sitt hovudoppsett på side 12 i budsjettdokumentet. Her legg rådmannen opp til ei tilpassing av rammene for 2010, som reelt medfører eit nedtrekk på ca kr 6 mill kr i forhold til varsla kostnads- /aktivitetsnivå pr 2.tertial Koalisjonen vil be rådmannen komma attende med eit oppsett som konkret syner korleis dette nedtrekket vert realisert (tiltak, gjennomføringstidspunkt, konsekvens). 4.2 Tenesteområde felles Koalisjonen legg i tråd med statsbudsjettet til grunn ein lønsvekst i 2010 på 3,5%, mot rådmannens anslag på ca 4%. Avsettinga til lønsoppgjeret vert difor redusert med 1,5 mill kr. Organisasjonsutviklingsprosjektet Os i Tio går no inn i sitt tredje og siste år. Koalisjonen tilfreds med utviklinga av prosjektet, og vil gje honnør til alle tilsette i organisasjonen som medverkar direkte i prosjektet eller vert omfatta av endringar initiert av Os i Tio vert også eit krevjande år med implementering av fleire nye IKTsystem, og skjerpa krav til gjennomføring av den nye styringsmetodikken i kommunen. Koalisjonen er også oppteken av tida etter Os i Tio, og legg til grunn at rådmannen kjem tilbake med konkrete føringar for korleis linjeorganisasjonen skal arbeida vidare i tråd med prosjektet og korleis den administrative toppleiinga skal sjå ut når prosjektet er avslutta. Omstillingskrafta må vidareførast, men det er grunn til å sjå nærare på samla tal toppleiarar i organisasjonen. Koalisjonen vil understreke at dei nye prosjektstyringsverktøya som er presentert som ein del av Os i Tioprosjektet må implementerast skikkeleg i organisasjonen, og tilpassast kompleksitet og storleik for det enkelte prosjekt som skal realiserast. FrP/H stør rådmannen si vidareføring av samarbeidet med Os Sentrumsforening. Det er naturleg at engasjement vert vidareført ut valperioden, og at Os kommune kan nytta personalressursen dette gir gjennom minimum to faste kontordagar pr veke på rådhuset. Ressursen bør nyttast aktivt i høve strategisk arbeid med tettstadutvikling, ref. òg framlegg til verbalforslag B om programområde 4 i Os inspirerer-prosjektet, Skapa eit sentrum. I løpet av driftsåret dukkar det alltid opp mindre saker som administrativ og politisk leiing må løysa. Koalisjonen sett difor av 1,8 mill kr til ein ny Tilleggsløyvings konto for formannskapet. Nettobudsjett for området vert etter dette auka med kr ( ) til kr for Tenesteområde helse og omsorg Det er framforhandla ny nasjonal avtale for finansieringa av private fysioterapeutar med kommunalt driftstilskot. For at ikkje Os kommune skal missa viktige årsverk på dette tenesteområdet går koalisjonen inn for å auka 3 stk eksisterande 20%-tilskot til 3 stk 50%-tilskot. Administrasjonen må vurdera om det kan stillast krav til samla stillingsstorleik som motyting for driftstilskotet. Pårekna kostnad for tiltaket er kr Nettobudsjett for området vert etter dette auka med kr til kr for Tenesteområde oppvekst og kultur Koalisjonen viser til innspill vedr. diverse tiltak på kulturområdet, m.a. Ole Bull-jubileet Eingangs løyving til Ole Bull 2010 vil koalisjonen finansiere ved bruk av forventa avkastning på finansporteføljen i FrP/H vil komma attende til søknadane frå Jadakameratene og Os Turn vedr. tilskot til større idrettsanlegg i eigen saker 1.halvår Nettobudsjett for området vert etter dette uendra på kr for Side 5 av 12

6 4.5 Tenesteområde teknisk FrP/H ber om at det innan den økonomiske ramma for tenesteområdet vert prioritert naudsynte personalressursar til å sluttføra arbeidet med ny Arealplan for Os kommune i Koalisjonen føreset også at stillingen som tidlegare er sett av til kontroll innan arealforvaltninga vert operativ frå Kontrollfunksjonen må konsentrerast om nye byggeprosjekt og oppfølging av vedtekne reguleringsplanar. Koalisjonen har elles ingen endringar på dette tenesteområdet. Nettobudsjett for området vert etter dette uendra på kr for Investeringsbudsjett FrP/H er samd med rådmannen i et det må bli betre samsvar mellom låneopptak og realisering av dei einskilde investeringsprosjekta. Når kommunen p.t. samla har unytta lånemidlar på ca 170 mill kroner syner dette at låneopptaka over tid både har vore for store og vore tatt opp for tidleg i høve realiseringstidspunkt for prosjektet. Dette gjev høgare kapitalkostnader en naudsynt i driftsbudsjettet. Koalisjonen vil også be om ein meir detaljert oversikt som syner korleis det enkelte investeringsprosjekt er tenkt finansiert. Tabell syner no brutto kostnadsramme for prosjekta, men fortel ikkje om prosjektet er planlagt finansiert med låneopptak, eigenkapital, Husbank-tilskot, MVA-refusjon el. lign. At MVA-refusjonen gradvis skal fasast over frå drifts- til investeringsbudsjettet aktualiserar ein slik oversikt. Det er også viktig å få synleggjort kor store årlege låneopptak kommunen legg opp til, t.d. i høve årlege avdrag på lån. FrP/H vil elles ikkje gjera konkrete endringar i rådmannen sitt framlegg til investeringsbudsjettet, men nedanfor kommentere vi nokre investeringsprosjekt nærare. Eldreomsorg institusjonsplassar FrP/H ser utfordringane Os kommune har med tal institusjonsplassar innan eldreomsorga fram mot Koalisjonen vil komme attende til dette nå samla plan for utbygging vert presentert i eiga sak i løpet av Helsehus Omfanget av evt. investering i helsehus i Os kommune må avklårast når føresetnadane for Samhandlingsreforma er nærare definert, t.d. kven det er naturleg at Os samarbeider med innan dette tenesteområdet. PU-bustader FrP/H er innstilt på at kommunen må bidra til å få realisert utbygginga av naudsynte bustader for unge psykisk utviklingshemma på Khunle, og vil be administrasjonen snarast komma attende med ei eiga sak som drøftar ulike investeringsmodellar (privat burettslag o.l.), samt netto driftskonsekvensar av tiltaket. Skuleutbygging FrP/H vil avvente den varsla saka om utbygging innan skulesektoren. Etter at utbyggingsstrategi er vedteken i kommunestyret i 1.halvdel av 2010, vil investeringsbudsjettet kunne oppdaterast frå og med Oseana kunst- og kultursenter Koalisjonen sluttar seg til den totelte strategien for å sikra fullfinansiering av Oseana kunst- og kultursenter, - dvs. vidare arbeid mot Staten/Hordaland fylkeskommune og sponsorarbeid gjennom Oseanalauget. Brannstasjon Ny brannstasjon er no ute på anbod, og koalisjonen avventar resultatet av denne. Målsettinga er utbygging i Gravplassar Når forprosjekt knytt til utviding av gravplassen på Kuventræ er avslutta vil FrP/H komme attende til finansiering av dette prosjektet. Side 6 av 12

7 6 Disponering av finansavkastning 2009 Pr oktober 2009 har finansporteføljen til Os kommune ein positiv avkastning på ca 20 mill kr, tilsvarande vel 12%. Koalisjonen legg til grunn at kommunen vil få ein positiv avkastning på finansporteføljen for 2009, og vil gje følgjande føringar for disponering av denne; - oppbygging av finansbufferfond - eingangstiltak/-tilskot - tilbakeføring av fond til einingar - eigenkapital til investeringar Endeleg disponering vil FrP/H komma attende til ved handsaminga av årsrekneskapen for 2009, men for å gje rom for oppstart av tiltak knytt til Ole Bull-jubileet 2010 gjev ein allereie klarering for i alt 1 mill kr til dette føremålet i Hovudtyngda av midlane skal nyttast til infrastruktur tiltak (parkering, kaiar) på fastlandsterminalen, dvs. knytt til Buena kai. I tillegg er det aktuelt med kommunal eigendel i høve søknad om spelemidlar til opprusting av turstiar/-anlegg på Lysøya, samt mindre lokale kulturtiltak knytt til sjølve jubileet. Koalisjonen klarerer også 1 mill kr til ulike tiltak på Strandvegen, strekninga Mobergsvikjo-Bjånes. Aktuelle tiltak er opparbeiding parkering på Lyngheim, annan tilrettelegging på Lyngheim, oppgradering av badeplassen i Steinnesfjero, skilting og tilskot til Bergen og Omland Friluftsråd sitt arbeid med opparbeiding av friluftsområde i Smievågen/Moldaneset. 7 Verbalforslag A. Balansert målstyring, mål- og handlingsplan 2010 Driftsåret 2009 er det første med rammebudsjettering og balansert målstyring i Os kommune. For at balansert målstyring, med årlege mål- og handlingsplanar og rapporteringsrutinar, skal tena som ein god styringsreiskap må det arbeidast godt med å fastsetja tenelege mål- og handlingsplanar for dei ulike tenesteområda i kommunen. I 2010-budsjettet frå rådmannen er det stort sprik i måten mål- og handlingsplanane er utforma frå tenesteområde til tenesteområde. Administrasjonen må arbeida meir med felles struktur, detaljeringsnivå og målbare indikatorar for dei årlege mål- og handlingsplanane. Koalisjonen vil difor be om at endelege mål- og handlingsplanar på overordna kommunenivå og tenesteområdenivå kjem opp att til politisk handsaming i eiga sak innan utgangen av 1.kvartal Framlegg til vedtak; Os kommunestyre ber rådmannen om å fremja eiga sak med endelege mål- og handlingsplanar for 2010 på overordna kommune- og tenesteområdenivå innan utgangen av 1.kvartal B. Os inspirerer, programområde 4 - Fjordbyen Os Gjennom programområde 4 i Os inspirerer-prosjektet skal Os kommune medverka til å skapa eit levande og attraktivt sentrum på Osøyro. Fleire tiltak er allereie sett i verk i tråd med tiltakslista under det aktuelle programområdet (Telthusplassen, Os Hamn, Os-brua m.m). Samla vil utbygginga av Oseana kunst- og kultursenter og Os Sjøfront-prosjektet med bustader, næringsareal, kaifrontar, molo og småbåthamn gje tettstaden ei løft dei næraste åra. I den samanheng vil koalisjonen be administrasjonen fremja ei sak vedr. mogeleg bystatus for Os. Eventuell bystatus, og aktiv marknadsføring av denne i samband med utbygginga som no finn stad i Os Hamn Vest, vil også kunne underbygge Osøyro sin status som regionsenter for Bjørnefjordsregionen. Allereie no vil koalisjonen lansere Fjordbyen Os som eit aktuelt begrep i ein slik strategi. Framlegg til vedtak; Os kommunestyre ber rådmannen fremja eiga prinsippsak vedr. eventuell bystatus for Os. Saka må også innehalda framlegg til oppdatert strategi for å styrkja Osøyro som regionsenter, ref. programområde 4 i Os inspirerer-prosjektet Skapa eit sentrum. Naudsynte namneendringar i høve t.d. skilting av tettstaden langs E39, og konsekvensar av dette må drøftast. Side 7 av 12

8 Vedlegg 1 Driftsrammer Tabell Arbeidsdokument Ansvar Funksjon / teneste Regnskap 2008 Bud Revidert bud 2009 Budsjett 2010 Framlegg 2011 Framlegg 2012 Framlegg MOMSKOMPENSASJON (6 485) (7 500) (11 000) (9 000) (4 500) (3 000) (1 500) 198 SKATT, RAMMETILSKOT M.V. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 198 ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKOT (3 750) (3 750) (3 750) (3 750) (3 750) (3 750) 199 FINANS Finans / frie inntekter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 100 FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER RÅDMANNEN SIN STAB OS I TIO (1 956) (2 194) ØKONOMIAVDELINGA PERSONAL- OG LØNSAVDELINGA KOMMUNETORGET IKT - AVDELINGA KUNDEOMBOD BRANN- OG REDNINGSTENESTA Fellesutgifter / administrasjon KONKURANSEUTSATTE VERKSEMDER Konkurranseutsette verksemder TENESTESTYRING (28 296) (22 735) (23 751) 160 Tenestestyring (28 296) (22 735) (23 751) (23 846) (23 846) (23 846) (23 846) 200 OPPVEKST- OG KULTUROMRÅDE FELLESTILTAK SKULAR/BARNEHAGAR (314) HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN KULTUREININGA TENESTER TIL BARN OG UNGE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE Sum Oppvekst og kulturområde HELSE- OG SOSIALOMRÅDE REHABILITERINGSTENESTER PSYKIATRISKE TENESTER OG ASS.BUSTAD SOSIALTENESTA NAV PLEIE- OG OMSORGSTENESTER TENESTER FOR UTVIKLINGSHEMMA PU - KUHNLETUNET Sum Helse- og sosialområde TEKNISK OMRÅDE (8 636) 410 AREALPLAN BYGGESAK KART OG OPPMÅLING EIGEDOMSFORVALTNING SAMFERDSLE VATN (2 910) KLOAKK OG RENOVASJON (3 871) - - Tekniske tenester Bufferfond - formannskapet Sum Side 8 av 12

9 Vedlegg 2 Investeringsbudsjett INVESTERINGSBUDSJETT A: ORDINÆRE PROSJEKT PROSJEKT Prosj. nr. Konto Tidl. løyvd Sum Rådhuset -Vindu mot fjorden / Forprosjekt utviding av gravplass / IKT utstyr / IKT utstyr skular / timars kommunen / "Modellbarnehage", skisseprosjekt / Os Kunst og Kultursenter / Luranetunet/Os sjukeheim, forprosjekt / Omsorgsbustader Industrivegen / Omsorgsbustader Kuhnle / Barnebustad/spesialpedagogisk senter / Digitalt kartverk / Ny brannstasjon / Tankbil brannvesenet / Turstiar, friluftsliv / Brannsikring/branndokumentasjon / Os kai - rehabilitering / Rullande materiell (kommunalteknikk) / Grunninnløysing / Opprusting av vegar / Trafikksikring / Tettstadutvikling Osøyro / Skulebruksplan-tilbygg/nybygg skular / Kjøp av eigedom Gnr.8 bnr.5 og Utbetring kryss hatvikvegen - solstrandsvegen 02361/ Sum ordinære prosjekt ANDRE PROSJEKT Prosjekt Konto Tidl. løyvd Sum Oseana kunst- og kultursenter /09100/ Sum rentekompenserte prosjekt B: RENTEKOMPENSERTE PROSJEKT PROSJEKT Prosjekt Konto Tidl. løyvd Sum Skulebruksplan - tilbygg/nybygg skular / Opprusting av skular og barnehagar / Sum rentekompenserte prosjekt Norvald Skåtøy orienterte for opposisjonen, men la ikkje fram forslag. FrP/H sitt framlegg vart vedteke med 6 røyster (4FrP, 2H). Rådmannen sitt framlegg fekk 3 røyster (1Krf, 1Ap, 1Tvs). Vedtak: 1. Kommunestyret vedtek netto budsjettsum for tenesteområda slik det går fram av tabell i FrP/H sitt framlegg. 2. Kommunestyret vedtek investeringsbudsjett slik det går fram av tabellane i FrP/H sitt framlegg. 3. Vedtak om løyvingar til investeringsføremål er gjort under føresetnad av at nødvendige finansieringsmidlar ligg føre og at prosjekt ikkje vert sett i gang før fullfinansiering er oppnådd. 4. Mål og handlingsprogram skal handsamast som eiga sak i Os kommunestyre innan utgangen av 1.kvartal 2010, ref. FrP/H sitt budsjettframlegg. Side 9 av 12

10 5. Avgifter og eigenbetalingar vert vedteke slik dei ligg føre i eigen dokumentasjon. 6. Driftsrammene for og investeringsrammene for nye prosjekt vert å sjå på som retningsgjevande for det vidare budsjettarbeidet gjennom årleg rullering av økonomiplanen. 7. Gjennom året skal det avleggast tertialrapportar som viser balansert oversyn over kommunen si drift og investering. 8. Tidlegare vedtak om å bruka høgaste sats for kommunalt skattøyre vert oppretthalde. 9. Kommunestyret vedtek å ta opp lån i samsvar med vedteke budsjett. Rådmannen får fullmakt til å gjera avtale om opptak av naudsynte lån og til å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår og til å underteikna lånedokument innan vedteken låneramme. 10. For lån til avgiftsfinansierte føremål føreset kommunestyret ei løpetid som tilsvarar avskrivingreglane i høve til KOSTRA. 11. Kommunestyret godkjenner budsjett for Osbadet KF, slik det går fram av kap 7 i budsjettdokumentet. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Dette var eit informasjons- og drøftingsmøte. Innkomne spørsmål og innspel vart delte ut. Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2009 /økonomiplan vert drøfta. Behandling i Tenesteutvalet i møte Behandling i utvalet: Kommunalsjef Haldor Fosse orienterte om området tekniske tenester. Viktige område: Byggvedlikehald, trafikksikring, følger av endringar i plan-og bygningslova med krav om områdeplanar. Kommunalsjef Ingvar Torsvik orienterte om området oppvekst og kultur. Auke i tal barn i skulen, krev auke i rammene. Barn med vanlege behov og barn med spesielle behov skal møtast på behova sine. Departementet har bestemt at talet på skuletimar skal aukast og SFO-timane går då ned. Saman med dei føresette er jobben å leggja til rette for meistring og saman gje den einskilde kjensle av og reell oppleving av anerkjenning. Tenk kultur og førebygging. Tenk INNHALD i skulen. Kommunalsjef Nils-Petter Borge orienterte om området helse- og sosial. Viktig å diskutera kva nivå tenestene i Os skal liggja på. Konsekvensanalysar skal tilflyta politisk miljø. Stramme rammer krev justering av drifta. Samhandlingsreforma må diskuterast ut ifrå eit lokalt perspektiv. Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2009 /økonomiplan vart drøfta. Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Behandling i utvalet: Rådet drøfta seg fram til følgjande samrøystes vedtak: Side 10 av 12

11 Vedtak: Råd for menneske med nedsett funksjonsevne har desse kommentarane til budsjett 2010 / økonomiplan : Rådet oppmodar om at rådmannen prioriterer eit butilbod til ungdom med ulike utviklingshemmingar (sjå i framlegg til budsjett 2010). Rådet ser positivt på prosjektstilling Husbanken (jfr ). Rådet ber om at prosjektet Bustadtilpassing vert gjenoppteke. Rådet etterlyser fokus på området Rehabilitering i budsjettframlegget. Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalet: Saka vart drøfta. Marianne Hjelle skal målbera rådet sine innspel. Marianne skal spørja om det er sendt brev til 75+ om kva tenester kommunen kan tilby av pleie og omsorg, dersom nokon som ikkje er i systemet frå før, treng det. Uttrykk bekymring over lengda på ventelistene. Kommunen må arbeida for at fysioterapeutar som får tilskot til små stillingar, får auka stilling og dermed betre arbeidsvilkår. Vedtak: Er det sendt brev til eldre, 75+, om kva tenester kommunen kan tilby av pleie og omsorg, dersom nokon som ikkje er i systemet frå før, treng det. Bekymring over lengda på ventelistene. Kommunen må arbeida for at fysioterapeutar som får tilskot til små stillingar, får auka stilling og dermed betre arbeidsvilkår. Side 11 av 12

12 Vedlegg: 1. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2010/økonomiplan Eige vedlegg 2. Avgiftsbudsjettet og tilleggsdokument - Eige vedlegg. Saksopplysningar: Eg syner til vedlegga som er saksutgreiinga i denne saka. Os, Gunvor S. Heggland Konsulent Side 12 av 12

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 28.11.2006 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 28.11.2006 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 28.11.2006 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.05.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Egil Lekven (Sp) Sigve Thuen (FrP) Vara som møter Liv Rønning Sveinung

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: Kl. 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/05 05/765 BALANSERAPPORT PR 31.03 2005 2259

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/05 05/765 BALANSERAPPORT PR 31.03 2005 2259 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.11.2005 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/05 05/765 BALANSERAPPORT PR 31.03 2005

Detaljer

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Sak 13/10 MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/1105 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 39/09 Os Formannskap PS

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Frå: 09.00 til 15.10

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Frå: 09.00 til 15.10 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Frå: 09.00 til 15.10 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.12.2014 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer