BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Oppdatert INNHOLD: BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BEREDSKAPSGRUPPE SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE: SENTRALE TELEFONNUMMER: HANDLINGSPLANER DØDSFALL ELEV ULYKKE ELEV ULYKKE MED SKOLENS KJØRETØY DØDSFALL I ELEVS NÆRE FAMILIE VOLDSHANDLINGER PÅ SKOLEN DØDSFALL I PERSONALET VEDLEGG MEDIEKONTAKT REGLEMENT FOR MEDIEKONTAKT I TFK INFORMASJON TIL ANSATTE, ELEVER OG FORESATTE SAMLINGER SAMLING I KLASSER OG GRUPPER SAMLING FOR PERSONALET MALER VEDLEGG: MAL FOR INFORMASJON OM KRISEREAKSJONER MAL FOR ELEVSAMTALER UTSTYR FOR MINNESAMLINGER LANGSIKTIG OPPFØLGING AV EN HENDELSE ELEVSAMTALER MED BERØRTE ELEVER SAMARBEIDSMØTE MELLOM HJELPEAPPARAT OG SKOLE NOTATER...13 Viktige telefonnummer i krisesituasjoner: Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113

2 1 Beredskapsgruppe Skien videregående skole: Beredskapsgruppa er ansvarlig for oppdatering av telefonliste og handlingsplan. Videre er rektor ansvarlig for at tilsatte til enhver tid er gjort kjent med planen. Rektor avgjør når en situasjon krever at beredskapsgruppa kalles sammen. Alle ansatte bes om å lagre tlf. nr. til beredskapsgruppa og nødtelefoner på sin mobil og alltid ha mobilen med seg! Rektor Lill-Harriet Koi (medieansvarlig) / Studierektor Torgeir Berstad (rektors stedfortreder) / Studierektor Grethe Kibsgaard (avd. Brekkeby) / Kontorsjef Geir Olav Øye / Driftssjef Stein Due / T-leder og Leder for Elevtjenester Valgerdur Jonsdottir / Rådgiver Petter Hagen (avd. Brekkeby) / Rådgiver Hege Halvorsen Lunde (avd. Brekkeby / Rådgiver Wilhelm Brekke (avd. Prestejordet) / Rådgiver Bjørg Grimsby (avd. Prestejordet) / Sentrale telefonnummer: Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Skien Legevakt: (ansvar for kriseteam i Skien Kommune) Helsesøster Prestejordet: Rita Strandskog (mob ) Brekkeby: Linda Follaug (mob ) Telemark fylkeskommunes PPT kontaktperson v/skien vg skole /80 63 Laila Snartland (mob ) Alle skolens ansatte skal ha med seg sin mobil til enhver tid. Telefonnummer til beredskapsgruppa lagres på mobilen. Rektor er leder for beredskapsgruppa og den første som kontaktes i en krisesituasjon. 2

3 3 HANDLINGSPLANER I henhold til HMS-regelverket plikter alle skoler å ha en krise- og beredskapsplan. Innholdet i en slik plan vil variere fra skole til skole, avhengig av størrelse, driftsområder og personellmessige ressurser. Felles for alle er at skolens ledelse har et ansvar for å planlegge ut fra den verst tenkelige situasjon: At det skjer en ulykke der et titalls skoleelever eller andre passasjerer forulykker. Ulykker inntreffer uten forvarsel og alle er forskjellige. Det er derfor ikke mulig å lage regler, og systemer som fanger opp alle forhold. Uansett hvor gjennomtenkt en plan er, vil en krise- og beredskapsplan ha meget begrenset verdi uten regelmessige øvelser, og trening av nøkkelpersonell. 3.1 Dødsfall elev Dødsfall meldes umiddelbart til rektor eller studierektor. I skoletida: AMK varsles, ring 113 Politi varsles, ring 112 Politi/Lege har ansvar for å varsle pårørende. Dødsfall utenom skoletida, gå til neste punkt Rektor samler ansatte og helsesøster til informasjon Flagget heises på halv stang. (Vaktmester) Det kan være aktuelt å samle elever ved flaggheising. Rektor leder fellessamling for informasjon og minnestund. Rektor og beredskapsgruppa bestemmer hvem som ellers bør delta. Samling i klassen til den døde. (Kontaktlærer) Samling med andre elever som kjente avdøde godt. (Rådgiver, kontaktlærere) Rektor og beredskapsgruppa samarbeider med hjemmet om deltakelse fra elever/skolen i begravelsen. Informasjon gis til personalet og elever. Individuell oppfølging av elever. (Kontaktlærer, Rådgiver, Helsestasjon) Vedlegg om elevsamtaler og krise-informasjon brukes. 3.2 Ulykke elev Livreddende førstehjelp settes i gang umiddelbart. Melding gis til rektor og kontoret når ei ulykke har skjedd 3

4 Etter behov varsler skolen: Ambulanse Politi Elevens foresatte Kontaktlærer Rådgiver Helsesøster Krisehjelp gis til berørte elever og personale Kontaktlærer eller faglærer blir igjen hos klassen / gruppen 3.21 Ulykke med skolens kjøretøy Sjåførens ansvar Sikre skadestedet Sikre skadestedet slik at passasjerene dine ikke utsettes for ytterligere risiko, og slik at ingen andre trafikanter blir innblandet. Sett ut varseltrekant på et sted som er lett synlig for andre trafikanter. Husk å bruke refleksvekst. Refleksvest ble påbudt i alle kjøretøyer fra 1. mars Rringe en av nød sentralene. Disse har direkte kommunikasjon seg imellom slik at de varsler hverandre umiddelbart. Varsle skolens ledelse eller rådgivere. Får du ikke omgående kontakt, skal du ikke bruke mer tid på dette, men Konsentrere deg om redningsinnsatsen på ulykkesstedet til hjelpen er kommet fram. Beredskapsgruppe ledet av rektor iverksetter tiltak etter behov: Informasjon til personale Informasjon til elever Informasjon til medier Individuell oppfølging av elever på kort og lang sikt 3.3 Dødsfall i elevs nære familie Kontaktlærer tar kontakt med elev og har en samtale om situasjonen og ønsker/behov Når dødsannonsen er kunngjort sender skolen blomst eller formidler den deltakelse annonsen tillater 4

5 Kontaktlærer hjelper klassen til å delta med en personlig blomsterhilsen, og de klassevenner som har best kontakt med eleven deltar i begravelse Kontaktlærer snakker med eleven før eleven kommer tilbake, og oppfordrer til avtale med helsesøster Kontaktlærer rådfører seg med rektor i slike tilfeller 3.4 Voldshandlinger på skolen All vold som registreres mot elev eller ansatt ved skolen skal rapporteres til rektor. Dersom dette ikke gjøres er det brudd på lovverket Etter behov varsler skolen: Ambulanse Politi Foresatte /pårørende Involverte i voldsepisoden bringes om mulig til rektor dersom ikke andre aktører som politi har overtatt Beredskapsgruppe ledet av rektor iverksetter tiltak etter behov: Informasjon til personale Informasjon til elever Helsesøster trekkes inn Informasjon til medier Individuell oppfølging av elever og personale på kort og lang sikt, se vedlegg 3.5 Alvorlige hendelser og terror Det er ingen fasit på hvordan man håndterer hendelser som dette, da disse kan være meget forskjellige og dreie seg om ulike trusselbilder. Noen situasjoner kan kreve at man gjemmer seg i klasserommet, mens andre vil kreve at man forlater bygningen og/eller området. Bevar roen og kontakt beredskapsgruppa på skolen og ev. politi på 113: o Er det en eller mange personer med i trusselbildet? o Er det små, store eller mange våpen inne i bildet? o Dreier det seg om mistenkelig objekter på skolens område? o Er trusselen inne i bygningene eller utenfor? 5

6 Foresatte /pårørende Alle skolens ansatte skal ha med seg sin mobil til enhver tid. Dette fordi man skal ha mulighet til å varsle beredskapsgruppa på skolen og/eller bruke krisetelefonnummer ved alvorlige hendelser. Dersom trusselen er i nærheten må alle mobiler settes på lydløs. Dersom man har mistanke om at alvorlige hendelser kan komme til å skje (se mistenkelige meldinger i sosiale medier osv), skal skolens beredskapsgruppe varsles. 3.6 Pandemi og alvorlig smittefare Ulike pandemier vil kreve ulike smittevernstiltak. Skolens beredsskapsgruppe vil, i samarbeid med helsemyndighetene, utarbeide planer for smittevern. Se smittevernstiltak i forbindelse med Svineinfluensaepidemien i og beskyttelse mot dråpesmitte: Hoste i innsiden av albuen God hygiene og vask av hendene Ansatte og elever holder seg hjemme dersom de har symptomer på og mistanke om smitte. Kontakte lege eller sykehus ved alvorlig sykdomsforløp 3.7 Dødsfall i personalet Når en i personalet dør, skal alle ansatte informeres (Rektor). Flagget heises på halv stang (Vaktmester) Rektor avgjør om det skal holdes fellessamling for hele skolen Hvis den avdøde var lærer, skal kontaktlærer i de klassene/gruppene han/hun underviste ha ansvar for klasseromssamtalen Skolen stenges under begravelsen. Det vurderes om skolen skal være stengt begravelsesdagen De ansatte og de av elevene som kjente avdøde godt, oppfordres til å gå i begravelsen. Rektor legger ned krans på vegne av skolen. Flagg heises etter vanlige regler Rektor står i kontakt med avdødes familie og sørger for at alt det praktiske i forhold til skolen blir ordnet. (Dette kan gjelde lønn, forsikringsforhold, pensjon, personlige eiendeler, nøkler, etc.) 6

7 4 Vedlegg 4.1 Mediekontakt Rektor eller den han bemyndiger er mediekontakt på skolens vegne (se også reglement fra TFK sentralt) Mediene må sees på som samarbeidspartnere der skolen tar vare på elever og personalet, mens mediene sørger for informasjon til samfunnet rundt. Fiendtlig holdning til mediene vil skade skolens forhold til omgivelsene Medieansvarlig skaffer seg raskt informasjon om faktiske forhold: Hva har skjedd? Hvor skjedde det? Når skjedde det? Hvem er implisert? Hvem er varslet? Hvilke tiltak er iverksatt? Hvilke tiltak skal iverksettes? Spekulasjoner om årsaker og skyld unngås, innrøm manglende oversikt Hva er sikker informasjon å sende ut på et gitt tidspunkt? Gi mediene den informasjonen en kan gå ut med og avtal tidspunkt for eventuell ny informasjon. Gi sentralbordpersonalet klar informasjon om hva de skal svare på henvendelser fra foresatte og medier. Legg premissene for mediene ved å innkalle straks det er viktig informasjon å gi. Innkall til pressekonferanse dersom saken har et visst omfang. Vær ærlig, skjulte sider kommer tilbake som avsløringer ved skolen. Elever og ansatte skal skjermes. Mange vil opptre ugjennomtenkt og trenger beskyttelse. Sett grensene for mediene ved at skolen selv gir informasjon og kanaliserer mediene til personer som kan gi informasjon. Gi pårørende tilbud om hjelp til mediehåndtering. Samarbeid med pressen om forståelse for at sensitiv informasjon ikke skal formidles. Retningslinjer for skolens kontakt med mediene bør gjøres kjent for elever og ansatte. 4.2 Reglement for mediekontakt i TFK Se til slutt i denne rutinesamlingen. 7

8 4.3 Informasjon til ansatte, elever og foresatte Ved de fleste traumatiske hendelser vil det oppstå noe kaos. Medieansvarlig og beredskapsgruppa skal til enhver tid være de som har den sikreste offisielle informasjonen skolen besitter. Personalet skal formidle all viktig informasjon til de medieansvarlige. Det er medieansvarliges ansvar å vurdere hvilken informasjon som skal gis både ansatte, elever og mediene fortløpende. Alle skolens ansatte skal sørge for at kontoret har deres oppdaterte telefonnumre. Ved traumatiske hendelser kan beredskapsgruppa kalle inn til personalmøte før skoletid for viktig informasjon. Lite informasjon virker ryktedrivende, og beredskapsgruppa må oppdatere informasjon både til personalet og elever via Fronter og informasjons-tv. Der pressens gjengivelse ikke samsvarer med skolens informasjon om saken, skal det vurderes å gi skriftlig informasjon til elever og foresatte. Denne informasjonen kan kombineres med tilbud om elevsamtaler og krisehjelp. 8

9 5 Samlinger 5.1 Samling i klasser og grupper Kontaktlærer har ansvar for å samle klassen, etter plan og med støtte fra beredskapsgruppa. Kontaktlærer må være godt informert om hvilke opplysninger som skal ut til elevene. I spesielt kompliserte saker eller der kontaktlærer er følelsesmessig sterkt involvert, bør representant for beredskapsgruppa eller kollega ta over ansvaret. Vent til de spør - strategi er ikke den beste, skolen må gi den informasjonen som er planlagt. Det å si noe dumt må luftes; enkeltstående ukloke uttalelser og feil må ikke overskygge videre arbeid. Mange vil kunne si noe dumt i en krisesituasjon, og enkeltstående uttalelser enten fra ledelse, ansatt eller elever må forstås ut fra den vanskelige situasjonen som foreligger. Selvmord må håndteres spesielt i samarbeid med pårørende, men også her gjelder det at mest mulig sann informasjon bør ut. Strukturert klassesamtale, eller avlastningssamtale (defusing): Introduksjon: Utforsking av hendelsen: Normalisering: Framtidsberedskap: Avslutning: Hensikt og motivasjon Regler Hvordan fikk du greie på hendelsen? Hva har dere hørt? / Informasjon fra skolen Hvordan reagerte du? Hva har hjulpet deg i sorgen? Hva skjer videre? Hva kan vi gjøre? Oppsummering: hva er sikkert / usikkert Oppfølgingsressurser: hva skjer videre Avtaler om elevsamtaler Utdeling av skriv om krisereaksjoner med tilbud om kontakt med Helsestasjonen 9

10 5.2 Samling for personalet Rektor samler personalet og gir informasjon om hendelse og planer videre. Avhengig av hendelser følges ulike planer, men avlastningssamtale kan også brukes etter mønster over i avdelingene. 6 Maler 6.1 Vedlegg: Mal for informasjon om krisereaksjoner Skolen vil gi alle elever som er berørt av hendelsen tilbud om kontakt og samtale med Helsestasjonen. For de sterkest berørte er denne hendelsen å betrakte som en traumatisk krisesituasjon. En traumatisk krise kjennetegnes av at man opplever en situasjon man ikke har erfaring til å mestre. Dette kan oppleves med ulik styrke fra person til person, både avhengig av tidligere erfaringer og av hvor sterkt hendelsen berører ens eget liv. Dersom man berøres sterkt av en hendelse, er det normalt å gjennomgå fire faser av psykiske tilstander: - sjokkfasen: kortvarig kaosfølelse før hendelsen er forstått lammelse, hysteri eller irrasjonell oppførsel er vanlig - reaksjonsfasen: man reagerer med intense følelser som aggresjon, fornekting, bortforklaringer eller virkelighetsfortrengninger - reparasjonsfasen: man ser hendelsen som den var, uten virkelighetsforstyrrelser og følelsene blir mindre intense - nyorienteringsfasen: livet går videre etter et tap, minnene er mindre intense, mye knyttet til spesielle dager framtidsplaner legges og noen kommer styrket ut av en krise Beskrivelsen over er generell, og prosessen er ulik fra person til person. Det er likevel viktig å vite at de ulike reaksjonene i disse fasene kan gjenkjennes hos mange som har opplevd en krise og at reaksjonene er normale. 10

11 Det vil være en god og viktig hjelp for de som er rammet å ha kontakt med helsepersonale som kjenner reaksjonsmønsteret, og som kan være samtalepartner. Selv om man synes situasjonen er grei i øyeblikket, kan følelser som blir fortrengt og ubearbeidet komme tilbake seinere i livet og bli skadelige for den psykiske helsa. Skolen anbefaler derfor de som er preget av hendelsen om å ta imot tilbudet fra helsestasjonen om kontakt. 6.2 Mal for elevsamtaler Beredskapsgruppa organiserer tid og rom for fortløpende elevsamtaler når det er behov for det noen dager etter en traumatisk hendelse. Det er ingen grunn til å skape tanker elever ikke selv har hatt, men det er viktig å kartlegge hvilke elever som er utsatt for å kunne få posttraumatiske stresslidelser som ettervirkning. Utsatte elever er de som har ubearbeidede traumatiske opplevelser i fortida si, spesielt kan det gjelde flyktninger. Spørsmål kontaktlærer kan stille i en slik samtale er: Tenker du mye på det som skjedde? Hvis ja: Tar det bort konsentrasjonen når du jobber med skolesaker? Får det deg til å tenke på andre hendelser som har gjort deg urolig? Eventuelt: har du fått søvnproblemer etter det som skjedde? Ønsker du kontakt med Helsestasjonen og eventuelt psykolog? Mange samtaler vil ha negativt svar her, da bør samtalen gjøres kort og få mer karakter av vanlig elevsamtale med kommunikasjon om fag og skolearbeid. Lærere som ikke mestrer å gjennomføre en slik elevsamtale, skal få stedfortreder organisert av beredskapsgruppa. Etter at samtalene er gjennomført, skal kontaktlærer formidle klasseliste med bekreftelser på gjennomførte samtaler der behov for oppfølging nedskrevet. Beredskapsgruppa samarbeider med helsestasjonen om innkalling av elever. 11

12 6.3 Utstyr for minnesamlinger Når praktiske forberedelser er forenklet, vil mer av tid og krefter kunne brukes på omsorg og god krisehåndtering. Minnesamlinger og seremonier må være både samlende uavhengig av livssyn og kulturbakgrunn samtidig som det skal være tilpasset de det angår mest. Utstyret finnes på rektors kontor, ett sett på begge avdelinger. Lys Vase til blomst Ramme til bilde Hvit duk Protokoll Bibel Koranen eller andre religiøse symboler 7 LANGSIKTIG OPPFØLGING AV EN HENDELSE Beredskapsgruppa bestemmer i en tidligere fase om hendelsen er av en slik art at den bør ha en oppfølging og evaluering på et seinere tidspunkt. 7.1 Samtaler med berørte elever Beredskapsgruppa tar etter avtalt tid kontakt med kontaktlærere og bestemmer behovet for og omfanget av elevsamtaler. Skjema for samtaler og oppfølgingssamtaler med elever vil bli gitt av beredskapsgruppa. 7.2 Samarbeidsmøte mellom hjelpeapparat og skole Etter en avtalt periode, litt avhengig av tidspunkt i skoleåret, skal rektor kalle inn beredskapsgruppa og alle de som var involvert i krisearbeidet for å evaluere prosessen og videreføre oppfølging av elever og eventuelt ansatte. 12

13 8 Notater 13

14 TELEMARK FYLKESKOMMUNE MEDIEKONTAKT: ÅPENHET Telemark fylkeskommune ønsker å ha en åpen holdning overfor media og legge forholdene best mulig til rette for offentlig innsyn i saker og saksdokumenter. MEROFFENTLIGHET Fylkeskommunen legger prinsippet om meroffentlighet til grunn for innsyn i sin virksomhet. Det betyr at: Dokumenter som i utgangspunktet er eller kan være unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven, bør offentliggjøres. Det skal foreligge et reelt og saklig behov for å nekte innsyn. Det kan ikke praktiseres meroffentlighet for opplysninger underlagt taushetsplikt. AKTIV INFORMASJON Fylkeskommunen skal selv drive aktiv informasjon om sin virksomhet, jfr kommunelovens 4. YTRINGSFRIHET Ansatte i offentlig forvaltning står fritt til å uttale seg til media innenfor grensene for den alminnelige ytringsfriheten. Lojalitetsplikten til arbeidsgiver kan sette grenser for ytringsfriheten når tungtveiende grunner tilsier det. Se ellers punktet Ansvar og arbeidsdeling i fylkeskommunen. HENSYN TIL OMDØMME OG ARBEIDSMILJØ Arbeidsplassens omdømme og arbeidsmiljø påvirkes av ansattes og lederes opptreden i media. Telemark fylkeskommune oppfordrer derfor ansatte og ledere til å følge disse rådene: Rådfør deg internt i forbindelse med mediekontakt Ta saken opp internt før du framsetter kritikk offentlig Oppdatert Be alltid journalisten om å klargjøre hvilken sammenheng informasjonen skal benyttes i Sikre deg retten til gjennomlesning av saken før publisering når saken er komplisert eller kontroversiell ANSVAR OG ARBEIDSDELING I FYLKESKOMMUNEN Vurderinger Det er en oppgave for ledere å gi offentlig uttrykk for vurderinger og synspunkter på vegne av virksomheten eller fylkeskommunen. Vurderinger og synspunkter gis innenfor rammen av den enkelte leders ansvarsområde og rolle i forhold til politisk saksbehandling. Faktaopplysninger Alle ansatte kan gi faktaopplysninger til media. Ansatte bør tilstrebe at alle relevante fakta og opplysninger fremkommer, og at saken fremstilles på en saklig og korrekt måte. Service og bistand Alle ansatte og ledere bør yte god service og være tilgjengelige for media. Informasjonssjefen har et særlig ansvar for å påse at mediene har gode arbeidsvilkår i fylkeskommunen, og får besvart sine henvendelser så raskt som mulig. Ansatte og ledere i fylkeskommunen skal ha tilgang til informasjonsfaglig bistand i sin kontakt med media.

15 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Oppdatert

BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE Oppdatert 26.10.2015 BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD: 1 BEREDSKAPSGRUPPE SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE:... 2 2 SENTRALE TELEFONNUMMER:... 3 3 HENDELSER I SKOLETIDEN... 4 3.1 RUTINE VED ALVORLIGE

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER DØD I SKOLE- TIDEN I FORHOLD TIL DEN FORULYKKEDE: Den først ankomne ansatte: * yter førstehjelp * tilkaller ambulanse * varsler rektor Ved rektors fravær varsles

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer.

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer. ID UTS.Pvs.HMS.5.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 31.08.2012 Forfatter Personalsjef H.K.K Verifisert KS-gruppen Godkjent Side 1 av6 RÅDGIVENDE LISTE FOR STUDIEREKTORER OG KONTAKTLÆRERE En stor

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE Hjelp og støtte i sorg og kriser September 2014 BEREDSKAPSGRUPPA BESTÅR AV FØLGENDE: Rektor: Hilde Wiik 90955599 Inspektør: Kari Eldby 95287575 Teamleder småtrinn: Linda

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Kriseberedskapsplan Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper...2 1.1 Krisescenarier...2 1.2 Prinsipper for krisehåndtering...2

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Sandnessjøen videregående skole på tur Viktige kontakter Nødtelefon brann 110 Nødtelefon politi 112 Nødtelefon ambulanse 113 Lokal kriseledelse: 2 Forord

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Barn i sorg og krise

Barn i sorg og krise Barn i sorg og krise Beredskapsplan for Kåfjord skolene Revideres etter behov Felles beredskapsplan for Kåfjord skolene KONTAKTPERSON FOR DELTAKELSE I SORG- OG KRISEARBEID Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Innhold Beredskapsplan

Innhold Beredskapsplan 1 Innhold Beredskapsplan 1. Barn som ikke blir hentet 2. For større ulykker 3. For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen 4. For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte 5. Ved skilsmisse

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Kriseplan i forbindelse med død blant studenter ved UMB KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

SORGARBEID I SKOLEN. Vår handlingsplan. HALDEN videregående skole

SORGARBEID I SKOLEN. Vår handlingsplan. HALDEN videregående skole SORGARBEID I SKOLEN Vår handlingsplan HALDEN videregående skole Sorgarbeid i skolen Handlingsplan for Halden videregående skole INNLEDNING Enhver skole vil fra tid til annen oppleve tragiske situasjoner

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012 Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE Lokal handlingsplan - barneskolen jan. 2012 Innhold Innledning s. 3 KRISE Viktige telefonnummer s. 4 Mediehåndtering s. 5,6 Slik handler vi ved: Ulykke

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September Finans Norge Kriseberedskap og kommunikasjon September 2017 2 3 4 5 Beredskap 1. Når som helst kan det inntreffe akutte hendelser, ulykker og katastrofer som gjør at media og andre berørte aktører kommer

Detaljer

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD Mål : å bidra til å forebygge voldssituasjoner å kunne gi trygghet for at det blir iverksatt tiltak for å hjelpe den som utsettes for vold å hjelpe og ansvarliggjøre

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Beredskapsplan for alvorlige hendelser. Bolga oppvekstsenter

Beredskapsplan for alvorlige hendelser. Bolga oppvekstsenter Beredskapsplan for alvorlige hendelser Bolga oppvekstsenter Beredskapsplan for Bolga oppvekstsenter Innhold 1. Plan for sikkerhet og beredskap 3 2. Retningslinjer for å nedsette beredskapsgruppe 3 3. Tiltaksliste

Detaljer

FOR BEISFJORD SKOLE. Revidert august 10. Beisfjord skole, Kvanta 25, 8522 Beisfjord Telefon 6912880 Mobil: 99519058

FOR BEISFJORD SKOLE. Revidert august 10. Beisfjord skole, Kvanta 25, 8522 Beisfjord Telefon 6912880 Mobil: 99519058 1 FOR BEISFJORD SKOLE Revidert august 10 2 1.0. Innholdsfortegnelse: Beredskapsgruppen og ansvarsfordeling Side 3 - ansvarsrekkefølge Varslingsrutiner, telefonliste, adresseliste ansatte Side 4 Adresselister

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser BEREDSKAPSPLAN - ved menneskelige og materielle kriser KRISE: EN KRISE ER EN UØNSKET HENDELSE (ULYKKE, BRANN, SKADE, PANDEMI O.L.) SOM RAMMER EN STØRRE GRUPPE MENNESKER OG SOM ER FOR OMFATTENDE TIL AT

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole Opplæringsloven 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking

Detaljer

Beredskapsplan for NABSF

Beredskapsplan for NABSF Beredskapsplan for NABSF 9. februar 2017 1. Overordnede perspektiver Krisescenarier Følgende scenarier anses å være mest aktuelle for NABSF å håndtere: Ulykker i idrettsanslegg med alvorlig skade, eventuelt

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

Vedlegg 24. Beredskapsplan

Vedlegg 24. Beredskapsplan Vedlegg 24 Beredskapsplan Forord Alle virksomheter er pålagt å ha en plan for kriser og katastrofer i fredstid. En beredskapsplan i seg selv er ingen garanti for en god håndtering av en krise, men den

Detaljer

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Innhold 1. Overordnede prinsipper a. Krisescenarier b. Prinsipper for krisehåndtering c. Prioritet når krisen inntreffer 2. Når en krise inntreffer a. Varslingsliste

Detaljer

SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

SKOLENS REGLER MOT MOBBING: TISLEGÅRD UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: En person er mobbet når han/hun blir utsatt for fysiske og/eller psykiske handlinger som ikke har god hensikt. SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR Dalgård skole 2013 1 INNHOLD: Forord s. 3 Støttegruppe Viktige telefoner s. 5 Varslingsveier ved omfattende ulykker s. 6 Mobbing s. 7 Sykdom og ulykke s. 8 Dødsfall s.

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15

Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15 Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15 Historikk- erfaringer 1990-2014: «Barn i krise», «Krisehjelpen», «Psykososialt kriseteam». Felles med HeRe siden 2011. Noen faste

Detaljer

Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball

Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball Planen er REVIDERT 21. juni 2017 Beredskapsledelsen ved Dana Cup Hinna fotball Beredskapsledelsen ved turneringen består av Leder for Hinna fotball Reiseledere Lagledere

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL

KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL Oppdatert pr. mai 2017 1. INTRODUKSJON Hensikten med medieprotokollen er å etablere gode retningslinjer og kjøreregler for hvordan kontakten med media skal håndteres.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Når det utenkelige skjer...

Når det utenkelige skjer... Høgskolen i Lillehammer Når det utenkelige skjer... Beredskapsplan ved kriser og ulykker Innholdsfortegnelse 1. Beredskapsplan ved kriser og ulykker..........................................1 1.1 Innledning...........................................................1

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

HELSE MILJØ SIKKERHET BEREDSKAPSPLAN KRISEHÅNDTERINGPLAN

HELSE MILJØ SIKKERHET BEREDSKAPSPLAN KRISEHÅNDTERINGPLAN HELSE MILJØ SIKKERHET BEREDSKAPSPLAN KRISEHÅNDTERINGPLAN Innhold Helse Miljø Sikkerhet... 3 Helse og miljø... 3 Sikkerhet... 4 Beredskapsplan... 4 1. Bakgrunn... 4 2. Formål... 4 3. Omfang... 5 4. Definisjoner...

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA Ansvarlig: Leder, Rustad IL Langrenn Revisjon: 1 Revisjonsdato: 10. August 2015 Viktige telefonnumre: Medisinsk nødhjelp: 113 Politi: 112 Brannvesen: 110 Beredskapsgruppens faste medlemmer Langrennsgruppas

Detaljer

Handlingsplan for sorgarbeid. ved Eidsvåg skole

Handlingsplan for sorgarbeid. ved Eidsvåg skole Handlingsplan for sorgarbeid ved Eidsvåg skole 1 Innhold: I: Forord 3 II: Plan for beredskap 4 III: Elev dør plutselig 5 IV: Minnestund 10 V: Plutselig dødsfall eller ulykke på skolen 14 VI: Å følge en

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Mål: - Alle på skolen skal ha et trygt klasse- og skolemiljø uten mobbing. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold retta mot et offer, utført av enkeltpersoner

Detaljer

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Nordland fylkeskommune Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Mai 2011 Ulykke Samlebetegnelse for plutselig, uventet hendelse, uhell, hvor det oppstår personskade. Krise "En uønsket

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Jeg var ikke forberedt på dybden og omfanget i svikten i beredskapen i Norge. Også jeg burde hatt en høyere bevissthet rundt risiko og beredskap.

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Oppgave/ ansvar Leder og informasjonsansvarlig (foresatte og media) Tar alltid med seg beredskapsplanen Rektors stedfortreder 1-7, ivaretakelse av

Oppgave/ ansvar Leder og informasjonsansvarlig (foresatte og media) Tar alltid med seg beredskapsplanen Rektors stedfortreder 1-7, ivaretakelse av 1 BRANN: 110 POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 Telemark politidistrikt 02800 Lensmannen i Nome 35 90 64 00 Ulefoss legesenter 35 00 86 00 Lunde legesenter 35 00 86 50 Ledende helsesøster - Janne Ljosåk 95 76 79

Detaljer

Halden videregående skole HANDLINGSPLAN MOT RUS

Halden videregående skole HANDLINGSPLAN MOT RUS HANDLINGSPLAN MOT RUS Sjekkliste ved mistanke om rus Politiet aksjonerer Eleven ber om hjelp Mistanke om oppbevaring og salg Forebyggende arbeid mot rus Eleven er ruset på skolen Andre bekymrer seg for

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Rutinebeskrivelse og kriseplan ved dødsfall blant studenter KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER UNIVERSITETET FOR MILJØ OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE Januar 2017 Hensikten med beredskapsplanen Omfang Skolens beredskapsgruppe Ansvarsområde for skolens beredskapsgruppe Skolens beredskapsgruppe

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE INNHOLD: Del 1 ALARMPLAN VED ULYKKER Del 2 BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL Aug. 2003 **************************************************************** ******************************************************

Detaljer