BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Oppdatert INNHOLD: BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BEREDSKAPSGRUPPE SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE: SENTRALE TELEFONNUMMER: HANDLINGSPLANER DØDSFALL ELEV ULYKKE ELEV ULYKKE MED SKOLENS KJØRETØY DØDSFALL I ELEVS NÆRE FAMILIE VOLDSHANDLINGER PÅ SKOLEN DØDSFALL I PERSONALET VEDLEGG MEDIEKONTAKT REGLEMENT FOR MEDIEKONTAKT I TFK INFORMASJON TIL ANSATTE, ELEVER OG FORESATTE SAMLINGER SAMLING I KLASSER OG GRUPPER SAMLING FOR PERSONALET MALER VEDLEGG: MAL FOR INFORMASJON OM KRISEREAKSJONER MAL FOR ELEVSAMTALER UTSTYR FOR MINNESAMLINGER LANGSIKTIG OPPFØLGING AV EN HENDELSE ELEVSAMTALER MED BERØRTE ELEVER SAMARBEIDSMØTE MELLOM HJELPEAPPARAT OG SKOLE NOTATER...13 Viktige telefonnummer i krisesituasjoner: Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113

2 1 Beredskapsgruppe Skien videregående skole: Beredskapsgruppa er ansvarlig for oppdatering av telefonliste og handlingsplan. Videre er rektor ansvarlig for at tilsatte til enhver tid er gjort kjent med planen. Rektor avgjør når en situasjon krever at beredskapsgruppa kalles sammen. Alle ansatte bes om å lagre tlf. nr. til beredskapsgruppa og nødtelefoner på sin mobil og alltid ha mobilen med seg! Rektor Lill-Harriet Koi (medieansvarlig) / Studierektor Torgeir Berstad (rektors stedfortreder) / Studierektor Grethe Kibsgaard (avd. Brekkeby) / Kontorsjef Geir Olav Øye / Driftssjef Stein Due / T-leder og Leder for Elevtjenester Valgerdur Jonsdottir / Rådgiver Petter Hagen (avd. Brekkeby) / Rådgiver Hege Halvorsen Lunde (avd. Brekkeby / Rådgiver Wilhelm Brekke (avd. Prestejordet) / Rådgiver Bjørg Grimsby (avd. Prestejordet) / Sentrale telefonnummer: Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Skien Legevakt: (ansvar for kriseteam i Skien Kommune) Helsesøster Prestejordet: Rita Strandskog (mob ) Brekkeby: Linda Follaug (mob ) Telemark fylkeskommunes PPT kontaktperson v/skien vg skole /80 63 Laila Snartland (mob ) Alle skolens ansatte skal ha med seg sin mobil til enhver tid. Telefonnummer til beredskapsgruppa lagres på mobilen. Rektor er leder for beredskapsgruppa og den første som kontaktes i en krisesituasjon. 2

3 3 HANDLINGSPLANER I henhold til HMS-regelverket plikter alle skoler å ha en krise- og beredskapsplan. Innholdet i en slik plan vil variere fra skole til skole, avhengig av størrelse, driftsområder og personellmessige ressurser. Felles for alle er at skolens ledelse har et ansvar for å planlegge ut fra den verst tenkelige situasjon: At det skjer en ulykke der et titalls skoleelever eller andre passasjerer forulykker. Ulykker inntreffer uten forvarsel og alle er forskjellige. Det er derfor ikke mulig å lage regler, og systemer som fanger opp alle forhold. Uansett hvor gjennomtenkt en plan er, vil en krise- og beredskapsplan ha meget begrenset verdi uten regelmessige øvelser, og trening av nøkkelpersonell. 3.1 Dødsfall elev Dødsfall meldes umiddelbart til rektor eller studierektor. I skoletida: AMK varsles, ring 113 Politi varsles, ring 112 Politi/Lege har ansvar for å varsle pårørende. Dødsfall utenom skoletida, gå til neste punkt Rektor samler ansatte og helsesøster til informasjon Flagget heises på halv stang. (Vaktmester) Det kan være aktuelt å samle elever ved flaggheising. Rektor leder fellessamling for informasjon og minnestund. Rektor og beredskapsgruppa bestemmer hvem som ellers bør delta. Samling i klassen til den døde. (Kontaktlærer) Samling med andre elever som kjente avdøde godt. (Rådgiver, kontaktlærere) Rektor og beredskapsgruppa samarbeider med hjemmet om deltakelse fra elever/skolen i begravelsen. Informasjon gis til personalet og elever. Individuell oppfølging av elever. (Kontaktlærer, Rådgiver, Helsestasjon) Vedlegg om elevsamtaler og krise-informasjon brukes. 3.2 Ulykke elev Livreddende førstehjelp settes i gang umiddelbart. Melding gis til rektor og kontoret når ei ulykke har skjedd 3

4 Etter behov varsler skolen: Ambulanse Politi Elevens foresatte Kontaktlærer Rådgiver Helsesøster Krisehjelp gis til berørte elever og personale Kontaktlærer eller faglærer blir igjen hos klassen / gruppen 3.21 Ulykke med skolens kjøretøy Sjåførens ansvar Sikre skadestedet Sikre skadestedet slik at passasjerene dine ikke utsettes for ytterligere risiko, og slik at ingen andre trafikanter blir innblandet. Sett ut varseltrekant på et sted som er lett synlig for andre trafikanter. Husk å bruke refleksvekst. Refleksvest ble påbudt i alle kjøretøyer fra 1. mars Rringe en av nød sentralene. Disse har direkte kommunikasjon seg imellom slik at de varsler hverandre umiddelbart. Varsle skolens ledelse eller rådgivere. Får du ikke omgående kontakt, skal du ikke bruke mer tid på dette, men Konsentrere deg om redningsinnsatsen på ulykkesstedet til hjelpen er kommet fram. Beredskapsgruppe ledet av rektor iverksetter tiltak etter behov: Informasjon til personale Informasjon til elever Informasjon til medier Individuell oppfølging av elever på kort og lang sikt 3.3 Dødsfall i elevs nære familie Kontaktlærer tar kontakt med elev og har en samtale om situasjonen og ønsker/behov Når dødsannonsen er kunngjort sender skolen blomst eller formidler den deltakelse annonsen tillater 4

5 Kontaktlærer hjelper klassen til å delta med en personlig blomsterhilsen, og de klassevenner som har best kontakt med eleven deltar i begravelse Kontaktlærer snakker med eleven før eleven kommer tilbake, og oppfordrer til avtale med helsesøster Kontaktlærer rådfører seg med rektor i slike tilfeller 3.4 Voldshandlinger på skolen All vold som registreres mot elev eller ansatt ved skolen skal rapporteres til rektor. Dersom dette ikke gjøres er det brudd på lovverket Etter behov varsler skolen: Ambulanse Politi Foresatte /pårørende Involverte i voldsepisoden bringes om mulig til rektor dersom ikke andre aktører som politi har overtatt Beredskapsgruppe ledet av rektor iverksetter tiltak etter behov: Informasjon til personale Informasjon til elever Helsesøster trekkes inn Informasjon til medier Individuell oppfølging av elever og personale på kort og lang sikt, se vedlegg 3.5 Alvorlige hendelser og terror Det er ingen fasit på hvordan man håndterer hendelser som dette, da disse kan være meget forskjellige og dreie seg om ulike trusselbilder. Noen situasjoner kan kreve at man gjemmer seg i klasserommet, mens andre vil kreve at man forlater bygningen og/eller området. Bevar roen og kontakt beredskapsgruppa på skolen og ev. politi på 113: o Er det en eller mange personer med i trusselbildet? o Er det små, store eller mange våpen inne i bildet? o Dreier det seg om mistenkelig objekter på skolens område? o Er trusselen inne i bygningene eller utenfor? 5

6 Foresatte /pårørende Alle skolens ansatte skal ha med seg sin mobil til enhver tid. Dette fordi man skal ha mulighet til å varsle beredskapsgruppa på skolen og/eller bruke krisetelefonnummer ved alvorlige hendelser. Dersom trusselen er i nærheten må alle mobiler settes på lydløs. Dersom man har mistanke om at alvorlige hendelser kan komme til å skje (se mistenkelige meldinger i sosiale medier osv), skal skolens beredskapsgruppe varsles. 3.6 Pandemi og alvorlig smittefare Ulike pandemier vil kreve ulike smittevernstiltak. Skolens beredsskapsgruppe vil, i samarbeid med helsemyndighetene, utarbeide planer for smittevern. Se smittevernstiltak i forbindelse med Svineinfluensaepidemien i og beskyttelse mot dråpesmitte: Hoste i innsiden av albuen God hygiene og vask av hendene Ansatte og elever holder seg hjemme dersom de har symptomer på og mistanke om smitte. Kontakte lege eller sykehus ved alvorlig sykdomsforløp 3.7 Dødsfall i personalet Når en i personalet dør, skal alle ansatte informeres (Rektor). Flagget heises på halv stang (Vaktmester) Rektor avgjør om det skal holdes fellessamling for hele skolen Hvis den avdøde var lærer, skal kontaktlærer i de klassene/gruppene han/hun underviste ha ansvar for klasseromssamtalen Skolen stenges under begravelsen. Det vurderes om skolen skal være stengt begravelsesdagen De ansatte og de av elevene som kjente avdøde godt, oppfordres til å gå i begravelsen. Rektor legger ned krans på vegne av skolen. Flagg heises etter vanlige regler Rektor står i kontakt med avdødes familie og sørger for at alt det praktiske i forhold til skolen blir ordnet. (Dette kan gjelde lønn, forsikringsforhold, pensjon, personlige eiendeler, nøkler, etc.) 6

7 4 Vedlegg 4.1 Mediekontakt Rektor eller den han bemyndiger er mediekontakt på skolens vegne (se også reglement fra TFK sentralt) Mediene må sees på som samarbeidspartnere der skolen tar vare på elever og personalet, mens mediene sørger for informasjon til samfunnet rundt. Fiendtlig holdning til mediene vil skade skolens forhold til omgivelsene Medieansvarlig skaffer seg raskt informasjon om faktiske forhold: Hva har skjedd? Hvor skjedde det? Når skjedde det? Hvem er implisert? Hvem er varslet? Hvilke tiltak er iverksatt? Hvilke tiltak skal iverksettes? Spekulasjoner om årsaker og skyld unngås, innrøm manglende oversikt Hva er sikker informasjon å sende ut på et gitt tidspunkt? Gi mediene den informasjonen en kan gå ut med og avtal tidspunkt for eventuell ny informasjon. Gi sentralbordpersonalet klar informasjon om hva de skal svare på henvendelser fra foresatte og medier. Legg premissene for mediene ved å innkalle straks det er viktig informasjon å gi. Innkall til pressekonferanse dersom saken har et visst omfang. Vær ærlig, skjulte sider kommer tilbake som avsløringer ved skolen. Elever og ansatte skal skjermes. Mange vil opptre ugjennomtenkt og trenger beskyttelse. Sett grensene for mediene ved at skolen selv gir informasjon og kanaliserer mediene til personer som kan gi informasjon. Gi pårørende tilbud om hjelp til mediehåndtering. Samarbeid med pressen om forståelse for at sensitiv informasjon ikke skal formidles. Retningslinjer for skolens kontakt med mediene bør gjøres kjent for elever og ansatte. 4.2 Reglement for mediekontakt i TFK Se til slutt i denne rutinesamlingen. 7

8 4.3 Informasjon til ansatte, elever og foresatte Ved de fleste traumatiske hendelser vil det oppstå noe kaos. Medieansvarlig og beredskapsgruppa skal til enhver tid være de som har den sikreste offisielle informasjonen skolen besitter. Personalet skal formidle all viktig informasjon til de medieansvarlige. Det er medieansvarliges ansvar å vurdere hvilken informasjon som skal gis både ansatte, elever og mediene fortløpende. Alle skolens ansatte skal sørge for at kontoret har deres oppdaterte telefonnumre. Ved traumatiske hendelser kan beredskapsgruppa kalle inn til personalmøte før skoletid for viktig informasjon. Lite informasjon virker ryktedrivende, og beredskapsgruppa må oppdatere informasjon både til personalet og elever via Fronter og informasjons-tv. Der pressens gjengivelse ikke samsvarer med skolens informasjon om saken, skal det vurderes å gi skriftlig informasjon til elever og foresatte. Denne informasjonen kan kombineres med tilbud om elevsamtaler og krisehjelp. 8

9 5 Samlinger 5.1 Samling i klasser og grupper Kontaktlærer har ansvar for å samle klassen, etter plan og med støtte fra beredskapsgruppa. Kontaktlærer må være godt informert om hvilke opplysninger som skal ut til elevene. I spesielt kompliserte saker eller der kontaktlærer er følelsesmessig sterkt involvert, bør representant for beredskapsgruppa eller kollega ta over ansvaret. Vent til de spør - strategi er ikke den beste, skolen må gi den informasjonen som er planlagt. Det å si noe dumt må luftes; enkeltstående ukloke uttalelser og feil må ikke overskygge videre arbeid. Mange vil kunne si noe dumt i en krisesituasjon, og enkeltstående uttalelser enten fra ledelse, ansatt eller elever må forstås ut fra den vanskelige situasjonen som foreligger. Selvmord må håndteres spesielt i samarbeid med pårørende, men også her gjelder det at mest mulig sann informasjon bør ut. Strukturert klassesamtale, eller avlastningssamtale (defusing): Introduksjon: Utforsking av hendelsen: Normalisering: Framtidsberedskap: Avslutning: Hensikt og motivasjon Regler Hvordan fikk du greie på hendelsen? Hva har dere hørt? / Informasjon fra skolen Hvordan reagerte du? Hva har hjulpet deg i sorgen? Hva skjer videre? Hva kan vi gjøre? Oppsummering: hva er sikkert / usikkert Oppfølgingsressurser: hva skjer videre Avtaler om elevsamtaler Utdeling av skriv om krisereaksjoner med tilbud om kontakt med Helsestasjonen 9

10 5.2 Samling for personalet Rektor samler personalet og gir informasjon om hendelse og planer videre. Avhengig av hendelser følges ulike planer, men avlastningssamtale kan også brukes etter mønster over i avdelingene. 6 Maler 6.1 Vedlegg: Mal for informasjon om krisereaksjoner Skolen vil gi alle elever som er berørt av hendelsen tilbud om kontakt og samtale med Helsestasjonen. For de sterkest berørte er denne hendelsen å betrakte som en traumatisk krisesituasjon. En traumatisk krise kjennetegnes av at man opplever en situasjon man ikke har erfaring til å mestre. Dette kan oppleves med ulik styrke fra person til person, både avhengig av tidligere erfaringer og av hvor sterkt hendelsen berører ens eget liv. Dersom man berøres sterkt av en hendelse, er det normalt å gjennomgå fire faser av psykiske tilstander: - sjokkfasen: kortvarig kaosfølelse før hendelsen er forstått lammelse, hysteri eller irrasjonell oppførsel er vanlig - reaksjonsfasen: man reagerer med intense følelser som aggresjon, fornekting, bortforklaringer eller virkelighetsfortrengninger - reparasjonsfasen: man ser hendelsen som den var, uten virkelighetsforstyrrelser og følelsene blir mindre intense - nyorienteringsfasen: livet går videre etter et tap, minnene er mindre intense, mye knyttet til spesielle dager framtidsplaner legges og noen kommer styrket ut av en krise Beskrivelsen over er generell, og prosessen er ulik fra person til person. Det er likevel viktig å vite at de ulike reaksjonene i disse fasene kan gjenkjennes hos mange som har opplevd en krise og at reaksjonene er normale. 10

11 Det vil være en god og viktig hjelp for de som er rammet å ha kontakt med helsepersonale som kjenner reaksjonsmønsteret, og som kan være samtalepartner. Selv om man synes situasjonen er grei i øyeblikket, kan følelser som blir fortrengt og ubearbeidet komme tilbake seinere i livet og bli skadelige for den psykiske helsa. Skolen anbefaler derfor de som er preget av hendelsen om å ta imot tilbudet fra helsestasjonen om kontakt. 6.2 Mal for elevsamtaler Beredskapsgruppa organiserer tid og rom for fortløpende elevsamtaler når det er behov for det noen dager etter en traumatisk hendelse. Det er ingen grunn til å skape tanker elever ikke selv har hatt, men det er viktig å kartlegge hvilke elever som er utsatt for å kunne få posttraumatiske stresslidelser som ettervirkning. Utsatte elever er de som har ubearbeidede traumatiske opplevelser i fortida si, spesielt kan det gjelde flyktninger. Spørsmål kontaktlærer kan stille i en slik samtale er: Tenker du mye på det som skjedde? Hvis ja: Tar det bort konsentrasjonen når du jobber med skolesaker? Får det deg til å tenke på andre hendelser som har gjort deg urolig? Eventuelt: har du fått søvnproblemer etter det som skjedde? Ønsker du kontakt med Helsestasjonen og eventuelt psykolog? Mange samtaler vil ha negativt svar her, da bør samtalen gjøres kort og få mer karakter av vanlig elevsamtale med kommunikasjon om fag og skolearbeid. Lærere som ikke mestrer å gjennomføre en slik elevsamtale, skal få stedfortreder organisert av beredskapsgruppa. Etter at samtalene er gjennomført, skal kontaktlærer formidle klasseliste med bekreftelser på gjennomførte samtaler der behov for oppfølging nedskrevet. Beredskapsgruppa samarbeider med helsestasjonen om innkalling av elever. 11

12 6.3 Utstyr for minnesamlinger Når praktiske forberedelser er forenklet, vil mer av tid og krefter kunne brukes på omsorg og god krisehåndtering. Minnesamlinger og seremonier må være både samlende uavhengig av livssyn og kulturbakgrunn samtidig som det skal være tilpasset de det angår mest. Utstyret finnes på rektors kontor, ett sett på begge avdelinger. Lys Vase til blomst Ramme til bilde Hvit duk Protokoll Bibel Koranen eller andre religiøse symboler 7 LANGSIKTIG OPPFØLGING AV EN HENDELSE Beredskapsgruppa bestemmer i en tidligere fase om hendelsen er av en slik art at den bør ha en oppfølging og evaluering på et seinere tidspunkt. 7.1 Samtaler med berørte elever Beredskapsgruppa tar etter avtalt tid kontakt med kontaktlærere og bestemmer behovet for og omfanget av elevsamtaler. Skjema for samtaler og oppfølgingssamtaler med elever vil bli gitt av beredskapsgruppa. 7.2 Samarbeidsmøte mellom hjelpeapparat og skole Etter en avtalt periode, litt avhengig av tidspunkt i skoleåret, skal rektor kalle inn beredskapsgruppa og alle de som var involvert i krisearbeidet for å evaluere prosessen og videreføre oppfølging av elever og eventuelt ansatte. 12

13 8 Notater 13

14 TELEMARK FYLKESKOMMUNE MEDIEKONTAKT: ÅPENHET Telemark fylkeskommune ønsker å ha en åpen holdning overfor media og legge forholdene best mulig til rette for offentlig innsyn i saker og saksdokumenter. MEROFFENTLIGHET Fylkeskommunen legger prinsippet om meroffentlighet til grunn for innsyn i sin virksomhet. Det betyr at: Dokumenter som i utgangspunktet er eller kan være unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven, bør offentliggjøres. Det skal foreligge et reelt og saklig behov for å nekte innsyn. Det kan ikke praktiseres meroffentlighet for opplysninger underlagt taushetsplikt. AKTIV INFORMASJON Fylkeskommunen skal selv drive aktiv informasjon om sin virksomhet, jfr kommunelovens 4. YTRINGSFRIHET Ansatte i offentlig forvaltning står fritt til å uttale seg til media innenfor grensene for den alminnelige ytringsfriheten. Lojalitetsplikten til arbeidsgiver kan sette grenser for ytringsfriheten når tungtveiende grunner tilsier det. Se ellers punktet Ansvar og arbeidsdeling i fylkeskommunen. HENSYN TIL OMDØMME OG ARBEIDSMILJØ Arbeidsplassens omdømme og arbeidsmiljø påvirkes av ansattes og lederes opptreden i media. Telemark fylkeskommune oppfordrer derfor ansatte og ledere til å følge disse rådene: Rådfør deg internt i forbindelse med mediekontakt Ta saken opp internt før du framsetter kritikk offentlig Oppdatert Be alltid journalisten om å klargjøre hvilken sammenheng informasjonen skal benyttes i Sikre deg retten til gjennomlesning av saken før publisering når saken er komplisert eller kontroversiell ANSVAR OG ARBEIDSDELING I FYLKESKOMMUNEN Vurderinger Det er en oppgave for ledere å gi offentlig uttrykk for vurderinger og synspunkter på vegne av virksomheten eller fylkeskommunen. Vurderinger og synspunkter gis innenfor rammen av den enkelte leders ansvarsområde og rolle i forhold til politisk saksbehandling. Faktaopplysninger Alle ansatte kan gi faktaopplysninger til media. Ansatte bør tilstrebe at alle relevante fakta og opplysninger fremkommer, og at saken fremstilles på en saklig og korrekt måte. Service og bistand Alle ansatte og ledere bør yte god service og være tilgjengelige for media. Informasjonssjefen har et særlig ansvar for å påse at mediene har gode arbeidsvilkår i fylkeskommunen, og får besvart sine henvendelser så raskt som mulig. Ansatte og ledere i fylkeskommunen skal ha tilgang til informasjonsfaglig bistand i sin kontakt med media.

15 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Oppdatert

Beredskapsplan for AVS

Beredskapsplan for AVS BEREDSKAPSPLANEN Beredskapsplan for AVS ID UTS.AVS.HMS.5.4.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 18.02.2015 Forfatter GMK / IA / Verifisert GMK Godkjent Ellen Ingebrigtsen Side 1 av BEREDSKAPSPLANEN SKAL VÆRE TIL

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE BARN I SORG OG KRISE En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE Innledning Både foreldre og lærere har vært med på å fortie, skyve bort og overse barns behov når døden rammer hjemmet

Detaljer

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE 2008 / 09-1 - Innholdsfortegnelse. Forord s. 3 Overordnede prinsipper s. 4 Akuttsider, informasjon, viktige telefonnummer s. 5 Telefonliste over ansatte s. 6 Når en elev

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE Rutiner, prosedyrer og beredskap i Ålesundsskolen Et samarbeidsprosjekt mellom arbeidstakerorganisasjonene, vernetjenesten og undervisningssektoren våren

Detaljer

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark Beredskapsplan for Høgskolen i Telemark 1. Innledning... 3 2. Krise og beredskap... 4 3. Formål og prinsipper... 5 4. Varslingsliste... 6 5. Kriseledelse... 8 6. Krisescenario... 10 7. Informasjonshåndtering...

Detaljer

Solid - Raus - Spenstig

Solid - Raus - Spenstig 2015 Solid - Raus - Spenstig KRISE Krise- og OG beredskapsplan BEREDSKAPSPLAN STAVNE Stavne ARBEID Arbeid OG og KOMPETANSE Kompetanse KF KF Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Definisjon av krise... 3 1.2.

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Rutinebeskrivelse og kriseplan ved dødsfall blant studenter KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER UNIVERSITETET FOR MILJØ OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Revidert august 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 4 1.1 Viktige telefoner 5 1.2 Andre aktuelle telefoner 6 1.3 Forhold til pressen

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER RYGGE KOMMUNE Ansvarlig: Helseopplysningskommiteèn Sist endret: 16. mars 2012 Gjelder til: 16. mars 2014 Forord Er du forbredt? Ulykker

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vanskelige situasjoner og kriser ved Norskopplæringen for innvandrere og asylsøkere

Prosedyre for håndtering av vanskelige situasjoner og kriser ved Norskopplæringen for innvandrere og asylsøkere Norskopplæringen for innvandrere og ID UTS.VLV.OPUS.4.3.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 14.04.2014 Forfatter RD/Team Gnisten Verifisert AMJ Godkjent Søren Fredrik Voie Innhold VEDLEGG TIL NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B

HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT REDNINGS- OG BEREDSKAPSAVDELINGEN 2002 F O R O R D Ulykker og katastrofer

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

INNHOLD ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE RUTINER FOR: Atlanten vgs Dato: Forfatter: Rutine for Versjon: Sist revidert:

INNHOLD ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE RUTINER FOR: Atlanten vgs Dato: Forfatter: Rutine for Versjon: Sist revidert: INNHOLD RUTINER FOR: 1. AVVIKSMELDING 2. BRUK AV VERNEUTSTYR 3. BRUK OG ENDRING AV PASSORD 4. EKSKURSJONER OG STUDIETURER (GML) 5. ELEV KLAGER SAKSGANG 6. FØRSTEHJELP OPPLÆRING 7. GRAVIDE ARBEIDSTAKERE

Detaljer

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Innledning Handlingsplan mot rus omfatter både legale og illegale stoffer som for eksempel alkohol, cannabis og amfetamin. Skolens fokus på rusforebyggende

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer.

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer. ID UTS.Pvs.HMS.5.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 31.08.2012 Forfatter Personalsjef H.K.K Verifisert KS-gruppen Godkjent Side 1 av6 RÅDGIVENDE LISTE FOR STUDIEREKTORER OG KONTAKTLÆRERE En stor

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer