Halden videregående skole HANDLINGSPLAN MOT RUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halden videregående skole HANDLINGSPLAN MOT RUS"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN MOT RUS Sjekkliste ved mistanke om rus Politiet aksjonerer Eleven ber om hjelp Mistanke om oppbevaring og salg Forebyggende arbeid mot rus Eleven er ruset på skolen Andre bekymrer seg for eleven

2 INNHOLD Innledning side 3 Forebyggende tiltak side 4 Taushetsplikt/opplysningsplikt side 5 Urinprøver side 5 Dokumentasjon side 5 Sjekkliste ved mistanke om rus side 6 Hva gjør vi? side 7 Alternativ 1 Eleven ber om hjelp med sitt rusproblem side 7 Alternativ 2 Ansatt, medelev, foresatte eller andre er bekymret for eleven side 7 a. Eleven har innrømmet bruk av rusmidler side 8 b. Eleven benekter bruk av rusmidler side 8 Alternativ 3 Eleven opptrer ruset på skolen side 9 Alternativ 4 Elever eller ansatte oppdager eller mistenker omsetning eller oppbevaring av rusmidler på skolen side 10 Alternativ 5 Politiet aksjonerer på skolen side 11 Kontaktpersoner side 12 Aktuelt lovverk side 13 Nyttige linker side 13 Raushet respekt resultater 2

3 INNLEDNING Skolens handlingsplan mot rus omfatter misbruk av legale og illegale stoffer som alkohol, tabletter, dopingmidler og ulike narkotiske stoffer. Arbeidet på dette området skal ha et klart forebyggende siktemål, men også søke å hjelpe ungdom som på en eller annen måte har et rusproblem. Når et rusmisbruk bekreftes, er skolens overordnede oppgave å bidra til at eleven får nødvendig hjelp. For ungdom under 18 år vil enhver befatning med rusmidler være i strid med norsk lovgivning og dermed også i strid med de verdier skolen skal formidle. Rusmidler, enten det dreier seg om bruk eller salg, har ingen plass i skolens hverdag, og skolereglementet gir klare føringer. Det er ofte den enkelte lærer som først reagerer med bekymring. Det er viktig at man reagerer tidlig på symptomene, likeledes at man er oppmerksom på psykososiale forhold som kan gå forut for et rusmisbruk. Ved skolestart skal alle elever og ansatte gjøres godt kjent med innholdet i skolens handlingsplan mot rus. Målsetningen med denne handlingsplanen er: 1. Halden vgs. skal ha et rusfritt skolemiljø Oppbevaring eller bruk av rusmidler er ikke tillatt 2. Halden vgs. skal tilby hjelp til elever dersom de har rusproblemer Elever med rusproblemer tilbys hjelp fra skolens støtteapparat 3. Halden vgs. skal arbeide for å forebygge utvikling av rusmiddelbruk. Elevene skal styrke sine holdninger mot rusmisbruk gjennom forebyggende tiltak Raushet respekt resultater 3

4 FOREBYGGENDE TILTAK Halden videregående skole Hovedmålet for skolens arbeid med rusproblematikk er å forebygge utbredelse, styrke elevens sosiale kompetanse slik at eleven alene og sammen med andre jevnaldrende klarer å stå imot press om å ruse seg. Det holdningsskapende arbeidet skal ivaretas både i det daglige skolearbeidet, men også gjennom spesielle arrangementer eller temadager i løpet av skoleåret. Det er viktig å ha en god dialog og samarbeid med foreldre og foresatte. Skolens handlingsplan mot rus skal være ett av temaene på første foreldremøte, og bør også være et tema på andre foreldremøter i løpet av skoleåret. Både ansatte og elever har et ansvar for å si ifra ved mistanke om at elever ved skolen er involvert i bruk, besittelse, kjøp og salg av rusmidler. Det er viktig å oppmuntre til å bry seg om hverandre og tørre å si ifra dersom man er bekymret for noen. Forebyggende tiltak i klasser/for enkeltelever - Elevsamtalen - «Tett på» prosedyre i forhold til fraværsoppfølging - Skolestartprogram for Vg1 gjennomføres ved skolestart - Gjennomgang av rusplan ved skolestart - Godt skole hjem samarbeid - Rus som eget tema på foreldremøter Forebyggende tiltak i skolemiljøet - Arrangementer som Dignity Day og Verdensdagen for psykisk helse. - Særskilt fokus på rus i forbindelse med russefeiring - Tett samarbeid mellom elevråd og skolens elevtjeneste - Trivselstiltak og miljøtiltak i midttimer - Kurs og foredrag med rus som tema - Presentasjon av elevtjenesten for nye elever - TT (tverrfaglig team) møter - Miljøarbeider knyttet til elevtjenesten Raushet respekt resultater 4

5 TAUSHETSPLIKT/OPPLYSNINGSPLIKT Skjæringspunktet mellom taushetsplikt og opplysningsplikt kan ofte være vanskelig. Er man i tvil om taushetsplikt og opplysningsplikt, bør man søke råd hos skoleledelsen eller noen i elevtjenesten. Ofte er rusrelaterte saker sammensatte og komplekse, og man bør derfor ikke være alene om å håndtere dette. Saker som omhandler rus skal alltid videreformidles til skolens ledelse og/eller elevtjenesten. Opplysningsplikten vil ofte gå foran taushetsplikten i slike saker, og man må derfor aldri love elever taushet. Offentlig ansatte har ifølge Norsk lov et særskilt ansvar for å melde ifra om alvorlig bekymring knyttet til enkeltelever og rus. Dersom eleven er under 18 år skal alltid foresatte informeres om bekymringen, dersom det ikke er særskilte forhold som tilsier at det vil medføre økt skade/fare for eleven. URINPRØVER Skolen kan ikke ha elever som ruser seg verken på skolen eller i bedriftspraksis. Dersom skolen har grunn til å tro at elever bruker narkotiske stoffer, vil skolen be om at eleven avlegger urinprøver. Eleven må alltid samtykke til slike prøver og de kan tas hos fastlege. Er eleven under 18 år vil foresatte bli informert. Konsekvens av positive prøver eller eventuell prøvenekt, vil vurderes i hver enkelt sak. DOKUMENTASJON Det vil i etterkant være både nyttig og nødvendig å ha skriftlig dokumentasjon fra samtaler, møter og samarbeid i rusrelaterte saker. Det føres derfor alltid referater. Raushet respekt resultater 5

6 SJEKKLISTE VED MISTANKE OM RUS «Har du en magefølelse på at noe ikke stemmer, så ta den på alvor.» Har eleven stort fravær? Er det noe mønster i fraværet? Kommer eleven for seint til timene? Viser eleven tydelige «fall» i skoleprestasjoner? Viser eleven humørsvingninger (sløv, frustrert, aggressiv)? Har eleven manglende struktur, problemer med hukommelse eller konsentrasjon? Kommer det signaler fra medelever om at de er bekymret for eleven? Uttrykker eleven meninger/holdninger som bagatelliserer eller legaliserer bruk av rusmidler? Har eleven sluttet eller avbrutt utdanning tidligere? Raushet respekt resultater 6

7 HVA GJØR VI? Alternativ 1: ELEVEN BER OM HJELP MED SITT RUSPROBLEM - Den som mottar henvendelsen fra eleven tar dette videre til sosialfaglig rådgiver eller helsesøster. Samtidig må skolens ledelse informeres. - Kontaktlærer kaller inn til et møte hvor eleven, kontaktlærer, utdanningsleder og sosialfaglig rådgiver eller helsesøster deltar. Dersom eleven er under 18 år skal også elevens foresatte delta. - I møtet skal følgende skje: Gjennomgå situasjonen og planlegge videre oppfølging av eleven Gjennomgå skolens reglement vedr. bruk av rusmidler Eleven kan oppfordres til å ta urinprøver (se avsnitt om urinprøver) Vurdere elevens hjelpebehov og om det skal sendes bekymringsmelding til barnevernet og/eller om det er behov for henvisning til Sosialmedisinsk poliklinikk Eleven tilbys samtaler med sosialfaglig rådgiver eller helsesøster Utdanningsleder skriver referat Alternativ 2: ANSATT, MEDELEV, FORESATTE ELLER ANDRE ER BEKYMRET FOR ELEVEN - Snakk med eleven om din bekymring. - Ta saken opp med elevens kontaktlærer! - Ta gjerne kontakt med en fra elevtjenesten dersom du er usikker og ønsker å drøfte saken. Opprettholdes bekymringen etter samtalen eller eleven har innrømmet bruk av rusmidler må saken tas videre til skolens ledelse eller noen i elevtjenesten. Raushet respekt resultater 7

8 A: Eleven har innrømmet bruk av rusmidler: - Kontaktlærer tar opp saken med ledelse og/eller elevtjenesten. - Kontaktlærer kaller inn til et møte hvor eleven, kontaktlærer, utdanningsleder og representant fra elevtjeneste deltar. Dersom eleven er under 18 år skal også elevens foresatte delta. - I møtet skal følgende skje: Gjennomgå situasjonen og planlegge videre oppfølging av eleven Gjennomgå skolens reglement vedr. bruk av rusmidler Eleven kan oppfordres til å ta urinprøver (se avsnitt om urinprøver) Vurdere elevens hjelpebehov og om det skal sendes bekymringsmelding til barnevernet og/eller om det er behov for henvisning til Sosialmedisinsk poliklinikk Eleven tilbys samtaler med sosialfaglig rådgiver eller helsesøster Utdanningsleder skriver referat B: Eleven benekter bruk av rusmidler: - Kontaktlærer tar opp saken med ledelse og/eller elevtjenesten - Kontaktlærer kaller inn til et møte hvor eleven, kontaktlærer, utdanningsleder og sosialfaglig rådgiver deltar. Dersom eleven er under 18 år skal også elevens foresatte delta. - I møtet skal følgende skje: Eleven konfronteres med skolens bekymring for at eleven ruser seg Gjennomgå situasjonen og planlegge videre oppfølging av eleven Gjennomgå skolens reglement vedr. bruk av rusmidler Eleven kan oppfordres til å ta urinprøver (se avsnitt om urinprøver) Vurdere elevens hjelpebehov og om det skal sendes bekymringsmelding til barnevernet og/eller om det er behov for henvisning til Sosialmedisinsk poliklinikk Eleven tilbys samtaler med sosialfaglig rådgiver eller helsesøster Utdanningsleder skriver referat Raushet respekt resultater 8

9 Alternativ 3: ELEVEN OPPTRER RUSET PÅ SKOLEN Rektor kontaktes: - Eleven tas umiddelbart ut av undervisningen - Samtale med eleven hvor eleven bortvises for resten av dagen - Foreldre kontaktes dersom eleven er under 18 år - Melding til barnevern vurderes Kontaktlærer kaller snarest inn til et møte. Møtet holdes senest innen 3 dager. Eleven, kontaktlærer, utdanningsleder og representant fra elevtjenesten deltar. Dersom eleven er under 18 år skal også elevens foresatte delta. I møtet skal følgende skje: Gjennomgå situasjonen og planlegge videre oppfølging av eleven Gjennomgå skolens reglement vedr. bruk av rusmidler Eleven kan oppfordres til å ta urinprøver (se avsnitt om urinprøver) Vurdere elevens hjelpebehov og om det skal sendes bekymringsmelding til barnevernet og/eller om det er behov for henvisning til Sosialmedisinsk poliklinikk Eleven tilbys samtaler med sosialfaglig rådgiver eller helsesøster Utdanningsleder skriver referat Raushet respekt resultater 9

10 Alternativ 4: ELEVER ELLER ANSATTE OPPDAGER ELLER MISTENKER OMSETNING ELLER OPPBEVARING AV RUSMIDLER PÅ SKOLEN - Skolens ledelse kontaktes umiddelbart - Ledelsen kontakter politiet Videre håndtering av situasjonen her og nå avklares med politiet - Foresatte kontaktes dersom eleven er under 18 år - Mulige konsekvenser ved salg eller oppbevaring kan være bortvisning fra skolen - Melding til barnevern vurderes - Kontaktlærer kaller snarest inn til et møte. Møtet holdes senest innen 3 dager. Eleven, kontaktlærer, utdanningsleder og representant fra elevtjeneste deltar. Dersom eleven er under 18 år skal også elevens foresatte delta. - I møtet skal følgende skje: Gjennomgå situasjonen og planlegge videre oppfølging av eleven Gjennomgå skolens reglement vedr. bruk av rusmidler Eleven kan oppfordres til å ta urinprøver (se avsnitt om urinprøver) Vurdere elevens hjelpebehov og om det skal sendes bekymringsmelding til barnevernet og/eller om det er behov for henvisning til Sosialmedisinsk poliklinikk Eleven tilbys samtaler med sosialfaglig rådgiver eller helsesøster Utdanningsleder skriver referat Raushet respekt resultater 10

11 Alternativ 5: POLITIET AKSJONERER PÅ SKOLEN - Når politiet aksjonerer på skolen mot enkeltelever eller grupper av elever, vil skolens ledelse være informert. Ledelsen informerer den enkelte kontaktlærer. - Utdanningsleder kaller eventuelt inn til et møte. Møtet holdes senest innen 3 dager. Eleven, kontaktlærer, utdanningsleder og representant fra elevtjenesten deltar. Dersom eleven er under 18 år skal også elevens foresatte delta. - I møtet skal følgende skje: Avklare omstendighetene rundt hendelsen Gjennomgå situasjonen og planlegge videre oppfølging av eleven Gjennomgå skolens reglement vedr. bruk av rusmidler Eleven kan oppfordres til å ta urinprøver (se avsnitt om urinprøver) Vurdere elevens hjelpebehov og om det skal sendes bekymringsmelding til barnevernet og/eller om det er behov for henvisning til Sosialmedisinsk poliklinikk Eleven tilbys samtaler med sosialfaglig rådgiver eller helsesøster Utdanningsleder skriver referat Raushet respekt resultater 11

12 KONTAKTPERSONER Halden videregående skole Rektor Arild Rød Tlf Assisterende rektor Kristin Støten Tlf Utdanningsleder Lauritz Pettersen Tlf Utdanningsleder Hanne Lille-Schulstad Tlf Utdanningsleder Stein-Ole Gjesteby Tlf Rådgiver Steinar Stiansen Tlf Rådgiver Berit Gulbrandsen Tlf Rådgiver Fridtjof Dahlen Tlf Fagleder/rådgiver Laila Høvik Lauritzen Tlf Helsesøster Linda Skauge Antonsen Tlf Helsesøster Hanne Torp Tlf Sosialfaglig rådgiver Ann-Charlott Kindblad Tlf Raushet respekt resultater 12

13 AKTUELT LOVVERK Halden videregående skole Skolens ordensreglement Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, 15-3 og Lov om barneverntjenester, 6-7 Forvaltningsloven, 13 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om helsepersonell NYTTIGE LINKER Raushet respekt resultater 13

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Hovedmål for arbeidet: Delmål for arbeidet : Bakgrunn for planen: Teorigrunnlag:

Hovedmål for arbeidet: Delmål for arbeidet : Bakgrunn for planen: Teorigrunnlag: Plan for arbeid med Fravær - Bekymringsfullt fravær April 2013 Hovedmål for arbeidet: Redusere fraværet hos elever i Nes-skolen. Omfatter ordinært fravær og bekymringsfullt fravær. Delmål for arbeidet:

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

IS-1978. Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter

IS-1978. Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter IS-1978 Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1. Begrepsavklaringer... 7 1.2. Skolen som arena for forebyggende arbeid...

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer