PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:"

Transkript

1 PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 4. Oppvekst- og undervisningstjenester 4.3 Grunnskole TIDLIG SAMHANDLING OM ELEVER MED BEKYMRINGSFULLT FRAVÆR Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: For rådmannen: BA Gjeldende lovverk eller vedtak: Opplæringsloven, Forvaltningsloven Side 1 av 2 Vedlegg:4 Iverksatt første gang den: Iverksatt revisjon den: FORMÅL MED PROSEDYREN Alvorlig skolefravær kan forebygges, og denne prosedyren vil ta for seg dette. Forebygging handler særlig om skolens rutiner knyttet til fraværsføring, rutiner for oppfølging av fravær, samt skole-hjem-samarbeid. Både skolen som system og hver enkelt lærer kan bidra til å forbygge at elever utvikler alvorlig skolefraværsproblematikk. GENERELL INFORMASJON De fleste barn og unge går på skolen frivillig og uten problemer. Det er likevel noen som har vansker med å komme seg på skolen, og det er viktig med informasjon om hvordan skolen møter elever med bekymringsfullt fravær. Det er skolens ansvar å sørge for at skolen til alle tider har et oppdatert fraværssystem hvor elevenes tilstedeværelse kommer tydelig frem. Skolen følger kommunens rutiner for hvordan fravær følges opp. Alle lærere gis årlig opplæring i føring og oppfølging av fravær. Skolens rutiner gjøres kjent hver høst og skal være lett tilgjengelige for skolens lærere, elever og foresatte. GJENNOMFØRING 1. Føring av fravær Alle lærere skal daglig føre fravær i skolens fraværssystem. er ansvarlig for at elevens fravær er oppdatert minimum en gang per uke. Skolens ledelse rapporterer inn anonymisert oversikt over fravær til skoleeier i desember og juni. Skoleeier holder oversikt over kommunens samlede fraværsproblematikk. 2. Kontakt mellom skole og hjem ved fravær Foresatte skal levere skriftlig melding til skolen ved alle typer fravær. Dvs. heldagsfravær, timefravær og forseintkomming. Melding kan leveres i meldingsbok, via epost eller SMS og føres i fraværsboka. Foresatte skal informere skolen om fravær ved barnets/ungdommens første fraværsdag. Dette kan gjøres via SMS, telefon eller epost. Ved fravær på tre eller flere dager skal foresatte ta kontakt og informere ANSVAR Alle lærere Team oppvekst 1 av 7

2 skolen om årsak til fravær. Dersom foresatte ikke tar kontakt med skolen første fraværsdag, skal kontaktlærer ta kontakt med foresatte for å etterlyse barnet/ungdommen. Dette kan gjøres via SMS eller telefon. Ved bekymring for fraværet informeres ledelsen. 3. henvender seg til elev, foresatte og skolens ledelse umiddelbart ved bekymringsfullt fravær Udokumentert. Gjentatt forseintkomming. Fravær med mønster på spesielle dager eller timer. Ved gjentatt dokumentert fravær på mer enn 10 dager på 3 måneder. Ved fravær i strid med prosedyre for permisjon i grunnskolen. 4. Prosedyre for oppfølging av bekymringsfullt fravær Dersom en elev har bekymringsfullt fravær, skal kontaktlærer ta dette opp med elev og foresatte, og tiltak skal drøftes. skal orientere skolens ledelse skriftlig. Vedlegg 2 - «Melding til skolens ledelse om bekymringsfullt fravær» benyttes. legger dette dokumentet i Acos. Elever med høyt fravær* som kan skyldes kronisk sykdom/eller er under behandling, bør levere legeerklæring som inneholder forslag om tiltak/tilrettelegging. *Høyt fravær defineres som 15 %, 9-10 dager over en periode på maks 3 måneder. Skolen v/ rektor tar (skriftlig) kontakt med hjemmet dersom fraværet overstiger 10 dager på et halvt år. Foresatte inviteres til et møte med kontaktlærer for å kartlegge og starte samarbeid for å forhindre ytterligere fravær. Elev og foresatte får tilbud om time hos skolehelsetjenesten for kartlegging og evt. oppfølging ved behov. Helsesøster kan tilby hjemmebesøk. har ansvar for å gi melding til skolehelsetjenesten etter samtykke fra foresatte, slik at familien får et slikt tilbud. Vedlagte skjema vedlegg 4 - «Melding til skolehelsetjenesten om bekymringsfullt fravær» benyttes. Hvis fravær fortsetter, innkaller rektor - innen en uke - til nytt møte med foresatte, kontaktlærer, helsesøster og skolens ledelse. Vedlagte skjema vedlegg 3 - «Melding til skolens foresatte om bekymringsfullt fravær» benyttes. Deltakerne i møtet skal utarbeide en plan med konkrete tiltak for å normalisere elevens oppmøte på skolen. Spesifiser hvem ved skolen som har ansvar for planen gjennom referat. Skolen skal orientere om andre aktuelle tiltak og instanser som kan bidra med hjelp. Dette kan være barnevern, lege, BUP, Ressursteam, PPT eller Vh barn og unge. Skolen skal tilby foresatte hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser ved behov. /skole kan ved 15 dagers fravær ta kontakt med barnevern og drøfte anonymt eller ved samtykke fra foresatte om saken bør meldes som bekymring. / / helsesøster 2 av 7

3 Hvis fravær kommer over 20 dager i semesteret og igangsatte tiltak ikke har tilstrekkelig effekt, skal skolens ledelse sende bekymringsmelding til barnevernstjenesten, jf. meldeplikt til barnevernet Foresatte informeres om at bekymringsmelding sendes. Skolen har medansvar for å etablere samarbeid mellom aktuelle instanser. Det skal etableres regelmessige samarbeidsmøter mellom skole, hjem og aktuelle instanser inntil tiltak har ønsket effekt, og fravær er normalisert. All kontakt mellom skole og hjem skal dokumenteres i Acos. Dette gjelder også tilbud om, og gjennomført tilrettelegging, hjelp eller tiltak. Referat fra møter skal legges i elevens mappe. Ved særlig stor bekymring, og manglende effekt av samlede tiltak skal saken tas opp på virksomhetsledernivå i instansene for drøfting, og evt. vurdering hos kommuneadvokat. Teamleder i Team oppvekst skal være koordinerende instans. VEDLEGG 1. Sjekkliste for bekymringsfullt fravær i skolen 2. Melding til skolens ledelse om bekymringsfullt fravær 3. Melding til foresatte om bekymringsfullt fravær 4. Melding til skolehelsetjenesten om bekymringsfullt fravær / 3 av 7

4 Vedlegg 1 - Bekymringsfullt fravær i skolen Sjekkliste lærers bekymring. Sett pil opp/ned Fravær: Endringer i oppmøte, udokumentert fravær, forseintkomming, høyt fravær, fraværsmønster. Skoleinnsats: Endringer i innsats eller motivasjon, manglende evne til struktur, planlegging og/eller gjennomføring, utrygghet i vurderingssituasjoner Sosial fungering Endring i sosial fungering eller generell dårlig sosial fungering. trekker seg unna, irritabilitet, konflikter, intriger, likegyldig, svært kontaktsøkende, skjørt sosialt nettverk, isolering, krenkelser. Faglig fungering Nedadgående eller svake faglige prestasjoner Familierelasjon Endringer i familiesituasjon, manglende støtte hjemme, svært høye krav, konflikter, kriser, samspillsvansker, psykiske vansker eller rus, redusert omsorgsevne, svært dårlig økonomi. Tilleggsbelastninger Fysiske plager, sykdomsfølelse, psykiske vansker, kriser, lærevansker, adferd, sårbarhet, umodenhet Opplysninger fra elev/foreldre Melding oppfattes som bortforklaring/ unnskyldning/ bagatellisering, lav terskel for fravær, økte krav til skolen, kritikk mot skole/lærer. Lærers vurdering Lærers opplevelse av uro/bekymring. Dette skjema er kun ment som en hjelp til diskusjon/vurdering av elevens situasjon. 4 av 7

5 Vedlegg 2 - Melding til skolens ledelse om bekymringsfullt fravær Skole: Elev: Klasse: Foresatte: Beskrivelse av fravær: Kontakt med hjemmet: Skolehelsetjenesten er kontaktet: : Sted/dato: 5 av 7

6 Vedlegg 3 - Melding til foresatte om bekymringsfullt fravær Skole: Foresatte for elev: Klasse: Vi ønsker med dette å informere om at vi er bekymret for skolefraværet til ditt/deres barn. Vi har nå registrert fravær på: Vi inviterer deg/dere på et møte for å kartlegge årsak, og drøfte evt. tiltak for å forhindre ytterligere fravær for barnet/ungdommen. Det er satt opp møte på skolen med kontaktlærer: Sted/dato: Underskrift: 6 av 7

7 Vedlegg 4 - Melding til skolehelsetjenesten om bekymringsfullt fravær Skole: Elev: Klasse: Foresatte: Beskrivelse av fravær: Kort beskrivelse av kontakten med hjemmet: Hjemmet har samtykket i at skolehelsetjenesten vil ta kontakt og tilby time til kartlegging og evt. oppfølging: Skoleledelsen er informert: : Sted/dato: 7 av 7