Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Vestveien barnehage Møtedato: Møtetid: 18:30 Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL ORIENTERING: FRAMDRIFTEN I ARBEIDET TIL ARBEIDSGRUPPA SKOLEKAPASITET I SKI BY FRAMDRIFTEN I ARBEIDET TIL ARBEIDSGRUPPA BARNEHAGEKAPASITET I SKI TIL BEHANDLING: OK-19/14 VEDTEKTER SFO OK-20/14 RETNINGSLINJER FOR FRAVÆRSFØRING OG OPPFØLGING AV BEKYMRINGSFULLT SKOLEFRAVÆR Ski, J. Kristian Bjerke leder

2 Saksbehandler: Janne Roven Arkiv: B00 Arkivsaksnr.: 14/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for oppvekst og kultur 19/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede / VEDTEKTER SFO Forslag til vedtak: Endringen av oppsigelsestiden for kommunens skolefritidsordning vedtas. Ingress/hovedbudskap: Vedtektene for skolefritidsordningene i Ski kommune endres på følgende punkter: Vedtektene er justert i forhold til påmelding, endring og oppsigelse av plass, som nå utføres ved selvbetjening i foreldreportalen. Oppsigelsestiden i Ski kommunes skolefritidsordninger endres til èn måned, gjeldende fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Plass eller deler av plass kan ikke sies opp for månedene mai og juni. Skal plassen sies opp med virkning fra 1. august må dette gjøres innen 1. mai. Saksopplysninger: Ski kommunes vedtekter for SFO ble sist endret med virkning fra 1. januar Siden den gang har kommunen innført elektroniske løsninger, som skal håndtere påmelding, endring og oppsigelse av plass. Disse registreringene utføres nå av foreldrene/ de foresatte ved selvbetjening i Foreldreportalen. Ski kommune har innført elektronisk selvbetjeningsportal som et ledd i den økende digitaliseringen i samfunnet generelt. Avsnittet om oppsigelsestider har vært gjenstand for reaksjon fra foreldre. Temaet har vært grundig drøftet av skoleledere og SFO-ledere. Pedagogisk virksomhet har også fått henvendelser fra fortvilte foreldre, som reagerer på lange oppsigelsesfrister og rigid regelhåndhevelse. Oppsigelsestiden for SFO er i utgangspunktet én måned. SFO-plass eller deler av en SFO-plass kan ikke sies opp for mai og juni. Dette for å sikre balansen mellom ansatte og antall barn. I følge gjeldende vedtekter, må SFO-plassen sies opp innen 1. april for oppsigelse med virkning fra 1. august. Deretter er første mulige oppsigelsesdag 1. oktober med oppsigelsesfrist 1. september. Opplæringsloven Opplæringsloven gir føringer for innholdet i vedtektene. Ski kommunes vedtekter oppfyller disse kravene. Når det gjelder opptaksperiode og oppsigelse av plassen i skolefritidsordningen gir loven ingen føringer utover at dette skal presiseres i vedtektene. Side 2

3 3 Uttalelse fra Forbrukerombudet I 1998 redegjør Forbrukerombudet om sin plikt til å føre tilsyn med næringsdrivendes avtalevilkår og om den er i samsvar med Markedsføringsloven. De viser til 9a i loven som forbyr urimelige avtalevilkår overfor forbrukeren. Ombudets undersøkelser viser at det er vanlig å vedtektsfeste en oppsigelsestid på 1-2 måneder men at det forekommer oppsigelsestider på opptil 6 måneder. Denne lange oppsigelsestiden er gjerne begrunnet i at skolen prøver å begrense sitt økonomiske tap som følge av oppsigelsestiden. Skolen vil ha en tapsbegrensningsplikt, men Forbrukerombudet anser det som naturlig at det normalt opptas nye barn jevnlig og at det økonomiske tapet dermed begrenses. Forbrukerombudet anser det som rimelig at det ikke vedtektsfestes en lenger oppsigelsestid enn en måned. Videre ser ombudet at det kan være vanskeligere å få inn erstatningsbarn i sommermånedene og anser det som akseptabelt med en lengre oppsigelsesfrist for disse. Andre kommuners SFO-vedtekter - Oslo kommune praktiserer 1 måneds oppsigelsestid året rundt. - Oppegård kommune praktiserer en oppsigelsestid på 2 måneder regnet fra nærmeste 1. eller 15. i måneden. Oppsigelse for månedene april, mai og juni må skje innen 15. februar. - Ås kommune praktiserer 1 måneds oppsigelsestid - Vestby kommune praktiserer 2 måneders oppsigelsestid, og ingen oppsigelse for månedene mai og juni. - Frogn kommune praktiserer 1 måneds oppsigelsesfrist fra 1. september til 1.april - Enebakk kommune har en oppsigelsesfrist på 1 måned. For oppsigelse eller endring for kommende skoleår er fristen 1. april. Plass kan ikke sies opp eller endres etter 1. februar Gjeldende praksis I Ski kommune praktiserer vi en måneds oppsigelse regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Plass kan ikke sies opp for månedene mai og juni. Skal plassen sies fra august må dette gjøres innen 1. april. Deretter er første mulige oppsigelsesdag 1. oktober med frist 1. september. Dette innebærer at plassen må sies opp innen 1. april med virkning fra august. Dette gir en oppsigelsestid på 5 måneder, noe som oppleves som urimelig lang oppsigelsestid.. Vurdering: Det foreslåes derfor at vedtektene endres slik at oppsigelse av plass 1. august må være levert den respektive SFO innen 1. mai. Dette harmonerer med det som ellers praktiseres med en oppsigelsesfrist på 3 måneder. Rådmannen vil peke på at man også må ta hensyn til den tiden det tar å tilpasse bemanningen i SFO for det kommende SFO- og skoleåret, med start 1. august. For resten av SFO- og skoleåret praktiseres en oppsigelsesfrist på en måned. Dette gjelder også ved oppsigelse av plass fra 1. september. Reduksjon av oppholdstiden i løpet av skoleåret følger de samme reglene. Plassen kan ikke sies opp for månedene mai og juni. Økonomiske konsekvenser: Trolig ingen. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen

4 Konklusjon: Vedtektene med endringene av oppsigelsesfristene for skolefritidsordningene i Ski vil imøtekomme ønskene om kortere oppsigelsestid. 4 Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell-Arne Ekeberg kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Reviderte vedtekter for skolefritidsordningene i Ski kommune.

5 Saksbehandler: Arnfinn Almås Arkiv: A00 &00 Arkivsaksnr.: 14/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for oppvekst og kultur 20/ RETNINGSLINJER FOR FRAVÆRSFØRING OG OPPFØLGING AV BEKYMRINGSFULLT SKOLEFRAVÆR Forslag til vedtak: Utvalg for oppvekst og kultur tar Retningslinje for fraværsføring og arbeid med bekymringsfullt fravær til orientering. Ingress/hovedbudskap: Stort skolefravær og skolevegring er et økende problem. Pr. i dag vurderer Pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT) at ca. 35 elever i kommunens grunnskoler har bekymringsfullt fravær. Erfaringsmessig er dette utfordrende og komplekse saker som krever stor innsats fra impliserte parter. Tidlig identifisering, rask kartlegging av elevens utfordringer og god tverrfaglig og koordinert innsats, er kritiske suksessfaktorer for å lykkes. Skolens ledelse og skolens ressursteam vil være sentrale i dette arbeidet i et godt og konstruktivt samarbeid med elev og foresatte. Målet med arbeidet er at eleven raskest mulig skal komme tilbake på skolen og fullføre grunnskoletilbudet ved hjemskolen. Det er i kommunens interesse å arbeide for at skoler og barnehager bidrar til at barn og unge får en sunn fysisk og psykisk utvikling, hvor de trives og gjennomfører grunnskoleutdanningen med godt læringsutbytte. Frafall i skolen er svært negativt for videre skolegang og arbeidsliv. Et godt læringsmiljø bidrar til gode skolefaglige prestasjoner og sosial kompetanse, som igjen påvirker den enkelte elevs helse. Retningslinje for fraværsføring og arbeid med bekymringsfullt fravær vil gi en bedre og mer helhetlig samhandling mellom skolen og øvrig hjelpeapparat - til beste for elever og foresatte. Med denne retningslinjen supplert med en veileder, vil man sikre en ryddig og profesjonell håndtering av et utfordrende tema. Saksopplysninger: Levevaner som etableres tidlig, er med å prege helsen resten av livet. Barnehage og skole når de aller fleste barna på tvers av sosiale og kulturelle forskjeller, og er derfor sentrale arenaer i arbeidet med å utvikle gode holdninger og utjevne sosiale forskjeller i levevaner og helse. Ansatte og ledere i barnehager og skoler er i en unik posisjon til å oppdage sårbare barn og unge tidlig. Definisjon på bekymringsfullt fravær: Ugyldig fravær fra enkelttime eller dag. 3 forsentkomminger på en måned, uavhengig av om fraværet er gyldig eller ikke. Fravær 3 enkeltdager i løpet av en måned, uavhengig av om fraværet er gyldig eller ikke. Fravær over 10 dager innenfor samme semester, uavhengig av om fraværet er gyldig eller ikke (med unntak av fravær hvor det er søkt om og innvilget permisjon). Side 5

6 6 Ugyldig fravær er fravær der skolen ikke har fått informasjon fra elevens foresatte om årsak til fraværet. Det er også viktig at skolen er observant på foresattes bruk av permisjonssøknader, og at skolen vurderer om antall omsøkte permisjoner bør defineres som bekymringsfullt fravær. Retningslinjens utgangspunkt er behovet for tidlig inngripen, tidlig kartlegging og rask iverksetting av målrettede tiltak for å forhindre utvikling av omfattende, ureglementert skolefravær. Retningslinjen skal benyttes så snart kontaktlærer oppdager fravær, som omfattes av et av de fire punktene i definisjonen. God fraværsføring vil være alfa og omega. Ressursteam: Alle Ski kommunes skoler har ressursteam (R-team). Her møter skolens ledelse og koordinator for ressursteamet de av lærerne som har elever, som man trenger å drøfte tilbudet til. Likeledes møter faste kontaktpersoner fra PPT og fast kontaktperson for Familiens hus (herunder barnevernet, skolehelsetjeneste og forebyggende avdeling). R-teamet arbeider etter et fastlagt årshjul og er et koordinerende team for bistand til elever, som man er bekymret for, eller elever som man vurderer ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringstilbudet. Sentrale arbeidsoppgaver er drøfting, koordinering, veiledning, kartlegging, oppfølging og evaluering av tilbud til elever med behov for ekstra oppfølging og tilrettelegging. Tett oppfølging av elever med bekymringsfullt fravær er en sentral arbeidsoppgave. Tverrfaglig og koordinert innsats: For elever som utvikler bekymringsfullt fravær, er det svært viktig at arbeidet rundt eleven, familien og skolen koordineres godt. Skolens ressursteam skal bidra til å be rett instans om riktig hjelp til riktig tid og å koordinere dette arbeidet. Sentrale hjelpeinstanser er Pedagogisk virksomhet med pedagogisk-psykologisk tjeneste og skole- og barnehageavdelingen, og Familiens hus med forebyggende avdeling og barnevernstjenesten. Bistand fra spesialisthelsetjenesten (for eksempel barne- og ungdomspsykiatrien) avtales i hvert enkelt tilfelle og etter samtykke fra foreldre/foresatte. Vurdering: Rådmannen mener det er viktig at Ski kommune lykkes med tidlig å identifisere og følge opp elever med bekymringsfullt skolefravær. Forskning og erfaring viser at en grunnskolegang - hvor elever opplever et godt psykososialt læringsmiljø og har godt læringsutbytte - er vesentlig for å lykkes i videre utdanning og opplæring fram mot et godt arbeids- og samfunnsliv. Tidlig identifisering og rask igangsetting av tiltak, er god bistand og god ressursbruk. Rådmannen forventer at de omtalte rutinene for fraværsføring gjennomføres. Etter rådmannens vurdering vil man dermed raskere identifisere - og ta tak i - bekymringsfullt fravær. Rådmannen peker på betydningen av bekymringsfullt elevfravær i skolen bør forebygges ved at et godt, tverrfaglig arbeid starter allerede mens barna er i førskolealder. Rådmannen vil understreke potensialet for økt samhandling spesielt mellom følgende enheter i kommunen, som arbeider for og med barn og deres foreldre / foresatte: Barnehagene og grunnskolene med skolefritidsordningen (SFO), Familiens hus med helsestasjonene, skolehelsetjenesten, forebyggende avdeling og barnevernstjenesten, og Pedagogisk virksomhet med spesialpedagogisk førskoleteam (SPT), pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og skole- og barnehageavdelingen. På rådmannsnivå er det lagt til rette for en slik tettere samhandling ved at nevnte virksomheter og tjenester fra 1. januar i år arbeider under samme kommunalsjef. Rådmannen mener det er positivt at man i Ski kommune har ressursteam (R-team) på alle skolene. For å få god effekt av R-teamet, forventer rådmannen at skolens ledelse sørger for at R- teamet aktivt brukes til å kartlegge, drøfte, koordinere, veilede, følge opp og evaluere tiltakene. Dette som grunnlag for å gi riktig form for hjelp til riktig tid.

7 Rådmannen minner om at skolen er den kommunale tjenesten, som har nærest, hyppigst og tettest kontakt med barna mens de er i alderen 6 til år. Skolen må derfor se det som en stor mulighet - og som en særskilt forpliktelse - å samhandle med kommunens øvrige tjenester rettet inn mot barn og ungdom. Spesifikt når det gjelder bekymringsfullt elevfravær, bør den vedlagte retningslinjen være et effektivt verktøy for raskt å identifisere og ta tak i fraværet. 7 For at den vedlagte Retningslinje for fraværsføring og arbeid med bekymringsfullt fravær skal ha rask, god og varig effekt, vil rådmannen sørge for at det snarlig utarbeides en utdypende veileder. Økonomiske konsekvenser: Ikke aktuelt i denne saken. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: I et folkehelseperspektiv er det å lykkes i barnehage, grunnskole og videre skolegang et godt grunnlag for seinere utdanning, jobb, fysisk og psykisk helse og tilhørighet. Mye av grunnlaget for god helse legges i barne- og ungdomsårene. Det vil være i samfunnets interesse å arbeide for at skoler og barnehager bidrar til at barn og unge får en sunn fysisk og psykisk utvikling, hvor man gjennomfører grunnskoleutdanningen med god trivsel og godt læringsutbytte. Et godt læringsmiljø bidrar til gode skolefaglige prestasjoner og sosial kompetanse, som igjen påvirker den enkelte elevs helse. Konklusjon: Rådmannen gjør nå gjeldende vedlagte Retningslinje for fraværsføring og arbeid med bekymringsfullt fravær. Utdypende veileder utarbeides så snart som mulig. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell-Arne Ekeberg kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Håndtering av elevfravær og bekymringsfullt skolefravær

8 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I SKI KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret Gjeldende fra Forslag til endring Retningslinjer Skolefritidsordningen (SFO) drives i samsvar med opplæringslovens bestemmelser om SFO, andre statlige retningslinjer og kommunale vedtak. Kommunen har et tilbud om SFO før og etter skoletid for elever på årstrinn. 2. Definisjon og formål SFO skal legge til rette for lek og kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal gi barna omsorg, tilsyn og sosial læring. Verdimessig bygger SFO på grunnskolens formålsparagraf. SFO skal være en integrert del av skolen. Det skal være sammenheng og helhet i barnas dag med rik variasjon i innhold, aktiviteter og organisering. Skolens ordensregler gjelder også for SFO. 3. Eier og ansvarlig styringsorgan Vedtektene gjelder skolefritidsordninger som eies og drives av Ski kommune. Utvalg for tjenesteutvikling er ansvarlig styringsorgan for SFO i kommunen. 4. Styring og ledelse SFO er administrativt underlagt rådmannen eller den han bemyndiger. Rektor har det administrative og pedagogiske ansvaret for SFO ved den enkelte skole. Det skal være en egen fagleder ved den enkelte SFO. Fagleder rapporterer til rektor, som nærmeste overordnede. Fagleder og ytterligere én av de ansatte, skal ha faglig kompetanse, fortrinnsvis 3-årig høyere pedagogisk utdanning. Ved Skotbu skoles SFO kreves det bare én person med faglig kompetanse. Minst én av foreldrerepresentantene i skolens samarbeidsutvalg velges av og blant de foresatte som inneværende periode har eller har hatt barn i SFO. 5. Opptaksmyndighet Rådmannen, eller den han bemyndiger, er opptaksmyndighet. Etter rådmannens bestemmelse ivaretas rådmannens funksjon som opptaksmyndighet av kommunalsjef for oppvekst, som har delegert denne myndigheten til den enkelte skoles rektor ved SFO - leder. 6. Opptak Påmeldingsfristen er 1. mars for skolestarterne. Dette kunngjøres i lokalavisen (Østlandets Blad) og på kommunens hjemmeside. For øvrig tildeles plasser fortløpende dersom det er plass. Påmelding, endring og oppsigelse av plass registreres i foreldreportalen. Påmeldingen er bindende. 1

9 7. Opptaksperioden Hovedinntaket av barn skjer i vårsemesteret før barna starter på skolen. Oppholdet varer fram til barna går ut av 4. trinn, dersom foreldre/foresatte ikke sier opp plassen. Hvis det er særlige grunner for det (sykdom i hjemmet o.a.), og hvis det er plass, kan SFO ta mot barn for kortere perioder. 8. Opptakskriterier Påmeldte barn i SFO gis plass etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge: - Barn som vurderes å ha stor nytte av plass i SFO. Dette kan for eksempel grunngis i dokumenterte språk- eller kommunikasjonsvansker etter anbefalinger fra instanser som helsevesen, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste eller barnets lærere. - Barn fra familier som har store belastninger p.g.a. sykdom eller funksjonshemming. - Barn av enslige foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning, og som alene fører tilsyn med barnet. - Barn som har begge foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning. 9. Funksjonshemmede barn Dersom funksjonshemmede barn etter sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i SFO, kan disse gis plass t.o.m. 7. årstrinn, i det omfang man finner det faglig hensiktsmessig. 10. Oppsigelse Oppsigelse av plass er én måned regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Endring og oppsigelse av plass registreres i foreldreportalen. Plass eller deler av plass kan ikke sies opp for månedene mai og juni. Skal plassen sies opp 1. august, må dette gjøres innen 1. mai. Reduksjon av oppholdstiden i løpet av skoleåret følger samme regler som ved oppsigelse. Gjentatte grove brudd på ordensreglene kan føre til oppsigelse. Manglende betaling kan føre til oppsigelse (jf pkt. 11). Dersom stengningstiden i SFO ikke overholdes, kan det føre til oppsigelse. Det blir som hovedregel krevd gebyr for barn som blir hentet etter stengetid. Gebyrets størrelse fastsettes av kommunestyret. 11. Finansiering og betaling for opphold SFO finansieres ved brukerbetaling og kommunale midler. Det betales for opphold etter betalingssatser og retningslinjer vedtatt av kommunestyret. Endringer varsles foresatte minst én måned på forhånd. Den årlige oppholdsbetalingen fordeles over 11 måneder pr. år (ikke juli måned) med forfall den 20. hver måned dersom ikke annen frist er angitt på fakturaen SFO-leder kan gi tillatelse til opphold for enkeltdager. Pris for dette tilbudet fastsettes av kommunestyret. 12. Manglende betaling Hvis skyldig restanse ikke blir betalt, sendes varsel om oppsigelse sammen med andregangs purring. Det beregnes purregebyr for hvert betalingsvarsel. Restanse som ikke er betalt etter andre gangs varsel, inndrives gjennom rettslig inkasso. Foreldre/foresatte med ubetalt oppholdsbetaling i SFO og barnehage, får ikke ny plass før denne gjelden til kommunen er oppgjort. 2

10 13. Klage Enkeltvedtak fattet i medhold av disse vedtektene, kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagen behandles av kommunens tjenesteutvalg. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretningen om vedtak er mottatt. Klagen sendes skolen, som har fattet vedtaket. 14. Bemanning Bemanningen i SFO skal, i tillegg til lederstillingenes administrasjonstid, være etter en norm på 1 voksen pr. 15 hele plasser. Bemanningen kan styrkes utover dette innenfor rammen av kommunestyrets budsjettvedtak. 15. Åpningstider SFO er åpen i tidsrommet mandag t.o.m. fredag. Dette gjelder også skolens ferie- og fridager med følgende unntak: - SFO holdes i alminnelighet stengt fire uker i juli måned (se årets oversikt over ferie og fridager). - SFO holdes stengt julaften og nyttårsaften. - Onsdag før skjærtorsdag er SFO stengt. - Det er 5 planleggingsdager for personalet i løpet av året hvor SFO holdes stengt (se årets oversikt over ferie og fridager). - Rektor kan gjøre avvik fra åpningstidene etter anbefaling fra samarbeidsutvalget (SU). 16. Ferier Påmelding for opphold i skolens ferier må gjøres innen fristen fastsatt av den enkelte SFO, men er i alminnelighet 3-4 uker før ferien. 17. Leke- og oppholdsareal Alle SFO har en base som er spesielt tilrettelagt for formålet. I tillegg kommer andre arealer i skolen, for eksempel gymnastikksal, skolekjøkken, musikkrom, bibliotek, andre klasserom m.v. Både ute - og innearealet skal være egnet for aktivitetene i SFO, og det skal samlet gi tilstrekkelig plass i forhold til antall barn i ordningen. 18. Måltider I SFO serveres det ett måltid mat daglig etter skoletid. 19. Internkontroll Skolens internkontrollsystem er dokumentert og skal til enhver tid være tilgjengelig. 20. Taushetsplikt Skolens regler for taushetsplikt gjelder også for ansatte i SFO. 21. Politiattest Krav til politiattest for arbeid i skolen gjelder også for ansatte i SFO. 22. Gyldighet Vedtektene vedtas av utvalg for Utvalg for oppvekst og kultur og gjelder inntil de erstattes. 3

11

12 Innledning I et folkehelseperspektiv er det å lykkes i barnehage, grunnskole og videre skolegang en suksessfaktor for senere utdanning, jobb, fysisk og psykisk helse og tilhørighet. Mye av grunnlaget for god helse i legges i barne- og ungdomsårene. Det vil være i kommunens interesse å arbeide for at skoler og barnehager bidrar til at barn og unge får en sunn fysisk og psykisk utvikling hvor man gjennomfører grunnskoleutdanningen med god trivsel og godt læringsutbytte. Et godt læringsmiljø bidrar til gode skolefaglige prestasjoner og sosial kompetanse, som igjen påvirker den enkelte elevs helse. Levevaner som etableres tidlig i livet, er med å prege helsen resten av livet. Barnehage og skole når de aller fleste barn på tvers av sosiale skillelinjer, og er derfor sentrale arenaer i arbeidet med å utvikle holdninger og utjevne sosiale forskjeller i levevaner og helse. Ansatte og ledere i barnehager og skoler er i en unik posisjon til å oppdage sårbare barn og unge tidlig. Etter opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. I læreplanverket er det sentralt at elevene skal utvikle en helsefremmende livsstil og lære å ta vare på egen psykisk og fysisk helse. Erfaringsmessig er tidlig koordinering av tiltak avgjørende for å øke sjansen for å lykkes med å få eleven tilbake til en vanlig skolehverdag dersom fraværet er bekymringsfullt og stort. Skolens ledelse og skolens ressursteam vil være sentral i dette arbeidet i et godt og konstruktivt samarbeid med elev og foresatte hvor målet med arbeidet er å komme tilbake på skolen og fullføre grunnskoletilbudet ved hjemskolen. Ressursteam (R-team) Alle skoler i kommunen skal ha ressursteam (R-team). Ressursteam ledes av rektor og koordineres av ressursteamkoordinator. Skolene har internt ressursteam som møtes hyppig (ukentlig) og utvidet ressursteam som møtes regelmessig (minimum hver måned). Internt ressursteam består av rektor, ressursteamkoordinator og utvalgte ressurspersoner på aktuell skole (dette kan eks. være leseveiledere, spesialpedagog, rådgiver eller lignende). Utvidet ressursteam består av de samme personene, i tillegg til faste kontaktpersoner fra Pedagogisk virksomhet ved PPT og fast kontaktperson fra Familiens hus. Andre samarbeidspartnere inviteres ved behov. Ressursteam arbeider etter fastlagt årshjul og er et koordinerende team for bistand til elever man har bekymring for, eller elever som vurderes ikke å ha tilfredsstillende utbytte av opplæringstilbudet. Sentrale arbeidsoppgaver er drøfting, koordinering, veiledning, kartlegging, oppfølging og evaluering av tilbud til elever med behov for ekstra oppfølging og tilrettelegging.

13 Definisjon på bekymringsfullt fravær Bekymringsfullt fravær defineres som: Ugyldig fravær fra enkelttime eller dag 3 forsentkomminger på en måned uavhengig av om fraværet er gyldig eller ikke Fravær fra 3 enkeltdager i løpet av en måned uavhengig av om fraværet er gyldig eller ikke Fravær over 10 dager innenfor samme semester uavhengig av om fraværet er gyldig eller ikke (med unntak av fravær hvor det er søkt om og innvilget permisjon) Ugyldig fravær er fravær der skolen ikke har fått informasjon fra elevens foresatte om årsak til fraværet. Det er også viktig at skolen er observant på foresattes bruk av permisjonssøknader og vurderer om antall omsøkte permisjoner bør defineres som bekymringsfullt fravær. Retningslinjer ved elevfravær Føring av fravær Alt fravær blir registrert hver dag, både gyldig og ugyldig Årsak til fravær skal føres på ITL Kontaktlærer er ansvarlig for at elevenes fravær er registrert Faglærer /timelærer skal melde fra til kontaktlærere om fravær Vikarer fører fravær inn i en vikarrapport, som skal leveres kontaktlærer Kontaktlærer følger ukentlig med på elevenes fravær Dersom kontaktlærer er fraværende en uke eller mer, har skolens ledelse ved rektor ansvar for å følge opp fraværsregistreringen Melding om fravær Foresatte skal ta kontakt med skolen ved alle typer fravær (også timefravær) og meldeplikten skal nedfelles i skolens ordensreglement Foresatte bes kontakte skolen ved første fraværsdag, via telefon, SMS, eller e-post. Foresatte skal ta kontakt med skolen senest ved 3. fraværsdag. Kontaktlærer skal informere hjemmet snarets mulig ved ugyldig fravær. Dersom foresatte ikke tar kontakt, skal kontaktlærer ta kontakt med foresatte for å få avklart fraværet. Ved bekymring vedrørende fraværet informeres ledelsen. For elever på ungdomstrinnet skal det orienteres om at det kan bli aktuelt å sette ned elevens ordenskarakter, jf. forskrift til opplæringsloven 3-7. Oppfølging av bekymringsfullt fravær Ved identifikasjon av bekymringsfullt fravær/skolevegring, følger skolen skissert modell og koordinerer bistand i ressursteam sammen med skolens samarbeidspartnere. Det er avgjørende at tiltak settes i gang etter kort tid. Oppfølging av langvarig ugyldig fravær Dersom det ikke oppnås kontakt med foresatte etter ubegrunnet elevfravær på mer enn tre dager, følger skolen følgende prosedyre. Tiltakene skal gjennomføres snarest mulig og senest innen en uke.

14 Dersom det ikke oppnås kontakt med foresatte/ hjemmet Barnet er funnet/ mottar opplæring Barnet er ikke funnet Skolen iverksetter følgende tiltak: - tilskriver hjemmet med informasjon om straffeansvar - gjennomfører hjemmebesøk - kontakter foresattes arbeidsgiver(e) - dersom eleven er registrert med søsken eller skolen kjenner annen familie, kontaktes aktuelle barnehager og/eller skoler - kontakt med skolens samarbeidspersoner innen barnevernstjeneste, - kontaktperson i politiet, skolehelsetjenesten v/ helsesøster, naboer/nærmiljø Saken avsluttes Dersom barnet mottar opplæring i utlandet, skal dette bekreftes skriftlig av foresatte. Skolen melder til NAV. Rektor sender bekymringsmelding til barnevernstjenesten, med beskrivelse av hvilke tiltak skolen har gjennomført og resultat av disse (se over) Rådmannen vurderer grunnlaget for anmeldelse etter oppl. 2-1, 5.ledd, og anmelder saken til politiet dersom det vurderes behov for det

15 Modell for arbeid med bekymringsfullt fravær Identifisering Bekymringsfullt fravær identifiseres Kartleggingssamtale Kontaktlærer kontakter foresatte og gjennomfører elevsamtale umiddelbart Tiltak iverksettes Tiltak fungerte Tiltak ikke tilstrekkelig Evt. samarbeidsmøte Skole og foresatte med evt. etablering av samarbeidsavtale Internt ressursteam Evaluering av situasjonen og aktuelle tiltak Tiltak iverksettes Tiltak fungerte Tiltak ikke tilstrekkelig Utvidet ressursteam Skolens kontaktpersoner fra Pedagogisk virksomhet / PPT og Familiens hus; evaluering av situasjonen, utprøving av andre tiltak og/eller tilmelding til aktuelle samarbeidspartnere Tiltak iverksettes Tiltak ikke tilstrekkelig Evaluering Jevnlige samarbeidsmøter med aktuelle samarbeidspartnere Oppfølging via internt- og utvidet ressursteam Tiltak fungerte Tiltak ikke tilstrekkelig Informasjon til skoleeier Skole- og barnehageavdeling involveres dersom det vurderes at elevens skoleplikt ikke oppfylles, eller dersom annet skoletilbud vurderes

16 Modellen forutsetter gode rutiner for fraværsføring, oppdaterte fraværslister og ukentlig oppsummering av fravær av kontaktlærer jf. kommunale retningslinjer for føring av fravær. Modellens første punkter; dvs kartleggingssamtaler, drøfting med skolens ledelse, iverksetting av tiltak og første evaluering av tiltak på ressursteam skal kunne gjennomføres i løpet av 1-4 uker. Retningslinjen trer i kraft så snart kontaktlærer oppdager fravær som omfattes av et av de fire punktene i definisjonen. Så snart et bekymringsfullt fravær er identifisert, skal kontaktlærer umiddelbart iverksette kartleggingstiltak i form av: kartleggingssamtale med foresatte (kan gjøres pr telefon) og kartleggingssamtale med elev Drøfting på internt ressursteam og utvidet ressursteam skal sikre et profesjonelt og koordinert samarbeid til beste for eleven, foresatte, den enkelte lærer og skolen. Alt arbeid må dokumenteres godt. Alle tiltak som iverksettes må fortløpende evalueres og justeres ved behov. Aktuelle fora for evaluering er: Fortløpende samtaler mellom elev og kontaktlærer/rådgiver (elevsamtaler) Samarbeidsmøter med foresatte, skole og involverte instanser Internt og utvidet ressursteam Dersom man i denne prosessen vurderer at elevens skoleplikt ikke er oppfylt, eller dersom annet skoletilbud vurderes må skoleeier og Skole- og barnehageavdeling kontaktes med tanke på saksbehandling og evt. utarbeidelse av enkeltvedtak knyttet til dette. Implementering av retningslinje for elevfravær og bekymringsfullt skolefravær Retningslinje for oppfølging av stort skolefravær er drøftet i Rådmannens ledergruppe og den er tatt til orientering av Utvalg for oppvekst og kultur. Retningslinjen beskriver hvordan skolene i kommunen og skolens samarbeidspartnere skal jobbe med elevfravær for å forhindre stort skolefravær. Rektor og skolens ressursteam er ansvarlig for implementering av arbeidet. Skolens interne ressursteam samarbeider her med skolens utvidete ressursteam. Rutine ved semesterstart: Grundig gjennomgang av skolens retningslinjer for registrering og rapportering av fravær Opplæring i føring av fravær for personalet Foresatte får informasjon om skolens holdning til, og rutiner for skolefravær, via brev og på foreldremøte

17 Vedlegg 1. Retningslinjer for fraværsføring 2. Henvendelse om bistand fra skolens ressursteam / internt meldeskjema 3. Sjekkliste for kartleggingssamtale med elev, sjekkliste for kartleggingssamtale med foresatte og sjekkliste for kartlegging av skolesituasjonen 4. Mal for samarbeidsavtale 5. Melding til NAV 6. Krav til dokumentasjon ved politianmeldelse

18 VEDLEGG 1 Skolens retningslinjer for registrering og rapportering av fravær KVALITETSMÅL Elevfravær i grunnskolen registreres og følges opp på en likeverdig og forsvarlig måte. Gode systemer for registrering og oppfølging av fravær er avgjørende for tidlig oppdagelse og intervensjon ved skolevegring. Gode fraværsrutiner kan forhindre at fravær utvikler seg til alvorlig skolefraværsproblematikk Det er nødvendig med gode rutiner både for den enkelte lærer og for skolesystemet. OMFANG Skolens ledelse har ansvar for at retningslinje etterleves. Alle ansatte på skolen har ansvar for å notere fravær. Kontaktlærer har ansvar for å registrere, følge opp fravær og rapportere bekymringsfullt fravær. Alle ansatte hos skolens samarbeidspartnere har ansvar for å følge retningslinje når bekymringsfullt fravær er identifisert. ANSVAR Rektor har ansvar for at retningslinje etterleves for skolens ansatte. Virksomhetsleder for aktuell virksomhet har ansvar for at retningslinje etterleves når det gjelder samarbeidet med skolen overfor elever og foresatte. AKTIVITET / BESKRIVELSE Føring av fravær Alt fravær blir registrert hver dag, både gyldig og ugyldig. Fraværet registreres fortrinnsvis på It s learning (ITL). Årsak til fravær skal føres på ITL. Kontaktlærer er ansvarlig for at elevenes fravær er registrert på ITL. Faglærerer /timelærer skal melde fra til kontaktlærere om fravær. Vikarer fører fravær inn i en vikarrapport, som skal leveres kontaktlærer. Kontaktlærer følger ukentlig med på elevenes fravær. Dersom kontaktlærer er fraværende en uke eller mer, har skolens ledelse ved rektor ansvar for å følge opp fraværsregistreringen. Melding om fravær Foresatte skal ta kontakt med skolen ved alle typer fravær (også timefravær). Meldeplikten skal nedfelles i skolens ordensreglement. Foresatte bes kontakte skolen ved 1. fraværsdag, via telefon, SMS, eller e-post. Foresatte skal ta kontakt med skolen senest ved 3. fraværsdag. Kontaktlærer skal informere hjemmet snarets mulig ved ugyldig fravær. Dersom foresatte ikke tar kontakt, skal kontaktlærer ta kontakt med foresatte for å få avklart fraværet. Ved bekymring vedrørende fraværet informeres ledelsen.

19 For elever på ungdomstrinnet skal det orienteres om at det kan bli aktuelt å sette ned elevens ordenskarakter, jf forskrift til opplæringsloven 3-7. Retningslinjer for oppfølging av fravær Generell oppfølging: Kontaktlærer har en grundig gjennomgang av fraværsregistrering for klassen hver uke og informerer skolens ledelse seneste uken etter dersom bekymringsfullt fravær er identifisert. Oppfølging av bekymringsfullt fravær: Ved identifikasjon av bekymringsfullt fravær/skolevegring, følger skolen skissert modell og koordinerer bistand i ressursteam sammen med skolens samarbeidspartnere. Det er avgjørende at tiltak settes i gang etter kort tid. Oppfølging av langvarig ugyldig fravær: Dersom det ikke oppnås kontakt med foresatte etter ubegrunnet elevfravær på mer enn tre dager, følger skolen følgende prosedyre. Dersom det ikke oppnås kontakt med foresatte/ hjemmet Barnet er funnet/ mottar opplæring Barnet er ikke funnet Skolen iverksetter følgende tiltak: - tilskriver hjemmet med informasjon om straffeansvar - gjennomfører hjemmebesøk - kontakter foresattes arbeidsgiver(e) - dersom eleven er registrert med søsken eller skolen kjenner annen familie, kontaktes aktuelle barnehager og/eller skoler - kontakt med skolens samarbeidspersoner innen barnevernstjeneste, kontaktperson i politiet, skolehelsetjenesten v/ helsesøster, naboer/nærmiljø Saken avsluttes Dersom barnet mottar opplæring i utlandet, skal dette bekreftes skriftlig av foresatte Rektor sender bekymringsmelding til barnevernstjenesten, med beskrivelse av hvilke tiltak skolen har gjennomført og resultat av disse (se over) Rådmannen vurderer grunnlaget for anmeldelse etter oppl. 2-1, 5.ledd, og anmelder saken til politiet dersom det vurderes behov for det Kompetanse Pedagogisk ansatte på skolene i Ski og ansatte hos skolens samarbeidspartnere. Hjemmel Opplæringslova og Forskrift til Opplæringsloven omkring rett og plikt til opplæring. Barnevernsloven ved bekymring for foresatte muligheter for å følge opp barnet. Referanser Utstyr Det vil på sikt utarbeidet en fyldigere veileder for arbeid med stort skolefravær.

20 VEDLEGG 2 Henvendelse om bistand fra skolens ressursteam / internt meldeskjema

Innledning. Ressursteam (R-team)

Innledning. Ressursteam (R-team) Gjelder fra 061014 Innledning I et folkehelseperspektiv er det å lykkes i barnehage, grunnskole og videre skolegang en suksessfaktor for seinere utdanning, jobb, fysisk og psykisk helse og tilhørighet.

Detaljer

Innledning. Ressursteam (R-team)

Innledning. Ressursteam (R-team) Gjelder fra 061014 Innledning I et folkehelseperspektiv er det å lykkes i barnehage, grunnskole og videre skolegang en suksessfaktor for seinere utdanning, jobb, fysisk og psykisk helse og tilhørighet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VESTBY UNDERVISNINGSSTYRE SKOLESJEFEN Vedtatt i undervisningsstyrets møte 13.03.2003 KOMMUNALE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Hjemmel: Fastsatt av Frogn kommunestyre (vedtaksdato) med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen

Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen Våler kommune Gjeldende fra 01.08.17 Innhold 1. Formål:... 3 2. Lovhjemmel... 3 3. Generelt om fravær... 3 4. Dokumentasjon av fravær... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING MELDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE MELDAL KOMMUNE Revidert Dato RETNINGSLINJER OG VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR MELDAL KOMMUNE GJELDENDE FOR Meldal barne- og ungdomsskole

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE Vår visjon for Hobøl kommune «Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører,

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010.

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 28.04.2010, HOK-sak 14/10 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra Gjeldende fra 03.03.16 VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter

Detaljer

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring)

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) Røyken kommune - til for deg Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) 1. Eierforhold Skolefritidsordningen ved de kommunale grunnskolene i Røyken drives av Røyken kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO)

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret sak 38/2011 16. juni 2011 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2011-2014 Endring /rullering

Detaljer

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1 FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLESJEFEN I RANA 2015 2 Lokal forskrift for skolefritidsordningene i Rana kommune. Hjemmel: Fastsatt av vedtak fattet i kommunestyret i Rana kommune 12.desember

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29.04.2006, HOK-sak 7/06 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

Vedtekter for SFO. for RINDAL KOMMUNE. Vedtatt av Rindal kommunestyre den KS-063/17

Vedtekter for SFO. for RINDAL KOMMUNE. Vedtatt av Rindal kommunestyre den KS-063/17 Vedtekter for SFO for RINDAL KOMMUNE Vedtatt av Rindal kommunestyre den 13.12.17 KS-063/17 Innhold 1 Formål... 2 2 Eierforhold/forvaltning... 2 3 Bemanning... 2 4 Tildeling av plass... 2 5 Foreldrebetaling...

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Rundskriv nr. 1/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten. Rundskriv nr. 1/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Rundskriv nr. 1/2015 Til: Alle grunnskoler Saksnr: 12/00872-1 Fra: Utdanningsetaten Saksbeh: Olav Befring Gjelder fra: 01.01.2015 Telefon: +47 23 46 71 36 Erstatter: Rundskriv

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

BEHANDLING AV UGYLDIG FRAVÆR I GRUNNSKOLEN I OSLO

BEHANDLING AV UGYLDIG FRAVÆR I GRUNNSKOLEN I OSLO Oslo kommune Utdanningsetaten Rundskriv nr 7/2005 Til: Alle grunnskoler Saksnr: 200501686-1 Arkivkode: Fra: Utdanningsetaten Utsendt dato: 05.04.2005 Saksbeh: Sigrid Nordvik Gjelder fra: Telefon: 23 46

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE 1 FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret S-176/08 30.okt 2008 1 2 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2008 2011 Gjeldende fra

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtatt K-sak 53/16 1 Hjemmel Jamfør 13-7 i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova). Kommunen

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni Vedtatt i HOO 07.04.2016 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon

Detaljer

Kommunale vedtekter. Skolefritidsordning i Vennesla

Kommunale vedtekter. Skolefritidsordning i Vennesla Kommunale vedtekter Skolefritidsordning i Vennesla Vedtektene er godkjent første gang av Levekårsutvalget 13.05.1997 sak 37/97. Levekårsutvalget reviderte vedtektene 19.04.2007 sak 07/19 Levekårsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER Vedtatt av Ringsaker kommunestyre i møte den 18.4.2001 k.sak 041/01 med endringer i kommunestyret 28.08.02, k.sak 075/02, 9.2.2005, k.sak 005/05, 16.11.2005,

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER (Gjeldende fra og med skoleåret 2012/2013) 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) i Ringsaker. 1.2 Definisjon Skolefritidsordningen

Detaljer

UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU/ NESSEBY OPPVEKSTSENTER Dálveluodda Varangerbotn VEDTEKTER FOR SFO

UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU/ NESSEBY OPPVEKSTSENTER Dálveluodda Varangerbotn VEDTEKTER FOR SFO UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU/ NESSEBY OPPVEKSTSENTER Dálveluodda 8 9840 Varangerbotn VEDTEKTER FOR SFO Innhold 1 Formål... 3 2 Eierforhold... 3 3 Styring og ledelse... 3 Foreldreråd... 3 Møtefrekvens og avstemning...

Detaljer

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Vedtekter SFO Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Gjeldende fra 01.08.2016 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Planlagt vedtatt av hovedutvalget for oppvekst

Detaljer

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1 FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLESJEFEN I RANA 2013 2 Lokal forskrift for skolefritidsordningene i Rana kommune. Hjemmel: Fastsatt av vedtak fattet i kommunestyret i Rana kommune 12.12.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE KOMMUNE Gjelder fra 18.09.02 Vedtatt i Sekstorstyret Oppvekst/fritid 71/02 18.09.02 VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE GJELDENDE FRA 18.09.2002 1. EIERFORHOLD Disse vedtektene

Detaljer

Inneholder: Handlingsplan for fravær, samarbeidsavtale ved fravær, kartleggingsskjema elev, kartleggingsskjema fra skole.

Inneholder: Handlingsplan for fravær, samarbeidsavtale ved fravær, kartleggingsskjema elev, kartleggingsskjema fra skole. Målselv kommune Prosedyrenavn: Handlingsplan for fravær i ungdomssskolen Godkjent av: Rektor Elin Gamst Gjelder for: Bardufoss ungdomsskole Inneholder: Handlingsplan for fravær, samarbeidsavtale ved fravær,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den.23.02.2012. med hjemmel i Opplæringsloven, og revidert av Hovedutvalg for drift 10.06.2014. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 4. Oppvekst- og undervisningstjenester 4.3 Grunnskole TIDLIG SAMHANDLING OM ELEVER MED BEKYMRINGSFULLT FRAVÆR Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 15.05.2015 For rådmannen:

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 16.2.2016 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I IBESTAD 1 INNLEDNING Lov om barnehager av l. januar 2006, slår fast at enhver barnehage skal

Detaljer

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Osen kommune 25.10.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 2 1.1. Lovgrunnlag... 2 1.2. Retningslinjer... 2 1.3. Definisjon og formål... 2 1.4. Styring og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. 2 Formål 2.1 SFO skal drives etter de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE MED BARN I SFO. Innledning

INFORMASJON TIL FORELDRE MED BARN I SFO. Innledning 1 INFORMASJON TIL FORELDRE MED BARN I SFO Innledning I handlingsprogrammet for 2015 ble det vedtatt å gjennomgå økonomi, organisering og innhold i skolefritidsordningene. I tillegg ble det på kommunestyrets

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ORKDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ORKDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ORKDAL KOMMUNE 1.8.2011 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Orkdal kommune Gjeldende fra 01.08.2011 1. Retningslinjer Skolefritidsordningen i

Detaljer

Tidlige tegn på skolevegring:

Tidlige tegn på skolevegring: Tidlige tegn på skolevegring: forseintkomming og sporadisk fravær, innadvendt unndrar seg kontakt, diffuse fysiske plager eller forsøker å unngå enkelte fag/situasjoner/aktiviteter HANDLINGSPLAN VED SKOLEFRAVÆR

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den 23.02.2012, med hjemmel i Opplæringsloven VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I FRØYA 1 Retningslinjer 2 Definisjon og

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager FROLAND KOMMUNE Vedtekter for kommunale barnehager Gjeldende fra: 01.01.2018 Revisjonsansvarlig: Barnehagefaglig rådgiver Sist revidert: 26.01.2012 Vedtak i kommunestyret 08.02.2018 1 1 EIERFORHOLD De

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE Fastsatt av Ullensaker herredsstyre 15.04.02 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter. Saksopplysninger

Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2015/3431-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Kommunestyret Saksbehandler: Gunn Bergmann Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter Dokumenter i

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08)

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) 1. Eierforhold: Kommunale barnehager eies og drives av Balsfjord kommune. Ansvaret for behandling av saker som gjelder enkeltbarnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Indre Fosen kommune Vedtatt i Fellesnemnda for Indre Fosen 8. juni 2017 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE Sortland Kommune Oppvekst VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE 1 RETNINGSLINJER Skolefritidsordningen i kommunen drives etter de retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret. 2 DEFINISJON

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune

Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune Vedtatt 25.04.2013 Gjeldende fra 01.08.2013 1. Eierforhold Molde kommune er eier av skolefritidsordningene i Molde. 2. Formål Skolefritidsordningen

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Vedtekter SFO. Høringsforslag pr Rådsorganene ved de ulike skolene sender inn et samlet innspill innen 1. november.

Vedtekter SFO. Høringsforslag pr Rådsorganene ved de ulike skolene sender inn et samlet innspill innen 1. november. Vedtekter SFO Høringsforslag pr. 10.09.2015 Rådsorganene ved de ulike skolene sender inn et samlet innspill innen 1. november. Innspill sendes til tove.kristensenknudsen@alta.kommune.no NB! Rød skrift

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Indre Fosen kommune Vedtatt i Fellesnemnda for Indre Fosen xx.xx.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål...

Detaljer

BESTEMMELSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I SOLA KOMMUNE

BESTEMMELSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I SOLA KOMMUNE BESTEMMELSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER 1. Opplæringslovens 13-7 I SOLA KOMMUNE Sist revidert i utvalg for oppvekst og kultur 07.12.2017 Opplæringsloven har en egen paragraf om skolefritidsordningen: 13-7.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5 Innhold Innhold... 1 1. Retningslinjer... 3 2. Definisjon og formål... 3 3. Eierforhold / ansvarlig styringsorgan... 3 4. Styring og ledelse... 3 5. Bemanning... 3 6. Inntak av barn... 3 7. Inntakskriterier...

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

Vedtekter for. skolefritidsordning

Vedtekter for. skolefritidsordning Vedtekter for skolefritidsordning 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 23.11. 2011, gjeldende fra 1. mars 2012 a) EIERFORHOLD Skolefritidsordningene

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RISSA HOK sin innstilling 10.9.2015 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring og ledelse... 3 1.4 Bemanning...

Detaljer

Moss kommune VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER

Moss kommune VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER Moss kommune VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av Moss bystyre 28.mai 1998, revidert 17.september 2012 og 24. november 2014 1. DRIFT Skolefritidsordningen eies av Moss kommune og

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1. Generelt 1.1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skånland kommune i samsvar med lov av 17. juni 2005 nr. 64 (barnehageloven) med forskrifter

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO

SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Vedtatt av Driftsutvalget Innhold Punkt Innhold Side 01. Eierforhold forvaltning 3 02. Formål 3 03. Lovverk 3 04. Opptak av elever til SFO 3 05. Oppsigelse av skolefritidsplass

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-1 Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-1 Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune SFO prosjekt og endring av vedtekter Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: Vedtektene for

Detaljer

for skolefritidsordninger i Verdal

for skolefritidsordninger i Verdal Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal Nye vedtekter fra og med 1/1-2017 03.10.2016 Verdal kommune John Olav Larsen, saksbehandler 1. Bakgrunn og målsetting a. Generelt: Kommunen skal ha et

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLE - FRITIDSORDNINGENE I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLE - FRITIDSORDNINGENE I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLE - FRITIDSORDNINGENE I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den.23.02.2012. med hjemmel i Opplæringsloven, og revidert av kommunestyret 28.01.16 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Detaljer

Høringsutkast. Sarpsborg kommune - Grunnskolen Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO)

Høringsutkast. Sarpsborg kommune - Grunnskolen Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) Høringsutkast. Sarpsborg kommune - Grunnskolen Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) Vedtatt av bystyret 1 Retningslinjer Skolefritidsordningene (SFO) i Sarpsborg kommune er hjemlet i Opplæringsloven

Detaljer

1 Den kommunale forvaltning

1 Den kommunale forvaltning Korrigert april 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Den kommunale forvaltning... 3 1.1 Forvaltning og administrasjon... 3 1.2 Definisjon og Formål... 3 1.3 Styringsorgan... 3 2 Styringsverket i skolefritidsordningen...

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen

Vedtekter for skolefritidsordningen Vedtekter for skolefritidsordningen VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur 15.05.07. Gjøres gjeldende fra 01.08.07 1. EIERFORHOLD

Detaljer

Vedtekter for Solstua barnehage

Vedtekter for Solstua barnehage Vedtekter for Solstua barnehage Eierforhold: Solstua barnehage er en privat barnehage, og eies av ITS SOLbarnehager AS. Formål: Barnehagen drives i samsvar med barnehagelovens 1, 2 og 3, og er en pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE Åmot kommune Vedtekter for SFO Vedtektene gjelder fra 01.08.2013 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE. Utformet etter Lov

Detaljer

Rektor eller den han/ hun bemyndiger har overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for skolefritidsordningen ved hver enkelt skole.

Rektor eller den han/ hun bemyndiger har overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for skolefritidsordningen ved hver enkelt skole. 1 Eierforhold og virkeområde Vedtektene gjelder for skolefritidsordninger som eies og drives av Agdenes kommune. Skolefritidsordningene (heretter omtalt som SFO) drives etter de til enhver tid gjeldende

Detaljer

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter.

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. 1. FORMÅL Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE. Momarka barnehage. Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen sak 24/17

VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE. Momarka barnehage. Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen sak 24/17 VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE Momarka barnehage Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen 11.10.17 - sak 24/17 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives og forvaltes av Levanger kommune i samsvar med de

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen

Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen Vedtatt av kommunestyret 17.03.16 2 Vedtekter for kommunal skolefritidsordning 1. ADMINISTRASJON 1.1 Hjemmel Skolefritidsordningen drives etter Opplæringsloven

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i Driftskomiteen (dato og saksnummer) Vedtekter for kommunale barnehager i Levanger kommune vedtatt (dato og saksnummer) 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN GUNHILDS MINNE AS. ( Revidert september 2009)

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN GUNHILDS MINNE AS. ( Revidert september 2009) VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN GUNHILDS MINNE AS. ( Revidert september 2009) 1. EIER. Barnehagen eies og drives av aksjeselskapet Gunhilds Minne, med Økonor som forretningsfører. 2. FORVALTNING. Hovedutvalg

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2016 1. Eierforhold og forvaltning Banehagen eies av: Annette T. Magnussen Hasselbakken 9b Bente Karine Dale Ulvestien 6b 3189 Horten 3188

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kultur- og oppvekstutvalget 03.06.2014. Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Kultur- og oppvekstutvalget 03.06.2014. Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Vedahl Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/1033 Saksnr.: Utvalg Møtedato Kultur og oppvekstutvalget 03.06.2014. Kommunestyret AV VEDTEKTER FOR SFO 2014 Rådmannens forslag til

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun Kommunestyre 25. mai 2011 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE 1 FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I FAUSKE Vedtatt i Kommunestyret 03.10.2013 K-sak 66/13 1 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE GJELDENDE FRA 2013 2017 1. EIERFORHOLD Disse

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD 1. Eierforhold og forvaltning De kommunale barnehagene eies og drives av Flekkefjord kommune. Barnehagene drives i samsvar med lov om barnehager av

Detaljer

Ansvar for tiltak ette Lov om barnehager er tillagt kommunestyret. Barnehagene sorterer administrativt under rådmannen.

Ansvar for tiltak ette Lov om barnehager er tillagt kommunestyret. Barnehagene sorterer administrativt under rådmannen. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TANA 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av Tana kommune i samsvar med Lov om barnehager, gjeldende forskrifter og retningslinjer fra kunnskapsdepartementet, kommunale

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

ANSVARLIG Personell i skolen og ansatte i skolehelsetjenesten som oppdager fravær.

ANSVARLIG Personell i skolen og ansatte i skolehelsetjenesten som oppdager fravær. [Skriv inn tekst] Februar 2014 Arbeidsgruppe: Fagansvarlig, Hilde H. Karlsen, Rektor, Geir Ole Nilsen, Avdelingsleder, Kristin Haugen Prosedyrer for bekymringsfullt fravær i grunnskolen FORMÅL Sikre at

Detaljer