Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune"

Transkript

1 Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Innledning Handlingsplan mot rus omfatter både legale og illegale stoffer som for eksempel alkohol, cannabis og amfetamin. Skolens fokus på rusforebyggende arbeid er hjemlet i opplæringslova 9a -1 Alle elever [ ]har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø og 9a-3 Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø [ ] Som en del av det rusforebyggende arbeidet ønsker kommunen å hjelpe elever som opplever problemer på skolen. Stort sett anvendes rusmidler i fritiden, men rusmisbruk gir lett utslag i skolesituasjonen. Ungdom tilbringer mye av sin tid på skolen, og snakker omkring hva som skjer, også i tiden utenom skolen. Det er viktig at skolen reagerer på atferd og holdninger som ikke er i henhold til regler og lover, og er grunn for bekymring. Det eksisterer et rusrelatert problem når en person bruker rusmidler på en slik måte at det går utover de oppgaver og funksjoner som vedkommende skal ivareta, og når følelsesmessige bånd belastes og forstyrres av rusmiddelinntaket (Hansen, 1990). Bekymringsfull bruk kan forstås som bruk av legale og illegale rusmidler som på kort sikt forstyrrer elevens daglige gjøremål, og som påvirker elevens handlingsvalg på lengre sikt (Bøe, 2000) 1

2 Erfaring, har vist at det er svært viktig å få til et samarbeid med elevenes foresatte så tidlig som mulig. Det er viktig å informere eleven om at et slikt samarbeid igangsettes. Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal består av to hovedpunkter: 1. Plan over hvordan ungdomsskolene forebygger rusmidler og rusmiddelproblematikk ovenfor alle elever, og hvordan foreldre involveres i dette arbeidet. Denne er delt inn i de ulike trinnene på ungdomskolen. 2. Beskrivelse av ulike situasjoner som utløser ulike handlinger/ tiltak med mål om å hindre utvikling av rusmiddelproblem. Vedlagt plan er skolens ordensreglement som omhandler rusmiddelmisbruk, verktøy som kan være til hjelp for å gjennomføre planen, oversikt over risiko- og beskyttelsesfaktorer knyttet til å utvikle rusmiddelmisbruk, kort om ulike tjenester som arbeider med rusmiddelproblematikk ovenfor barn og unge, og hvilke fora der dette kan diskuteres. Noe av det viktigste med planen er å ha klare rutiner, slik at kontaktlærer, andre lærere, ledelsen og andre samarbeidspartnere raskt kan sette i verk tiltak når de får mistanke om at "noe er galt", og at rollene og ansvaret til hver enkelt er mest mulig er avklart. Bakgrunn for handlingsplan Kommunen ønsker en strukturert og tilnærmet lik praksis knyttet til forebygging av rusmiddelproblematikk. Erfaringer tyder på at det går for lang tid fra noen observerer bekymringsfull atferd til det handles. Det kan være noe tilfeldig om det responderes ovenfor ungdom når ansatte får kjennskap til at unge under 18 år har misbrukt alkohol/ andre rusmidler. Fokus på alkoholmisbruk presiseres i handlingsplanen. Bakrus gjør elever mindre opplagte. Alkohol er oftest inngangsporten til å eksperimentere på illegale stoffer, samt at det å heve debutalder på alkohol innvirker også på konsum senere i livet (Pedersen 2006). 2

3 Målsetning med planen Bidra til et bedre lærings- og arbeidsmiljø på skolen Implementere rutiner som kan avdekke misbruk av rusmidler og håndtering av denne problematikken Bidra til at ansatte har et verktøy og bruke i forhold til det psykososiale læringsmiljøet. Informere elever og lærere om hvilke hjelpetiltak som finnes på skolen og i nærmiljøet. Viktige prinsipper for handlingsplan Skolens viktigste samarbeidspartner er foresatte, og de har hovedansvaret for oppdragelsen/ omsorgen av sine barn inkludert rusforebyggende arbeid. Rusproblematikk er et samfunnsproblem som det må arbeides med innenfor en tverrfaglig og tverretatlig ramme. Hvert enkelt tilfelle skal gjennomgås og vurderes individuelt i forhold til rutiner i handlingsplanen. Primærforebygging knyttet til rusmidler og rusmiddelproblematikk i ungdomsskolen 8. trinn Foreldremøter og kontaktmøter der rusproblematikk kan tas opp som tema. 3

4 Elever og foresatte informeres om ordens- og fraværsreglement i skolen når de begynner i 8. klassen. Elever og foresatte informeres om handlingsplan mot rus når de begynner i 8. klassen. Skolen har fokus på skole - hjem samarbeidet og intensjon er tidlig involvering av foreldre ved behov. Skolehelsetjenesten har rus som tema ved kartleggingssamtalene med alle elevene i 8. klassen. Elevene besøker Ungdommens Hus og ungdomskontakten på høsten i 8. klassen. Holdningsprogrammet MOT gjennomføres ut i fra hva skolen har bestemt. Det undervises om rusmidler, rusmiddelproblematikk og psykisk helsevern i henhold til lærerplanverket. 9. trinn Foreldremøter der skolen inviterer politiet til med tema rus. Forebygging i forbindelse med konfirmasjon og fokus på debutalder knyttet til alkohol. Kontaktmøter med elever og foreldre der rusmiddelproblematikk kan tas opp. Skolen har fokus på skole - hjem samarbeidet og intensjon er tidlig involvering av foreldre ved behov. Det undervises om rusmidler, rusmiddelproblematikk og psykisk helsevern i henhold til lærerplanverket. Holdningsprogrammet MOT gjennomføres ut i fra hva skolen har bestemt. 10. trinn 4

5 Foreldremøter og kontaktmøter der rusproblematikk kan tas opp som tema. Holdningsprogrammet MOT gjennomføres ut i fra hva skolen har bestemt. Skolen har fokus på skole - hjem samarbeidet og intensjon er tidlig involvering av foreldre ved behov. Det undervises om rusmidler, rusmiddelproblematikk og psykiske helsevern i henhold til lærerplanverket. Handlinger ved bestemte situasjoner Ved samtale mellom elever når de snakker om situasjoner der de har vært ruspåvirket Hensikten Omfang Respons til elever som forteller om episoder der rusmidler, inkludert alkohol, er misbrukt utenom skoletid Elever som snakker seg i mellom om misbruk av rus Ansvar Handling/ Tiltak (beskrivelse) Ansatte som overhører samtaler der det kommer frem at rusmidler, inkludert alkohol, er misbrukt, skal reagere på dette. Reaksjon er en uformell samtale på stedet eller like i etterkant. Dette kan være enkeltvis eller ovenfor gruppen som er tilstede, og skal bære preg av å undersøke ved å vise omsorg og bekymring. Ikke gå inn i en diskusjon og unngå moralisering. Gi klart uttrykk for at illegale rusmidler er forbudt, og bekymring knyttet til all misbruk av alkohol. Alle ansatte Ansatte informerer kontaktlærer om hva som har skjedd. Kontaktlærer vurderer om hun/ han skal ha en samtale med eleven. Eventuell bekymring formidles til foreldre. Ansatte som har hatt praten/ kontaktlærer 5

6 En slik observasjon kan avdekke stor bekymring. Etter vurdering kan det være behov for å iverksette tiltak etter ved mistanke om bruk av rusmidler. Kontaktlærer/ den som har hatt den uformelle samtalen i samråd med ledelsen Ved mistanke om bruk av rusmidler Hensikten Forhindre misbruk av rusmidler blant elever Omfang Handling/ Tiltak (beskrivelse) Elever som vi mistenker for å bruke rusmidler slik at det får konsekvenser i hverdagen. Skolens ansatte danner seg et totalbilde av elevens situasjon, gjennom observasjon av risikofaktorer, se oversikt bak i denne handlingsplanen. Ansvar: Alle ansatte Kontaktlærer og rektor informeres. Kontaktlærer og faglærerne observerer eleven og gjør enkle skriftlige notater. Elever kan drøftes i teammøte/ trinnmøte. Alle skriftlige observasjoner leveres til kontaktlærer. Alle ansatte/ kontaktlærer / rektor Kontaktlærer tar en samtale med eleven. Samtalen bør ikke bære preg av forhør, men mer av omsorg og bekymring. Selv om eleven benekter opprettholdes observasjonene av eleven. På et så tidlig stadium, bør kontaktlærer la være å komme med påstander som ikke kan bevises. Formidle observasjonene som er gjort, bruk gjerne Tips ved elevsamtalen som er Kontaktlærer Dersom behov helse- 6

7 vedlagt. Samtalen dokumenteres. søster Kontaktlærer informerer foresatte om samtalen, dette formidles til eleven. Det kan være behov for å ha flere samtaler med eleven. Observasjoner gjentas og bekymring meddeles. Dersom mistanken/ bekymringen forsterkes og/ eller situasjonen vedvarer, innkalles det til et møte med eleven, elevens foresatte, kontaktlærer og rektor. Kontaktlærer og rektor har sammen ansvar for innkallingen og forberede møte, se evt Tips til møte med elev og foresatte. Uansett om eleven innrømmer rusmiddelbruk - eller ikke, må saken følges opp i samråd med eleven og foresatte. Det utarbeides forslag til tiltak på bakgrunn av observasjonene, og det som fremkommer på møtet. Nytt møtetidspunkt avtales. Dersom det er behov for andre samarbeidspartnere innhentes samtykke til dette. Bekymringsmelding til barneverntjenesten må vurderes. Kontaktlærer Rektor/ kontaktlærer Ved mistanke om at eleven er ruspåvirket her og nå Hensikten Omfang Handling/ Tiltak (beskrivelse) Hindre at elever er ruset på skolen Elever som vi mistenker å være ruspåvirket på skolen Lærer som observerer kan selv ta ut eleven fra klasserommet. Dersom dette kan gå ut over sikkerheten, kan en stedfortredende lærer hentes inn til klassen, for at ledelsen ved rektor varsles. Rektor tar da eleven ut av klasserommet. Kontaktlærer varsles dersom ikke til stede. Lærer kan vurdere å vente til friminutt før ledelsen kontaktes. Ansvar Lærer som observerer, rektor 7

8 Eleven innrømmer forholdet Eleven nekter Ledelsen sørger for at kontaktlærer og eventuelt observerende lærer avløses fra undervisningen. Rektor, kontaktlærer og eventuelt lærer som har observert blir med i samtalen med eleven. Observerende lærer redegjør for situasjon. Rektor orienterer om skolen reglement samt opplæringsloven. Foresatte varsles. Samtalen dokumenteres. Dersom eleven innrømmer forholdet bør eleven få tilbud om tiltak i forhold til situasjonen. Foresatte skal informeres og samtykke til tiltakene. Kontakt med andre naturlige samarbeidspartnere vil være aktuelt. Dette kan være helsesøster, ungdomskontakten, barneverntjenesten og politiet. Det bør uansett skrives ned tiltak i forhold til hendelsen. Foresatte skal informeres og samtykke til tiltakene. Dersom eleven forsvinner fra skolen, nekter å "bli tatt" vare på, må skolen informere foresatte. Uavhengig om eleven innrømmer eller benekter forholdet bør han/ hun ikke tilbake til klassen resten av skoledagen. Dette avgjør rektor. Rektor informerer klassen om eleven er sendt hjem. Rektor må vurdere bekymringsmelding til barneverntjenesten, og vurdere varsling/ anmeldelse til politiet. Dersom noen av skolens ansatte selv ser at elever besitter eller bruker ulovlige rusmidler på skolen, skal ledelsen kontaktes, og vurdere om politi skal tilkalles. Skolen har ikke myndighet til å ransake elevens private eiendeler uten elevens samtykke. Viser for øvrig til ordensreglement for skolen. Rektor Rektor, kontaktlærer eventuelt lærer som har observert Kontaktlærer og rektor, evt. helsesøster Kontaktlærer, rektor, eventuelt helsesøster Rektor/ rådmann Skolens ansatte/ rektor Dersom situasjonen tilsier det, orienteres alle lærer som hendelsen. Kontaktlærer og rektor 8

9 Ved betroelser om rusmisbruk Hensikt Omfang Handling/ tiltak (beskrivelse) Hjelpe og ta vare på elever med rusproblemer. Elever som selv innrømmer rusmisbruk, i fortrolig samtale. Det er viktig å skille mellom situasjoner der elever betror seg om misbruk av alkohol og narkotika, og situasjoner hvor skolen har mistanke eller konstaterer bruk av narkotika. Selv om misbruk og omsetning av narkotika er straffbart, viser eleven tillit ved å innrømme et misbruk, enten det gjelder eget eller andres misbruk. I slike tilfeller bør skolen hjelpe eleven til å ta ansvar for eget liv og egen skolegang. Vær opptatt av å meddele bekymring. Ansvar Kontaktlærer og rektor Få eleven til selv å si i fra hjemme. Skolen må bidra til at dette skjer. Skolens ledelse, helsesøster, ungdomskontakten, barneverntjenesten med flere vil være naturlige samarbeidspartnere. Skolen tar kontakt med foresatte, jf skolens plikt og rett til å gi opplysninger videre til foreldre. Skolen bidrar med hjelp til videre henvisning. Bekymringsmelding til barneverntjenesten vurderes. Kontaktlærer/ helsesøster Kontaktlærer/ rektor Det utarbeides en tiltaksplan i samarbeid med eleven og foresatte om oppfølging av skolegang, fravær etc. Kontaktlærer/ rektor/ foresatte 9

10 Når elev kjøper eller selger rusmidler på skolen Hensikt Omfang Handling/ Tiltak (beskrivelse) Beskytte skolens øvrige elever mot press til å kjøpe rusmidler, hindre salg/kjøp som har en direkte skadelig virkning på skolens elever. Elever ved skolen og evt. andre personer som kjøper/ selger rusmidler på skolens område og i umiddelbar nærhet Opplysninger om salg av narkotika eller andre rusmidler må vurderes nøye før det reageres. Dersom personen tas "på fersk gjerning" av noen av skolens ansatte, skal det reageres. Dersom en elev blir oppdaget av skolens ansatte, mens han/ hun er i ferd med å selge/kjøpe, meldes dette til skolens ledelse. Ansvar Alle ansatte, ledelse, rektor Eleven innkalles til samtale. Det skal alltid være minst to personer tilstede ved denne samtalen. Samtalen dokumenteres, og bekymringsmelding til barneverntjenesten vurderes. Rektor Foresatte kontaktes. Skolens ledelse kontakter politiet. Er det umulig å få tak i foresatte, gis det beskjed til politiet om dette. Elever skal ikke avhøres av politiet uten foresatte. Dersom det oppdages at en utenforstående kommer til skolen for å selge rusmidler, skal det reageres umiddelbart; det meldes fra til skolens ledelse, som har ansvaret for å kontakte politiet. Rektor 10

11 Vedlegg til handlingsplan Utdrag fra ordensreglementet som omhandler rusmiddelmisbruk Ordensreglementet for skolen i Stjørdal ha flere punkt som omhandler rusmidler. Her gjengis det som hovedsakelig omhandler rusmiddelproblematikk og sanksjoner for ungdomsskolen. Rusmidler Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk, snus/skrå, alkohol, narkotika eller andre rusmidler. Symbolbruk Det er ikke tillatt å bruke symboler for rusmidler eller noe som kan virke støtende, på klær, smykker, plakater og lignende. Brudd på ordensreglementet kan medføre følgende tiltak: Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av 4, pkt. 3 og/eller pkt. 4 kan a. Muntlig irettesettelse. b. Muntlig melding til foreldre/foresatte. c. Skriftlig melding til foreldre/foresatte. d. Gjenstander som blir brukt på en farlig, provoserende eller krenkende måte kan bli inndratt. Inndratte gjenstander kan hentes av foreldre/foresatte. Ulovlige gjenstander overleveres politiet. Ulovlige rusmidler overleveres politiet. e. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, fjerne tagging, vaske o.l.). f. Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid. g. Midlertidig eller permanent endring av klasse/gruppetilhørighet. Foreldre/foresatte forhåndsvarsles og gis anledning til å uttale seg. h. Individuelt undervisningsopplegg Bortvisning: Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd 11

12 på ordensreglementet, kan elever på klassetrinn vises bort fra undervisningen i inntil tre dager. Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refselsestiltak. Eleven skal gis mulighet til å forklare seg muntlig. Foreldre/foresatte til eleven skal varsles før bortvisning for hele dager på klassetrinn, jf. opplæringsloven For det fullstendige ordensreglementet henvises det til Verktøy som kan brukes som et hjelpemiddel for gjennomføring av handlingsplan. Tips ved elevsamtale Gi klart uttrykk for at samtalen er pga. bekymring og omtanke, ikke av nysgjerrighet og fordømmelse. Hensikten og formålet med samtalen er å skape en dialog omkring observasjoner som er gjort som er grunn til bekymring. Sjekk ut egne motiver før samtalen, og tenk igjennom formålet med samtalen. Forbered samtalen godt. Sørg for å ha skriftliggjort observasjoner som bakgrunn for samtalen, og skap rom for dialog med eleven. Snakk med eleven om det som er observert. Be om tilbakemelding på observasjonene fra eleven, og få elevens versjon. Meddel så hva du tenker om det, uten moralisering, men ut i fra en bekymring. Ikke argumenter, diskuter, og heller ikke krev innrømmelse da det kan føre til at eleven lyver for deg. Vær ærlig overfor eleven. Det er viktig at eleven har tillit og er trygg på deg. Eleven skal føle at noen bryr seg, og føle at noen ser han/ henne. Snakk om: Økende fravær Dårlige/synkende skoleprestasjoner Trett, ukonsentrert i timene Mye forsentkomming Virker nedfor, lei seg, uvanlig oppstemt 12

13 Endring av venner Hva kan være årsaken, har eleven selv noen rimelig forklaring? (lærevansker/skoletaper) I samtalen er det hensiktsmessig og spørre om: Hva kan være årsaken, har eleven selv noen rimelig forklaring? Hvordan er det med venner, er de nye eller gamle? Hva gjør eleven på fritiden? (trener, spiller, etc.) Hvordan er kontakten mellom eleven og foreldrene? - krangler dere ofte/sjelden? Vil du ha noen andre (skolelege, helsesøster, rådgiver, sosiallærer) å prate med, eller skal vi (kontaktlærer og eleven) ha en samtale igjen? Fortell at du vil fortsette å følge med eleven og eventuelt gjenta slike samtaler. Tips til møte med eleven og foresatte; Den nødvendige samtalen. Et viktig moment er at du bør foreta samtalen raskest mulig etter at det er vurdert at en sikt bekymringssamtale må finne sted. I forberedelsen av samtalen er viktige fokusområder: 1. Tiltak som vil redusere bekymringen 2. Hvordan få til samarbeid med foresatte og ungdommen. Samtalen må ta utgangspunkt i det konkrete som er observert. Det er derfor viktig å ha loggført de ulike hendelsene som har medført bekymring. Få frem om foreldrene har den samme opplevelsen og hvordan eleven forholder seg til bekymringen. Gjør en vurdering av hvordan situasjonen kan løses. Hvilke tiltak kan man sammen gjøre for å bedre elevens situasjon, og hva kan hver enkelt bidra med. Viktig å vektlegge ungdommens sterke sider i utformingen av tiltakene. Oppsummer samtalen og konkluder i forhold til tiltak. Dersom behov for vurdering og bistand fra samarbeidspartnere, avklar dette og fremgangsmåte. Bli enig om ny møtedato for å sikre kontinuitet og evaluer det som iverksettes. 13

14 ABC- modellen Dette er en skisse over en generell fremgangsmåte i forhold til en bekymring om at det er noe. Hentet fra Helsedirektoratets veileder Fra bekymring til handling. Gjør en vurdering. Hvor bekymret er du a. Analyser bekymringen/ magefølelsen Dette kan gjøres ved å skrive ned observasjonene så konkret som mulig, gjerne over tid. - Hva har du sett/hørt - Hva har eleven sagt eller gjort - Hva er det i samspillet mellom vedkommende og omgivelsene som har gjort deg bekymret. - Hvor lenge har du vært bekymret. Legg særlig merke til risikofaktorer for utvikling av et rusmiddelproblem. b. Diskuter bekymringen med en kollega/er og eller be om en samtale med ledelse/ rektor. Dette må skje innenfor gjeldende regler om taushetsplikt. c. Oppsummer og konkluder om dere har grunn til å være bekymret. I denne vurderingen kan det være lurt og fokusere på; -tilstanden til den det gjelder -øvrige situasjonen til den dere er bekymret for. På bakgrunn av vurderingen bestemmer dere hvordan dere skal gå videre med saken på arbeidsplassen. 14

15 a. Vi klarer dette selv. Ta opp med eleven det som er sett, bli enig om videre gang. Involver foreldrene når nødvendig. Tiltak og oppfølging planlegges i samarbeid med eleven/ foreldrene. Evaluer oppfølgingen. Hvem skal delta på samtalene med elever, flere fra skolen, andre samarbeidspartnere som for eksempel helsesøster/ ungdomskontakten, dette dersom de allerede eventuelt har kontakt med dem. b. Vi trenger hjelp til vurdering av dette fra noen som har mer kompetanse Ta selv eller via rektor/ ledelse opp bekymring knyttet til en elev direkte med samarbeidende aktør; ungdomskontakten, barneverntjenesten, PPT, helsesøster eller andre naturlige drøftningspartnere. Saken kan også drøftes i et egnet forum. Dersom samtykke kan navn brukes. I Stjørdal er følgende fora aktuelle: tverrfaglige team på skolen, fastkontaktmøtene med BUP og styrkmøtene med mer. Videre framgangsmåte avklares i vurderingen sammen med dem. c. Bekymringen er så alvorlig at barnevern må underrettes. Dersom grunn til å tro at en elev blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når eleven har vist alvorlige atferdsvansker, er det plikt å sende bekymringsmelding til barneverntjenesten. Involver rektor/ ledelsen i dette arbeidet og hovedregel er at foreldre skal vite om bekymringen. Unntaket er dersom informasjon til foreldrene medfører fare for ungen; seksuelle overgrep og vold i hjemmet. Bruk da rektor/ ledelsen til dette arbeidet. Vedlagt er skjema for bekymringsmelding. Link til barneverntjenesten på elektronisk versjon. Spørsmål i forhold til å avdekke rusproblem hos unge? SPØR- utnytt samtalen. Dette er svært direkte spørsmål, og det må vurderes om eleven vil svare på dette. Spørsmålene er så direkte at det kreves en trygg relasjon for de kan stilles. 15

16 5 enkle spørsmål Hvor gammel var du når du drakk alkohol først gangen? Røyker du? Har du vært full, eventuelt hvor ofte? Har du blitt tilbudt annet rusmiddel enn alkohol? Kjenner du ungdom som nytter andre rusmiddel? Flere enn 2 ja på spørsmålene, og debut før 14 år, bør føre til interesse for videre utforsking. Det er hensiktsmessig å trekke inn flere i dette arbeidet når dette skal utforskes videre. Bruk naturlige samarbeidspartnere som helsesøster, ungdomskontakten, barneverntjenesten. God praksis i lærerteam for å oppdage og følge opp elever Gjennomgang av elever ansatte er urolig for, er regelmessig fast punkt på teammøter, fagmøter osv. for å sikre oppfølging av disse. En representant fra ledelsen bør rutinemessig være med på gjennomgangen for å ta eventuelle saker videre internt på hvert enkelt tjenestested. Teammøtene/ fagmøtene må avgjøre om saken eventuelt bør meldes videre opp til tverrfaglige fora der flere tjenestesteder er representert. Dette for å få råd og sikre eventuelt rask henvisning til andre instanser. Tverrfaglige team eller tilsvarende møtepunkt kan være gode arenaer der evt. PPT kan bidra med god og rask henvisning, samt at helsesøster kan bistå med helsefaglig kompetanse. Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer knyttet til å utvikle rusproblem. Risikofaktor kan defineres som en hvilken som helst faktor hos individet eller i oppvekstmiljøet som kan assosieres med økt sannsynlighet for negativ psykososial utvikling i fremtiden. Beskyttelsesfaktorer er en hvilken som helst faktor hos 16

17 individet eller i oppvekstmiljøet som kan assosieres med redusert sannsynligvis for fremtidig negativ psykososial utvikling (Nordahl mfl. 2005). Individuelle Familie Venner Risikofaktorer - Positiv til rusmidler - Tidlig debut - Utagerende og sensasjonssøkende - Manglende kunnskaper og rus og risiko knyttet til dette - Individuell sårbarhet og rusvillighet - Utsatt for seksuelle og fysiske overgrep - Fremtidspessimisme - Manglende tilsyn - Manglende interesse for den unge - Tilknytningsproblem - Dårlig samspill i familien og mye konflikter mellom voksne og voksne og barn - Tillatende oppdragerstil, rusmiddelmisbruk - Seksuelle og fysiske overgrep, stor fattigdom - Rusbruk og kriminalitet blant venner - Venners antisosiale normer Beskyttelsesfaktorer - Medfødt robusthet og kapasitet - Sosial kompetanse - Opplevelse av mening og sammenheng - Kreativitet - Hobbyer - Fremtidspositivisme - God kommunikasjon og samspill - Autorativ oppdragelse (kontroll og varme), struktur og regler, høyere sosialøkonomisk status. - Tydelige normer, tilknytning, prososiale venner 17

18 Skole - Lav sosial status hos venner - Dårlig skolemiljø/klima, mobbing, lese- og skrivevansker, dårlig likt, manglende eller dårlige venner, skulk, manglende interesse for skolen. - Utvikle kompetanse og positive aktiviteter Hentet fra Helsedirektoratets veileder Fra bekymring til handling Risikofaktorer spesifikt i forhold til rus Det finnes risikofaktorer som tyder ekstra mye på at det er grunnlag for mistanke om et begynnende rusmisbruk. Dette er særlig; 1) fravær på skole, 2) endring av humør, 3) Endring av skoleprestasjoner, 4) skifte av venner, og 5) lever for helga dvs. snakker om festen som var i helga på mandager, og begynner samtidig og planlegge festen til helga. Kort omkring ulike tjenester i kommunen som arbeider forebyggende i forhold til bekymringsfull og begynnende bruk av rusmidler Ungdommens Hus Ungdomskontakten Barneverntjenesten Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom PPT Avlastningsboligen 18

19 Familieveileder Politiet; foreldremøter og oppfølging av enkeltungdom. Politiet kan også komme til hver skole og møte ledelsen og trinnledere med mer. Bekymringssamtalen er et verktøy som kan brukes. Henvisning til politiet.no Hvilke tverrfaglige/tverretatlige fora finnes i Stjørdal kommune hvor begynnende rusproblem kan diskuteres Her følger en kort oversikt over ulike fora i kommunen som kan være aktuelle for å drøfte situasjoner, enkeltelever med mer, og bidra til et best mulig tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Drøftelser må skje i forhold til taushetsbestemmelsene. Ledelsen på hver skole kjenner til hvert fora. Tverrfaglige team på skolene der ledelsen kan møte helsesøster, PPT, barneverntjenesten og ungdomskontakten. Ansvarlig er rektor på hver enkelt skole. Styrk-møtet hvor rektorer på ungdomsskolene, SLT-koordinator, representanter fra NAV og oppfølgingstjenesten, politi og de videregående skolene Ole Vig og Aglo, deltar. Ansvarlig er koordinator på ungdomskontakten. Samarbeidsteam for barn og unge som skal sikre et helhetlig tjenestetilbud til barn og unge i Stjørdal kommune Samarbeidsteamet skal bidra til utvikling og samordning av det tverrfaglige arbeidet rundt barn og unge i kommunen. Ansvarlig er enhetsleder for barn og unge. Litteratur Bøe, Bjarte (2000): Kjentmann, håndbok for skolefolk som møter elever med rusproblemer. Stiftelsen Bergensklinikkene, 2. utgave Frid Hansen, Rusmisbruk i et 19

20 Hansen, Frid (1990): Rusmisbruk i et familieperspektiv, artikkelsamling, Borgestadklinikken, 1990 Helsedirektoratet (2009): Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Nordahl, T., Sørlie, M.A., Manger, T. og Tveit, A. (2005): Atferdsproblemer blant barn og unge. Fagbokforlaget. Pedersen Willy (2006): Bittersøtt. Ungdom, sosialisering, rusmidler. Oslo: Universitetsforlaget, 2. utgave Vedtatt 21.juni

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child It takes a village to raise a child Skole /hjemsamarbeid ved Grønnåsen skole Skolen er arena for faglig og sosial læring. Dette skjer både i aldersblandet og aldershomogent arbeidsfellesskap. For Grønnåsen

Detaljer

DEN SOM IKKE VIL SE ELLER HANDLE, GJØR EN ELEV EN BJØRNETJENESTE!

DEN SOM IKKE VIL SE ELLER HANDLE, GJØR EN ELEV EN BJØRNETJENESTE! HANDLINGSPLAN MOT RUS DEN SOM IKKE VIL SE ELLER HANDLE, GJØR EN ELEV EN BJØRNETJENESTE! Innledning Samisk videregående skole og reindriftsskole/sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla SVSRS vil vektlegge

Detaljer

Halden videregående skole HANDLINGSPLAN MOT RUS

Halden videregående skole HANDLINGSPLAN MOT RUS HANDLINGSPLAN MOT RUS Sjekkliste ved mistanke om rus Politiet aksjonerer Eleven ber om hjelp Mistanke om oppbevaring og salg Forebyggende arbeid mot rus Eleven er ruset på skolen Andre bekymrer seg for

Detaljer

La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria Calle Bjorn Lyng 4 35120 Arguineguin Gran Canaria www.colegio.no

La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria Calle Bjorn Lyng 4 35120 Arguineguin Gran Canaria www.colegio.no Utarbeidet av Heidi Nilsen 2011-10-19 Godkjent av Ledelsen 2011-11-07 Handlingsplan mot rus Det rusforebyggende arbeidet er forankret i ledelsen Handlingsplanen har to deler: Del 1: Hovedmål og arbeidsmål

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Skolens arbeid mot rus.

Innholdsfortegnelse. 1. Skolens arbeid mot rus. Innholdsfortegnelse 1. Skolens arbeid mot rus. 2. Hvordan oppdager vi rus på skolen? 2.1 Signaler hos ungdom 2.2 Vurdering: Hvor bekymret er du? 2.3 Kommunikasjon lærer elev - foreldre 3. Problemløsing

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglementet 2008 Endringer vedtatt i levekårsutvalget Ordensreglementet gjelder fra vedtaksdato I INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3

Detaljer

Retningslinjer om rusforebyggende arbeid

Retningslinjer om rusforebyggende arbeid Retningslinjer om rusforebyggende ID UTS.F.2.5 Versjon 1.00 Gyldig fra 06.08.2014 Forfatter Tone Vangen Verifisert Godkjent Øystein Johannessen Side 1 av5 Retningslinjer om rusforebyggende og håndtering

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer 1. JEG ER BEKYMRET Hver dag et barn vi er bekymret for blir gående uten at vi gjør noe, er en dag for mye. Hensynet til

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Stavanger kommune Oppvekst og levekår Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Kapittel 1 Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglement er gitt med

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Ungdom og skadelige rusmiddelvaner

Ungdom og skadelige rusmiddelvaner Ungdom og skadelige rusmiddelvaner v/rita Rødseth Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin Ungdomsliv i endring Dagens ungdom er mer skikkelige, lovlydige og skoletilpasset enn tidligere. Fylla er redusert,

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Prosedyrer ved rusmistanke hos elever.

Prosedyrer ved rusmistanke hos elever. SYSTEMDOKUMENT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Tema: Prosedyrer ved rusmistanke hos elever. Godkjent av: Magne Nesvik Gyldig Januar 2012 januar 2014 fra til: Ansvarlig Arne-Petter Gjørøy Saks- Arne-Petter Gjørøy

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Retten til et godt miljø og plikten til å bidra til dette: Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010 - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement Utgitt august 2010 UNNGÅ KONFLIKTER Saksbehandlingsregler. side 15 Konsekvensliste ved: - mindre forseelser. side 12 - alvorlige forseelser. side

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement UNNGÅ KONFLIKTER - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement INNHOLD: Hvorfor ordensreglement. side 3 De fire hovedregler: - du skal vise hensyn. side 4 - du skal vise respekt. side 5 - du skal

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

PROSEDYRE VED BEKYMRING

PROSEDYRE VED BEKYMRING PROSEDYRE VED BEKYMRING Bekymring oppstår hos den enkelte medarbeidar Informer næraste leiar- seinast neste avdelingsmøte Leiar bestemmer framdrift, (anonym diskusjon med PPT/barnevern, undringssamtale,

Detaljer

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole SØRREISA KOMMUNE Sørreisa sentralskole Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole 1. Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen

Detaljer

FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL (ORDENSREGLEMENT) VED SKOLENE I VERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL (ORDENSREGLEMENT) VED SKOLENE I VERDAL KOMMUNE Verdal kommune Livskvalitet og vekst FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL (ORDENSREGLEMENT) VED SKOLENE I VERDAL KOMMUNE INNHOLD Kapittel 1 Innledning... 2 1.1 Hjemmel... 2 1.2 Innhold og virkeområde...

Detaljer

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf: 55568060 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

Detaljer

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE Sørumsand skoles definisjon på mobbing: Vi snakker om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole 1 Fraværsoppfølging Stort fravær fører til at elever går glipp av opplæring og samhandling med medelever, og i neste omgang vil lærerne mangle grunnlag for å sette karakter i fag. Resultatet vil bli at

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole BLEIK MONTESSORISKOLE 8481 BLEIK. Rektor 90 24 87 98 Personale 41 62 98 78 E-post rektor@bleikmontessoriskole.no HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bleik Montessoriskole Oppdatert 01.07.2014. Godkjent av styret

Detaljer

Handlingsplan for en rusfri Kongsberg videregående skole

Handlingsplan for en rusfri Kongsberg videregående skole Handlingsplan for en rusfri Kongsberg videregående skole Foto: Marita Pytte Innhold MÅL FOR HANDLINGSPLANEN... 4 FOREBYGGENDE ARBEID... 4 ÅRSHJUL FOREBYGGENDE ARBEID... 5 RUTINER VED BEKYMRING FOR ELEVENS

Detaljer

Psykososialt miljø. Dokumenttype: Prosedyre. Dato: 2010-04-10

Psykososialt miljø. Dokumenttype: Prosedyre. Dato: 2010-04-10 Psykososialt miljø Tema: Henstilling om tiltak. Dokumenttype: Prosedyre. Dato: 2010-04-10 Godkjenn: Astrid Gynnild Formål Prosedyren skal bidra til å sikre at skolen oppfyll kravene i opplæringslovens

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14)

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) Skolens hovedmålsetting Fyrstikkalleen skole har som mål at skolen skal være 100 % mobbefri. Fyrstikkalleen skoles handlingsplan mot

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære barneskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Rennesøy kommune

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Rennesøy kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Rennesøy kommune Kapittel 1 Innledning 1-1. Hjemmel Dette ordensreglement er gitt med hjemmel i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Forskrift - Reglement for orden og adferd (ordensreglement) ved skolene i Stor-Elvdal kommune.

Forskrift - Reglement for orden og adferd (ordensreglement) ved skolene i Stor-Elvdal kommune. Forskrift - Reglement for orden og adferd (ordensreglement) ved skolene i Stor-Elvdal kommune. Planinformasjon Gjeldende tidsrom: Fra 1.04.2014 Tidspunkt for revidering: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

PLAN FOR Å REDUSERE UØNSKET ADFERD

PLAN FOR Å REDUSERE UØNSKET ADFERD PLAN FOR Å REDUSERE UØNSKET ADFERD Mål: Redusere uønsket adferd Det ligger i målformuleringen at uønsket adferd er noe vi alltid vil søke å redusere, vi har derfor en slags nullvisjon, som vi vet er helt

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR TRONDHEIM INTERNATIONAL SCHOOL

ORDENSREGLEMENT FOR TRONDHEIM INTERNATIONAL SCHOOL Established 2004 ORDENSREGLEMENT FOR TRONDHEIM INTERNATIONAL SCHOOL 1. Hjemmel Trondheim International School s ordensreglement ble utstedt i samsvar med Privatskolelovens 3-9 til 3-10. 2. Formål De sentrale

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø Nygård skole Grunnskole for voksne SAMHANDLINGSPLAN Denne planen gjelder for avdeling grunnskole for voksne. Den tar for seg tilpasninger som må gjøres for å sikre god samhandling for elevene og lærerne

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære ungdomsskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Hvordan markedsføre Det er mitt valg

Hvordan markedsføre Det er mitt valg Hvordan markedsføre Det er mitt valg Det er mitt valg (DMV) er et undervisningsprogram som anbefales i forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse I denne brosjyren får du tips om hvordan

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2433 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/599 I Saksbehandler: Arve Rolandsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 016/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 10.04.2013 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Målsetting: Alle elever skal ha et trygt skolemiljø, uten mobbing Definisjon: Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

PLAN FOR PSYKOSOSIALT ARBEID VED DEN NORSKE SEKSJONEN. LOVVERK, RUTINER, PROSEDYRER SAMT AVGRENSNINGER MELLOM FRANSK OG NORSK SYSTEM.

PLAN FOR PSYKOSOSIALT ARBEID VED DEN NORSKE SEKSJONEN. LOVVERK, RUTINER, PROSEDYRER SAMT AVGRENSNINGER MELLOM FRANSK OG NORSK SYSTEM. PLAN FOR PSYKOSOSIALT ARBEID VED DEN NORSKE SEKSJONEN. LOVVERK, RUTINER, PROSEDYRER SAMT AVGRENSNINGER MELLOM FRANSK OG NORSK SYSTEM. LYCEE INTERNATIONAL ST.GERMAIN EN LAYE IVERKSATT AV ADMINISTRASJON

Detaljer

Ny modell for tverrfaglig innsats

Ny modell for tverrfaglig innsats Ny modell for tverrfaglig innsats Metodebok for Tidlig innsatsteam Sammen for barn og unge 2015-2019 Forord Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 er politisk vedtatt og gir føringer for kommunens

Detaljer

Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Melding om krenkende atferd / opplevd ubehag. Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte

Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Melding om krenkende atferd / opplevd ubehag. Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte Opplæringsloven 9a-3 andre ledd: Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN Tjenesteenhet barnevern Tlf 74 16 90 00 Unntatt offentlighet Offl. 13 jf. Fvl. 13 MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN 1. HVEM GJELDER BEKYMRINGEN BARNETS navn (etternavn, fornavn): Fødselsnummer Kjønn Gutt

Detaljer

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging.

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Retningslinjene er utarbeidet i et tverretatlig samarbeid: PPT-OT, Barnevernstjenesten, Helsestasjon for barn og unge og Oppveksttjenesten

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA

MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA I. Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Den enkelte skole forskriftsfester fellesreglene som en del av sitt ordensreglement.

Den enkelte skole forskriftsfester fellesreglene som en del av sitt ordensreglement. ASKIM KOMMUNE FELLESREGLER FOR ORDENSREGLEMENT I ASKIMSKOLEN I Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) 2-9 har Askim

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen.

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Etnedal skule 2890 ETNEDAL PLAN MOT MOBBING Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Definisjon av mobbebegrepet: Med mobbing mener vi fysisk og eller psykisk vold rettet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Av Olweusgruppen (samordningskomiteen): Ann-Si Palmer Bente Hauge Turid Veseth Rivenes 2010-2011 MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD Nasjonale mål: Regjeringen,

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer