Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune"

Transkript

1 Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Innledning Handlingsplan mot rus omfatter både legale og illegale stoffer som for eksempel alkohol, cannabis og amfetamin. Skolens fokus på rusforebyggende arbeid er hjemlet i opplæringslova 9a -1 Alle elever [ ]har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø og 9a-3 Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø [ ] Som en del av det rusforebyggende arbeidet ønsker kommunen å hjelpe elever som opplever problemer på skolen. Stort sett anvendes rusmidler i fritiden, men rusmisbruk gir lett utslag i skolesituasjonen. Ungdom tilbringer mye av sin tid på skolen, og snakker omkring hva som skjer, også i tiden utenom skolen. Det er viktig at skolen reagerer på atferd og holdninger som ikke er i henhold til regler og lover, og er grunn for bekymring. Det eksisterer et rusrelatert problem når en person bruker rusmidler på en slik måte at det går utover de oppgaver og funksjoner som vedkommende skal ivareta, og når følelsesmessige bånd belastes og forstyrres av rusmiddelinntaket (Hansen, 1990). Bekymringsfull bruk kan forstås som bruk av legale og illegale rusmidler som på kort sikt forstyrrer elevens daglige gjøremål, og som påvirker elevens handlingsvalg på lengre sikt (Bøe, 2000) 1

2 Erfaring, har vist at det er svært viktig å få til et samarbeid med elevenes foresatte så tidlig som mulig. Det er viktig å informere eleven om at et slikt samarbeid igangsettes. Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal består av to hovedpunkter: 1. Plan over hvordan ungdomsskolene forebygger rusmidler og rusmiddelproblematikk ovenfor alle elever, og hvordan foreldre involveres i dette arbeidet. Denne er delt inn i de ulike trinnene på ungdomskolen. 2. Beskrivelse av ulike situasjoner som utløser ulike handlinger/ tiltak med mål om å hindre utvikling av rusmiddelproblem. Vedlagt plan er skolens ordensreglement som omhandler rusmiddelmisbruk, verktøy som kan være til hjelp for å gjennomføre planen, oversikt over risiko- og beskyttelsesfaktorer knyttet til å utvikle rusmiddelmisbruk, kort om ulike tjenester som arbeider med rusmiddelproblematikk ovenfor barn og unge, og hvilke fora der dette kan diskuteres. Noe av det viktigste med planen er å ha klare rutiner, slik at kontaktlærer, andre lærere, ledelsen og andre samarbeidspartnere raskt kan sette i verk tiltak når de får mistanke om at "noe er galt", og at rollene og ansvaret til hver enkelt er mest mulig er avklart. Bakgrunn for handlingsplan Kommunen ønsker en strukturert og tilnærmet lik praksis knyttet til forebygging av rusmiddelproblematikk. Erfaringer tyder på at det går for lang tid fra noen observerer bekymringsfull atferd til det handles. Det kan være noe tilfeldig om det responderes ovenfor ungdom når ansatte får kjennskap til at unge under 18 år har misbrukt alkohol/ andre rusmidler. Fokus på alkoholmisbruk presiseres i handlingsplanen. Bakrus gjør elever mindre opplagte. Alkohol er oftest inngangsporten til å eksperimentere på illegale stoffer, samt at det å heve debutalder på alkohol innvirker også på konsum senere i livet (Pedersen 2006). 2

3 Målsetning med planen Bidra til et bedre lærings- og arbeidsmiljø på skolen Implementere rutiner som kan avdekke misbruk av rusmidler og håndtering av denne problematikken Bidra til at ansatte har et verktøy og bruke i forhold til det psykososiale læringsmiljøet. Informere elever og lærere om hvilke hjelpetiltak som finnes på skolen og i nærmiljøet. Viktige prinsipper for handlingsplan Skolens viktigste samarbeidspartner er foresatte, og de har hovedansvaret for oppdragelsen/ omsorgen av sine barn inkludert rusforebyggende arbeid. Rusproblematikk er et samfunnsproblem som det må arbeides med innenfor en tverrfaglig og tverretatlig ramme. Hvert enkelt tilfelle skal gjennomgås og vurderes individuelt i forhold til rutiner i handlingsplanen. Primærforebygging knyttet til rusmidler og rusmiddelproblematikk i ungdomsskolen 8. trinn Foreldremøter og kontaktmøter der rusproblematikk kan tas opp som tema. 3

4 Elever og foresatte informeres om ordens- og fraværsreglement i skolen når de begynner i 8. klassen. Elever og foresatte informeres om handlingsplan mot rus når de begynner i 8. klassen. Skolen har fokus på skole - hjem samarbeidet og intensjon er tidlig involvering av foreldre ved behov. Skolehelsetjenesten har rus som tema ved kartleggingssamtalene med alle elevene i 8. klassen. Elevene besøker Ungdommens Hus og ungdomskontakten på høsten i 8. klassen. Holdningsprogrammet MOT gjennomføres ut i fra hva skolen har bestemt. Det undervises om rusmidler, rusmiddelproblematikk og psykisk helsevern i henhold til lærerplanverket. 9. trinn Foreldremøter der skolen inviterer politiet til med tema rus. Forebygging i forbindelse med konfirmasjon og fokus på debutalder knyttet til alkohol. Kontaktmøter med elever og foreldre der rusmiddelproblematikk kan tas opp. Skolen har fokus på skole - hjem samarbeidet og intensjon er tidlig involvering av foreldre ved behov. Det undervises om rusmidler, rusmiddelproblematikk og psykisk helsevern i henhold til lærerplanverket. Holdningsprogrammet MOT gjennomføres ut i fra hva skolen har bestemt. 10. trinn 4

5 Foreldremøter og kontaktmøter der rusproblematikk kan tas opp som tema. Holdningsprogrammet MOT gjennomføres ut i fra hva skolen har bestemt. Skolen har fokus på skole - hjem samarbeidet og intensjon er tidlig involvering av foreldre ved behov. Det undervises om rusmidler, rusmiddelproblematikk og psykiske helsevern i henhold til lærerplanverket. Handlinger ved bestemte situasjoner Ved samtale mellom elever når de snakker om situasjoner der de har vært ruspåvirket Hensikten Omfang Respons til elever som forteller om episoder der rusmidler, inkludert alkohol, er misbrukt utenom skoletid Elever som snakker seg i mellom om misbruk av rus Ansvar Handling/ Tiltak (beskrivelse) Ansatte som overhører samtaler der det kommer frem at rusmidler, inkludert alkohol, er misbrukt, skal reagere på dette. Reaksjon er en uformell samtale på stedet eller like i etterkant. Dette kan være enkeltvis eller ovenfor gruppen som er tilstede, og skal bære preg av å undersøke ved å vise omsorg og bekymring. Ikke gå inn i en diskusjon og unngå moralisering. Gi klart uttrykk for at illegale rusmidler er forbudt, og bekymring knyttet til all misbruk av alkohol. Alle ansatte Ansatte informerer kontaktlærer om hva som har skjedd. Kontaktlærer vurderer om hun/ han skal ha en samtale med eleven. Eventuell bekymring formidles til foreldre. Ansatte som har hatt praten/ kontaktlærer 5

6 En slik observasjon kan avdekke stor bekymring. Etter vurdering kan det være behov for å iverksette tiltak etter ved mistanke om bruk av rusmidler. Kontaktlærer/ den som har hatt den uformelle samtalen i samråd med ledelsen Ved mistanke om bruk av rusmidler Hensikten Forhindre misbruk av rusmidler blant elever Omfang Handling/ Tiltak (beskrivelse) Elever som vi mistenker for å bruke rusmidler slik at det får konsekvenser i hverdagen. Skolens ansatte danner seg et totalbilde av elevens situasjon, gjennom observasjon av risikofaktorer, se oversikt bak i denne handlingsplanen. Ansvar: Alle ansatte Kontaktlærer og rektor informeres. Kontaktlærer og faglærerne observerer eleven og gjør enkle skriftlige notater. Elever kan drøftes i teammøte/ trinnmøte. Alle skriftlige observasjoner leveres til kontaktlærer. Alle ansatte/ kontaktlærer / rektor Kontaktlærer tar en samtale med eleven. Samtalen bør ikke bære preg av forhør, men mer av omsorg og bekymring. Selv om eleven benekter opprettholdes observasjonene av eleven. På et så tidlig stadium, bør kontaktlærer la være å komme med påstander som ikke kan bevises. Formidle observasjonene som er gjort, bruk gjerne Tips ved elevsamtalen som er Kontaktlærer Dersom behov helse- 6

7 vedlagt. Samtalen dokumenteres. søster Kontaktlærer informerer foresatte om samtalen, dette formidles til eleven. Det kan være behov for å ha flere samtaler med eleven. Observasjoner gjentas og bekymring meddeles. Dersom mistanken/ bekymringen forsterkes og/ eller situasjonen vedvarer, innkalles det til et møte med eleven, elevens foresatte, kontaktlærer og rektor. Kontaktlærer og rektor har sammen ansvar for innkallingen og forberede møte, se evt Tips til møte med elev og foresatte. Uansett om eleven innrømmer rusmiddelbruk - eller ikke, må saken følges opp i samråd med eleven og foresatte. Det utarbeides forslag til tiltak på bakgrunn av observasjonene, og det som fremkommer på møtet. Nytt møtetidspunkt avtales. Dersom det er behov for andre samarbeidspartnere innhentes samtykke til dette. Bekymringsmelding til barneverntjenesten må vurderes. Kontaktlærer Rektor/ kontaktlærer Ved mistanke om at eleven er ruspåvirket her og nå Hensikten Omfang Handling/ Tiltak (beskrivelse) Hindre at elever er ruset på skolen Elever som vi mistenker å være ruspåvirket på skolen Lærer som observerer kan selv ta ut eleven fra klasserommet. Dersom dette kan gå ut over sikkerheten, kan en stedfortredende lærer hentes inn til klassen, for at ledelsen ved rektor varsles. Rektor tar da eleven ut av klasserommet. Kontaktlærer varsles dersom ikke til stede. Lærer kan vurdere å vente til friminutt før ledelsen kontaktes. Ansvar Lærer som observerer, rektor 7

8 Eleven innrømmer forholdet Eleven nekter Ledelsen sørger for at kontaktlærer og eventuelt observerende lærer avløses fra undervisningen. Rektor, kontaktlærer og eventuelt lærer som har observert blir med i samtalen med eleven. Observerende lærer redegjør for situasjon. Rektor orienterer om skolen reglement samt opplæringsloven. Foresatte varsles. Samtalen dokumenteres. Dersom eleven innrømmer forholdet bør eleven få tilbud om tiltak i forhold til situasjonen. Foresatte skal informeres og samtykke til tiltakene. Kontakt med andre naturlige samarbeidspartnere vil være aktuelt. Dette kan være helsesøster, ungdomskontakten, barneverntjenesten og politiet. Det bør uansett skrives ned tiltak i forhold til hendelsen. Foresatte skal informeres og samtykke til tiltakene. Dersom eleven forsvinner fra skolen, nekter å "bli tatt" vare på, må skolen informere foresatte. Uavhengig om eleven innrømmer eller benekter forholdet bør han/ hun ikke tilbake til klassen resten av skoledagen. Dette avgjør rektor. Rektor informerer klassen om eleven er sendt hjem. Rektor må vurdere bekymringsmelding til barneverntjenesten, og vurdere varsling/ anmeldelse til politiet. Dersom noen av skolens ansatte selv ser at elever besitter eller bruker ulovlige rusmidler på skolen, skal ledelsen kontaktes, og vurdere om politi skal tilkalles. Skolen har ikke myndighet til å ransake elevens private eiendeler uten elevens samtykke. Viser for øvrig til ordensreglement for skolen. Rektor Rektor, kontaktlærer eventuelt lærer som har observert Kontaktlærer og rektor, evt. helsesøster Kontaktlærer, rektor, eventuelt helsesøster Rektor/ rådmann Skolens ansatte/ rektor Dersom situasjonen tilsier det, orienteres alle lærer som hendelsen. Kontaktlærer og rektor 8

9 Ved betroelser om rusmisbruk Hensikt Omfang Handling/ tiltak (beskrivelse) Hjelpe og ta vare på elever med rusproblemer. Elever som selv innrømmer rusmisbruk, i fortrolig samtale. Det er viktig å skille mellom situasjoner der elever betror seg om misbruk av alkohol og narkotika, og situasjoner hvor skolen har mistanke eller konstaterer bruk av narkotika. Selv om misbruk og omsetning av narkotika er straffbart, viser eleven tillit ved å innrømme et misbruk, enten det gjelder eget eller andres misbruk. I slike tilfeller bør skolen hjelpe eleven til å ta ansvar for eget liv og egen skolegang. Vær opptatt av å meddele bekymring. Ansvar Kontaktlærer og rektor Få eleven til selv å si i fra hjemme. Skolen må bidra til at dette skjer. Skolens ledelse, helsesøster, ungdomskontakten, barneverntjenesten med flere vil være naturlige samarbeidspartnere. Skolen tar kontakt med foresatte, jf skolens plikt og rett til å gi opplysninger videre til foreldre. Skolen bidrar med hjelp til videre henvisning. Bekymringsmelding til barneverntjenesten vurderes. Kontaktlærer/ helsesøster Kontaktlærer/ rektor Det utarbeides en tiltaksplan i samarbeid med eleven og foresatte om oppfølging av skolegang, fravær etc. Kontaktlærer/ rektor/ foresatte 9

10 Når elev kjøper eller selger rusmidler på skolen Hensikt Omfang Handling/ Tiltak (beskrivelse) Beskytte skolens øvrige elever mot press til å kjøpe rusmidler, hindre salg/kjøp som har en direkte skadelig virkning på skolens elever. Elever ved skolen og evt. andre personer som kjøper/ selger rusmidler på skolens område og i umiddelbar nærhet Opplysninger om salg av narkotika eller andre rusmidler må vurderes nøye før det reageres. Dersom personen tas "på fersk gjerning" av noen av skolens ansatte, skal det reageres. Dersom en elev blir oppdaget av skolens ansatte, mens han/ hun er i ferd med å selge/kjøpe, meldes dette til skolens ledelse. Ansvar Alle ansatte, ledelse, rektor Eleven innkalles til samtale. Det skal alltid være minst to personer tilstede ved denne samtalen. Samtalen dokumenteres, og bekymringsmelding til barneverntjenesten vurderes. Rektor Foresatte kontaktes. Skolens ledelse kontakter politiet. Er det umulig å få tak i foresatte, gis det beskjed til politiet om dette. Elever skal ikke avhøres av politiet uten foresatte. Dersom det oppdages at en utenforstående kommer til skolen for å selge rusmidler, skal det reageres umiddelbart; det meldes fra til skolens ledelse, som har ansvaret for å kontakte politiet. Rektor 10

11 Vedlegg til handlingsplan Utdrag fra ordensreglementet som omhandler rusmiddelmisbruk Ordensreglementet for skolen i Stjørdal ha flere punkt som omhandler rusmidler. Her gjengis det som hovedsakelig omhandler rusmiddelproblematikk og sanksjoner for ungdomsskolen. Rusmidler Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk, snus/skrå, alkohol, narkotika eller andre rusmidler. Symbolbruk Det er ikke tillatt å bruke symboler for rusmidler eller noe som kan virke støtende, på klær, smykker, plakater og lignende. Brudd på ordensreglementet kan medføre følgende tiltak: Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av 4, pkt. 3 og/eller pkt. 4 kan a. Muntlig irettesettelse. b. Muntlig melding til foreldre/foresatte. c. Skriftlig melding til foreldre/foresatte. d. Gjenstander som blir brukt på en farlig, provoserende eller krenkende måte kan bli inndratt. Inndratte gjenstander kan hentes av foreldre/foresatte. Ulovlige gjenstander overleveres politiet. Ulovlige rusmidler overleveres politiet. e. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, fjerne tagging, vaske o.l.). f. Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid. g. Midlertidig eller permanent endring av klasse/gruppetilhørighet. Foreldre/foresatte forhåndsvarsles og gis anledning til å uttale seg. h. Individuelt undervisningsopplegg Bortvisning: Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd 11

12 på ordensreglementet, kan elever på klassetrinn vises bort fra undervisningen i inntil tre dager. Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refselsestiltak. Eleven skal gis mulighet til å forklare seg muntlig. Foreldre/foresatte til eleven skal varsles før bortvisning for hele dager på klassetrinn, jf. opplæringsloven For det fullstendige ordensreglementet henvises det til Verktøy som kan brukes som et hjelpemiddel for gjennomføring av handlingsplan. Tips ved elevsamtale Gi klart uttrykk for at samtalen er pga. bekymring og omtanke, ikke av nysgjerrighet og fordømmelse. Hensikten og formålet med samtalen er å skape en dialog omkring observasjoner som er gjort som er grunn til bekymring. Sjekk ut egne motiver før samtalen, og tenk igjennom formålet med samtalen. Forbered samtalen godt. Sørg for å ha skriftliggjort observasjoner som bakgrunn for samtalen, og skap rom for dialog med eleven. Snakk med eleven om det som er observert. Be om tilbakemelding på observasjonene fra eleven, og få elevens versjon. Meddel så hva du tenker om det, uten moralisering, men ut i fra en bekymring. Ikke argumenter, diskuter, og heller ikke krev innrømmelse da det kan føre til at eleven lyver for deg. Vær ærlig overfor eleven. Det er viktig at eleven har tillit og er trygg på deg. Eleven skal føle at noen bryr seg, og føle at noen ser han/ henne. Snakk om: Økende fravær Dårlige/synkende skoleprestasjoner Trett, ukonsentrert i timene Mye forsentkomming Virker nedfor, lei seg, uvanlig oppstemt 12

13 Endring av venner Hva kan være årsaken, har eleven selv noen rimelig forklaring? (lærevansker/skoletaper) I samtalen er det hensiktsmessig og spørre om: Hva kan være årsaken, har eleven selv noen rimelig forklaring? Hvordan er det med venner, er de nye eller gamle? Hva gjør eleven på fritiden? (trener, spiller, etc.) Hvordan er kontakten mellom eleven og foreldrene? - krangler dere ofte/sjelden? Vil du ha noen andre (skolelege, helsesøster, rådgiver, sosiallærer) å prate med, eller skal vi (kontaktlærer og eleven) ha en samtale igjen? Fortell at du vil fortsette å følge med eleven og eventuelt gjenta slike samtaler. Tips til møte med eleven og foresatte; Den nødvendige samtalen. Et viktig moment er at du bør foreta samtalen raskest mulig etter at det er vurdert at en sikt bekymringssamtale må finne sted. I forberedelsen av samtalen er viktige fokusområder: 1. Tiltak som vil redusere bekymringen 2. Hvordan få til samarbeid med foresatte og ungdommen. Samtalen må ta utgangspunkt i det konkrete som er observert. Det er derfor viktig å ha loggført de ulike hendelsene som har medført bekymring. Få frem om foreldrene har den samme opplevelsen og hvordan eleven forholder seg til bekymringen. Gjør en vurdering av hvordan situasjonen kan løses. Hvilke tiltak kan man sammen gjøre for å bedre elevens situasjon, og hva kan hver enkelt bidra med. Viktig å vektlegge ungdommens sterke sider i utformingen av tiltakene. Oppsummer samtalen og konkluder i forhold til tiltak. Dersom behov for vurdering og bistand fra samarbeidspartnere, avklar dette og fremgangsmåte. Bli enig om ny møtedato for å sikre kontinuitet og evaluer det som iverksettes. 13

14 ABC- modellen Dette er en skisse over en generell fremgangsmåte i forhold til en bekymring om at det er noe. Hentet fra Helsedirektoratets veileder Fra bekymring til handling. Gjør en vurdering. Hvor bekymret er du a. Analyser bekymringen/ magefølelsen Dette kan gjøres ved å skrive ned observasjonene så konkret som mulig, gjerne over tid. - Hva har du sett/hørt - Hva har eleven sagt eller gjort - Hva er det i samspillet mellom vedkommende og omgivelsene som har gjort deg bekymret. - Hvor lenge har du vært bekymret. Legg særlig merke til risikofaktorer for utvikling av et rusmiddelproblem. b. Diskuter bekymringen med en kollega/er og eller be om en samtale med ledelse/ rektor. Dette må skje innenfor gjeldende regler om taushetsplikt. c. Oppsummer og konkluder om dere har grunn til å være bekymret. I denne vurderingen kan det være lurt og fokusere på; -tilstanden til den det gjelder -øvrige situasjonen til den dere er bekymret for. På bakgrunn av vurderingen bestemmer dere hvordan dere skal gå videre med saken på arbeidsplassen. 14

15 a. Vi klarer dette selv. Ta opp med eleven det som er sett, bli enig om videre gang. Involver foreldrene når nødvendig. Tiltak og oppfølging planlegges i samarbeid med eleven/ foreldrene. Evaluer oppfølgingen. Hvem skal delta på samtalene med elever, flere fra skolen, andre samarbeidspartnere som for eksempel helsesøster/ ungdomskontakten, dette dersom de allerede eventuelt har kontakt med dem. b. Vi trenger hjelp til vurdering av dette fra noen som har mer kompetanse Ta selv eller via rektor/ ledelse opp bekymring knyttet til en elev direkte med samarbeidende aktør; ungdomskontakten, barneverntjenesten, PPT, helsesøster eller andre naturlige drøftningspartnere. Saken kan også drøftes i et egnet forum. Dersom samtykke kan navn brukes. I Stjørdal er følgende fora aktuelle: tverrfaglige team på skolen, fastkontaktmøtene med BUP og styrkmøtene med mer. Videre framgangsmåte avklares i vurderingen sammen med dem. c. Bekymringen er så alvorlig at barnevern må underrettes. Dersom grunn til å tro at en elev blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når eleven har vist alvorlige atferdsvansker, er det plikt å sende bekymringsmelding til barneverntjenesten. Involver rektor/ ledelsen i dette arbeidet og hovedregel er at foreldre skal vite om bekymringen. Unntaket er dersom informasjon til foreldrene medfører fare for ungen; seksuelle overgrep og vold i hjemmet. Bruk da rektor/ ledelsen til dette arbeidet. Vedlagt er skjema for bekymringsmelding. Link til barneverntjenesten på elektronisk versjon. Spørsmål i forhold til å avdekke rusproblem hos unge? SPØR- utnytt samtalen. Dette er svært direkte spørsmål, og det må vurderes om eleven vil svare på dette. Spørsmålene er så direkte at det kreves en trygg relasjon for de kan stilles. 15

16 5 enkle spørsmål Hvor gammel var du når du drakk alkohol først gangen? Røyker du? Har du vært full, eventuelt hvor ofte? Har du blitt tilbudt annet rusmiddel enn alkohol? Kjenner du ungdom som nytter andre rusmiddel? Flere enn 2 ja på spørsmålene, og debut før 14 år, bør føre til interesse for videre utforsking. Det er hensiktsmessig å trekke inn flere i dette arbeidet når dette skal utforskes videre. Bruk naturlige samarbeidspartnere som helsesøster, ungdomskontakten, barneverntjenesten. God praksis i lærerteam for å oppdage og følge opp elever Gjennomgang av elever ansatte er urolig for, er regelmessig fast punkt på teammøter, fagmøter osv. for å sikre oppfølging av disse. En representant fra ledelsen bør rutinemessig være med på gjennomgangen for å ta eventuelle saker videre internt på hvert enkelt tjenestested. Teammøtene/ fagmøtene må avgjøre om saken eventuelt bør meldes videre opp til tverrfaglige fora der flere tjenestesteder er representert. Dette for å få råd og sikre eventuelt rask henvisning til andre instanser. Tverrfaglige team eller tilsvarende møtepunkt kan være gode arenaer der evt. PPT kan bidra med god og rask henvisning, samt at helsesøster kan bistå med helsefaglig kompetanse. Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer knyttet til å utvikle rusproblem. Risikofaktor kan defineres som en hvilken som helst faktor hos individet eller i oppvekstmiljøet som kan assosieres med økt sannsynlighet for negativ psykososial utvikling i fremtiden. Beskyttelsesfaktorer er en hvilken som helst faktor hos 16

17 individet eller i oppvekstmiljøet som kan assosieres med redusert sannsynligvis for fremtidig negativ psykososial utvikling (Nordahl mfl. 2005). Individuelle Familie Venner Risikofaktorer - Positiv til rusmidler - Tidlig debut - Utagerende og sensasjonssøkende - Manglende kunnskaper og rus og risiko knyttet til dette - Individuell sårbarhet og rusvillighet - Utsatt for seksuelle og fysiske overgrep - Fremtidspessimisme - Manglende tilsyn - Manglende interesse for den unge - Tilknytningsproblem - Dårlig samspill i familien og mye konflikter mellom voksne og voksne og barn - Tillatende oppdragerstil, rusmiddelmisbruk - Seksuelle og fysiske overgrep, stor fattigdom - Rusbruk og kriminalitet blant venner - Venners antisosiale normer Beskyttelsesfaktorer - Medfødt robusthet og kapasitet - Sosial kompetanse - Opplevelse av mening og sammenheng - Kreativitet - Hobbyer - Fremtidspositivisme - God kommunikasjon og samspill - Autorativ oppdragelse (kontroll og varme), struktur og regler, høyere sosialøkonomisk status. - Tydelige normer, tilknytning, prososiale venner 17

18 Skole - Lav sosial status hos venner - Dårlig skolemiljø/klima, mobbing, lese- og skrivevansker, dårlig likt, manglende eller dårlige venner, skulk, manglende interesse for skolen. - Utvikle kompetanse og positive aktiviteter Hentet fra Helsedirektoratets veileder Fra bekymring til handling Risikofaktorer spesifikt i forhold til rus Det finnes risikofaktorer som tyder ekstra mye på at det er grunnlag for mistanke om et begynnende rusmisbruk. Dette er særlig; 1) fravær på skole, 2) endring av humør, 3) Endring av skoleprestasjoner, 4) skifte av venner, og 5) lever for helga dvs. snakker om festen som var i helga på mandager, og begynner samtidig og planlegge festen til helga. Kort omkring ulike tjenester i kommunen som arbeider forebyggende i forhold til bekymringsfull og begynnende bruk av rusmidler Ungdommens Hus Ungdomskontakten Barneverntjenesten Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom PPT Avlastningsboligen 18

19 Familieveileder Politiet; foreldremøter og oppfølging av enkeltungdom. Politiet kan også komme til hver skole og møte ledelsen og trinnledere med mer. Bekymringssamtalen er et verktøy som kan brukes. Henvisning til politiet.no Hvilke tverrfaglige/tverretatlige fora finnes i Stjørdal kommune hvor begynnende rusproblem kan diskuteres Her følger en kort oversikt over ulike fora i kommunen som kan være aktuelle for å drøfte situasjoner, enkeltelever med mer, og bidra til et best mulig tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Drøftelser må skje i forhold til taushetsbestemmelsene. Ledelsen på hver skole kjenner til hvert fora. Tverrfaglige team på skolene der ledelsen kan møte helsesøster, PPT, barneverntjenesten og ungdomskontakten. Ansvarlig er rektor på hver enkelt skole. Styrk-møtet hvor rektorer på ungdomsskolene, SLT-koordinator, representanter fra NAV og oppfølgingstjenesten, politi og de videregående skolene Ole Vig og Aglo, deltar. Ansvarlig er koordinator på ungdomskontakten. Samarbeidsteam for barn og unge som skal sikre et helhetlig tjenestetilbud til barn og unge i Stjørdal kommune Samarbeidsteamet skal bidra til utvikling og samordning av det tverrfaglige arbeidet rundt barn og unge i kommunen. Ansvarlig er enhetsleder for barn og unge. Litteratur Bøe, Bjarte (2000): Kjentmann, håndbok for skolefolk som møter elever med rusproblemer. Stiftelsen Bergensklinikkene, 2. utgave Frid Hansen, Rusmisbruk i et 19

20 Hansen, Frid (1990): Rusmisbruk i et familieperspektiv, artikkelsamling, Borgestadklinikken, 1990 Helsedirektoratet (2009): Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Nordahl, T., Sørlie, M.A., Manger, T. og Tveit, A. (2005): Atferdsproblemer blant barn og unge. Fagbokforlaget. Pedersen Willy (2006): Bittersøtt. Ungdom, sosialisering, rusmidler. Oslo: Universitetsforlaget, 2. utgave Vedtatt 21.juni

Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø. Gjelder fra:

Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø. Gjelder fra: Bedriftsnavn: Troms fylkeskommune Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø Dok.id.: 2.2.1.3.6 Handlingsplan mot rus Utgave: 1.01 Skrevet av: Asbjørn Rikardsen Gjelder fra: 19.01.2016

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria Calle Bjorn Lyng 4 35120 Arguineguin Gran Canaria www.colegio.no

La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria Calle Bjorn Lyng 4 35120 Arguineguin Gran Canaria www.colegio.no Utarbeidet av Heidi Nilsen 2011-10-19 Godkjent av Ledelsen 2011-11-07 Handlingsplan mot rus Det rusforebyggende arbeidet er forankret i ledelsen Handlingsplanen har to deler: Del 1: Hovedmål og arbeidsmål

Detaljer

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 FORSKRIFT- Osen kommune Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 I INNLEDNING 1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juni 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa

Detaljer

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child It takes a village to raise a child Skole /hjemsamarbeid ved Grønnåsen skole Skolen er arena for faglig og sosial læring. Dette skjer både i aldersblandet og aldershomogent arbeidsfellesskap. For Grønnåsen

Detaljer

DEN SOM IKKE VIL SE ELLER HANDLE, GJØR EN ELEV EN BJØRNETJENESTE!

DEN SOM IKKE VIL SE ELLER HANDLE, GJØR EN ELEV EN BJØRNETJENESTE! HANDLINGSPLAN MOT RUS DEN SOM IKKE VIL SE ELLER HANDLE, GJØR EN ELEV EN BJØRNETJENESTE! Innledning Samisk videregående skole og reindriftsskole/sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla SVSRS vil vektlegge

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer

Halden videregående skole HANDLINGSPLAN MOT RUS

Halden videregående skole HANDLINGSPLAN MOT RUS HANDLINGSPLAN MOT RUS Sjekkliste ved mistanke om rus Politiet aksjonerer Eleven ber om hjelp Mistanke om oppbevaring og salg Forebyggende arbeid mot rus Eleven er ruset på skolen Andre bekymrer seg for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Skolens arbeid mot rus.

Innholdsfortegnelse. 1. Skolens arbeid mot rus. Innholdsfortegnelse 1. Skolens arbeid mot rus. 2. Hvordan oppdager vi rus på skolen? 2.1 Signaler hos ungdom 2.2 Vurdering: Hvor bekymret er du? 2.3 Kommunikasjon lærer elev - foreldre 3. Problemløsing

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT OM TITTEL ORDENSREGLEMENT UNDERTITTEL FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN STJØRDAL KOMMUNE. Foto: Karin Knutsen

KOMMUNAL FORSKRIFT OM TITTEL ORDENSREGLEMENT UNDERTITTEL FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN STJØRDAL KOMMUNE. Foto: Karin Knutsen KOMMUNAL FORSKRIFT OM TITTEL ORDENSREGLEMENT UNDERTITTEL FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN STJØRDAL KOMMUNE Foto: Karin Knutsen Stjørdal kommune Etat oppvekst 21.02.2016 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER

Detaljer

Retningslinjer om rusforebyggende arbeid

Retningslinjer om rusforebyggende arbeid Retningslinjer om rusforebyggende ID UTS.F.2.5 Versjon 1.00 Gyldig fra 06.08.2014 Forfatter Tone Vangen Verifisert Godkjent Øystein Johannessen Side 1 av5 Retningslinjer om rusforebyggende og håndtering

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge BEREDSKAPSPLAN Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglementet 2008 Endringer vedtatt i levekårsutvalget Ordensreglementet gjelder fra vedtaksdato I INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

Ungdom og skadelige rusmiddelvaner

Ungdom og skadelige rusmiddelvaner Ungdom og skadelige rusmiddelvaner v/rita Rødseth Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin Ungdomsliv i endring Dagens ungdom er mer skikkelige, lovlydige og skoletilpasset enn tidligere. Fylla er redusert,

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer 1. JEG ER BEKYMRET Hver dag et barn vi er bekymret for blir gående uten at vi gjør noe, er en dag for mye. Hensynet til

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Kompetansesenter rus, Nord-Norge KoRus-Nord.

Kompetansesenter rus, Nord-Norge KoRus-Nord. Kompetansesenter rus, Nord-Norge KoRus-Nord www.korusnord.no www.forebygging.no Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Tromsø 24. november 2009 Bakgrunn Tidlig intervensjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole Opplæringsloven 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Plan mot mobbing og antisosial atferd

Plan mot mobbing og antisosial atferd Plan mot mobbing og antisosial atferd Skolens hovedmålsetting Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, der elever trives, trenes i å søke kunnskap, settes krav til og får utfordringer etter egne forutsetninger.

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Prosedyrer ved rusmistanke hos elever.

Prosedyrer ved rusmistanke hos elever. SYSTEMDOKUMENT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Tema: Prosedyrer ved rusmistanke hos elever. Godkjent av: Magne Nesvik Gyldig Januar 2012 januar 2014 fra til: Ansvarlig Arne-Petter Gjørøy Saks- Arne-Petter Gjørøy

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Målet med retningslinjene for uønskede hendelser er å ivareta elevenes rettigheter knyttet til opplæringslova paragraf 9 a-3 som skal ivareta

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010 - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement Utgitt august 2010 UNNGÅ KONFLIKTER Saksbehandlingsregler. side 15 Konsekvensliste ved: - mindre forseelser. side 12 - alvorlige forseelser. side

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Stavanger kommune Oppvekst og levekår Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Kapittel 1 Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglement er gitt med

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Retten til et godt miljø og plikten til å bidra til dette: Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf: 55568060 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Markaplassen skole Innhold Skolens arbeid mot mobbing 1. Forebyggende tiltak 2. Avdekking av mobbing 3. Problemløsning av mobbesaker 4. Oppfølging av mobbesaker Skolens arbeid

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Vedlegg til rusplan: 2.1 Noen signaler Gjennom observasjon kan man danne seg et totalbilde av elevens situasjon. Dette kan man følge med på:

Vedlegg til rusplan: 2.1 Noen signaler Gjennom observasjon kan man danne seg et totalbilde av elevens situasjon. Dette kan man følge med på: Vedlegg til rusplan: 2.1 Noen signaler Gjennom observasjon kan man danne seg et totalbilde av elevens situasjon. Dette kan man følge med på: Elevens fravær øker både timesfravær og dagsfravær, sier de

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement UNNGÅ KONFLIKTER - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement INNHOLD: Hvorfor ordensreglement. side 3 De fire hovedregler: - du skal vise hensyn. side 4 - du skal vise respekt. side 5 - du skal

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Innhold Formålet med samarbeidsavtalen... 3 Forpliktende samarbeidsmøter...

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole 1 Fraværsoppfølging Stort fravær fører til at elever går glipp av opplæring og samhandling med medelever, og i neste omgang vil lærerne mangle grunnlag for å sette karakter i fag. Resultatet vil bli at

Detaljer

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE Sørumsand skoles definisjon på mobbing: Vi snakker om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE. Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide

BARN SOM PÅRØRENDE. Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide BARN SOM PÅRØRENDE Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide Del 1 Om barna Hvem er barn som pårørende? Hvordan har de det? Hva er god hjelp? Lovbestemmelsene om barn som pårørende Hvor mange Antall barn

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø Nygård skole Grunnskole for voksne SAMHANDLINGSPLAN Denne planen gjelder for avdeling grunnskole for voksne. Den tar for seg tilpasninger som må gjøres for å sikre god samhandling for elevene og lærerne

Detaljer

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN Tjenesteenhet barnevern Tlf 74 16 90 00 Unntatt offentlighet Offl. 13 jf. Fvl. 13 MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN 1. HVEM GJELDER BEKYMRINGEN BARNETS navn (etternavn, fornavn): Fødselsnummer Kjønn Gutt

Detaljer

Troms fylkeskommune Senja videregående skole

Troms fylkeskommune Senja videregående skole Troms fylkeskommune Senja videregående skole Dok.id.: 2.6.1.2.5 OS Mobbeplan Utgave: 2.00 Skrevet av: Gjelder fra: 08.06.2016 Godkjent av: Stein Erik Svendsen Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 8 Formål

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR ORGANISERING AV LEKSEHJELP, OG ORDENSREGLEMENT FOR LEKSEHJELP

LOKAL FORSKRIFT FOR ORGANISERING AV LEKSEHJELP, OG ORDENSREGLEMENT FOR LEKSEHJELP LOKAL FORSKRIFT FOR ORGANISERING AV LEKSEHJELP, OG ORDENSREGLEMENT FOR LEKSEHJELP Vedtatt i hovedutvalget for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Nedre Eiker kommune OPPVEKST & KULTUR Hjemmel Leksehjelp Kommunen

Detaljer

Handlingsplan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø ved Gressvik ungdomsskole. ( 9a)

Handlingsplan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø ved Gressvik ungdomsskole. ( 9a) Handlingsplan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø ved Gressvik ungdomsskole. ( 9a) Ved Gressvik ungdomsskole er det satt sterkt fokus på at elevene skal føle seg trygge på skolen. Dette betyr at det

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole SØRREISA KOMMUNE Sørreisa sentralskole Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole 1. Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen

Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 om grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringsloven) 2-9, og vedtatt av kommunestyret

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø Alle elever har rett til et trygt og godt som fremmer helse, trivsel og læring ( 9 a-2). Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide

Detaljer

PROSEDYRE VED BEKYMRING

PROSEDYRE VED BEKYMRING PROSEDYRE VED BEKYMRING Bekymring oppstår hos den enkelte medarbeidar Informer næraste leiar- seinast neste avdelingsmøte Leiar bestemmer framdrift, (anonym diskusjon med PPT/barnevern, undringssamtale,

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

Psykososialt miljø. Dokumenttype: Prosedyre. Dato: 2010-04-10

Psykososialt miljø. Dokumenttype: Prosedyre. Dato: 2010-04-10 Psykososialt miljø Tema: Henstilling om tiltak. Dokumenttype: Prosedyre. Dato: 2010-04-10 Godkjenn: Astrid Gynnild Formål Prosedyren skal bidra til å sikre at skolen oppfyll kravene i opplæringslovens

Detaljer

Plan og prosedyre for en rusfri skole

Plan og prosedyre for en rusfri skole Målsetting Plan og prosedyre for en rusfri skole Se også Plan for rusarbeid i videregåande opplæring En rusfri skole Gi elevene styrke til å si nei til rusmidler Vise elevene en fast holdning med omsorg

Detaljer