Når det utenkelige skjer...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når det utenkelige skjer..."

Transkript

1 Høgskolen i Lillehammer Når det utenkelige skjer... Beredskapsplan ved kriser og ulykker

2 Innholdsfortegnelse 1. Beredskapsplan ved kriser og ulykker Innledning Mål og målgruppe Definisjoner Organisering Kriseberedskapsteam Kriseteam Tiltak Plustelig død kort oversikt over tiltak Alvorlig bekymring kort oversikt over tiltak Informasjon Plustelig dødsfall handlingsplan Alvorlig ulykke handlingsplan Alvorlig bekymring for student Alvorlig bekymring for ansatt Når studenter/ansatte mister en av sine nærmeste Når studenter mister en av sine nærmeste Når ansatte mister en av sine nærmeste Tiltak ved dødsfall etter lengre sykeleie blant ansatte Markeringer ved dødsfall Varslingsliste

3 Forord Høgskolen i Lillehammer har blitt en stor organisasjon. Dette gjør at krisesituasjoner kan komme til å opptre oftere, samtidig som omfanget av krisen i verste fall kan bli mer omfattende. Beredskapsplan HiL Hensikten med denne planen er å forberede oss på å takle situasjoner som vi ønsker ikke skal skje, men som vi vet ut fra erfaring kan komme til å skje. Kriser kommer alltid uventet og ubeleilig. De er vanskelig å takle og skaper ofte en situasjon av usikkerhet og handlingslammelse. Men nettopp i en krisesituasjon er det viktig å bevare roen og handlekraften og vite hva en skal og ikke skal gjøre. Derfor er denne beredskapsplanen laget. 1.0 Beredskapsplan ved kriser og ulykker 1.1 Innledning Bakgrunnen for denne beredskapsplanen er at våre studenter og ansatte skal være best mulig forberedt til å møte kriser og ulykker blant studenter og medarbeidere. 1 Høgskolen i Lillehammer skal ikke overta andre offentlige instansers ansvar, men skal i samarbeid med disse sørge for best mulig beredskap og oppfølging på lokalt plan. Beredskapsplanen skal hjelpe oss med dette. Den fullkomne beredskapsplan finnes knapt nok i teorien, men kunnskap om normale reaksjoner og behov i krisesituasjoner vil gjøre oss bedre forberedt til å møte situasjonen når noe skjer. Denne planen må oppfattes som praktiske anvisninger for: hva vi gjør når noe skjer hvem gjør hva i hvilken rekkefølge

4 1.2 Mål og målgruppe Målet med denne planen er at studenter og ansatte som er i en krisesituasjon skal få den hjelp de trenger. Med krisesituasjon forstås også alvorlig bekymring omkring forhold en frykter kan føre til alvorlige ulykker. Dette kan dreie seg om fare for suicid, eller fare for ulykker som følge av umiddelbare farer i det fysiske arbeidsmiljøet. Planen skal sikre at alle ansatte og studenter har tilstrekkelig informasjon slik at de i en krisesituasjon vet hvem som har ansvar og hvem en skal kontakte. Alle studenter og ansatte skal være informert om planen Definisjoner Planen legger til grunn følgende definisjoner av sentrale begreper: Kriseberedskapsteam: består av personer som til enhver tid, både i arbeid og privat, kan kontaktes ved kriser og ulykker har ansvar for å være med å sette sammen et hensiktsmessig kriseteam for den enkelte krisesituasjon Kriseteam: gruppe av fagpersoner/medhjelpere som er satt sammen for å arbeide mest mulig hensiktsmessig i forhold til en gitt krisesituasjon

5 3.0 Organisering 3.1 Kriseberedskapsteam Høgskolen oppnevner et kriseberedskapsteam som alltid skal varsles og tre i aksjon ved ulykker, kriser og dødsfall blant studenter og ansatte. Teamet skal vurdere og iverksette nødvendige tiltak mht. videre varsling (internt og eksternt), støtte/omsorg, debriefing mv., samt ivareta hensynet til studenter, ansatte og pårørende, offentlig forvaltning, media mv. Beredskapsplan HiL Kriseberedskapsteamet kan opprette et eget kriseteam for den enkelte situasjon, og gi dette fullmakt til ivaretakelse av de oppgaver som er nevnt ovenfor. Kriseteamets leder rapporterer til rektor/høgskoledirektør. Rektor (evt. prorektor) og høgskoledirektør har hovedansvar for informasjon til media. Sammensetning av kriseberedskapsteamet framgår av nedenstående oppsett. 3 Varsling skal skje direkte til medlemmer av kriseberedskapsteamet (jf. varslingsrekkefølgen nedenunder). Varsling kan også skje via høgskolens sentralbord tlf (se for øvrig egen liste bakerste i brosjyren).

6 4 3.2 Kriseteam Dette er et team som kan oppnevnes av kriseberedskapsteamet for håndtering av bestemte, konkrete kriser. Kriseberedskapsteamet bestemmer hvem som skal inngå i slike team. Sammensetningen vil variere i forhold til krisens karakter. Følgende sammensetninger av kriseteam er veiledende: 1. Ved students død 1. Faglig leder (dekanus) ved avdelingen studenten var tilknyttet. 2. Administrativ leder (kontorsjef) ved samme avdeling (innkaller teamet). 3. Studieleder for studiet studenten var tilknyttet. 4. Tillitsvalgt for klassen studenten var tilknyttet. 5. Studentprest. 2. Ved ansatts død 1. Nærmeste faglige leder ved avdelingen/ enheten den ansatte var tilknyttet. 2. Nærmeste administrative leder ved avdelingen/enheten den ansatte var tilknyttet (innkaller kriseteamet). 3. Personalsjef. 4.0 Tiltak 4.1 Plustelig død kort oversikt over tiltak 1. Ved plutselig dødsfall skal lege/ambulanse (tlf. 113) kontaktes. 2. Hvis dødsfallet skyldes en ulykke, skal også politiet kontaktes. Politi/prest er ansvarlig for å varsle pårørende og foreta lokal oppfølging. Ved dødsfall på høgskolens områder skal rektor og høgskoledirektør kontaktes umiddelbart etter at lege/ambulanse er varslet. Slik varsling kan skje via HiLs sentralbord eller direkte. Rektor eller rektors stedfortreder (prorektor) har hovedansvar for nødvendige tiltak i forhold til pårørende og studentenes/ansattes nære undervisnings- og arbeidsmiljø. Ved dødsfall utenom studie-/arbeidsstedet skal den som blir kjent med forholdet, varsle rektor og høgskoledirektør. Slik varsling kan skje via HiLs sentralbord eller direkte. Uansett omstendighetene når en student eller ansatt dør, skal høgskolen bidra med støtte og hjelp til pårørende og studenter/ansatte:

7 Nærmeste faglige leder ved den avdelingen/enheten den ansatte var tilknyttet, tar kontakt med pårørende for å kartlegge behovet for hjelp og støtte, og avtale hvilken informasjon som skal bringes til kolleger. Kriseberedskapsteamet setter sammen et eventuelt kriseteam. Kriseteamet planlegger videre tiltak, som arrangement av minnestund, oppmerksomhet til pårørende osv. 4.2 Alvorlig bekymring - kort oversikt over tiltak 1. Ved akutte farer i arbeidsmiljøet skal administrativ leder i verneområdet/ personalsjef kontaktes. 2. Ved alvorlig bekymring for liv og helse blant ansatte, skal dekanus/kontorsjef ved den enkelte avdeling eller personalsjef kontaktes. 3. Ved alvorlig bekymring for liv og helse blant studenter, skal studenthelsetjenesten, studentprest eller studieleder ved det aktuelle studium, kontaktes. Det er taushetsplikt når det gjelder personlige forhold en får kjennskap til både når det gjelder studenter og ansatte. Beredskapsplan HiL 4.3 Informasjon Rektor, evt. prorektor, er ansvarlig for all ekstern informasjon i saker som omfattes av denne planen. Informasjon formidles i samråd med Kriseberedskapsteamet/Kriseteamet. 5 Du bør alltid snakke med vedkommende du er bekymret for før du henvender deg til andre med din bekymring. Studieleder eller en annen som mottar slike meldinger, bør drøfte disse anonymt med studenthelsetjenesten eller studentpresten.

8 5.0 Plustelig dødsfall - handlingsplan Den som blir varslet, har taushetsplikt dersom ikke noe annet blir avtalt. 6 FASE FASE 1. Akutt fase ANSVARLIG Den som finner den forulykkede/først AKTUELLE TILTAK Varsle: blir kjent med forholdet Lege/ambulanse - tlf 113 Politi - tlf 112 Kriseberedskapsteamet/Sentralbordet ved HiL Lege Stadfeste dødsfall Politi Etterforske evt. forhold Politi/prest/forstander Varsle pårørende Kriseberedskapsteam Vurdere å nedsette kriseteam Kontakte pårørende Varsle andre (medbeboere, medstudenter) Kartlegge behov for støttetiltak Minnestund OBS! Forsikringsordninger/vurdere erstatningsansvar 2. Oppfølgingsfase Kriseberedskapsteam eller evt. Kriseteam Planlegge og gjennomføre tiltak i forhold til studenter, ansatte og pårørende. Interne informasjonsmøter Varsle andre studenter og ansatte om det som har skjedd Tilrettelegge mulighet for spørsmål og samtale Debriefing: Kriseteamet har debriefing-møte for seg selv. Deretter organiserer kriseteamet debriefing for andre som trenger det Merknad: Rektor/høgskoledirektør skal alltid varsles, gjelder det student skal også direktør for studentsamskipnaden varsles. Debriefing bør gjennomføres innen 48 timer etter ulykke/dødsfall (gjelder de som er direkte involvert). Forslag til opplegg for minnestund finnes på side 12.

9 6.0 Alvorlig ulykke handlingsplan Beredskapsplan HiL Fase 1. Akutt fase Ansvarlig Den som først observerer/blir kjent med ulykken/krisen Aktuelle tiltak FASE ANSVARLIG AKTUELLE TILTAK Varsle: Lege/ambulanse - tlf.113 Politi - tlf. 112 Brannvesen - tlf. 110 Kriseberedskapsteamet/høgskolens sentralbord Yte førstehjelp 2. Oppfølgingsfase Politi Kriseberedskapsteam Kriseberedskapsteam/evt. kriseteam Varsle pårørende Vurdere behov for og evt. opprette eget kriseteam Planlegge og følge opp tiltak Kontakte pårørende Informere aktuelle instanser om oppfølgingsprosessen. Sørge for at de som har vært berørt av situasjonen, får hjelp til å bearbeide sine reaksjoner (debriefing) Informere om hjelpeapparatet ved studie- og arbeidsstedet Undersøke forsikringsansvar 7 Merknad: Rektor/høgskoledirektør skal alltid varsles, gjelder det student skal direktør for studentsamskipnaden også varsles. Eventuell debriefing bør finne sted innen kort tid.

10 7.0 Alvorlig bekymring for student Tiltakene nedenfor representerer ikke noen forpliktende plan., men anviser en mulig behandling av slike bekymringer. Fase 1. Bekymring oppstår Ansvarlig Den som opplever bekymringen Aktuelle tiltak FASE ANSVARLIG AKTUELLE TILTAK Ta kontakt med vedkommende Varsle studieleder eller lærer ved studiet studenten er tilknyttet eller Varsle studenthelsetjeneste/studentprest 8 Studieleder/lærer Studenthelsetjeneste/studentprest Lærer/studenthelsetjeneste/studentprest Presentere bekymringen (evt. anonymt mht. både melder og den bekymringen gjelder) for studenthelsetjeneste/studentprest Drøfte bekymringens innhold, og gi tilbakemelding til studieleder/lærer Iverksette evt. tiltak som samtale, møter e.l. i samråd med faglig/administrativ ledelse 2. Behov for generelle miljømessige forbedringer Studieleder/studenthelsetjeneste/ studentprest Ta opp med nærmeste faglig/ administrativ ledelse 8.0 Alvorlig bekymring for ansatt Fase 1. Ved akutte farer i arbeidsmiljøet Ansvarlig Den som opplever faren Aktuelle tiltak FASE ANSVARLIG AKTUELLE TILTAK Varsle administrativ leder i verneområdet/personalsjef 2. Ved annen bekymring for ansatt(es) liv og helse Den som opplever bekymringen Varsle nærmeste faglige/administrative leder på studie-/arbeidsstedet

11 9.0 Når studenter/ ansatte mister en av sine nærmeste Enhver som mister en av sine nærmeste vil oppleve dette som en krisesituasjon. Omfanget av krisen vil være avhengig av omstendighetene rundt dødsfallet og i hvilken grad livet generelt oppleves forandret. Så langt det er mulig, ønsker høgskolen og studentsamskipnaden å bidra til å lette en vanskelig sorg for sine studenter og ansatte. Det kan gjøres både med menneskelig kontakt og praktisk tilrettelegging og hjelp. Når man mister en av sine nærmeste, er det en fare for at man vil forsøke å flykte fra sorgen. Denne flukttendensen kan gi seg ulike utslag. Det kan være at man bevisst forsøker å gjøre seg sterk og behersket, sterkt fokuserer på at livet skal gå videre eller tendenser til isolering og flukt inn i hardt arbeid. Følelsene kan også holdes på avstand på mange andre måter. I møte med slike reaksjoner er den personlige samtalen viktig, og man kan gjerne gi hjelp til å komme i kontakt med for eksempel prest, psykolog eller sorggruppe. Sorggrupper drives vanligvis av menigheter eller humanitære organisasjoner. I slike grupper møter en andre som er i samme situasjon, og det er lov å dele alle de vanskelige følelsene og tankene med hverandre i en trygg atmosfære med faglig ledelse. Den sørgende kan gjerne Beredskapsplan HiL oppmuntres til å delta i en slik gruppe. I Lillehammer organiserer Frivillighetssentralen (Kirkegt. 24, tlf ) slike sorggrupper. Dødsfall kan også ramme studenter og ansattes nærmeste familie i forbindelse med lengre ferier eller under permisjoner. Felles for slike situasjoner er gjerne at det kan gå lang tid fra dødsfallet skjer, til institusjonen får informasjon og kan følge opp studenten eller den ansatte i forhold til det som har skjedd. Så snart høgskolen får informasjon i slike tilfeller, tas det kontakt og oppfølging skjer i tråd med høgskolens rutiner. 9.1 Når en student mister en av sine nærmeste Når det blir kjent at en student har mistet noen av sine aller nærmeste, bør studieleder ved det enkelte studium varsles. Denne skal tilby studenten en samtale. Den grunnleggende målsetting med samtalen er å formidle medfølelse og ønske om å yte støtte på studentens premisser i en svært vanskelig situasjon. Det bør tilkjennegis vi1je til bistand for å tilrettelegge studiesituasjonen best mulig i forhold til situasjonen. Det bør også vises til det hjelpeapparat høgskolen kan tilby gjennom studenthelsetjeneste/studentprestetjeneste. 9

12 Når en ansatt mister en av sine nærmeste Vise oppmerksomhet Når det gjelder formell oppmerksomhet i forbindelse med dødsfall, vil den bli ivaretatt av høgskolen ved nærmeste faglige/administrative leder. Den uformelle oppmerksomheten som hver enkelt kollega gir, har uvurderlig betydning for sorgbearbeidelsen for å akseptere den nye livssituasjonen og komme i aktivitet igjen. Så snart dødsfallet er kjent, vil nærmeste faglige/administrative leder med personalansvar, ha ansvar for at det blir tatt kontakt med den ansatte, for å kartlegge behovet for hjelp og støtte. Tilby samtaler Når den ansatte er tilbake på arbeidsstedet etter å ha mistet en av sine nærmeste, inviterer nærmeste faglige/administrative leder med personalansvar igjen til samtale. Gjennom samtalen får den ansatte anledning til å dele tanker rundt sin nye livssituasjon, og eventuelle behov for videre oppfølging fra høgskolens side. Det er viktig at den ansatte gis tid og rimelig oppmerksomhet i sørgetiden. En kan ikke forvente topp arbeidsinnsats den første tiden etter et dødsfall. Innen utgangen av det første året etter dødsfallet inviterer nærmeste faglige administrative leder den ansatte til ny samtale. Formålet er å gi medarbeideren anledning til å meddele seg mer personlig om hvordan det går. Denne samtalen kan bidra til å evaluere høgskolens innsats overfor etterlatte, og eventuelt gi grunnlag for revisjon av interne rutiner på området. 9.3 Tiltak ved dødsfall etter lengre sykeleie blant ansatte Ved dødsfall etter lengre tids sykeleie har både kolleger og familie hatt rimelig tid til å ta avskjed med den døende. Kanskje har det også vært mulig å snakke om hva den døende ønsker av institusjonen og kolleger etter dødsfallet. Det kan være en stor lettelse for den som skal gå bort å snakke om dette, fordi de som skal dø ofte føler at de svikter de som blir igjen. I tiden umiddelbart etter dødsfallet er det viktig for de nærmeste at høgskolen og kolleger viser oppmerksomhet, og at det blir tatt hensyn til det som eventuelt har vært ønsket på forhånd. Formell oppmerksomhet Med formell oppmerksomhet mener vi de regler og ordninger som er nedfelt i høgskolens retningslinjer, som for minnestund på arbeidsplassen, representasjon fra høgskoleledelsen tilstede ved begravelse, informasjon om forsikringsordninger, og lignende.

13 Uformell oppmerksomhet Med uformell oppmerksomhet mener vi den nærhet som kolleger og andre ansatte yter til de nærmeste i tiden før og etter dødsfallet. Denne oppmerksomheten kan være basert på samtaler, men også praktisk hjelp og støtte. Praktisk støtte Ofte kan det være behov for praktisk hjelp og støtte, både i forbindelse med lengre tids sykeleie og i forbindelse med selve dødsfallet og tiden etterpå. Praktisk hjelp kan bety mer enn ord i en vanskelig tid og er en god hjelp i sorgarbeidet. Det er viktig at de etterlatte får spørsmål om og tilbud om slik hjelp fra høgskolens ledelse og tidligere kolleger. Eksempler på praktiske støttetiltak kan være: hjelp til avlastning med barn hjelp til husarbeid hjelp til vedlikehold av hus og hage, for eksempel ved å arrangere kollegadugnad. Generelt om samtale som hjelp til å komme videre i sorgarbeidet Sorg er alltid tung å bære. Den blir dobbelt tung hvis tidligere nære venner og kolleger skygger unna og unngår kontakt. Angsten for å si noe galt eller legge byrder til sorgen er vanlige grunner til at folk unngår den sørgende. En annen vanlig grunn er at i møte med en sørgende kommer en i kontakt med vanskelige følelser i seg selv. Disse kan det være vondt å kjenne på, og en kan for eksempel være redd for å begynne å gråte selv. Hvis en kan overvinne denne angsten og nærme seg den sørgende, vil en mest sannsynlig oppdage at en både hjelper en annen i sorgen og kommer videre med sine egne sorgopplevelser. Beredskapsplan HiL Den sørgende har behov for å snakke ut sorgen. Dette er tungt og tar tid. Vi beskriver det ofte som et sorgarbeid. Gjennom å snakke om livet slik det var før dødsfallet og hva som skjedde under selve krisen, vil en også på sikt bli i stand til å takle livet slik det er blitt. Det er normalt at samtalene går i ring om de samme temaene den første tiden. Det den sørgende da trenger mest, er at noen kan lytte. 9.4 Markeringer ved dødsfall Nærmeste ledelse skal i samråd med kriseberedsskapsteamet/kriseteamet for det enkelte tilfelle skjønnsmessig vurdere om og på hvilken måte markeringer skal finne sted. Herunder nevnes spesielt markeringer ved bruk av flagg, kondolanseprotokoll og minnestund ved dødsfall blant ansatte eller studenter. Det er viktig å ha den enkelte situasjon for øye og med bakgrunn i den finne fram til en omsorgsfull måte å markere dødsfallet på. 11

14 12 Bruk av flagget Ved dødsfall blant studenter/ansatte skal det flagges på halv stang. Ved gravferd følger høgskolen skikken med å flagge på halv stang inntil jordfestelsen eller bisettelsen har funnet sted, for så å heise flagget på hel stang. Når flagget skal være på halv stang, skal det heises helt opp før det senkes ned til halv stang. Bruk av kondolanseprotokoll Ved dødsfall blant studenter/ansatte kan det på et egnet, tilgjengelig sted legges fram en kondolanseprotokoll. Protokollen legges gjerne frem på et enkelt bord med hvit duk, en bukett blomster, levende lys og eventuelt et fotografi av den avdøde. Normalt legges kondolanseprotokollen fram umiddelbart etter dødsfallet. Kondolanseprotokollen bør overrekkes til den avdødes nærmeste pårørende. Minnestund Så snart som mulig etter at dødsfall blant studenter/ansatte er blitt kjent, bør det arrangeres en enkel minnestund. Minnestunden må gjøres godt kjent blant ansatte og studenter. Minnestunden bør være enkel og verdig. Det enkleste er ofte det mest verdige. Minnestunden kan inneholde følgende momenter: musikk av passende karakter mens deltakerne samles og til åpning åpningsord ved den som leder minnestunden enkle minneord om den som er død en passende sang/salme et passende kunstnerisk innslag (musikk, dikt, eller lignende) eventuelle beskjeder (om gravferd, undervisningen eller lignende) avslutningsord Rommet der minnestunden arrangeres bør være pyntet på en enkel og verdig måte ved hjelp av levende lys, blomster og eventuelt fotografi av den avdøde. De nærmeste pårørende bør informeres om arrangementet og inviteres til å være tilstede dersom de ønsker det.

15 10.0 Varslingsliste Vitner til en alvorlig ulykke må først varsle en av de offisielle krisetelefonene - det er nok å ringe ett av disse numrene: Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Deretter varsles høgskolens ledelse. Nedenfor følger en oversikt over aktuelle kontaktpersoner knyttet til lederverv og lederstillinger ved HiL: Kontaktpersonene kan normalt nås over høgskolens sentralbord, tlf Høgskolens valgte ledere Rektor Prorektor Høgskolens administrative ledere Høgskoledirektør Personalsjef Studiesjef Økonomisjef (brannvernleder) Alle som er nevnt foran skal varsles! Dersom tilsatte eller studenter ved en eller flere avdelinger er innblandet, varsles vedkommende dekaner og administrative ledere. Ledelsen vurderer hvem det ellers kan være nødvendig å varsle eller innkalle. 13 Dekaner og administrative avdelingsledere Avdeling for samfunnsvitenskap Dekanus eller kontorsjef Avdeling for helse og sosialfag: Dekanus eller kontorsjef Den norske filmskolen: Leder eller kontorsjef Grunnenhet for TV-utdanning og filmvitenskap Leder Andre som kan varsles eller innkalles Driftsleder IT-sjef Leder SeLL Studentprest Andre eksterne medspillere Arbeidstilsynet 3. distrikt Hedmark og Oppland Prester tilknyttet studentorganisasjonene Menighetsprester

16 Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Høgskolen i Lillehammer, 2626 Lillehammer. Tlf.: Web:

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Rutinebeskrivelse og kriseplan ved dødsfall blant studenter KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER UNIVERSITETET FOR MILJØ OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

Kriseplan. for. Kunsthøgskolen i Oslo

Kriseplan. for. Kunsthøgskolen i Oslo Side 0 Kriseplan for Kunsthøgskolen i Oslo Kriseplanen er godkjent av arbeidsmiljøutvalget 30. mars 2006 ajourført januar 2008 og mars 2009 Ta vare på dette heftet - og husk at det alltid skal være med

Detaljer

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark Beredskapsplan for Høgskolen i Telemark 1. Innledning... 3 2. Krise og beredskap... 4 3. Formål og prinsipper... 5 4. Varslingsliste... 6 5. Kriseledelse... 8 6. Krisescenario... 10 7. Informasjonshåndtering...

Detaljer

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Revidert august 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 4 1.1 Viktige telefoner 5 1.2 Andre aktuelle telefoner 6 1.3 Forhold til pressen

Detaljer

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE BARN I SORG OG KRISE En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE Innledning Både foreldre og lærere har vært med på å fortie, skyve bort og overse barns behov når døden rammer hjemmet

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Beredskapsplan for AVS

Beredskapsplan for AVS BEREDSKAPSPLANEN Beredskapsplan for AVS ID UTS.AVS.HMS.5.4.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 18.02.2015 Forfatter GMK / IA / Verifisert GMK Godkjent Ellen Ingebrigtsen Side 1 av BEREDSKAPSPLANEN SKAL VÆRE TIL

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

Solid - Raus - Spenstig

Solid - Raus - Spenstig 2015 Solid - Raus - Spenstig KRISE Krise- og OG beredskapsplan BEREDSKAPSPLAN STAVNE Stavne ARBEID Arbeid OG og KOMPETANSE Kompetanse KF KF Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Definisjon av krise... 3 1.2.

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE 2008 / 09-1 - Innholdsfortegnelse. Forord s. 3 Overordnede prinsipper s. 4 Akuttsider, informasjon, viktige telefonnummer s. 5 Telefonliste over ansatte s. 6 Når en elev

Detaljer

HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B

HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT REDNINGS- OG BEREDSKAPSAVDELINGEN 2002 F O R O R D Ulykker og katastrofer

Detaljer

TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER. Revidert plan pr. 20.02.2013

TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER. Revidert plan pr. 20.02.2013 TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 2013 Revidert plan pr. 20.02.2013 Innholdsfortegnelse BISPEDØMMETS PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 1. Innledning s. 3 2. Den sivile beredskap s. 4 2.1

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vanskelige situasjoner og kriser ved Norskopplæringen for innvandrere og asylsøkere

Prosedyre for håndtering av vanskelige situasjoner og kriser ved Norskopplæringen for innvandrere og asylsøkere Norskopplæringen for innvandrere og ID UTS.VLV.OPUS.4.3.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 14.04.2014 Forfatter RD/Team Gnisten Verifisert AMJ Godkjent Søren Fredrik Voie Innhold VEDLEGG TIL NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE Rutiner, prosedyrer og beredskap i Ålesundsskolen Et samarbeidsprosjekt mellom arbeidstakerorganisasjonene, vernetjenesten og undervisningssektoren våren

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER RYGGE KOMMUNE Ansvarlig: Helseopplysningskommiteèn Sist endret: 16. mars 2012 Gjelder til: 16. mars 2014 Forord Er du forbredt? Ulykker

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer