Når det utenkelige skjer...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når det utenkelige skjer..."

Transkript

1 Høgskolen i Lillehammer Når det utenkelige skjer... Beredskapsplan ved kriser og ulykker

2 Innholdsfortegnelse 1. Beredskapsplan ved kriser og ulykker Innledning Mål og målgruppe Definisjoner Organisering Kriseberedskapsteam Kriseteam Tiltak Plustelig død kort oversikt over tiltak Alvorlig bekymring kort oversikt over tiltak Informasjon Plustelig dødsfall handlingsplan Alvorlig ulykke handlingsplan Alvorlig bekymring for student Alvorlig bekymring for ansatt Når studenter/ansatte mister en av sine nærmeste Når studenter mister en av sine nærmeste Når ansatte mister en av sine nærmeste Tiltak ved dødsfall etter lengre sykeleie blant ansatte Markeringer ved dødsfall Varslingsliste

3 Forord Høgskolen i Lillehammer har blitt en stor organisasjon. Dette gjør at krisesituasjoner kan komme til å opptre oftere, samtidig som omfanget av krisen i verste fall kan bli mer omfattende. Beredskapsplan HiL Hensikten med denne planen er å forberede oss på å takle situasjoner som vi ønsker ikke skal skje, men som vi vet ut fra erfaring kan komme til å skje. Kriser kommer alltid uventet og ubeleilig. De er vanskelig å takle og skaper ofte en situasjon av usikkerhet og handlingslammelse. Men nettopp i en krisesituasjon er det viktig å bevare roen og handlekraften og vite hva en skal og ikke skal gjøre. Derfor er denne beredskapsplanen laget. 1.0 Beredskapsplan ved kriser og ulykker 1.1 Innledning Bakgrunnen for denne beredskapsplanen er at våre studenter og ansatte skal være best mulig forberedt til å møte kriser og ulykker blant studenter og medarbeidere. 1 Høgskolen i Lillehammer skal ikke overta andre offentlige instansers ansvar, men skal i samarbeid med disse sørge for best mulig beredskap og oppfølging på lokalt plan. Beredskapsplanen skal hjelpe oss med dette. Den fullkomne beredskapsplan finnes knapt nok i teorien, men kunnskap om normale reaksjoner og behov i krisesituasjoner vil gjøre oss bedre forberedt til å møte situasjonen når noe skjer. Denne planen må oppfattes som praktiske anvisninger for: hva vi gjør når noe skjer hvem gjør hva i hvilken rekkefølge

4 1.2 Mål og målgruppe Målet med denne planen er at studenter og ansatte som er i en krisesituasjon skal få den hjelp de trenger. Med krisesituasjon forstås også alvorlig bekymring omkring forhold en frykter kan føre til alvorlige ulykker. Dette kan dreie seg om fare for suicid, eller fare for ulykker som følge av umiddelbare farer i det fysiske arbeidsmiljøet. Planen skal sikre at alle ansatte og studenter har tilstrekkelig informasjon slik at de i en krisesituasjon vet hvem som har ansvar og hvem en skal kontakte. Alle studenter og ansatte skal være informert om planen Definisjoner Planen legger til grunn følgende definisjoner av sentrale begreper: Kriseberedskapsteam: består av personer som til enhver tid, både i arbeid og privat, kan kontaktes ved kriser og ulykker har ansvar for å være med å sette sammen et hensiktsmessig kriseteam for den enkelte krisesituasjon Kriseteam: gruppe av fagpersoner/medhjelpere som er satt sammen for å arbeide mest mulig hensiktsmessig i forhold til en gitt krisesituasjon

5 3.0 Organisering 3.1 Kriseberedskapsteam Høgskolen oppnevner et kriseberedskapsteam som alltid skal varsles og tre i aksjon ved ulykker, kriser og dødsfall blant studenter og ansatte. Teamet skal vurdere og iverksette nødvendige tiltak mht. videre varsling (internt og eksternt), støtte/omsorg, debriefing mv., samt ivareta hensynet til studenter, ansatte og pårørende, offentlig forvaltning, media mv. Beredskapsplan HiL Kriseberedskapsteamet kan opprette et eget kriseteam for den enkelte situasjon, og gi dette fullmakt til ivaretakelse av de oppgaver som er nevnt ovenfor. Kriseteamets leder rapporterer til rektor/høgskoledirektør. Rektor (evt. prorektor) og høgskoledirektør har hovedansvar for informasjon til media. Sammensetning av kriseberedskapsteamet framgår av nedenstående oppsett. 3 Varsling skal skje direkte til medlemmer av kriseberedskapsteamet (jf. varslingsrekkefølgen nedenunder). Varsling kan også skje via høgskolens sentralbord tlf (se for øvrig egen liste bakerste i brosjyren).

6 4 3.2 Kriseteam Dette er et team som kan oppnevnes av kriseberedskapsteamet for håndtering av bestemte, konkrete kriser. Kriseberedskapsteamet bestemmer hvem som skal inngå i slike team. Sammensetningen vil variere i forhold til krisens karakter. Følgende sammensetninger av kriseteam er veiledende: 1. Ved students død 1. Faglig leder (dekanus) ved avdelingen studenten var tilknyttet. 2. Administrativ leder (kontorsjef) ved samme avdeling (innkaller teamet). 3. Studieleder for studiet studenten var tilknyttet. 4. Tillitsvalgt for klassen studenten var tilknyttet. 5. Studentprest. 2. Ved ansatts død 1. Nærmeste faglige leder ved avdelingen/ enheten den ansatte var tilknyttet. 2. Nærmeste administrative leder ved avdelingen/enheten den ansatte var tilknyttet (innkaller kriseteamet). 3. Personalsjef. 4.0 Tiltak 4.1 Plustelig død kort oversikt over tiltak 1. Ved plutselig dødsfall skal lege/ambulanse (tlf. 113) kontaktes. 2. Hvis dødsfallet skyldes en ulykke, skal også politiet kontaktes. Politi/prest er ansvarlig for å varsle pårørende og foreta lokal oppfølging. Ved dødsfall på høgskolens områder skal rektor og høgskoledirektør kontaktes umiddelbart etter at lege/ambulanse er varslet. Slik varsling kan skje via HiLs sentralbord eller direkte. Rektor eller rektors stedfortreder (prorektor) har hovedansvar for nødvendige tiltak i forhold til pårørende og studentenes/ansattes nære undervisnings- og arbeidsmiljø. Ved dødsfall utenom studie-/arbeidsstedet skal den som blir kjent med forholdet, varsle rektor og høgskoledirektør. Slik varsling kan skje via HiLs sentralbord eller direkte. Uansett omstendighetene når en student eller ansatt dør, skal høgskolen bidra med støtte og hjelp til pårørende og studenter/ansatte:

7 Nærmeste faglige leder ved den avdelingen/enheten den ansatte var tilknyttet, tar kontakt med pårørende for å kartlegge behovet for hjelp og støtte, og avtale hvilken informasjon som skal bringes til kolleger. Kriseberedskapsteamet setter sammen et eventuelt kriseteam. Kriseteamet planlegger videre tiltak, som arrangement av minnestund, oppmerksomhet til pårørende osv. 4.2 Alvorlig bekymring - kort oversikt over tiltak 1. Ved akutte farer i arbeidsmiljøet skal administrativ leder i verneområdet/ personalsjef kontaktes. 2. Ved alvorlig bekymring for liv og helse blant ansatte, skal dekanus/kontorsjef ved den enkelte avdeling eller personalsjef kontaktes. 3. Ved alvorlig bekymring for liv og helse blant studenter, skal studenthelsetjenesten, studentprest eller studieleder ved det aktuelle studium, kontaktes. Det er taushetsplikt når det gjelder personlige forhold en får kjennskap til både når det gjelder studenter og ansatte. Beredskapsplan HiL 4.3 Informasjon Rektor, evt. prorektor, er ansvarlig for all ekstern informasjon i saker som omfattes av denne planen. Informasjon formidles i samråd med Kriseberedskapsteamet/Kriseteamet. 5 Du bør alltid snakke med vedkommende du er bekymret for før du henvender deg til andre med din bekymring. Studieleder eller en annen som mottar slike meldinger, bør drøfte disse anonymt med studenthelsetjenesten eller studentpresten.

8 5.0 Plustelig dødsfall - handlingsplan Den som blir varslet, har taushetsplikt dersom ikke noe annet blir avtalt. 6 FASE FASE 1. Akutt fase ANSVARLIG Den som finner den forulykkede/først AKTUELLE TILTAK Varsle: blir kjent med forholdet Lege/ambulanse - tlf 113 Politi - tlf 112 Kriseberedskapsteamet/Sentralbordet ved HiL Lege Stadfeste dødsfall Politi Etterforske evt. forhold Politi/prest/forstander Varsle pårørende Kriseberedskapsteam Vurdere å nedsette kriseteam Kontakte pårørende Varsle andre (medbeboere, medstudenter) Kartlegge behov for støttetiltak Minnestund OBS! Forsikringsordninger/vurdere erstatningsansvar 2. Oppfølgingsfase Kriseberedskapsteam eller evt. Kriseteam Planlegge og gjennomføre tiltak i forhold til studenter, ansatte og pårørende. Interne informasjonsmøter Varsle andre studenter og ansatte om det som har skjedd Tilrettelegge mulighet for spørsmål og samtale Debriefing: Kriseteamet har debriefing-møte for seg selv. Deretter organiserer kriseteamet debriefing for andre som trenger det Merknad: Rektor/høgskoledirektør skal alltid varsles, gjelder det student skal også direktør for studentsamskipnaden varsles. Debriefing bør gjennomføres innen 48 timer etter ulykke/dødsfall (gjelder de som er direkte involvert). Forslag til opplegg for minnestund finnes på side 12.

9 6.0 Alvorlig ulykke handlingsplan Beredskapsplan HiL Fase 1. Akutt fase Ansvarlig Den som først observerer/blir kjent med ulykken/krisen Aktuelle tiltak FASE ANSVARLIG AKTUELLE TILTAK Varsle: Lege/ambulanse - tlf.113 Politi - tlf. 112 Brannvesen - tlf. 110 Kriseberedskapsteamet/høgskolens sentralbord Yte førstehjelp 2. Oppfølgingsfase Politi Kriseberedskapsteam Kriseberedskapsteam/evt. kriseteam Varsle pårørende Vurdere behov for og evt. opprette eget kriseteam Planlegge og følge opp tiltak Kontakte pårørende Informere aktuelle instanser om oppfølgingsprosessen. Sørge for at de som har vært berørt av situasjonen, får hjelp til å bearbeide sine reaksjoner (debriefing) Informere om hjelpeapparatet ved studie- og arbeidsstedet Undersøke forsikringsansvar 7 Merknad: Rektor/høgskoledirektør skal alltid varsles, gjelder det student skal direktør for studentsamskipnaden også varsles. Eventuell debriefing bør finne sted innen kort tid.

10 7.0 Alvorlig bekymring for student Tiltakene nedenfor representerer ikke noen forpliktende plan., men anviser en mulig behandling av slike bekymringer. Fase 1. Bekymring oppstår Ansvarlig Den som opplever bekymringen Aktuelle tiltak FASE ANSVARLIG AKTUELLE TILTAK Ta kontakt med vedkommende Varsle studieleder eller lærer ved studiet studenten er tilknyttet eller Varsle studenthelsetjeneste/studentprest 8 Studieleder/lærer Studenthelsetjeneste/studentprest Lærer/studenthelsetjeneste/studentprest Presentere bekymringen (evt. anonymt mht. både melder og den bekymringen gjelder) for studenthelsetjeneste/studentprest Drøfte bekymringens innhold, og gi tilbakemelding til studieleder/lærer Iverksette evt. tiltak som samtale, møter e.l. i samråd med faglig/administrativ ledelse 2. Behov for generelle miljømessige forbedringer Studieleder/studenthelsetjeneste/ studentprest Ta opp med nærmeste faglig/ administrativ ledelse 8.0 Alvorlig bekymring for ansatt Fase 1. Ved akutte farer i arbeidsmiljøet Ansvarlig Den som opplever faren Aktuelle tiltak FASE ANSVARLIG AKTUELLE TILTAK Varsle administrativ leder i verneområdet/personalsjef 2. Ved annen bekymring for ansatt(es) liv og helse Den som opplever bekymringen Varsle nærmeste faglige/administrative leder på studie-/arbeidsstedet

11 9.0 Når studenter/ ansatte mister en av sine nærmeste Enhver som mister en av sine nærmeste vil oppleve dette som en krisesituasjon. Omfanget av krisen vil være avhengig av omstendighetene rundt dødsfallet og i hvilken grad livet generelt oppleves forandret. Så langt det er mulig, ønsker høgskolen og studentsamskipnaden å bidra til å lette en vanskelig sorg for sine studenter og ansatte. Det kan gjøres både med menneskelig kontakt og praktisk tilrettelegging og hjelp. Når man mister en av sine nærmeste, er det en fare for at man vil forsøke å flykte fra sorgen. Denne flukttendensen kan gi seg ulike utslag. Det kan være at man bevisst forsøker å gjøre seg sterk og behersket, sterkt fokuserer på at livet skal gå videre eller tendenser til isolering og flukt inn i hardt arbeid. Følelsene kan også holdes på avstand på mange andre måter. I møte med slike reaksjoner er den personlige samtalen viktig, og man kan gjerne gi hjelp til å komme i kontakt med for eksempel prest, psykolog eller sorggruppe. Sorggrupper drives vanligvis av menigheter eller humanitære organisasjoner. I slike grupper møter en andre som er i samme situasjon, og det er lov å dele alle de vanskelige følelsene og tankene med hverandre i en trygg atmosfære med faglig ledelse. Den sørgende kan gjerne Beredskapsplan HiL oppmuntres til å delta i en slik gruppe. I Lillehammer organiserer Frivillighetssentralen (Kirkegt. 24, tlf ) slike sorggrupper. Dødsfall kan også ramme studenter og ansattes nærmeste familie i forbindelse med lengre ferier eller under permisjoner. Felles for slike situasjoner er gjerne at det kan gå lang tid fra dødsfallet skjer, til institusjonen får informasjon og kan følge opp studenten eller den ansatte i forhold til det som har skjedd. Så snart høgskolen får informasjon i slike tilfeller, tas det kontakt og oppfølging skjer i tråd med høgskolens rutiner. 9.1 Når en student mister en av sine nærmeste Når det blir kjent at en student har mistet noen av sine aller nærmeste, bør studieleder ved det enkelte studium varsles. Denne skal tilby studenten en samtale. Den grunnleggende målsetting med samtalen er å formidle medfølelse og ønske om å yte støtte på studentens premisser i en svært vanskelig situasjon. Det bør tilkjennegis vi1je til bistand for å tilrettelegge studiesituasjonen best mulig i forhold til situasjonen. Det bør også vises til det hjelpeapparat høgskolen kan tilby gjennom studenthelsetjeneste/studentprestetjeneste. 9

12 Når en ansatt mister en av sine nærmeste Vise oppmerksomhet Når det gjelder formell oppmerksomhet i forbindelse med dødsfall, vil den bli ivaretatt av høgskolen ved nærmeste faglige/administrative leder. Den uformelle oppmerksomheten som hver enkelt kollega gir, har uvurderlig betydning for sorgbearbeidelsen for å akseptere den nye livssituasjonen og komme i aktivitet igjen. Så snart dødsfallet er kjent, vil nærmeste faglige/administrative leder med personalansvar, ha ansvar for at det blir tatt kontakt med den ansatte, for å kartlegge behovet for hjelp og støtte. Tilby samtaler Når den ansatte er tilbake på arbeidsstedet etter å ha mistet en av sine nærmeste, inviterer nærmeste faglige/administrative leder med personalansvar igjen til samtale. Gjennom samtalen får den ansatte anledning til å dele tanker rundt sin nye livssituasjon, og eventuelle behov for videre oppfølging fra høgskolens side. Det er viktig at den ansatte gis tid og rimelig oppmerksomhet i sørgetiden. En kan ikke forvente topp arbeidsinnsats den første tiden etter et dødsfall. Innen utgangen av det første året etter dødsfallet inviterer nærmeste faglige administrative leder den ansatte til ny samtale. Formålet er å gi medarbeideren anledning til å meddele seg mer personlig om hvordan det går. Denne samtalen kan bidra til å evaluere høgskolens innsats overfor etterlatte, og eventuelt gi grunnlag for revisjon av interne rutiner på området. 9.3 Tiltak ved dødsfall etter lengre sykeleie blant ansatte Ved dødsfall etter lengre tids sykeleie har både kolleger og familie hatt rimelig tid til å ta avskjed med den døende. Kanskje har det også vært mulig å snakke om hva den døende ønsker av institusjonen og kolleger etter dødsfallet. Det kan være en stor lettelse for den som skal gå bort å snakke om dette, fordi de som skal dø ofte føler at de svikter de som blir igjen. I tiden umiddelbart etter dødsfallet er det viktig for de nærmeste at høgskolen og kolleger viser oppmerksomhet, og at det blir tatt hensyn til det som eventuelt har vært ønsket på forhånd. Formell oppmerksomhet Med formell oppmerksomhet mener vi de regler og ordninger som er nedfelt i høgskolens retningslinjer, som for minnestund på arbeidsplassen, representasjon fra høgskoleledelsen tilstede ved begravelse, informasjon om forsikringsordninger, og lignende.

13 Uformell oppmerksomhet Med uformell oppmerksomhet mener vi den nærhet som kolleger og andre ansatte yter til de nærmeste i tiden før og etter dødsfallet. Denne oppmerksomheten kan være basert på samtaler, men også praktisk hjelp og støtte. Praktisk støtte Ofte kan det være behov for praktisk hjelp og støtte, både i forbindelse med lengre tids sykeleie og i forbindelse med selve dødsfallet og tiden etterpå. Praktisk hjelp kan bety mer enn ord i en vanskelig tid og er en god hjelp i sorgarbeidet. Det er viktig at de etterlatte får spørsmål om og tilbud om slik hjelp fra høgskolens ledelse og tidligere kolleger. Eksempler på praktiske støttetiltak kan være: hjelp til avlastning med barn hjelp til husarbeid hjelp til vedlikehold av hus og hage, for eksempel ved å arrangere kollegadugnad. Generelt om samtale som hjelp til å komme videre i sorgarbeidet Sorg er alltid tung å bære. Den blir dobbelt tung hvis tidligere nære venner og kolleger skygger unna og unngår kontakt. Angsten for å si noe galt eller legge byrder til sorgen er vanlige grunner til at folk unngår den sørgende. En annen vanlig grunn er at i møte med en sørgende kommer en i kontakt med vanskelige følelser i seg selv. Disse kan det være vondt å kjenne på, og en kan for eksempel være redd for å begynne å gråte selv. Hvis en kan overvinne denne angsten og nærme seg den sørgende, vil en mest sannsynlig oppdage at en både hjelper en annen i sorgen og kommer videre med sine egne sorgopplevelser. Beredskapsplan HiL Den sørgende har behov for å snakke ut sorgen. Dette er tungt og tar tid. Vi beskriver det ofte som et sorgarbeid. Gjennom å snakke om livet slik det var før dødsfallet og hva som skjedde under selve krisen, vil en også på sikt bli i stand til å takle livet slik det er blitt. Det er normalt at samtalene går i ring om de samme temaene den første tiden. Det den sørgende da trenger mest, er at noen kan lytte. 9.4 Markeringer ved dødsfall Nærmeste ledelse skal i samråd med kriseberedsskapsteamet/kriseteamet for det enkelte tilfelle skjønnsmessig vurdere om og på hvilken måte markeringer skal finne sted. Herunder nevnes spesielt markeringer ved bruk av flagg, kondolanseprotokoll og minnestund ved dødsfall blant ansatte eller studenter. Det er viktig å ha den enkelte situasjon for øye og med bakgrunn i den finne fram til en omsorgsfull måte å markere dødsfallet på. 11

14 12 Bruk av flagget Ved dødsfall blant studenter/ansatte skal det flagges på halv stang. Ved gravferd følger høgskolen skikken med å flagge på halv stang inntil jordfestelsen eller bisettelsen har funnet sted, for så å heise flagget på hel stang. Når flagget skal være på halv stang, skal det heises helt opp før det senkes ned til halv stang. Bruk av kondolanseprotokoll Ved dødsfall blant studenter/ansatte kan det på et egnet, tilgjengelig sted legges fram en kondolanseprotokoll. Protokollen legges gjerne frem på et enkelt bord med hvit duk, en bukett blomster, levende lys og eventuelt et fotografi av den avdøde. Normalt legges kondolanseprotokollen fram umiddelbart etter dødsfallet. Kondolanseprotokollen bør overrekkes til den avdødes nærmeste pårørende. Minnestund Så snart som mulig etter at dødsfall blant studenter/ansatte er blitt kjent, bør det arrangeres en enkel minnestund. Minnestunden må gjøres godt kjent blant ansatte og studenter. Minnestunden bør være enkel og verdig. Det enkleste er ofte det mest verdige. Minnestunden kan inneholde følgende momenter: musikk av passende karakter mens deltakerne samles og til åpning åpningsord ved den som leder minnestunden enkle minneord om den som er død en passende sang/salme et passende kunstnerisk innslag (musikk, dikt, eller lignende) eventuelle beskjeder (om gravferd, undervisningen eller lignende) avslutningsord Rommet der minnestunden arrangeres bør være pyntet på en enkel og verdig måte ved hjelp av levende lys, blomster og eventuelt fotografi av den avdøde. De nærmeste pårørende bør informeres om arrangementet og inviteres til å være tilstede dersom de ønsker det.

15 10.0 Varslingsliste Vitner til en alvorlig ulykke må først varsle en av de offisielle krisetelefonene - det er nok å ringe ett av disse numrene: Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Deretter varsles høgskolens ledelse. Nedenfor følger en oversikt over aktuelle kontaktpersoner knyttet til lederverv og lederstillinger ved HiL: Kontaktpersonene kan normalt nås over høgskolens sentralbord, tlf Høgskolens valgte ledere Rektor Prorektor Høgskolens administrative ledere Høgskoledirektør Personalsjef Studiesjef Økonomisjef (brannvernleder) Alle som er nevnt foran skal varsles! Dersom tilsatte eller studenter ved en eller flere avdelinger er innblandet, varsles vedkommende dekaner og administrative ledere. Ledelsen vurderer hvem det ellers kan være nødvendig å varsle eller innkalle. 13 Dekaner og administrative avdelingsledere Avdeling for samfunnsvitenskap Dekanus eller kontorsjef Avdeling for helse og sosialfag: Dekanus eller kontorsjef Den norske filmskolen: Leder eller kontorsjef Grunnenhet for TV-utdanning og filmvitenskap Leder Andre som kan varsles eller innkalles Driftsleder IT-sjef Leder SeLL Studentprest Andre eksterne medspillere Arbeidstilsynet 3. distrikt Hedmark og Oppland Prester tilknyttet studentorganisasjonene Menighetsprester

16 Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Høgskolen i Lillehammer, 2626 Lillehammer. Tlf.: Web:

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker April 2016 Handlingsplaner for ulike hendelser følger i eget vedlegg. Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. VARSLINGSLISTE... 3 VARSLING... 4 2. BEREDSKAPSPLAN

Detaljer

Vedlegg 24. Beredskapsplan

Vedlegg 24. Beredskapsplan Vedlegg 24 Beredskapsplan Forord Alle virksomheter er pålagt å ha en plan for kriser og katastrofer i fredstid. En beredskapsplan i seg selv er ingen garanti for en god håndtering av en krise, men den

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

Barn i sorg og krise

Barn i sorg og krise Barn i sorg og krise Beredskapsplan for Kåfjord skolene Revideres etter behov Felles beredskapsplan for Kåfjord skolene KONTAKTPERSON FOR DELTAKELSE I SORG- OG KRISEARBEID Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Kriseplan i forbindelse med død blant studenter ved UMB KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

Beredskapsplan ved krise, ulykke, død

Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant studenter og ansatte. Ved hjelp av vedtatte

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer.

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer. ID UTS.Pvs.HMS.5.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 31.08.2012 Forfatter Personalsjef H.K.K Verifisert KS-gruppen Godkjent Side 1 av6 RÅDGIVENDE LISTE FOR STUDIEREKTORER OG KONTAKTLÆRERE En stor

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE Hjelp og støtte i sorg og kriser September 2014 BEREDSKAPSGRUPPA BESTÅR AV FØLGENDE: Rektor: Hilde Wiik 90955599 Inspektør: Kari Eldby 95287575 Teamleder småtrinn: Linda

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN ved ulykker og dødsfall blant studentar og tilsette

BEREDSKAPSPLAN ved ulykker og dødsfall blant studentar og tilsette BEREDSKAPSPLAN ved ulykker og dødsfall blant studentar og tilsette Innhald Innleiing s. 2 Beredskapsteam s. 3 VARSLINGSPLAN s. 4 Kriseteam s. 5 Handlingsplan ved alvorleg ulykke s. 6 Handlingsplan ved

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Erfaringer fra bruk av media. Tommy Skauen

Erfaringer fra bruk av media. Tommy Skauen Erfaringer fra bruk av media Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking

Detaljer

tilsier at vi trenger noe objektivt å forholde oss til. Vi trenger en plan for hvordan vi møter mmu som er i sorg.

tilsier at vi trenger noe objektivt å forholde oss til. Vi trenger en plan for hvordan vi møter mmu som er i sorg. Sorg og sorgarbeid Jeg var invitert til å holde sorgkurs i en by på Østlandet. Alle boetableringer for mennesker med utviklingshemning var innbudt, men en bolig sa nei takk. «Her tar vi ikke sorgene på

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Kriseplan for Høgskolen i Hedmark Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Intensjon Ei krise er ein situasjon eller ei utvikling som er forskjellig frå det som kan sjåast på som normalt. Krisa oppstår

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Rutinebeskrivelse og kriseplan ved dødsfall blant studenter KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER UNIVERSITETET FOR MILJØ OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

Beredskapsplan for Ruija barnehage.

Beredskapsplan for Ruija barnehage. 1 Beredskapsplan for Ruija barnehage. Alarmplan ved ulykker i barnehagen Barn i sorg og krise Beredskapsplan ved dødsfall Bruk av planen: Planen skal gjennomgås med alle nyansatte, og på planleggingsdagen

Detaljer

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Kriseberedskapsplan Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper...2 1.1 Krisescenarier...2 1.2 Prinsipper for krisehåndtering...2

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012 Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE Lokal handlingsplan - barneskolen jan. 2012 Innhold Innledning s. 3 KRISE Viktige telefonnummer s. 4 Mediehåndtering s. 5,6 Slik handler vi ved: Ulykke

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker Fastsatt av rektor og direktør 06.11.01 sist oppdatert 02.03.12 Ledere som er listet opp i varslingslisten skal ha ett eksemplar av planen lett tilgjengelig på kontoret

Detaljer

Jeg vil igjen uttrykke min dypeste medfølelse med alle som er berørt etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya.

Jeg vil igjen uttrykke min dypeste medfølelse med alle som er berørt etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya. Forsknings- og høyere utdanningsministeren Universiteter og høyskoler Fagskolerådet Deres ref Vår ref Dato 02.08.11 Oppfølging etter terrorangrepene Kjære universiteter, høyskoler og fagskoler! Jeg vil

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

SORGARBEID I SKOLEN. Vår handlingsplan. HALDEN videregående skole

SORGARBEID I SKOLEN. Vår handlingsplan. HALDEN videregående skole SORGARBEID I SKOLEN Vår handlingsplan HALDEN videregående skole Sorgarbeid i skolen Handlingsplan for Halden videregående skole INNLEDNING Enhver skole vil fra tid til annen oppleve tragiske situasjoner

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15

Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15 Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15 Historikk- erfaringer 1990-2014: «Barn i krise», «Krisehjelpen», «Psykososialt kriseteam». Felles med HeRe siden 2011. Noen faste

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID. for barnehager og skoler

BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID. for barnehager og skoler BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID for barnehager og skoler 1 OVERORDNEDE PRINSIPPER Vårt ansvar som personale er å være lydhør overfor tanker og behov hos de

Detaljer

Til alle ledere på MBUs leirer

Til alle ledere på MBUs leirer Til alle ledere på MBUs leirer Takk for at du har sagt ja til å være leder på leir! MBUs visjon er å skape fellesskap hvor barn og unge blir kjent med Jesus og vokser i tro. I dette arbeidet er leirvirksomheten

Detaljer

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at NTNU i Gjøvik skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme NTNUs studenter som oppholder

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser BEREDSKAPSPLAN - ved menneskelige og materielle kriser KRISE: EN KRISE ER EN UØNSKET HENDELSE (ULYKKE, BRANN, SKADE, PANDEMI O.L.) SOM RAMMER EN STØRRE GRUPPE MENNESKER OG SOM ER FOR OMFATTENDE TIL AT

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE INNHOLD: Del 1 ALARMPLAN VED ULYKKER Del 2 BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL Aug. 2003 **************************************************************** ******************************************************

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7 Lokal beredskapsplan for Oslo Bispedømme for varsling og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep. Utarbeidet av: Oslo bispedømmeråd, Oslo kirkelige

Detaljer

Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling

Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling Målgruppe: Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter Utarbeidet av Tove Torjussen og Carina Lauvsland 2008 Revidert av

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Beredskapsplan. Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid. Rennebu kommunale barnehager

Beredskapsplan. Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid. Rennebu kommunale barnehager Beredskapsplan Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid Rennebu kommunale barnehager INNHOLDSLISTE: Side 2: Innholdsliste Side 3: Beredskapsgruppe Kriseteam Side 4: Kommunal kriseledelse overordna prinsipper

Detaljer

VIKTIGE TELEFONNUMMER :

VIKTIGE TELEFONNUMMER : VIKTIGE TELEFONNUMMER : Legevakta i Nesset kommune 71231200/71232333 Legevakta i Fræna kommune 71262003 Politiet i Nesset 71231470 Politiet i Fræna kommune 71266712 112 Politi Ambulanse/AMK (akutt medisinsk

Detaljer

Kriseplan. for. Kunsthøgskolen i Oslo

Kriseplan. for. Kunsthøgskolen i Oslo Side 0 Kriseplan for Kunsthøgskolen i Oslo Kriseplanen er godkjent av arbeidsmiljøutvalget 30. mars 2006 ajourført januar 2008 og mars 2009 Ta vare på dette heftet - og husk at det alltid skal være med

Detaljer

Krisesituasjonar kva gjer vi?

Krisesituasjonar kva gjer vi? Krisesituasjonar kva gjer vi? Krise er definert som: Dødsfall på trening/ i kamp Alvorleg skade på trening/kamp Ulukke til/frå kamp med dødsfall/ alvorleg skade(r) Den einskilde krets/klubb må ha ein beredskap

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

Vedlegg 5. Definisjoner

Vedlegg 5. Definisjoner Vedlegg 5 Beredskapsplan for studenter på studierelaterte utenlandsopphold Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for våre studenter og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige

Detaljer

Innhold Del 1 Alvorlige hendelser i skoletiden Del 2 Alvorlige hendelser utenom skoletiden Del 3 Oppfølgingsarbeid Del 4 Viktig informasjon

Innhold Del 1 Alvorlige hendelser i skoletiden Del 2 Alvorlige hendelser utenom skoletiden Del 3 Oppfølgingsarbeid Del 4 Viktig informasjon 1 Innhold Om planen... 4 Dvergsnes skoles kriseteam... 4 Kriseteamets ansvar i akutt krisesituasjon... 4 Del 1 - Alvorlige hendelser i skoletiden.... 5 Alvorlig ulykke på skolen... 5 Rutine ved pågående

Detaljer

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015 Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...side 2 2. Varsling...side 3 3. Arrangementsansvarlig...side

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD Mål : å bidra til å forebygge voldssituasjoner å kunne gi trygghet for at det blir iverksatt tiltak for å hjelpe den som utsettes for vold å hjelpe og ansvarliggjøre

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

TIL DE ETTERLATTE. w/g/ /kvalitetshåndbok/informasjon til de etterlatte

TIL DE ETTERLATTE. w/g/ /kvalitetshåndbok/informasjon til de etterlatte TIL DE ETTERLATTE Tak ikkje gleda frå meg! Kle meg i kvite klede! Som steinar av gull på vegen, slik vil eg finne mi glede. Tak ikkje kjærleiken frå meg! Elskhug er livsens kjelde. Så godt å finne ei anna

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen Personalet Seksuelle overgrep - overgrep Andre kriser Dersom brannalarmen går i Knerten Barnehage

Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen Personalet Seksuelle overgrep - overgrep Andre kriser Dersom brannalarmen går i Knerten Barnehage BEREDSKAPSPLAN 2008 Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen 1.1 Om et barn blir skadet i barnehagen....................................................... Side 3 1.2 Om et barn i barnehagen blir alvorlig

Detaljer

Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid

Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid Tromsø kommune Planen er revidert av enhetslederne for sentrumsbarnehagene i 2009 2 Overordnede prinsipper Vårt ansvar som personale er å være

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009

PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009 PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009 1. Pandemi En pandemi er en epidemi som opptrer i et stort område og vanligvis affiserer en stor andel av befolkningen. For influensa kan en pandemi beskrives

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. For brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole

BEREDSKAPSPLAN. For brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole BEREDSKAPSPLAN For brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole Vedtatt av høgskolestyret 24.9.2014 Beredskapsplan for brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole 1. HASTEARK FOR BEREDSKAPSGRUPPE

Detaljer

Varslingsrutiner ved HiST

Varslingsrutiner ved HiST Varslingsrutiner ved HiST Innledning Denne rutinebeskrivelsen tar utgangspunkt i Fornyings- og administrasjonsdepartementets retningslinjer for utarbeidelse av lokale varlingsrutiner i statlige virksomheter.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege Revidert av: Mona S. Søndenå/kriseteamet Tot. ant. sider: 1 av 3 FORMÅL: Sikre et hjelpetilbud som kan gi psykososial førstehjelp til personer som er eksponert for traumatiske opplevelser i forbindelse

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer