Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet"

Transkript

1 Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole i Vennesla kommune Veiledning til bruk for personalet

2 2

3 Forord I Vennesla kommune har vi et ønske om at hvert barn skal kunne utvikle sine unike egenskaper optimalt. Både i barnehage og skole jobber vi mot samme mål; å fremme barns utvikling faglig og menneskelig gjennom omsorg lek og læring. Vi tror at mer kunnskap om hverandres hverdag i barnehage og skole og utvidet kjennskap det enkelte barn skal være med på å skape en trygg ramme for videre læring og utvikling. Gjennom et nært og systematisk samarbeid mellom barnehage og skole legges det til rette for at alle barn får oppleve en god og trygg skolestart der det bygges videre på det barna har lært og opplevd i barnehagen. Heftet inneholder en felles standard for hvordan barn i Vennesla kommune sikres best mulig sammenheng og overgang mellom barnehage og skole. Her vises samarbeidsrutiner om hva som skal skje og hvem som er ansvarlig. Ansatte i barnehager og skoler plikter å arbeide i tråd med system og rutiner som er utarbeidet. Det er rektor og styrers ansvar å se til at dette skjer. Vennesla kommune 2011 Kristin Eidet Robstad Oppvekstsjef 3

4 Innhold Innledning s 5 Årshjul s 6 Skjema: Informasjon om skolestarteren s 7 Mal for foreldremøte i forbindelse med førskoledagene s 12 Mal for førskoledagene s 13 Spilleregler for gode dialogmøter s 14 Soneinndeling s 15 Mal for dialogmøter høst s 16 Mal for dialogmøter vår s 17 Evalueringsskjema s 18 4

5 Innledning Samarbeid mellom barnehage og skole er klart formulert både i Rammeplan for barnehagen og Kunnskapsløftet for skolen viktigheten av et formalisert samarbeid rundt skolestart framheves og dette er derfor ikke en oppgave som kan velges bort. I 2008 ble det satt i gang et 3-årig prosjekt i Vennesla kommune med følgende målsetting: Vennesla kommune har god kommunikasjon og samarbeid mellom ansatte i barnehage og skole. Kommunen har planer og rutiner som sikrer barn god sammenheng og progresjon i utviklingsløpet fra barnehage til skole og som gjør at det enkelte barn opplever kontinuitet mestring og optimal læring Denne veilederen til bruk for personalet er et konkret resultat av prosjektet. I tillegg er det utarbeidet en foreldrebrosjyre som informerer om overgangen: Når barnet teller. For å sikre progresjon og faglig sammenheng er det utarbeidet en Plan for språk- og leseutvikling 4-8 år. Alt dette materiellet kan søkes opp på Hvorfor? Hovedmålet med å lage føringer for overgangen mellom barnehage og skole er å sikre kontinuitet i utdanningsforløpet til barna. Vi ønsker at barna skal oppleve at deres opplæringstilbud henger sammen samtidig som barnehage og skole har hvert sitt særpreg. Den viktigste støttespiller for både barnehage og skole er foreldre/foresatte. Vi vet at å få en god start på utdanningsløpet er avgjørende for hvilket læringsutbytte barna får av sin skolegang. Dette vil vi få til ved at de ansatte i barnehage og skole samarbeider om faglige målsettinger og felles verdigrunnlag. På denne måten vil vi utvikle kunnskap og kjennskap til og respekt for hverandres kulturer. Videre vil vi lære hvordan vi kan finne gjensidig støtte i hverandres arbeid for å nå felles mål. Hvem? Hovedpersonen er BARNET og barnehage og skole har en felles utfordring: Barnehagene skal sørge for at barna er klare for skolen og SFO og skolen og SFO skal være klare for å ta imot barna. Den som er satt opp som ansvarlig i planens årshjul er ansvarlig for at tingene skjer på det gitte tidspunkt Hvordan? Måten barnet introduseres til sitt nye miljø på kan påvirke deres evne til å takle den nye situasjonen godt. Hvis barn kan bli hjulpet i forkant av skolestart til å forstå hva det er som skjer i skolen vil de kunne føle seg emosjonelt sikre og klare til å møte utfordringen med større trygghet når de begynner. Planen er utarbeidet for at alle voksenpersoner rundt barnet skal utvikle en felles forståelse for hva som er viktig i samarbeidet mellom foreldre barnehage og skole og videre sikre en felles praksis for hele Vennesla kommune. 5

6 Årshjul - minimumsstandard for samarbeidsrutiner mellom barnehage og skole i Vennesla kommune Årshjulet er en systematisk oversikt som viser når de ulike handlingene skal gjennomføres og hvem som er ansvarlig for dette. Det er rektor styrer og ledende helsesøster som har ansvar for å gjøre dette kjent for sitt personale. Når? Hva? Hvem er ansvarlig? Skole m/sfo Bhg. Andre!"#$%&'(!"#$%&#$'#"(*#$+-./#'0#+$11$%%$#-*&+&%"((+-++&./01#&1&%230&%-((&4503%670&12/%'/8-01&9-#&:31(30&(4 ;(70&0 <''=&:%(> %&:%631&1!"#$%&'( 2+3"#40("+"4(040#'$5&$1 B&:(30 ;(70&0 9&2(&(A&*;7%(&A3#0"(1&0230%-A-08&*89#$%:3+&4 ;:3+&?!1%-((&1230A&0&%'/'+-1+&##1#%*-#&1-"#"%(4 ;&'($3:( 650%"7481$#C%&A-+D! &9-#&>3#%:3+&-1%-((&4! B&:(30 E3=&A8&0 2++4$%&5+715%7#9++(:"%$+!1131%&-=%&1&3#'/:3AA"1&1%96&AA&%*&4 F11A&+*1#%:6&0&+&:(031%:=-:3AA"1&1%96&AA&%*&4 B&:(30 B/*#=&0$ :31%"+&1( %:3+& F11&1 230&+*0&> AJ(&=/0 H&* %:3+&%(-0(> "1*&0> %J:&+%& ;9#&$#5+70<(=#(:5%115%#$11$%$775+7 H"0*&0&%-AA&1A&*230&%-((&3A8-01&(9-08&93=230 %'&%&++(+0&((&+&##1#$&:%(0-(A&0=&*%:3+&%(-0(4 I&1=%11#$%J:1-*%&1*&%KKL4 >$31$1-?"&(:"%$(10#1-'$(15%%$('/2J+#&1*&A-+-*0&%%&? '&*M+&N4134L+2OPP.QRSS4 A&*3''+7%11#&03A8-01&(27++&%"(-='&*-#3#&1& %-A-08&*A&*230&+*0&4;:6&A-&(%&1*&%-=8-01&9-#&1(+ 0&:(30'/8-01&(%%:3+&%&1&%(11&1"(#-1#&1-=-'0+4;& %:6&A-T=&*+&##G4 K&*4+&*&0:-1T=&*8&93=T119&1(&(++-(&+%&20-230&+*0&(+ 3''+7%11#&1&%3A&0#(('/123%:6&A-&(4 I&+%&%(-%631&1#0123%:6&A-(+230&%-((&(+%:3+&%(-0(&0& "(&189#4'+-%%T3#=&+&*&0=&*04"(27++1#4;:6&A-&(%&1*&% -=230&%-((&(+8-01&(%%:3+&%&1&%(11&1"(#-1#&1-=-'0+4 ;&=&*+&##4 ;(70&0 B&:(30 ;(70&0 I&+%&> <''=&:%(> %&:%631&1!'0+ ;:3+&1#08&%:6&*3A*-(3&02302J0%:3+&*-#&1&(+ 3''=&:%(%&:%631&1C%:3+&D%3A#08&%:6&*=*&0&(+89# #3*(*2J04 B&:(30 B/*#=&0$ :31%"+&1( %:3+& V-$6"1 V-$6"1!"#$%&#$481$B/(:"%$+C%&A-+D =$:31(-:(+U0&03#0&:(30230:-1($+J'&(-=2J0%:3+&*-#&1&4 K&*4+&*&020-89#*&08-01-#/0:-11=(&0&%A&*4 B&:(30%&1*&01=(-%631$11:-++1#(+2J0%:3+&*-#&0(+9=&0( &1:&+(8-014 B&:(30 B&:(30 Z"1 650%"7481$#C%&A-+D &9-#&>3#%:3+&-1%-((&4 ;(70&0 Z"1 D5BB*E:9#(230G4:+-%%&+U0&01& B&:(30 6

7 Skjemaet - Informasjon om skolestarteren På de neste 4 sidene finnes skjemaet Informasjon om skolestarteren. Dette skjemaet skal bidra til å sikre at viktig informasjon om barnet kommer til skolen før skolestart. Barnehagene skriver selv ut infoskjemaet fra kommunens hjemmeside Skjemaet heter Informasjon om skolestarteren og finnes under menypunkt Skjema. - Barnehagene sender skjemaet ut til alle foreldre/foresatte sammen med innkalling til vårens foreldresamtale. Foreldre/foresatte får tydelig informasjon om at de begynner å fylle ut skjemaet som tas med på foreldresamtalen slik at barnehagens innspill også kan tas med. Barnehagen sender skjemaet til skolen innen utgangen av april. - Helsestasjonen skriver selv ut infoskjemaet fra kommunens hjemmeside Skjemaet heter Informasjon om skolestarteren og finnes under menypunkt Skjema. Helsestasjonen gir skjemaet til foreldre/foresatte til skolestartere som ikke går i barnehagen og skal også veilede i forhold til utfylling. 7

8 2+3"#40("+"4(:"%$(10#1$#$+ *&(&1:&+(&8-01&(4[&11&1230A-%631&1%:-+8*0-(+/ %:-'&(07##9&( &(3#230&+*0&$230&%-((&=&*%:3+&%(-0( %:0&%-AA&19&1#+U01#&13#"(=:+1#&1(+8-01&( L+\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\%:3+& 5-01&(%1-=1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ X/08-01&(8-01&9-#&]Z- E& I=30A-1#&/09-0&=1(48-01&(#/((89#]\\\\\\\/04 E/=43''93+*%(*'&0":&\\\\\\(A&05-01&9-#&1%1-=1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 5-01A&*8-01&9-#&'+-%%? G4 5-01&9-#&1&%&1*&0"(%:6&A-(+-++&230&%-((&230:-1(-==/0&1%230&+*0&%-A(-+&04 %-A-08&*&096&A3#8-01&9-#&3A*&1&1*&+#&"(27++1#&14 P4 ;:6&A-&(%&1*&%-=8-01&9-#&1(+0&:(30'/8-01&(%%:3+&%&1&%(11&1"(#-1#&1-=-' "(&18-01&9-#&'+-%%? %-AA&1A&*230&%-((&%3A(-0%:6&A-&(A&*96&A3#27++&0*&("(4;:6&A-&(%&1*&%-=230&%-((&(+ 8-01&(%%:3+&T%&1&%(11&1"(#-1#&1-=-'0+4 I^BI!BZ^XL^XE^LV^X;^_H FG ><0$#'0#+$1(5+1$#$(($#"7(1$#:$(5&$#H FG ><0$#'0#+$1(5+1$#$(($#"7(1$#:$(5&$#H 8

9 9 FG ><0$#'0#+$1(5+1$#$(($#"7(1$#:$(5&$#H CG ><"#&0+39+7$#$#'0#+$15%$:"7(04(B5%%4$&0+&#$H IG KG

10 10 MG PG ><0:0+'0#+$10<'":(10<$#N10%%A1$%%5+7N4$+7&$#H RG L#&$1+"$0++$1&$#$8+(:$#/5+3"#4$#$(:"%$+"4N(/(:#5<&$1+$&$+3"#G S+(:$#&9A&$#$/B#01$4$&(:"%$+"4B:1GFTU38#"BB(10#1HV0.$5

11 W0#+$13"#1$%%$#"4($7($%<X Jeg liker å gjøre Jeg bor sammen med Jeg er flink til Jeg trenger litt hjelp til! HILSEN HER HAR JEG SKREVET NAVNET MITT! ;3A230&%-((%-A(7::&06&#$=-(2J+#&1*&%:6&A-%&1*&%%:3+&1? G4F1230A-%6313A%:3+&%(-0(&0&1C*&((&%:6&A-D Z- E& O4`(27+(Y!++&A&*Ya%:6&A- Z- E& P4`(27+(YLB!;Y>%:6&A- Z- E& [-(3\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ K&*4+&*&0$2J0%:3+&+U0&0$9&+%&%J%(&0%"1*&0%:02( 11

12 Mal for foreldremøte i forbindelse med førskoledagene Denne malen brukes som utgangspunkt for foreldremøtet som enten foregår på kveldstid i forkant av førskoledagene eller på første førskoledag. Malen er et minimum og skolene kan selv velge å legge mer inn i foreldremøtet. Ledelsen og kontaktlærer er med på møtet Holdes et par dager i forveien på kveldstid eller på dagtid under første førskoledag. SFO inviteres med Ped.ledere inviteres med Ledelsen på skolen leder møtet. Informasjon med utgangspunkt i: - heftet God skolestart. Heftet bestilles eller tlf av rektor på den enkelte skole gjennomgås og deles ut til foresatte - skolens infohefte deles ut dersom det ikke er levert ut på innskrivingen Informasjon fra kontaktlærer: - om praktiske ting i skolehverdagen. - hvordan skape trygge rammer rundt barnet ved skolestart f.eks. fadderordning meldinger til og fra hjemmet skjema: Informasjon om skolestarteren. - Informasjon om førskoledagene. Presentasjon av de voksne som skal være på trinnet dersom dette er klart. Valg av foreldrekontakter. Informasjon om SFO Dato for foreldremøte på høsten bør være klar Tid til samtale/ spørsmål. 12

13 Mal for førskoledagene mai / juni Malen brukes som en minimumsnorm for innhold på førskoledagene. Rektor tar initiativ til et møte hvor arbeidsfordeling mellom ledelse og kontaktlærer avtales hvem gjør hva under forberedelse og gjennomføring. Elever og foresatte tas imot av ledelsen/kontaktlærer. Dette er punkter som bør være med: Velkommen/Godmorgen- sang Navnesang eller lignende med navneskilt/lapper Rim og regler Høytlesing: Eventyr eller billedbok Sang Omvisning på skole/sfo med fadderne f.eks. toaletter gymsal skolegården. Lek / aktivitet i gymsal/ ute - gjerne med fadderne Aktivitet ved arbeidsplass/bord f.eks.: - få tegne/skrivebok (boka tas vare på av kontaktlærer til høsten - tegne seg selv - skrive navnet sitt - arbeidshefter for eksempel Barnas hefte - språkleker f.eks. av Jørgen Frost / Snakkepakken - stasjonsarbeid - formingsaktivitet Avslutningssamling: - Samle inn navneskilt/lapper - Avslutningssang 13

14 Spilleregler for gode dialogmøter For å sikre gode og effektive dialogmøter er det viktig at - møteinnkalling er sendt ut i god tid - møtet har en klar agenda - møtet ledes på en tydelig måte som sikrer fremdrift og at alle kommer til orde - alle deltakere prioriterer møtet og stiller forberedt - resultatet av møtet oppsummeres og at det skrives et referat av de viktigste punktene Det gode dialogmøtet kjennetegnes ved at - vi jobber mot en felles målsetting til barns og hverandres beste - vi er villige til å lære av hverandre og søke ny innsikt - vi opplever at vi er med på å skape noe og at det utveksles viktig informasjon - vi lytter til hverandre viser forståelse for hverandres ulike perspektiv - vi viser respekt for hverandres når vi har forskjellig oppfatninger av hva som er best for barna - vi er aktive og engasjerte 14

15 Soneinndeling Soneinndelingen viser hvilke skole og barnehager som møtes til dialogmøter. Skolen / barnehagen som står først innkaller til dialogmøtene. Skole Skarpengland Eikeland Kvarstein Hunsfoss Samkom Vennesla Moseidmoen Barnehage Djupmyra Øvrebø Hægeland Hompetitten Læringsverkstedet Jordbærstrået fam.bhg Snømyra Bringebærdalen fam.bhg Mariknotten Klokkerstua Søndagsbakken Harestua Knærten Solsletta Smååsane Barnestua 15

16 Mal for dialogmøter høst (sept/okt Malen brukes for innholdet i høstens dialogmøter som rektor innkaller til. Er partene enige kan innholdet i møtet gi rom for innhold ut over det malen viser. Vedtatt soneinndeling og spilleregler for gode dialogmøter følges. Rektor kaller inn til møtet: Styrere og ped-ledere fra barnehager i sonen. Pedagoger fra skoler i sonen. SFO-koordinator fra sonen. Rektor og kontaktlærer 1.trinn er ansvarlige for møtet. Møteledelse og referat. Innhold: Hvordan går det? Info fra kontaktlærer 1.trinn. Utfordringer og positive erfaringer. Info fra sfo-koordinator. Utfordringer og positive erfaringer. Info fra ped-leder. Førskolegruppene hva jobbet vi med? Idemyldring rundt innhold i førskolegruppene faglig sosialt og motorisk. Hvordan brukes Plan for språk- og leseutvikling 4 8 år? Oppsummering: Hva velger vi å gå for? Hva blir fokus? Evaluering: Runde rundt bordet hvordan opplevde du dette møtet? Evt. forslag til tema for møtet til våren Skrives i referatet. Møtets varighet: ca. 2 timer onsdag fra Enkel servering: frukt/kaffe-kaker. Referat sendes til deltakerne på dialogmøtet. 16

17 Mal for dialogmøter vår (juni Malen brukes for innholdet i vårens dialogmøter som barnehagestyrerne innkaller til. Er partene enige kan innholdet i møtet gi rom for innhold ut over det malen viser. Vedtatt soneinndeling og spilleregler for gode dialogmøter følges. Styrer kaller inn til møtet: - Styrere og ped.ledere fra barnehager i sonen - Pedagoger og rektor fra skole i sonen - SFO- koordinator fra skole i sonen - Styrer og ped.leder - er ansvarlig for møteledelse og referat Innhold Barnehagen presenterer noe fra temaene de har jobbet med; - eksempelvis litt fra språkleker matematikkleker eller lignende - hvordan det jobbes med grov- og finmotorisk trening! Barnehagen presenterer hvordan de jobber med sosial kompetanseutvikling. Hvordan kan skole/sfo bygge videre på noe av det bhg har presentert i pkt 1 og 2? Idemyldring Hvordan brukes Plan for språk- og leseutvikling 4 8 år? Evaluering av dialogmøtet Runde rundt bordet - hvordan opplevde du dette møtet? Møtets varighet: ca. 2 timer onsdag fra Enkel servering: frukt/kaffe kaker. Referat sendes til: deltakere på dialogmøtet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 17

18 Evaluering / oppfølging Oppvekstsjefen har ansvar for årlig evaluering (november. Til skoler og barnehager vil det stilles spørsmål som f.eks: Følges system og rutiner herunder årshjul informasjon om skolestarteren foreldrebrosjyren Når barnet teller Språkplan 4-8 år dialogmøter? Brukes malene som er laget? Behov for oppdatering? 18

19 19

20 Vennesla kommune