Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene"

Transkript

1 Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene

2 FORORD Byrådsavdeling for kultur og utdanning opprettet i 2010 prosjekt Oslobarnehagen som skal sikre kvaliteten i barnehagetjenestene og styrke barnehagen som læringsarena. Som en del av prosjektet ble det i februar2011 vedtatt å utarbeide en felles, forpliktende plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene i Oslo. Formålet med samarbeidet er å sikre en meningsfull sammenheng i opplæringsløpet slik at alle barn får et best mulig utgangspunkt for videre læring og utvikling. Målet med planen er å følge opp barnehagenes og skolenes plikt til å sikre et godt samarbeid til det beste for barnet. Planen inneholder rutiner for samarbeidet siste året i barnehagen og første året på skolen, skjemaer for informasjonsoverføring og utdyping av punktene i rutinene. Prosjektets arbeidsgruppe har bestått av aktører fra bydelsledelse, barnehager, pedagogisk fagsenter, PPT, Utdanningsetaten og skoler. Enhetsleder Sissel Dahl Løw fra Bydel Sagene har ledet delprosjektet. En bred sammensetning sikrer en plan som er nyttig for både barnehagene og skolene. Arbeidet har tatt utgangspunkt i gode erfaringer og beste praksis fra bydelene, andre byer og land, samt tett dialog med lærere og førskolelærere i Oslo. Målgruppen for planen er bydelsadministrasjonene, Utdanningsetaten, skolene og barnehager. Planen er relevant for alle ansatte som har ansvar for at barn får sammenheng i opplæringsløpet og en trygg overgang fra barnehage til skole. Planen er overordnet og forpliktende for alle kommunale barnehager og skoler i Oslo. Det anbefales sterkt at private barnehager og skoler også benytter planen. Den skal gjelde for barn som begynner på skolen fra og med JUNI 2011 Bente Fagerli Kommunaldirektør, byrådsavdeling for kultur og utdanning, Oslo kommune 2

3 INNLEDNING... 4 ÅRSHJUL... 6 GENERELL INFORMASJON... 8 BESKRIVELSE OG VEILEDNING... 9 INFORMASJONSOVERFØRINGEN... 9 FORELDREMØTET SKOLEINNSKRIVING KONTAKT FOR BARN SOM IKKE GÅR I BARNEHAGE FAGLIG, PEDAGOGISK MØTE OPPSTARTSAMTALE PÅ 1. TRINN TVERRFAGLIG MØTE SAMARBEIDSMØTE FØRSKOLEDAGER / BESØKSDAGER OPPSTARTSAMTALE PÅ SKOLEN TILBAKEMELDING TIL BARNEHAGENE OM OVERGANGEN FRA BARNEHAGEN TIL SKOLEN INFORMASJON FRA BARNET TIL SKOLEN OG AKTIVITETSKOLEN INFORMASJON OM BARNET FRA FORESATTE OG BARNEHAGEN TIL SKOLEN OG AKTIVITETSSKOLEN

4 Innledning Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, danning, lek og læring. De er pedagogiske institusjoner med forskjellig mandat, men de skal begge bidra til en god start og livslang læring. Det er både barnehagen og skolen sitt ansvar at barnet møter skolen med entusiasme og lærelyst. Grunnleggende ferdigheter ervervet i barnehagen vil ha stor betydning for barns læringsutbytte i skolen. På den måten inngår barnehagen som en viktig del av utdanningsløpet. Barn og foresatte skal føle seg trygge på at både barnehage og skole gjør sitt beste for skape kontinuitet og sammenheng i opplæringsløpet, og at hvert enkelt barn sikres en god overgang fra barnehage til skole. Dette krever tett samarbeid med barn og foresatte og mellom barnehage og skole. Planens forankring I barnehagelovens (lov ) forskrift om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (10. januar 2011 s. 59 punkt 5.1) heter det: Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnas hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole skal være nedfelt i barnehagens årsplan. I Opplæringslovens forskrift om lærerplanverket for kunnskapsløftet ( ) - i prinsipper for opplæring (s. 6) heter det at: Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og barnetrinn, barnetrinn og ungdomstrinn, ungdomstrinnet og videregående opplæring skal bidra til å lette overgangen mellom de ulike trinnene i opplæringsløpet. Utdanningsdirektoratet 2006:33 Bakgrunn Kommunene har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole, og legge premisser for samarbeid mellom institusjonene. Mange barnehager har barn som skal til flere forskjellige skoler, og mange skoler mottar barn fra flere barnehager. En kartlegging i 2010 at det varierer en hel del i hvilken grad barnehagene arbeider med sammenheng mellom barnehage og skole i Oslo. Dialog med bydelene og Utdanningsetaten viser at det er behov - og ønske om - en felles, forpliktende plan for dette samarbeidet. Formålet med planen: Sikre gode rutiner for samarbeid mellom barnehager og skoler i Oslo Sikre sammenheng i opplæringsløpet det siste året i barnehagen og det første året på skolen Sikre en trygg skolestart for barn som begynner på 1. trinn i Oslo - og for deres foresatte Sikre tidlig innsats for barn med særskilte behov 4

5 Planens innhold: Rutiner for samarbeid satt inn i et årshjul. Rutinene er detaljerte for å sikre en minstestandard av dialog mellom barnehage og skole. De gjelder for det siste året i barnehagen og første året på skolen. Rutinene kan utvides når barnehagen og skolen er enige om dette. Forklarende tekst til årshjulet med beskrivelse av - og hensikten med - tiltakene. 2 skjemaer for informasjonsoverføring(vedlegg). Dette skal ivareta et helhetlig opplæringsløp der skolen kan tilrettelegge for enkeltbarn. Informasjonsoverføringen sikrer dialog mellom barnehage og skole, medvirkning for barnet og barnas foresatte. Informasjonen som skal overføres kan utvides utover dette dersom det er behov og foresatte, barnehage og skole er enige om dette. Overgangsrutinene omfatter rutiner barnehagen har ansvar for og rutiner skolen har ansvar for. De henvender seg til ansatte som arbeider med de eldste barna i barnehagen og de yngste i skolen. Det er et lederansvar å sikre gjennomføring av rutinene på en god måte. Aktivitetskolen er en del av skolen og inngår derfor i alle rutinene. 5

6 Årshjul NÅR AKTIVITET INFO ANSVAR August Informasjon om hvem som er leder i den enkelte barnehage (private og kommunale) sendes samlet til skolene. Side 7 punkt 1 Bydelen Informasjon om skoleinnskriving Sendes til foresatte og til alle barnehagene. Utarbeide en oversikt over 5-åringenes skoletilhørighet ut fra bostedsadresse skoleoversikt/ side 7 punkt 2 side 7 punkt 3 og 4 Barnehagen September Faglig pedagogisk møte (førskolelærere, lærere, PPT, pedagogisk fagsenter, andre) Skoleinnskriving Foresatte til barn som ikke går i barnehage kontaktes Side 10 Side 9 Side 10 Bydelen Barn med omfattende, særskilte behov. Barnehagen tar kontakt med skolen i samarbeid med foresatte når det gjelder skolestart for barn med omfattende behov lager en oversikt over hvilke barn som har omfattende behov for tilrettelegging, og innkaller til tverrfaglig(e) møte(r). Henvisning til PPT skal skje på bakgrunn av konklusjon i det tverrfaglige møtet Informasjon til foresatte som ønsker utsatt skolestart. Side 12 Barnehagen Barnehagen Foreldremøte Barnehagen arrangerer foreldremøte for foresatte til skolestarterne. Informasjon om det siste året i barnehagen og det første året på skolen. informerer på møtet Side 9 Barnehagen ( deltar) 6

7 NÅR AKTIVITET INFO ANSVAR Oktober November Desember Januar Kontakt med familier som ikke møter til innskriving. Foreldresamtaler i barnehagen med alle skolestartere (skolen kontaktes med samtykke fra foresatte ved behov for tilrettelegging i skolen). Side 7 punkt 9 Side 8,11 vedlegg 1,2 Barnehagen Barn som vurderes for tilrettelagt skolehverdag henvises til PPT så tidlig som mulig på bakgrunn av konklusjon i tverrfaglig møte. Side 13 Barnehagen Februar Mars informerer aktuelle samarbeidspartnere om førskole-/besøksdager, skolestart og søknad til aktivitetskolen (frist 1. april). Side 7 punkt 7 April/ Mai Foreldresamtale: Barnehage, foreldre og barn samarbeider om å fylle ut de to skjemaene Informasjon om skolestarteren, og oversender disse til skolen. Side 8,11, vedlegg 1,2 Barnehagen Juni Førskole-/besøksdager på skolen og aktivitetsskolen for barna som begynner på 1. trinn. går igjennom informasjon om barnet fra barnehagen. Aktivitetsskolen sikres tilgang til nødvendig informasjon som skolen har mottatt om barna. sender informasjon om oppstart ved aktivitetsskolen og første skoledag til foresatte. Side 13 Side 8 vedlegg 1,2 August Lærere på 1. trinn går igjennom informasjon om barnet fra barnehagen og sette seg inn i eventuelle sakkyndige vurderinger knyttet til enkeltbarn. Aktivitetsskolen sikres nødvendig informasjon. Side 8,11 vedlegg 1,2 September/ Oktober Oppstartsamtale på skolen e gir generell tilbakemelding til barnehagene om hvordan overgangen til skolen har fungert. Side 14 Side 14 7

8 GENERELL INFORMASJON 1. har behov for informasjon om hvem de skal kontakte i de ulike barnehagene. Dette sikrer nødvendig informasjon og letter samarbeidet mellom institusjonene (info om 5- åringenes skoletilhørighet). 2. Informasjon om skoleinnskriving vil gjøre barnehagene i stand til å bistå foresatte med informasjon om innskrivning. Vil sikre at barna møter til innskriving ved bostedskolen. 3. Alle barn skal skrives inn på bostedsskolen, selv om foresatte ønsker skolebytte. 4. Søknad om skolebytte sendes den skolen det søkes til, med kopi til bostedsskolen. 5. Rektor på den skolen det søkes til fatter vedtak om skolebytte. 6. Vedtak om skoleplass og informasjon om dette til foresatte skjer i april/mai. 7. Barnehagen og evt. andre instanser rundt enkeltbarn må ha kunnskap om aktiviteter i skolen, og legge dette inn i sine planer, og kunne bistå foresatte med informasjon og oppfølging. 8. Aktivitetskolen er en del av skolen og inngår i rutinene. 9. har en oversikt over de barna som skal skrives inn på skolen. Foresatte til de som ikke møter til skoleinnskriving kontaktes for å sikre at alle barn begynner på skolen. 8

9 Beskrivelse og veiledning INFORMASJONSOVERFØRINGEN Tidspunkt: Senest 1. juni Målgruppe: Barn som er skolestartere i august Ansvar: Leder i barnehagen i samarbeid med foresatte All informasjon som skal overføres mellom barnehage og skole vedrørende enkeltbarn defineres i samarbeid med foresatte, og skal nedfelles i overføringsskjemaene dersom foresatte er enige i dette. Informasjonen skal være nødvendig og nyttig og ha til hensikt å sikre et helhetlig opplæringsløp for barnet. For å kunne tilpasse opplæringen i skolen fra første dag, er det nødvendig at skolen har tilstrekkelig informasjon om barnas forutsetninger, erfaringer og grunnleggende ferdigheter. Dette vil gi skolen større mulighet til å sikre trivsel for barna i sin nye hverdag NB! Informasjon rundt barn med omfattende behov og som har individuelle oppfølgingsplaner gis i tillegg i egne samarbeidsmøter. Annen informasjon vedrørende barnet som for eksempel rapport fra fysioterapeut kan legges ved med samtykke fra foresatte Skjemaet fra barnet til skolen tar sikte på å sikre at barnet får delta med sine tanker om å begynne på skolen. Barnet er med på den delen av foreldresamtalen når dette skjemaet fylles ut. Det er de voksnes ansvar at møtet med skolen preges av nysgjerrighet og tillit. Gjennom å ha fokus på barnets beste, lytte til barnet og se på det som en viktig samarbeidspartner, legger vi til rette for at barna selv medvirker i sin egen hverdag. Skjemaet fra de foresatte og barnehagen til skolen skal fylles ut i barnehagen av pedagogisk leder i samarbeid med barnets foresatte. Dette skjemaet danner også grunnlag for foreldresamtalen i barnehagen på høsten. Det er viktig at skjemaet fylles ut med konkrete opplysninger om barnet, og at det ikke preges av den enkeltes mening eller synsing. Informasjonsoverføringen skal kvalitetssikres av barnehagens leder. Han/hun har ansvar for at skjemaene blir levert ferdig utfylt medunderskrifter til skolen innen 1. juni Informasjonsskjemaene skal sendes i lukket konvolutt per post til skolen. Begge skjemaene arkiveres i elevmappen og foreldre/foresatte skal ha en kopi av ferdig utfylt skjema 9

10 FORELDREMØTET Tidspunkt: September Målgruppe: Foresatte til barn som skal begynne på skolen Ansvar: Barnehagen Det avholdes et foreldremøte i september for foresatte til de eldste barna i barnehagen. Forventningsavklaring om siste året i barnehagen, om overgangen og om første året på skolene står sentralt i møtet. På foreldremøtet informeres det om siste året i barnehagen, om rutiner for sammenheng mellom barnehage og skole og om første året på skolen. e inviteres til dette møtet for å snakke om hvordan foresatte kan forberede barna til skolestart og om hva som blir de største endringene i forhold til det å gå i barnehage. Noen foresatte er for eksempel bekymret for hvordan kontakten med skolen skal ivaretas når de ikke møter læreren hver morgen, slik de har vært vant til i barnehagen. NB! Bydelen har ansvar for å koordinere foreldremøtene på en slik måte at skolene har mulighet til å delta. Noen skoler får barn fra svært mange barnehager og kan ikke delta på foreldremøte i alle disse. Det er mulig å arrangere felles foreldremøte for de eldste barna i flere barnehager. SKOLEINNSKRIVING Tidspunkt: September Målgruppe: Alle barn som skal begynne på skolen august året etter Ansvar: Høsten før skolestart får alle som skal begynne på 1. trinn et brev fra skolen med informasjon om søkeprosessen, frister og innmeldingsskjema. Barnehagene mottar samme informasjon og kvalitetssikrer at informasjonen har nådd de aktuelle foresatte. ALLE barn skal skrives inn på den skolen de tilhører innskrivingsdagen (også de som skal flytte). Vedtak om skoleplass fattes i mai. Skoletilhørighet finnes her påutdanningsetatens nettsider: Erfaringsmessig er det noen som ikke møter opp til innskrivning. Hensikten med å sende informasjon om innskrivning til barnehagene er at de kan snakke med foresatte om viktigheten av å skrive inn barnet på bostedsskolen, også om de tenker å flytte eller søker skolebytte. Dersom skole og barnehage er enige om at barnehagen skal 10

11 være til stede under innskrivningen, er det viktig at barnehagen får lagt tidspunktet inn i sine planer. Noen skoler har god erfaring med å kombinere innskrivningen med et informasjonsmøte for foresatte, gjerne kombinert med omvisning på skolen. Dette kan være særlig aktuelt for skoler med mange som søker skolebytte. I slike tilfeller vil det være betydningsfullt at skolen kan gi fyldig og god informasjon om skolens innhold og organisering, avlive myter og på et tidlig tidspunkt kunne svare på foresattes spørsmål. Alternativt til et slikt møte kan være at skolen deltar på foreldremøte i barnehagen på høsten. Det er viktig for skolen å komme i kontakt med de barna som ikke blir innskrevet. Dersom skolen ved egen innsats ikke oppnår dette, anbefales det et samarbeid med bydelen for å oppnå kontakt og sikre god forberedelse til skolestart også for disse barna. KONTAKT FOR BARN SOM IKKE GÅR I BARNEHAGE Tidspunkt: September Målgruppe: Skolestartere som ikke går i barnehage Ansvar: Bydelen Barn som ikke har barnehageplass ved innskriving på skolen skal informeres om barnehagetilbud i bydelen og få hjelp til å søke barnehageplass der dette er et behov. Skole- og barnehagemyndighet har et felles ansvar her, og må etablere et praktisk samarbeid for å få dette til. Et tiltak kan være at representanter fra barnehagene er tilstede ved innskrivingen og gir informasjon om bydelens tilbud og bistår foresatte i utfylling av søknad om plass i aktuelle og ledige tilbud. Barnehagemyndighet i den enkelte bydel har et spesielt ansvar for systematisk oppfølging av skolestartere som ikke har et barnehagetilbud ved innskriving eller senere. Dersom barnet har manglende norskferdigheter skal barnet tilbys et språktilbud/barnehagetilbud i bydelens regi. Det vil i noen tilfelle være behov for individuell oppfølging av familier og bydelene har ansvar for å strukturere dette arbeidet og sikre god oppfølging av aktuelle familier. FAGLIG, PEDAGOGISK MØTE Tidspunkt: Målgruppe: Ansvar: September Pedagoger fra aktuelle barnehage og barneskole (offentlige og private tjenestesteder) Intensjonen med de faglige samarbeidsmøtene er at pedagoger skal møtes på tvers. Gjennom samarbeid og informasjon om hverandre gis det større muligheter til å skape helhet og sammenheng i opplæringsløpet. Møtet skal ha fokus på å styrke dialog og 11

12 samarbeid, skape rom for erfaringsdeling og refleksjon samt utveksle plandokumenter. Møtet skal fokusere på system og organisasjon, enkeltelever skal ikke være tema i disse foraene. Møtet skal ha en formell karakter, med klar ledelse og struktur. Aktuelle tema kan være refleksjon rundt plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Oslo, forventningsavklaring, informasjon om arbeidsmetoder og prosesser, satsingsområder samt innhold siste året i barnehagen og 1. året på skolen. Kjennskap til innholdet og metoder på nivået før og etter vil gjøre det enklere å tilpasse opplæringen til den enkelte elev. Dette vil på sikt bidra til et mer helhetlig opplæringsløp. Pedagogisk leder for barna som skal begynne på skolen bør delta i disse møtene. Fra skolen må pedagoger som har kjennskap til innholdet i 1. klasse og hva som forventes av eleven være tilstede. Aktivitetskolen skal også delta. Møtet må tilrettelegges slik at pedagogisk leder og eventuelt barnehagens leder kan stille Aktuelle linker: Rammeplan for barnehager : Læreplan for kunnskapsløftet: Kunnskapsdepartementets veileder: Fra eldst til yngst. Samarbeid og overgang mellom barnehage og skole: FORELDRESAMTALEN Tidspunkt: Høst og vår Målgruppe: Foresatte Ansvar: Barnehagen Foreldrenes involvering, støtte og engasjement er særlig viktig for å sikre en god overgang for det enkelte barnet. Mange foreldre opplever stor forskjell for eksempel i forhold til kontakt med lærere, når barnet har begynt på skolen. Gjensidig informasjon er svært viktig slik at foreldrene opplever en reell medvirkning i forhold til sitt barn. Foreldre skal godkjenne og ha mulighet til å medvirke i all informasjonsoverføring rundt sitt barn. 12

13 Foreldresamtalen på høsten har til hensikt å sikre god og tett oppfølging av barnet det siste året i barnehagen. Gjennom samtalen får foresatte anledning til å snakke om sitt barn og forventninger til barnehagen. Barnehagen informerer om planer for siste året og om hvordan barnet fungerer i barnehagen. Samtalen skal ta utgangspunkt i skjemaet: informasjon om barnet fra foresatte og barnehagen til skolen, barnehagen og foresatte kan i fellesskap sette eventuelle tiltak eller mål for å sikre en god utvikling og progresjon hos barnet. Ved eventuell usikkerhet om barnet trenger spesiell oppfølging kontaktes rette innstans. informeres. Den siste foreldresamtalen i barnehagen er en avslutningssamtale. Den skal ha fokus på barnets ståsted før skolestart, og foresatte skal få mulighet til å utveksle tanker rundt dette. Det skal også fokuseres på evaluering av barnehagetiden og eventuell tilrettelegging for barnet den siste tiden i barnehagen. I samtalen skal overføringsskjemaene, dersom foresatte har ønsket dette, gjennomgås og fylles ut (se side11). Foresatte sikres gjennom dette en reell påvirkning på hvilken informasjon skolen skal ha vedrørende sitt barn. OPPSTARTSAMTALE PÅ 1. TRINN Tidspunkt: Oktober Målgruppe: Pedagoger, foreldre/foresatte og elever på 1. trinn Ansvar: Kontaktlærer på 1. trinn I samtalen skal elevens overføringsskjema gjennomgås, og det skal legges en plan for elevens videre læringsarbeide. Hensikten med oppstartssamtalen er å gjøre elever, foreldre/foresatte og pedagoger kjent med hverandre, overføre nødvendig informasjon og avklare forventninger. Overføringsskjemaet fra avslutningssamtalen skal være utgangspunkt for samtalen for å skape helhet og sammenheng i overgangen. TVERRFAGLIG MØTE Tidspunkt: Målgruppe: Ansvar: Hele året Foresatte, skole, PPT og andre instanser rundt barn med særskilte behov Barnehagen (ansvar for å ta kontakt/informere skolen) Bostedsskole (ansvar for å innkalle til tverrfaglig møte) Det tverrfaglige møtet er skolens og rektors rådgivende organ. bør innkalle til tverrfaglig møte når de blir gjort kjent med skolestartere med særskilte behov. I slike tilfeller bør skolen innkalle til tverrfaglig møte så fort som mulig etter skoleinnskriving. Dette gjelder for eksempel barn med autismespekterdiagnoser, multifunksjonshemming, psykisk utviklingshemming, store/sammensatte språk- og lærevansker, betydelig hørselshemming/som er døve, betydelige synsvansker/ som er 13

14 blinde, stort behov for medisinsk oppfølging, betydelige medisinske tilstander og lignende. SAMARBEIDSMØTE Tidspunkt: Målgruppe: Ansvar: Hele året Foresatte, skole, pedagogisk fagsenter og andre instanser rundt barn uten vedtak som trenger særlig oppfølging i barnehage og skole Barnehagen Barnehagen bør så tidlig som mulig (og helst tidligere enn siste året før skolestart) innkalle til samarbeidsmøte med aktuelle aktører rundt barn som av en eller annen grunn trenger særskilt oppfølging mens de ennå er i barnehagen (samtykke fra foresatte). Tidlig innsats er viktig for å støtte barnets utvikling. Samarbeidsmøtene bør ha fokus på tiltak for å styrke barnet slik at det kan oppleve mestring. Det er viktig med oppfølging og evaluering av tiltakene, slik at barnet får rett hjelp til rett tid. Det bør gis informasjon til skolen (med samtykke) så tidlig som mulig der det kan være behov for en tilrettelagt skolehverdag. FØRSKOLEDAGER / BESØKSDAGER Tidspunkt: Mai/juni Målgruppe: Elever som skal begynne på skolen til høsten, samt foreldrene Ansvar: gjennomfører førskole-/besøksdager i mai/juni før elevene starter på skolen. Disse dagene har som formål at man skal bli kjent med hverandre, gi og få informasjon om skolestarten og skape større trygghet for barn og foreldre. Eleven: Blir kjent med skolen, medelever og lærere. De får oppleve deler av en skoledag. Foresatte: Blir kjent med skolen og møter de ansatte. De får informasjon om skolestarten på foreldremøtet i forbindelse med førskoledagene : Blir kjent med eleven og kan legge bedre til rette for den enkelte ved skolestart. kan bruke kjennskapen man får til å sette sammen endelige grupper til skolestart. 14

15 OPPSTARTSAMTALE PÅ SKOLEN Tidspunkt: Oktober Målgruppe: Foresatte og elev. Kontaktlærer på 1. trinn Ansvar: bør tidlig innkalle til samtale med foresatte og elev om skolehverdagen. Det er viktig å sikre god informasjon og oppfølging, og følge opp eleven sin trivsel og mestring. Samtalen bør ha fokus på overgangen fra barnehage til skole, trivsel på aktivitetsskolen, i friminuttene og i klasserommet. Den bør gi mulighet for forventningsavklaring med- og informasjon til foresatte. TILBAKEMELDING TIL BARNEHAGENE OM OVERGANGEN FRA BARNEHAGEN TIL SKOLEN Tidspunkt: Oktober Målgruppe: Barnehagene pedagoger som arbeider med skolestartere. Ansvar: For å sikre progresjon i samarbeidet mellom barnehage og skole, og utvikling av tiltak for å sikre en god overgang fra barnehagen til skolen, er det viktig med dialog mellom institusjonene. Informasjonen skal være generell og ha til hensikt å utvikle det pedagogiske innholdet i barnehagen og skolen for å skape en god sammenheng. Informasjonsutvekslingen kan foregå på det faglige pedagogiske møtet i september 15

16 INFORMASJON FRA BARNET TIL SKOLEN OG AKTIVITETSKOLEN Fylles ut av foresatte (dersom de ønsker dette) og barnehagen i samarbeid med barnet. Skjemaet fylles ut i foreldresamtalen på våren. Barnet deltar i på denne delen i samtalen. TIL REKTOR VED SKOLE Navn på barnet: Fødselsdato: DETTE VIL JEG AT SKOLEN SKAL VITE OM MEG: DETTE TENKER JEG OM Å BEGYNNE PÅ SKOLEN: Vi samtykker i at dette skjemaet sendes til den skolen hvor barnet begynner. Sted og dato: Navn foresatt (blokkbokstaver) Underskrift foresatt Navn foresatt (blokkbokstaver) Underskrift foresatt Underskrift pedagogisk leder Underskrift barnehagens leder Barnehagens leder sender dette skjemaet til skolen i lukket konvolutt innen 01. juni. Det oppbevares i barnets elevmappe på skolen 16

17 INFORMASJON OM BARNET FRA FORESATTE OG BARNEHAGEN TIL SKOLEN OG AKTIVITETSSKOLEN Fylles ut på foreldresamtalen på våren før skolestart av foresatte (dersom de ønsker dette)og pedagogisk leder eller barnehagens leder. TIL REKTOR VED SKOLE Navn på barnet: Fødselsdato: Beskriv barnets språk Morsmål: Norsk: Språkforståelse Enkeltord: Språkforståelse Enkle setninger /lengre og mer avanserte setninger: Talespråk - Språkbruk (setninger, ord ): Talespråk - Språklig aktivitet: Talespråk Språklyder: Talespråk - Rim/tøyseord: 17

18 INFORMASJON OM SKOLESTARTEREN FRA FORESATTE OG BARNEHAGEN TIL SKOLEN OG AKTIVITETSSKOLEN (side 2) Annet Lytter til fortellinger/høytlesning Kan barnet ta imot og forstå innholdet i kollektive beskjeder Hvordan samhandler barnet med andre barn i lek og sosiale aktiviteter (tar kontakt, leker over tid, løser konflikter, venner, empati, annet) Hva liker barnet og holde på med og mestrer særlig godt? Er det situasjoner eller områder der barnet trenger spesiell omsorg/oppfølging? Er det andre forhold utover det som kommer frem her, som dere synes skolen bør ha informasjon om? Vi samtykker i at dette skjemaet sendes til den skolen hvor barnet begynner Sted og dato: Navn foresatt (blokkbokstaver) Underskrift foresatt Navn foresatt (blokkbokstaver) Underskrift foresatt Underskrift pedagogisk leder Underskrift barnehagens leder Barnehagens leder sender dette skjemaet til skolen i lukket konvolutt innen 1. juni. Det oppbevares i barnets elevmappe på skolen. 18

Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OSLO- BARNEHAGEN Om Oslostandarden Barnehagen og skolen er begge institusjoner for

Detaljer

Vedlegg 1. Plan for overgang barnehage/skole. Drammen kommune

Vedlegg 1. Plan for overgang barnehage/skole. Drammen kommune Plan for overgang barnehage/skole Drammen kommune Bakgrunn Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole og legger premisser for samarbeidet mellom institusjonene.

Detaljer

Plan for overgang barnehage/skole. Plan for overgang barnehage skole 1

Plan for overgang barnehage/skole. Plan for overgang barnehage skole 1 Plan for overgang barnehage/skole Plan for overgang barnehage skole 1 2 Plan for overgang barnehage skole Bakgrunn Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 Rutiner for overgang fra barnehage til skole 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Samarbeid om overgangene mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole i Øvre Eiker kommune

Samarbeid om overgangene mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole i Øvre Eiker kommune Samarbeid om overgangene mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole i Øvre Eiker kommune Revidert juni 2014 Innledning Barnehagen og skolen er pedagogiske institusjoner for omsorg, danning, lek og læring.

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Birkenes kommune Tjenesteområde for skole og barnehage PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Mai 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Hvorfor har vi laget en plan? s. 3 Målsetting s. 4 Forankring i planverket s.

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE Revidert utgave Sommeren - 2013 1 Sarpsborg Der barn og unge lykkes BAKGRUNN: Både i rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune En plan for overgangene mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole 2009 Innholdsfortegnelse... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN

Detaljer

Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole Veiledningshefte til bruk for personale Vennesla kommune Forord I Vennesla kommune har vi et ønske om at hvert barn skal kunne utvikle sine unike

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Formål med rutinen: Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Ved overgangen fra barnehage til skole skal alle barn og foresatte sikres en trygg og inkluderende prosess gjennom gode

Detaljer

RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE

RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE LØTEN KOMMUNE RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE Innerst inne i alle voksne mennesker sitter et lite barn som skal begynne på skolen i august Janneken Øverland INNHOLD: BAKGRUNN OG INTENSJON OVERFØRING

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdelning for kultur og utdanning (KOU) Prosjekt. Presentasjon av delprosjektet Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Oslo kommune Byrådsavdelning for kultur og utdanning (KOU) Prosjekt. Presentasjon av delprosjektet Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdelning for kultur og utdanning (KOU) Prosjekt Presentasjon av delprosjektet Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole for Utdanningsforbundet Oslo 12. mai 2011 Sissel.dahl.low@byr.oslo.kommune.no

Detaljer

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE PLAN FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Nes kommune Plan for overgang barnehage skole i Nes kommune Side 1 Innhold FRA BARNEHAGE TIL SKOLE... 1 GOD SAMMENHENG OG OVERGANG FOR BARN I BARNEHAGENE PÅ NES...

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

Plan for overgang barnehage - skole. Skaun kommune Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak

Plan for overgang barnehage - skole. Skaun kommune Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak Plan for overgang barnehage - skole Skaun kommune 2015 Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Prinsipper for gode overganger... 4 3 Plan

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole

Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole Mål: Barn og foreldre opplever en god overgang mellom barnehage og skole. Barnet gleder seg til. Ivareta barns og foreldres behov i forhold til Skape

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I EIDSBERG KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I EIDSBERG KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I EIDSBERG KOMMUNE Innhold Innledning... 2 Overgangsrutine barnehage - skole... 4 Detaljert overgangsrutine for elever med særskilte behov... 12 Vedlegg 1... 15 Vedlegg

Detaljer

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Revidert høst 2014 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke

Detaljer

Plan for overgang barnehage - skole

Plan for overgang barnehage - skole Plan for overgang barnehage - skole Samarbeidsrutiner barnehage og skole i Smøla kommune Innhold: 1. Årshjul for overgang barnehage skole Årshjulet er forankret i Barnehageloven, Kunnskapsløftet og I samsvar

Detaljer

Rutine for overgang barnehage-skole

Rutine for overgang barnehage-skole Rutine for overgang barnehage-skole Revidert mai 2016 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke sammenhengen mellom

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE Innhold: Forord Rutiner for overgang barnehage skole Overgangsrutiner Bleik Montessoriskole Overgangsrutiner Åse montessoriskole Overgangsrutiner Risøyhamn skole Overgangsrutiner

Detaljer

Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca.

Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca. Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca. Gausdal kommune Avtale for samarbeid - overgang barnehage-skole Forord Hovedmålet med planen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE I?111 1.1

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE I?111 1.1 I?111 1.1 v 1 I, BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR OVERGANG PLAN FOR OVERGANG BARN EHAGE - SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole, ønsker Agdenes kommune å styrke samarbeidet mellom barnehage og

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret. Retningslinjer for overgangen mellom barnehage og barneskole

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret. Retningslinjer for overgangen mellom barnehage og barneskole STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A00 Arkivsaksnr: 2012/5985-2 Saksbehandler: Laila Vikan Skjevik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret Retningslinjer for overgangen mellom barnehage

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE Agenda for møtet i kveld Velkommen, ved Tove (Sletta bhg og Rødberget naturbhg) Styrere/pedledere presenterer seg Det pedagogiske innholdet det siste

Detaljer

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune Veien til skolestart Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune 01.09.2017 Innhold FORORD... 2 Hovedmål... 2 Planens innhold... 3 Hovedmål... 4 Barnehagens mål:... 4 Hva er

Detaljer

Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole

Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole 2016-2017 Plan for overgang Halsa barnehage - Halsa skole og SFO Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Plan for sammenheng og overgang barnehage skole

Plan for sammenheng og overgang barnehage skole Plan for sammenheng og overgang barnehage skole 2010 Kilde: Google bilder Avdeling skole og barnehage Sist oppdatert oktober 2010 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning side 2 1.2 Lover og forskrifter side

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE 1. Hovedmål: Å skape samarbeid mellom barnehagen og skolen for å gi barna en god overgang til skolen. - Skape trygghet for barn og foresatte. - Gjøre barna klare til

Detaljer

Overgang barnehage - skole

Overgang barnehage - skole Overgang barnehage - skole Lenvik kommune Lenvik kommune Telefon +47 77 87 10 00 Åpningstid: 08.00-16.00 9306 Finnsnes Telefaks +47 77 87 10 11 Åpningstid sommer: 08.00-15.00 Besøk: Rådhusveien 8 postmottak@lenvik.kommune.no

Detaljer

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune En plan for overgangene mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole 2009 Innholdsfortegnelse...1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 1. BAKGRUNN

Detaljer

OVERGANGSPROSESSEN FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I MALVIK KOMMUNE

OVERGANGSPROSESSEN FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I MALVIK KOMMUNE OVERGANGSPROSESSEN FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I MALVIK KOMMUNE Målgruppen for denne folderen er foresatte i Malvik kommune og alle som jobber med barn i overgangen mellom barnehage og barneskole i Malvik

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Plan for overgang fra:

Plan for overgang fra: Plan for overgang fra: Barnehage barnetrinn Barnetrinn ungdomstrinn Ungdomstrinn videregående opplæring 1 Formål: Alle barn i Sør-Odal skal få en god og oppleve overgangen mellom barnehage og skole som

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 01.05.2012 Bjørn Olavesen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 8 01.06.2013 Torstein Lirhus 01.05.2013 Kommentar:

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 3 Mål:... 3 Livslang læring... 4 Tverrfaglig samarbeid... 4 Tilpassa opplæring... 4 Barn med særlige behov...

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei!

Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei! Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei! Kilde: stortingsmelding 41 Hva sier loven? Både i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og i prinsipper for opplæringen slås det

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE Side 1 Behandling: Behandlet i hovedutvalg skole og oppvekst 07.11.2007 Vedtak: 1. Årshjul for overgangen mellom

Detaljer

Overgangen barnehage skole

Overgangen barnehage skole Overgangen barnehage skole Barnehagen og skolen er begge institusjoner for omsorg, danning, lek og læring. De er pedagogiske institusjoner med forskjellig mandat, men de skal begge bidra til en god start

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Bydelsadministrasjonen. Rapport Bruk av språkmidler i bydel Østensjø

Oslo kommune Bydel Østensjø. Bydelsadministrasjonen. Rapport Bruk av språkmidler i bydel Østensjø Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Rapport Bruk av språkmidler i bydel Østensjø Innledning Rapporten viser ordninger til språkstimulerende tiltak for barn i førskolealder, inklusive bevilgede

Detaljer

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune En plan for overgangene mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole 2009 Revidert utgave 2015 Innholdsfortegnelse... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Nygård Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

BARNEHAGE SKOLE. Lund kommune

BARNEHAGE SKOLE. Lund kommune PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Lund kommune 2013 2016 Med ønske om en god skolestart til alle Vi lærer ikke for skolen, men for livet Lucius Annæus Seneca FORORD Hovedmålet med planen er å sikre at

Detaljer

Foresattes navn. Pedleder

Foresattes navn. Pedleder SØNDRE BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på: Avdeling Fra dato Plassstørrelse Pedleder Oversikt over avtaler som inngås

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Side 1 av 7 Godkjent av SU 26. mai 2010 Denne planen er en av tre deler som til sammen utgjør årsplanverket i Ebbestad barnehage. I tillegg til denne finnes pedagogisk

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De aller fleste barn og foreldre ser frem til

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Rutinar for overgangen frå. barnehage til skule

Rutinar for overgangen frå. barnehage til skule Rutinar for overgangen frå barnehage til skule FORORD Hausten 2008 oppretta Lindås kommune ei gruppe Tidleg innsats, som mellom anna skulle utarbeida rutinar for overgangen frå barnehage til skule. Gruppa

Detaljer

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan VEILEDER Individuell Utviklingsplan Hjemlet i opplæringslovens 5-5 og Utdanningsdirektoratets veileder til spesialpedagogisk hjelp, publisert 30.10.2014. «Planleggings og gjennomføringsfasen starter når

Detaljer

PLAN FOR SISTE ÅRET I BARNEHAGEN 2017 / 2018

PLAN FOR SISTE ÅRET I BARNEHAGEN 2017 / 2018 PLAN FOR SISTE ÅRET I BARNEHAGEN 2017 / 2018 Siste året i barnehagen skal inneholder tiltak som legger til rette for at: - barnet opplever sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehagen og skolen,

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge (oppdatert 21.05.13) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

SAMARBEID OG SAMMENHENG

SAMARBEID OG SAMMENHENG Horten kommune Oppvekst SAMARBEID OG SAMMENHENG BARNEHAGE, HJEM OG SKOLE 2010-2014 Nå kommer skolestarteren! Jeg har med meg: Troen på at jeg mestrer Troen på at jeg er respektert og anerkjent for den

Detaljer

De eldste barna Handlingsplan

De eldste barna Handlingsplan Ilabekken barnehager De eldste barna Handlingsplan Leke Leve Lære med omsorg i et anerkjennende og inkluderende miljø Barnehagens Innledning rutiner: Barnehagen Alle barn er skal, med i en samarbeid egen

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Da sommeren var gått og høsten kommet, merket han at det hadde hendt noe med ham. Ingenting var som før, han selv minst av alt.

Da sommeren var gått og høsten kommet, merket han at det hadde hendt noe med ham. Ingenting var som før, han selv minst av alt. Tinn kommune Da sommeren var gått og høsten kommet, merket han at det hadde hendt noe med ham. Ingenting var som før, han selv minst av alt. Av og til, når han ikke kjente seg selv igjen, tenkte han at

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke. Foreldremøte ved Løren skole Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Kl

Oslo kommune Bydel Bjerke. Foreldremøte ved Løren skole Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Kl Oslo kommune Bydel Bjerke Foreldremøte ved Løren skole 07.11.16 Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Kl. 18.00-19.30 Planverk for barnehagene Lov om barnehager Rammeplanen

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

1. studieår vår mellomtrinn

1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene og utviklingen av dem 11.02.09 I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Ilabekken barnehager

Ilabekken barnehager Ilabekken barnehager Årsplan del 1 Leke Leve Lære med omsorg i et anerkjennende og inkluderende miljø Innhold Reggio Emilia. Vår inspirasjon. 4 Omsorg 5 Danning 5 Lek 6 Læring 6 Barns medvirkning 7 Progresjon

Detaljer

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 01.05.2012 Bjørn Olavesen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 6 01.06.2013 Torstein Lirhus 01.05.2013 Kommentar:

Detaljer

PROSEDYRE FOR OVERGANG BARNEHAGER - SKOLER. Vedtatt i Oppvekstutvalget 08.06.2006. Revidert 20.1.2015

PROSEDYRE FOR OVERGANG BARNEHAGER - SKOLER. Vedtatt i Oppvekstutvalget 08.06.2006. Revidert 20.1.2015 PROSEDYRE FOR OVERGANG BARNEHAGER - SKOLER. Vedtatt i Oppvekstutvalget 08.06.2006. Revidert 20.1.2015 Til barnets beste Forpliktende minimumsplan for barnehager (private og kommunale) og barneskoler. Hver

Detaljer

OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 2017 2020 Innhold OM DENNE PLANEN... 3 Del 1. GRUNNLAGET FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG... 4 Samarbeid, sammenheng og overgang... 4 Barnehagen og skolen sitt mandat og mål...

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll Tilsyn med barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. Formannskapet vedtok i sak 0264/11 en plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene. På bakgrunn

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Vennesla kommune. Når. barnet. teller. Informasjon til foreldre/foresatte om samarbeid ved overgang fra barnehage til skole/sfo.

Vennesla kommune. Når. barnet. teller. Informasjon til foreldre/foresatte om samarbeid ved overgang fra barnehage til skole/sfo. Følg den røde tråden Vennesla kommune Når barnet teller Informasjon til foreldre/foresatte om samarbeid ved overgang fra barnehage til skole/sfo. gjennom barnas læringsliv Vi ønsker med denne brosjyren

Detaljer

Rutine for overgang barnehage-skole i Fet kommune

Rutine for overgang barnehage-skole i Fet kommune Rutine for overgang barnehage-skole i Fet kommune 2017-2021 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Mål for arbeidet med overgang barnehage-skole... 2 2 Kunnskapen rutinen bygger

Detaljer

KOMMUNAL PLAN OVERGANG BARNEHAGE SKOLE. BALSFJORD KOMMUNE

KOMMUNAL PLAN OVERGANG BARNEHAGE SKOLE. BALSFJORD KOMMUNE KOMMUNAL PLAN OVERGANG BARNEHAGE SKOLE. BALSFJORD KOMMUNE Mål: Balsfjord kommune ønsker med denne planen å skape et felles oppvekstgrunnlag for barn og unge i kommunen. Planen skal skape en felles plattform

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO)

Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO) Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO) 2014-2019 Forord: Saken om strategiplan for skolefritidsordningene i Eide kommune ble fremmet politisk høsten 2013. Arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 INNHOLD 1.Litt om barnehagen 2. Barnehagens innhold -omsorg -lek -læring -sosial kompetanse -språklig kompetanse 3. Fagområdene 4.Barns medvirkning 5.Vårt satsningsområde

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018 Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

FJELLHAGEN BARNEHAGE

FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELLHAGEN BARNEHAGE Årsplan 2015/2016 Om Fjellhagen barnehage Fjellhagen barnehage ble åpnet med tre avdelinger i 1979. Ved siden av lå Førskolen for hørselshemmede, som ble Mellomfjell barnehage med

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole

NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole Rev. 30.09.13. Rev. 17.06.14. Rev. 24.08.16 Plan for samarbeidet Mål : Vi ønsker å lette overgangen mellom barnehage skole for enkeltbarnet

Detaljer

Dette er første utgave av planen og hovedfokuset er overgangen mellom barnehagen og skolen.

Dette er første utgave av planen og hovedfokuset er overgangen mellom barnehagen og skolen. Forord Hensikten med denne planen er å sikre gode overganger og slik bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen for barn og unge i Midtre Gauldal kommune. Dette er første utgave av planen og hovedfokuset

Detaljer

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Velkommen til Galterud skole 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Hvem jobber på Galterud skole? Lederteam: Rektor Avdlingsleder 8. trinn Avdelingsleder

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

SAUPSTADMODELLEN. TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011

SAUPSTADMODELLEN. TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011 SAUPSTADMODELLEN TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011 Kristin Sivertsen,(lærer,) Jorun Skotvoll(lærer) og Inger Sagen Hasselø(rektor) Saupstad skole SAUPSTAD SKOLE 235 elever 30 språk Barneskole

Detaljer

Sosial trening Konkrete tiltak Tidsrom for måloppnåelse. April 08. April 08. November 07. April 08

Sosial trening Konkrete tiltak Tidsrom for måloppnåelse. April 08. April 08. November 07. April 08 ETISKE PROSESSER: Her er de verdiene foreldrene, barna og personalet har ønsket å legge vekt på og som kom frem under utarbeidelse av verdimålene gjennom den etiske prosessen, våren 2007. Planen inneholder

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Logopedisenteret. i Ringsaker kommune

Logopedisenteret. i Ringsaker kommune Logopedisenteret i Ringsaker kommune Oppdatert 22. april 2016 Innhold 1. Logopedisenteret.... 3 1.1 Hva er Logopedisenteret?... 3 1.2 Hvem kan få hjelp?... 3 1.3 Tjenesteområder.... 3 1.4 Hva slags hjelp

Detaljer