Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet"

Transkript

1 Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole i Vennesla kommune Veiledning til bruk for personalet Gjeldende fra

2 2

3 Forord I Vennesla kommune har vi et ønske om at hvert barn skal kunne utvikle sine unike egenskaper optimalt. Både i barnehage og skole jobber vi mot samme mål; å fremme barns utvikling faglig og menneskelig gjennom omsorg, lek og læring. Vi tror at mer kunnskap om hverandres hverdag i barnehage og skole, og utvidet kjennskap det enkelte barn, skal være med på å skape en trygg ramme for videre læring og utvikling. Gjennom et nært og systematisk samarbeid mellom barnehage og skole legges det til rette for at alle barn får oppleve en god og trygg skolestart der det bygges videre på det barna har lært og opplevd i barnehagen. Heftet inneholder en felles standard for hvordan barn i Vennesla kommune sikres best mulig sammenheng og overgang mellom barnehage og skole. Her vises samarbeidsrutiner om hva som skal skje og hvem som er ansvarlig. Ansatte i barnehager og skoler plikter å arbeide i tråd med system og rutiner som er utarbeidet. Det er rektor og styrers ansvar å se til at dette skjer. Vennesla kommune 2011 Kristin Eidet Robstad Oppvekstsjef 3

4 Innhold Innledning s 5 Årshjul s 6 Felles planleggings-/ferie-/fridager i skoler og barnehager s 7 Skjema: Informasjon om skolestarteren s 7 Mal for foreldremøte i forbindelse med førskoledagene s 12 Mal for førskoledagene s 13 Spilleregler for gode dialogmøter s 14 Soneinndeling s 15 Mal for dialogmøter høst s 16 Mal for dialogmøter vår s 17 Evalueringsskjema s 18 4

5 Innledning Samarbeid mellom barnehage og skole er klart formulert både i Rammeplan for barnehagen og Kunnskapsløftet for skolen viktigheten av et formalisert samarbeid rundt skolestart framheves, og dette er derfor ikke en oppgave som kan velges bort. I 2008 ble det satt i gang et 3-årig prosjekt i Vennesla kommune med følgende målsetting: Vennesla kommune har god kommunikasjon og samarbeid mellom ansatte i barnehage og skole. Kommunen har planer og rutiner som sikrer barn god sammenheng og progresjon i utviklingsløpet fra barnehage til skole, og som gjør at det enkelte barn opplever kontinuitet, mestring og optimal læring Denne veilederen til bruk for personalet er et konkret resultat av prosjektet. I tillegg er det utarbeidet en foreldrebrosjyre som informerer om overgangen: Når barnet teller. For å sikre progresjon og faglig sammenheng er det utarbeidet en Plan for språk- og leseutvikling 4-8 år. Alt dette materiellet kan søkes opp på Hvorfor? Hovedmålet med å lage føringer for overgangen mellom barnehage og skole er å sikre kontinuitet i utdanningsforløpet til barna. Vi ønsker at barna skal oppleve at deres opplæringstilbud henger sammen, samtidig som barnehage og skole har hvert sitt særpreg. Den viktigste støttespiller for både barnehage og skole er foreldre/foresatte. Vi vet at å få en god start på utdanningsløpet er avgjørende for hvilket læringsutbytte barna får av sin skolegang. Dette vil vi få til ved at de ansatte i barnehage og skole samarbeider om faglige målsettinger og felles verdigrunnlag. På denne måten vil vi utvikle kunnskap og kjennskap til, og respekt for hverandres kulturer. Videre vil vi lære hvordan vi kan finne gjensidig støtte i hverandres arbeid for å nå felles mål. Hvem? Hovedpersonen er BARNET, og barnehage og skole har en felles utfordring: Barnehagene skal sørge for at barna er klare for skolen og SFO, og skolen og SFO skal være klare for å ta imot barna. Den som er satt opp som ansvarlig i planens årshjul, er ansvarlig for at tingene skjer på det gitte tidspunkt Hvordan? Måten barnet introduseres til sitt nye miljø på, kan påvirke deres evne til å takle den nye situasjonen godt. Hvis barn kan bli hjulpet i forkant av skolestart til å forstå hva det er som skjer i skolen, vil de kunne føle seg emosjonelt sikre og klare til å møte utfordringen med større trygghet når de begynner. Planen er utarbeidet for at alle voksenpersoner rundt barnet skal utvikle en felles forståelse for hva som er viktig i samarbeidet mellom foreldre, barnehage og skole, og videre sikre en felles praksis for hele Vennesla kommune. 5

6 Årshjul - minimumsstandard for samarbeidsrutiner mellom barnehage og skole i Vennesla kommune Årshjulet er en systematisk oversikt som viser når de ulike handlingene skal gjennomføres og hvem som er ansvarlig for dette. Det er rektor, styrer og ledende helsesøster som har ansvar for å gjøre dette kjent for sitt personale. Når? Hva? Hvem er ansvarlig? Skole m/sfo Aug/sept Foreldrebrosjyren Når barnet teller deles ut til alle 5åringenes foresatte. Brosjyren fås på barnehagekontoret. Aug/sept Informasjon om samarbeidet Rektor Barnehage: Foresatte og nye ansatte i bhg. informeres om heftet med System og rutiner for samarbeid bhg/skole. Skole: Ansatte informeres på planleggingsdagen i august. Sept/okt Dialogmøter (se mal) for barnehage- og skoleansatte. Rektor November Innmelding til grunnskolen Rektor Annonse i avisene og på kommunens hjemmeside. Innmelding skjer elektronisk via kommunens hjemmeside. Innen Vurdering av særskilt tilrettelegging 15. januar Vurdere sammen med foresatte om barnet har behov for spesiell tilrettelegging / ekstra timer ved skolestart. Henvisning/ søknad sendes PPT. Februar Heftet God skolestart bestilles på følgende mailadresse: Rektor April / foreldremøte vår Tlf Infoskjema bhg/foresatte med opplysninger om barnet fylles ut av pedagogene i samarbeid med foreldre. Skjemaet sendes av barnehagen til rektor på barnets skole senest innen utgangen av april. Se skjema, vedlegg 1. Ped.leder kan, ved behov, innhente tillatelse fra foreldre til møte med kontaktlærer og SFO-leder vedr. barnet og opplysningene som er gitt på infoskjemaet. Infoskjema helsesøster/foresatte Helsestasjonen gir info skjema til foresatte til skolestartere uten bhg.plass, og veileder vedr. utfylling. Skjemaet sendes av foresatte til barnets skole senest innen utgangen av april. Se vedlegg. Bhg. Styrer Styrer Styrer Styrer Andre Oppvekstseksjonen Rådgiver/ konsulent skole Ved skolestartundersøkelse Helsesøster Foresatte April/ mai Felles fagdag for barnehage- og skoleansatte Oppvekstseksjonen April Skolen gir beskjed om datoer for førskoledagene til oppvekstseksjonen(skole) som gir beskjed videre til bhg i god tid før. Rektor Rådgiver/ konsulent skole Mai/juni Mai / juni Foreldremøte på skolen (se mal) v/ kontaktlærer og rektor i forkant av førskoledagene. Heftet God skolestart deles ut. SFO inviteres med. 2 førskoledager (se mal) inkl. ev. besøk i SFO Rektor sender invitasjon/innkalling til førskoledager til hvert enkelt barn. Rektor Rektor Juni Dialogmøter (se mal) for barnehage- og skoleansatte. Styrer Juni Zippy-kurs for 1. klasselærerne Rektor 6

7 Felles planleggings-/ferie-/fridager i skoler og barnehager Barnehagene og skolene skal ha 3 sammenfallende planleggings-/fri-dager slik at foresatte slipper alt for mange fridager for å ta vare på barna sine. Felles dager er Oktober Sørlandske lærerstevne-dag Januar første dag etter nyttår Mai fredagen etter Kristi Himmelfartsdag De øvrige 2 (3 dager for skole) planleggingsdagene tas etter behov på den enkelte skole og barnehage. Skjemaet - Informasjon om skolestarteren På de neste 4 sidene finnes skjemaet Informasjon om skolestarteren. Dette skjemaet skal bidra til å sikre at viktig informasjon om barnet kommer til skolen før skolestart. Barnehagene skriver selv ut infoskjemaet fra kommunens hjemmeside Skjemaet heter Informasjon om skolestarteren og finnes under menypunkt Skjema. - Barnehagene sender skjemaet ut til alle foreldre/foresatte sammen med innkalling til vårens foreldresamtale. Hjemmet fyller ut side 1 og 4, og tar med skjemaet til foreldresamtalen, hvor de midterste sidene fylles ut av pedagogisk leder i samarbeid med foreldrene i løpet av møtet. Barnehagen sender skjemaet til skolen innen utgangen av april. - Helsestasjonen skriver selv ut infoskjemaet fra kommunens hjemmeside Skjemaet heter Informasjon om skolestarteren og finnes under menypunkt Skjema. Helsestasjonen gir skjemaet til foreldre/foresatte til skolestartere som ikke går i barnehagen, og skal også veilede i forhold til utfylling. Foresatte sender selv skjemaet til skolen. 7

8 Informasjon om skolestarteren i Vennesla kommune Formålet med å fylle ut dette skjemaet er at skolen skal kunne tilrettelegge skolestarten best mulig for det enkelte barnet. Denne informasjonen skal bidra til å skape trygghet for barnet og foreldre/foresatte ved skolestart sikre sammenheng i læringen og utviklingen til barnet Til skole Informasjonen i dette skjemaet formidles av rektor til 1. trinns kontaktlærer og SFO-koordinator. Barnets navn Går barnet i barnehage? Ja Nei Hvor mange år har evnt. barnet gått i bhg? år. Nåv. oppholdstid per uke timer Barnehagens navn Barn med barnehageplass: 1. Barnehagene sender ut skjema til alle foresatte i forkant av vårens foreldresamtaler. 2. Foresatte fyller ut side 1 og 4, og tar skjemaet med på foreldresamtalen i barnehagen på våren. Der samarbeider hjem og barnehage om den endelige utfyllingen. 3. Skjemaet sendes av barnehagen til rektor på barnets skole senest innen utgangen av april. Barn uten barnehageplass: 1. Foresatte får skjemaet ved førskolekontrollen på helsestasjonen. Helsesøster gjennomgår skjemaet sammen med foresatte som tar skjemaet med hjem og fyller det ut. Skjemaet sendes av foresatte til barnets skole, senest innen utgangen av april. HER HAR JEG TEGNET MEG SELV 1. Hva er barnets interesser og sterke sider? 1. Hva er barnets interesser og sterke sider? 8

9 Fylles ut av barnehagen i samarbeid med foreldre 1. Hva er barnets interesser og sterke sider? 2. Hvordan fungerer barnet i lek og samspill med andre? 3. På hvilken måte tar barnet kontakt med voksne og barn for å uttrykke egne ønsker og behov? 4. Er det situasjoner hvor barnet trenger ekstra omsorg/ tilrettelegging /ikke liker? 9

10 Fylles ut av barnehagen i samarbeid med foreldre 5. Hvordan er barnets fin- og grovmotorikk? F.eks. tegne, klippe, løpe, hoppe.. 6. Hva kan barnet av bokstaver, tall/telling, mengder? 7. I hvilken grad kan barnet være konsentrert i situasjoner som lek, spill, høytlesning m. m? 8. Er det noe annet dere ønsker å informere skolen om, så skriv det nedenfor. Er det spesielle forhold som gjør at barnehagen/foresatte ønsker en prat med skolen før oppstart? Ja! Nei 10

11 Fylles ut av barn og foresatte sammen: Barnet forteller om seg selv: Jeg liker å gjøre Jeg bor sammen med Jeg er flink til Jeg trenger litt hjelp til! HILSEN Som foresatt samtykker jeg/vi i at følgende skjema sendes skolen: 1. Informasjon om skolestarteren (dette skjema) Ja Nei 2. Utfylt Alle med skjema Ja Nei 3. Utfylt TRAS - skjema Ja Nei Dato HER HAR JEG SKREVET NAVNET MITT! Foresattes underskrift(er) Ped.leder/ førskolelærer/ helsesøsters underskrift 11

12 Mal for foreldremøte i forbindelse med førskoledagene Denne malen brukes som utgangspunkt for foreldremøtet som enten foregår på kveldstid i forkant av førskoledagene eller på første førskoledag. Malen er et minimum, og skolene kan selv velge å legge mer inn i foreldremøtet. Ledelsen og kontaktlærer er med på møtet Holdes et par dager i forveien på kveldstid SFO inviteres med Ledelsen på skolen leder møtet. Informasjon med utgangspunkt i: - heftet God skolestart. Heftet bestilles eller tlf ) av rektor på den enkelte skole, gjennomgås og deles ut til foresatte - skolens infohefte deles ut dersom det ikke er levert ut på innskrivingen Informasjon fra kontaktlærer: - om praktiske ting i skolehverdagen. - hvordan skape trygge rammer rundt barnet ved skolestart f.eks. fadderordning, meldinger til og fra hjemmet, skjema: Informasjon om skolestarteren. - informasjon om førskoledagene. Presentasjon av de voksne som skal være på trinnet dersom dette er klart. Valg av foreldrekontakter. Informasjon om SFO Dato for foreldremøte på høsten bør være klar Tid til samtale/ spørsmål. 12

13 Mal for førskoledagene, mai / juni Malen brukes som en minimumsnorm for innhold på førskoledagene. Rektor tar initiativ til et møte hvor arbeidsfordeling mellom ledelse og kontaktlærer avtales, hvem gjør hva under forberedelse og gjennomføring. Elever og foresatte tas imot av ledelsen/kontaktlærer. Dette er punkter som bør være med: Velkommen/Godmorgen- sang Navnesang eller lignende med navneskilt/lapper Rim og regler Høytlesing: Eventyr eller billedbok Sang Omvisning på skole/sfo med fadderne, f.eks., toaletter, gymsal, skolegården. Lek / aktivitet i gymsal/ ute - gjerne med fadderne Aktivitet ved arbeidsplass/bord f.eks.: - få tegne/skrivebok (boka tas vare på av kontaktlærer til høsten) - tegne seg selv - skrive navnet sitt - arbeidshefter, for eksempel Barnas hefte - språkleker, f.eks. av Jørgen Frost / Snakkepakken - stasjonsarbeid - formingsaktivitet Avslutningssamling: - Samle inn navneskilt/lapper - Avslutningssang 13

14 Spilleregler for gode dialogmøter For å sikre gode og effektive dialogmøter er det viktig at - møteinnkalling er sendt ut i god tid - møtet har en klar agenda - møtet ledes på en tydelig måte som sikrer fremdrift og at alle kommer til orde - alle deltakere prioriterer møtet og stiller forberedt - resultatet av møtet oppsummeres og at det skrives et referat av de viktigste punktene Det gode dialogmøtet kjennetegnes ved at - vi jobber mot en felles målsetting til barns og hverandres beste - vi er villige til å lære av hverandre og søke ny innsikt - vi opplever at vi er med på å skape noe og at det utveksles viktig informasjon - vi lytter til hverandre viser forståelse for hverandres ulike perspektiv - vi viser respekt for hverandres når vi har forskjellig oppfatninger av hva som er best for barna - vi er aktive og engasjerte 14

15 Soneinndeling Soneinndelingen viser hvilke skole og barnehager som møtes til dialogmøter. Skolen / barnehagen som står først innkaller til dialogmøtene, skole høsten og barnehage våren. Skole Skarpengland Eikeland Kvarstein Hunsfoss Samkom Vennesla Moseidmoen Barnehage Djupmyra Øvrebø Hægeland Mariknotten Hompetitten Jordbærstrået fam.bhg Snømyra Bringebærdalen fam.bhg Læringsverkstedet Vennesla Klokkerstua Harestua Solsletta Læringsverkstedet Søndagsbakken Læringsverkstedet Erkleiv Smååsane Barnestua 15

16 Mal for dialogmøter Det viktigste med dialogmøtene er at pedagoger i barnehager og skoler møtes jevnlig for å bli kjent med hverandres hverdag og utfordringer. Hva kan vi lære av hverandre til barnas beste? Malen inneholder forslag til tema som det kan velges blant. Enten kan deltakerne blir enige om neste halvårs tema ved avslutning av sist møte, eller så velger møteinnkaller tema og sender det ut i innkallingen. Møtets varighet: ca. 2 timer, onsdag fra Enkel servering: frukt/kaffe/kaker. Referat sendes til deltakerne på dialogmøtet med kopi til Oppvekstseksjonen ved rådgiver skole og barnehage. høst (sept/okt) Rektor kaller inn til møtet: - Styrere og ped-ledere fra barnehager i sonen - Pedagoger fra skoler i sonen - SFO-koordinatorer fra sonen Rektor og kontaktlærer 1.trinn er ansvarlige for møtet, møteledelse og referat. Forslag til tema: vår (mai/juni) Styrer kaller inn til møtet: - Styrere og ped.ledere fra barnehager i sonen - Pedagoger og rektor fra skoler i sonen - SFO- koordinatorer i sonen Styrer og ped.leder er ansvarlig for møtet, møteledelse og referat. o Gjensidig informasjonsutveksling om hvordan det jobbes faglig, sosialt og motorisk o Hvordan brukes Plan for språk- og leseutvikling 4 8 år? Barnehage og skole presenterer temaer/ verktøy og metoder de har jobbet med, eksempelvis språkleker, matematikkleker, Være sammen, Zippi.. Hvert møte avsluttes med en evaluering/runde rundt bordet: Hvordan opplevde du dette møtet? Evt. forslag til tema for neste møte. Dette føres i referatet. 16

17 Evaluering / oppfølging Oppvekstsjefen har ansvar for årlig evaluering (november). Til skoler og barnehager vil det stilles spørsmål som f.eks: Følges system og rutiner herunder årshjul, informasjon om skolestarteren, foreldrebrosjyren Når barnet teller, Språkplan 4-8 år, dialogmøter? Brukes malene som er laget? Behov for oppdatering? 17

18 18

19 19

20 Vennesla kommune

Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet

Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole i Vennesla kommune Veiledning til bruk for personalet 2 Forord I Vennesla kommune har vi et ønske om at hvert barn

Detaljer

Vennesla kommune. Når. barnet. teller. Informasjon til foreldre/foresatte om samarbeid ved overgang fra barnehage til skole/sfo.

Vennesla kommune. Når. barnet. teller. Informasjon til foreldre/foresatte om samarbeid ved overgang fra barnehage til skole/sfo. Følg den røde tråden Vennesla kommune Når barnet teller Informasjon til foreldre/foresatte om samarbeid ved overgang fra barnehage til skole/sfo. gjennom barnas læringsliv Vi ønsker med denne brosjyren

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMARBEID BARNEHAGE OG SKOLE I ANDEBU KOMMUNE Januar 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord....3 2. Visjon...3 3. Syn på barnet Robust og lærende. 3 4. Felles verdigrunnlag 5 5. Lovgrunnlag og krav....6

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE RYGGE KOMMU RYGGE KOMMUNE 05.03.13 I N N L E D N I N G. Formålet med denne planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE. Fra eldst til yngst - for trygghet og læringslyst.

BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE. Fra eldst til yngst - for trygghet og læringslyst. BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Fra eldst til yngst - for trygghet og læringslyst. Revidert mars 2015 1 Innholdsoversikt s. 2 Overgang barnehage skole i Rammeplan og Kunnskapsløftet s.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPP BARNEHAGE 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET... 4 BARNEHAGENS VISJON

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE Revidert utgave Sommeren - 2013 1 Sarpsborg Der barn og unge lykkes BAKGRUNN: Både i rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE. Handlingsplan mot mobbing 1

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE. Handlingsplan mot mobbing 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE Handlingsplan mot mobbing 1 Handlingsplan mot mobbing 2 Vi ønsker at vår handlingsplan mot mobbing skal være en plan som er et synlig redskap og som brukes aktivt

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet Pedagogisk plan for personalet Haga barnehage et godt minne i livet 2015-2017 re HAGA BARNEHAGE Skolegata 7, 3070 Sande Tlf 33 78 79 00 post.haga.barnehage@sande-ve.kommune.no Planen oppsummerer det pedagogiske

Detaljer