Statsbudsjettet 2016 kapittel 228 post 75 - statstilskudd for frittstående grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede elever.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statsbudsjettet 2016 kapittel 228 post 75 - statstilskudd for frittstående grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede elever."

Transkript

1 Statsbudsjettet 2016 kapittel 228 post 75 - statstilskudd for frittstående grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede elever. Vedlegg til tilskuddsbrev. Innhold 1. Forvaltning av tilskuddsordningen Informasjon fra Utdanningsdirektoratet Kommunikasjon med skolene Tavla (tidligere Tilskuddsportalen)... 4 Ny bruker... 4 Ett brukernavn/passord tilgang til flere systemer Skolens godkjenning Viktige datoer og frister for elevtallsrapportering og statstilskudd For videregående skoler:... 6 Elevtelling våren Elevtelling høsten Inntak av elever - grunnskole Inntak av elever og vurdering av elevens rett videregående skole... 7 Utvidet rett på bakgrunn av vedtak om spesialundervisning... 8 Utvidet rett etter omvalg... 8 Utvidet rett som ikke kan tas ut i friskole... 8 Utsatt rett... 9 Fag der eleven har brukt opp sin rett... 9 Elever på ungdomstrinnet... 9 Voksne elever uten rett... 9 Voksne elever realkompetansevurdering heltid/deltid... 9 Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 og Vg4 Heltid/deltid Lovlig opphold Melding om inntak av elever og utmelding av elever Veiledning for registrering av elever med spesialundervisning Tilskuddssatser Tilskudd til husleieutgifter Tidspunkt for elevtelling når det ikke er undervisning på telledato Krav til dokumentasjon av elevens funksjonshemming

2 15. Saksgang/saksforberedelse frem til enkeltvedtak/ oppgjørsbrev Når enkeltvedtaket samsvarer med skolens elevtallsrapportering Når enkeltvedtaket ikke samsvarer med skolens elevtallsrapportering Beregning av tilskudd for grunnskoler for funksjonshemmede Statstilskuddet for grunnskolene våren 2016 (skoleåret 2015/2016) Statstilskuddet for grunnskolene høsten 2016 (skoleåret 2016/2017) Rapportering av elevtall og elevtallsprognoser grunnskole Trekk- og korreksjonsordningen for private grunnskoler i Norge viktig rapportering av elevenes hjemkommune Beregning av tilskudd for videregående skoler for funksjonshemmede Helårselev Deltidselev Statstilskuddet for videregående skoler våren 2016 (skoleåret 2015/2016) Statstilskuddet for videregående skoler høsten 2016 (skoleåret 2016/2017) Rapportering av elevtall og elevtallsprognoser videregående skole Gratis læremidler i videregående opplæring Utbetaling av tilskudd Utbetaling av elevtilskudd Utbetaling av tilskudd til gratis læremidler Trekk- og korreksjonsordningen private videregående skoler i Norge viktig rapportering av elevenes hjemfylke Driftsendring, skifte av bankkontonummer og flytting av lokaler Driftsendringer Bytte av skolelokaler/nye skolelokaler Endring av bankkontonummer Regnskaps og resultatrapportering Nedleggelse av skoledriften mv Vilkår og bruk av midler Tilsyn Dokumentasjon og kontroll Mulige reaksjonsformer Klage

3 Frittstående skoler som er godkjent etter lov av 4. juli 2003 nr. 84 om frittstående skoler med rett til statstilskudd (friskolelova), har rett til statstilskudd og til å drive sin virksomhet etter denne loven. Frittstående skoler for funksjonshemmede med rett til statstilskudd får tilskudd etter reglene i friskolelova 6 1. Formålet med tilskuddsordningen er å medvirke til å sikre at det kan etableres og drives frittstående skoler, jf. friskolelova 1 1. Målgruppen for tilskuddsordningen er elever ved nevnte skoler. En skole godkjent etter friskolelova kan ikke drive annen virksomhet enn skole i samsvar med friskolelova jf. 2-2 første ledd. 1. Forvaltning av tilskuddsordningen Oppgavene i privatskoleforvaltningen er delt mellom Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen. Direktoratet har det overordnede ansvaret. Utdanningsdirektoratet behandler søknader om etablering av frittstående skoler og driftsendringer ved disse, utbetaler statstilskudd og fører tilsyn med skolene. Utdanningsdirektoratet mottar elevtallsrapportering, årsregnskap etc. fra de private skolene. Fylkesmannen skal informere og veilede de private skolene, allmennheten og aktuelle målgrupper om innhold, prinsipper og mål i den nasjonale utdanningspolitikken med et særskilt søkelys på regelverket. Fylkesmannen skal behandle klager på enkeltvedtak i grunnskolen og i videregående opplæring i henhold til forvaltningsloven, friskolelova og forskrifter til disse. 2. Informasjon fra Utdanningsdirektoratet Dette dokumentet redegjør blant annet for beregning av tilskudd, satser, rapportering, tilsyn, kontroll og klageadgang. Denne informasjonen må gjøres kjent og tilgjengelig for skolens styre, skolens ledelse, revisor og andre som har behov dette. Dette vedlegget er ikke uttømmende. Alle har til enhver tid ansvar for å være kjent med gjeldende regelverk. Det ligger informasjon om friskoler og regelverk på udir.no. Oppgjørsbrev utarbeides for vår - og høstsemester. Disse gjøres tilgjengelig for skolene innen 15. august og 15. februar (påfølgende år). Oppgjørsbrevene opplyser om hvilke elevtall som ligger til grunn for statstilskuddet, og hva som er utbetalt til skolen i perioden. Tilskuddsbrev, oppgjørsbrev og tilskuddsberegninger er tilgjengelig i Tavla. 3. Kommunikasjon med skolene I kommunikasjonen med skolene vil Utdanningsdirektoratet benytte det navn som er knyttet til rettssubjektet /organisasjonsnummeret som det er gitt godkjenning til etter friskolelova. Elektronisk kommunikasjon ved kunngjøring av vedtak vedrørende tilskudd (f.eks. oppgjørsbrev) Utdanningsdirektoratet kan benytte elektronisk kommunikasjon ved formidling av vedtak om tilskudd. Varsel om at vedtak er fattet blir sendt pr. e-post til skolen. Her får skolen vite hvordan den kan skaffe seg kunnskap om innholdet i vedtaket (i Tavla), alternativt vil vedtaket følge som vedlegg. 3

4 Skolen må selv sørge for å informere direktoratet om hvilken e-postadresse som skal benyttes for varsel om vedtak om tilskudd. Endring av e-postadresse for vedtak om tilskudd skal meldes på eget skjema. Dette sendes til eller til vår postadresse Utdanningsdirektoratet, postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo. Klagefristen etter forvaltningsloven 29 begynner å løpe fra det tidspunktet enkeltvedtaket er gjort tilgjengelig for skolen, og varsel om dette er sendt, jf. 8 tredje ledd. Klage fra skolen på vedtaket kan formidles elektronisk til Klagen er rettidig framsatt dersom den er kommet fram til den elektroniske adressen innen klagefristens utløp. 4. Tavla (tidligere Tilskuddsportalen) Tavla er Utdanningsdirektoratets elektroniske løsning hvor frittstående grunn- og videregående skoler blant annet skal rapportere antall tilskuddsberettigede elever og elevprognoser. Det er nødvendig med brukernavn og passord for å logge inn i Tavla. Ny bruker Den som skal ha tilgang til Tavla må ta kontakt med sin brukeradministrator: Ansatt på en skole Skoleleder i friskole Skoleeier Fylkesmannen Ta kontakt med skoleleder eller den personen skoleleder har delegert administrasjonsrettigheter til Ta kontakt med fylkesmannen i det fylket skolen ligger Ta kontakt med fylkesmannen i sitt fylke Ta kontakt med Utdanningsdirektoratet Ett brukernavn/passord tilgang til flere systemer Direktoratet har et system (UBAS) som sørger for at brukere av direktoratets nettjenester kan logge på med samme brukernavn og passord på flere av våre nettbaserte verktøy og tjenester. Det er selve brukertilgangen til direktoratets nettjenester som administreres i UBAS. Dersom brukeradministrator har gitt deg tilgang, kan du bruke samme brukernavn og passord i eksempelvis: Skoleporten GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) Brukerundersøkelser (Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og Lærerundersøkelsen) Ståstedsanalysen Organisasjonsanalysen REV (rapportering videre-/etter-utdanning) Kompetanseutvikling (søknader om videre-/etter-utdanning) Tavla Brukeradministrasjon i UBAS Her kan du lese mer om tilgang til direktoratets nettbaserte verktøy og tjenester: 4

5 Det er svært viktig at skolene til enhver tid oppdaterer brukertilganger til de ulike systemene. Så lenge skolen har gitt tilgang til Tavla via UBAS, er det også gitt adgang til informasjon om skolen, vedtak om tilskudd mv. 5. Skolens godkjenning Skolen må drive sin virksomhet etter de rammene som er fastsatt i skolens godkjenning. I skolens godkjenning er det fastsatt hvilke læreplaner skolen skal bruke, hvilke utdannings-program/programområder skolen er godkjent for, og det maksimale elevtall på de enkelte utdanningsprogrammene. Skolen kan ikke ta inn elever på andre utdanningsprogram/programområder enn det de er godkjent for, eller flere elever enn det som er fastsatt i skolens godkjenning. Dersom en skole har færre enn 15 elever tre skoleår på rad, faller godkjenningen bort. For norske skoler i utlandet er minimumsgrensen 10 elever. Utdanningsdirektoratet kan i særskilte tilfeller gjøre unntak fra minimumskravet til elevtall jf. friskolelova 2-2 tredje ledd. 6. Viktige datoer og frister for elevtallsrapportering og statstilskudd 2016 Dokumenter/rapportering skal være Utdanningsdirektoratet i hende innen gitte frister. Enkelte skoler rapporterer for både grunn- og videregående skole. Vi gjør derfor oppmerksom på at grunnskolene har andre rapporteringskrav, rutiner og frister. Grunnskole: Rapportering av elevtallsprognose for høsten 2016 Rapporteres i Tavla Trekk- og korreksjonsordningen Årsregnskap med noter, årsberetning, revisjonsberetning og avdelingsregnskap for 2015 Elevtelling høsten 2016 Videregående skole: Elevtelling våren 2016 og prognose høsten 2016 Trekk- og korreksjonsordningen Årsregnskap med noter, årsberetning, revisjonsberetning og avdelingsregnskap for 2015 Elevtelling høsten 2016 og prognose våren 2017 Trekk- og korreksjonsordningen Frist: 18. april mars 1. juni 7. oktober Frist: 11. april kl 1200 siste frist for korrekte data i Innsamlingsportalen (WIS) 13. april - Tavla åpnes for skole/revisor for elektronisk godkjenning 18. april siste frist for godkjenning i Tavla for skole og revisor. 11. april 1. juni 7. oktober kl 1200 siste frist for korrekte data i Innsamlingsportalen (WIS) 11. oktober - Tavla åpnes for skole/revisor for elektronisk godkjenning 17. oktober siste frist for godkjenning i Tavla for skole og revisor. 7. oktober 5

6 Viktig om fristene Grunnskoler: Økonomiforskriften 15 viser til at de frittstående grunnskolene skal rapportere skolens faktiske elevtall pr. 1. oktober hvert år. Dersom skolen ikke har undervisning 1. oktober skal skolen oppgi tilskuddsberettiget elevtall den siste skoledagen før 1. oktober. Utdanningsdirektoratet bruker henvisningen og datoen 1. oktober fra økonomiforskriften i sine brev og veiledninger, da avvikene knyttet til telledato vil variere fra år til år og fra skole til skole. I 2016 har de fleste grunnskolene høstferie i løpet av uke 40 og 41, samt at 1. oktober på en lørdag. Skolene skal derfor telle de elevene som faktisk fulgte undervisningen ved skolen fredag Hver enkelt skole må planlegge sin rapportering ut fra de frister som er satt. Skolene må avtale med sin revisor i god tid i forhold til kontrollhandlinger, særattestasjon og fristen som gjelder. Det er skolens ansvar å følge opp at revisor overholder fristen for innsending av årsregnskap med noter, årsberetning, revisjonsberetning og avdelingsregnskap for i fjor, samt fristen for særattestasjon og godkjenning av elevtallet i Tavla i forbindelse med elevtellingen i oktober. Det blir ikke utbetales tilskudd for november måned før revisor har gjennomført sin særattestasjon og godkjent skolens elevtall i Tavla. Skolene har frem til 7. oktober til å ferdigstille rapporteringen i Tavla. For videregående skoler: For at Utdanningsdirektoratet skal kunne publisere skolens elevtall i Tavla på angitte datoer er vi avhengig av at alle skoler har kontrollert, kvalitetssikret og levert elevdata i riktig tid til Innsamlingsportalen (WIS). Når Innsamlingsportalen stenger (11. april og 7. oktober) går skolens innrapporterte elevdata til VIGO og Tavla. Det er flere aktører som videre får informasjon fra VIGO. Feil som skolen har rapportert vil bli videreført til blant annet Statens Lånekasse, SSB, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Vi oppfordrer alle skoler til å være tidlig ute med å rapportere og kvalitetssikre sin elevdata i Innsamlingsportalen. Av erfaring ser vi at for lite avsatt tid er en medvirkende årsak til at skoler leverer ufullstendige og feilaktige data. Husk å bruke feilloggen fra WIS aktivt i rapporteringsarbeidet. Vi ber derfor om at dere setter dere godt inn i regelverket som gjelder, og samtidig benytter informasjon og sjekklister som sendes ut fra direktoratet i forkant av elevtallsrapporteringen. Husk at det ikke er mulig å korrigere etter at Innsamlingsportalen/WIS stenger. Elevtelling våren 2016 For de fleste skolene vil telledato være fredag 1. april. Skolene skal rapportere til Tavla tilskuddsberettiget elevtall ved skolen pr. denne dagen. Dersom det ikke er undervisning ved skolen 1. april eller 1. oktober, er siste skoledag før, dato for elevtelling. Skolene har frem til 11. april for å ferdigstille sin rapportering i Innsamlingsportalen (WIS) og 18. april i Tavla (Udir). Elevtelling høsten 2016 Regelverket sier at dersom det ikke er undervisning ved skolen 1. april eller 1. oktober, er siste skoledag før, dato for elevtelling. Den 1. oktober faller i år på en lørdag. For de 6

7 fleste skolene vil telledato være fredag 30. september. Skolene skal i så fall rapportere til Tavla tilskuddsberettiget elevtall ved skolen pr. fredag 30. september. Skolene har frem til 7. oktober til å ferdigstille rapporteringen i Innsamlingsportalen (WIS) og frem til 17. oktober i Tavla (tilskuddsberettiget elevtall til Udir) I forskriften er det satt et vilkår om at eleven faktisk må ha fulgt opplæringen ved skolen for å kunne inngå i elevtellingen, og at dette må kunne dokumenteres. Hver enkelt skole må planlegge sin rapportering ut i fra de frister som er satt. Skolene må starte arbeidet i Innsamlingsportalen i god tid. Vi anbefaler også å gjøre avtaler med revisor i god tid når det gjelder kontrollhandlinger og særattestasjon. Det er skolens ansvar å følge opp at revisor overholder siste frist for godkjenning. Det kan ikke utbetales tilskudd før revisor har gjennomført sin godkjenning. Godkjenning fra skole eller revisor etter gitte frister fører dermed til forsinkelse i utbetaling av tilskudd til skolen. 7. Inntak av elever - grunnskole Skolen skal påse at elever som tas inn har rett til grunnskoleopplæring. Skolen kan kun tilby undervisning og motta tilskudd for elever som de er godkjent for etter friskolelova. Retten og plikten til grunnskoleopplæring varer til eleven har fullført det tiende skoleåret, jf. friskolelova 3-3 andre ledd. En kommune kan etter søknad velge å la en elev gå et ekstra år i grunnskolen dersom det i det enkelte tilfelle virker hensiktsmessig. Vedtak fra kommunen må foreligge for at skolen kan ta inn en elev til et ekstra skoleår. I økonomiforskrift til friskolelova fremgår det av 13 andre ledd at det i grunnskolen kun utbetales tilskudd til helårselever. Private grunnskoler med tilskudd etter friskolelova kan ikke ta inn deltidselever. Vi henviser for øvrig til friskolelova 3-1 og rundskriv Udir «Inntak av elever til private skoler med rett til statstilskudd, som ligger på våre nettsider. 8. Inntak av elever og vurdering av elevens rett videregående skole Skolen skal påse at alle elever som tas inn har rett til videregående opplæring i en skole godkjent etter friskolelova. Skolen må eventuelt ta kontakt med elevens hjemfylke for å få avklart om eleven oppfyller vilkårene for inntak. Det er viktig å informere eleven om at dersom han/hun har brukt opp retten sin til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1 eller 4A-3, kan han/hun ikke være elev ved skolen. Dette selv om eleven ikke har fullført utdanningsprogrammet vedkommende er tatt inn på. Skoler godkjent etter friskolelova 2-1 andre ledd bokstav f) «særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede» må følge reglene i forskrift til friskolelova kapittel 9 A, se særlig 9A-5 om dokumentasjon av funksjonshemmingen til eleven. En videregående skole godkjent etter friskolelova kan kun tilby opplæring til elever som er tatt inn ved skolen på bakgrunn av rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1 første, tredje, fjerde, femte og ellevte ledd eller 4A-3. Skoler omtalt i forskriften til friskolelova 11-1 har egne regler for inntak av voksne elever uten rett til videregående opplæring. All annen rett som fylkeskommunen gir elevene i sitt hjemfylke, kan ikke tas ut i en friskole, og det er derfor viktig at skolen undersøker hvilken rett den enkelte elev har. 7

8 Dersom fylkeskommunen har gitt en elev en rett utover det som følger av opplæringsloven 3-1 første ledd, må hjemmelen for opplæringsretten fremgå slik at skolen kan vurdere om eleven kan tas inn eller ikke. Dersom eleven ikke kan dokumentere at han/hun har rett til videregående opplæring som kan tas ut i en skole godkjent etter friskolelova, kan ikke skolen ta inn eleven. Utdanningsdirektoratet utbetaler ikke tilskudd for elever som er tatt inn og tilbys opplæring ut over regelverket. Som hovedregel kan skolen ikke gi opplæring til en elev i et fag han/hun allerede har bestått og der det er gitt en sluttvurdering. Sluttvurderingen skal da følge eleven helt frem til kompetansebevis/vitnemål. Vær oppmerksom på at en elev kan ha brukt opp retten i et fag selv om det ikke er fullført og bestått. Elever som vil ta faget på nytt må gjøre dette som privatist med mindre eleven har foretatt et gyldig omvalg og unntak som nevnes under kan legges til grunn. Det er ikke mulig å annullere karakterer utover det som fremkommer i forskrift til friskolelova 3-35, annullering av eksamen Skoler godkjent etter friskolelova kan ikke tilby opplæring i deler av fag til elever. Alle, også voksne elever, må ta hele fag. De enkeltfag eleven mottar opplæring i må være i henhold til gjeldende fag- og timefordeling for utdanningsprogrammet/programområdet eleven er tatt inn på og det skolen er godkjent for å tilby. Utvidet rett på bakgrunn av vedtak om spesialundervisning Frittstående skoler kan ta inn elever som har fått inntil to år ekstra videregående opplæring på bakgrunn av vedtak om spesialundervisning, jf. friskolelova 3-6, jf. opplæringsloven 3-1 femte ledd, jf. opplæringsloven 5-1. Skolen må kunne fremlegge vedtak/dokumentasjon fra hjemfylket for elever som tar ut mer enn tre år opplæringstid i videregående skole. Opplæringen skal skje i henhold til enkeltvedtaket som er fattet. Utvidet rett etter omvalg Frittstående skoler kan ta inn elever som har fått utvidet rett etter omvalg som følger av opplæringsloven 3-1 fjerde ledd. Omvalg betyr bytte av utdanningsprogram, eller bytte av programområde innenfor samme utdanningsprogram. Det er ikke omvalg å ta samme Vg1, Vg2 eller Vg3 en gang til. En elev som har fått innvilget søknad om omvalg kan velge mellom å ta et eller flere fellesfag på nytt, eller å søke om godkjenning av faget etter forskrift til opplæringsloven Dette følger av forskriften 3-17a. Elever som velger å ta faget på nytt som elev skal følge den ordinære opplæringen i faget. Eleven må bestemme seg før skoleåret begynner om den vil ta faget på nytt. Det er kun fellesfag som kan tas på nytt som elev, ikke programfag. Eleven skal som hovedregel regnes som fulltidselev ved inntak. Når det gjelder tilskudd er det regelverket i økonomiforskriften som gjelder. Det betyr at eleven er å regne som tilskuddsberettiget deltidselev dersom denne ikke har fullt årstimetall på bakgrunn av valget som vist til over. Det må fremgå av inntaksvedtaket om eleven er heltids- eller deltidselev. Utvidet rett som ikke kan tas ut i friskole Enkelte fylkeskommuner gir elever det de kaller «fullføringsrett». Dette innebærer at en elev kan fullføre sin videregående opplæring selv om hun/han har brukt opp sin rett etter opplæringsloven 3-1. Dette er en rettighet eleven bare kan ta ut i en av fylkeskommunenes egne skoler. En elev som har fått vedtak om fullføringsrett kan ikke ta ut denne retten ved en frittstående videregående skole. 8

9 Utsatt rett Frittstående skoler kan ta inn elever som har fått et vedtak om utsatt rett jf. opplæringsloven 3-1 tredje ledd, av fylkeskommunen. Skolen må innhente dokumentasjon som viser hvor mye av retten eleven har brukt før avbruddet. Fag der eleven har brukt opp sin rett En skole godkjent etter friskolelova kan ikke gi opplæring i fag der eleven har brukt opp retten. Dette gjelder i alle tilfeller der eleven har fullført og bestått et fag, men også i enkelte tilfeller der faget ikke er fullført og bestått, men eleven har mottatt opplæring. Dette gjelder også elever som etter vedtak fra fylkeskommunen har fått innvilget såkalt «fullføringsrett» til videregående opplæring. Skolen må eventuelt ta kontakt med elevens hjemfylke for å få avklart om eleven oppfyller vilkårene for inntak i en skole godkjent etter friskoleloven, og i hvilket omfang opplæringsretten allerede kan være brukt opp. Elever på ungdomstrinnet Elever på ungdomstrinnet som tar fag på videregående nivå, mister ikke retten til å ta det samme faget om igjen. Elever må allerede før skoleåret begynner bestemme om han eller hun ønsker å ta faget på nytt som elev. Eleven kan ikke velge hvilken karakter som skal stå på vitnemålet. Regelverket for omregning til deltidselever gjelder også for elever som har tatt vgs-fag på ungdomstrinnet. Voksne elever uten rett Skoler for funksjonshemmede, og de andre skolene som er nevnt i forskriften 11-1, kan ta inn voksne søkere uten rett til videregående opplæring. I friskolelova blir det brukt en annen definisjon for voksen begrepet enn i opplæringsloven. Alle elever som har brukt opp sin rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1, er å anse som voksne. Dette uavhengig av alder. Regler for inntak og opplæringstilbud gjelder også for voksne elever (med og uten rett). Voksne elever realkompetansevurdering heltid/deltid Voksne elever, med og uten rett til videregående opplæring, må realkompetansevurderes av fylkeskommunen før skolen kan ta inn eleven. Dette gjelder også skoler særskilt godkjent for funksjonshemmede. Ingen skoler eller elever er altså unntatt fra dette. Det er realkompetansevurderingen som avklarer hvilke fag eleven kan ta. Elever som på bakgrunn av realkompetansevurderingen får redusert omfanget av opplæringen er å anse som en deltidselev. Disse skal rapporteres som deltidselever og tilskudd skal beregnes etter regelverket for deltidselever i økonomiforskriften 13. Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 og Vg4 Heltid/deltid Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram kan etter Vg1 og Vg2 ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Dette programområdet skal inneholde minst 841 timer, og det går frem av fag- og timefordelingen i vedlegg til rundskriv Udir punkt hvordan disse timene skal fordeles på fag; 281 timer norsk, 140 timer matematikk, 84 timer naturfag, 140 timer historie, 56 timer kroppsøving og 140 timer programfag fra studiespesialiserende utdanningsprogram. Det er en forutsetning at opplæringen er organisert i fellesfag og programfag slik det er fastsatt i fag- og timefordelingen og i den enkelte læreplanen. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som går frem av læreplanene i fellesfag og felles programfag. Påbygging til generell studiekompetanse etter Vg1 og Vg2 rapporteres til WIS med kode PBPBY3---. Elever som ikke følger fag- og timefordelingen som gjelder for generell studiekompetanse etter Vg1 og Vg2 kan ikke rapporteres inn under koden PBPBY

10 Elever som ikke er tatt inn på riktig grunnlag (Vg1 og Vg2 yrkesfag) kan ikke rapporteres inn under koden PBPBY3---. Elever som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring kan ta Vg4 påbygging til generell studiekompetanse. I utgangspunktet er det skoler godkjent for påbygging til generell studiekompetanse og som samtidig har anledning til å ta inn voksne uten rett (jf. forskrift til friskoleloven) som kan ta kan ta inn elever og tilby påbygging til generell studiekompetanse Vg4. Det må foreligge en realkompetansevurdering av elevene før inntak. I tillegg gjelder også følgende: De som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring innen utgangen av det året de fyller 24 år, har etter søknad rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse (Vg4). Retten gjelder kun de som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere. Skoler som tar inn elever og tilbyr slik opplæring må kunne dokumentere at slik rett er innvilget og at eleven oppfyller kravene som stilles til både alder og år for bestått fag- og yrkesopplæring. Vg4 påbygging til generell studiekompetanse skal totalt inneholde minst 645 timer, og det går frem av fag- og timefordelingen i vedlegg til rundskriv Udir punkt hvordan disse timene skal fordeles på fag; 281 timer norsk, 140 timer matematikk, 84 timer naturfag og 140 timer historie. Den nye retten innebærer kun at man har rett til påbygging til generell studiekompetanse, det igjen innebærer at man ikke kan ta fag utover det som er nevnt over. Alle elever ved Vg4 påbygging skal rapporteres som deltidselever og regnes opp mot årstimetallet for påbygging Vg3, 841 timer. En slik Vg4-elev er å regne som 645/841 = 0,77 elev. Påbygging til generell studiekompetanse Vg4 rapporteres til WIS med kode PBPBY4YK-. Elever som ikke følger fag- og timefordelingen som gjelder for generell studiekompetanse bestått fag- og yrkesopplæring kan ikke rapporteres inn under koden PBPBY4YK---. Elever som ikke er tatt inn på riktig grunnlag kan ikke rapporteres inn under koden PBPBY4YK---. Skolene må ha en egen godkjenning for å tilby påbygging til generell studiekompetanse. 9. Lovlig opphold Det er et vilkår for rett til videregående opplæring at søkeren har lovlig opphold i landet. Ungdom som oppholder seg lovlig i lander i påvente av å få avgjort søknad om oppholdstillatelse, har likevel bare rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1 når de er under 18 år og det er sannsynlig at de skal være i Norge i mer enn tre måneder. De som oppholder seg lovlig i landet i påvente av å få avgjort søknad om oppholdstillatelse, og som fyller 18 år i løpet av et skoleår, har rett til å fullføre påbegynt skoleår. For de som får avslag på søknaden om oppholdstillatelse, gjelder retten til videregående opplæringsloven 3-1 fram til dato for endelig vedtak. 10

11 10. Melding om inntak av elever og utmelding av elever Grunnskole: Ved inntak og utmelding av elever skal det sendes melding til elevens hjemkommune jf. friskolelova 3-1. Opplysninger om navn og adresse på eleven, dato for opptak, slutt og hjemsted skal være med i meldingen. Utdanningsdirektoratet og fylkesmannen skal ikke ha melding om inntak og utmelding av elever. Videregående skole: Jf. friskolelova 3-1 fjerde ledd skal skolen ved inntak og utmelding av elever sende melding til elevens hjemfylke. Opplysninger om eleven, dato for opptak, slutt og hjemsted skal være med i meldingen. Skolen skal også melde fra til hjemfylket om behovet for læreplass når eleven er tatt inn på videregående trinn 2. Utdanningsdirektoratet og fylkesmannen skal ikke ha melding om inntak og utmelding av elever. 11. Veiledning for registrering av elever med spesialundervisning Regler for registrering av spesialundervisning: Eksempler på registrering av spesialundervisning finner dere her: Tilskuddssatser Informasjon om gjeldende satser og beregningen av disse ligger på nettsidene til Utdanningsdirektoratet med følgende adresse: Kapittel 9A forskrift til friskolelova omhandler blant annet tilskuddsatser for skoler som driver særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede. Det benyttes følgende to satser: a) en sats for nokså ressurskrevende elever b) en sats for særlig ressurskrevende elever Hver skole får tilskudd basert på en av disse satsene. Det vises til 9A-2 og 9A-3 for ytterligere omtale av hva som ligger i begrepene sats for nokså- og særlig ressurskrevende elever. Tilskudd til husleieutgifter Enkelte skoler mottar tilskudd til husleieutgifter, vi viser til retningslinjene for tilskuddsordningen punkt 3.2: 11

12 Med hjemmel i den tidligere friskolelova, 26, 2. og 3. ledd bokstav b kunne grunnskoler og videregående skoler for funksjonshemmede etter søknad få statstilskudd til investeringsutgifter. Denne bestemmelsen er ikke videreført i friskolelova. Imidlertid beholder frittstående skoler for funksjonshemmede tilskudd til husleieutgifter frosset på kostnadsnivået i 2003, jf. Innst. O. nr. 80 ( ). 13. Tidspunkt for elevtelling når det ikke er undervisning på telledato Økonomiforskriften 15 viser til telledatoene 1. oktober og 1. april. Dersom datoen for elevtelling kommer i konflikt med ferie eller annen form for undervisningsfri ved skolen skal følgende gjelde: Dersom skolen ikke har undervisning 1. april, skal skolen oppgi tilskuddsberettiget elevtall den siste skoledagen før 1. april. Dersom skolen ikke har undervisning 1. oktober skal skolen oppgi tilskuddsberettiget elevtall den siste skoledagen før 1. oktober. Utdanningsdirektoratet bruker henvisningene og datoene 1. oktober og 1. april fra økonomiforskriften i sine brev og veiledninger, da avvikene knyttet til telledato vil variere fra år til år og fra skole til skole. 14. Krav til dokumentasjon av elevens funksjonshemming Skolen har ansvaret for at elevene som blir tatt inn har den type lærevansker som skolen får tilskudd etter jfr. forskriften 9A-2 og 9A-3. Skolen skal sørge for dokumentasjon av diagnosen og/eller en vurdering av behovet til søkeren for å få et tilrettelagt opplæringstilbud. En kompetent instans utenfor skolen skal gi denne dokumentasjonen jfr. Forskrift til friskolelova 9A Saksgang/saksforberedelse frem til enkeltvedtak/ oppgjørsbrev Skolene er gjennom regelverk, retningslinjer og tilskuddsbrev informert om og kjent med hva som til enhver tid er grunnlag for beregning og utbetaling av tilskudd. Gjennom dette er det også kjent for skolene at det kan forekomme justeringer i grunnlaget for beregning av tilskudd, og at dette kan gi variasjoner i utbetalt beløp gjennom et semester. Det følger av økonomiforskrift til friskolelova at statstilskudd blir utbetalt på grunnlag av prognose fram til rapportering av faktisk elevtall foreligger. Dersom faktisk elevtall er lavere enn prognosen, skal for mye utbetalt statstilskudd betales tilbake til Utdanningsdirektoratet. Skolen skal tilbakebetale uten oppfordring. Arbeidet med utbetaling av statstilskudd, justering av statstilskudd og tilbakebetaling av tilskudd på grunnlag av feil prognose inngår som en del av arbeidet med tilskuddsutbetaling. Oppfølgingen er ikke å anse som avgjørelser som er av avgjørende betydning for skolens rettigheter eller plikter, jf. forvaltningsloven 2 bokstav b. Tilbakebetaling av tilskudd som omfattes av økonomiforskriften 6 skal dermed ikke regnes som et enkeltvedtak. Grunnlag for beregning og utbetaling av tilskudd frem til elevtelling er som følger: Januar elevtall 1.10 for grunnskole/elevtallsprognose for vgs. 12

13 Februar elevtall 1.10 for grunnskole/elevtallsprognose for vgs. Mars elevtall 1.10 for grunnskole/elevtallsprognose for vgs. April elevtall 1.10 for grunnskole/elevtallsprognose for vgs. Mai elevtall 1.10 for grunnskole/avregning etter rapportert tilskuddsberettiget elevtall for vgs. Juni elevtall 1.10 for grunnskole/rapportert, eventuelt justert tilskuddsberettiget elevtall for vgs. Juli elevtallsprognose August elevtallsprognose September - elevtallsprognose Oktober elevtallsprognose November avregning etter rapportert tilskuddsberettiget elevtall Desember rapportert, evt. justert tilskuddsberettiget elevtall Elevtallsprognosen bør ligge så nær opptil faktisk tilskuddsberettiget elevtall som mulig. Det er skolens ansvar å melde inn endringer i elevtallsprognose frem mot elevtelling. Det beregnes og utbetales kun tilskudd for elever som vurderes som tilskuddsberettiget etter regelverket. Skolen vil få forhåndsvarsel (forvaltningslovens 16) og mulighet til å uttale seg i saken dersom Utdanningsdirektoratet vurderer en elev som ikke tilskuddsberettiget. Før elevtallsrapportering: Hva skjer dersom skole endrer til høyere elevtallsprognose underveis i perioden? Tilskudd beregnes etter ny prognose og avregnes ved første mulighet. Det betyr at skolen får etterbetalt tilskudd beregnet etter ny høyere prognose den påfølgende utbetalingen. Hva skjer dersom skolen endrer til lavere elevtallsprognose underveis i perioden? Tilskudd beregnes etter ny prognose og avregnes ved første mulighet. Det betyr at skolen får redusert den påfølgende utbetalingen av tilskudd. Hva skjer dersom endret elevtallprognose i perioden gir skolen beregnet «skyldig/ negativt» tilskudd? Dersom skolen reduserer elevtallsprognosen vesentlig i perioden, kan skolen ha fått beregnet og utbetalt for mye tilskudd. Skolen skal betale tilbake for mye mottatt tilskudd uten oppfordring. Skolen må ta kontakt med Utdanningsdirektoratet for å få fullstendig tilbakebetalingsinformasjon. Andre justeringer av elevtallsprognose frem mot elevtelling Dersom Utdanningsdirektoratet på annen måte blir kjent med at det er stort avvik mellom skolens innmeldte elevtallsprognose og faktisk elevtall, vil dette bli justert underveis. Utdanningsdirektoratet vil i enkelte tilfeller kunne be skolen sannsynliggjøre det vi vurderer som en unormalt høy elevtallsprognose ved oppstart av nytt skoleår/semester. Etter elevtallsrapportering Hva skjer dersom skolen rapporterer høyere faktisk elevtall enn elevtallsprognose? Tilskudd beregnes etter rapportert elevtall og avregnes ved første mulighet. Det betyr at skolen får etterbetalt tilskudd etter nytt og høyere elevtall den påfølgende utbetalingen. Hva skjer dersom skolen rapporterer lavere faktisk elevtall enn elevtallsprognose? 13

14 Tilskudd beregnes etter rapportert elevtall og avregnes ved første mulighet. Det betyr at skolen får redusert utbetaling av tilskudd den påfølgende utbetalingen. Hva skjer dersom elevtallsrapporteringen gir skolen beregnet «skyldig/negativt» tilskudd? Dersom det er vesentlig avvik mellom elevtallsprognosen og rapportert elevtall, kan skolen ha fått beregnet og utbetalt for mye tilskudd. Skolen skal tilbake for mye mottatt tilskudd uten oppfordring. Skolen må ta kontakt med Utdanningsdirektoratet for å få fullstendig tilbakebetalingsinformasjon. Fastsettelse av tilskuddsberettiget elevtall for perioden Etter elevtallsrapportering skal endelig tilskuddsberettiget elevtall for perioden fastsettes. Denne fastsettelse av tilskuddsberettiget elevtall og tilhørende beregning av statstilskudd er å regne som et enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler. Enkeltvedtak om elevtall og tilskudd formidles til skolene gjennom brev, som oftest i form av oppgjørsbrev vår og høst. Skolenes rapporterte tilskuddsberettigede elevtall er utgangspunktet for Utdanningsdirektoratets enkeltvedtak. Forvaltningsloven stiller krav til blant annet forhåndsvarsling og partenes rett til å uttale seg før det fattes enkeltvedtak. Forvaltningsloven 16 første ledd (forhåndsvarsling) sier: «Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist.» Når enkeltvedtaket samsvarer med skolens elevtallsrapportering Vi vurderer det slik at innrapportering av tilskuddsberettiget elevtall høst og vår er å anse som skolens uttalelse i saken, og at det ikke er behov for ytterligere varsel før enkeltvedtak/ oppgjørsbrev utarbeides. Når enkeltvedtaket ikke samsvarer med skolens elevtallsrapportering I retningslinjene punkt 4.1 beskrives tilskuddsforvalters (Utdanningsdirektoratet) oppgaver knyttet til oppfølging og kontroll av blant annet skolenes elevtallsrapportering. Tilskuddsforvalter skal: Kontrollere at elevtallet og skolene innrapporterer ligger innenfor godkjenningen og at elevtallet er riktig fordelt på utdanningsprogram Foreta en generell formalia- og rimelighetskontroll av elevtallsrapportering og attestasjoner fra revisor. Utdanningsdirektoratet foretar kontroller og stikkprøver knyttet til skolenes rapportering. Våre kontroller kan avdekke forhold knyttet til elevtall og statstilskudd også etter at vedtak er fattet og oppgjørsbrev formidlet til skolen. Dersom vi finner grunn til å be om utdypende informasjon for å avklare om en elev er å regne som tilskuddsberettiget, tar vi direkte kontakt med den enkelte skole. Vi vurderer en slik henvendelse fra direktoratet til å være et forhåndsvarsel etter forvaltningsloven 16. Skolen vil få anledning til å uttale seg i saken. Skolens tilbakemelding/dokumentasjon eller mangel på sådan legges til grunn for direktoratets vurdering. Dersom skolen ikke kan belyse/dokumentere saken nok til at direktoratet vurderer eleven som tilskuddsberettiget, vil det ikke beregnes og utbetales 14

15 tilskudd for eleven. Dette vil fremkomme i oppgjørsbrevet/enkeltvedtaket. Et slikt vedtak kan inneholde krav om tilbakebetaling av tilskudd. 16. Beregning av tilskudd for grunnskoler for funksjonshemmede Beregning av elevtilskudd Endelig statstilskudd for hele skoleåret fastsettes på grunnlag av faktisk tilskuddsberettiget elevtall per 1. oktober. Tilskuddsberettiget elevtall multipliseres med gjeldende sats, jf. friskolelova 6-1. Statstilskuddet beregnes for et halvt år om gangen. Frittstående grunnskoler med tilskudd etter friskolelova kan ikke ta inn deltidselever. Det er et vilkår at elevene har fulgt den godkjente opplæringen, jf. friskolelova 2-3, og at dette kan dokumenteres. Grunnlaget for å beregne tilskudd er antall helårselever som faktisk har fulgt opplæringen, jf. økonomiforskriften 15 første ledd. Beregning av husleietilskudd Tilskuddet er fast og utbetales månedlig sammen med det elevtilskuddet. 17. Statstilskuddet for grunnskolene våren 2016 (skoleåret 2015/2016) Skolens innrapporterte elevtall pr. 1. oktober 2015 legges til grunn for beregning og utbetaling av tilskudd i perioden januar-juni. 18. Statstilskuddet for grunnskolene høsten 2016 (skoleåret 2016/2017) Skolens innrapporterte elevtallsprognose for høsten 2016 legges til grunn for beregning og utbetaling av tilskudd i perioden juli-oktober. Endelig statstilskudd for høsten fastsettes på grunnlag av faktisk tilskuddsberettiget elevtall pr.1. oktober Vi gjør spesielt oppmerksom på at skolen umiddelbart skal melde fra dersom faktisk elevtall endrer seg vesentlig fra elevtallsprognosen. Utdanningsdirektoratet vil justere videre utbetalinger, eventuelt be om tilbakebetaling av for mye utbetalt statstilskudd Det henvises for øvrig til punkt 17 nedenfor, om rapportering av elevtall og elevtallsprognoser. 19. Rapportering av elevtall og elevtallsprognoser grunnskole Regelverk for rapportering av elevtall følger av økonomiforskriften og retningslinjene for ordningene. I april skal de frittstående grunnskolene rapportere inn elevtallsprognoser for kommende høst. Grunnskolene skal rapportere skolens tilskuddsberettigede elevtall pr. 1. oktober hvert år (vil gjelde for hele skoleåret). Rapportering skal skje elektronisk via Tavla. Elevtall og særattestasjon skal være bekreftet av statsautorisert eller registrert revisor, jf. 16 og 17 i økonomiforskriften. 15

16 Styret plikter å gjøre revisor kjent med friskolelova, forskrifter gitt med hjemmel i loven, forutsetningene for godkjenningen og dette brevet, jf. 18 i økonomiforskriften. Det er elevtallsrapporteringen som danner grunnlag for beregning av statstilskuddet. Dersom Utdanningsdirektoratet ikke mottar denne rapporteringen, vil vi ikke ha grunnlag for utbetaling av statstilskuddet. Elevtallsprognosen danner grunnlag for utbetaling av statstilskuddet for perioden julioktober. Skoler som ikke melder inn elevtallsprognose må regne med forsinkelser i utbetaling ved oppstart av utbetaling for nytt skoleår. I Tavla skal skolene kun rapportere elevtall i henhold til regelverket. Det er kun elever som faktisk har fulgt opplæringen 1. oktober, som er godkjent som tilskuddsberettiget etter friskolelova. Skolene kan ikke gi tilbud utover det elevtall skolen er godkjent for, jf. forutsetningene for godkjenningen. Retten og plikten til grunnskoleopplæring varer til eleven har fullført det tiende skoleåret, jf. friskolelova 3-3 andre ledd. En kommune kan etter søknad velge å la en elev gå et ekstra år i grunnskolen dersom det i det enkelte tilfelle virker hensiktsmessig. Vedtak fra kommunen må foreligge for at skolen kan ta inn en elev til et ekstra skoleår. 20. Trekk- og korreksjonsordningen for private grunnskoler i Norge viktig rapportering av elevenes hjemkommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretar et trekk i rammetilskuddet til de kommuner og fylkeskommuner som har elever i frittstående skoler med tilskudd etter friskolelova. De frittstående grunnskolene i Norge skal i denne sammenheng rapportere hvilke kommuner de har elever fra. Elevene som rapporteres inn her skal tilsvare det antall elever som skolen får statstilskudd for, jf. elevtallsrapporteringen Opplysningene gir grunnlag for korreksjon i inntektssystemet for kommunesektoren. Rapporteringen vil skje elektronisk, på samme måte som de siste årene. Det vil bli utsendt nærmere orientering for vårens innsamling. For innsamlingen våren 2017 anbefaler vi dere å lagre skolens elevdata pr på en egen fil i påvente av innsamlingen. Følgende opplysninger vil bli etterspurt: Fødselsnummer (11 siffer), elevens navn, postadresse, postnummer, poststed, kommunenummer og kommunenavn. Feil og unøyaktigheter i skolens individdata kan medføre feil trekk for den enkelte kommune. 21. Beregning av tilskudd for videregående skoler for funksjonshemmede Beregning av elevtilskudd Endelig statstilskudd fastsettes på grunnlag av faktisk tilskuddsberettiget elevtall per 1. april og 1. oktober. Tilskuddsberettiget elevtall multipliseres med gjeldende sats, jf. friskolelova 6-1. Statstilskuddet beregnes for et halvt år om gangen. 16

17 Det er et vilkår at elevene har fulgt den godkjente opplæringen, jf. friskolelova 2-3, og at dette kan dokumenteres. Grunnlaget for å beregne tilskudd er antall helårselever som faktisk har fulgt opplæringen, jf. økonomiforskriften 15 første ledd. For videregående skoler for funksjonshemmede elever gjelder følgende: Dersom antall tilskuddsberettigede elever pr. 1.4 er lavere enn det var 1.10, blir høsten elevtall lagt til grunn ved fastsetting av tilskuddet for våren. Helårselev En helårselev i videregående er en elev som minst har et årstimetall som gjelder for tilsvarende offentlige videregående programområde ellers skolens godkjente utdanningsprogram/ programområde. Eleven må følge fag- og timefordelingen som gjelder. Dette gjelder også for elever som har vedtak om spesialundervisning fra hjemfylket og/eller har fått innvilget utvidet opplæringstid som kan tas ut i frittstående skole. De er kun å regne som heltidselever dersom de får det samme timetallet som tilsvarer timetallet for utdanningsprogrammet eleven går på. Deltidselev Deltidselev er en elev som er tatt inn til mindre/annen opplæring enn det som er fastsatt som full tid i det aktuelle utdanningsprogrammet på Vg1 eller programområdet på Vg2 eller Vg3 etter læreplanverket. Deltidselever kan være tatt inn til ett eller flere fag. Det kan være ulike årsaker til at en elev ikke mottar opplæring i alle fag etter fag- og timefordelingen. Disse elevene er å anse som deltidselever når det gjelder beregning av tilskudd, jf. økonomiforskriften 13. For deltidselever skal det gjøres en omregning til helårselever i forhold til programområdets/ kursets årstimetall. Denne omregningen skal vises og dokumenteres pr. elev ved rapportering av elevtall 1. april og 1. oktober. Skolen må kontrollere at heltidsandel for tilskuddsberegning blir korrekt for sine deltidselever. Vær spesielt oppmerksom på å beregne korrekt deltidsandel for elever med vedtak om spesialundervisning eller elever som har fått innvilget utvidet opplæringstid fra hjemfylket. Vær også spesielt oppmerksom på elever som ikke tar alle fag (f.eks. fremmedspråk), elever som forskyver timer/fag mellom trinnene, elever som tar fag fra videregående allerede i ungdomsskolen, eller elever som har tatt «overskuddstimer» ved andre skoler før de tas inn til friskolen. Deltidselever og rapportering til WIS/Innsamlingsportalen Deltidselever (elever som ikke følger programområdets fag- og timefordeling) skal markeres/rapporteres som deltidselever i Innsamlingsportalen. På grunnlag av elevens programområde og rapporterte fag/timer vil systemet automatisk lage en oversikt som viser elev og tilskuddsberettiget andel. Dette dokumentet kan skolen benytte som dokumentasjon for sine deltidselever. Skolen må kontrollere at beregnet andel stemmer med det faktiske timetall eleven har. Skolen må til enhver tid også ta hensyn til tidligere års timetall/heltid/deltid for hver enkelt elev dersom dette vil kunne ha innvirkning på tilskuddsberettiget andel. 17

18 Vi gjør oppmerksom på at det benyttes andre definisjoner av heltids-, deltids- og fulltidselever i opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven. Beregning av husleietilskudd Tilskuddet er fast og utbetales månedlig sammen med elevtilskuddet. Se ytterligere informasjon under punkt 10. (De som har både grunn- og videregående skole får husleietilskudd utbetalt sammen med elevtilskuddet for grunnskolen). Beregning av tilskudd til gratis læremidler Det beregnes et foreløpig tilskudd basert på skolens elevtallsprognose for høsten Skolen mottar en a konto utbetaling med en andel på ca. 70 % ved skolestart høsten Tilskudd vil bli endelig beregnet og avregnet etter elevtelling pr. 1. oktober Statstilskuddet for videregående skoler våren 2016 (skoleåret 2015/2016) Skolene rapporterte høsten 2015 elevtallsprognose for våren Denne legges til grunn for beregning og utbetaling av tilskudd i perioden januar-april. Endelig statstilskudd for våren 2016 fastsettes på grunnlag av faktisk tilskuddsberettiget elevtall per 1. april Det gjøres endelig vedtak om tilskudd for perioden januar-juni etter at revisorattestasjon for elevtall per 1. april 2016 er mottatt og godkjent. For videregående skoler for funksjonshemmede elever gjelder følgende: Dersom antall tilskuddsberettigede elever pr er lavere enn det var , blir høsten elevtall lagt til grunn ved fastsetting av tilskuddet for våren Statstilskuddet for videregående skoler høsten 2016 (skoleåret 2016/2017) Skolen skal våren 2016 rapportere elevtallsprognose for høsten Denne legges til grunn for beregning og utbetaling av tilskudd i perioden juli-oktober. Endelig statstilskudd for høsten fastsettes på grunnlag av faktisk tilskuddsberettiget elevtall per 1. oktober Det gjøres endelig vedtak om tilskudd for perioden juli-desember etter at revisorattesterte oppgaver over elevtall per 1. oktober 2016 er mottatt og godkjent. 24. Rapportering av elevtall og elevtallsprognoser videregående skole Regelverk for rapportering av elevtall følger av økonomiforskriften og retningslinjer for ordningen. Vi gjør spesielt oppmerksom på at skolen umiddelbart skal melde fra dersom faktisk elevtall endrer seg vesentlig fra elevtallsprognosen. Utdanningsdirektoratet vil justere videre utbetalinger. For mye mottatt statstilskudd skal betales tilbake uten oppfordring. Videregående skoler skal rapportere tilskuddsberettiget elevtall per 1. april og per 1. oktober hvert år. Dersom det ikke er undervisning ved skolen 1. april eller 1. oktober, er siste skoledag før dato for elevtelling. Videregående skoler skal samtidig med rapportering av elevtall melde inn elevtallsprognoser for neste semester. 18

19 Rapporteringene skal skje via Innsamlingsportalen (WIS) og Tavla (tilskuddsberettiget elevtall til Udir. Skolen vil motta nærmere informasjon om dette før elevtellingstidspunkt. Elevtall og særattestasjon skal være bekreftet av statsautorisert eller registrert revisor, jf. 16 og 17 i økonomiforskriften. Styret plikter å gjøre revisor kjent med friskolelova, forskrifter gitt med hjemmel i loven, forutsetningene for godkjenningen og dette brevet, jf. 18 i økonomiforskriften. Det er elevtallsrapportering som danner grunnlag for beregning av statstilskuddet. Dersom Utdanningsdirektoratet ikke mottar rapportering fra skolen og særattestasjon fra revisor, vil man ikke ha grunnlag for utbetaling av statstilskudd. Det er elevtallsprognosen som danner grunnlag for utbetalinger hvert nytt semester. Husk at dette må rapporteres inn med samme frister som for ordinær elevtelling. Skoler som ikke melder inn elevtallsprognose må regne med forsinkelser i utbetaling ved oppstart av nytt semester. I Tavla skal skolene kun rapportere tilskuddsberettiget elevtall i henhold til regelverket. Det er kun elever som faktisk har fulgt opplæringen, som er godkjent som tilskuddsberettiget etter friskolelova. Det er kun elever som er tatt inn etter gjeldende regelverk som kan regnes som tilskuddsberettiget. 25. Gratis læremidler i videregående opplæring Satsene til skoler for funksjonshemmede er ikke basert på KOSTRA-tall, og skolene får derfor fortsatt øremerket tilskudd til læremidler. I tilskuddsordningen er det tatt hensyn til at læremiddel har en gjennomsnittlig levetid på tre år. Tilskuddet beregnes slik: (antall elever x sats per elev) x 1/3 forventet levetid = tilskuddsbeløp Følgende satser gjelder per elev 2016: Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram sats pr. elev kr 5 000,- Elever på studieforberedende utdanningsprogram sats pr. elev kr 6 700,- Satsen pr. elev inkluderer skoleeiers utgifter til administrasjon av ordningen. Med studieforberedende utdanningsprogram menes studiespesialisering, idrettsfag og musikk, dans og drama. Øvrige utdanningsprogram er yrkesfaglige. 26. Utbetaling av tilskudd Enkelte skoler er tilskuddsberettiget til flere typer tilskudd, eksempelvis både grunn- og videregående skoler eller både ordinær skole og skole for funksjonshemmede. Utdanningsdirektoratet foretar separate utbetalinger for hver tilskuddsordning i henhold til de føringer som er gitt i statsbudsjettet. Det betyr at skoler som er tilskuddsberettiget til flere typer tilskudd mottar en utbetaling per måned per ordning/type tilskudd. Utbetaling av elevtilskudd Utbetaling av tilskudd skal skje til skolens bankkonto innen den 10. i hver måned. Skolen mottar første utbetaling for nytt skoleår i juli. 19

Statsbudsjettet 2016 kapittel 228 post 71 og 74 - statstilskudd for frittstående videregående skoler i Norge og utlandet.

Statsbudsjettet 2016 kapittel 228 post 71 og 74 - statstilskudd for frittstående videregående skoler i Norge og utlandet. Statsbudsjettet 2016 kapittel 228 post 71 og 74 - statstilskudd for frittstående videregående skoler i Norge og utlandet. Vedlegg til tilskuddsbrev. Innhold 1. Forvaltning av tilskuddsordningen... 3 2.

Detaljer

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede Vår saksbehandler: Trine Ytre-Arna Direkte tlf: 23 30 13 64 E-post: tya@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 11.03.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/415 Deres referanse: Private skoler i Norge for funksjonshemmede

Detaljer

Tavla Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - grunnskoler

Tavla Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - grunnskoler E-post: post@udir.no Tavla Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - grunnskoler Tavla er Utdanningsdirektoratets elektroniske løsning der de frittstående grunn- og videregående skolene skal

Detaljer

Innhenting av elevdata for frittstående videregående skoler

Innhenting av elevdata for frittstående videregående skoler Innhenting av elevdata for frittstående videregående skoler Udir innhenter informasjon om elever, programområder og fag i videregående opplæring for skoleåret 2016/2017 ARTIKKEL SIST ENDRET: 24.08.2016

Detaljer

Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - grunnskoler

Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - grunnskoler E-post: tilskuddsportalen@udir.no Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - grunnskoler Følgende skoler skal rapportere elevtellinger og prognoser elektronisk i Tilskuddsportalen:

Detaljer

Elevtelling 1. april 2013 for private videregående skoler i Norge og i utlandet

Elevtelling 1. april 2013 for private videregående skoler i Norge og i utlandet Saksbehandler: Trine Ytre-Arna Vår dato: 12.3.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/610 Deres referanse: Private videregående skoler i Norge og i Utlandet Elevtelling 1. april 2013 for private videregående

Detaljer

Elevtelling 1. april skoler godkjent etter voksenopplæringsloven

Elevtelling 1. april skoler godkjent etter voksenopplæringsloven Saksbehandler: Trine Ytre-Arna Vår dato: 12.3.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/611 Deres referanse: Private skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4 Elevtelling 1. april 2013 - skoler

Detaljer

Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler

Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler I denne artikkelen redegjør vi for reglene som gjelder inntak til videregående friskoler og hvilken dokumentasjon som kreves dersom

Detaljer

Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av prognoser private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven

Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av prognoser private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven E-post: tilskuddsportalen@udir.no Vår referanse: 2012/976 Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av prognoser private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven Innlogging Tilskuddsportalen

Detaljer

Tilskudd til frittstående skoler, kap. 228 post 70

Tilskudd til frittstående skoler, kap. 228 post 70 Tilskudd til frittstående skoler, kap. 228 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til frittstående skoler under statsbudsjettets kap. 228 post 70. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - våren 2012

Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - våren 2012 Saksbehandler: Kari Anne Sørvik E-post: tilskuddsportalen@udir.no Vår dato: 23.03.2012 Vår referanse: 2012/976 Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - våren 2012 Vi viser

Detaljer

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag.

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag. Kapitteloversikt: 0. Formål 1. Inntak 2. Formidling 3. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesnemnda for Trøndelag, 15. juni 2017 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET kap. 225 post 66 Tilskudd til leirskoleopplæring Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til leirskoleopplæring under statsbudsjettets kap. 225 post 66. Fastsatt av Utdannings-

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring Fleksibilitet i fag- og timefordeling 1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring 1.1 Hvorfor fleksibilitet i fag- og timefordelingen? Hensikten med fleksibilitet i fag- og timefordelingen

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

Friskolesamling 28. mars Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk

Friskolesamling 28. mars Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Friskolesamling 28. mars 2017 - Innledning Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Datakilder i videregående skole Vigo Fylkeskommunale videregående skoler Innsamlingsportalen Friskoler i Norge

Detaljer

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24.06.2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 17 tredje

Detaljer

Privatskolesamling 16. mars Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk

Privatskolesamling 16. mars Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Privatskolesamling 16. mars 2015 - Innledning Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Innhenting av elevdata i Innsamlingsportalen Statistikkavdelingen i Utdanningsdirektoratet har ansvar for at

Detaljer

Privatskolesamling 24. mars 2014 - Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk

Privatskolesamling 24. mars 2014 - Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Privatskolesamling 24. mars 2014 - Innledning Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Innhenting av elevdata i Innsamlingsportalen Statistikkavdelingen i Utdanningsdirektoratet har ansvar for at

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-4-2016 Rundskrivet omhandler trekk for grunnskole og grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring med studiespesialiserende

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018 Her finner du oversikt over trekkordningen for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 09.01.2018 Nytt

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, grunnskolen

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, grunnskolen Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, grunnskolen Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til samisk i grunnopplæringen, grunnskolen, under statsbudsjettets kap. 225 post 63. Fastsatt

Detaljer

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Kap. 225 post 74 Tilskudd til organisasjoner Retningslinjer for forvaltning av tilskudd under statsbudsjettets kap. 225 post 74. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 19. november 1999, senest

Detaljer

Tilskuddsportalen Endringer i rapporteringsrutinene

Tilskuddsportalen Endringer i rapporteringsrutinene Tilskuddsportalen Endringer i rapporteringsrutinene Trine Ytre-Arna Hva skal vi med tilskuddsportalen? Rapportering Godkjenning Grunnlag for tilskudd Tilskuddsberegninger Brev/dokumenter Historiske data

Detaljer

Tilskudd til landslinjer, kap. 225 post 60

Tilskudd til landslinjer, kap. 225 post 60 Tilskudd til landslinjer, kap. 225 post 60 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til landslinjer under statsbudsjettets kap. 225 post 60. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. januar

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/6649-3 Saksbehandler: Willy Kroken Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler Rundskriv Udir-02-2011 - Krav til læreplaner for frittstående skoler Dette rundskrivet ble oppdatert i 2017 på grunn av endringer i forskrift til friskoleloven. Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Nordland Kommune: Bodø (1804) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir- - 205 Utgått! Skjul vannmerke 3.5 Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram 3.5. Studieforberedende Vg3 for naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Kap. 225 post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

Kap. 225 post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen Kap. 225 post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen under statsbudsjettets kap. 225 post 68. Fastsatt av Utdannings- og

Detaljer

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 5. FORSLAG TIL ORDNING 5.1. HVILKE ELEVER SKAL ORDNINGEN GJELDE FOR? Vi foreslår at ordningen skal gjelde

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Tilskuddsportalen. Veiledning for folkehøgskoler. Tilskuddsportalen gir folkehøgskolene elektronisk tilgang til:

Tilskuddsportalen. Veiledning for folkehøgskoler. Tilskuddsportalen gir folkehøgskolene elektronisk tilgang til: E-post: tilskuddsportalen@udir.no Tilskuddsportalen Veiledning for folkehøgskoler Tilskuddsportalen gir folkehøgskolene elektronisk tilgang til: Tilskuddsberegninger Tilskuddsgrunnlag Tilskuddsbrev Postadresse:

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Kap. 227 post 62 Tilskudd til Fjellheimen leirskole Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til Fjellheimen leirskole under statsbudsjettets kap. 227 post 62. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Nord-Trøndelag Kommune: Verdal (1721) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 2. Grunnskoleopplæring etter 4A-1 For at kommunen skal kunne vurdere om den voksne har rett til grunnskoleopplæring etter

Detaljer

Utdanning- og yrkesvalg Film- jenter og teknologi

Utdanning- og yrkesvalg Film- jenter og teknologi Utdanning- og yrkesvalg Film- jenter og teknologi Under den varme solen står en liten gutt og stirrer på en ung mann som ufravendt meisler bort små biter fra et stort steinstykke. «Hvorfor gjør du det?»

Detaljer

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Retningslinjer for tilskudd fra kap. 231 Barnehager, post 70 Tilskudd for svømming i barnehager. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. juni 2015, i

Detaljer

Skolens rolle -korttidsopphold ved spesialundervisning, langvarig sykdom eller opphold på institusjon

Skolens rolle -korttidsopphold ved spesialundervisning, langvarig sykdom eller opphold på institusjon Skolens rolle -korttidsopphold ved spesialundervisning, langvarig sykdom eller opphold på institusjon Spesialundervisning på alternativ opplæringsarena Spesialundervisning i hjemmet på grunn av sykdom

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.2015) Gjennom hele skrivet er rundskriv Udir1-3013 endret til Udir-1-2014.

Detaljer

Høring-inntak gjennom skoleåret FRIST FOR UTTALELSE

Høring-inntak gjennom skoleåret FRIST FOR UTTALELSE Side 1 av 11 AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 1 09.01.2017 07.10.2016 2016/7019 Høring - forskriftsfesting av inntak til videregående opplæring gjennom skoleåret

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Vest-Agder fylkesting 17.06.2014 med hjemmel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per :

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per : Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) per 14.05.2013: Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev Forslag til endring Overskrift Fag- og svennebrev Pkt.

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Tilskudd til opplæring i finsk, kap. 225 post 67, grunnskolen

Tilskudd til opplæring i finsk, kap. 225 post 67, grunnskolen Tilskudd til opplæring i finsk, kap. 225 post 67, grunnskolen Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til opplæring i finsk, grunnskolen, under statsbudsjettets kap. 225 post 67. Fastsatt av Utdannings-

Detaljer

Forskriften gjelder skoler som mottar offentlig tilskudd etter folkehøyskoleloven.

Forskriften gjelder skoler som mottar offentlig tilskudd etter folkehøyskoleloven. Forskrift til lov om folkehøyskoler Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 13.10.06 med hjemmel i lov av 06.12.02 nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) 4 og 6. 1. Virkeområde Forskriften gjelder skoler

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Endringer i reglene for inntak og formidling

Endringer i reglene for inntak og formidling Endringer i reglene for inntak og formidling TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 12.12.2014 Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i bestemmelsene om inntak til og formidling i videregående opplæring.

Detaljer

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Kommuner Fylkeskommuner Videregående skoler Grunnskoler Udir-04-2013 - Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om ordningen med å

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017 Velkommen til informasjonsmøte om Nye tilsynstema i grunnskolen for voksne 6. desember 2017 Opplæringsloven 14-1 Statleg tilsyn Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller dei

Detaljer

Opplæringen i finsk i videregående opplæring er ikke hjemlet i opplæringsloven.

Opplæringen i finsk i videregående opplæring er ikke hjemlet i opplæringsloven. ^J /Z-2)6 Tilskudd til opplæring i finsk, kap. 225 post 67, videregående opplæring Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til finsk, videregående opplæring, under statsbudsjettets kap. 225 post 67.

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Rådgiversamling 2017

Rådgiversamling 2017 Rådgiversamling 2017 Tema Hvordan foreta riktige valg? Statistikk, lover og forskrifter. Søkerweb 20172018. Nye lover og konsekvenser for neste skoleår. Frister Gjennomføring videregående nasjonalt. Gjennomføring

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova.

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 (2006-07) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Regjeringen legger 23. mars

Detaljer

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING. Lov om privatskolar (privatskolelova) 6-4 Statstilskot til kompletterande undervisning:

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING. Lov om privatskolar (privatskolelova) 6-4 Statstilskot til kompletterande undervisning: Tilskudd til kompletterende undervisning, kap. 228 post 78 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til kompletterende undervisning under statsbudsjettets kap. 228 post 78. Fastsatt av Utdannings- og

Detaljer

Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på?

Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på? Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på? Informasjonskilder: - www.oslo.vilbli.no - Brosjyren Videregående opplæring i Oslo, Opplæringstilbud skoleåret 2017/2018 - De videregående skolenes hjemmesider

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Buskerud Kommune: Drammen (0602) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: Bjugn (1627) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner

Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner Tema Kontrollområde Opplæringsloven Forskrifter Annet Rett til vidergående opplæring Sikre at ungdom som har fullført grunnskolen får videregående opplæring når de har søkt

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer