Oslo kommune Bydel Frogner. BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Bydel Frogner NAV Frogner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Frogner. BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Bydel Frogner NAV Frogner 2009-2013"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Frogner BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Bydel Frogner NAV Frogner

2 Innledning... 3 Befolkning og boforhold i bydel Frogner... 3 Befolkning... 3 Sosioøkonomiske forhold... 3 Husholdningstyper... 4 En attraktiv bydel... 4 Bydelens boligmasse... 4 Bolig- og folketellingen Forhold ved boligmassen som representerer utfordringer... 6 Boligsosiale virkemidler... 6 Bostøtte... 7 Statlig bostøtte... 7 Bostøtte for leietakere i kommunale boliger BKB... 7 Kommunalt boligtilskudd KBT... 8 Startlån og boligtilskudd til etablering... 8 Startlån til refinansiering... 9 Boligtilskudd til kjøp av bolig... 9 Startlån og tilskudd til utbedring av bolig Kommunal bolig Privat boligfremskaffelse Booppfølging Oppsummering

3 Innledning Bydel Frogner har arbeidet målrettet med bydelens boligbehov i senere tid, blant annet i samarbeid med Boligbygg KF. Samtidig har Husbanken hatt en satsning på boligsosial plan. Bydelen ble innvilget kr ,- i tilskudd til utarbeidelse av boligsosial plan, og kr ,- til bruk av boligkartleggingsverktøy, bokart, i Boligkontoret har kartlagt bydelens boligsituasjon og utarbeidet boligsosial plan. Vi håper planen er til glede og nytte for det videre arbeidet med å bedre boforholdene for bydelens innbyggere. NAV Frogner Oslo, 12. mai 2009 Befolkning og boforhold i bydel Frogner En kort beskrivelse og noen utfordringer Befolkning Bydel Frogner har innbyggere per , og har dermed flest innbyggere i Oslo. Sammenlignet med bygjennomsnittet for Oslo har bydelen færre barn og flere eldre. Dette er en trend som ser ut å snu. Gruppen år har de siste årene vist størst vekst, hvilket har sammenheng med at et stort antall leiligheter er ledigstilt i takt med nedgangen i eldrebefolkningen. Dette har gitt som utslag en voksende barne- og ungdomsbefolkning. Gruppen yngre eldre er dog fortsatt, i sammenligning med resten av byen, forholdsvis stor. Flyttemønstret viser at barnefamiliene i større grad enn tidligere blir boende. Mobiliteten i de andre gruppene av befolkningen er stor. I 2007 flyttet personer fra Bydel Frogner mens personer flyttet til. Det var flyttinger innen bydel Frogner. Alder Menn Kvin Totalt Sosioøkonomiske forhold I byrådets budsjett for 2009 har man indekser for lav utdanning år, lav inntekt og dødelighet, med 1 som gjennomsnitt for Oslo. Bydel Frogner skårer 0,6 på lav utdanning, hvilket indikerer et høyt utdanningsnivå i den aktuelle aldersgruppen. Inntektsskåren ligger i overkant av 1, d.v.s. at inntekten ligger på gjennomsnittsnivået for Oslo, på dødelighet skårer bydelen 0,9, en noe lavere dødelighet enn gjennomsnittet. Bydel Frogner har, til tross for rimelig gode kår for befolkningen, også bostedsløse. Ved en kartlegging av bostedsløse gjennomført av NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) uke teltes 59 personer i bydelen som bostedsløs. Definisjonen på bostedsløs var i undersøkelsen: En person som ikke disponerer egen eid eller leid bolig, men som er henvist til tilfeldige eller midlertidige boalternativer, bor midlertidig hos nær slektning, venner eller kjente, personer som befinner seg under kriminalomsorgen eller institusjon og skal løslates eller utskrives innen to måneder og ikke har bolig. Som bostedsløs regnes også personer uten ordnet oppholdssted kommende natt. 3

4 Husholdningstyper I Folke- og boligtellingen 2001 besto husholdningene (64 %) i bydelen av aleneboende personer, (17 %) av par uten hjemmeboende barn, mens (11 %) husholdninger omfattet barn. Gjennomsnittet for kommunen var henholdsvis 52 %, 18 % og 22 %. En attraktiv bydel Bydelen er sentrumsnær og med korte avstander til et attraktivt kultur- og næringsliv og har i tillegg et godt utbygd kollektivtilbud. Dette viser seg blant annet i boligprisene som preger bydelen. I oktober 2008 lå kvadratmeterprisen inklusive fellesgjeld ved kjøp på kr i bydelen (OBOS prisstatistikk oktober 2008). Kun St. Hanshaugen har høyere gjennomsnitt, kr per kvm. Prisnivået i bydelen bidrar til at grupper med lav eller ingen inntekt har få muligheter til å kjøpe bolig i bydelen. Bydelen har en stor andel utleieboliger, i form av hybler og små leiligheter. I dette markedssegmentet finner vi også boliger av dårlig kvalitet, små hybelleiligheter, og hybler med leietakere som deler kjøkken og/eller bad og toalett. Dette er attraktive boliger for mennesker som ikke har økonomi til å kjøpe egen bolig, blant annet menneske med psykiske helseplager og rusrelaterte problemer, som trekkes mot sentrumsnære områder. Bydelens boligmasse Bydelen er preget av en eldre boligmasse som stort sett består av blokk- og leiegårdsbebyggelse. Store deler er bygget før krigen. Dette innebærer at en betydelig andel av boligene er dårlig tilgjengelig. Dette skaper problemer for mennesker som har, eller utvikler bevegelsesproblemer, blant dem mange eldre. En andel av de private utleieboligene i bydelen er husleieregulert. Det har medført at leieprisene for disse boligene har hatt lavt nivå sammenlignet med markedsleie for tilsvarende boliger. Husleiene er årlig trappet opp siden Husleiereguleringsloven blir opphevet 2010 og markedsleie/gjengs leie blir innført. Det foreligger lite, og til dels sprikende kunnskap, om hvor mange og hvem som berøres av reguleringens bortfall. NIBR har utarbeidet en rapport (NIBR-rapport 2007:21, Husleieregulering status før avvikling i 2010) som gir en pekepinn om problemets omfang. Antallet leieforhold i Bydel Frogner antas å ligge rundt % av beboerne i husregulerte boliger er over 67 år. I tillegg viser NIBRs rapport at 15 % av beboerne er uføretrygdede, et prosenttall som er betydelig høyere enn i den øvrige befolkningen. Totalt betyr det at om lag 60 prosent av beboerne er utenfor arbeidslivet enten på grunn av alder, eller av andre grunner. Det er 459 kommunale utleieboliger i bydelen, d.v.s. at de utgjør ca 1,6 % av alle boligene i bydelen og 4 % av alle utleieboligene i bydelen. Bydel Frogner har 10 kommunale boliger pr 1000 innbyggere. Gjennomsnittet for Oslo er 20 kommunale boliger pr 1000 innbyggere, viser SSBs statistikkbank. Bydel Frogner har færrest kommunale boliger pr innbygger, sammenlignet med øvrige sentrumsbydeler. Med få ledige tomtearealer i bydelen begrenses mulighetene for nybygging. Det ligger en utfordring i å utnytte den eksisterende bygningsmassen og utvikle et godt samarbeid med 4

5 Boligbygg Oslo KF og private eiere, for å dekke en større del av bydelens behov for både tilrettelagte og vanlige utleieboliger. Bolig- og folketellingen 2001 Den siste Folke- og boligtellingen i Norge er fra Av den kan vi lese at antallet boliger i Bydel Frogner utgjorde Tellingen gir informasjon om boligenes alder, størrelse, eierforhold, tilrettelegging m.v. Boligmassens alder Før Totalt % av boligene er bygget før 2. verdenskrig, kun 11 % i perioden Bad og WC Bad og WC Bad eller WC Ikke bad og WC Total Boligenes størrelse Boligenes størrelse/antall rom er fordelt på følgende måte 1-rom 2-rom 3-rom 4-rom 5-rom 6-rom 7-rom 8-rom+ Totalt og 2-romsleiligheter utgjør 38 % av det samlede antallet boliger i bydelen. I perioden var andelen nybygde 1 romsleiligheter 38 % og 2 roms 21 % av det totale antallet. Boligenes størrelse/antall kvadratmeter < 30 m m m m > 350 m2 Totalt m2 m2 m Boliger med heis/tilrettelagte boliger Beliggenhet/etasje i bygget, med eller uten heis 1 etasje 2 etasjer 3 og 4 et i hus m heis 3 og 4 eg i hus u heis 5 el flere i hus m heis 5 el flere i hus u heis Antall boliger i kategorien leiligheter ligger i gårder med heis. 48 % av disse er bygget før Dette innebærer at leilighetene i liten grad er tilpasset bevegelseshemmedes behov. Eierforhold Selveier Borettslag/ aksjeselskap Leie/ obligasjon Leie av privatperson Leie av boligselskap Leie av kommunen Leie gjennom arbeid Annet % av boligene i Bydel Frogner er leieboliger, mot 29 % i kommunen som helhet. 5

6 Kommunale boliger i bydelen Eldre og Andre Totalt funksjonshemmede vanskeligstilte Forhold ved boligmassen som representerer utfordringer Eldre boligmasse Leiligheter som viser seg uegnet når beboernes funksjonsevne synker ved alder og sykdom. Mange gårder mangler heis, mange leiligheter er trekkfulle og kalde, mange har små, kronglete baderom. Terskler og trange korridorer representerer også barrierer. Boliger med lav standard Gårder som tidligere rommet store leiligheter er bygget om og rommer i dag små leiligheter med moderne fasiliteter, eller de er bygget om til hybler, med til dels dårlig boligkvalitet. Flere personer kan dele kjøkken og bad. Noen av disse boligene bebos av personer med dårlig økonomi som av helsemessige, og andre grunner trenger annen bolig, men som ikke selv kan ivareta sine interesser i boligmarkedet, og som derfor trenger kommunal bistand. Noen av dem har også problemer med å mestre et ordinært boforhold. Husleieregulerte boliger Husleien har økt betydelig siden 2000, og reguleringen opphører i Noen eldre leietakere har i dag problemer med å betale sin husleie, og problemene antas å øke. Det er anslått at antallet personer som blir berørt vil ligge rundt to tusen. En stor andel utleieboliger Motvirker stabile bomiljøer. Lavt antall kommunale boliger Andelen kommunale boliger er den laveste i hele Oslo kommune, og er svært lavt i forhold til etterspørsel og behov. Boligsosiale virkemidler I følge sosialtjenestelovens 3-4 skal kommunen medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. Det finnes flere ulike boligvirkemidler som har som hensikt at flest mulig skal kunne bo i en trygg og god bolig. 6

7 Bostøtte Statlig bostøtte Statlig bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken i samarbeid med kommunene. Statlig bostøtte har som formål å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i en god bolig. Ordninger er rettet inn mot de som har høye boutgifter og lave inntekter. Fra og med kan alle personer som er folkeregistrert i Norge få bostøtte, også studenter med barn. Bostøtte skal ikke gis til studenter uten barn og militære/sivilt tjenestepliktige. Bruk av statlig bostøtte i Bydel Frogner. Bydel Frogner hadde pr mottakere av statlig bostøtte. Bydel Frogner har arbeidet målrettet for å nå ut med informasjon om statlig bostøtte. Blant annet har lokalavisen blitt brukt til å informere om ordningen. NAV har også årlige aksjoner hvor man går igjennom alle kommunale saker for å se om det er noen som har rett til statlig bostøtte. Utfordringer Det antas at det er et underforbruk av statlig bostøtte. Det er en utfordring å nå ut med informasjon til alle som kan søke statlig bostøtte. Det er viktig at ansatte i Bydel Frogner som er i kontakt med mennesker som kan søke statlig bostøtte har kunnskap om ordningen og kan informere om den. Det gjelder for eksempel ansatte i hjemmesykepleien, praktisk bistand, barnevernet, helsestasjonen, søknadskontoret og psykiske helsearbeidere. Mål og tiltak Bydel Frogner har som målsetning at alle som er støtteberettiget statlig bostøtte skal motta dette. Bydel Frogner skal jobbe for å nå dette målet ved å bli enda bedre på informasjonsspredning og ved å være behjelpelig med å fylle ut søknadsskjema. Vi vil gjøre dette ved å ha kvalifiserte medarbeidere tilgjengelig i NAVs publikumsmottak daglig, distribuere ny informasjon til brukerutvalg og samlingssentra for eldre og andre som ventes å være i målgruppen som eldresenter, frivillighetssentraler og aktivitetshus for psykisk syke. Vi vil gjennomføre opplæringstiltak rettet mot ansatte som møter aktuelle brukere. Bostøtte for leietakere i kommunale boliger BKB. BKB reguleres av forskrift for leietakere i kommunale boliger, Oslo kommune av For å ha krav på BKB må følgende vilkår være oppfylt: man må ha vedtak om rett til å leie kommunal disponert bolig i samsvar med de til en hver tid gjeldende regler for tildeling av bolig for vanskeligstilte man må ha søkt statlig bostøtte boligen må tilhøre den boligmassen som forvaltes av Boligbygg Når en husstand er innvilget både statlig bostøtte og BKB tar kommunen refusjon i statlig bostøtte for utbetalt BKB. 7

8 Bruk av BKB i Bydel Frogner Bydel Frogner hadde pr mottakere av BKB. BKB ordningen er godt kjent blant beboere i kommunale boliger som er utleid via Boligbygg. Ved kontraktsinngåelse blir det informert om ordningen og søknadsskjema blir utlevert. Det gis også tilbud om hjelp til utfylling av søknadsskjema hvis man har behov for det. Kommunalt boligtilskudd KBT KBT reguleres av forskrift for tildeling av kommunalt boligtilskudd av KBT kan ytes til personer med følgende ytelser: alderspensjon uførepensjon etterlattepensjon ung uførepensjon kommunalt antesipert alderspensjon for arbeidstakere i Oslo kommune Man må være folkeregistrert i Oslo og ha sak ved et av Oslos NAV kontorer. KBT omfatter kun selvstendige boforhold. Pensjonater, hospitser og trygdeleiligheter og liknende faller utenfor ordningen. Maksimalt beløp som utbetales er kr 1000 pr. mnd. Bruk av KBT i Bydel Frogner Bydel Frogner hadde pr mottakere av KBT. Utfordringer KBT retter seg mot en liten gruppe og er en lite kjent støtteordning. Det er en utfordring å gjøre ordningen kjent blant de som kan søke KBT. Mål Bydel Frogner har som mål at alle som er støtteberettiget KBT skal motta dette. Vi skal nå dette målet ved å bli enda bedre på å spre informasjon og ved å være behjelpelig med utfylling av søknadsskjema. Startlån og boligtilskudd til etablering Startlån Startlån er et kommunalt virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet. Oslo kommune låner penger fra Husbanken for videreutlån til etablering i, eller opprettholdelse av, nøktern og egnet bolig i Oslo kommune. I Oslo kommune har Helse- og velferdsetaten ansvaret for å låne inn startlånsmidler fra Husbanken til videreutlån. Midlene fordeles videre til bydelene etter kriteriesystem for økonomisk sosialhjelp (S04) og forbruk. Fellesskriv 9/2003 fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester gir retningslinjer for bruk av startlån i Oslo kommune. Startlån gis til førstegangskjøp av egen bolig. Det kan også gis der bevegelseshemming, samlivsbrudd eller andre tungtveiende grunner gjør reetablering nødvendig. Startlån gis kun til kjøp av bolig som søker selv skal bebo. Boligen skal være nøktern både i pris og størrelse. 8

9 Startlånet skal betjenes til Husbankens til enhver tid faste eller flytende rente. I tillegg kommer Oslo kommunes rentepåslag, 0.25 %. Lånetakeren kan velge mellom fast og flytende rente. Det kan stilles krav om fastrente ved innvilgelse av startlån til husstander som antas å være særlig sårbare for renteøkninger. Startlånet kan gis i samfinansiering med lån fra andre finansinstitusjoner. Det stilles krav til at søker har betjeningsevne for at man skal kunne få startlån. Ved vurdering av betjeningsevne tas ikke midlertidig inntekt eller andre midlertidige ytelser, herunder arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad, rehabiliteringspenger eller attføringsstønad med ved vurdering av betjeningsevne. Studielån og stipend holdes også normalt utenfor. Man kan etter konkret vurdering legge midlertidig inntekt til grunn dersom det er overveiende sannsynlig at inntektsnivået ikke vil bli vesentlig redusert i låneperioden, slik at betjeningsevnen opprettholdes. Som utgift regnes alminnelige levekostnader, husleie og fellesutgifter, nedbetaling av annen gjeld, barnebidrag og andre nødvendige utgifter. For beregning av beløpet som må avsettes til dekning av alminnelige levekostnader brukes Namsmannens veiledende livsopphold satser i gjeldsordningssaker. Ved store husstander kan det legges inn en stordriftsfordel. Forholdet mellom inntekter og utgifter må vise tilstrekkelig midler til betjening av startlån. Startlån til refinansiering Startlån kan også benyttes til refinansiering av lån, der en refinansiering er nødvendig for å forhindre at søker mister nåværende bolig. Ved refinansiering stilles det krav om at husstanden fyller vilkårene for startlån, og at nåværende bolig er nøktern og egnet. Det må også kunne antas at en refinansiering vil føre til en varig løsning av husstandens boligproblemer. Det er også et krav at behovet for refinansiering skyldes en uforutsett endring i husstandens økonomiske situasjon på grunn av sykdom, samlivsbrudd og liknende. Boligtilskudd til kjøp av bolig Boligtilskuddet er et rente- og avdragsfritt lån som løper over 20 år og som avskrives med 5 % hvert år. Etter 20 år er tilskuddet avskrevet og pantet blir slettet. Tilskuddsmidlene tildeles Oslo kommune sentralt fra Husbanken, og Helse- og velferdsetaten har ansvaret for å fordele midlene til bydelene. Boligtilskuddet skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligtilskuddet er en strengt behovsprøvd ordning, bare de mest vanskeligstilte kan regne med å få boligtilskudd. Det er et krav at husstanden er varig vanskeligstilt på boligmarket for at man skal kunne få boligtilskudd. Tilskuddet gis som regel i kombinasjon med startlån, men det kan også i spesielle tilfeller finansiere hele boligkjøpet. Hvor mye tilskudd som gis avhenger av boligbehov, husstandens økonomi og muligheter for andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte. 9

10 Startlån og tilskudd til utbedring av bolig Startlån og boligtilskudd kan også benyttes til nødvendig utbedring av boligen. Det vil si tiltak som gir boligen en ny kvalitet som er påkrevd for at søker kan bli boende i boligen. Normalt vedlikehold og oppussing regnes ikke som utbedring. Bruk av startlån og tilskudd i Bydel Frogner Bydel Frogner ble i 2008 tildelt kr ,-. Per var kr ,- utbetalt. Det ble gitt lånetilsagn for hele den tildelte rammen. Utlånet ble bevisst bremset i de siste tre månedene for å holde utlånsrammen. Med en videre ramme ville bydelen ha økt sitt utlån med anslagsvis kr ,-. I dagens økonomiske situasjon spiller startlånet en viktig rolle, fordi bankene er blitt mindre villige til å låne ut, samtidlig som boligprisene synker og gjør det mulig for flere å ta skrittet fra leiet til eiet bolig. I 2008 fikk Bydel Frogner tildelt kr ,- i tilskudd til etablering. Per var kr ,- utbetalt. Det ble gitt tilsagn for hele den tildelte rammen. Utfordringer Startlån Det er en utfordring for bydelen at man ikke har nok lånemidler. Skal bydelens innbyggere få utnytte situasjonen med lavere boligpriser må man ha tilstrekkelig med lånemidler gjennom hele året. Startlån blir ofte omtalt som en låneordning for vanskeligstilte, og det er da en utfordring at regelverket er forholdsvis strengt i forhold til hvem som kan tildeles startlån. Det er et krav om at man har en varig inntekt, og en stadig større andel av de som i dag innvilges uførepensjon får dette på midlertidig basis. Videre anbefaler regelverket å bruke namsmannens livsoppholdssats for gjeldsordninger ved beregningen. For en familie med to voksne og tre barn mellom 4 og 14 år er livsoppholdssatsen på kr ,-. Dette gjør at betjeningsevnen til mange familier spises opp av livsoppholdssatsene. Det er en utfordring at startlånet kun dekker boligens kjøpesum med omkostninger. Det gjør at mange ikke har midler til etablering og eventuell oppussing. Tilskudd Den største utfordringen med tilskuddsordningen er at Husbankens regelverk ikke setter noen begrensninger for hvor stort tilskudd som kan tildeles. Dette vanskeliggjør en rettferdig fordeling av tilskuddsmidlene. Hvis en husstand er i målgruppen for boligtilskudd og ikke har noe til betjening av startlån, åpner regelverket for tilskudd til dekning av 100 % av boligens kostnad. For eksempel kan det bety at en familie kan få 2 millioner til etablering i egen, eid bolig. Mål og tiltak Bydel Frogner vil hvert år arbeide aktivt for å bruke tilgjengelige startlån og tilskuddsmidler Bydel Frogner vil ved hver enkelt søknad om kommunal bolig, vurdere om søker kan vurderes for, og oppfordres til, å søke om startlån. 10

11 Bydel Frogner vil tilby startlån og tilskudd til de av beboerne i husleieregulerte boliger som fyller vilkårene for startlån og som bydelen kommer i kontakt med. Låne- og tilskuddsrammene vil her kunne bli et problem, dersom bydelen ikke blir tildelt midler øremerket for dette formålet, fra sentralt hold. Bydel Frogner ønsker å være en aktiv deltaker i ulike fora, Husbanken og VST hvor startlån og tilskudd diskuteres slik at vi kan være med å påvirke utviklingen av disse ordningene. Bydel Frogner ønsker å arbeide for at startlånsmidler skal kunne brukes til depositum. Trondheim kommune har i løpet av 2008 gjennomført en prøveordning med startlån til depositum for leietakere i det private marked. Husbanken vil i 2009 vurdere forsøket for å se om det bør åpnes for a bruke startlån på denne måten. I Bydel Frogner brukes hovedsakelig kommunal garanti for depositum. Erfaringen viser at boligsøkere med kommunal garanti stiller lenger bak i køen hos utleiere enn de med kontant depositum. Kommunal bolig Søknader om kommunal bolig blir behandlet etter forskrift av om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune med tilhørende instruks. Målgruppen er personer som ikke selv eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand greier å skaffe seg egnet bolig, herunder personer som har behov for bolig med særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning. Alle søknader om kommunal bolig registreres i Bokart, et kartleggingsverktøy for kartlegging av vanskeligstiltes boligbehov. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig man må på søknadstidspunktet ha lovlig opphold i Norge man må ha bodd i Oslo de siste to årene man må være, eller være i ferd med, å bli uten egnet bolig man må antas å kunne mestre bosituasjonen og forpliktelser knyttet til denne, eventuelt ved hjelp av tilgjengelige botrening-, booppfølgings- eller liknende hjelpetiltak man må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør en i stand til å selv fremskaffe bolig Dersom antallet søkere som fyller grunnkravene er større enn antallet boliger som man har til disposisjon foretas det er prioritering mellom de kvalifiserte søkerne. De som skal ha høyest prioritet er: flyktninger som skal førstegangs bosettes søkere som ikke har egnet bolig ved utskrivelse fra fengsel/institusjon og der boligtildeling anses å være et viktig ledd i rehabiliteringen byfornyelseshusstander, der boligtildeling er nødvendig for gjennomføring av ønsket byfornyelse i kommunen Man bør kun prioritere søkere til boliger som det er en realistisk mulighet for at blir ledigstilt mindre enn seks måneder frem i tid. 11

12 Leiekontraktene gis som hovedregel på 5 år men søker med varig behov for kommunal bolig kan etter konkret vurdering få en tidsubestemt leiekontrakt. I tilfeller der man ser at livssituasjonen og muligheten for å bli selvhjulpen vil kunne bedres på kortere sikt, kan det inngås 3 års leiekontrakt. Det kan inngås leiekontrakter for kortere tid enn tre år for bolig som er klausulert i henhold til husleielovens 11-2, dersom det er personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Ved kontraktstidens utløp skal det vurderes om leier fortsatt fyller grunnvilkårene. Dersom leier fortsatt fyller disse får husstanden vedtak om forlengelse av leieforholdet. Oversikt over våre kommunale leiligheter Bydel Frogner har 459 kommunalt disponerte leiligheter. Dette er leiligheter for vanskeligstilte, leiligheter for utviklingshemmede, psykisk syke og trygde- og omsorgsleiligheter. Boligbygg Oslo KF eier og forvalter boliger på vegne av Oslo kommune. Mesteparten av Bydel Frogners leiligheter forvaltes av Boligbygg. I de fleste av disse boligene har leietaker kontrakt direkte med Boligbygg. I noen tilfeller har Bydel Frogner leiekontrakt med Boligbygg og fremleier leilighetene. Bydel Frogner har også leiligheter som ikke er forvaltet av Boligbygg. Boligadresse, boligtype, målgruppe Diverse adresser. Leiligheter for vanskeligstilte og flyktninger Welhavensgate 11, omsorgs boliger (primært utviklingshemmede og psykisk syke)syke) Nils Juels gate 17, trygdeboliger Rosenborggate 8, vanskeligstilte / øremerket utv. hemmede Bogstadveien 42, utv. Hemmede Fredriksborgveien 13 A, utv. hemmede Fredriksborgveien 13 B, utv. Hemmede Pilestredet 75 (Norabakken), omsorgsleiligheter Pilestredet 75 (Norabakken), gjennomgangshybler Antall boliger Eier / forvalter 191 Boligbygg Oslo KF (BBY) Leietaker Kontrakts - forvaltning Leietaker Fremleietaker 12 BBY Beboer BBY 48 BBY Beboer BBY 7 BBY Beboer BBY 4 Privat (Frognerbygg AS) Bydel Beboer Bydel 4 BBY Beboer BBY 4 BBY Bydel Beboer Bydel 55 BBY Bydel Beboer Bydel (Overføres til BBY våren 2009) 2 BBY Bydel Beboer Bydel Underhaugsveien 25 BBY Bydel Beboer Bydel 12

13 5 A og B, psykisk syke Slemdalsveien 3, Gustav Jensens Minne, trygdeboliger Ole fladagers gate 4, omsorgsboliger Gabels gate 38, vanskeligstilte Frognerveien 54, vanskeligstilte Totalt Privat (stiftelse) Bydel Beboer Bydel 3 OBY Bydel Beboer Bydel 6 Privat (Røde Kors/ Hammersborg eiendom) 43 Privat (Maya Eiendom AS) Bydel Beboer Bydel Søkere av kommunal bolig I løpet av 2008 behandler Bydel Frogner 226 søknader om kommunal bolig. Blant disse er det søknader om trygde-/ omsorgsbolig, ordinær kommunal bolig, Ungbo leilighet, psykiatribolig og bolig for funksjonshemmede. De to største gruppene er søkere til trygde-/ omsorgsbolig, 22 % og ordinær kommunal bolig, 60 %. 75 % av søknadene som ble behandlet i 2008 var fra enslige. 13 % av søknadene var fra små familier på to til tre personer og 12 % av søknadene var fra familier på over fire. 52,5 % av søknadene ble avslått. Av disse ble 50 % avslått fordi de bodde i en bolig som var egnet og 50 % ble avslått med begrunnelsen at de ikke kunne prioriteres. 44 % (129 husstander) av søknadene ble innvilget. Av disse var 33 % (43 husstander) nye søkere, mens 67 % (86 husstander) var innvilgelse av forlengelse av leieforholdet i kommunal bolig. 3,5 % av søknaden ble avsluttet eller trukket. Utfordringer Det er en stor utfordring at det er knapphet på kommunale leiligheter i Bydel Frogner og mange kvalifiserte søkere. Bydelen avslår søknader om kommunal bolig fra personer som er uten bolig eller som bor i uegnet bolig. Mange blir boende lenge i en kommunal bolig. Man har krav på forlengelse av leieforholdet i kommunal bolig så lenge man fortsatt fyller grunnvilkårene for tildeling av kommunal bolig. Som en følge av dette er det lav gjennomstrømning i de kommunale leilighetene, og få ledige leiligheter å tildele blant kvalifiserte søkere. Bomiljøet i de kommunale bygårdene byr på utfordringer. Det er vanskelig å finne en balansegang i beboermassen. Det er en utfordring å ha barnefamilier boende sammen med rusavhengige og psykisk syke, samtidig som det er utfordrende å ha for mange med liknende problematikk i samme bygård. Mål og tiltak Bydel Frogner ønsker å jobbe for en økt gjennomstrømning i de kommunale leilighetene. Dette ønsker vi å gjøre blant annet ved å tilby startlån til alle som søker fornyelse av leieforholdet og som kan betjene et startlån. Bydel Frogner ønsker også å sette fokus på behovet for flere kommunale leiligheter i bydelen. Det bør da prioriteres anskaffelse av små leiligheter da 75 % av de som søker kommunal bolig er enslige. Bydel Frogner ønsker 450 nye kommunale boliger. Tallene baserer vi på antall 13

14 plasser brukt i Rusmiddelomsorgen, antall bostedsløse i henhold til NIBRs telling i 2008, forventet befolkningsvekst, samt bydelens underdekning av kommunale boliger. Bomiljø i de kommunale gårdene er også et område i bydelen ønsker å sette fokus på. Booppfølgingstjenesten i bydelen skal i tillegg til booppfølgingsarbeid benyttes til bomiljø arbeid i de kommunale gårdene. Det er innvilget kr ,- fra Enhet for mangfold og integrering til arbeid rettet inn mot beboere i kommunale gårder med minoritetsbakgrunn Bydel Frogner ønsker også å sette fokus på bosetting av spesielt vanskeligstilte grupper. Bosetting av bevegelseshemmede ungdommer Bydel Frogner har merket en økende pågang av foreldre som ønsker hjelp og bistand for å bosette sine bevegelseshemmede ungdommer. Bydel er en aktiv medspiller for foreldregrupper når det gjelder etablering av kontakt med Helse- og velferdsetaten og Husbanken. Boliger for spesielt vanskeligstilte Bydel Frogner ser et økt behov for boliger for psykisk syke. Per i dag har vi 12 boliger med døgnbemanning og 25 boliger med nær kontakt med helsepersonell. Noen av disse boligene er i dag bebodd av utviklingshemmede. Bydel Frogner ser et økt behov for tilbud til personer med dobbelt diagnose. I samarbeid med bydel Ullern, bydel Vestre Aker og Vindern DPS er prosjektet PSYKSAM etablert. Prosjektet er ment å fokusere på den tyngste gruppen psykiatriske pasienter. I samarbeidet inngår plan om ombygging av Skøyen Hybelhus til varige boliger for 12 brukere. Videre inngår prosjektet Min bolig Mitt hjem som fokuserer på å etablere botilbud til pasienter ved avdeling for dobbeltdiagnose. Det er søkt om midler til prosjektledelse og et ACT-prosjekt rettet inn mot samme målgruppe. Bydel Frogner ønsker også å samarbeide med andre aktører på markedet om de vanskeligst stilte. Kirkens Bymisjons boligsatsning, ByBo, har innledet et samarbeid med bydel Frogner om seks boliger med booppfølging i bydelen rettet inn mot brukere med dobbeltdiagnoseproblematikk Bydel Frogner har til enhver tid ca 80 personer boende i ulike statlige og kommunale rusinstitusjoner, samt noen få i fengsel. Bydelen ønsker å styrke fokus på varig botilbud til denne gruppen. Privat boligfremskaffelse For vanskeligstilte i boligmarkedet har Bydel Frogner et tilbud om bistand til å finne en leilighet i det private leiemarkedet. Boligfremskafferen jobber tett med NAV som henviser brukere. I tillegg til brukere henvist fra NAV vurderes de som ikke kan prioriteres for kommunal bolig. I gjennomsnitt fremskaffet boligfremskafferen 7 boliger i måneden. Utfordringer En viktig del av fremskafferens jobb er å skape gode relasjoner til private utleiere. Det tar tid å opparbeide seg disse relasjonene. Det er også viktig å ha et godt rykte blant utleiere. Derfor vurderes det hvilke brukere som bosettes hos disse utleierne. 14

15 En utfordring er at man i de fleste saker tilbyr kommunal garanti for depositum. Mange private utleiere ønsker ikke å leie ut dersom de får kommunal garanti for depositum. Bydel Frogner ser derfor en eventuell regelendring som åpner for bruk av startlån til depositum som et godt alternativ. Redusert boevne er et tilleggsproblem blant boligsøkerne. Skal man lykkes med å fremskaffe boliger i det private leiemarked er det viktig at man har et godt rykte blant de private utleierne. Derfor brukes booppfølgere etter behov. Utfordringen med dette er at det fremskaffes boliger i hele Oslo ikke bare i egen bydel. Bydelene er ulikt organisert og har ulikt tilbud. Man kan derfor ikke kreve at ny bydel går inn med booppfølging når saken overføres til ny bydel. Mål og tiltak Bydel Frogner vil videreføre arbeidet med boligfremskaffelse i det private markedet. Booppfølging I løpet av 2008 har Bydel Frogner hatt booppfølging av 31 husstander. Booppfølging bidrar til redusert bruk av private døgnovernattinger, reduksjon i antall begjæringer om fravikelser av bolig og antall utkastelser, og bidrar til å sikre verdige og gode boliger for brukere med særlig behov, som psykisk syke, rusmiddelmisbrukere og LARbrukere. Bydel Frogner har en fast ansatt booppfølger. Oppgaven tillagt denne stillingen er: booppfølging av personer særskilte behov Bomiljøarbeid i kommunale gårder. følge opp klager på beboere i kommunale boliger Bosetting av flyktninger. I tillegg har vi i løpet av 2008 påbegynt et prosjekt med to booppfølgere delfinansiert gjennom tilskudd fra Fylkesmannen. Prosjektet er planlagt å løpe over tre år. Prosjektet skal bidra til å styrke: booppfølgingen av rusmisbrukere oppstart og utvikling av hjelp til selvhjelp -grupper gruppevirksomhet / kurs for brukere med to eller flere utkastelser drifting av overgangsboliger med tett oppfølging i forhold til boevne, botrening og fremskaffelse av varig bolig oppretting av individuell plan for brukerne som ønsker, og har behov for, det. Resultatet av arbeidet forventes å vises i færre utkastelser og derigjennom færre bostedsløse over tid. Etter prosjektfasen vil booppfølgingsarbeidet bli videreført i bydelen. Utfordringer Bomiljøet i de kommunale gårdene er en utfordring. Beboere gir tilbakemeldinger om at de føler seg utrygge og at de ikke trives i nærmiljøet sitt. Mål og tiltak Bomiljøarbeid, særlig i de kommunale gårdene, er et ressurskrevende område. Bydel Frogner ønsker å bedre bomiljøet for å legge til rette for bedret integrering innad i beboermassen, men også i forhold tilt andre nabogrupperinger. Vi ser for oss at aktivt bomiljøarbeid, som arrangering av dugnader og oppretting av beboergrupper, vil føre til en bedret eierfølelse 15

16 blant beboerne. Det vil i sin tur føre til mindre hærverk og en bedre bokvalitet generelt. Bydel Frogner har gode erfaringer med bomiljøarbeid i kommunale gårder. Tragiske ulykker i eldre boligmasse i Oslo vinteren aktualiserte problemet med brannsikring i gamle gårder. Det meste av Bydel Frogners kommunale boligmasse er bygget rundt Opprinnelige materialer kombinert med mange ombygninger gjør brannsikringsarbeidet ekstra krevende. Booppfølgerne legger spesiell vekt på tilsyn med brannvarslere og -slukningsapparater. Bydel Frogner ønsker å intensifiere samarbeidet med de profesjonelle aktørene Omsorgsbygg og Boligbygg, samt de private gårdeierne, for å øke brannsikkerheten i de kommunale gårdene og boligene. Oppsummering Bydel Frogner vil i perioden fortsette å arbeide for å best mulig nyttegjøre de boligsosiale virkemidlene vi har til rådighet gjennom å: sørge for god informasjon om bostøtteordningene arbeide aktivt for å bruke startlåns- og tilskuddskvotene fullt ut arbeide for å få mulighet til å bruke startlån til depositum sette fokus på behovet for økt kommunal boligmasse arbeide for økt gjennomstrømning av beboere i de kommunale boligene arbeide for bedre bomiljø i de kommunale gårdene videreføre arbeidet med privat boligfremskaffelse arbeide for forsterket samarbeid med eksterne aktører om de tyngste gruppene på boligmarkedet arbeide for ressurser nok til booppfølging for alle som har behov for, og ønsker, det Planen rulleres hvert 4 år. 16

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2016-2020 1 Innledning Bydel Frogner arbeider målrettet for å dekke bydelens boligbehov. Bydelen utarbeidet en boligsosial plan for planperioden 2014 2018. Vi ser allerede nå

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Vedtatt i Hovedutvalg for helse-, omsorg og sosial, sak nr. 014/15 den 13.04.2015. Vedtatt i HHOS, den 28.11.16. Horten kommune

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE.

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. 1 VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. Retningslinjer fastsatt av rådmannen i Molde den 14. desember 2012. Til retningslinjenes kapittel 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1.1 FORMÅL: Retningslinjen skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunale boliger i Tromsø

Detaljer

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Sigdal kommune. Vedtatt: * Sigdal kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe seg egen egnet bolig, men kommunen kan i noen

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Forankring

Detaljer

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling TRONDHEIM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Vedtatt av Trondheim bystyre 15.12.2011 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbank-konferansen 2016 Bodø 11.10.16 v/ Torhild Berg Skjetne Hvem er kommunale leietakere 2 Utestengt fra boligmarkedet?

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Mål Kartlegging

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Vedtatt i Bystyret 26/10-17 1. Formål Startlånet skal bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boliger for langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. mai 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 539 Forskrift om tildeling

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 Saksframlegg Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om kommunens satsning på boligrådgivning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Boligsosiale faktaark. Askim kommune

Boligsosiale faktaark. Askim kommune Boligsosiale faktaark Askim kommune 2 Boligsosiale faktaark 3 Innledning Boligsosialt faktaark er utarbeidet i forbindelse med kommunens boligsosiale arbeid. Dokumentet gir en presentasjon av utvalgt statistikk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Godkjent av Kommunestyret: K-sak 52/13 den 30.05.13 Retningslinjer om tildeling av

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 1 1.Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet rimelig, nøktern og god bolig og beholde den.

Detaljer

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning Boligsosialt faktaark Bærum kommune Alle skal kunne bo godt og trygt Innledning Boligsosialt utviklingsprogram er en ny strategisk satsing fra Husbanken Region øst overfor større kommuner med store boligsosiale

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

Fellesskriv til b delene

Fellesskriv til b delene lp Oslo kommune Byrådet O O Fellesskriv til b delene Til: Byrådsavdelingene og bydelene Fellesskriv nr.: 9/2003 Fra: Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Saksnr.: 200106109-36 Saksbeh.: Mari

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE Fastsatt av Strand kommune, rådmannen mai 2014 INNHOLD RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I STRAND KOMMUNE... 3 1. Formål... 3 2. Hvem behandler søknadene...

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 1 Disposisjon: Fakta Velferd og verdier Økonomi Forbedring 2 Boligsosiale fakta

Detaljer

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX:

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Til forskriften kapittel 1. Innledende bestemmelser Til forskriften 1: 1.1

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd. - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009 Skjema 13: Kommunalt disponerte - 2009 Opplysninger om kommunen 1 Hva er kommunens navn? 2 Hva er kommunenummeret? 3 Har kommunen administrative bydeler? Nei Gå til 7 4 Rapporterer de administrative bydelene

Detaljer

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Gjeldende fra 01.04.2016 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og/eller

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig:

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig: Oslo kommune Forskrift Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig: Byråd for helse og sosiale tjenester Ikrafttredelse: 01.01.2004 Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbankens boligkonferanse i Midt-Norge 2016 v/ programleder Torhild Berg Skjetne Flere samarbeider på boligfeltet 2

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2

1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2 1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2 2.1 Befolkning og bosetting...2 2.2 Befolkningsframskrivning...2 2.3 Kommunale utleieboliger...3 2.3.1 Andre boliger i kommunen...3

Detaljer

Husbankkonferansen Startlån

Husbankkonferansen Startlån Husbankkonferansen 2017 Startlån Hjelp til å skaffe egnet bolig Målsetting 8: Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig 2 Startlånets formål Startlånet skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS 2014 - TORHILD SKJETNE En god bolig er en generell forutsetning for å kunne delta i samfunnet Alle skal bo godt og trygt

Detaljer

Gjennomstrømming i kommunale boliger og effektiv bruk av Husbankens ordninger

Gjennomstrømming i kommunale boliger og effektiv bruk av Husbankens ordninger Gjennomstrømming i kommunale boliger og effektiv bruk av Husbankens ordninger Edle Holt og Hermund Urstad, Husbanken region Øst 1 Husbanken Husbanken stiller sine virkemidler og kompetanse til rådighet

Detaljer

Vedlegg IV Analyse av startlån

Vedlegg IV Analyse av startlån Vedlegg IV Analyse av startlån Prioritering av startlån til de varig vanskeligstilte Startlåneordningen ble etablert i 2003. Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede er for varig vanskeligstilte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

Behovsmelding til Husbanken 2017

Behovsmelding til Husbanken 2017 Behovsmelding til Husbanken 2017 Kommuner i Husbankens Storbyprogram og By- og tettstedsprogram har prioritet ved tildeling av Husbankens lån og tilskudd. Kommunene har i år anledning til å dokumentere

Detaljer

Er mangel på boliger den største utfordringen for bosetting av flyktninger? Husbankens tilbud

Er mangel på boliger den største utfordringen for bosetting av flyktninger? Husbankens tilbud Er mangel på boliger den største utfordringen for bosetting av flyktninger? Husbankens tilbud Karina Culley Hva gjør Husbanken? Husbanken har økonomiske virkemidler og kompetanse til rådighet for kommunene

Detaljer

Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden

Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden Skei 2.nov 217 Britt-Nina Borge og Anne Marie Løvik Eksisterende bygningsmasse 2 Illustrasjon Rune

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

13. Boliger som kommunen disponerer 2015

13. Boliger som kommunen disponerer 2015 som kommunen har leid inn til fremleie. Herunder innleid fra selskap og 13. Boliger som kommunen disponerer 2015 Opplysninger om kommunen 1. Hva er kommunens navn? 2. Hva er kommunenummeret? 3. Har kommunen

Detaljer

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat.

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat. BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 18.03.2016 J.postID: 2016042130 Arkivsaksnr: 16/8311 Fra: Rådmannen Vedrørende: Startlån og statlig bostøtte I møte 2.3.2016 ba sektorutvalg BIOM rådmannen

Detaljer

Boligsosiale faktaark. Oslo kommune

Boligsosiale faktaark. Oslo kommune Oslo kommune 2 3 Innledning Husbanken skal sette kommunene og deres samarbeidspartnere i best mulig stand til å gjennomføre en helhetlig og lokalt tilpasset politikk for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

SØKNAD OM KOMMUNALT DISPONERT BOLIG, HUSLEIEGARANTI OG LÅN TIL DEPOSITUM

SØKNAD OM KOMMUNALT DISPONERT BOLIG, HUSLEIEGARANTI OG LÅN TIL DEPOSITUM PORSGRUNN KOMMUNE Bygg- og eiendomsdrift Postboks 128 3901 Porsgrunn Tlf. 35 54 70 00 Sak nr. Møte team: Konfidensielt Unntatt fra off.l. 13 SØKNADEN LEVERES SERVICESENTERET I APOTEKERGÅRDEN ELLER SENDES

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Alle skal bo godt og trygt 1. Innledning I tillegg til foranalysen og øvrig kunnskapsgrunnlag, er det

Detaljer

Disposisjon. Målgrupper og virkemidler. Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte?

Disposisjon. Målgrupper og virkemidler. Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte? Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte? Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning Disposisjon Om målgrupper og virkemidler To NIBR-rapporter:

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena 13.06.2014 v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Statsbudsjettet for 2014 Alle skal Alle bo skal godt bo og godt trygt og trygt Godt budsjett

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RAKKESTAD KOMMUNE SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG KOMMUNAL UTLEIEBOLIG AKUTT-/MIDLERTIDIG BOLIG Ny søknad Søknad om forlengelse av leie Helse- og omsorgstjenesteloven 3-7. Boliger til vanskeligstilte

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2003-2006. Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2003-2006. Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02 1 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLANEN...3 2 SAMMENDRAG...4 3 BESKRIVELSE AV NÅSITUASJONEN...5 3.1 INNBYGGERTALL

Detaljer

Boligsosiale faktaark Bydel Søndre Nordstrand Sammenstilt med bydelene Stovner, Alna, Bjerke, Grorud og Gamle Oslo

Boligsosiale faktaark Bydel Søndre Nordstrand Sammenstilt med bydelene Stovner, Alna, Bjerke, Grorud og Gamle Oslo Boligsosiale faktaark Bydel Søndre Nordstrand Sammenstilt med bydelene Stovner, Alna, Bjerke, Grorud og Gamle Oslo Alle skal bo godt og trygt 2 Innledning Husbanken skal sette kommunene og deres samarbeidspartnere

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Dialogmøte om boligfremskaffelse v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Alle skal bo godt og trygt 28.10.2016 Side 2 28.10.2016 Side 3 De økonomiske virkemidlene Bostøtte Grunnlån Tilskudd til utleieboliger

Detaljer

Kapittel 1: Innledning

Kapittel 1: Innledning BOLIGSOSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2011-2015 Kapittel 1: Innledning Båtsfjord kommune har ikke tidligere hatt en boligsosial plan. Denne planen har kommet til av to grunner: 1. Statlige myndigheters

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer