1. INNLEDNING SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2"

Transkript

1 1. INNLEDNING SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON Befolkning og bosetting Befolkningsframskrivning Kommunale utleieboliger Andre boliger i kommunen Økonomiske virkemidler Kartlegging av boligmarkedet Kartleggingsskjemaet Hvor mange og alderssammensetning av de vanskeligstilte? BESKRIVELSE AV HOVEDUTFORDRINGER MED BEGRUNNELSE FOR VALG AV DISSE Videreføring av planen ORGANISERING AV BOLIGFORVALTNING Boligtildeling Husleieadministrasjon Eiendomsforvaltning Sosialtjenestens bruk av det private/kommunale leiemarkedet Etterspørsel ØKONOMISKE VIRKEMIDLER Kommunens forvaltning av husbankens personrettede virkemidler Organisering Økonomisk rådgivning TILTAK Eksisterende tiltak Tilstandsanalyse Bygging av omsorgsboliger Marielund Avlastningsbolig/omsorgsbolig for funksjonshemmede Universell utforming Nye tiltak Sosialvaktmester Eldre Ikke registrerte brukere Akuttboliger...9

2 1. Innledning I kommunestyresak 61/04 ble følgende vedtatt; Det lages en utredning på hvor mange utleieboliger/leiligheter i Kåfjord kommune skal disponere i framtiden. I utredningen skal det også vurderes hvordan kommunen skal organisere utleie av kommunale boliger. Det innhentes ekstern kompetanse fra Husbanken for å få til en slik boligpolitisk plan. Med bakgrunn i dette vedtaket ble det fremmet sak til hovedutvalg for drift- og utvikling, hvor følgende ble vedtatt i hovedutvalget for drift- og utvikling sak 48/04; Det opprettes en arbeidsgruppe for utarbeidelse av boligsosial handlingsplan for Gaivoutna Kåfjord kommune, bestående av en person fra drift- og utvikling, en fra helse og en fra sosialkontoret. Drift- og utvikling har ansvaret for framdrift og utarbeidelse av boligsosial handlingsplan. Boligsosial handlingsplan skal være en del av delkommuneplanen, med de juridiske føringer dette medfører. Arbeidet med en boligsosialhandlingsplan har ført til at kommunen på et tverr-etatlig nivå får en kompetanseheving i forhold til boligsosiale utfordringer. Overordnet målsetting for planen er at Kåfjord kommune skal kunne utøve en bedre og mer målrettet boligpolitikk, samt at alle skal så langt som mulig få bo i et godt og sikkert bomiljø i egen bolig. Planen skal vise en situasjonsbeskrivelse, vurderinger, tiltak og en oppfølgingsplan. Planarbeidet er organisert som prosjekt. Prosjekteter underlagt hovedutvalget for drift- og utvikling Prosjektgruppa er satt sammen tverretatlig. Følgende etater er representert; Drift- og utvikling, oppvekst og omsorg representert ved avdeling for hjemmebasert omsorg og sosialtjenesten. 2. Situasjonsbeskrivelse og vurdering av dagens situasjon 2.1 Befolkning og bosetting Pr var det innbyggere i Kåfjord kommune. Kommunens areal er på til sammen 997 km2, altså en forholdsvis stor kommune i utstrekning. Bosettinga i kommunen er konsentrert om 3 sentra, Løkvoll, Birtavarre og Olderdalen. Ellers er det spredt bosetting mellom sentraene. Kåfjord kommune har en befolknings nedgang. Pr var det til sammen innbyggere i kommunen. I løpet av 5 år har kommunen opplevd nedgang i folketallet på 91 personer til Som en kuriositet kan nevnes at Kåfjord kommune i 1983 hadde 763 flere innbygger enn vi har i dag. 2.2 Befolkningsframskrivning. Befolkningsframskrivningen, som utføres av Statistisk Sentralbyrå, viser at det i kommunen forventes en nedgang på ca 263 personer fram mot Altså kan man forvente at Kåfjord kommune vil ha ca 2015 innbyggere om 15 år.

3 Forventet populasjon i Kåfjord kommune i år 2015 Alder Antall Kommunale utleieboliger Kommunen eier pr dags dato 31 boenheter som er spredt på 14 ulike bygg. I tillegg er det 4 leiligheter og 1 hybelleilighet på Marielund omsorgssenter i Manndalen. Vedlegg 1 viser oversikt over kommunens boliger, og tilstandsrapport på disse Andre boliger i kommunen I tillegg til de kommunale boligene leier kommunen boliger hos bla Ungbo. For korttidsleie og ved akutt behov brukes f.eks Manndalen sjøbuer. I tillegg yter også kommunen service til eldre som bor på Ytre Kåfjord eldresenter i Olderdalen, og Djupvik- og Nordmannvik bo og servicesenter. Ytre Kåfjord eldresenter i Olderdalen har 4 leiligheter og 2 hybler. Djupvikog Nordmannvik bo- og servicesenter kan defineres som et bokollektiv med til sammen 7 hybler. Manndalen sanitetsforening har 5 leiligheter. 2.4 Økonomiske virkemidler Kåfjord kommune har ikke praktisert etableringslåneordning siden ordningen opphørte i Etableringslån ble erstattet av en ny låneordning, startlån. Denne låneordningen brukes til anskaffelse og utbedring av bolig, samt refinansiering. Låneordninga er behovsprøvd og førstegangs-etablerere er prioritert. Kåfjord sosialkontor administrerer låneordninga, med en tildelingsgruppe bestående av leder for helse- og sosial, økonomiavdeling og sosialkontor, til sammen 3 personer. Kåfjord kommune har ingen egne tilskuddsordninger til boliganskaffelse, men forvalter Husbankens tilskudd til etablering og tilpasning. Boligtilskudd til tilpasning blir hovedsakelig brukt til eldre og funksjonshemmede. Kåfjord kommune har fått tildelt mellom ,- de siste år til begge tilskuddsordningene, dvs boligtilskudd til tilpasning og til etablering. Maksimalt beløp for tilskudd til tilpasning av bolig er satt til kr ,- for den enkelte. Tilskudd til begge ordningene er så begrenset til småkommuner, at det må foretas meget streng prioritering. Dette har medført at i 2005 har en funksjonshemmet søker i Kåfjord kommune fått tilskudd til etablering. Etterspørselen etter boligtilskudd er langt større enn de midler kommunen får tildelt. Statens bostøtteordning bidrar til at svake grupper som eier eller leier i mange tilfeller kan få mulighet til å bo i egne boliger. Ulempen med dagens bostøttereglement er at f.eks unge etablerere med en bruttoinntekt over kr ,- faller utenfor ordningen.

4 2.5 Kartlegging av boligmarkedet Som definisjon av vanskeligstilte på boligmarkedet er det tre indikasjoner som er avgjørende: At en bor svært dårlig. Det innebærer at en ikke har bolig eller snart vil miste bolig. Det kan også være at boligen er uegnet. At egne muligheter for å skaffe bolig er små. Dette innebærer at inntekt og formue er for lave til å etablere seg, og/eller at en har spesielle behov/problem som gjør etablering vanskelig Kartleggingsskjemaet Kartleggingen tar for seg husstander med utilfredsstillende boforhold. Med dette menes boforhold som er kategorisert i forhold til skjemaet. Dette er grupper som er: 1. uten egen/leid bolig 2. leieforhold som kan opphøre 3. uegnet bolig 4. store bistands- og oppfølgingsbehov 5. ikke er representativ på det private boligmarkedet Målgruppene er presisert som: økonomisk vanskeligstilt, bevegelseshemmet/fysisk funksjonshemmet, flyktninger, psykisk utviklingshemmet, personer med psykisk lidelser, rusmisbrukere, sosialt vanskeligstilte, andre funksjonshemninger. Registreringen omfatter de som har vært i kontakt med pleie- og omsorgsavdelingen, sosialkontoret og drift- og utvikling i løpet av Det er viktig å være oppmerksom på at de som er registrert, er de som har vært i kontakt med hjelpeapparatet. Man kan dermed ikke se bort fra at det finnes personer med boligproblemer som ikke er med i registreringen. Opplysninger fra ulike tjenestesteder er sammenholdt for å sikre at hvert hushold bare er registrert en gang selv om det har flere forskjellige kontakter med tjenesteapparatet. Registret er opprettet med tillatelse fra Datatilsynet. Opplysningene om husholdsammensetning, alder og inntekt kommer fra den informasjonen som er tilgjengelig for tjenesteyterne. I noen tilfeller er det sikre og dokumenterte opplysninger, i andre tilfeller kan tjenesteyterne være henvist til å gjøre egne anslag. Det er i alt registrert 34 hushold hvorav 17 er vanskeligstilte hushold i registreringsperioden (2005) Hvor mange og alderssammensetning av de vanskeligstilte? Antall husstander som har vært i kontakt med tjenesteapparatet i år 2005, fordeler seg slik etter alder og type husstand. Antall husstander Alder Husstandstype Totalt Par uten barn Annet

5 Par med barn Enslig Enslig med barn Totalt Hovedtyngden av vanskeligstilte hushold er i alderen Alle registerte har bolig, hvorav de fleste leier kommunalt (16), nest-største gruppe bor hos foresatte og resterende leier privat eller eier egen bolig. Av disse har 11 hushold uegnet bolig eller boligproblem. Av 34 registrerte vanskeligstilte hushold trenger 11 hushold annen bolig forbi boligen er uhensiktsmessig i forhold til behov. 12 hushold har et betydelig behov for bistand og oppfølging. 24 av husholdene har en inntekt som utløser bostøtte, og 6 av husholdene lever kun av sosialhjelp. 3 Beskrivelse av hovedutfordringer med begrunnelse for valg av disse Kartleggingen avtegner noen hovedutfordringer som kommunen vil stå ovenfor i forhold til innbyggere som vil ha vanskeligheter med å skaffe seg egen bolig Ut fra beregninger gjort av statistisk sentralbyrå vil det være ca 469 personer i eldre enn 67 år. Almenhelsetilstand sett i sammenheng med alder tilsier at mange eldre vil være i stand til å klare seg selv, forutsatt tilrettelegging av bolig. Kommunens politikk er at eldre skal få bli boende i sin egen bolig så lenge som mulig. Bidra til tilpasning av bolig for funksjonshemmede, da det er viktig at denne gruppen får en bolig som over tid fungerer i forhold til bevegelsesvansker og annen funksjonshemming. Ut fra registreringene som ble gjort var det 12 av husholdene som hadde betydelig behov for bistand og oppfølging, og 11 hushold hadde behov for annen bolig som var mer hensiktsmessig i forhold til behov. En stor utfordring for oss i vår kommune er kulturelt betinget, i og med at en del voksne, da fortrinnsvis menn av ulike grunner blir boende hjemme sammen med sin familie. Få av disse har arbeid. Registreringsperioden var for året 2005, og registreringsgrunnlaget var hushold som hadde vært i kontakt med hjelpeapparatet, og som kom inn under kriteriene for registrering. Ut fra kjennskap til kommunen er det flere enn 10 personer som kommer inn under kriteriene, men som ikke er registrert. Disses behov vil formelt oppstå når det skjer endringer i familiesituasjonen. Ut fra kjennskap til de henvendelser som blir gjort til kommunen angående akuttboliger, er det sterke ønsker om at akuttboligen er i den delen av kommunen som søker bor i. Årsaken er til det er at den enkelte ønsker å ha mulighet til å bo i den delen av kommunen hvor en har sitt nettverk, også når problemene hoper seg opp.

6 3.1 Videreføring av planen Vi anser behovsvurdering og rullering av planen som viktig, og tilrår en rullering hvert 4. år. Planen vil være et aktivt verktøy i kommunens boligplanlegging. 4 Organisering av boligforvaltning 4.1 Boligtildeling Veiledning til målgrupper som søker bolig gis av drift- og utvikling, avdeling for hjemmebasert omsorg og sosialtjenesten. De instanser som vurderer og prioriterer søkere for tildeling av bolig i omsorgsbolig gjøres av avdeling for hjemmebasert omsorg. For de øvrige kommunale boligene er drift- og utvikling i samarbeid med andre avdelinger/etater som står for boligtildeling Husleieadministrasjon Drift- og utvikling har ansvaret for budsjett, regnskap og husleieberegning for de kommunale boligene. Dette gjelder også opprettelse av leiekontrakter etter tildeling av de respektive instanser. 4.2 Eiendomsforvaltning Rådmannen har ansvaret for kjøp og salg av kommunale boliger, etter at nødvendige politiske vedtak er fattet av kommunestyret. Administrasjonen planlegger og gjennomfører nybygging, etter nødvendige politiske tiltak. Drift- og utvikling har ansvaret for vedlikehold av de kommunale boligene Sosialtjenestens bruk av det private/kommunale leiemarkedet Sosialkontoret har flere saker der søkere får innvilget økonomisk hjelp etter lov om sosiale tjenester til depositum, men da primært i kommunale leiligheter og i form av garantier. Sosialkontoret disponerer ingen boliger, og det må derfor søkes på ordinær måte. Men sosialkontoret kan be om at folk prioriteres ut fra den situasjonen de er i, som konflikter, samlivsbrudd etc. Boligbehovet er i perioder større enn det som i dag finnes av boliger, både kommunalt og privat. Det er tilnærmet umulig for vanskeligstilte å komme inn på det private leiemarkedet. Private utleiere velger selv hvem de vil leie ut til, og da vil de som er vanskeligstilt ofte ikke komme i betraktning. Hvor stor del av sosialbudsjettet som går til dekning av boutgifter kan variere noe, men ca 25-30% går til dekning av boutgifter.

7 4.3 Etterspørsel Det er en forholdsvis jevn etterspørsel etter kommunale boliger, både fra personer som ønsker å bosette seg i kommunen, og personer som av forskjellige årsaker ønsker en tidsbegrenset bolig. Drift- og utvikling får også flere henvendelser fra familier som ønsker å bygge bolig i kommunen, men som mangler tomt. 5. Økonomiske virkemidler 5.1 Kommunens forvaltning av husbankens personrettede virkemidler Kåfjord kommune har ikke lengre en egen tilskuddsordning for unge som skal etablere seg med egen bolig i kommunen. Husbanken forvalter en rekke økonomiske virkemidler rettet mot ulike målgrupper og formål. Kommunen kan selv velge å saksbehandle enkelte av disse virkemidlene, mens andre virkemidler utelukkende saksbehandles av Husbanken. I Kåfjord kommune saksbehandler kommunen boligtilskudd. Kommunen informerer på kommunens hjemmeside, aviser og gjennom publikums henvendelser til sosialtjenesten. Etterspørselen av boligtilskudd og tilpasningstilskudd (utbedring) er langt større enn rammen som er satt til disposisjon. Det er derfor nødvendig å foreta prioritering blant søkere som i utgangspunktet ville vært kvalifisert for ordningen. Søknadene vil i slike situasjoner bli vurdert opp mot hverandre, og et avslag kan begrunnes med at søknaden ikke er prioritert sammenholdt med andre søknader. Gruppa som blir prioritert når det gjelder søknad om tilskudd til tilpasning består av funksjonshemmede, eldre og andre vanskeligstilte. Dersom rammen hadde vært større ville langt flere få maksimalt tilskudd og dermed være i stand til å gjøre litt større utbedringer som gir en god bolig over tid. Tilskudd til etablering er behovsprøvd og gis til boliganskaffelse prioritert spesielt for funksjonshemmede pga. begrensede midler. Disse ordningene er med til å bistå de vanskeligstilte på boligmarkedet Organisering Når det gjelder boligtilskudd til tilpasning (utbedringstilskudd) og etablering foretas en hovedtildeling på vårparten etter kunngjøring med søknadsfrist. Søknadene behandles administrativt. Bostøtte administreres av sosialkontoret Økonomisk rådgivning Økonomisk rådgivning ytes av sosialkontoret ved behov og der søkerne selv ønsker det.

8 6. Tiltak 6.1 Eksisterende tiltak I forhold til hovedutfordringene, 2. punktum er arbeidet med å tilrettelegge boliger for funksjonshemmede kommet godt i gang, hvertfall på planleggingsstadiet Tilstandsanalyse Kåfjord formannskap gjorde følgende enstemmige vedtak i sak 99/05; Kåfjord formannskap bevilger kr ,- til utarbeiding av tilstandsanalyse av kommunalt eide boliger. Belastes formannskapets reserve. Med bakgrunn i dette vedtaket gjøres en tilstandsanalyse av kommunens boligmasse, slik at man får en fullverdig vurdering av hvilke disposisjoner som må foretas framover. Dette er særdeles viktig sett i forhold til at registreringen viste at til sammen 11 hushold bor i en bolig som er uhensiktsmessig i forhold til behov. Kort resymert viser tilstandsrapporten at Kåfjord kommune har et samlet behov for utbedringskostnader på sin boligmasse på til sammen kr ,- eks mva. Tilstandsrapporten har ikke lagt for stor vekt på vedlikeholdsbehov-/reperasjonsbehov som skyldes utvikling av materialer og utstyr (bedre teknikk enn før), nye krav og forskrifter (til isolasjon, ENØK, brannsikring), ønske om høyere standard (moter) og forskjell i behov og forventinger for yngre og eldre mennesker. Utbedringskostnadene er nøkternt vurdert og basert på det som står for tur som utbedringsarbeider. Oppsummering av tilstandsanalysen legges ved bolisosialhandlinsplan som vedlegg Bygging av omsorgsboliger Marielund I forbindelse med statens Opptrappingsplan innen psykisk helsearbeid søkte Kåfjord kommune om tilskudd til å bygge omsorgsboliger til denne gruppa. I kommunestyresak 56/05 ble følgende forslag enstemmig vedtatt; 1. Kåfjord kommunestyre godkjenner bygging av to omsorgsboliger, bygg 1 og bygg 2 med til sammen fire boenheter som planlagt under forutsetning av tilskudd fra Husbanken. 2. Kommunestyret bevilger de overskytende midler som ikke dekkes av tilskuddet til bygging av boligene. 3. Investeringen utenom tilskuddet finansieres med låneopptak. 4. Kommunens byggekomitè delegeres myndighet til å foreta en anbudsrunde og inngå kontrakt med leverandør. 5. Vaktmestertjenesten til boligene tillegges drift og utvikling. Pleie- og omsorg yter tjenester etter behov for de som bor i omsorgsboligene eller i annen bolig. Fordelen med disse boligene er at de er i tilknytning til Marielund, og personellet kan dermed brukes fleksibelt. Kåfjord kommune har pr dato fått tilsagn om tilskudd på kr ,- fra Husbanken, og arbeidet forventes igangsatt i høsten av Avlastningsbolig/omsorgsbolig for funksjonshemmede Med bakgrunn i kommunestyre-sak 51/04 pkt. 3 ble det gjort en kartlegging av behovet for boliger til psykisk funksjonshemmede og behovet for avlastnings tilbud til pårørende i

9 Kåfjord kommune. Kartleggingen viste at behovet for avlastningsbolig med boenheter er størst i Olderdalen. Bygging forventes igangsatt i løpet av Universell utforming Intensjonen med universell utforming er at mennesker med funksjonshemming skal ha samme muligheter til barnehage, skole, fritidstilbud, utdanning og arbeid, og skal kunne velge sin bolig og ferdes i nærmiljøet på samme måte som andre. Kåfjord kommune ser viktigheten av at miljøet er den viktig del av botilbudet, og kommunestyret vedtok i sak 2/06 følgende; Det igangsettes et prosjekt med det mål å sikre full tilgjengelighet for funksjonshemmede i kommunale bygg. D/U har ansvaret for prosjektet igangsettes. 6.2 Nye tiltak Sosialvaktmester Av 34 registrerte vanskeligstilte hushold hadde 12 hushold behov for bistand og oppfølging. I dette ligger det hjelp til å lære å bo, hvordan ta vare boligen, og hvordan utføre enkel vedlikehold. For å få til et godt bomiljø og unngå rasering av boligene synes det å være behov for en sosialvaktmester. Sosialvaktmester må da i tillegg til å være behjelpelig med veiledning på enkelt vedlikehold, også kunne utføre miljøterapeut oppgaver Eldre Gruppen eldre i vår kommune vil være økende, i 2015 forutsettes det at i aldersgruppen 67 til over 90 år vil det være totalt 496 personer. Kommunens intensjon er alle skal få bo hjemme så lenge som mulig. For å få dette til må man også tenke på nye boformer, som gjør at offentlig tjenesteyting til denne gruppa kan være god nok Ikke registrerte brukere. I og med at vi i vår kommune har en del personer som ikke registrert, men som vil være aktuelle brukere ved endring av familiesituasjonen, må det tas hensyn til denne gruppa ved rullering av planen. Det er en absolutt fordel en her planlegger langsiktig og legger opp en strategi i forhold til utbygging av tiltak Akuttboliger På sikt bør det planlegges slik at det finnes en akuttbolig i hver del av kommunen. Det må lages regler for botid i akuttboligene

LOPPA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

LOPPA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Vedtatt 22.02.2002 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 2 2. Situasjonsbeskrivelse og vurdering av dagens situasjon 2 2.1 Befolkning og bosetting. 2 2.2 Befolkningsframskrivning.

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling TRONDHEIM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Vedtatt av Trondheim bystyre 15.12.2011 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2003-2006. Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2003-2006. Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02 1 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLANEN...3 2 SAMMENDRAG...4 3 BESKRIVELSE AV NÅSITUASJONEN...5 3.1 INNBYGGERTALL

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Husbanken mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Disposisjon Del 1: Bolig i det kommunale plansystemet Del 2: De kommunale boligoppgavene Del 3: Samarbeid med Husbanken

Detaljer

Urban boligplanlegging for alle

Urban boligplanlegging for alle Urban boligplanlegging for alle Virkemidler for en god boligplanlegging Seminar, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Karin Lindgård Konst. Regiondirektør Husbanken øst «Bolig er på en måte alt men det er vanskelig

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

3.0 HOVEDUTFORDRINGER Det er totalt registrert 28 personer i Eide som har det vanskelig på boligmarkedet.

3.0 HOVEDUTFORDRINGER Det er totalt registrert 28 personer i Eide som har det vanskelig på boligmarkedet. 1.0 INNLEDNING MANDAT Det skal utarbeides boligsosial og boligstrategisk handlingsplan for flyktninger, funksjonshemmede, unge og vanskeligstilte i n. Planen skal legges frem for politisk behandling innen

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 Saksframlegg Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om kommunens satsning på boligrådgivning

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0015/06 06/00572 BOLIG SOSIAL HANDLINGSPLAN, GÀIVOUNA KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0015/06 06/00572 BOLIG SOSIAL HANDLINGSPLAN, GÀIVOUNA KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.08.2006 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Godkjent av Kommunestyret: K-sak 52/13 den 30.05.13 Retningslinjer om tildeling av

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler - effekter og muligheter Mona Liss Paulsen og Linn Edvardsen Møte i Vesterålen regionråd 21. november 2008 25-Nov-08 1 Boligen er et sted vi trekker

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN DØNNA KOMMUNE 2002-2005 Et prosjekt i samarbeid med Den Norske Stats Husbank og Helgeland Regionråd. Vedtatt: (dato) INNHOLD 1 INNLEDNING Side 3 1.1 Bakgrunn for handlingsplanen

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

BERG KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BERG KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2013 INNHOLD: side 1. Generelt/ bakgrunn. 3 1.1 Hva er en Boligsosial handlingsplan. 3 1.2 Brukere av planen. 3 1.3 Bakgrunn for planen. 3 1.4 Planomfang og hvilke behov planen fokuserer på er begrenset.

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE.

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. 1 VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. Retningslinjer fastsatt av rådmannen i Molde den 14. desember 2012. Til retningslinjenes kapittel 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Forankring

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR SKJERVØY KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR SKJERVØY KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR SKJERVØY KOMMUNE Vedtatt av SKJERVØY kommunestyre den 15.12.2005 Innhold: 1 Innledning 4 2 Sammendrag og konklusjon 5 3 Mål 7 3.1 Mål for planen 7 3.2 Målgrupper 7 4 Situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning Hva nå da? Husbanken fremover Bolig for velferd er overbygningen for det vi gjør frem til 2020 Husbanken skal være en fremoverlent boligekspert som samarbeider med kommunene og andre statlige aktører Nytenking

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Husbankkonferansen Bolig for velferd

Husbankkonferansen Bolig for velferd Husbankkonferansen 2017 Bolig for velferd Nasjonale mål for boligpolitikken Boliger for alle i gode bomiljø Trygg etablering i eid eller leid bolig Boforhold som fremmer velferd og deltakelse 2 Vanskeligstilte

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli Boliger for framtiden 14. februar 2012 Rammer skatt ikke en del av mandatet drøfter ikke distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Alle skal bo godt og trygt 1. Innledning I tillegg til foranalysen og øvrig kunnskapsgrunnlag, er det

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Mariann Blomli, sekretariatsleder Boligsosialt utviklingsprogram 13. september 2011 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Vedtatt i Hovedutvalg for helse-, omsorg og sosial, sak nr. 014/15 den 13.04.2015. Vedtatt i HHOS, den 28.11.16. Horten kommune

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Mål Kartlegging

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS 2014 - TORHILD SKJETNE En god bolig er en generell forutsetning for å kunne delta i samfunnet Alle skal bo godt og trygt

Detaljer

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter Tilpasning av bolig Finansieringsmuligheter Alle skal bo godt og trygt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilskudd til tilpasning av bolig side 3 Tilskudd (NAV hjelpemiddelsentralen) side 3 Prosjekteringstilskudd side

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009 Skjema 13: Kommunalt disponerte - 2009 Opplysninger om kommunen 1 Hva er kommunens navn? 2 Hva er kommunenummeret? 3 Har kommunen administrative bydeler? Nei Gå til 7 4 Rapporterer de administrative bydelene

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Innhold Forord Innledning Boligsosial handlingsplan Metode og begrepsdefinisjoner Befolknings og boforhold i Eide kommune Hovedutfordringer

Innhold Forord Innledning Boligsosial handlingsplan Metode og begrepsdefinisjoner Befolknings og boforhold i Eide kommune Hovedutfordringer Innhold Forord 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Mandat for komite 1.3 Organisering av arbeidet 1.4 Fremdrift 2 Boligsosial handlingsplan 2.1 Hva er en boligsosial handlingsplan 2.2 Hvorfor lage en boligsosial

Detaljer

Vedlegg IV Analyse av startlån

Vedlegg IV Analyse av startlån Vedlegg IV Analyse av startlån Prioritering av startlån til de varig vanskeligstilte Startlåneordningen ble etablert i 2003. Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede er for varig vanskeligstilte

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN TRÆNA KOMMUNE 2002-2005 Et prosjekt i samarbeid med Den Norske Stats Husbank og Helgeland Regionråd. Vedtatt: (dato) INNHOLD 1 INNLEDNING side 3 1.1 Bakgrunn for handlingsplanen

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN TORSKEN KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN TORSKEN KOMMUNE 2009-2013 for Vi skal skape fremtidens bygdesamfunn Torsken - mer enn god fisk Utarbeidet: Oktober 2008 Neste oppdatering: Oktober 2012 Av: Lillian Nikolaisen i samarbeid med NAV, PLO-tj. og Rådmannens

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR KVÆNANGEN KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR KVÆNANGEN KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR KVÆNANGEN KOMMUNE Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 22.11.2002 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 MÅL... 5 3.1. MÅL FOR PLANEN...5 3.2 MÅLGRUPPER...5 4 SITUASJONSBESKRIVELSE...

Detaljer

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER UKM 2012. Utsikten Kunstsenter. BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER Kvinesdal kommune 2016 2021 Status, utfordringer og satsingsområder Vedtatt: Innhold 1.0 Innledning 2 1.1 Mandat 2 1.2

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Målselv kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Virkeområde... 3 har ansvar for utleie av kommunale boliger.... 3 består av følgende medlemmer:... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3.

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. mai 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 539 Forskrift om tildeling

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2007 VARDØ KOMMUNE 1.0 INNLEDNING I St. meld. nr. 49 (1997-98) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte oppfordres kommunene til å utarbeide lokale handlingsplaner

Detaljer

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 INNHOLD Sidetall 1 Innledning 3 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 3 Situasjonsbeskrivelse 3.1 Befolkning og bosetting 3.2 Kommunale utleieboliger 5 3.3 Boligbygging i Skjervøy kommune 2004 2013

Detaljer

Bård Misund Morten Myking

Bård Misund Morten Myking Bård Misund Morten Myking Stjørdal 19.10.2016 Boligsosial arbeid og planlegging Molde kommune fra 2009 1. Plan- og utviklingsstyret oppnevnt som styringsgruppe i møte 03.11.09. 3b. Kommunale boliger Antall:

Detaljer

4. Kartlegging av vanskeligstilte i Tromsø kommune

4. Kartlegging av vanskeligstilte i Tromsø kommune 4. Kartlegging av vanskeligstilte i Tromsø kommune 4.1 Metode og utvalg Kartleggingen ble gjennomført som et ledd i kommunens arbeid med å utforme en plan for oppfølging av vanskeligstilte med behov for

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer