Delårsrapport for første kvartal 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport for første kvartal 2013"

Transkript

1 Delårsrapport for første kvartal 2013

2 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2013 Hovedtrekk i første kvartal EBITDA 64 millioner kroner bedre enn første kvartal 2012 (fra -34 millioner kroner til 30 millioner kroner) Positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger fra Hurtigruten norskekysten for første gang siden fusjonen i 2006 Resultat før skatt forbedret med 39 millioner kroner fra første kvartal 2012 Solid fremgang i antall gjestedøgn fra distansereiser på 25,3 prosent Totalt antall gjestedøgn redusert med 1,7 prosent for Hurtigruten på norskekysten o -14,6 prosent fra rundreise Nettoinntekten pr. gjestedøgn økte med 13,6 prosent i kvartalet Forbedret drift på Spitsbergen Effektiviseringsprogrammet fase 1 og fase 2 gjennomført o Endring av forretningsadresse fra Narvik til Tromsø formelt besluttet 17. april 2013 Forbedret regularitet og fokus på kortere reiser gir effekt Hovedsatsningene denne vinteren har vært lokaltrafikken i Norge og nordlysturisme, spesielt fra det engelske markedet. Dette har vært en suksess og antall gjestedøgn økte med over 25 prosent på distansereiser denne vinteren. For første gang har det vært annonsert for korte lokalreiser langs hele kysten. Dette kombinert med en forbedret regularitet har gitt god effekt. Antall gjestedøgn fra rundreiser er redusert i perioden etter sterk vekst over lang tid. Det er blitt en tøffere konkurransesituasjon for vinterturismen på de lengre reisene samtidig som utviklingen i den europeiske økonomien fortsatt er svak. Veksten i netto inntekt pr. gjestedøgn fortsetter som følge av bedre inntektsoptimalisering, mer effektiv distribusjon og reduserte provisjoner. Explorer produkter/ms Fram hadde flere gjestedøgn i første kvartal sammenlignet med året før, men noe lavere pris. Kostnadsutviklingen for MS Fram har vært positiv. Resultat fra virksomheten på Spitsbergen viser en klar forbedring sammenlignet med første kvartal 2012 etter fokus på mørketidsaktiviteter samt at det landbaserte programmet er tatt inn i Hurtigrutens programmer. Høyere priser og omtrent samme antall gjestedøgn fører til at konsernets inntekter i kvartalet øker med 31 millioner kroner til 755 millioner kroner. Samtidig er kostnadsnivået redusert med 34 millioner kroner på grunn av lavere salgs- og administrasjonskostnader og kostnader knyttet til avvikling av charterkontrakten i Australia i begynnelsen av Konsernets driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 30 millioner kroner som er 64 millioner kroner bedre enn første kvartal Netto finanskostnader øker med 25 millioner kroner, i hovedsak på grunn dyrere finansiering etter refinansiering av lånene 1. mars Underskudd før skatt for første kvartal ble 133 millioner kroner som er en forbedring på 39 millioner kroner fra samme periode i

3 Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Delårsregnskap Segmentinformasjon Konsernets virksomhetssegmenter består av følgende tre produktområder; Hurtigruten norskekysten, Explorer-produkter/MS Fram og Spitsbergen. Aktiviteter som ikke naturlig faller inn under disse tre områdene er samlet i Øvrig virksomhet. Selskapet kommenterer driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) for de tre produktområdene. Resultat Hurtigruten konsernet hadde totale driftsinntekter på 755 millioner kroner i første kvartal 2013 (første kvartal 2012: 723 millioner kroner). Økningen skyldes i hovedsak økte inntekter på norskekysten og Spitsbergen. Konsernets driftskostnader før av- og nedskrivninger er redusert med 34 millioner kroner og endte på 732 millioner kroner i første kvartal (766 millioner kroner). Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere mannskaps- og øvrige driftskostnader som følge av færre gjestedøgn og bedre utnyttelse av bemanningen. Konsernet har bokført salgsgevinster fra eiendomssalg på 7 millioner kroner i første kvartal i år. Det var tilsvarende gevinster på 9 millioner kroner i Konsernets driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble i første kvartal 30 millioner kroner (-34 millioner kroner). Kvartalets av- og nedskrivninger beløp seg til 99 millioner kroner sammenlignet med 89 millioner kroner i første kvartal Konsernets driftsresultat etter av- og nedskrivninger ble -69 millioner kroner i første kvartal (-122 millioner kroner). Netto finanskostnader ble i kvartalet 65 millioner kroner (40 millioner kroner). Økte kostnader forklares i hovedsak av dyrere finansiering etter refinansieringen 1. mars i Resultat før skatt for videreført virksomhet ble -133 millioner kroner i første kvartal (-161 millioner kroner). Etter at konsernets virksomhet knyttet til utleie av skip til oljeindustrien ble avviklet fra 1. januar 2012 med påfølgende avviklingsposter i 2012, har konsernet ikke lenger ikke videreført virksomhet. Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet ble -11 millioner kroner i første kvartal Konsernets resultat før skatt ble -133 millioner kroner i første kvartal (-172 millioner kroner), en forbedring på 39 millioner kroner fra i fjor. Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra driften viser i første kvartal en økning på 101 millioner kroner i forhold til samme periode i Forbedringen skyldes i hovedsak positiv utvikling i EBITDA. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter er redusert med 83 millioner kroner sammenlignet med første kvartal Reduksjonen skyldes frigivelse av bundne midler i første kvartal 2012, samt økte investeringer i første kvartal 2013 sammenlignet med samme periode i

4 Netto negativ kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter med 116 millioner kroner i første kvartal 2013 er noe høyere enn i Avviket forklares av at selskapets gjeld ble refinansiert i mars Balanse og likviditet Konsernets anleggsmidler pr. 31. mars 2013 var millioner kroner (Pr. 31. desember 2012: millioner kroner). Totale omløpsmidler pr. 31. mars var 868 millioner kroner (925 millioner kroner). Arbeidskapitalen var -303 millioner kroner pr. 31. mars (-192 millioner kroner). Likvide midler utgjorde 377 millioner kroner pr. 31. mars (295 millioner kroner eksklusive bundne midler), mot 549 millioner kroner ved utgangen av 2012 (466 millioner kroner eksklusive bundne midler). Reduksjonen av likvide midler skyldes investeringer i driftsmidler, samt nedbetaling av langsiktig gjeld. Konsernet hadde ved utgangen av mars en total langsiktig gjeld på millioner kroner (2 985 millioner kroner). Reduksjonen i langsiktig gjeld skyldes betaling av ordinære avdrag i perioden. Kortsiktig gjeld beløp seg til millioner kroner pr. 31. mars (1 118 millioner kroner). Konsernets egenkapital var ved utgangen av mars på millioner kroner (1 167 millioner kroner). Egenkapitalandelen var 20,2 prosent (22,1 prosent). Utsatt skattefordel tilknyttet kvartalets underskudd er ikke aktivert og innregnet i balansen. Produktområder Hurtigruten norskekysten Produktområdet Hurtigruten norskekysten er den største virksomheten i konsernet og står for om lag 79 prosent av konsernets driftsinntekter i første kvartal. Driftsregulariteten i første kvartal var 94 prosent mot 92 prosent i fjor. Målsettingen er 97 prosent for året totalt. Det er hovedsakelig væravvik som har vært utfordringen i første kvartal. Driftsinntektene i første kvartal var 599 millioner kroner (557 millioner kroner). Økningen skyldes i hovedsak større kontraktsinntekter og inntekter fra gods og biler. Ombordsalgsinntektene har også en positiv utvikling. Passasjerinntektene er høyere enn samme periode i fjor på tross av en nedgang i antall gjestedøgn med 1,7 prosent. Dette skyldes en høyere inntekt pr. gjestedøgn enn samme kvartal i fjor. Antall gjestedøgn fra distansereiser øker betydelig (+25,3 prosent). Det er spesielt hyggelig at lokaltransport i det norske markedet øker mest. Dette er et område det har vært fokusert mye på gjennom vinteren, blant annet med økt markedsføring i lokalmedia. Forbedret regularitet har også vært viktig for denne økningen. Antall gjestedøgn fra rundreiser er redusert med 14,6 prosent. Det er spesielt Norden og Tyskland i mars måned som har vært svak. Operative driftskostnader beløp seg til 486 millioner kroner i første kvartal (483 millioner kroner). Økningen i drivstoffkostnadene skyldes høyere oljepris og lenger utseilt distanse. Øvrige kostnader er på nivå med første kvartal Totale driftskostnader ble 593 millioner kroner (605 millioner kroner). Nedgangen skyldes betydelig lavere kostnader til salg, marked og administrasjon. For første gang siden fusjonen genererer Hurtigruten norskekysten et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 5 millioner kroner i første kvartal (-48 millioner kroner), en forbedring på 53 millioner kroner fra i fjor. 4

5 Explorer produkter/ms Fram I første kvartal har MS Fram sin aktivitet vært knyttet til cruise i Antarktis frem til midten av mars. Etter endt sesong i Antarktis seilte skipet direkte tilbake til Europa. Første Europa seiling startet de siste dagene av mars. Antall gjestedøgn for MS Fram økte med 2 prosent fra i fjor til i år. Prisoppnåelsen i 2013 har vært lavere enn i Kostnadene er under god kontroll og er på samme nivå som i fjor. Totalt ga dette et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 7 millioner kroner som er 1 million kroner lavere enn samme periode i fjor. Spitsbergen Spitsbergen opplevde en betydelig forbedring i første kvartal 2013 sammenlignet med et svakt kvartal i Gruppeomsetningen har økt, og dette gir positivt bidrag i alle deler av virksomheten. Økt flykapasitet til Svalbard gjennom Norwegians nye flyrute direkte fra Oslo, har i mars gitt langt flere individuelle besøkende. Økningen sees både i antall solgte romdøgn og bar/restaurant omsetning. Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble for første kvartal 4,5 millioner kroner (-2 millioner kroner). Øvrig virksomhet I Øvrig virksomhet inngår konsernets bussvirksomhet gjennom Cominor AS, selskapets to gjenværende hurtigbåter som ligger i opplag, samt noen mindre selskaper. Cominor har i kvartalet lavere inntekter enn samme periode i fjor. Dette skyldes tapt anbud på bussrutene i Tromsø og Balsfjord fra februar Kostnadene for den videreførte virksomheten i Cominor AS har høyt fokus og disse er redusert mer enn inntektsbortfallet. Det er bokført salgsgevinster fra eiendomssalg av forretningsbygg i Narvik på 7 millioner kroner i første kvartal. Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble for første kvartal 14 millioner kroner (8 millioner kroner). Utsiktene fremover Det er positivt å se at distansetrafikken øker betydelig i første kvartal. Denne trafikken er viktig for Hurtigruten, og sentral i forhold til transportoppdraget selskapet utfører for staten. Balansen mellom distanse- og rundreisegjester er bærebjelken i merkevaren Hurtigruten, og selskapet jobber målrettet for å opprettholde positiv utvikling i distansesegmentet, samtidig som en må ta tilbake posisjonen som rundreiseleverandør særlig i det tyske og nordiske markedet. 8. april var den nye organisasjonen i Hurtigrutens landbaserte virksomhet på plass, og 17. april vedtok generalforsamlingen i Hurtigruten ASA å flytte forretningsadressen til Hurtigruten ASA fra Narvik til Tromsø. Fase 1 og 2 i effektiviseringsprogrammet er avsluttet og har vært gjennomført etter planen. Det har vært en omfattende og krevende prosess for organisasjonen, men styret er tilfreds med gjennomføringen og resultatet av prosessen. Programmet har hatt et sterkt fokus på lønnsomhet og hotelldriften om bord er etablert som egen avdeling. Ansvaret for hotellvirksomheten er gjennom dette, skilt ut fra maritim drift. Styret mener dette er en viktig og korrekt endring for å øke de kommersielle inntektene fra skipene, og et viktig element for å skape lønnsomhet i Hurtigruten. Norden har hatt en svak utvikling de siste årene og det ble igjennom effektiviseringsprogrammet iverksatt tiltak for å styrke den nordiske salgsorganisasjonen. Blant annet er salgsorganisasjonen for Norden nå etablert med kontor i Oslo for å effektivisere salgsarbeidet. Effektiviseringsprogrammet skal på årsbasis gi effekter på over 60 millioner kroner i reduserte kostnader, med full effekt fra Det er tilfredsstillende å se at salgs- og administrasjonskostnadene i første kvartal ligger lavere enn samme periode

6 Bookingsituasjonen for andre og tredje kvartal er utfordrende, og det er iverksatt mange tiltak for å snu denne trenden. Det er gjort store endringer i salgsorganisasjonen, både i Norden og globalt, og styret har tro på at disse endringene skal gjøre selskapet i stand til å ta tilbake markedsposisjonen i det globale markedet. Longyearbyen, 13. mai 2013 Styret i Hurtigruten ASA 6

7 HURTIGRUTEN KONSERN Konsolidert resultatregnskap (NOK 1 000) Note 1. kvartal kvartal 2012 Driftsinntekter Kontraktsinntekter 2, Sum driftsinntekter Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto (7 482) (9 044) Driftsresultat (68 658) ( ) Driftsresultat før av- og nedskrivninger (33 745) Finansinntekter Finanskostnader (88 690) (70 313) Netto finanskostnader (64 927) (39 721) Andel resultat i tilknyttede selskaper Resultat før skattekostnad for videreført virksomhet ( ) ( ) Skattekostnad for videreført virksomhet (4 487) (39 584) Resultat for videreført virksomhet ( ) ( ) Resultat før skattekostnad for ikke videreført virksomhet 4, 6 - (10 539) Skattekostnad for ikke videreført virksomhet 6 - (3 800) Periodens resultat ( ) ( ) Herav ikke-kontrollerende eierinteressers andel (1 683) Resultat pr. aksje som er tilordnet morselskapets aksjonærer (NOK pr. aksje) Resultat pr. aksje: Fra videreført virksomhet (0,30) (0,31) Fra ikke videreført virksomhet - (0,02) Sum (0,30) (0,32) Utvannet resultat pr. aksje: Fra videreført virksomhet (0,30) (0,31) Fra ikke videreført virksomhet - (0,02) Sum (0,30) (0,32) 7

8 Konsolidert oppstilling av totalresultat (NOK 1 000) Note 1. kvartal kvartal 2012 Periodens resultat ( ) ( ) Øvrige resultatelementer Poster som senere vil bli reklassifisert til resultat Kontantstrømsikring Omregningsdifferanse (9 132) Andre egenkapitaljusteringer Sum Sum øvrige resultatelementer Periodens totalresultat ( ) ( ) Totalresultatet tilordnes: Aksjonærene i morselskapet ( ) ( ) Ikke-kontrollerende eierinteresser (1 683) Periodens totalresultat ( ) ( ) 8

9 Konsolidert balanse (NOK 1 000) Note Eiendeler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Investeringer i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Derivater Langsiktige fordringer og investeringer Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Derivater Kontanter og kontantekvivalenter Eiendeler holdt for salg Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital/(udekket underskudd) ( ) ( ) (69 123) Sum egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Lån Derivater Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Betalbar skatt Lån Derivater Andre avsetninger for forpliktelser Gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

10 Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapital (NOK 1 000) Note Aksjekapital inkl. egne aksjer Overkursfond Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Sum innskutt og opptjent Ikke-kontrollerende egenkapital eierinteresser Sum egenkapital Egenkapital 1. januar (69 123) Periodens resultat ( ) ( ) ( ) Øvrige resultatelementer Omregningsdifferanser Kontantstrømssikring, netto etter skatt - - (66 721) - (66 721) (16) (66 737) Estimatavvik pensjon, netto etter skatt Øvrige resultatelementer - - (60 475) (31 391) (22 311) Årets totalresultat - - (60 475) ( ) ( ) ( ) Transaksjoner med eierne Utbetaling til eierne (45 895) (45 895) Sum transaksjoner med eierne (45 895) (45 895) Egenkapital 31. desember ( ) Egenkapital 1. januar ( ) Periodens resultat ( ) ( ) (1 683) ( ) Øvrige resultatelementer Omregningsdifferanser - - (9 132) - (9 132) - (9 132) Kontantstrømssikring, netto etter skatt Øvrige resultatelementer Årets totalresultat ( ) ( ) (1 651) ( ) Egenkapital 31. mars ( )

11 Kontantstrømoppstilling (NOK 1 000) Note 1. kvartal kvartal 2012 Kontantstrømmer fra driften Resultat før skattekostnad videreført og ikke videreført virksomhet ( ) ( ) Justeringer for: Av- og nedskrivninger videreført og ikke videreført virksomhet Andre tap/gevinster netto (7 471) (9 044) Agio/disagio urealisert (6 543) Urealisert gevinst/tap på derivater holdt for handelsformål Rentekostnader Andel resultat i tilknyttede selskaper (577) (725) Forskjell mellom kostnadsført pensjon og innbetalinger (16 028) Endring i arbeidskapital: Varer Kundefordringer og andre fordringer (68 983) (98 016) Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Kontantstrømmer fra driften (34 170) Betalte renter (59 702) (41 670) Betalte skatter (7 405) (7 329) Netto kontantstrømmer fra driften (83 170) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp av varige driftsmidler (81 484) ( ) Kjøp av varige driftsmidler gjennom forsikringsoppgjør Salg av varige driftsmidler Kjøp av immaterielle eiendeler (16 167) (19 772) Salg av aksjer og andeler Endring i bundne midler Netto kontantstrømmer (brukt til)/fra investeringsaktiviteter (63 592) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak lån Nedbetaling av lån ( ) ( ) Utbytte betalt til ikke-kontrollerende eierinteresser - (28 695) Netto kontantstrømmer brukt til finansieringsaktiviteter ( ) (94 189) Endringer i kontanter og kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter Endringer i kontanter og kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ( ) ( ) Kontanter og kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ved periodens begynnelse Valutagevinster/-tap på kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter (8 974) (2 375) Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ved periodens slutt

12 SEGMENTINFORMASJON HURTIGRUTEN EXPLORER / MS FRAM SPITSBERGEN 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal (NOK 1 000) Driftsinntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto Driftsresultat (69 159) ( ) (5 588) Netto finanskostnader (55 515) (33 347) (8 271) (5 419) Andel resultat i tilknyttede selskaper Resultat før skatt for videreført virksomhet ( ) ( ) (7 015) (2 210) (5 341) Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet Resultat før skatt ( ) ( ) (7 015) (2 210) (5 341) Segmentresultat Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) (47 829) (2 075) SEGMENTINFORMASJON ØVRIG VIRKSOMHET ELIMINERINGER HURTIGRUTEN KONSERN 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal (NOK 1 000) Driftsinntekter (1 459) (2 850) Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter (1 459) (2 850) Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader (1 459) (2 850) Andre tap/(gevinster) - netto (7 482) (9 044) - - (7 482) (9 044) Driftsresultat (1 802) (4 253) - - (68 658) ( ) Netto finanskostnader (1 284) (1 202) - - (64 927) (39 721) Andel resultat i tilknyttede selskaper Resultat før skatt for videreført virksomhet (2 509) (4 730) - - ( ) ( ) Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet - (10 539) (10 539) Resultat før skatt (2 509) (15 269) - - ( ) ( ) Segmentresultat Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) (33 745) 12

13 Ikke regnskapspliktig finansiell informasjon Hurtigruten norskekysten (NOK 1 000, unntatt gjestedøgn) 1. kvartal kvartal 2012 Gjestedøgn Gjestedøgn rundtur Gjestedøgn distanse Tilgjengelige gjestedøgn (APCN) Beleggsprosent 55,6 % 62,3 % Passasjerinntekter Ombordsalg Brutto passasjerinntekter Fratrukket: Provisjoner, fly, hotell og transfer Varekostnader Netto passasjerinntekter Brutto passasjerinntekter pr. gjestedøgn (NOK) Netto passasjerinntekter pr. gjestedøgn (NOK) Sum operative driftskostnader Salgs-, markeds- og administrasjonskostnader Brutto cruise kostnader Fratrukket: Provisjoner, fly, hotell og transfer Varekostnader Netto cruise kostnader Brutto cruise kostnader pr. APCN (NOK) Netto cruise kostnader pr. APCN (NOK) Netto cruise kostnader ex bunkers pr. APCN (NOK) Netto cruise kostnader pr. gjestedøgn (NOK) Bunkersforbruk i liter pr. nautiske mil 82,1 79,8 Bunkerskostnad pr. liter (NOK) 5,81 5,35 1) Fra 2012 er andre passasjerrelaterte inntekter inkludert i passasjerinntekter som tidligere ikke inngikk i beregningen av brutto og netto passasjerinntekter pr. gjestedøgn. Dette omfatter hovedsakelig avbestillingsgebyrer, forsikringer og andre gebyrer. Sammenligningstall er omarbeidet tilsvarende. 13

14 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet for konsernet inkluderer Hurtigruten ASA med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Delårsregnskapet er avlagt i samsvar med IAS 34 om delårsrapportering. Delårsregnskapet inneholder ikke alle opplysninger som vil fremgå av et årsregnskap avlagt i samsvar med alle aktuelle IFRS-standarder, og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for Selskapets årsrapport for 2012 kan fås ved henvendelse til selskapets hovedkontor eller på En beskrivelse av de regnskapsprinsipper som er benyttet i delårsregnskapet finnes i regnskapsprinsippnoten i årsrapporten for Ved utarbeidelse av delårsregnskapet har det vært benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Faktiske tall kan avvike fra benyttede estimater. Note 2 Omarbeiding av tidligere rapporterte delårsperioder Ikke videreført virksomhet Konsernets to gjenværende hurtigbåter var til og med andre kvartal 2012 klassifisert som ikke videreført virksomhet (eiendeler holdt for salg). Disse tilfredsstiller ikke lenger kravene i regnskapsreglene for slik klassifisering, og inngår dermed i videreført virksomhet under segmentet Øvrig virksomhet. Sammenligningstall i resultatregnskapet for 2012 er omarbeidet. Note 3 Finansiell risikostyring Det foreligger potensielle risiki og usikkerheter som kan komme til å påvirke konsernselskapenes drift, og som kan få de virkelige resultater til å avvike fra forventede og historiske resultater. Ytterligere informasjon om konsernets viktigste risiki og usikkerheter finnes i selskapets siste årsrapport som er publisert på hjemmesiden Konsernets viktigste risiki og usikkerheter er omtalt i årsberetningen og note 4 til konsernregnskapet. Det har ikke vært noen vesentlige endringer i finansiell risikostyring siden årsrapporten for 2012 ble offentliggjort. Note 4 Betingede utfall Medlemskap i NOx-fondet Hurtigruten ASA er medlem av Næringslivets NOx-fond. Hovedmålet med Miljøavtalen om NOx og Næringslivets NOx-fond er reduserte NOx-utslipp. Fondet er et spleiselag der bedriftene som er med kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. Betaling til fondet erstatter statlig NOx-avgift for de tilsluttede bedriftene. I regnskapet pr. 31. mars 2013 er NOx-avgiften kostnadsført med 3,6 millioner kroner (pr. 31. mars 2012: 3,3 millioner kroner). NOx-fondets medlemmer forpliktet seg gjennom Miljøavtalen kollektivt å redusere sine utslipp med til sammen tonn NOx i perioden Den 14. desember 2010 ble det undertegnet en ny Miljøavtale om NOx for perioden Denne avtalen ble godkjent av ESA 19. mai Totalt skal næringsorganisasjonene i Miljøavtalen redusere utslippene med tonn NOx, samt at effekten av oppnådde utslippsreduksjoner for hele perioden skal opprettholdes. Avtalen har i denne perioden dels årlige og dels to-årige mål som skal oppfylles og fordeler seg på tonn i 2011, tonn i 2012, tonn i 2013 og 2014, tonn i 2015 og 2016 og tonn i

15 Statens forurensningstilsyn vil følge opp at fondet når sine mål. Dersom målene ikke nås kan medlemmene pålegges å betale full avgift for sin andel av utslippene. Et slikt pålegg vil beregnes ut fra prosentvis andel av ikke oppnådd kollektiv målsetning. Fondet har oppnådd sine mål for årene Tilleggsavtale til statens kjøp av sjøtransporttjenester på kystruten Bergen - Kirkenes I 2004 tildelte norske myndigheter Hurtigruten ASA en kontrakt for levering av transporttjenester langs norskekysten, fra Bergen til Kirkenes, med løpetid Denne kontrakten ble gitt etter en anbudsrunde. I oktober 2008 ble kompensasjonen til Hurtigruten ASA økt for den resterende kontraktsperioden ved refusjon av 90 prosent av NOx-betalingen, generell kompensasjon på grunn av økte kostnader samt anledning til å redusere antall skip om vinteren fra 11 til 10. Samferdselsdepartementet har lagt til grunn at tilleggsbevilgningen er i tråd med statsstøtteregelverket. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) åpnet i juli 2010 en formell undersøkelse for å etterprøve om tilleggsavtalen inngått i 2008 er i samsvar med EØS-reglene for statsstøtte. I juni 2011 konkluderte de at tilleggskompensasjonen ikke ble innvilget i samsvar med EØS-reglene. Det fremkom ikke av konklusjonen hvor stor del av tilleggsavtalen ESA mener representerer ulovlig statsstøtte. 8. oktober 2012 falt avgjørelsen i EFTA-domstolen, hvor ESAs vedtak ble opprettholdt. I prosessen frem mot domsavsigelsen har ESA klargjort sitt eget vedtak av juni 2011, og fastslått at ca 145 millioner kroner utgjør ulovlig støtte etter deres vurdering. Hurtigruten har pr. 31. mars 2013 inntektsført 405 millioner kroner under tilleggsavtalen inklusiv effekten av å redusere antall skip om vinteren fra 11 til 10, og mottatt 262 millioner kroner av dette. Av forsiktighetshensyn ble det foretatt en avsetning i tredje kvartal 2012 på 108 millioner kroner i henhold til siste kjente beregning fra ESA. Dette kommer i tillegg til avsetningen på 35 millioner kroner som ble gjort pr. 31. desember Avsetningen er bokført som en reduksjon i kontraktsinntektene. Hurtigruten vil sammen med staten jobbe for at tapet skal reduseres. Tidligere avtale med staten ved Samferdselsdepartementet ble avsluttet 31. desember 2011 etter at Hurtigruten og staten den 13. april 2011 ble enige om en ny avtale for kystruten Bergen Kirkenes for perioden Ny avtale trådte i kraft 1. januar Voldgiftssak charter Hurtigrutens australske datterselskap Hurtigruten Pty Ltd anla primo 2012 voldgiftssak mot kontraktspartner angående utestående krav. Kravet knyttet seg til utleie av MS Finnmarken som hotellskip i forbindelse med utbyggingen av Gorgon-feltet utenfor Australia. Kontrakten ble avsluttet 30. oktober Det utestående kravet beløp seg til 370 millioner kroner. Hurtigruten valgte av forsiktighetshensyn å foreta en regnskapsmessig avsetning på 46 millioner kroner pr. 31. desember Gjennom mekling ble det inngått en avtale med kontraktspartner med hensyn til betaling av netto utestående beløp. Dette ga Hurtigruten en positiv kontantstrøm på AUD 38 millioner (ca. 221 millioner kroner), og et ytterligere tap i resultatregnskapet på AUD 17 millioner (ca. 99 millioner kroner) pr. 31. desember Etter at avtale er inngått i saken, har ikke Hurtigruten lenger noen krav i balansen knyttet til chartervirksomheten i Australia. Anmeldelse av TIRB og Cominor AS TIRB og datterselskapet Cominor AS ble i mai 2009 anmeldt av Troms fylkeskommune. Fylkeskommunen tok ut forliksklage i desember Troms fylkeskommune hevdet at selskapene har fått for mye betalt for tilfeldig assistansekjøring og uforutsette, ikke planlagte kjøreoppdrag på til sammen omlag 25 millioner kroner eksklusive renter. 15

16 Nord-Troms Tingrett avsa dom i saken 4. januar 2012 og påla TIRB og Cominor å betale erstatning til Troms fylkeskommune på 16 millioner kroner. Selskapene foretok en avsetning for tap på kun deler av dommen pr. 31. desember 2011, 8 millioner kroner, da selskapene ikke var enige i dommens økonomiske utregninger. Saken er behandlet av Hålogaland lagmannsrett og dom i saken ble avsagt 26. november Den samlede erstatningsutmålingen fra lagmannsretten var på 11,7 millioner kroner. Det ble i fjerde kvartal 2012 kostnadsført erstatning knyttet til dommen på 7,5 millioner kroner inkludert renter. Note 5 Opplysninger om driftssegment Konsernets driftssegmenter består av følgende tre produktområder; Hurtigruten norskekysten, Explorer-produkter/MS Fram og Spitsbergen. Aktiviteter som ikke naturlig faller inn under disse tre områdene er samlet i Øvrig virksomhet. Driftssegmentene rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til selskapets styre og konsernledelse. Note 6 Eiendeler klassifisert som holdt for salg og ikke videreført virksomhet Eiendeler og gjeld klassifisert som holdt for salg presenteres på egne linjer i balanseoppstillingen under henholdsvis omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Tidligere perioder er ikke omarbeidet i balansen, i henhold til IFRS. Ikke videreført virksomhet er en foretaksdel som enten er avhendet, eller er klassifisert som holdt for salg. Resultat fra ikke videreført virksomhet rapporteres separat fra videreført virksomhet. Tidligere perioders resultat fra ikke videreført virksomhet blir omklassifisert for å få sammenlignbare tall. Eiendeler klassifisert som holdt for salg Deler av konsernets bygg og en bolig er klassifisert som holdt for salg pr. 31. mars Tilhørende gjeld er tilsvarende klassifisert som gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg. Konsernet hadde ingen eiendeler og tilhørende forpliktelser klassifisert som holdt for salg pr. 31. desember Eiendeler holdt for salg og gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg fremkommer slik: (NOK 1 000) Eiendeler klassifisert som holdt for salg Varige driftsmidler Eiendeler holdt for salg Gjeld knyttet til eiendeler klassifisert som holdt for salg Kortsiktig gjeld Gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg Ikke videreført virksomhet Konsernets virksomhet knyttet til utleie av skip til oljeindustrien ble avviklet fra 1. januar 2012 og følgelig klassifisert som ikke videreført virksomhet. Resultat fra denne virksomheten i første kvartal 2012 reflekterer avviklingsposter. Konsernet har ikke lenger ikke videreført virksomhet pr. første kvartal

17 Resultat for ikke videreført virksomhet fremkommer slik: (NOK 1 000) 1. kvartal kvartal 2012 Driftsinntekter Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat - (7 828) Finansinntekter - - Finanskostnader Netto finanskostnader - (2 712) Resultat før skatt - (10 539) Skattekostnad Periodens resultat - (14 339) Netto kontantstrømmer for ikke videreført virksomhet fremkommer slik: (NOK 1 000) 1. kvartal kvartal 2012 Netto kontantstrømmer fra driften - (6 085) Netto kontantstrømmer fra investeringsavktiviteter - - Netto kontantstrømmer fra finansieringsavktiviteter - - Sum netto kontantstrømmer - (6 085) Note 7 Opptak og nedbetaling av gjeld Hurtigruten ASA refinansierte gjelden i første kvartal 2012, og ny låneavtale med bankene ble datert 7. mars Avtalen på totalt 2,6 milliarder kroner er med et banksyndikat bestående av åtte banker, herav to utenlandske. Lånet har en løpetid på fem år, med årlige avdrag på 260 millioner kroner og første forfall i september "Financial Covenants" er som følger: Minimum arbeidskapital Konsernets omløpsmidler inkludert ubrukte trekkrettigheter skal ved utgangen av hvert kvartal være større enn konsernets kortsiktige gjeld eksklusiv første års avdrag på langsiktig gjeld. Minimum likviditetsbeholdning Konsernet skal under låneavtalens løpetid ha en fri likviditetsbeholdning på 200 millioner kroner. Minimum fixed charge coverage ratio /likviditetsbeholdning Konsernets EBITDA eksklusiv gevinster/tap ved salg av eiendeler skal ved utgangen av hvert kvartal være lik eller større enn konsernets årlige gjeldsforpliktelser og utbyttebetalinger, eller konsernets frie likviditetsbeholdning inkludert ubrukte trekkrettigheter skal være minst 350 millioner kroner. Minimum egenkapitalandel Konsernets egenkapitalandel skal måles 30. juni og 31. desember hvert kalenderår, og skal være på 22,5 prosent til og med 31. desember Fra 31. desember 2014 og ut avtaleperioden økes egenkapitalkravet til 25 prosent. Konvertibelt obligasjonslån utstedt av Hurtigruten ASA regnes som egenkapital i relasjon til låneavtalen. Fra og med 31. desember 2012 og til og med 30. juni 2013 er egenkapitalkravet midlertidig redusert til 20,0 prosent. 17

18 Som en del av refinansieringen har Hurtigruten ASA utstedt et usikret obligasjonslån på 500 millioner kroner. Lånet har en løpetid på fem år og en måned, og er avdragsfritt frem til hovedforfall april "Financial Covenants" er som følger: Maximum senior debt facilities ratio Konsernets sikrede gjeld i forhold til konsernets totalkapital skal være lavere enn 65 prosent til og med 30. juni Fra og med 1. juli 2013 skal forholdstallet årlig reduseres med 5 prosent. Fra og med 1. juli 2015 og ut avtaleperioden, skal sikret gjeld i forhold til totalkapital være lavere enn 50 prosent. Maximum leverage ratio Konsernets rentebærende gjeld i forhold til konsernets EBITDA, eksklusiv gevinster/tap ved salg av eiendeler, skal være lavere enn 6,5 fra og med 31. desember Fra og med 31. desember 2013 skal denne årlig reduseres med 0,5. Fra og med 31. desember 2012 til og med 30. september 2013 er kravet midlertidig satt til 12,5. I tillegg skal kravet på 6,5 møtes ved å benytte normalisert EBITDA som utgangspunkt for beregningen. Normalisert EBITDA i denne sammenheng er konsernets EBITDA justert for i) tap oppstått i forbindelse med voldgiftssak charter (jfr. note 4) og ii) avsetning i forbindelse med ESA saken (jfr. note 4) Minimum likviditetsbeholdning Konsernet skal under låneavtalens løpetid ha en fri likviditetsbeholdning på 200 millioner kroner. Minimum arbeidskapital Konsernets omløpsmidler inkludert ubrukte trekkrettigheter skal ved utgangen av hvert kvartal være større enn konsernets kortsiktige gjeld eksklusiv første års avdrag på langsiktig gjeld. I 2012 er det også betalt ordinære avdrag som en del av bareboatleien til kommandittselskapene Kystruten KS og Kirberg Shipping KS som selskapet leier to hurtigruteskip fra. I tillegg er det betalt utsatte avdrag etter avtale inngått med bankene og KS'ene i februar Avtalen innebar at det ikke skulle betales avdrag på lånet i perioden mars 2009 til desember De utsatte avdragene skal tilbakebetales på pro rata basis sammen med de avdragene som forfaller til betaling fra og med februar 2012 til og med februar Note 8 Sesongbasert virksomhet Hurtigrutetrafikken langs norskekysten er en syklisk virksomhet med hovedsesong som tradisjonelt har vært i perioden mai august (> 75 prosent belegg disse månedene). De seneste årene har også vintermånedene (februar og mars) gitt betydelig høyere trafikk, med rundt 70 prosent belegg i Selskapets seilingsplan og flåte er i henhold til Hurtigruteavtalen med staten, som innebærer daglige avganger fra Bergen hele året gjennom. Explorer-virksomheten ved MS Fram er syklisk ut fra at virksomheten er konsentrert rundt fire geografiske områder (i ulike perioder av året); Antarktis, Svalbard, Grønland og cruise mellom Antarktis og Arktis. I tillegg har konsernets landbaserte virksomhet på Svalbard gjennom Spitsbergen Travel konsernet en hovedsesong som strekker seg fra mars til august. Note 9 Enheter for særskilte formål (SPE) Fra og med 2012 konsoliderte konsernet ytterligere ett selskap for særskilte formål (SPE) i henhold til IAS 27 om konsolidering av enheter for særskilte formål. Dette gjelder konsernets bookingsenter RezCenter OÜ i Tallinn, Estland. Hurtigruten hadde i 2012 ingen eierandeler i selskapet, men hadde bestemmende innflytelse på selskapets finansielle og operasjonelle strategi. Selskapet er med virkning fra 1. januar 2013 fusjonert med Hurtigruten Estonia OÜ, et 100 prosent eid datterselskap av Hurtigruten ASA. 18

Delårsrapport for første kvartal 2014

Delårsrapport for første kvartal 2014 Delårsrapport for første kvartal 2014 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2014 Resultatforbedring i Hurtigruten konsernet 110 millioner kroner i underskudd før skatt i første kvartal, 23 millioner

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2009

Delårsrapport for første kvartal 2009 Delårsrapport for første kvartal 2009 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2009 Hovedtrekk i første kvartal Resultatforbedring på 80 millioner kroner, underskudd på 133 millioner kroner Booking

Detaljer

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 %

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 % 1 Høydepunkter i fjerde kvartal 2011 Det ble solgt 145 enheter i fjerde kvartal (122) av totalt 648 solgte i 2011 (388) Driftsinntektene ble NOK 422,6 millioner i kvartalet og driftsresultatet (EBITDA)

Detaljer

Sammendrag andre kvartal 2012

Sammendrag andre kvartal 2012 Aker ASA delårsrapport 2012 Sammendrag andre kvartal 2012 Finansielle nøkkeltall (Aker ASA og holdingselskaper) Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) ble redusert med 10,7 prosent

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern... 11 Resultatregnskap konsern... 12 Balanse konsern... 13 Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Prospekt Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Etterfølgende Emisjon av opp til 113.546.565 Nye Aksjer, hver pålydende NOK 1,00 til en tegningskurs på NOK 1,00 per aksje, med fortrinnsrett

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Hovedtall og nøkkeltall Color Group AS. Dette er Color Line

Hovedtall og nøkkeltall Color Group AS. Dette er Color Line Color Group AS Årsrapport Color Group AS Årsrapport Hovedtall og nøkkeltall Color Group AS Dette er Color Line REGNSKAPSSTANDARD IFRS KONSERN 2009 2008 2007 TRAFIKKUTVIKLINGEN Passasjerer 4 085 938 4 129

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

ÅRSBERETNING NAVAMEDIC ASA

ÅRSBERETNING NAVAMEDIC ASA ÅRSBERETNING 2009 NAVAMEDIC ASA 1 Årsberetning Høydepunkter Fortsatt god organisk vekst i datterselskapet Vitaflo Scandinavia AB. Glucomed solgt til Laboratoires Expanscience for EUR 4,65 millioner. Ny

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD 1 1 2 INNHOLD / ÅRSRAPPORT / OLAV THON EIENDOMSSELSKAP D INNHOLD 03 05 06 08 20 29 54 59 67 68 70 74 80 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP I KORTE TREKK HOVEDPUNKTER

Detaljer

Sammendrag første kvartal 2012

Sammendrag første kvartal 2012 2012 Sammendrag første kvartal 2012 Finansielle nøkkeltall (Aker ASA og holding selskaper) Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) steg med 16 prosent i kvartalet til 22,5 milliarder

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Konsernregnskapet. for. Norway Seafoods Group AS

Konsernregnskapet. for. Norway Seafoods Group AS Konsernregnskapet for Norway Seafoods Group AS 2014 Årsberetning 2014 Norway Seafoods Group AS er holdingselskapet for virksomhetene som er lokalisert i Norge og Danmark og ble etablert i juli 2010. Heretter

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

HovedpuNkter tredje kvartal 2013 Nøkkeltall 3. kv-13 2. kv-13 1. kv-13 4. kv-12 3. kv-12 Netto realisert oljepris EBITDA Nettoresultat Sum eiendeler

HovedpuNkter tredje kvartal 2013 Nøkkeltall 3. kv-13 2. kv-13 1. kv-13 4. kv-12 3. kv-12 Netto realisert oljepris EBITDA Nettoresultat Sum eiendeler TREDJE Kvartal 2013 Rapport for TREDJE kvartal 2013 norwegian energy company ASA Hovedpunkter TREDJE kvartal 2013 Etter innbetaling av inntil 530 millioner kroner i ny egenkapital samt restrukturering

Detaljer

Revisjonsberetning 95

Revisjonsberetning 95 Årsrapport 2006 2006 var Telenors beste år noensinne. Våre selskaper sto for en samlet inntektsvekst på 37 prosent. Ved årets slutt leverte vi kommunikasjonstjenester til mer enn 115 millioner kunder i

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Redusert risiko og godt grunnlag for økt verdiskaping

Redusert risiko og godt grunnlag for økt verdiskaping Rapport for første kvartal 2010 Redusert risiko og godt grunnlag for økt verdiskaping Strategisk Aker fortsetter rendyrkingen av eierrollen ved å konvertere gjeld til egenkapital i Aker BioMarine og selge

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport tredje kvartal 2008 2 Gjensidige Forsikring tredje kvartal 2008 HOVEDTREKK KONSERNET tredje KVARTAL 2008 Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten

Detaljer