Delårsrapport for første kvartal 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport for første kvartal 2013"

Transkript

1 Delårsrapport for første kvartal 2013

2 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2013 Hovedtrekk i første kvartal EBITDA 64 millioner kroner bedre enn første kvartal 2012 (fra -34 millioner kroner til 30 millioner kroner) Positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger fra Hurtigruten norskekysten for første gang siden fusjonen i 2006 Resultat før skatt forbedret med 39 millioner kroner fra første kvartal 2012 Solid fremgang i antall gjestedøgn fra distansereiser på 25,3 prosent Totalt antall gjestedøgn redusert med 1,7 prosent for Hurtigruten på norskekysten o -14,6 prosent fra rundreise Nettoinntekten pr. gjestedøgn økte med 13,6 prosent i kvartalet Forbedret drift på Spitsbergen Effektiviseringsprogrammet fase 1 og fase 2 gjennomført o Endring av forretningsadresse fra Narvik til Tromsø formelt besluttet 17. april 2013 Forbedret regularitet og fokus på kortere reiser gir effekt Hovedsatsningene denne vinteren har vært lokaltrafikken i Norge og nordlysturisme, spesielt fra det engelske markedet. Dette har vært en suksess og antall gjestedøgn økte med over 25 prosent på distansereiser denne vinteren. For første gang har det vært annonsert for korte lokalreiser langs hele kysten. Dette kombinert med en forbedret regularitet har gitt god effekt. Antall gjestedøgn fra rundreiser er redusert i perioden etter sterk vekst over lang tid. Det er blitt en tøffere konkurransesituasjon for vinterturismen på de lengre reisene samtidig som utviklingen i den europeiske økonomien fortsatt er svak. Veksten i netto inntekt pr. gjestedøgn fortsetter som følge av bedre inntektsoptimalisering, mer effektiv distribusjon og reduserte provisjoner. Explorer produkter/ms Fram hadde flere gjestedøgn i første kvartal sammenlignet med året før, men noe lavere pris. Kostnadsutviklingen for MS Fram har vært positiv. Resultat fra virksomheten på Spitsbergen viser en klar forbedring sammenlignet med første kvartal 2012 etter fokus på mørketidsaktiviteter samt at det landbaserte programmet er tatt inn i Hurtigrutens programmer. Høyere priser og omtrent samme antall gjestedøgn fører til at konsernets inntekter i kvartalet øker med 31 millioner kroner til 755 millioner kroner. Samtidig er kostnadsnivået redusert med 34 millioner kroner på grunn av lavere salgs- og administrasjonskostnader og kostnader knyttet til avvikling av charterkontrakten i Australia i begynnelsen av Konsernets driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 30 millioner kroner som er 64 millioner kroner bedre enn første kvartal Netto finanskostnader øker med 25 millioner kroner, i hovedsak på grunn dyrere finansiering etter refinansiering av lånene 1. mars Underskudd før skatt for første kvartal ble 133 millioner kroner som er en forbedring på 39 millioner kroner fra samme periode i

3 Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Delårsregnskap Segmentinformasjon Konsernets virksomhetssegmenter består av følgende tre produktområder; Hurtigruten norskekysten, Explorer-produkter/MS Fram og Spitsbergen. Aktiviteter som ikke naturlig faller inn under disse tre områdene er samlet i Øvrig virksomhet. Selskapet kommenterer driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) for de tre produktområdene. Resultat Hurtigruten konsernet hadde totale driftsinntekter på 755 millioner kroner i første kvartal 2013 (første kvartal 2012: 723 millioner kroner). Økningen skyldes i hovedsak økte inntekter på norskekysten og Spitsbergen. Konsernets driftskostnader før av- og nedskrivninger er redusert med 34 millioner kroner og endte på 732 millioner kroner i første kvartal (766 millioner kroner). Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere mannskaps- og øvrige driftskostnader som følge av færre gjestedøgn og bedre utnyttelse av bemanningen. Konsernet har bokført salgsgevinster fra eiendomssalg på 7 millioner kroner i første kvartal i år. Det var tilsvarende gevinster på 9 millioner kroner i Konsernets driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble i første kvartal 30 millioner kroner (-34 millioner kroner). Kvartalets av- og nedskrivninger beløp seg til 99 millioner kroner sammenlignet med 89 millioner kroner i første kvartal Konsernets driftsresultat etter av- og nedskrivninger ble -69 millioner kroner i første kvartal (-122 millioner kroner). Netto finanskostnader ble i kvartalet 65 millioner kroner (40 millioner kroner). Økte kostnader forklares i hovedsak av dyrere finansiering etter refinansieringen 1. mars i Resultat før skatt for videreført virksomhet ble -133 millioner kroner i første kvartal (-161 millioner kroner). Etter at konsernets virksomhet knyttet til utleie av skip til oljeindustrien ble avviklet fra 1. januar 2012 med påfølgende avviklingsposter i 2012, har konsernet ikke lenger ikke videreført virksomhet. Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet ble -11 millioner kroner i første kvartal Konsernets resultat før skatt ble -133 millioner kroner i første kvartal (-172 millioner kroner), en forbedring på 39 millioner kroner fra i fjor. Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra driften viser i første kvartal en økning på 101 millioner kroner i forhold til samme periode i Forbedringen skyldes i hovedsak positiv utvikling i EBITDA. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter er redusert med 83 millioner kroner sammenlignet med første kvartal Reduksjonen skyldes frigivelse av bundne midler i første kvartal 2012, samt økte investeringer i første kvartal 2013 sammenlignet med samme periode i

4 Netto negativ kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter med 116 millioner kroner i første kvartal 2013 er noe høyere enn i Avviket forklares av at selskapets gjeld ble refinansiert i mars Balanse og likviditet Konsernets anleggsmidler pr. 31. mars 2013 var millioner kroner (Pr. 31. desember 2012: millioner kroner). Totale omløpsmidler pr. 31. mars var 868 millioner kroner (925 millioner kroner). Arbeidskapitalen var -303 millioner kroner pr. 31. mars (-192 millioner kroner). Likvide midler utgjorde 377 millioner kroner pr. 31. mars (295 millioner kroner eksklusive bundne midler), mot 549 millioner kroner ved utgangen av 2012 (466 millioner kroner eksklusive bundne midler). Reduksjonen av likvide midler skyldes investeringer i driftsmidler, samt nedbetaling av langsiktig gjeld. Konsernet hadde ved utgangen av mars en total langsiktig gjeld på millioner kroner (2 985 millioner kroner). Reduksjonen i langsiktig gjeld skyldes betaling av ordinære avdrag i perioden. Kortsiktig gjeld beløp seg til millioner kroner pr. 31. mars (1 118 millioner kroner). Konsernets egenkapital var ved utgangen av mars på millioner kroner (1 167 millioner kroner). Egenkapitalandelen var 20,2 prosent (22,1 prosent). Utsatt skattefordel tilknyttet kvartalets underskudd er ikke aktivert og innregnet i balansen. Produktområder Hurtigruten norskekysten Produktområdet Hurtigruten norskekysten er den største virksomheten i konsernet og står for om lag 79 prosent av konsernets driftsinntekter i første kvartal. Driftsregulariteten i første kvartal var 94 prosent mot 92 prosent i fjor. Målsettingen er 97 prosent for året totalt. Det er hovedsakelig væravvik som har vært utfordringen i første kvartal. Driftsinntektene i første kvartal var 599 millioner kroner (557 millioner kroner). Økningen skyldes i hovedsak større kontraktsinntekter og inntekter fra gods og biler. Ombordsalgsinntektene har også en positiv utvikling. Passasjerinntektene er høyere enn samme periode i fjor på tross av en nedgang i antall gjestedøgn med 1,7 prosent. Dette skyldes en høyere inntekt pr. gjestedøgn enn samme kvartal i fjor. Antall gjestedøgn fra distansereiser øker betydelig (+25,3 prosent). Det er spesielt hyggelig at lokaltransport i det norske markedet øker mest. Dette er et område det har vært fokusert mye på gjennom vinteren, blant annet med økt markedsføring i lokalmedia. Forbedret regularitet har også vært viktig for denne økningen. Antall gjestedøgn fra rundreiser er redusert med 14,6 prosent. Det er spesielt Norden og Tyskland i mars måned som har vært svak. Operative driftskostnader beløp seg til 486 millioner kroner i første kvartal (483 millioner kroner). Økningen i drivstoffkostnadene skyldes høyere oljepris og lenger utseilt distanse. Øvrige kostnader er på nivå med første kvartal Totale driftskostnader ble 593 millioner kroner (605 millioner kroner). Nedgangen skyldes betydelig lavere kostnader til salg, marked og administrasjon. For første gang siden fusjonen genererer Hurtigruten norskekysten et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 5 millioner kroner i første kvartal (-48 millioner kroner), en forbedring på 53 millioner kroner fra i fjor. 4

5 Explorer produkter/ms Fram I første kvartal har MS Fram sin aktivitet vært knyttet til cruise i Antarktis frem til midten av mars. Etter endt sesong i Antarktis seilte skipet direkte tilbake til Europa. Første Europa seiling startet de siste dagene av mars. Antall gjestedøgn for MS Fram økte med 2 prosent fra i fjor til i år. Prisoppnåelsen i 2013 har vært lavere enn i Kostnadene er under god kontroll og er på samme nivå som i fjor. Totalt ga dette et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 7 millioner kroner som er 1 million kroner lavere enn samme periode i fjor. Spitsbergen Spitsbergen opplevde en betydelig forbedring i første kvartal 2013 sammenlignet med et svakt kvartal i Gruppeomsetningen har økt, og dette gir positivt bidrag i alle deler av virksomheten. Økt flykapasitet til Svalbard gjennom Norwegians nye flyrute direkte fra Oslo, har i mars gitt langt flere individuelle besøkende. Økningen sees både i antall solgte romdøgn og bar/restaurant omsetning. Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble for første kvartal 4,5 millioner kroner (-2 millioner kroner). Øvrig virksomhet I Øvrig virksomhet inngår konsernets bussvirksomhet gjennom Cominor AS, selskapets to gjenværende hurtigbåter som ligger i opplag, samt noen mindre selskaper. Cominor har i kvartalet lavere inntekter enn samme periode i fjor. Dette skyldes tapt anbud på bussrutene i Tromsø og Balsfjord fra februar Kostnadene for den videreførte virksomheten i Cominor AS har høyt fokus og disse er redusert mer enn inntektsbortfallet. Det er bokført salgsgevinster fra eiendomssalg av forretningsbygg i Narvik på 7 millioner kroner i første kvartal. Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble for første kvartal 14 millioner kroner (8 millioner kroner). Utsiktene fremover Det er positivt å se at distansetrafikken øker betydelig i første kvartal. Denne trafikken er viktig for Hurtigruten, og sentral i forhold til transportoppdraget selskapet utfører for staten. Balansen mellom distanse- og rundreisegjester er bærebjelken i merkevaren Hurtigruten, og selskapet jobber målrettet for å opprettholde positiv utvikling i distansesegmentet, samtidig som en må ta tilbake posisjonen som rundreiseleverandør særlig i det tyske og nordiske markedet. 8. april var den nye organisasjonen i Hurtigrutens landbaserte virksomhet på plass, og 17. april vedtok generalforsamlingen i Hurtigruten ASA å flytte forretningsadressen til Hurtigruten ASA fra Narvik til Tromsø. Fase 1 og 2 i effektiviseringsprogrammet er avsluttet og har vært gjennomført etter planen. Det har vært en omfattende og krevende prosess for organisasjonen, men styret er tilfreds med gjennomføringen og resultatet av prosessen. Programmet har hatt et sterkt fokus på lønnsomhet og hotelldriften om bord er etablert som egen avdeling. Ansvaret for hotellvirksomheten er gjennom dette, skilt ut fra maritim drift. Styret mener dette er en viktig og korrekt endring for å øke de kommersielle inntektene fra skipene, og et viktig element for å skape lønnsomhet i Hurtigruten. Norden har hatt en svak utvikling de siste årene og det ble igjennom effektiviseringsprogrammet iverksatt tiltak for å styrke den nordiske salgsorganisasjonen. Blant annet er salgsorganisasjonen for Norden nå etablert med kontor i Oslo for å effektivisere salgsarbeidet. Effektiviseringsprogrammet skal på årsbasis gi effekter på over 60 millioner kroner i reduserte kostnader, med full effekt fra Det er tilfredsstillende å se at salgs- og administrasjonskostnadene i første kvartal ligger lavere enn samme periode

6 Bookingsituasjonen for andre og tredje kvartal er utfordrende, og det er iverksatt mange tiltak for å snu denne trenden. Det er gjort store endringer i salgsorganisasjonen, både i Norden og globalt, og styret har tro på at disse endringene skal gjøre selskapet i stand til å ta tilbake markedsposisjonen i det globale markedet. Longyearbyen, 13. mai 2013 Styret i Hurtigruten ASA 6

7 HURTIGRUTEN KONSERN Konsolidert resultatregnskap (NOK 1 000) Note 1. kvartal kvartal 2012 Driftsinntekter Kontraktsinntekter 2, Sum driftsinntekter Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto (7 482) (9 044) Driftsresultat (68 658) ( ) Driftsresultat før av- og nedskrivninger (33 745) Finansinntekter Finanskostnader (88 690) (70 313) Netto finanskostnader (64 927) (39 721) Andel resultat i tilknyttede selskaper Resultat før skattekostnad for videreført virksomhet ( ) ( ) Skattekostnad for videreført virksomhet (4 487) (39 584) Resultat for videreført virksomhet ( ) ( ) Resultat før skattekostnad for ikke videreført virksomhet 4, 6 - (10 539) Skattekostnad for ikke videreført virksomhet 6 - (3 800) Periodens resultat ( ) ( ) Herav ikke-kontrollerende eierinteressers andel (1 683) Resultat pr. aksje som er tilordnet morselskapets aksjonærer (NOK pr. aksje) Resultat pr. aksje: Fra videreført virksomhet (0,30) (0,31) Fra ikke videreført virksomhet - (0,02) Sum (0,30) (0,32) Utvannet resultat pr. aksje: Fra videreført virksomhet (0,30) (0,31) Fra ikke videreført virksomhet - (0,02) Sum (0,30) (0,32) 7

8 Konsolidert oppstilling av totalresultat (NOK 1 000) Note 1. kvartal kvartal 2012 Periodens resultat ( ) ( ) Øvrige resultatelementer Poster som senere vil bli reklassifisert til resultat Kontantstrømsikring Omregningsdifferanse (9 132) Andre egenkapitaljusteringer Sum Sum øvrige resultatelementer Periodens totalresultat ( ) ( ) Totalresultatet tilordnes: Aksjonærene i morselskapet ( ) ( ) Ikke-kontrollerende eierinteresser (1 683) Periodens totalresultat ( ) ( ) 8

9 Konsolidert balanse (NOK 1 000) Note Eiendeler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Investeringer i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Derivater Langsiktige fordringer og investeringer Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Derivater Kontanter og kontantekvivalenter Eiendeler holdt for salg Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital/(udekket underskudd) ( ) ( ) (69 123) Sum egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Lån Derivater Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Betalbar skatt Lån Derivater Andre avsetninger for forpliktelser Gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

10 Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapital (NOK 1 000) Note Aksjekapital inkl. egne aksjer Overkursfond Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Sum innskutt og opptjent Ikke-kontrollerende egenkapital eierinteresser Sum egenkapital Egenkapital 1. januar (69 123) Periodens resultat ( ) ( ) ( ) Øvrige resultatelementer Omregningsdifferanser Kontantstrømssikring, netto etter skatt - - (66 721) - (66 721) (16) (66 737) Estimatavvik pensjon, netto etter skatt Øvrige resultatelementer - - (60 475) (31 391) (22 311) Årets totalresultat - - (60 475) ( ) ( ) ( ) Transaksjoner med eierne Utbetaling til eierne (45 895) (45 895) Sum transaksjoner med eierne (45 895) (45 895) Egenkapital 31. desember ( ) Egenkapital 1. januar ( ) Periodens resultat ( ) ( ) (1 683) ( ) Øvrige resultatelementer Omregningsdifferanser - - (9 132) - (9 132) - (9 132) Kontantstrømssikring, netto etter skatt Øvrige resultatelementer Årets totalresultat ( ) ( ) (1 651) ( ) Egenkapital 31. mars ( )

11 Kontantstrømoppstilling (NOK 1 000) Note 1. kvartal kvartal 2012 Kontantstrømmer fra driften Resultat før skattekostnad videreført og ikke videreført virksomhet ( ) ( ) Justeringer for: Av- og nedskrivninger videreført og ikke videreført virksomhet Andre tap/gevinster netto (7 471) (9 044) Agio/disagio urealisert (6 543) Urealisert gevinst/tap på derivater holdt for handelsformål Rentekostnader Andel resultat i tilknyttede selskaper (577) (725) Forskjell mellom kostnadsført pensjon og innbetalinger (16 028) Endring i arbeidskapital: Varer Kundefordringer og andre fordringer (68 983) (98 016) Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Kontantstrømmer fra driften (34 170) Betalte renter (59 702) (41 670) Betalte skatter (7 405) (7 329) Netto kontantstrømmer fra driften (83 170) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp av varige driftsmidler (81 484) ( ) Kjøp av varige driftsmidler gjennom forsikringsoppgjør Salg av varige driftsmidler Kjøp av immaterielle eiendeler (16 167) (19 772) Salg av aksjer og andeler Endring i bundne midler Netto kontantstrømmer (brukt til)/fra investeringsaktiviteter (63 592) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak lån Nedbetaling av lån ( ) ( ) Utbytte betalt til ikke-kontrollerende eierinteresser - (28 695) Netto kontantstrømmer brukt til finansieringsaktiviteter ( ) (94 189) Endringer i kontanter og kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter Endringer i kontanter og kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ( ) ( ) Kontanter og kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ved periodens begynnelse Valutagevinster/-tap på kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter (8 974) (2 375) Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ved periodens slutt

12 SEGMENTINFORMASJON HURTIGRUTEN EXPLORER / MS FRAM SPITSBERGEN 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal (NOK 1 000) Driftsinntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto Driftsresultat (69 159) ( ) (5 588) Netto finanskostnader (55 515) (33 347) (8 271) (5 419) Andel resultat i tilknyttede selskaper Resultat før skatt for videreført virksomhet ( ) ( ) (7 015) (2 210) (5 341) Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet Resultat før skatt ( ) ( ) (7 015) (2 210) (5 341) Segmentresultat Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) (47 829) (2 075) SEGMENTINFORMASJON ØVRIG VIRKSOMHET ELIMINERINGER HURTIGRUTEN KONSERN 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal (NOK 1 000) Driftsinntekter (1 459) (2 850) Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter (1 459) (2 850) Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader (1 459) (2 850) Andre tap/(gevinster) - netto (7 482) (9 044) - - (7 482) (9 044) Driftsresultat (1 802) (4 253) - - (68 658) ( ) Netto finanskostnader (1 284) (1 202) - - (64 927) (39 721) Andel resultat i tilknyttede selskaper Resultat før skatt for videreført virksomhet (2 509) (4 730) - - ( ) ( ) Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet - (10 539) (10 539) Resultat før skatt (2 509) (15 269) - - ( ) ( ) Segmentresultat Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) (33 745) 12

13 Ikke regnskapspliktig finansiell informasjon Hurtigruten norskekysten (NOK 1 000, unntatt gjestedøgn) 1. kvartal kvartal 2012 Gjestedøgn Gjestedøgn rundtur Gjestedøgn distanse Tilgjengelige gjestedøgn (APCN) Beleggsprosent 55,6 % 62,3 % Passasjerinntekter Ombordsalg Brutto passasjerinntekter Fratrukket: Provisjoner, fly, hotell og transfer Varekostnader Netto passasjerinntekter Brutto passasjerinntekter pr. gjestedøgn (NOK) Netto passasjerinntekter pr. gjestedøgn (NOK) Sum operative driftskostnader Salgs-, markeds- og administrasjonskostnader Brutto cruise kostnader Fratrukket: Provisjoner, fly, hotell og transfer Varekostnader Netto cruise kostnader Brutto cruise kostnader pr. APCN (NOK) Netto cruise kostnader pr. APCN (NOK) Netto cruise kostnader ex bunkers pr. APCN (NOK) Netto cruise kostnader pr. gjestedøgn (NOK) Bunkersforbruk i liter pr. nautiske mil 82,1 79,8 Bunkerskostnad pr. liter (NOK) 5,81 5,35 1) Fra 2012 er andre passasjerrelaterte inntekter inkludert i passasjerinntekter som tidligere ikke inngikk i beregningen av brutto og netto passasjerinntekter pr. gjestedøgn. Dette omfatter hovedsakelig avbestillingsgebyrer, forsikringer og andre gebyrer. Sammenligningstall er omarbeidet tilsvarende. 13

14 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet for konsernet inkluderer Hurtigruten ASA med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Delårsregnskapet er avlagt i samsvar med IAS 34 om delårsrapportering. Delårsregnskapet inneholder ikke alle opplysninger som vil fremgå av et årsregnskap avlagt i samsvar med alle aktuelle IFRS-standarder, og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for Selskapets årsrapport for 2012 kan fås ved henvendelse til selskapets hovedkontor eller på En beskrivelse av de regnskapsprinsipper som er benyttet i delårsregnskapet finnes i regnskapsprinsippnoten i årsrapporten for Ved utarbeidelse av delårsregnskapet har det vært benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Faktiske tall kan avvike fra benyttede estimater. Note 2 Omarbeiding av tidligere rapporterte delårsperioder Ikke videreført virksomhet Konsernets to gjenværende hurtigbåter var til og med andre kvartal 2012 klassifisert som ikke videreført virksomhet (eiendeler holdt for salg). Disse tilfredsstiller ikke lenger kravene i regnskapsreglene for slik klassifisering, og inngår dermed i videreført virksomhet under segmentet Øvrig virksomhet. Sammenligningstall i resultatregnskapet for 2012 er omarbeidet. Note 3 Finansiell risikostyring Det foreligger potensielle risiki og usikkerheter som kan komme til å påvirke konsernselskapenes drift, og som kan få de virkelige resultater til å avvike fra forventede og historiske resultater. Ytterligere informasjon om konsernets viktigste risiki og usikkerheter finnes i selskapets siste årsrapport som er publisert på hjemmesiden Konsernets viktigste risiki og usikkerheter er omtalt i årsberetningen og note 4 til konsernregnskapet. Det har ikke vært noen vesentlige endringer i finansiell risikostyring siden årsrapporten for 2012 ble offentliggjort. Note 4 Betingede utfall Medlemskap i NOx-fondet Hurtigruten ASA er medlem av Næringslivets NOx-fond. Hovedmålet med Miljøavtalen om NOx og Næringslivets NOx-fond er reduserte NOx-utslipp. Fondet er et spleiselag der bedriftene som er med kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. Betaling til fondet erstatter statlig NOx-avgift for de tilsluttede bedriftene. I regnskapet pr. 31. mars 2013 er NOx-avgiften kostnadsført med 3,6 millioner kroner (pr. 31. mars 2012: 3,3 millioner kroner). NOx-fondets medlemmer forpliktet seg gjennom Miljøavtalen kollektivt å redusere sine utslipp med til sammen tonn NOx i perioden Den 14. desember 2010 ble det undertegnet en ny Miljøavtale om NOx for perioden Denne avtalen ble godkjent av ESA 19. mai Totalt skal næringsorganisasjonene i Miljøavtalen redusere utslippene med tonn NOx, samt at effekten av oppnådde utslippsreduksjoner for hele perioden skal opprettholdes. Avtalen har i denne perioden dels årlige og dels to-årige mål som skal oppfylles og fordeler seg på tonn i 2011, tonn i 2012, tonn i 2013 og 2014, tonn i 2015 og 2016 og tonn i

15 Statens forurensningstilsyn vil følge opp at fondet når sine mål. Dersom målene ikke nås kan medlemmene pålegges å betale full avgift for sin andel av utslippene. Et slikt pålegg vil beregnes ut fra prosentvis andel av ikke oppnådd kollektiv målsetning. Fondet har oppnådd sine mål for årene Tilleggsavtale til statens kjøp av sjøtransporttjenester på kystruten Bergen - Kirkenes I 2004 tildelte norske myndigheter Hurtigruten ASA en kontrakt for levering av transporttjenester langs norskekysten, fra Bergen til Kirkenes, med løpetid Denne kontrakten ble gitt etter en anbudsrunde. I oktober 2008 ble kompensasjonen til Hurtigruten ASA økt for den resterende kontraktsperioden ved refusjon av 90 prosent av NOx-betalingen, generell kompensasjon på grunn av økte kostnader samt anledning til å redusere antall skip om vinteren fra 11 til 10. Samferdselsdepartementet har lagt til grunn at tilleggsbevilgningen er i tråd med statsstøtteregelverket. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) åpnet i juli 2010 en formell undersøkelse for å etterprøve om tilleggsavtalen inngått i 2008 er i samsvar med EØS-reglene for statsstøtte. I juni 2011 konkluderte de at tilleggskompensasjonen ikke ble innvilget i samsvar med EØS-reglene. Det fremkom ikke av konklusjonen hvor stor del av tilleggsavtalen ESA mener representerer ulovlig statsstøtte. 8. oktober 2012 falt avgjørelsen i EFTA-domstolen, hvor ESAs vedtak ble opprettholdt. I prosessen frem mot domsavsigelsen har ESA klargjort sitt eget vedtak av juni 2011, og fastslått at ca 145 millioner kroner utgjør ulovlig støtte etter deres vurdering. Hurtigruten har pr. 31. mars 2013 inntektsført 405 millioner kroner under tilleggsavtalen inklusiv effekten av å redusere antall skip om vinteren fra 11 til 10, og mottatt 262 millioner kroner av dette. Av forsiktighetshensyn ble det foretatt en avsetning i tredje kvartal 2012 på 108 millioner kroner i henhold til siste kjente beregning fra ESA. Dette kommer i tillegg til avsetningen på 35 millioner kroner som ble gjort pr. 31. desember Avsetningen er bokført som en reduksjon i kontraktsinntektene. Hurtigruten vil sammen med staten jobbe for at tapet skal reduseres. Tidligere avtale med staten ved Samferdselsdepartementet ble avsluttet 31. desember 2011 etter at Hurtigruten og staten den 13. april 2011 ble enige om en ny avtale for kystruten Bergen Kirkenes for perioden Ny avtale trådte i kraft 1. januar Voldgiftssak charter Hurtigrutens australske datterselskap Hurtigruten Pty Ltd anla primo 2012 voldgiftssak mot kontraktspartner angående utestående krav. Kravet knyttet seg til utleie av MS Finnmarken som hotellskip i forbindelse med utbyggingen av Gorgon-feltet utenfor Australia. Kontrakten ble avsluttet 30. oktober Det utestående kravet beløp seg til 370 millioner kroner. Hurtigruten valgte av forsiktighetshensyn å foreta en regnskapsmessig avsetning på 46 millioner kroner pr. 31. desember Gjennom mekling ble det inngått en avtale med kontraktspartner med hensyn til betaling av netto utestående beløp. Dette ga Hurtigruten en positiv kontantstrøm på AUD 38 millioner (ca. 221 millioner kroner), og et ytterligere tap i resultatregnskapet på AUD 17 millioner (ca. 99 millioner kroner) pr. 31. desember Etter at avtale er inngått i saken, har ikke Hurtigruten lenger noen krav i balansen knyttet til chartervirksomheten i Australia. Anmeldelse av TIRB og Cominor AS TIRB og datterselskapet Cominor AS ble i mai 2009 anmeldt av Troms fylkeskommune. Fylkeskommunen tok ut forliksklage i desember Troms fylkeskommune hevdet at selskapene har fått for mye betalt for tilfeldig assistansekjøring og uforutsette, ikke planlagte kjøreoppdrag på til sammen omlag 25 millioner kroner eksklusive renter. 15

16 Nord-Troms Tingrett avsa dom i saken 4. januar 2012 og påla TIRB og Cominor å betale erstatning til Troms fylkeskommune på 16 millioner kroner. Selskapene foretok en avsetning for tap på kun deler av dommen pr. 31. desember 2011, 8 millioner kroner, da selskapene ikke var enige i dommens økonomiske utregninger. Saken er behandlet av Hålogaland lagmannsrett og dom i saken ble avsagt 26. november Den samlede erstatningsutmålingen fra lagmannsretten var på 11,7 millioner kroner. Det ble i fjerde kvartal 2012 kostnadsført erstatning knyttet til dommen på 7,5 millioner kroner inkludert renter. Note 5 Opplysninger om driftssegment Konsernets driftssegmenter består av følgende tre produktområder; Hurtigruten norskekysten, Explorer-produkter/MS Fram og Spitsbergen. Aktiviteter som ikke naturlig faller inn under disse tre områdene er samlet i Øvrig virksomhet. Driftssegmentene rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til selskapets styre og konsernledelse. Note 6 Eiendeler klassifisert som holdt for salg og ikke videreført virksomhet Eiendeler og gjeld klassifisert som holdt for salg presenteres på egne linjer i balanseoppstillingen under henholdsvis omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Tidligere perioder er ikke omarbeidet i balansen, i henhold til IFRS. Ikke videreført virksomhet er en foretaksdel som enten er avhendet, eller er klassifisert som holdt for salg. Resultat fra ikke videreført virksomhet rapporteres separat fra videreført virksomhet. Tidligere perioders resultat fra ikke videreført virksomhet blir omklassifisert for å få sammenlignbare tall. Eiendeler klassifisert som holdt for salg Deler av konsernets bygg og en bolig er klassifisert som holdt for salg pr. 31. mars Tilhørende gjeld er tilsvarende klassifisert som gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg. Konsernet hadde ingen eiendeler og tilhørende forpliktelser klassifisert som holdt for salg pr. 31. desember Eiendeler holdt for salg og gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg fremkommer slik: (NOK 1 000) Eiendeler klassifisert som holdt for salg Varige driftsmidler Eiendeler holdt for salg Gjeld knyttet til eiendeler klassifisert som holdt for salg Kortsiktig gjeld Gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg Ikke videreført virksomhet Konsernets virksomhet knyttet til utleie av skip til oljeindustrien ble avviklet fra 1. januar 2012 og følgelig klassifisert som ikke videreført virksomhet. Resultat fra denne virksomheten i første kvartal 2012 reflekterer avviklingsposter. Konsernet har ikke lenger ikke videreført virksomhet pr. første kvartal

17 Resultat for ikke videreført virksomhet fremkommer slik: (NOK 1 000) 1. kvartal kvartal 2012 Driftsinntekter Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat - (7 828) Finansinntekter - - Finanskostnader Netto finanskostnader - (2 712) Resultat før skatt - (10 539) Skattekostnad Periodens resultat - (14 339) Netto kontantstrømmer for ikke videreført virksomhet fremkommer slik: (NOK 1 000) 1. kvartal kvartal 2012 Netto kontantstrømmer fra driften - (6 085) Netto kontantstrømmer fra investeringsavktiviteter - - Netto kontantstrømmer fra finansieringsavktiviteter - - Sum netto kontantstrømmer - (6 085) Note 7 Opptak og nedbetaling av gjeld Hurtigruten ASA refinansierte gjelden i første kvartal 2012, og ny låneavtale med bankene ble datert 7. mars Avtalen på totalt 2,6 milliarder kroner er med et banksyndikat bestående av åtte banker, herav to utenlandske. Lånet har en løpetid på fem år, med årlige avdrag på 260 millioner kroner og første forfall i september "Financial Covenants" er som følger: Minimum arbeidskapital Konsernets omløpsmidler inkludert ubrukte trekkrettigheter skal ved utgangen av hvert kvartal være større enn konsernets kortsiktige gjeld eksklusiv første års avdrag på langsiktig gjeld. Minimum likviditetsbeholdning Konsernet skal under låneavtalens løpetid ha en fri likviditetsbeholdning på 200 millioner kroner. Minimum fixed charge coverage ratio /likviditetsbeholdning Konsernets EBITDA eksklusiv gevinster/tap ved salg av eiendeler skal ved utgangen av hvert kvartal være lik eller større enn konsernets årlige gjeldsforpliktelser og utbyttebetalinger, eller konsernets frie likviditetsbeholdning inkludert ubrukte trekkrettigheter skal være minst 350 millioner kroner. Minimum egenkapitalandel Konsernets egenkapitalandel skal måles 30. juni og 31. desember hvert kalenderår, og skal være på 22,5 prosent til og med 31. desember Fra 31. desember 2014 og ut avtaleperioden økes egenkapitalkravet til 25 prosent. Konvertibelt obligasjonslån utstedt av Hurtigruten ASA regnes som egenkapital i relasjon til låneavtalen. Fra og med 31. desember 2012 og til og med 30. juni 2013 er egenkapitalkravet midlertidig redusert til 20,0 prosent. 17

18 Som en del av refinansieringen har Hurtigruten ASA utstedt et usikret obligasjonslån på 500 millioner kroner. Lånet har en løpetid på fem år og en måned, og er avdragsfritt frem til hovedforfall april "Financial Covenants" er som følger: Maximum senior debt facilities ratio Konsernets sikrede gjeld i forhold til konsernets totalkapital skal være lavere enn 65 prosent til og med 30. juni Fra og med 1. juli 2013 skal forholdstallet årlig reduseres med 5 prosent. Fra og med 1. juli 2015 og ut avtaleperioden, skal sikret gjeld i forhold til totalkapital være lavere enn 50 prosent. Maximum leverage ratio Konsernets rentebærende gjeld i forhold til konsernets EBITDA, eksklusiv gevinster/tap ved salg av eiendeler, skal være lavere enn 6,5 fra og med 31. desember Fra og med 31. desember 2013 skal denne årlig reduseres med 0,5. Fra og med 31. desember 2012 til og med 30. september 2013 er kravet midlertidig satt til 12,5. I tillegg skal kravet på 6,5 møtes ved å benytte normalisert EBITDA som utgangspunkt for beregningen. Normalisert EBITDA i denne sammenheng er konsernets EBITDA justert for i) tap oppstått i forbindelse med voldgiftssak charter (jfr. note 4) og ii) avsetning i forbindelse med ESA saken (jfr. note 4) Minimum likviditetsbeholdning Konsernet skal under låneavtalens løpetid ha en fri likviditetsbeholdning på 200 millioner kroner. Minimum arbeidskapital Konsernets omløpsmidler inkludert ubrukte trekkrettigheter skal ved utgangen av hvert kvartal være større enn konsernets kortsiktige gjeld eksklusiv første års avdrag på langsiktig gjeld. I 2012 er det også betalt ordinære avdrag som en del av bareboatleien til kommandittselskapene Kystruten KS og Kirberg Shipping KS som selskapet leier to hurtigruteskip fra. I tillegg er det betalt utsatte avdrag etter avtale inngått med bankene og KS'ene i februar Avtalen innebar at det ikke skulle betales avdrag på lånet i perioden mars 2009 til desember De utsatte avdragene skal tilbakebetales på pro rata basis sammen med de avdragene som forfaller til betaling fra og med februar 2012 til og med februar Note 8 Sesongbasert virksomhet Hurtigrutetrafikken langs norskekysten er en syklisk virksomhet med hovedsesong som tradisjonelt har vært i perioden mai august (> 75 prosent belegg disse månedene). De seneste årene har også vintermånedene (februar og mars) gitt betydelig høyere trafikk, med rundt 70 prosent belegg i Selskapets seilingsplan og flåte er i henhold til Hurtigruteavtalen med staten, som innebærer daglige avganger fra Bergen hele året gjennom. Explorer-virksomheten ved MS Fram er syklisk ut fra at virksomheten er konsentrert rundt fire geografiske områder (i ulike perioder av året); Antarktis, Svalbard, Grønland og cruise mellom Antarktis og Arktis. I tillegg har konsernets landbaserte virksomhet på Svalbard gjennom Spitsbergen Travel konsernet en hovedsesong som strekker seg fra mars til august. Note 9 Enheter for særskilte formål (SPE) Fra og med 2012 konsoliderte konsernet ytterligere ett selskap for særskilte formål (SPE) i henhold til IAS 27 om konsolidering av enheter for særskilte formål. Dette gjelder konsernets bookingsenter RezCenter OÜ i Tallinn, Estland. Hurtigruten hadde i 2012 ingen eierandeler i selskapet, men hadde bestemmende innflytelse på selskapets finansielle og operasjonelle strategi. Selskapet er med virkning fra 1. januar 2013 fusjonert med Hurtigruten Estonia OÜ, et 100 prosent eid datterselskap av Hurtigruten ASA. 18

Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap for 2010

Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap for 2010 Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap for 2010 Hurtigruten ASA Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 Hovedtrekk 2010 Overskudd i Hurtigruten ASA for første gang Overskudd før skatt

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2014

Delårsrapport for første kvartal 2014 Delårsrapport for første kvartal 2014 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2014 Resultatforbedring i Hurtigruten konsernet 110 millioner kroner i underskudd før skatt i første kvartal, 23 millioner

Detaljer

Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2012

Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2012 Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2012 Hurtigruten ASA Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2012 Overskudd på 134 millioner kroner i andre kvartal Resultat før skatt for andre

Detaljer

With without a subtitle

With without a subtitle HURTIGRUTEN FULL-IMAGE SLIDE ASA With without a subtitle Delårsrapport for 3. kvartal 2009 Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Page 10. 1 november 2009 01 Hovedtrekk Hurtigruten ASA 3. kvartal

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2012

Delårsrapport for første kvartal 2012 Delårsrapport for første kvartal 2012 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2012 Hovedtrekk i første kvartal Resultat før skatt forbedret med 18 millioner kroner fra første kvartal 2011 15,5

Detaljer

Delårsrapport for tredje kvartal 2011

Delårsrapport for tredje kvartal 2011 Delårsrapport for tredje kvartal 2011 Hurtigruten ASA Delårsrapport for tredje kvartal 2011 Hovedtrekk i tredje kvartal Hurtigruten fikk et resultat før skatt på 104 millioner kroner i tredje kvartal 2011.

Detaljer

Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2013

Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2013 Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2013 Hurtigruten ASA Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2013 Hovedtrekk i kvartalet Gjennomgripende snuoperasjon pågår og viser resultater

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2010

Delårsrapport for første kvartal 2010 Delårsrapport for første kvartal 2010 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2010 Hovedtrekk i første kvartal Fremgang for Hurtigrutens kjerneområder: Norskekysten, explorer produkter og Spitsbergen

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 HURTIGRUTEN FULL-IMAGE SLIDE ASA With without a subtitle Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Page 1 01 Hovedtrekk Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Presentasjon

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2011

Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2011 Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2011 Hurtigruten ASA Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk i andre kvartal Resultat før skatt på 62 millioner kroner i andre

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 2. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 2. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Driften preges av flere passasjerer og høyere inntekter for Hurtigruten, men også betydelig økte bunkers- og rentekostnader.

Driften preges av flere passasjerer og høyere inntekter for Hurtigruten, men også betydelig økte bunkers- og rentekostnader. Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2008 Hovedtrekk i første kvartal Vintersatsingen gir resultater o Inntektsvekst for rundtur på 32 prosent o Inntektsvekst

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2009

Delårsrapport for første kvartal 2009 Delårsrapport for første kvartal 2009 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2009 Hovedtrekk i første kvartal Resultatforbedring på 80 millioner kroner, underskudd på 133 millioner kroner Booking

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 3. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 3. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 3. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 3. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta Halvår rsrapp alvårsport rapport Pr. arta Pr. 2. al artal 21 et 1. halvår 21 Omsetningen i første halvår 21 var på 1 788 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 653 MNOK i første halvår 29. EBITDA i første

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Når resultatet for fjerde kvartal i fjor var svakere enn året før, skyldes det hovedsakelig:

Når resultatet for fjerde kvartal i fjor var svakere enn året før, skyldes det hovedsakelig: Delårsrapport for 4. kvartal og foreløpig årsregnskap for 2007 Hurtigruten ASA Delårsrapport for fjerde kvartal 2007 Hovedtrekk i fjerde kvartal Drift som forventet Avsetning for tap på kollektivkontrakt

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 1. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 1. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Delårsrapport for tredje kvartal 2009

Delårsrapport for tredje kvartal 2009 Delårsrapport for tredje kvartal 2009 Hurtigruten ASA Delårsrapport for tredje kvartal 2009 Hovedtrekk i tredje kvartal Overskudd på 127 millioner kroner i tredje kvartal, 67 millioner kroner bedre enn

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007

Resultat 2. kvartal 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q2 Akk Q2 Endring Driftsinntekter 224,8 236,6 (11,8) Driftsresultat (13,9) 17,7 (31,6) Resultat etter skatt (16,1) 10,2

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2015

Kvartalsrapport juli september 2015 Kvartalsrapport juli september 2015 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2015 3.kv. 2014Pr.3.kv. 2015Pr.3.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 327,0 311,9 1 058,5 986,6 1 311,9 EBITDA 35,8 37,5 105,3 72,9 104,5 Driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport for tredje kvartal 2008

Delårsrapport for tredje kvartal 2008 Delårsrapport for tredje kvartal 2008 Hurtigruten ASA Delårsrapport for tredje kvartal 2008 Hovedtrekk Tredje kvartal har gått som forventet. Resultatet er svakere enn i fjor, hovedsakelig av to årsaker

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Delårsrapport for fjerde kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap for 2009

Delårsrapport for fjerde kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap for 2009 Delårsrapport for fjerde kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap for 2009 Hurtigruten ASA Delårsrapport for fjerde kvartal 2009 Hovedtrekk 2009 et vendepunkt for Hurtigruten Resultatforbedring på 658 millioner

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2006 Foreløpigregnskap2006

Delårsrapport 4. kvartal 2006 Foreløpigregnskap2006 Delårsrapport 4. kvartal 2006 Foreløpigregnskap2006 Presentation titlepresentasjon 4. Kvartal 2006 22-02-2007 Hurtigruten Side Page 1 01 Hovedtrekk Presentation titlepresentasjon 22-02-2007 Hurtigruten

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2012

Kvartalsrapport oktober desember 2012 Kvartalsrapport oktober desember 2012 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 465,8 492,0 1 788,3 1 835,1 EBITDA 55,7 39,0 151,8 122,2 Driftsresultat 39,5 24,0 87,5 60,3 Netto finans (6,4) (7,0) (34,8) (43,7)

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kv 2014

Kvartalsrapport 1. kv 2014 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter RESULTATREGNSKAP Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 160 3 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 29 et 3. kvartal 29 Omsetningen i 3. kvartal 29 var på 924 MNOK sammenlignet med en omsetning på 822 MNOK i 3. kvartal 28. EBITDA i 3. kvartal 29 var på 156 MNOK inklusiv salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer