Delårsrapport for første kvartal 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport for første kvartal 2014"

Transkript

1 Delårsrapport for første kvartal 2014

2 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2014 Resultatforbedring i Hurtigruten konsernet 110 millioner kroner i underskudd før skatt i første kvartal, 23 millioner kroner forbedring fra første kvartal 2013 o Kvartalsresultatene for konsernet preges betydelig av sesongvariasjoner, der første og fjerde kvartal er marginale sammenlignet med andre og tredje kvartal 42 millioner kroner i EBITDA (eksklusiv gevinster/tap), 24 millioner kroner høyere enn i første kvartal 2013 Økte brutto passasjerinntekter fra Hurtigruten norskekysten sammenlignet med første kvartal 2013 Effektiviseringsprosjektets fase 4 er i implementeringsfasen Stabil drift i årets første kvartal Delårsregnskap Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Segmentinformasjon Konsernets virksomhetssegmenter består av de tre produktområdene Hurtigruten norskekysten, MS Fram og Spitsbergen. Andre aktiviteter er samlet i Øvrig virksomhet. Selskapet kommenterer driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) for de tre produktområdene. Resultat Konsernet hadde totale driftsinntekter i første kvartal på 751 millioner kroner mot 707 millioner kroner i samme kvartal (Tall for tilsvarende periode 2013 vises heretter i parentes). Økningen kommer fra MS Fram og Spitsbergen, som i første kvartal har hatt flere gjester og høyere inntekter pr. gjestedøgn. Konsernets driftskostnader før av- og nedskrivninger var på 709 millioner kroner i første kvartal (689 millioner kroner). Kostnadsøkningen kommer fra salgsrelaterte kostnader som følge av høyere inntekter, samt økte markedskostnader. Et element av effektiviseringsprogrammets fase 1 var å avhende ikke-strategiske eiendeler, og det er i kvartalet solgt driftsmidler i konsernet med en samlet gevinst på 1 million kroner (7 millioner kroner). Gevinsten kommer i hovedsak fra salg av konsernets to gjenværende hurtigbåter. I første kvartal 2013 var salgsgevinster relatert til salg av forretningsbygg. Konsernets driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble i første kvartal 43 millioner kroner (26 millioner kroner). Økningen kommer fra økte inntekter som forklart ovenfor, redusert for høyere driftskostnader. 2

3 Konsernets av- og nedskrivninger beløp seg til 97 millioner kroner i første kvartal (92 millioner kroner). Konsernets driftsresultat etter av- og nedskrivninger ble -54 millioner kroner i første kvartal (-66 millioner kroner). Netto finanskostnader ble i kvartalet 54 millioner kroner (64 millioner kroner). Rentekostnadene er redusert som følge av nedbetaling av gjeld på 393 millioner kroner. I tillegg er andre finanskostnader redusert i kvartalet sammenlignet med samme periode i fjor, som følge av en svakere norsk krone som har gitt lavere negative omregningsdifferanser ved omregning av pengeposter til norske kroner. Andel resultat fra tilknyttede selskaper var i første kvartal -0,1 million kroner (0,6 millioner kroner). Konsernets resultat før skatt for videreført virksomhet ble -108 millioner kroner i første kvartal (-130 millioner kroner). Som en del av selskapets plan om salg av ikke-strategiske eiendeler ble konsernets bussvirksomhet klassifisert som ikke videreført virksomhet pr. 31. desember Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet ble -2 millioner kroner i første kvartal (-3 millioner kroner). Konsernets resultat før skatt ble -110 millioner kroner i første kvartal (-133 millioner kroner). Kontantstrøm Kontanter og kontantekvivalenter i kontantstrømoppstillingen var 281 millioner kroner ved utgangen av første kvartal sammenlignet med 295 millioner kroner ved utgangen av første kvartal (Tall for tilsvarende periode i 2013 vises heretter i parentes). Netto kontantstrøm fra driften er i første kvartal 3 millioner kroner (18 millioner kroner). Kontantstrøm fra underliggende drift er forbedret gjennom resultatforbedringen i første kvartal. Et tidligere forsalg til 2014 sammenlignet med 2013 påvirker imidlertid arbeidskapitalen negativt i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, noe som bidrar til å redusere netto kontantstrøm fra driften med 15 millioner kroner sammenlignet med første kvartal i Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter endte på 15 millioner kroner i første kvartal (-64 millioner kroner). Positiv kontantstrøm fra investeringsaktiviteter kommer fra salg av to hurtigbåter i kvartalet, utbetaling fra tilknyttet selskap, samt positiv endring i bundne midler. Investeringene i kvartalet omfatter i hovedsak klassinger og planlagt vedlikehold på skipene, samt pågående implementering av ny IT-løsning for hotelldriften om bord. Totalt sett bidrar nevnte forhold til at kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter er forbedret med 78 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Netto kontantstrøm brukt til finansieringsaktiviteter er i første kvartal 121 millioner kroner (116 millioner kroner). Kontantstrømmen brukt til finansieringsaktiviteter er i sin helhet relatert til nedbetaling av gjeld. I tillegg til at konsernet har betalt ordinære avdrag på 81 kroner, er lån knyttet til de to hurtigbåtene som er solgt i kvartalet nedbetalt med 40 millioner kroner. Balanse og likviditet Konsernets anleggsmidler var pr. 31. mars 2014 på millioner kroner sammenlignet med millioner kroner pr. 31. desember (Tall pr. 31. desember 2013 vises heretter i parentes). Varige driftsmidler er redusert sammenlignet med årsskiftet som følge av av- og nedskrivninger redusert for investeringer i perioden. 3

4 Totale omløpsmidler pr. 31. mars var 736 millioner kroner (845 millioner kroner). Arbeidskapitalen var -428 millioner kroner pr. 31. mars (-414 millioner kroner). Likvide midler inklusive likvider i virksomhet klassifisert som holdt for salg utgjorde 339 millioner kroner pr. 31. mars (460 millioner kroner). Eksklusive bundne midler utgjorde likvider 281 millioner kroner (383 millioner kroner). Reduksjonen i likvide midler skyldes nedbetaling av gjeld. Sesongmessige svingninger for Hurtigruten norskekysten gjør at kontantstrøm fra driften er lav i første kvartal sammenlignet med andre og tredje kvartal. Konsernet hadde ved utgangen av mars en total langsiktig gjeld på millioner kroner (2 587 millioner kroner). Konsernets lån er redusert som følge av ordinære avdrag, mens øvrig langsiktig gjeld er økt blant annet som følge av depositum for reiser med avreise mer enn ett år frem i tid. Den kortsiktige gjelden beløp seg til millioner kroner pr. 31. mars (1 259 millioner kroner). Reduksjonen kommer fra lavere første års avdrag på langsiktig gjeld etter nedbetaling av lån ved salg av to hurtigbåter, samt endring i virkelig verdi på derivater. Konsernets egenkapital var ved utgangen av mars på millioner kroner (1 119 millioner kroner). Egenkapitalandelen var 21,6 prosent (22,5 prosent). Produktområder Hurtigruten norskekysten Produktområdet Hurtigruten norskekysten er det største produktområdet i konsernet og driver helårsturisme langs norskekysten. Driftsregulariteten i kvartalet har vært 95,4 prosent sammenlignet med 93,9 prosent i første kvartal (Tall for tilsvarende periode i 2013 vises heretter i parentes) Driftsinntektene i kvartalet var på 601 millioner kroner (599 millioner kroner). Passasjerinntektene øker i kvartalet sammenlignet med første kvartal 2013, som følge av syv prosent høyere brutto passasjerinntekter pr. gjestedøgn. Dette forklares delvis av en svakere krone mot euro og britiske pund. Gjestedøgn er redusert med fire prosent i kvartalet, som i hovedsak forklares av færre passasjerer fra det britiske markedet. Utviklingen viste seg gjennom høsten og vinteren 2013 gjennom et svakere forsalg for første kvartal, og ble også kommentert i forbindelse med avleggelse av fjerde kvartal Lavere gods- og kontraktsinntekter bidrar imidlertid til at totale driftsinntekter er på samme nivå som året før. Kapasitetsutnyttelsen i kvartalet er 53 prosent (56 prosent). Totale driftskostnader beløp seg til 603 millioner kroner i første kvartal (593 millioner kroner). Økte kostnader kommer i hovedsak fra økte markedskostnader. Det har i første kvartal vært gjennomført planlagte markedsaktiviteter for å sikre fremtidig vekst i nye og eksisterende markeder. Dette har bidratt til økte markedskostnader i kvartalet sammenlignet med tilsvarende periode i Øvrig kostnadsbase er relativt fast i første kvartal. Dette gjelder spesielt for kostnader knyttet til personell om bord, da skipene må bemannes med en gitt minimumsbemanning uavhengig av antall gjester om bord. Fokus er høyt på å redusere de de variable kostnadene i forhold til aktiviteten om bord for å sikre en kostnadseffektiv drift. Drivstoffkostnadene er lavere en tilsvarende periode i Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble i første kvartal -1 million kroner (5 millioner kroner). 4

5 MS Fram MS Fram har i kvartalet gjennomført cruise i Antarktis frem til midten av mars, og seilte deretter mot Europa. Flere gjestedøgn, høyere inntekter pr. gjestedøgn og god kostnadskontroll forklarer at positiv resultatutvikling fra 2013 fortsetter i første kvartal Driftsinntektene i kvartalet var på 98 millioner kroner (68 millioner kroner). Antall gjestedøgn økte med 15 prosent sammenlignet med samme periode i 2013, og endte på (15 686). Kapasitetsutnyttelsen i kvartalet var på 79 prosent (69 prosent). Brutto passasjerinntekter pr. gjestedøgn øker også vesentlig i kvartalet. Totale driftskostnader beløp seg til 65 millioner kroner i første kvartal (61 millioner kroner). Kostnadsøkningen kommer fra salgsrelaterte kostnader som følge av høyere inntekter, samt økte markedskostnader. EBITDA ble 34 millioner kroner i første kvartal (7 millioner kroner). Spitsbergen Produktområdet Spitsbergen omfatter aktiviteter på Svalbard i regi av Spitsbergen Travel konsernet, som eies 100 prosent av Hurtigruten ASA. Produktområdet består av helårlig overnattings- og restaurantvirksomhet, samt arktisk opplevelsesturisme på Svalbard. Også produktområdet Spitsbergen fortsetter positiv resultatutvikling fra Driftsinntektene var 52 millioner kroner i første kvartal (41 millioner kroner). Økningen kommer både fra flere gjestedøgn og høyere inntekter pr. gjestedøgn. Antall gjestedøgn øker til (14 808) og kommer både fra individuelle gjester og kurs og konferanse gjester. Totale driftskostnader beløp seg til 44 millioner kroner i første kvartal (37 millioner kroner). Kostnadsøkningen er i hovedsak relatert til flere gjestedøgn. EBITDA ble 9 millioner kroner i første kvartal (4 millioner kroner). Øvrig virksomhet I øvrig virksomhet inngår selskapets to gjenværende hurtigbåter som er solgt i kvartalet, samt noen mindre selskaper. I tillegg inngår konsernets bussvirksomhet gjennom Cominor AS som er klassifisert som ikke videreført virksomhet. EBITDA for øvrig virksomhet ble i første kvartal 2 millioner kroner (9 millioner kroner). Utsiktene fremover Hurtigruten forbedret resultatet fra underliggende drift med 83 millioner kroner i 2013, og la med det et godt fundament for fremtidig lønnsomhet i konsernet. Positiv utvikling fra 2013 fortsetter i første kvartal 2014, der Explorer-produktene MS Fram og Spitsbergen driver resultatforbedringen. Virksomheten langs norskekysten er det største produktområdet for konsernet målt i omsetning og driftsresultat før av- og nedskrivninger. Virksomheten er imidlertid syklisk, der første og fjerde kvartal er marginale sammenlignet med andre og tredje kvartal. Med en kostnadsbase som er delvis fast, er det derfor positivt at selskapet i de mest utfordrende kvartalene presterer vesentlig bedre for komplementære produkter. MS Fram og Spitsbergen bidrar med en positiv inntjening i kvartalet, samt at de også med sine produktegenskaper bidrar til å differensiere produktet og styrke merkenavnet. Videreutvikling av Explorer-aktiviteter vil være viktig for konsernet også videre fremover. 5

6 Dette skal gi konkurransefortrinn, men også kryss-salg mellom produktene som representerer et uutnyttet potensiale for Hurtigruten var preget av sen introduksjon til salget i Betydelige grep er tatt for å unngå at tilsvarende situasjon oppstår igjen, gjennom blant annet omorganisering av den globale salgsorganisasjonen. Tiltakene har gitt effekt, og dette er reflektert gjennom positiv utvikling i forsalget for 2014 både for norskekysten og MS Fram. Forsalget for reiser med avgang i perioden april til desember 2014 viser pr. 6. mai 2014 en økning i brutto inntekter fra forhåndsbookede reiser på norskekysten med 12,7 prosent sammenlignet med 2013, inkludert valutaeffekter. Distribusjonen av forsalget viser en trend der tredje kvartal har høyest vekst, mens veksten i andre kvartal forventes å være mer moderat. Tilsvarende tall for MS Fram viser et forhåndssalg for reiser med avgang i perioden april til desember 2014 som er 7 prosent høyere enn samme tidspunkt i 2013, inkludert valutaeffekter. Forsalget for perioden april til desember er lavere enn rapportert forsalg for året totalt, og dette forklares av at hoveddelen av veksten kom i første kvartal, som også reflekteres av resultatutviklingen i kvartalet. Som tidligere meldt ble siste fase av et omfattende effektiviseringsprogram iverksatt høsten 2013 og implementering skjer løpende gjennom Styret er av den oppfatning at planlagte og gjennomførte tiltak i 2013 og 2014 har vært nødvendig for å skape en kostnadseffektiv og dynamisk organisasjon. Resultatutviklingen i 2013 og i første kvartal 2014 reflekterer også dette. Regnskapet for første kvartal 2014 viser klare forbedringer på flere områder. Et positivt forsalg for resten av 2014, både for norskekysten, MS Fram og Spitsbergen, gir styret tro på at selskapets økte kommersielle fokus og utvidede markedsinnsats i både USA og Norden skal bidra til et mer lønnsomt 2014 og en vesentlig resultatforbedring sammenlignet med Oslo, 22. mai 2014 Styret i Hurtigruten ASA 6

7 HURTIGRUTEN KONSERN Konsolidert resultatregnskap Ikke revidert (NOK 1 000) Note 1. kvartal kvartal 2013 Hittil i år 2014 Hittil i år 2013 Driftsinntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto (1 297) (7 482) (1 297) (7 482) Driftsresultat (53 598) (66 100) (53 598) (66 100) Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) Finansinntekter Finanskostnader (75 851) (87 971) (75 851) (87 971) Netto finanskostnader (54 040) (64 492) (54 040) (64 492) Andel resultat i tilknyttede selskaper (59) 577 (59) 577 Resultat før skattekostnad for videreført virksomhet ( ) ( ) ( ) ( ) Skattekostnad for videreført virksomhet (4 487) (4 487) Resultat for videreført virksomhet ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat for ikke videreført virksomhet 2, 6 (2 273) (2 993) (2 273) (2 993) Periodens resultat ( ) ( ) ( ) ( ) Herav ikke-kontrollerende eierinteressers andel (1 683) (1 683) Resultat pr. aksje som er tilordnet morselskapets aksjonærer (NOK pr. aksje) Resultat pr. aksje: Fra videreført virksomhet (0,27) (0,30) (0,27) (0,30) Fra ikke videreført virksomhet (0,00) (0,01) (0,00) (0,01) Sum (0,27) (0,30) (0,27) (0,30) Utvannet resultat pr. aksje: Fra videreført virksomhet (0,27) (0,29) (0,27) (0,29) Fra ikke videreført virksomhet (0,00) (0,01) (0,00) (0,01) Sum (0,27) (0,30) (0,27) (0,30) 7

8 Konsolidert oppstilling av totalresultat Ikke revidert (NOK 1 000) Note 1. kvartal kvartal 2013 Hittil i år 2014 Hittil i år 2013 Periodens resultat ( ) ( ) ( ) ( ) Øvrige resultatelementer Poster som senere vil bli reklassifisert til resultat Kontantstrømsikring Omregningsdifferanse (2 083) (9 132) (2 083) (9 132) Sum Sum øvrige resultatelementer Periodens totalresultat (87 691) ( ) (87 691) ( ) Totalresultatet tilordnes: Aksjonærene i morselskapet (92 094) ( ) (92 094) ( ) Ikke-kontrollerende eierinteresser (1 683) (1 683) Periodens totalresultat (87 691) ( ) (87 691) ( ) 8

9 Konsolidert balanse Ikke revidert (NOK 1 000) Note Eiendeler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Investeringer i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Derivater Langsiktige fordringer og investeringer Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Derivater Kontanter og kontantekvivalenter Eiendeler holdt for salg 2, Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital/(udekket underskudd) ( ) ( ) ( ) Sum egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Lån Annen langsiktig gjeld Derivater Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Betalbar skatt Lån Derivater Andre avsetninger for forpliktelser Gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg 2, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

10 Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapital Ikke revidert (NOK 1 000) Note Aksjekapital inkl. egne aksjer Overkursfond Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Sum innskutt og opptjent Ikke-kontrollerende egenkapital eierinteresser Sum egenkapital Egenkapital 1. januar ( ) Periodens resultat (5 861) Øvrige resultatelementer Omregningsdifferanser Kontantstrømssikring, netto etter skatt - - (4 281) - (4 281) 133 (4 148) Estimatavvik pensjon, netto etter skatt (4 797) (4 797) (3 416) (8 213) Øvrige resultatelementer (4 797) (3 283) (26) Årets totalresultat (9 144) Transaksjoner med eierne Utbetaling til eierne (73 400) (73 400) Sum transaksjoner med eierne (73 400) (73 400) Egenkapital 31. desember ( ) Egenkapital 1. januar ( ) Periodens resultat ( ) ( ) ( ) Øvrige resultatelementer Omregningsdifferanser - - (2 083) - (2 083) - (2 083) Kontantstrømssikring, netto etter skatt Øvrige resultatelementer Årets totalresultat ( ) (92 094) (87 691) Egenkapital 31. mars ( )

11 Konsolidert kontantstrømoppstilling Ikke revidert (NOK 1 000) Note 1. kvartal kvartal 2013 Hittil i år 2014 Hittil i år 2013 Kontantstrømmer fra driften Resultat før skattekostnad videreført og ikke videreført virksomhet ( ) ( ) ( ) ( ) Justeringer for: Av- og nedskrivninger videreført og ikke videreført virksomhet Andre tap/gevinster netto (1 297) (7 471) (1 297) (7 471) Agio/disagio urealisert (862) (862) Urealisert gevinst/tap på derivater holdt for handelsformål (11 300) (11 300) Rentekostnader Andel resultat i tilknyttede selskaper 59 (577) 59 (577) Forskjell mellom kostnadsført pensjon og innbetalinger Endring i arbeidskapital: Varer Kundefordringer og andre fordringer (31 481) (68 983) (31 481) (68 983) Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Kontantstrømmer fra driften Betalte renter (54 090) (59 702) (54 090) (59 702) Betalte skatter 931 (7 405) 931 (7 405) Netto kontantstrømmer fra driften Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp av varige driftsmidler (63 915) (81 484) (63 915) (81 484) Salg av varige driftsmidler Kjøp av immaterielle eiendeler (10 907) (16 167) (10 907) (16 167) Salg av aksjer og andeler Mottatt utbytte og utbetaling fra tilknyttet selskap Endring i bundne midler Netto kontantstrømmer fra (brukt til) investeringsaktiviteter (63 592) (63 592) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Nedbetaling av lån ( ) ( ) ( ) ( ) Netto kontantstrømmer brukt til finansieringsaktiviteter ( ) ( ) ( ) ( ) Endringer i kontanter og kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter Endringer i kontanter og kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ( ) ( ) ( ) ( ) Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ved periodens begynnelse Valutagevinster/-tap på kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter (158) (8 974) (158) (8 974) Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ved periodens slutt

12 SEGMENTINFORMASJON HURTIGRUTEN NORSKEKYSTEN MS FRAM Ikke revidert 1. kvartal 1. kvartal Hittil i år Hittil i år 1. kvartal 1. kvartal Hittil i år Hittil i år (NOK 1 000) Driftsinntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto (4) - (4) Driftsresultat (79 837) (69 159) (79 837) (69 159) Netto finanskostnader (39 721) (55 515) (39 721) (55 515) (7 973) (8 271) (7 973) (8 271) Andel resultat i tilknyttede selskaper Resultat før skatt for videreført virksomhet ( ) ( ) ( ) ( ) (7 015) (7 015) Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet Resultat før skatt ( ) ( ) ( ) ( ) (7 015) (7 015) Segmentresultat Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) (1 162) (1 162) SEGMENTINFORMASJON SPITSBERGEN ØVRIG VIRKSOMHET Ikke revidert 1. kvartal 1. kvartal Hittil i år Hittil i år 1. kvartal 1. kvartal Hittil i år Hittil i år (NOK 1 000) Driftsinntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader (326) - (326) Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto (18) - (18) - (1 275) (7 482) (1 275) (7 482) Driftsresultat (6 702) 756 (6 702) 756 Netto finanskostnader (6 458) (849) (6 458) (849) Andel resultat i tilknyttede selskaper (59) 577 (59) 577 Resultat før skatt for videreført virksomhet (13 219) 484 (13 219) 484 Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet (2 273) (2 993) (2 273) (2 993) Resultat før skatt (15 492) (2 509) (15 492) (2 509) Segmentresultat Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA)

13 SEGMENTINFORMASJON ELIMINERINGER HURTIGRUTEN KONSERN Ikke revidert 1. kvartal 1. kvartal Hittil i år Hittil i år 1. kvartal 1. kvartal Hittil i år Hittil i år (NOK 1 000) Driftsinntekter (1 940) (1 459) (1 940) (1 459) Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter (1 940) (1 459) (1 940) (1 459) Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader (1 940) (1 459) (1 940) (1 459) Andre tap/(gevinster) - netto (1 297) (7 482) (1 297) (7 482) Driftsresultat (53 598) (66 100) (53 598) (66 100) Netto finanskostnader (54 040) (64 492) (54 040) (64 492) Andel resultat i tilknyttede selskaper (59) 577 (59) 577 Resultat før skatt for videreført virksomhet ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet (2 273) (2 993) (2 273) (2 993) Resultat før skatt ( ) ( ) ( ) ( ) Segmentresultat Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA)

14 Ikke regnskapspliktig finansiell informasjon Hurtigruten norskekysten (NOK 1 000, unntatt gjestedøgn) 1. kvartal kvartal 2013 Hittil i år 2014 Hittil i år 2013 Gjestedøgn Tilgjengelige gjestedøgn (APCN) Beleggsprosent 52,6 % 55,6 % 52,6 % 55,6 % Brutto passasjerinntekter Fratrukket: Provisjoner, fly, hotell og transfer Varekostnader Netto passasjerinntekter Brutto passasjerinntekter pr. gjestedøgn (NOK) Netto passasjerinntekter pr. gjestedøgn (NOK) Sum operative driftskostnader Salgs-, markeds- og administrasjonskostnader Brutto cruise kostnader Fratrukket: Provisjoner, fly, hotell og transfer Varekostnader Netto cruise kostnader Brutto cruise kostnader pr. APCN (NOK) Netto cruise kostnader pr. APCN (NOK) Netto cruise kostnader ex bunkers pr. APCN (NOK) Netto cruise kostnader pr. gjestedøgn (NOK) Bunkersforbruk i liter pr. nautiske mil 83,0 82,1 83,0 82,1 Bunkerskostnad pr. liter (NOK) 5,91 5,81 5,88 5,81 14

15 Noter Ikke revidert Note 1 Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet for konsernet inkluderer Hurtigruten ASA med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Delårsregnskapet er avlagt i samsvar med IAS 34 om delårsrapportering. Delårsregnskapet inneholder ikke alle opplysninger som vil fremgå av et årsregnskap avlagt i samsvar med alle aktuelle IFRS-standarder, og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for Selskapets årsrapport for 2013 kan fås ved henvendelse til selskapets hovedkontor eller på En beskrivelse av de regnskapsprinsipper som er benyttet i delårsregnskapet finnes i regnskapsprinsippnoten i årsrapporten for Ved utarbeidelse av delårsregnskapet har det vært benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Faktiske tall kan avvike fra benyttede estimater. Note 2 Omarbeiding av tidligere rapporterte delårsperioder Ikke videreført virksomhet Som en del av selskapets plan om salg av ikke strategiske eiendeler ble bussvirksomheten klassifisert som holdt for salg og ikke videreført virksomhet pr. 31. desember Sammenligningstall i resultatregnskapet for alle kvartaler i 2013 er omarbeidet. Note 3 Finansiell risikostyring Det foreligger potensielle risiki og usikkerheter som kan komme til å påvirke konsernselskapenes drift, og som kan få de virkelige resultater til å avvike fra forventede og historiske resultater. Ytterligere informasjon om konsernets viktigste risiki og usikkerheter finnes i selskapets siste årsrapport som er publisert på hjemmesiden I årsrapporten er de viktigste risiki og usikkerheter omtalt i årsberetningen og note 4 til konsernregnskapet. Det har ikke vært noen vesentlige endringer i finansiell risikostyring siden årsrapporten for 2013 ble offentliggjort. Note 4 Betingede utfall Medlemskap i NOx-fondet Hurtigruten ASA er medlem av Næringslivets NOx-fond. Hovedmålet med Næringslivets NOx-fond og Miljøavtalen om NOx er reduserte NOx-utslipp. Fondet er et spleiselag der bedriftene som er med kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. Betaling til fondet erstatter statlig NOx-avgift for de tilsluttede bedriftene. Miljøavtalen om NOx ble undertegnet 14. desember 2010 av 15 næringsorganisasjoner og Miljøverndepartementet. Avtalen er en forlengelse av Miljøavtalen om NOx for perioden Miljøavtalen og tilslutningserklæringen utgjør rammen for arbeidet i Næringslivets NOx-fond. Totalt skal næringsorganisasjonene i Miljøavtalen redusere utslippene med tonn NOx, samt at effekten av oppnådde utslippsreduksjoner for hele perioden skal opprettholdes. Avtalen har i denne perioden dels årlige og dels to-årlige mål som skal oppfylles og fordeler seg på tonn i 2011, tonn i 2012, tonn i 2013 og 2014, tonn i 2015 og 2016 og tonn i Miljøavtalen om NOx er oppfylt med en total reduksjon på tonn NOx årlig. Fondet har videre meldt at målene for 2011 og 2012 også er nådd. 15

16 Miljødirektoratet kontrollerer om reduksjonsforpliktelsen det enkelte år er oppfylt. Ved mer enn 10 prosent avvik fra reduksjonsforpliktelsen, inntrer en kollektiv sanksjon. Virksomhetene må da betale NOx-avgift for den prosentvise andel av forpliktelsen som ikke er oppfylt. Bedriftene vil imidlertid aldri betale mer enn statens gjeldende sats for NOxavgift. Begge Miljøavtalene er godkjent av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA). Miljøavtalen ble godkjent av ESA 19. mai 2011, og Miljøavtalen ble godkjent 16. juli I konsernregnskapet til Hurtigruten for første kvartal 2014 er NOx-avgiften kostnadsført med 3,4 millioner kroner (første kvartal 2013: 3,6 millioner kroner). Tvist med Stranda Hamnevesen Hurtigruten ASA ble sommeren 2013 saksøkt av Stranda Hamnevesen 2013 for manglende innbetaling av passasjervederlag og havnerelaterte avgifter på til sammen fire millioner kroner. Dom i saken ble avsagt av Sunnmøre tingrett 6. januar 2014, og slår fast at Stranda verken kunne kreve anløpsavgift eller passasjervederlag fra Hurtigruten for 2012 og Dommen er ikke rettskraftig da Stranda har anket saken, men den er den første i sitt slag som omhandler hvordan den nye havneloven skal anvendes, og er derfor prinsipielt viktig. Note 5 Opplysninger om driftssegment Konsernets driftssegmenter består av følgende tre produktområder; Hurtigruten norskekysten, MS Fram og Spitsbergen. Aktiviteter som ikke naturlig faller inn under disse tre områdene er samlet i Øvrig virksomhet. Driftssegmentene rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til selskapets styre og konsernledelse. Note 6 Eiendeler klassifisert som holdt for salg og ikke videreført virksomhet Eiendeler og gjeld klassifisert som holdt for salg presenteres på egne linjer i balanseoppstillingen under henholdsvis omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Tidligere perioder er ikke omarbeidet i balansen, i henhold til IFRS. Ikke videreført virksomhet er en foretaksdel som enten er avhendet, eller er klassifisert som holdt for salg. Resultat fra ikke videreført virksomhet rapporteres separat fra videreført virksomhet. Tidligere perioders resultat fra ikke videreført virksomhet blir omklassifisert for å få sammenlignbare tall. Konsernets bussvirksomhet er klassifisert som holdt for salg og ikke videreført virksomhet pr. 31. mars Dette er en del av selskapets plan om salg av ikke strategiske eiendeler. 16

17 Eiendeler klassifisert som holdt for salg Eiendeler holdt for salg og gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg fremkommer slik: (NOK 1 000) Eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Langsiktige fordringer og investeringer Varer Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum eiendeler Lån Annen langsiktig gjeld Derivater Pensjonsforpliktelser Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Lån Sum gjeld Ikke videreført virksomhet Resultat for ikke videreført virksomhet fremkommer slik: (NOK 1 000) 1. kvartal kvartal 2013 Hittil i år 2014 Hittil i år 2013 Driftsinntekter Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat (1 809) (2 558) (1 809) (2 558) Finansinntekter Finanskostnader (660) (719) (660) (719) Netto finanskostnader (464) (435) (464) (435) Resultat før skatt (2 273) (2 993) (2 273) (2 993) Periodens resultat (2 273) (2 993) (2 273) (2 993) Netto kontantstrømmer for ikke videreført virksomhet fremkommer slik: (NOK 1 000) 1. kvartal kvartal 2013 Hittil i år 2014 Hittil i år 2013 Netto kontantstrømmer fra (brukt til) driften (3 446) (8 133) (3 446) (8 133) Netto kontantstrømmer fra (brukt til) investeringsaktiviteter Netto kontantstrømmer fra (brukt til) finansieringsaktiviteter (2 825) (2 026) (2 825) (2 026) Sum netto kontantstrømmer (4 064) (9 849) (4 064) (9 849) Note 7 Opptak og nedbetaling av gjeld Hurtigruten ASA trakk i desember 2013 opp en kortsiktig trekkfasilitet på 150 millioner kroner som skal tilbakebetales i sin helhet senest 30. juni

18 Note 8 Finansielle instrumenter etter kategori og vurdering av virkelig verdi Følgende prinsipper har blitt anvendt for etterfølgende måling av finansielle eiendeler og forpliktelser pr. 31. mars 2014: (Beløp i kroner) Utlån og fordringer Holdt for Derivater benyttet Øvrige finansielle handelsformål for sikringsformål forpliktelser Sum Finansielle eiendeler - anleggsmidler Derivater Langsiktige fordringer Investeringer i andre selskaper Herav investeringer i andre selskap klassifisert som holdt for salg (note 6) - (1 105) - - (1 105) Finansielle eiendeler - omløpsmidler Kundefordringer og andre fordringer Derivater Kontanter og kontantekvivalenter Herav kundefordringer og andre fordringer klassifisert som holdt for salg (note 6) (16 975) (16 975) Herav kontanter og kontantekvivalenter klassifisert som holdt for salg (note 6) (52 395) (52 395) Finansielle forpliktelser - langsiktige Lån Derivater Herav lån klassifisert som holdt for salg (note 6) (23 233) (23 233) Herav derivater klassifisert som holdt for salg (note 6) - - (1 215) - (1 215) Finansielle forpliktelser - kortsiktige Leverandørgjeld og annen gjeld Lån Derivater Herav leverandørgjeld og annen gjeld klassifisert som holdt for salg (26 368) (26 368) Herav lån klassifisert som holdt for salg (note 6) (8 901) (8 901) Følgende prinsipper har blitt anvendt for etterfølgende måling av finansielle eiendeler og forpliktelser pr. 31. desember 2013: (Beløp i kroner) Utlån og fordringer Holdt for Derivater benyttet Øvrige finansielle handelsformål for sikringsformål forpliktelser Sum Finansielle eiendeler - anleggsmidler Langsiktige fordringer Investeringer i andre selskaper Herav investeringer i andre selskap klassifisert som holdt for salg (note 6) - (1 105) - - (1 105) Finansielle eiendeler - omløpsmidler Kundefordringer og andre fordringer Derivater Kontanter og kontantekvivalenter Herav kundefordringer og andre fordringer klassifisert som holdt for salg (note 6) (11 099) (11 099) Herav kontanter og kontantekvivalenter klassifisert som holdt for salg (note 6) (55 765) (55 765) Finansielle forpliktelser - langsiktige Lån Derivater Herav lån klassifisert som holdt for salg (note 6) (26 058) (26 058) Herav derivater klassifisert som holdt for salg (note 6) - - (1 439) - (1 439) Finansielle forpliktelser - kortsiktige Leverandørgjeld og annen gjeld Lån Derivater Herav leverandørgjeld og annen gjeld klassifisert som holdt for salg (25 052) (25 052) Herav lån klassifisert som holdt for salg (note 6) (8 901) (8 901) 18

19 Vurdering av virkelig verdi Nivåinndeling for måling av virkelig verdi er basert på følgende inndeling: - Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse (nivå 1) - Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) enn notert pris (brukt i nivå 1) for eiendelen eller forpliktelsen (nivå 2) - Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder (ikke observerbare forutsetninger) (nivå 3) Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi pr. 31. mars 2014: (Beløp i kroner) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum Eiendeler Derivater benyttet til sikringsformål Derivater holdt for handelsformål Investering i andre selskaper Andre verdipapirer Sum eiendeler Forpliktelser Derivater benyttet til sikringsformål Derivater holdt for handelsformål Sum forpliktelser Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi pr. 31. desember 2013: (Beløp i kroner) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum Eiendeler Derivater benyttet til sikringsformål Investering i andre selskaper Andre verdipapirer Sum eiendeler Forpliktelser Derivater benyttet til sikringsformål Derivater holdt for handelsformål Sum forpliktelser Det var ingen overføringer mellom nivå 1 og 2 eller mellom nivå 2 og 3 i løpet av første kvartal Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, handler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. Markedsprisen som benyttes for finansielle eiendeler er gjeldende kjøpskurs; for finansielle forpliktelser benyttes gjeldende salgskurs. Disse instrumentene er inkludert i nivå 1, og omfatter virkelig verdi på enkelte drivstoffterminkontrakter samt andre verdipapirer. Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked bestemmes ved å bruke verdsettelsesteknikker. Konsernet bruker ulike metoder og gjør forutsetninger basert på markedsforholdene som eksisterer på hver balansedag. Dersom alle vesentlige 19

20 data som kreves for å fastsette virkelig verdi av et instrument er observerbare data, er instrumentet inkludert i nivå 2. Dette omfatter virkelig verdi på valutaterminkontrakter, valutaopsjoner, renteswapper og enkelte drivstoffterminkontrakter. Nominell verdi minus nedskrivninger for inntrufne tap på kundefordringer, og nominell verdi av leverandørgjeld antas omtrent å tilsvare postenes virkelig verdi. Dersom en eller flere vesentlige data ikke er basert på observerbare markedsdata, er instrumentet inkludert i nivå 3. Spesielle verdsettelsesmetoder som brukes til å verdsette finansielle instrumenter inkluderer: - Notert markedspris eller handlerpris for tilsvarende instrumenter. - Virkelig verdi av rentebytteavtaler er beregnet som nåverdien av estimert fremtidig kontantstrøm basert på observerbar avkastningskurve. - Virkelig verdi av forwardkontrakter i fremmed valuta er bestemt ved nåverdien av forskjellen mellom avtalt terminkurs og terminkursen for valutaen på balansedagen multiplisert med kontraktens volum i fremmed valuta. Ved beregning av nåverdi er det benyttet balansedagens relevante rente. - Andre teknikker, slik som diskonterte kontantstrømmer, er benyttet for å fastsette virkelig verdi på de resterende finansielle instrumentene. Følgende tabell presenterer endringene i instrumentene klassifisert i nivå 3 pr. 31. mars 2014 og pr. 31. desember 2013: (Beløp i kroner) Investeringer i andre selskaper Inngående balanse Salg i perioden - (317) Gevinst i resultatet (i linjen "Finansinntekter") Tap i resultatet (i linjen "Finanskostnader) - (15) Nedskrivninger i perioden - (627) Utgående balanse Sum gevinster eller tap for perioden inkludert i resultatet for eiendeler som holdes på balansedagen - - Note 9 Sesongbasert virksomhet Hurtigrutetrafikken langs norskekysten er en syklisk virksomhet med hovedsesong som tradisjonelt har vært i perioden mai august. De seneste årene har selskapet arbeidet med utvikling av konsepter for de ulike sesongene i året, med "Hunting the light" for vinteren, "Arctic Awakening" på våren og "Autumn Gold" på høsten. Dette har gitt økt trafikk i for eksempel vintermånedene februar og mars. Selskapets seilingsplan og flåte er i henhold til Hurtigruteavtalen med staten, som innebærer daglige avganger fra Bergen hele året gjennom. Explorervirksomheten ved MS Fram er syklisk ut fra at virksomheten er konsentrert rundt fire geografiske områder (i ulike perioder av året); Antarktis, Svalbard, Grønland og cruise mellom Antarktis og Arktis. I tillegg har konsernets landbaserte virksomhet på Svalbard gjennom Spitsbergen Travel konsernet, en hovedsesong som strekker seg fra mars til august. 20

Delårsrapport for første kvartal 2013

Delårsrapport for første kvartal 2013 Delårsrapport for første kvartal 2013 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2013 Hovedtrekk i første kvartal EBITDA 64 millioner kroner bedre enn første kvartal 2012 (fra -34 millioner kroner

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap for 2010

Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap for 2010 Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap for 2010 Hurtigruten ASA Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 Hovedtrekk 2010 Overskudd i Hurtigruten ASA for første gang Overskudd før skatt

Detaljer

With without a subtitle

With without a subtitle HURTIGRUTEN FULL-IMAGE SLIDE ASA With without a subtitle Delårsrapport for 3. kvartal 2009 Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Page 10. 1 november 2009 01 Hovedtrekk Hurtigruten ASA 3. kvartal

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2012

Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2012 Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2012 Hurtigruten ASA Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2012 Overskudd på 134 millioner kroner i andre kvartal Resultat før skatt for andre

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

Delårsrapport for tredje kvartal 2011

Delårsrapport for tredje kvartal 2011 Delårsrapport for tredje kvartal 2011 Hurtigruten ASA Delårsrapport for tredje kvartal 2011 Hovedtrekk i tredje kvartal Hurtigruten fikk et resultat før skatt på 104 millioner kroner i tredje kvartal 2011.

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2012

Delårsrapport for første kvartal 2012 Delårsrapport for første kvartal 2012 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2012 Hovedtrekk i første kvartal Resultat før skatt forbedret med 18 millioner kroner fra første kvartal 2011 15,5

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2013

Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2013 Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2013 Hurtigruten ASA Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2013 Hovedtrekk i kvartalet Gjennomgripende snuoperasjon pågår og viser resultater

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2010

Kvartalsrapport juli september 2010 Kvartalsrapport juli september 2010 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2010 3.kv. 2009 Pr. 3.kv. 2010 Pr. 3.kv. 2009 Salgsinntekter 419,7 395,6 1 283,0 1 212,7 EBITDA 29,2 29,2 62,7 46,8 Driftsresultat 13,5 14,2

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2010

Kvartalsrapport januar mars 2010 Kvartalsrapport januar mars 2010 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2010 1.kv. 2009 Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Driftsresultat 1,6 (5,7) Netto finans (11,9) (4,2) Resultat før skatt (10,4) (9,9) Konsernet

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2012

Kvartalsrapport januar mars 2012 Kvartalsrapport januar mars 2012 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2012 1.kv. 2011 Salgsinntekter 486,3 478,5 EBITDA 26,4 21,0 Driftsresultat 10,2 5,0 Netto finans (7,4) (4,6) Resultat før skatt 2,8 0,5 Konsernet

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2015

Kvartalsrapport juli september 2015 Kvartalsrapport juli september 2015 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2015 3.kv. 2014Pr.3.kv. 2015Pr.3.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 327,0 311,9 1 058,5 986,6 1 311,9 EBITDA 35,8 37,5 105,3 72,9 104,5 Driftsresultat

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 2. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 2. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007

Resultat 2. kvartal 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q2 Akk Q2 Endring Driftsinntekter 224,8 236,6 (11,8) Driftsresultat (13,9) 17,7 (31,6) Resultat etter skatt (16,1) 10,2

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 HURTIGRUTEN FULL-IMAGE SLIDE ASA With without a subtitle Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Page 1 01 Hovedtrekk Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Presentasjon

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2010

Delårsrapport for første kvartal 2010 Delårsrapport for første kvartal 2010 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2010 Hovedtrekk i første kvartal Fremgang for Hurtigrutens kjerneområder: Norskekysten, explorer produkter og Spitsbergen

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kv 2014

Kvartalsrapport 1. kv 2014 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter RESULTATREGNSKAP Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 160 3 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Når resultatet for fjerde kvartal i fjor var svakere enn året før, skyldes det hovedsakelig:

Når resultatet for fjerde kvartal i fjor var svakere enn året før, skyldes det hovedsakelig: Delårsrapport for 4. kvartal og foreløpig årsregnskap for 2007 Hurtigruten ASA Delårsrapport for fjerde kvartal 2007 Hovedtrekk i fjerde kvartal Drift som forventet Avsetning for tap på kollektivkontrakt

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 2 Delårsrapport 2. kvartal 2016 Rapporten er oppdatert per 28.oktober 2016 Virksomheten OBOS Forsikrings

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer