Delårsrapport for første kvartal 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport for første kvartal 2014"

Transkript

1 Delårsrapport for første kvartal 2014

2 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2014 Resultatforbedring i Hurtigruten konsernet 110 millioner kroner i underskudd før skatt i første kvartal, 23 millioner kroner forbedring fra første kvartal 2013 o Kvartalsresultatene for konsernet preges betydelig av sesongvariasjoner, der første og fjerde kvartal er marginale sammenlignet med andre og tredje kvartal 42 millioner kroner i EBITDA (eksklusiv gevinster/tap), 24 millioner kroner høyere enn i første kvartal 2013 Økte brutto passasjerinntekter fra Hurtigruten norskekysten sammenlignet med første kvartal 2013 Effektiviseringsprosjektets fase 4 er i implementeringsfasen Stabil drift i årets første kvartal Delårsregnskap Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Segmentinformasjon Konsernets virksomhetssegmenter består av de tre produktområdene Hurtigruten norskekysten, MS Fram og Spitsbergen. Andre aktiviteter er samlet i Øvrig virksomhet. Selskapet kommenterer driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) for de tre produktområdene. Resultat Konsernet hadde totale driftsinntekter i første kvartal på 751 millioner kroner mot 707 millioner kroner i samme kvartal (Tall for tilsvarende periode 2013 vises heretter i parentes). Økningen kommer fra MS Fram og Spitsbergen, som i første kvartal har hatt flere gjester og høyere inntekter pr. gjestedøgn. Konsernets driftskostnader før av- og nedskrivninger var på 709 millioner kroner i første kvartal (689 millioner kroner). Kostnadsøkningen kommer fra salgsrelaterte kostnader som følge av høyere inntekter, samt økte markedskostnader. Et element av effektiviseringsprogrammets fase 1 var å avhende ikke-strategiske eiendeler, og det er i kvartalet solgt driftsmidler i konsernet med en samlet gevinst på 1 million kroner (7 millioner kroner). Gevinsten kommer i hovedsak fra salg av konsernets to gjenværende hurtigbåter. I første kvartal 2013 var salgsgevinster relatert til salg av forretningsbygg. Konsernets driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble i første kvartal 43 millioner kroner (26 millioner kroner). Økningen kommer fra økte inntekter som forklart ovenfor, redusert for høyere driftskostnader. 2

3 Konsernets av- og nedskrivninger beløp seg til 97 millioner kroner i første kvartal (92 millioner kroner). Konsernets driftsresultat etter av- og nedskrivninger ble -54 millioner kroner i første kvartal (-66 millioner kroner). Netto finanskostnader ble i kvartalet 54 millioner kroner (64 millioner kroner). Rentekostnadene er redusert som følge av nedbetaling av gjeld på 393 millioner kroner. I tillegg er andre finanskostnader redusert i kvartalet sammenlignet med samme periode i fjor, som følge av en svakere norsk krone som har gitt lavere negative omregningsdifferanser ved omregning av pengeposter til norske kroner. Andel resultat fra tilknyttede selskaper var i første kvartal -0,1 million kroner (0,6 millioner kroner). Konsernets resultat før skatt for videreført virksomhet ble -108 millioner kroner i første kvartal (-130 millioner kroner). Som en del av selskapets plan om salg av ikke-strategiske eiendeler ble konsernets bussvirksomhet klassifisert som ikke videreført virksomhet pr. 31. desember Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet ble -2 millioner kroner i første kvartal (-3 millioner kroner). Konsernets resultat før skatt ble -110 millioner kroner i første kvartal (-133 millioner kroner). Kontantstrøm Kontanter og kontantekvivalenter i kontantstrømoppstillingen var 281 millioner kroner ved utgangen av første kvartal sammenlignet med 295 millioner kroner ved utgangen av første kvartal (Tall for tilsvarende periode i 2013 vises heretter i parentes). Netto kontantstrøm fra driften er i første kvartal 3 millioner kroner (18 millioner kroner). Kontantstrøm fra underliggende drift er forbedret gjennom resultatforbedringen i første kvartal. Et tidligere forsalg til 2014 sammenlignet med 2013 påvirker imidlertid arbeidskapitalen negativt i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, noe som bidrar til å redusere netto kontantstrøm fra driften med 15 millioner kroner sammenlignet med første kvartal i Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter endte på 15 millioner kroner i første kvartal (-64 millioner kroner). Positiv kontantstrøm fra investeringsaktiviteter kommer fra salg av to hurtigbåter i kvartalet, utbetaling fra tilknyttet selskap, samt positiv endring i bundne midler. Investeringene i kvartalet omfatter i hovedsak klassinger og planlagt vedlikehold på skipene, samt pågående implementering av ny IT-løsning for hotelldriften om bord. Totalt sett bidrar nevnte forhold til at kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter er forbedret med 78 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Netto kontantstrøm brukt til finansieringsaktiviteter er i første kvartal 121 millioner kroner (116 millioner kroner). Kontantstrømmen brukt til finansieringsaktiviteter er i sin helhet relatert til nedbetaling av gjeld. I tillegg til at konsernet har betalt ordinære avdrag på 81 kroner, er lån knyttet til de to hurtigbåtene som er solgt i kvartalet nedbetalt med 40 millioner kroner. Balanse og likviditet Konsernets anleggsmidler var pr. 31. mars 2014 på millioner kroner sammenlignet med millioner kroner pr. 31. desember (Tall pr. 31. desember 2013 vises heretter i parentes). Varige driftsmidler er redusert sammenlignet med årsskiftet som følge av av- og nedskrivninger redusert for investeringer i perioden. 3

4 Totale omløpsmidler pr. 31. mars var 736 millioner kroner (845 millioner kroner). Arbeidskapitalen var -428 millioner kroner pr. 31. mars (-414 millioner kroner). Likvide midler inklusive likvider i virksomhet klassifisert som holdt for salg utgjorde 339 millioner kroner pr. 31. mars (460 millioner kroner). Eksklusive bundne midler utgjorde likvider 281 millioner kroner (383 millioner kroner). Reduksjonen i likvide midler skyldes nedbetaling av gjeld. Sesongmessige svingninger for Hurtigruten norskekysten gjør at kontantstrøm fra driften er lav i første kvartal sammenlignet med andre og tredje kvartal. Konsernet hadde ved utgangen av mars en total langsiktig gjeld på millioner kroner (2 587 millioner kroner). Konsernets lån er redusert som følge av ordinære avdrag, mens øvrig langsiktig gjeld er økt blant annet som følge av depositum for reiser med avreise mer enn ett år frem i tid. Den kortsiktige gjelden beløp seg til millioner kroner pr. 31. mars (1 259 millioner kroner). Reduksjonen kommer fra lavere første års avdrag på langsiktig gjeld etter nedbetaling av lån ved salg av to hurtigbåter, samt endring i virkelig verdi på derivater. Konsernets egenkapital var ved utgangen av mars på millioner kroner (1 119 millioner kroner). Egenkapitalandelen var 21,6 prosent (22,5 prosent). Produktområder Hurtigruten norskekysten Produktområdet Hurtigruten norskekysten er det største produktområdet i konsernet og driver helårsturisme langs norskekysten. Driftsregulariteten i kvartalet har vært 95,4 prosent sammenlignet med 93,9 prosent i første kvartal (Tall for tilsvarende periode i 2013 vises heretter i parentes) Driftsinntektene i kvartalet var på 601 millioner kroner (599 millioner kroner). Passasjerinntektene øker i kvartalet sammenlignet med første kvartal 2013, som følge av syv prosent høyere brutto passasjerinntekter pr. gjestedøgn. Dette forklares delvis av en svakere krone mot euro og britiske pund. Gjestedøgn er redusert med fire prosent i kvartalet, som i hovedsak forklares av færre passasjerer fra det britiske markedet. Utviklingen viste seg gjennom høsten og vinteren 2013 gjennom et svakere forsalg for første kvartal, og ble også kommentert i forbindelse med avleggelse av fjerde kvartal Lavere gods- og kontraktsinntekter bidrar imidlertid til at totale driftsinntekter er på samme nivå som året før. Kapasitetsutnyttelsen i kvartalet er 53 prosent (56 prosent). Totale driftskostnader beløp seg til 603 millioner kroner i første kvartal (593 millioner kroner). Økte kostnader kommer i hovedsak fra økte markedskostnader. Det har i første kvartal vært gjennomført planlagte markedsaktiviteter for å sikre fremtidig vekst i nye og eksisterende markeder. Dette har bidratt til økte markedskostnader i kvartalet sammenlignet med tilsvarende periode i Øvrig kostnadsbase er relativt fast i første kvartal. Dette gjelder spesielt for kostnader knyttet til personell om bord, da skipene må bemannes med en gitt minimumsbemanning uavhengig av antall gjester om bord. Fokus er høyt på å redusere de de variable kostnadene i forhold til aktiviteten om bord for å sikre en kostnadseffektiv drift. Drivstoffkostnadene er lavere en tilsvarende periode i Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble i første kvartal -1 million kroner (5 millioner kroner). 4

5 MS Fram MS Fram har i kvartalet gjennomført cruise i Antarktis frem til midten av mars, og seilte deretter mot Europa. Flere gjestedøgn, høyere inntekter pr. gjestedøgn og god kostnadskontroll forklarer at positiv resultatutvikling fra 2013 fortsetter i første kvartal Driftsinntektene i kvartalet var på 98 millioner kroner (68 millioner kroner). Antall gjestedøgn økte med 15 prosent sammenlignet med samme periode i 2013, og endte på (15 686). Kapasitetsutnyttelsen i kvartalet var på 79 prosent (69 prosent). Brutto passasjerinntekter pr. gjestedøgn øker også vesentlig i kvartalet. Totale driftskostnader beløp seg til 65 millioner kroner i første kvartal (61 millioner kroner). Kostnadsøkningen kommer fra salgsrelaterte kostnader som følge av høyere inntekter, samt økte markedskostnader. EBITDA ble 34 millioner kroner i første kvartal (7 millioner kroner). Spitsbergen Produktområdet Spitsbergen omfatter aktiviteter på Svalbard i regi av Spitsbergen Travel konsernet, som eies 100 prosent av Hurtigruten ASA. Produktområdet består av helårlig overnattings- og restaurantvirksomhet, samt arktisk opplevelsesturisme på Svalbard. Også produktområdet Spitsbergen fortsetter positiv resultatutvikling fra Driftsinntektene var 52 millioner kroner i første kvartal (41 millioner kroner). Økningen kommer både fra flere gjestedøgn og høyere inntekter pr. gjestedøgn. Antall gjestedøgn øker til (14 808) og kommer både fra individuelle gjester og kurs og konferanse gjester. Totale driftskostnader beløp seg til 44 millioner kroner i første kvartal (37 millioner kroner). Kostnadsøkningen er i hovedsak relatert til flere gjestedøgn. EBITDA ble 9 millioner kroner i første kvartal (4 millioner kroner). Øvrig virksomhet I øvrig virksomhet inngår selskapets to gjenværende hurtigbåter som er solgt i kvartalet, samt noen mindre selskaper. I tillegg inngår konsernets bussvirksomhet gjennom Cominor AS som er klassifisert som ikke videreført virksomhet. EBITDA for øvrig virksomhet ble i første kvartal 2 millioner kroner (9 millioner kroner). Utsiktene fremover Hurtigruten forbedret resultatet fra underliggende drift med 83 millioner kroner i 2013, og la med det et godt fundament for fremtidig lønnsomhet i konsernet. Positiv utvikling fra 2013 fortsetter i første kvartal 2014, der Explorer-produktene MS Fram og Spitsbergen driver resultatforbedringen. Virksomheten langs norskekysten er det største produktområdet for konsernet målt i omsetning og driftsresultat før av- og nedskrivninger. Virksomheten er imidlertid syklisk, der første og fjerde kvartal er marginale sammenlignet med andre og tredje kvartal. Med en kostnadsbase som er delvis fast, er det derfor positivt at selskapet i de mest utfordrende kvartalene presterer vesentlig bedre for komplementære produkter. MS Fram og Spitsbergen bidrar med en positiv inntjening i kvartalet, samt at de også med sine produktegenskaper bidrar til å differensiere produktet og styrke merkenavnet. Videreutvikling av Explorer-aktiviteter vil være viktig for konsernet også videre fremover. 5

6 Dette skal gi konkurransefortrinn, men også kryss-salg mellom produktene som representerer et uutnyttet potensiale for Hurtigruten var preget av sen introduksjon til salget i Betydelige grep er tatt for å unngå at tilsvarende situasjon oppstår igjen, gjennom blant annet omorganisering av den globale salgsorganisasjonen. Tiltakene har gitt effekt, og dette er reflektert gjennom positiv utvikling i forsalget for 2014 både for norskekysten og MS Fram. Forsalget for reiser med avgang i perioden april til desember 2014 viser pr. 6. mai 2014 en økning i brutto inntekter fra forhåndsbookede reiser på norskekysten med 12,7 prosent sammenlignet med 2013, inkludert valutaeffekter. Distribusjonen av forsalget viser en trend der tredje kvartal har høyest vekst, mens veksten i andre kvartal forventes å være mer moderat. Tilsvarende tall for MS Fram viser et forhåndssalg for reiser med avgang i perioden april til desember 2014 som er 7 prosent høyere enn samme tidspunkt i 2013, inkludert valutaeffekter. Forsalget for perioden april til desember er lavere enn rapportert forsalg for året totalt, og dette forklares av at hoveddelen av veksten kom i første kvartal, som også reflekteres av resultatutviklingen i kvartalet. Som tidligere meldt ble siste fase av et omfattende effektiviseringsprogram iverksatt høsten 2013 og implementering skjer løpende gjennom Styret er av den oppfatning at planlagte og gjennomførte tiltak i 2013 og 2014 har vært nødvendig for å skape en kostnadseffektiv og dynamisk organisasjon. Resultatutviklingen i 2013 og i første kvartal 2014 reflekterer også dette. Regnskapet for første kvartal 2014 viser klare forbedringer på flere områder. Et positivt forsalg for resten av 2014, både for norskekysten, MS Fram og Spitsbergen, gir styret tro på at selskapets økte kommersielle fokus og utvidede markedsinnsats i både USA og Norden skal bidra til et mer lønnsomt 2014 og en vesentlig resultatforbedring sammenlignet med Oslo, 22. mai 2014 Styret i Hurtigruten ASA 6

7 HURTIGRUTEN KONSERN Konsolidert resultatregnskap Ikke revidert (NOK 1 000) Note 1. kvartal kvartal 2013 Hittil i år 2014 Hittil i år 2013 Driftsinntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto (1 297) (7 482) (1 297) (7 482) Driftsresultat (53 598) (66 100) (53 598) (66 100) Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) Finansinntekter Finanskostnader (75 851) (87 971) (75 851) (87 971) Netto finanskostnader (54 040) (64 492) (54 040) (64 492) Andel resultat i tilknyttede selskaper (59) 577 (59) 577 Resultat før skattekostnad for videreført virksomhet ( ) ( ) ( ) ( ) Skattekostnad for videreført virksomhet (4 487) (4 487) Resultat for videreført virksomhet ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat for ikke videreført virksomhet 2, 6 (2 273) (2 993) (2 273) (2 993) Periodens resultat ( ) ( ) ( ) ( ) Herav ikke-kontrollerende eierinteressers andel (1 683) (1 683) Resultat pr. aksje som er tilordnet morselskapets aksjonærer (NOK pr. aksje) Resultat pr. aksje: Fra videreført virksomhet (0,27) (0,30) (0,27) (0,30) Fra ikke videreført virksomhet (0,00) (0,01) (0,00) (0,01) Sum (0,27) (0,30) (0,27) (0,30) Utvannet resultat pr. aksje: Fra videreført virksomhet (0,27) (0,29) (0,27) (0,29) Fra ikke videreført virksomhet (0,00) (0,01) (0,00) (0,01) Sum (0,27) (0,30) (0,27) (0,30) 7

8 Konsolidert oppstilling av totalresultat Ikke revidert (NOK 1 000) Note 1. kvartal kvartal 2013 Hittil i år 2014 Hittil i år 2013 Periodens resultat ( ) ( ) ( ) ( ) Øvrige resultatelementer Poster som senere vil bli reklassifisert til resultat Kontantstrømsikring Omregningsdifferanse (2 083) (9 132) (2 083) (9 132) Sum Sum øvrige resultatelementer Periodens totalresultat (87 691) ( ) (87 691) ( ) Totalresultatet tilordnes: Aksjonærene i morselskapet (92 094) ( ) (92 094) ( ) Ikke-kontrollerende eierinteresser (1 683) (1 683) Periodens totalresultat (87 691) ( ) (87 691) ( ) 8

9 Konsolidert balanse Ikke revidert (NOK 1 000) Note Eiendeler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Investeringer i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Derivater Langsiktige fordringer og investeringer Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Derivater Kontanter og kontantekvivalenter Eiendeler holdt for salg 2, Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital/(udekket underskudd) ( ) ( ) ( ) Sum egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Lån Annen langsiktig gjeld Derivater Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Betalbar skatt Lån Derivater Andre avsetninger for forpliktelser Gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg 2, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

10 Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapital Ikke revidert (NOK 1 000) Note Aksjekapital inkl. egne aksjer Overkursfond Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Sum innskutt og opptjent Ikke-kontrollerende egenkapital eierinteresser Sum egenkapital Egenkapital 1. januar ( ) Periodens resultat (5 861) Øvrige resultatelementer Omregningsdifferanser Kontantstrømssikring, netto etter skatt - - (4 281) - (4 281) 133 (4 148) Estimatavvik pensjon, netto etter skatt (4 797) (4 797) (3 416) (8 213) Øvrige resultatelementer (4 797) (3 283) (26) Årets totalresultat (9 144) Transaksjoner med eierne Utbetaling til eierne (73 400) (73 400) Sum transaksjoner med eierne (73 400) (73 400) Egenkapital 31. desember ( ) Egenkapital 1. januar ( ) Periodens resultat ( ) ( ) ( ) Øvrige resultatelementer Omregningsdifferanser - - (2 083) - (2 083) - (2 083) Kontantstrømssikring, netto etter skatt Øvrige resultatelementer Årets totalresultat ( ) (92 094) (87 691) Egenkapital 31. mars ( )

11 Konsolidert kontantstrømoppstilling Ikke revidert (NOK 1 000) Note 1. kvartal kvartal 2013 Hittil i år 2014 Hittil i år 2013 Kontantstrømmer fra driften Resultat før skattekostnad videreført og ikke videreført virksomhet ( ) ( ) ( ) ( ) Justeringer for: Av- og nedskrivninger videreført og ikke videreført virksomhet Andre tap/gevinster netto (1 297) (7 471) (1 297) (7 471) Agio/disagio urealisert (862) (862) Urealisert gevinst/tap på derivater holdt for handelsformål (11 300) (11 300) Rentekostnader Andel resultat i tilknyttede selskaper 59 (577) 59 (577) Forskjell mellom kostnadsført pensjon og innbetalinger Endring i arbeidskapital: Varer Kundefordringer og andre fordringer (31 481) (68 983) (31 481) (68 983) Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Kontantstrømmer fra driften Betalte renter (54 090) (59 702) (54 090) (59 702) Betalte skatter 931 (7 405) 931 (7 405) Netto kontantstrømmer fra driften Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp av varige driftsmidler (63 915) (81 484) (63 915) (81 484) Salg av varige driftsmidler Kjøp av immaterielle eiendeler (10 907) (16 167) (10 907) (16 167) Salg av aksjer og andeler Mottatt utbytte og utbetaling fra tilknyttet selskap Endring i bundne midler Netto kontantstrømmer fra (brukt til) investeringsaktiviteter (63 592) (63 592) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Nedbetaling av lån ( ) ( ) ( ) ( ) Netto kontantstrømmer brukt til finansieringsaktiviteter ( ) ( ) ( ) ( ) Endringer i kontanter og kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter Endringer i kontanter og kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ( ) ( ) ( ) ( ) Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ved periodens begynnelse Valutagevinster/-tap på kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter (158) (8 974) (158) (8 974) Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ved periodens slutt

12 SEGMENTINFORMASJON HURTIGRUTEN NORSKEKYSTEN MS FRAM Ikke revidert 1. kvartal 1. kvartal Hittil i år Hittil i år 1. kvartal 1. kvartal Hittil i år Hittil i år (NOK 1 000) Driftsinntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto (4) - (4) Driftsresultat (79 837) (69 159) (79 837) (69 159) Netto finanskostnader (39 721) (55 515) (39 721) (55 515) (7 973) (8 271) (7 973) (8 271) Andel resultat i tilknyttede selskaper Resultat før skatt for videreført virksomhet ( ) ( ) ( ) ( ) (7 015) (7 015) Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet Resultat før skatt ( ) ( ) ( ) ( ) (7 015) (7 015) Segmentresultat Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) (1 162) (1 162) SEGMENTINFORMASJON SPITSBERGEN ØVRIG VIRKSOMHET Ikke revidert 1. kvartal 1. kvartal Hittil i år Hittil i år 1. kvartal 1. kvartal Hittil i år Hittil i år (NOK 1 000) Driftsinntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader (326) - (326) Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto (18) - (18) - (1 275) (7 482) (1 275) (7 482) Driftsresultat (6 702) 756 (6 702) 756 Netto finanskostnader (6 458) (849) (6 458) (849) Andel resultat i tilknyttede selskaper (59) 577 (59) 577 Resultat før skatt for videreført virksomhet (13 219) 484 (13 219) 484 Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet (2 273) (2 993) (2 273) (2 993) Resultat før skatt (15 492) (2 509) (15 492) (2 509) Segmentresultat Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA)

13 SEGMENTINFORMASJON ELIMINERINGER HURTIGRUTEN KONSERN Ikke revidert 1. kvartal 1. kvartal Hittil i år Hittil i år 1. kvartal 1. kvartal Hittil i år Hittil i år (NOK 1 000) Driftsinntekter (1 940) (1 459) (1 940) (1 459) Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter (1 940) (1 459) (1 940) (1 459) Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader (1 940) (1 459) (1 940) (1 459) Andre tap/(gevinster) - netto (1 297) (7 482) (1 297) (7 482) Driftsresultat (53 598) (66 100) (53 598) (66 100) Netto finanskostnader (54 040) (64 492) (54 040) (64 492) Andel resultat i tilknyttede selskaper (59) 577 (59) 577 Resultat før skatt for videreført virksomhet ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet (2 273) (2 993) (2 273) (2 993) Resultat før skatt ( ) ( ) ( ) ( ) Segmentresultat Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA)

14 Ikke regnskapspliktig finansiell informasjon Hurtigruten norskekysten (NOK 1 000, unntatt gjestedøgn) 1. kvartal kvartal 2013 Hittil i år 2014 Hittil i år 2013 Gjestedøgn Tilgjengelige gjestedøgn (APCN) Beleggsprosent 52,6 % 55,6 % 52,6 % 55,6 % Brutto passasjerinntekter Fratrukket: Provisjoner, fly, hotell og transfer Varekostnader Netto passasjerinntekter Brutto passasjerinntekter pr. gjestedøgn (NOK) Netto passasjerinntekter pr. gjestedøgn (NOK) Sum operative driftskostnader Salgs-, markeds- og administrasjonskostnader Brutto cruise kostnader Fratrukket: Provisjoner, fly, hotell og transfer Varekostnader Netto cruise kostnader Brutto cruise kostnader pr. APCN (NOK) Netto cruise kostnader pr. APCN (NOK) Netto cruise kostnader ex bunkers pr. APCN (NOK) Netto cruise kostnader pr. gjestedøgn (NOK) Bunkersforbruk i liter pr. nautiske mil 83,0 82,1 83,0 82,1 Bunkerskostnad pr. liter (NOK) 5,91 5,81 5,88 5,81 14

15 Noter Ikke revidert Note 1 Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet for konsernet inkluderer Hurtigruten ASA med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Delårsregnskapet er avlagt i samsvar med IAS 34 om delårsrapportering. Delårsregnskapet inneholder ikke alle opplysninger som vil fremgå av et årsregnskap avlagt i samsvar med alle aktuelle IFRS-standarder, og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for Selskapets årsrapport for 2013 kan fås ved henvendelse til selskapets hovedkontor eller på En beskrivelse av de regnskapsprinsipper som er benyttet i delårsregnskapet finnes i regnskapsprinsippnoten i årsrapporten for Ved utarbeidelse av delårsregnskapet har det vært benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Faktiske tall kan avvike fra benyttede estimater. Note 2 Omarbeiding av tidligere rapporterte delårsperioder Ikke videreført virksomhet Som en del av selskapets plan om salg av ikke strategiske eiendeler ble bussvirksomheten klassifisert som holdt for salg og ikke videreført virksomhet pr. 31. desember Sammenligningstall i resultatregnskapet for alle kvartaler i 2013 er omarbeidet. Note 3 Finansiell risikostyring Det foreligger potensielle risiki og usikkerheter som kan komme til å påvirke konsernselskapenes drift, og som kan få de virkelige resultater til å avvike fra forventede og historiske resultater. Ytterligere informasjon om konsernets viktigste risiki og usikkerheter finnes i selskapets siste årsrapport som er publisert på hjemmesiden I årsrapporten er de viktigste risiki og usikkerheter omtalt i årsberetningen og note 4 til konsernregnskapet. Det har ikke vært noen vesentlige endringer i finansiell risikostyring siden årsrapporten for 2013 ble offentliggjort. Note 4 Betingede utfall Medlemskap i NOx-fondet Hurtigruten ASA er medlem av Næringslivets NOx-fond. Hovedmålet med Næringslivets NOx-fond og Miljøavtalen om NOx er reduserte NOx-utslipp. Fondet er et spleiselag der bedriftene som er med kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. Betaling til fondet erstatter statlig NOx-avgift for de tilsluttede bedriftene. Miljøavtalen om NOx ble undertegnet 14. desember 2010 av 15 næringsorganisasjoner og Miljøverndepartementet. Avtalen er en forlengelse av Miljøavtalen om NOx for perioden Miljøavtalen og tilslutningserklæringen utgjør rammen for arbeidet i Næringslivets NOx-fond. Totalt skal næringsorganisasjonene i Miljøavtalen redusere utslippene med tonn NOx, samt at effekten av oppnådde utslippsreduksjoner for hele perioden skal opprettholdes. Avtalen har i denne perioden dels årlige og dels to-årlige mål som skal oppfylles og fordeler seg på tonn i 2011, tonn i 2012, tonn i 2013 og 2014, tonn i 2015 og 2016 og tonn i Miljøavtalen om NOx er oppfylt med en total reduksjon på tonn NOx årlig. Fondet har videre meldt at målene for 2011 og 2012 også er nådd. 15

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket

IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket www.pwc.no IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket info.pwc.com Forord PwC har siden IFRS ble innført hvert år utarbeidet en komplett norsk versjon av PwCs internasjonale

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2013

BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2013 BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1. Regnskapsprinsipper...

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring oppnådde et resultat før skatt på 1.297,0 mill. kroner per 3. kvartal 2014, mot 814,4 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning Årsberetning 2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Viktige hendelser 2011 Side 4 Administrerende direktørs beretning Side 5 Elektroniske tjenester 2011 Side 6 Styrets beretning

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport tredje kvartal 2008 2 Gjensidige Forsikring tredje kvartal 2008 HOVEDTREKK KONSERNET tredje KVARTAL 2008 Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Konsernregnskap. Polaris Media ASA

Konsernregnskap. Polaris Media ASA Konsernregnskap Polaris Media ASA 2014 Polaris Media ASA Oppstilling av konsernets totalresultat (Tall i 1.000 NOK) 2014 2013 Omarbeidet 1) Salgsinntekter 4,5 1 658 503 1 744 630 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern gjensidige.no/banken Årsrapport 2009 Gjensidige Bank konsern Innhold SIDE INNHOLD 3 Årsberetning 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Andre resultatkomponenter 11 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Hovedtall og nøkkeltall Color Group AS. Dette er Color Line

Hovedtall og nøkkeltall Color Group AS. Dette er Color Line Color Group AS Årsrapport Color Group AS Årsrapport Hovedtall og nøkkeltall Color Group AS Dette er Color Line REGNSKAPSSTANDARD IFRS KONSERN 2009 2008 2007 TRAFIKKUTVIKLINGEN Passasjerer 4 085 938 4 129

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrøm 15 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2014

STYRETS BERETNING FOR 2014 ÅRSRAPPORT Årsrapport Styrets beretning for INNHOLD STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning for... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

HovedpuNkter tredje kvartal 2013 Nøkkeltall 3. kv-13 2. kv-13 1. kv-13 4. kv-12 3. kv-12 Netto realisert oljepris EBITDA Nettoresultat Sum eiendeler

HovedpuNkter tredje kvartal 2013 Nøkkeltall 3. kv-13 2. kv-13 1. kv-13 4. kv-12 3. kv-12 Netto realisert oljepris EBITDA Nettoresultat Sum eiendeler TREDJE Kvartal 2013 Rapport for TREDJE kvartal 2013 norwegian energy company ASA Hovedpunkter TREDJE kvartal 2013 Etter innbetaling av inntil 530 millioner kroner i ny egenkapital samt restrukturering

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Innhold. 2 Forord 3 Årsberetning. 17 Resultatregnskap 16 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 45 Revisors beretning

Innhold. 2 Forord 3 Årsberetning. 17 Resultatregnskap 16 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 45 Revisors beretning Årsrapport 2014 Innhold 2 Forord 3 Årsberetning 3 Oslo Lufthavn AS 5 Trafikk på OSL 2014 7 Sikkerhet, kvalitet, revisjoner og tilsyn 8 Ytre miljø 9 Ansatte og arbeidsmiljø 11 Utbygginger 12 Passasjerens

Detaljer

Melding til leseren:

Melding til leseren: ÅRSRAPPORT 2009 TGS 2 2 0 0 9 Å r s r a p p o r t Innhold Nøkkeltall 4 Styrets Beretning 6 Regnskap TGS Konsern 12 Noter til Konsernregnskapet 16 Regnskap Morselskap 37 Noter til Morselskapets Regnskap

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer