Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2012"

Transkript

1 Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2012

2 Hurtigruten ASA Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2012 Overskudd på 134 millioner kroner i andre kvartal Resultat før skatt for andre kvartal er et overskudd på 134 millioner kroner. Det er 33 millioner kroner mer enn samme kvartal 2011 o Sterk økning i priser, både på rundreise og distansereiser o Antall gjestedøgn på samme nivå som 2011 o God regularitet og stabil drift i hele kvartalet o Forbedret avtale med staten o 76 prosent kapasitetsutnyttelse i andre kvartal en reduksjon fra 86 prosent i fjor på grunn av økt kapasitet ved at MS Finnmarken har erstattet MS Nordstjernen Svakere sesong for MS Fram i Europa og på Grønland Resultat før skatt for videreført virksomhet økte med 79 millioner kroner til 135 millioner kroner Daniel Skjeldam overtar som konsernsjef fra 1. oktober Inntektene økte med 119 millioner kroner i andre kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i Økningen skyldes høyere priser på norskekysten og økte kontraktsinntekter. Hittil i år har inntektene økt med 256 millioner kroner. Økningen skyldes i hovedsak to forhold; flere gjestedøgn i kombinasjon med høyere priser på norskekysten og økte kontraktsinntekter fra staten. Driftsrelaterte kostnader i kvartalet er på nivå med fjoråret og 77 millioner kroner høyere enn i første halvår Årsaken til økningen i halvåret er økte drivstoffkostnader på grunn av økt oljepris, høyere lønnskostnader og høyere variable kostnader på grunn av økt volum i første kvartal. Salgs- og administrasjonskostnadene er økt med 43 millioner kroner i kvartalet og 48 millioner kroner hittil i år og skyldes en inntektsføring i fjor på grunn av endret pensjonsordning for administrativt ansatte. I tillegg er markedskostnadene økt noe i forbindelse med ekstra tiltak i enkelte marked. Driften i andre kvartal 2012 har vært stabil og antall ruteavvik på grunn av tekniske feil eller vær har vært lavere enn på mange år. Dette har positiv effekt på resultatet. Aktiviteten på Svalbard har i andre kvartal fått en positiv utvikling på grunn av hotellovernattinger knyttet til cruisene med MS Nordstjernen. Explorer-virksomheten med MS Fram har hatt en nedgang i antall gjestedøgn både i Europa og på Grønland, men prisutviklingen er positiv. Andre kvartal ga et overskudd før skattekostnad på 134 millioner kroner som er 33 millioner kroner bedre enn i andre kvartal i Første halvår viser et underskudd før skattekostnad på 38 millioner kroner som er en forbedring med 52 millioner kroner fra første halvår Resultatforbedringen skyldes primært høyere priser og økte kontraktsinntekter. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34. 2

3 Delårsregnskap Segmentinformasjon Konsernets virksomhetssegmenter består av følgende tre produktområder; Hurtigruten norskekysten, Explorer-produkter/MS Fram og Spitsbergen. Aktiviteter som ikke naturlig faller inn under disse tre områdene er samlet i Øvrig virksomhet. I 2011 var Charter/utleie av skip eget produktområde i forbindelse med utleie av MS Finnmarken til oljeindustrien i Australia. Denne kontrakten ble avsluttet i oktober 2011 og aktiviteten er lagt under ikke videreført virksomhet i 2012 og inkludert i Øvrig virksomhet i segmentrapporteringen. Fjorårstallene er omarbeidet tilsvarende. Selskapet kommenterer driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) for de tre produktområdene. Resultat Hurtigruten konsernet hadde totale driftsinntekter i andre kvartal på millioner kroner mot millioner kroner i samme kvartal (Tall for tilsvarende periode 2011 vises heretter i parentes). Inntektsøkningen kommer i hovedsak som følge av høyere priser på norskekysten og økte kontraktsinntekter. Totale driftsinntekter for Hurtigruten konsernet var i første halvår på millioner kroner (1 587 millioner kroner). Inntektsøkningen i halvåret kommer i hovedsak fra høyere priser på norskekysten og økt volum i første kvartal samt økte kontraktsinntekter i hele perioden. Konsernets driftskostnader før av- og nedskrivninger var 818 millioner kroner i andre kvartal (775 millioner kroner). Økningen skyldes økninger i oljeprisen som førte til økte drivstoffkostnader med 24 millioner kroner i kvartalet. Hurtigrutens sikringsstrategi har hittil dempet effekten av denne kostnadsøkningen betydelig, men utløp av de tidligste sikringene på lave priser erstattes nå av sikringer på et høyere nivå. Endret pensjonsordning i 2011 ga i fjor en inntekstføring på 26 millioner kroner på administrasjonskostnadene. For første halvår var konsernets driftskostnader før av- og nedskrivninger på millioner kroner (1 457 millioner kroner). Kostnadsøkningen skyldes hovedsakelig økte driftskostnader på grunn av økt oljepris og dyrere lønnsoppgjør i nøkkelstillinger om bord de siste årene. Drivstoffkostnadene alene er for første halvår 47 millioner kroner høyere enn samme periode i Det er ingen vesentlige tap eller gevinster i andre kvartal. I tilsvarende kvartal i 2011 ble det ført et tap på 2 millioner kroner knyttet til salg av driftsmidler. Regnskapet for første halvår 2012 viser en gevinst på 9 millioner kroner knyttet til salg av eiendommer. Konsernets driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble 302 millioner kroner i andre kvartal (224 millioner kroner) og 270 millioner kroner i første halvår (128 millioner kroner). Økningen både i kvartalet og halvåret skyldes de forhold som er beskrevet under driftsinntekter og -kostnader ovenfor. Kvartalets av- og nedskrivninger beløp seg til 99 millioner kroner (124 millioner kroner). Avog nedskrivninger for første halvår beløp seg til 187 millioner kroner (208 millioner kroner). Årsaken til nedgangen både for kvartalet og for halvåret skyldes nedskrivning av goodwill og materiell i bussvirksomheten etter tapet av anbudet for Tromsø i Konsernets driftsresultat etter av- og nedskrivninger (EBIT) ble 203 millioner kroner i andre kvartal (100 millioner kroner). Driftsresultat etter av- og nedskrivninger for første halvår ble forbedret med 163 millioner kroner og utgjorde 83 millioner kroner (-80 millioner kroner). Netto finanskostnader ble i kvartalet 69 millioner kroner (45 millioner kroner). Endringen i kvartalet kommer hovedsakelig fra økte rentekostnader etter refinansiering av selskapets gjeld. Netto finanskostnader ble i første halvår 108 millioner kroner (79 millioner kroner). 3

4 Andel resultat fra tilknyttede selskaper var i andre kvartal 1 million kroner (2 millioner kroner) og endte på 2 millioner kroner (4 millioner kroner) i første halvår. Konsernets resultat før skatt for videreført virksomhet ble 135 millioner kroner i andre kvartal (57 millioner kroner). Dette er en betydelig økning i den virksomheten som skal videreføres etter at resultatet fra utleie av MS Finnmarken er løftet ut som ikke videreført virksomhet. For første halvår ble resultatet forbedret med 132 millioner kroner til et underskudd på 23 millioner kroner før skatt. Konsernets resultat før skatt for ikke videreført virksomhet ble et underskudd på 2 millioner kroner i andre kvartal (overskudd på 44 millioner kroner). Ikke videreført virksomhet omfatter selskapets to gjenværende hurtigbåter som ligger i opplag, samt chartervirksomheten i forbindelse med utleie av MS Finnmarken i Australia som ble avsluttet ultimo For første halvår ble tilsvarende resultat -16 millioner kroner (65 millioner kroner). Konsernets resultat før skatt ble 134 millioner kroner i andre kvartal (100 millioner kroner). Resultatet før skatt for første halvår ble et underskudd på 38 millioner kroner (underskudd på 90 millioner kroner). Kontantstrøm Netto positiv kontantstrøm fra driften viser i andre kvartal en forbedring på 97 millioner kroner i forhold til samme periode i I første halvår viser netto positiv kontantstrøm fra driften en økning på 24 millioner kroner i forhold til første halvår Forbedringen for både kvartalet og halvåret forklares av endringer i arbeidskapitalen. Netto negativ kontantstrøm fra investeringsaktiviteter viser en reduksjon på 27 millioner kroner i forhold til andre kvartal Reduksjonen skyldes at det er foretatt lavere investeringer i andre kvartal i år. I første halvår er netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter redusert med 90 millioner kroner i forhold til første halvår Reduksjonen skyldes i hovedsak mottatt oppgjør fra salg av selskapets 50 prosent eierandel i Nor Lines AS i første halvår 2011, samt en større frigivelse av bundne midler i I første halvår i år har selskapet fått oppgjør fra salg av vognpark i bussvirksomheten og solgt eiendom på Stokmarknes. Netto negativ kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er 40 millioner kroner lavere sammenlignet med samme periode i I første halvår viser netto negativ kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter en reduksjon på 41 millioner kroner sammenlignet med første halvår Reduksjonen i kvartalet skyldes i hovedsak at det ble gjennomført ekstraordinær nedbetaling av gjeld i morselskapet i andre kvartal i fjor, mens det i år er nedbetalt et konvertibelt lån med 48 millioner kroner i perioden. I første halvår er kontantstrømmen påvirket av refinansiering samt utbetaling av utbytte til minoritetsaksjonærer i bussvirksomheten, mens det i fjor ble gjennomført ekstraordinære nedbetalinger av gjeld. Balanse og likviditet Eiendeler og gjeld knyttet til ikke videreført virksomhet er, i henhold til IFRS 5, presentert som eiendeler holdt for salg og gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg. Pr. utgangen av første halvår i år og i fjor er konsernets to gjenværende hurtigbåter klassifisert som holdt for salg. Inkludert i eiendeler holdt for salg og gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg er henholdsvis bokført verdi og pantegjeld for de to gjenværende hurtigbåtene. Konsernets anleggsmidler pr. 30. juni 2012 var millioner kroner (Pr. 31. desember 2011: millioner kroner). 4

5 Totale omløpsmidler eksklusiv eiendeler holdt for salg var pr. 30. juni millioner kroner (1 598 millioner kroner). Arbeidskapitalen var 276 millioner kroner pr. 30. juni 2012, mot -205 millioner kroner ved årsskiftet. Likvide midler utgjorde 522 millioner kroner pr. 30. juni 2012 (440 millioner kroner eksklusive bundne midler), mot 575 millioner kroner ved utgangen av 2011 (426 millioner kroner eksklusive bundne midler). Konsernet hadde pr. 30. juni 2012 eiendeler holdt for salg på 60 millioner kroner (60 millioner kroner). Konsernet hadde ved utgangen av juni 2012 en total langsiktig gjeld på millioner kroner (2 590 millioner kroner). Økningen i den langsiktige gjelden skyldes hovedsakelig refinansiering av konsernets låneavtale, hvor første års avdrag (kortsiktig gjeld) pr. 30. juni i år er vesentlig lavere enn ved årsskiftet som følge av endret nedbetalingsplan. Den kortsiktige gjelden eksklusiv gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg beløp seg til millioner kroner pr. 30. juni (1 803 millioner kroner). Reduksjonen knytter seg hovedsakelig til refinansieringen av konsernets låneavtale, hvor første års avdrag pr. 30. juni i år er vesentlig lavere enn pr. 31. desember 2011 som følge av endret nedbetalingsplan. Konsernet hadde pr. 30. juni 2012 gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg på 63 millioner kroner (70 millioner kroner). Reduksjonen skyldes ordinære avdrag for selskapets to gjenværende hurtigbåter. Konsernet hadde ved utgangen av juni 2012 en egenkapital på millioner kroner mot millioner kroner ved utgangen av Egenkapitalandelen var 24,3 prosent (26,0 prosent). Transaksjoner med nærstående Transaksjoner med nærstående parter er inngått på markedsmessige vilkår. Nærstående parter er i denne sammenheng nøkkelpersoner i selskapet samt tilknyttede selskap. Det har ikke vært vesentlige endringer i første halvår på type transaksjoner eller størrelse på transaksjonene med nærstående parter. Produktområder Hurtigruten norskekysten Produktområdet Hurtigruten norskekysten er den største virksomheten i konsernet og står for om lag 85 prosent av konsernets driftsinntekter i andre kvartal. Driftsregulariteten i kvartalet har vært 98 prosent. Dette er ett prosentpoeng bedre enn målsatt nivå og bedre enn de siste årene. Driftsregulariteten for første halvår var 95 prosent. Dette er litt svakere enn samme periode i fjor. Årsaken til dette er forsinket levering av MS Nordlys og tekniske utfordringer med MS Polarlys og MS Trollfjord i januar og februar. Driftsinntektene i andre kvartal var 950 millioner kroner (789 millioner kroner). Økningen i inntektene er omtrent likt fordelt mellom økte passasjerinntekter og økte kontraktsinntekter. Volumene er på samme nivå som samme kvartal i 2011, men en prisøkning på 18,3 prosent på nettoprisnivå har ført til inntektsøkning. Prisøkningen er sammensatt av økt pris ut til kunde, reduserte provisjoner og positive effekter av valutasikringer. 5

6 Antall gjestedøgn innenfor rundreisesegmentet (Bergen-Kirkenes Bergen) var i årets andre kvartal mot i samme periode i Antall gjestedøgn for distansepassasjersegmentet (reiser deler av strekningen) var i andre kvartal mot i samme periode i fjor. Kapasiteten på norskekysten er økt med 12,5 prosent ved at MS Finnmarken fra slutten av mars har erstattet MS Nordstjernen. Dette har gitt en nedgang i kapasitetsutnyttelsen for kvartalet fra 86 prosent i 2011 til 76 prosent i I juni måned var utnyttelsen 95 prosent, men en svak aprilmåned trakk utnyttelsen ned for kvartalet. Ombordsalgsinntektene følger volumene og er på samme nivå for kvartalet. Hittil i år har ombordsalget økt med 11 millioner kroner som følge av solide volumøkninger i første kvartal. Driftsinntektene for første halvår var millioner kroner (1 174 millioner kroner). Også for første halvår er det den sterke prisutviklingen og forbedret avtale med staten som trekker opp inntektene i tillegg til den store volumøkningen i første kvartal. For første halvår er veksten i rundreiser på 7,4 prosent fra i 2011 til i For distansereiser er det en volumoppgang på 0,8 prosent fra gjestedøgn i 2011 til i Driftskostnadene beløp seg til 677 millioner kroner i andre kvartal (608 millioner kroner). Økningen kommer i hovedsak fra økte mannskaps- og drivstoffkostnader. Drivstoffkostnader i kvartalet er 23 millioner kroner høyere enn året før. Dette skyldes utviklingen i oljepris. Salgs- og administrasjonskostnadene er redusert med 38 millioner kroner som skyldes endring av pensjonsordning for administrativt ansatte som ga en større inntektsføring i Driftskostnader for første halvår beløp seg til millioner kroner (1 107 millioner kroner). Kostnadsøkningen forklares med de samme faktorene som for kvartalet. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble i andre kvartal 273 millioner kroner (181 millioner kroner). EBITDA for første halvår ble 225 millioner kroner (68 millioner kroner), en økning på 158 millioner kroner. Explorer-produkter/MS Fram I kvartalet har MS Fram gjennomført Europa-cruise i april og mai, mens skipet fra juni har vært i cruise-virksomhet på Grønland. Dette er samme rutestruktur som i Cruisene i Europa, spesielt i Østersjøen, og de første cruisene på Grønland hadde i år lavere volum og kapasitetsutnyttelsen ble redusert med 2,5 prosentpoeng for kvartalet og hittil i år, og endte i andre kvartal på 71 prosent og hittil i år på 69 prosent. Det er spesielt de viktige markedene i Danmark og Tyskland som har sviktet på Grønland. Antall gjestedøgn for MS Fram i var i andre kvartal (17 087). For første halvår var antall gjestedøgn (32 750). I likhet med norskekysten har prisutviklingen på Explorer-produktene vært gunstig slik at inntektene er opprettholdt hittil i år sammenlignet med i fjor. Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble 2 millioner kroner i andre kvartal (11 millioner kroner) og 10 millioner kroner for første halvår (22 millioner kroner). Spitsbergen Produktområdet Spitsbergen Travel har økt omsetningen i andre kvartal sammenlignet med samme kvartal i En av forklaringene til dette er økt antall individuelle gjester. Operasjonen med MS Nordstjernen fra juni har bidratt positivt på hotellomsetningen på Svalbard. Det er fortsatt en nedgang i gruppetrafikken i vårsesongen på Svalbard. Driftsinntektene for kvartalet ble 63 millioner kroner (45 millioner kroner). 6

7 Driftsinntektene og resultatene påvirkes også positivt sammenlignet med fjoråret da MS Polar Star måtte kansellere hele sesongen på Spitsbergen etter at eier av skipet, Karlsen shipping, gikk konkurs i mai 2011 og skipet ble tatt i arrest på verft i Las Palmas. Dette forholdet påvirket driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) negativt med 4 millioner kroner i andre kvartal EBITDA for andre kvartal ble 14 millioner kroner (9 millioner kroner). I første halvår er driftsinntektene økt med 11 millioner kroner til 93 millioner kroner. EBITDA endte på 12 millioner kroner som er en økning på 2 millioner kroner fra første halvår i Øvrig virksomhet I øvrig virksomhet inngår konsernets bussvirksomhet gjennom Cominor AS samt noen mindre selskaper. Virksomheten i andre kvartal har forløpt normalt. Driftsinntektene i kvartalet endte på 53 millioner kroner (105 millioner kroner). Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble i andre kvartal 13 millioner kroner (23 millioner kroner). Cominor har fra 1. februar 2012 halvert virksomheten etter tapt anbud for Tromsø/Balsfjord. Inntekts- og resultatnedgangen gjenspeiler den reduserte virksomheten i henhold til hva som var forventet. Videreført bussvirksomhet har en reduksjon i andre kvartal på 2 millioner kroner som skyldes økte drivstoffkostnader og høyere vognvedlikehold. Ikke videreført virksomhet Hurtigbåtvirksomheten i Troms ble avviklet 31. desember I første halvår 2011 var selskapets to gjenværende hurtigbåter utleid til Boreal Transport Nord AS som er ny operatør på strekningen Tromsø Harstad. Utleieavtalen ble avsluttet 2. juli I 2012 har begge båtene ligget i opplag. Resultatene fra utleie av MS Finnmarken til oljeindustrien i Australia er tatt inn som ikke videreført virksomhet i tallene for Denne kontrakten ble avsluttet 31. oktober Resultat før skattekostnad for første halvår for ikke videreført virksomhet ble -2 millioner kroner (overskudd på 44 millioner kroner). Endringen skyldes forklaringene over. Sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer i andre halvår Valutarisiko Konsernet er eksponert for valutarisiko i flere valutaer. Denne risikoen er særlig relevant i forhold til euro (EUR), amerikanske dollar (USD), pund sterling (GBP) og australske dollar (AUD). Valutarisikoen oppstår ved salg av billetter i valuta samt balanseførte eiendeler og forpliktelser. Drivstoffkostnaden kvoteres i valuta (USD). Det er konsernets strategi å sikre prosent av netto forventet kontantstrøm i euro 1-2 år fremover gjennom bruk av transparente og likvide instrumenter, normalt terminforretninger kombinert med valutalån. Det er gjort terminsikringer på 60 prosent av netto forventet kontantstrøm i euro for Selskapet har gjennomført en refinansiering av gjelden som ble fullført i mars Deler av lånet kan konverteres fra norske kroner til euro for derigjennom å oppnå en naturlig sikring. Tidspunkt for konvertering er ikke vedtatt. Renterisiko Konsernets renterisiko er knyttet til langsiktige lån. Lån med flytende rente medfører renterisiko for konsernets kontantstrøm. Konsernet styrer deler av den flytende renterisikoen ved hjelp av flytende til fast rentebytteavtaler. Slike renteswapper innebærer en konvertering av lån med flytende rente til fastrentelån. 7

8 Likviditetsrisiko Hurtigrutens virksomhet er meget sesongbetont, hvor i underkant av 50 prosent av de totale inntektene inntjenes i perioden mai august. Første og fjerde kvartal er svake perioder inntjenings- og likviditetsmessig. Dette innebærer at selskapet har et betydelig likviditetsoverskudd og balanse etter sommersesongen, som disponeres gjennom vinteren. Økning i bunkerspriser Bunkerskostnadene utgjør en vesentlig del av kostnadene innenfor all transportvirksomhet. Utslagene av økte drivstoff- og oljepriser kan bli store, og høyere drivstoffpriser vil redusere selskapets resultater. I Hurtigrutens avtale med staten inngår utviklingen i bunkerskostnader som ett element i den årlige reguleringsmekanismen. Risikoen ligger likevel i hovedsak på selskapet og selskapet søker å redusere risikoen ved å sikre bunkersvolum de nærmeste 18 måneder. Dette gjøres ved å inngå kvartalsvise, rullerende sikringer for prosent av forventet bunkersforbruk i 4-6 kvartaler fremover i tid, hvor størst andel sikres for de nærmeste kvartalene og mindre for de kvartaler lengst utover i tid. Utviklingen i cruiseindustrien En stor del av Hurtigruten konsernets inntekter kommer fra cruisesegmentet på norskekysten og fra MS Fram. Etter at finanskrisen førte til en viss tilbakegang for cruiseindustrien, var det i 2010 en økende etterspørsel. I 2011 og 2012 har markedene igjen vært mer usikre som følge av de økonomiske problemene i Europa og USA. ESA gransker Hurtigrutens avtale med staten I 2004 tildelte norske myndigheter Hurtigruten ASA en kontrakt for levering av transporttjenester langs norskekysten, fra Bergen til Kirkenes, med løpetid Denne kontrakten ble gitt etter en anbudsrunde. I oktober 2008 ble kompensasjonen til Hurtigruten ASA økt for den resterende kontraktsperioden ved refusjon av 90 prosent av NOx-betalingen, generell kompensasjon på grunn av økte kostnader samt anledning til å redusere antall skip om vinteren fra 11 til 10. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) åpnet i juli 2010 en formell undersøkelse for å etterprøve om tilleggsavtalen inngått i 2008 er i samsvar med EØS-reglene for statsstøtte. ESA konkluderte i juni 2011 at tilleggskompensasjonen ikke ble innvilget i samsvar med EØS-reglene. Det fremkom ikke av konklusjonen hvor stor del av tilleggsavtalen til ESA mener representerer ulovlig statsstøtte. Staten ved Samferdselsdepartementet har anket avgjørelsen fra ESA og erklært at ingen del av tilleggskompensasjonen representerer ulovlig statsstøtte. Hurtigruten har også anket. ESA gav sitt tilsvar den 15. desember 2011 og opprettholdt der sin påstand om at Hurtigruten er overkompensert i perioden. Staten ved Samferdselsdepartementet og Hurtigruten deler ikke ESAs oppfatning av tilleggsavtalen og saken vil avgjøres i EFTA domstolen. 18. april 2012 ble det avholdt høring i EFTA domstolen. Endelig dom i saken forventes å foreligge i løpet av Hurtigruten har pr. 30. juni 2012 inntektsført 405 millioner kroner under tilleggsavtalen inklusiv effekten av å redusere antall skip om vinteren fra 11 til 10, og mottatt 170 millioner kroner av dette. Av forsiktighetshensyn er det gjort en regnskapsmessig avsetning på 35 millioner kroner pr. 31. desember 2011 vedrørende tilleggsavtalen. Avsetningen er bokført som en reduksjon i kontraktsinntektene. Tidligere avtale med staten ved Samferdselsdepartementet ble avsluttet 31. desember 2011 etter at Hurtigruten og staten den 13. april 2011 ble enige om en ny avtale for kystruten Bergen Kirkenes for perioden Ny avtale trådte i kraft 1. januar Voldgiftssak charter Hurtigrutens australske datterselskap Hurtigruten Pty Ltd har anlagt voldgiftssak mot kontraktspartner angående utestående krav i forbindelse med charter av MS Finnmarken. Det utestående kravet beløper seg til 370 millioner kroner. Hurtigruten vurderer å ha en god sak, men har av forsiktighetshensyn valgt å foreta en regnskapsmessig avsetning på 8

9 46 millioner kroner pr. 31. desember Avsetningen er bokført som avsetning tap på fordringer under andre driftskostnader. Saken forventes å bli behandlet i voldgiftsdomstolen i løpet av Utsiktene fremover I andre kvartal har Hurtigruten merket lavkonjunkturen i Europa. Mens det var vekst i første kvartal ble antall gjestedøgn i andre kvartal på samme nivå som i fjor. Prisene er høyere og dette gir sammen med forbedret avtale med staten en god inntektsøkning for kvartalet. Bookingen for tredje kvartal reflekterer et mer utfordrende marked. Booket volum for hele 2012 er nå 1,9 prosent lavere enn på samme tid i fjor, men prisene er vesentlig høyere. Tyskland, som tidligere har bidratt til hovedtyngden av veksten for Hurtigruten på norskekysten, leverer lavere volumer enn i fjor. En rekke tiltak er iverksatt i de største markedene for å demme opp for svikten. Utviklingen i distansereiser er ikke tilfredsstillende, selv om driftsregulariteten i andre kvartal har vært god. Den økte kapasiteten til distansereiser som ble tilgjengelig etter at MS Finnmarken avløste MS Nordstjernen og frigjøring av ekstra kapasitet på de andre skipene har ikke gitt forventet effekt. Styret er fornøyd med resultatforbedringen og spesielt at det har vært mulig å heve prisnivået. Konkurransen er sterkere, men Hurtigrutens produkt er unikt og gjør det mulig å øke inntektene også i et krevende marked. Utviklingen av sesongtilpassede konsepter videreføres og styret ser frem til å teste høstkonseptet Autumn Gold allerede nå i 2012 med full implementering neste år. Olav Fjell meddelte styret 30. april at han etter 5 år som administrerende direktør i Hurtigruten ASA ønsket avløsning. Olav Fjell har i sin periode som administrerende direktør gjennomført betydelige strukturelle endringer i Hurtigruten, og styret vil rette en stor takk for oppnådde resultater i disse årene. Daniel Skjeldam ble 31. mai tilsatt som ny konsernsjef. Han kommer fra stillingen som kommersiell direktør i flyselskapet Norwegian. Skjeldam tiltrer stillingen 1. oktober Tromsø, 22. august 2012 Styret i Hurtigruten ASA 9

10 HURTIGRUTEN KONSERN Konsolidert resultatregnskap (NOK 1 000) Note 2. kvartal kvartal 2011 Hittil i år 2012 Hittil i år 2011 Driftsinntekter Kontraktsinntekter 2, Sum driftsinntekter Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto (248) (9 292) Driftsresultat (79 515) Driftsresultat før av- og nedskrivninger Finansinntekter Finanskostnader (81 930) (52 970) ( ) ( ) Netto finanskostnader (68 600) (45 197) ( ) (79 182) Andel resultat i tilknyttede selskaper Resultat før skattekostnad for videreført virksomhet (22 847) ( ) Skattekostnad for videreført virksomhet (5 712) (38 748) Resultat for videreført virksomhet (17 135) ( ) Resultat før skattekostnad for ikke videreført virksomhet 4, 6 (1 945) (15 519) Skattekostnad for ikke videreført virksomhet 6 (545) (4 345) Periodens resultat (28 309) (69 336) Herav ikke-kontrollerende eierinteressers andel (3 032) (21) Resultat pr. aksje som er tilordnet morselskapets aksjonærer (NOK pr. aksje) Resultat pr. aksje: Fra videreført virksomhet 0,25 0,10 (0,05) (0,29) Fra ikke videreført virksomhet (0,00) 0,07 (0,03) 0,11 Sum 0,25 0,18 (0,08) (0,18) Utvannet resultat pr. aksje: Fra videreført virksomhet 0,25 0,10 (0,05) (0,29) Fra ikke videreført virksomhet (0,00) 0,07 (0,03) 0,11 Sum 0,25 0,18 (0,08) (0,18) 10

11 Konsolidert oppstilling av totalresultat (NOK 1 000) Note 2. kvartal kvartal 2011 Hittil i år 2012 Hittil i år 2011 Periodens resultat (28 309) (69 336) Øvrige resultatelementer Kontantstrømsikring (58 455) (14 426) (48 385) Omregningsdifferanse (2 405) Sum øvrige resultatelementer (60 860) (13 593) (47 700) Perodens totalresultat (76 010) (55 237) Totalresultatet tilordnes: Aksjonærene i morselskapet (79 816) (60 456) Ikke-kontrollerende eierinteresser (3 095) (21) Periodens totalresultat (76 010) (55 237) 11

12 Konsolidert balanse (NOK 1 000) Note Eiendeler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Investeringer i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Derivater Langsiktige fordringer og investeringer Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Derivater Kontanter og kontantekvivalenter Eiendeler holdt for salg Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital/(udekket underskudd) ( ) (69 123) Sum egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Lån Derivater Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Betalbar skatt Lån Derivater Andre avsetninger for forpliktelser Gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

13 Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapital (NOK 1 000) Note Aksjekapital inkl. egne aksjer Overkursfond Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Sum innskutt og opptjent Ikke-kontrollerende egenkapital eierinteresser Sum egenkapital Egenkapital 1. januar Årsresultat ( ) ( ) (69 967) Øvrige resultatelementer Omregningsdifferanser - - (394) - (394) - (394) Kontantstrømssikring, netto etter skatt (164) Estimatavvik pensjon, netto etter skatt (29 958) (29 958) (5 885) (35 843) Andre egenkapitaljusteringer Øvrige resultatelementer etter skatt (29 375) (18 361) (6 049) (24 410) Årets totalresultat ( ) ( ) (94 377) Egenkapital 31. desember (69 123) Egenkapital 1. januar (69 123) Periodens resultat (32 180) (32 180) (28 309) Øvrige resultatelementer Omregningsdifferanser Kontantstrømssikring - - (48 321) - (48 321) (64) (48 385) Øvrige resultatelementer - - (47 637) - (47 637) (64) (47 701) Årets totalresultat - - (47 637) (32 180) (79 816) (76 010) Transaksjoner med eierne Utbetaling til eierne (28 695) (28 695) Sum transaksjoner med eierne (28 695) (28 695) Egenkapital 30. juni ( )

14 Kontantstrømoppstilling (NOK 1 000) Note 2. kvartal kvartal 2011 Hittil i år 2012 Hittil i år 2011 Kontantstrømmer fra driften Resultat før skattekostnad videreført og ikke videreført virksomhet (38 366) (89 842) Justeringer for: Av- og nedskrivninger videreført og ikke videreført virksomhet Andre tap/gevinster netto (248) (9 292) Agio/disagio urealisert (2 727) (4 586) (6 436) Mottatt utbytte (189) - (189) - Rentekostnader Andel resultat i tilknyttede selskaper videreført virksomhet (1 011) (1 894) (1 735) (3 705) Forskjell mellom kostnadsført pensjon og innbetalinger (21 207) (3 720) (27 204) Endring i arbeidskapital: Varer (6 675) (5 455) 289 Kundefordringer og andre fordringer (96 893) (10 204) Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld ( ) Kontantstrømmer fra driften Betalte renter (60 354) (47 285) ( ) ( ) Betalte skatter (1 366) 131 (8 695) (7 353) Netto kontantstrømmer fra driften Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp av varige driftsmidler (27 714) (58 932) ( ) (99 490) Salg av varige driftsmidler Kjøp av immaterielle eiendeler (20 682) (14 184) (40 454) (23 590) Forsikringsoppgjør Kjøp av aksjer og andeler - (995) - (995) Salg av aksjer og andeler Utbytte Endring i bundne midler (1 954) (9 179) Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter (46 373) (73 128) (27 113) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak lån Nedbetaling av lån (62 740) ( ) ( ) ( ) Utbytte betalt til ikke-kontrollerende eierinteresser - - (28 695) - Netto kontantstrømmer brukt til finansieringsaktiviteter (62 740) ( ) ( ) ( ) Endringer i kontanter og kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter Endringer i kontanter og kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter Kontanter og kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ved periodens begynnelse, eksklusiv bundne midler Valutagevinst/-tap på kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter (1 119) (7 731) (3 494) (4 036) Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ved periodens slutt

15 SEGMENTINFORMASJON HURTIGRUTEN NORSKEKYSTEN EXPLORER/MS FRAM 2. kvartal 2. kvartal Hittil i år Hittil i år 2. kvartal 2. kvartal Hittil i år Hittil i år (NOK 1 000) Driftsinntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto Driftsresultat (56 885) (3 152) Netto finanskostnader (60 803) (38 585) (94 149) (66 131) (8 765) (5 693) (14 184) (11 410) Andel resultat i tilknyttede selskaper Resultat før skatt for videreført virksomhet (12 469) ( ) (11 916) 829 (14 124) Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet Resultat før skatt (12 469) ( ) (11 916) 829 (14 124) Segmentresultat Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) SEGMENTINFORMASJON SPITSBERGEN ØVRIG VIRKSOMHET 2. kvartal 2. kvartal Hittil i år Hittil i år 2. kvartal 2. kvartal Hittil i år Hittil i år (NOK 1 000) Driftsinntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto (248) (9 292) Driftsresultat (1 475) (30 680) (3 395) (38 419) Netto finanskostnader (1 111) 292 (2 083) Andel resultat i tilknyttede selskaper Resultat før skatt for videreført virksomhet (29 897) (1 368) (36 797) Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet (1 945) (15 519) Resultat før skatt (1 617) (16 887) Segmentresultat Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA)

16 SEGMENTINFORMASJON ELIMINERINGER HURTIGRUTEN KONSERN 2. kvartal 2. kvartal Hittil i år Hittil i år 2. kvartal 2. kvartal Hittil i år Hittil i år (NOK 1 000) Driftsinntekter (5 351) (2 933) (8 202) (3 642) Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter (5 351) (2 933) (8 202) (3 642) Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader (5 351) (2 978) (8 202) (3 913) Andre tap/(gevinster) - netto (248) (9 292) Driftsresultat (79 515) Netto finanskostnader (68 600) (45 197) ( ) (79 182) Andel resultat i tilknyttede selskaper Resultat før skatt for videreført virksomhet (22 847) ( ) Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet (1 945) (15 519) Resultat før skatt (38 366) (89 842) Segmentresultat Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA)

17 Ikke regnskapspliktig finansiell informasjon Hurtigruten norskekysten (NOK 1 000, unntatt gjestedøgn) 2. kvartal kvartal 2011 Hittil i år 2012 Hittil i år 2011 Gjestedøgn Gjestedøgn rundtur Gjestedøgn distanse Tilgjengelige gjestedøgn (APCN) Beleggsprosent 76,0 % 86,1 % 69,9 % 73,0 % Passasjerinntekter Ombordsalg Brutto passasjerinntekter Fratrukket: Provisjoner, fly, hotell og transfer Varekostnader Netto passasjerinntekter Brutto passasjerinntekter pr. gjestedøgn (NOK) Netto passasjerinntekter pr. gjestedøgn (NOK) Sum operative driftskostnader Salgs-, markeds- og administrasjonskostnader Brutto cruise kostnader Fratrukket: Provisjoner, fly, hotell og transfer Varekostnader Netto cruise kostnader Brutto cruise kostnader pr. APCN (NOK) Netto cruise kostnader pr. APCN (NOK) Netto cruise kostnader ex bunkers pr. APCN (NOK) Netto cruise kostnader pr. gjestedøgn (NOK) Bunkersforbruk i liter pr. nautiske mil 79,8 75,6 79,8 76,6 Bunkerskostnad pr. liter (NOK) 5,47 4,70 5,33 4,45 1) Fra 2012 er andre passasjerrelaterte inntekter inkludert i passasjerinntekter som tidligere ikke inngikk i beregningen av brutto og netto passasjerinntekter pr. gjestedøgn. Dette omfatter hovedsakelig avbestillingsgebyrer, forsikringer og andre gebyrer. Sammenligningstall er omarbeidet tilsvarende. 17

18 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet for konsernet inkluderer Hurtigruten ASA med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Delårsregnskapet er avlagt i samsvar med IAS 34 om delårsrapportering. Delårsregnskapet inneholder ikke alle opplysninger som vil fremgå av et årsregnskap avlagt i samsvar med alle aktuelle IFRS-standarder, og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for Selskapets årsrapport for 2011 kan fås ved henvendelse til selskapets hovedkontor eller på En beskrivelse av de regnskapsprinsipper som er benyttet i delårsregnskapet finnes i regnskapsprinsippnoten i årsrapporten for Ved utarbeidelse av delårsregnskapet har det vært benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Faktiske tall kan avvike fra benyttede estimater. Note 2 Omarbeiding av tidligere rapporterte delårsperioder Endret periodisering av kontraktsinntekter for kystruten Bergen Kirkenes I forbindelse med ikrafttredelse av ny avtale med staten for kystruten Bergen Kirkenes fra 1. januar 2012, har selskapet endret periodisering av kontraktsinntektene knyttet til denne avtalen. De årlige kontraktsinntektene fra staten for den tidligere avtaleperioden ble periodisert med 1/7 av kontraktsbeløpet i månedene januar, februar, mars, april, oktober, november og desember. Det ble fortløpende foretatt fratrekk for kjent off-hire (ruteavvik utover godkjente avvik i henhold til avtalen). Statens kjøp av tjenester gjelder et minimum av kapasitet for lokalreisende gjennom hele året, og er lik i årets 12 måneder. Følgelig legges til grunn at kontraktsinntektene periodiseres med like store beløp hver måned. Tilsvarende som tidligere prinsipp gjøres det fratrekk for kjent off-hire når det er sikkert at slike avvik vil komme til fratrekk i inntektene. Sammenligningstall for 2011 er omarbeidet i henhold til nytt prinsipp. Tabellen nedenfor viser effekten av prinsippendringen på historiske tall pr. kvartal for (NOK 1 000) 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Året 2011 Korrigering kontraktsinntekter (63 734) (63 734) - Endringen i periodiseringen er bokført som en korreksjon av kontraktsinntektene og andre kortsiktige fordringer. Ikke videreført virksomhet Konsernets virksomhet knyttet til utleie av skip til oljeindustrien er avviklet. Virksomheten ble i 2010 og 2011 rapportert som et eget driftssegment i konsernets segmentinformasjon, men er fra 1. januar 2012 klassifisert som ikke videreført virksomhet og inkludert i øvrig virksomhet i segmentrapporteringen. Sammenligningstall i resultatregnskapet for 2011 er omarbeidet. Konsernets chartervirksomhet omfattet utleie av skip (charter) som hotellskip til oljeindustrien. Denne virksomheten omfattet i 2010 og 2011 utleie av MS Finnmarken som hotellskip på Gorgonfeltet vest for Australia. Skipet var på kontrakt fra 30. april 2010 til 30. oktober Etter utløpet av kontrakten var skipet gjennom demobilisering og 10-års klassing for klargjøring til hurtigrutetrafikk fra medio februar

19 Note 3 Finansiell risikostyring Det foreligger potensielle risiki og usikkerheter som kan komme til å påvirke konsernselskapenes drift, og som kan få de virkelige resultater til å avvike fra forventede og historiske resultater. Ytterligere informasjon om konsernets viktigste risiki og usikkerheter finnes i selskapets siste årsrapport som er publisert på hjemmesiden Konsernets viktigste risiki og usikkerheter er omtalt i årsberetningen og note 4 til konsernregnskapet. Det har ikke vært noen vesentlige endringer i finansiell risikostyring siden årsrapporten for 2011 ble offentliggjort. Note 4 Betingede utfall Medlemskap i NOx-fondet Hurtigruten ASA er medlem av Næringslivets NOx-fond. Hovedmålet med Miljøavtalen om NOx og Næringslivets NOx-fond er reduserte NOx-utslipp. Fondet er et spleiselag der bedriftene som er med kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. Betaling til fondet erstatter statlig NOx-avgift for de tilsluttede bedriftene. I regnskapet pr. 30. juni 2012 er NOx-avgiften kostnadsført med 7,3 millioner kroner (pr. 30. juni 2011: 6,7 millioner kroner). NOx-fondets medlemmer forpliktet seg gjennom Miljøavtalen kollektivt å redusere sine utslipp med til sammen tonn NOx i perioden Den 14. desember 2010 ble det undertegnet en ny Miljøavtale om NOx for perioden Totalt skal næringsorganisasjonene i Miljøavtalen redusere utslippene med tonn NOx, samt at effekten av oppnådde utslippsreduksjoner for hele perioden skal opprettholdes. Avtalen har i denne perioden dels årlige og dels to-årige mål som skal oppfylles og fordeler seg på tonn i 2011, tonn i 2012, tonn i 2013 og 2014, tonn i 2015 og 2016 og tonn i Statens forurensningstilsyn vil følge opp at fondet når sine mål. Dersom målene ikke nås kan medlemmene pålegges å betale full avgift for sin andel av utslippene. Et slikt pålegg vil beregnes ut fra prosentvis andel av ikke oppnådd kollektiv målsetning. Fondet har oppnådd sine mål for årene Tilleggsavtale til statens kjøp av sjøtransporttjenester på kystruten Bergen - Kirkenes I 2004 tildelte norske myndigheter Hurtigruten ASA en kontrakt for levering av transporttjenester langs norskekysten, fra Bergen til Kirkenes, med løpetid Denne kontrakten ble gitt etter en anbudsrunde. I oktober 2008 ble kompensasjonen til Hurtigruten ASA økt for den resterende kontraktsperioden ved refusjon av 90 prosent av NOx-betalingen, generell kompensasjon på grunn av økte kostnader samt anledning til å redusere antall skip om vinteren fra 11 til 10. Samferdselsdepartementet har lagt til grunn at tilleggsbevilgningen er i tråd med statsstøtteregelverket. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) åpnet i juli 2010 en formell undersøkelse for å etterprøve om tilleggsavtalen inngått i 2008 er i samsvar med EØS-reglene for statsstøtte. ESA konkluderte i juni 2011 at tilleggskompensasjonen ikke ble innvilget i samsvar med EØSreglene. Det fremkom ikke av konklusjonen hvor stor del av tilleggsavtalen ESA mener representerer ulovlig statsstøtte. Hurtigruten har pr. 30. juni 2012 inntektsført 405 millioner kroner under tilleggsavtalen inklusiv effekten av å redusere antall skip om vinteren fra 11 til 10, og mottatt 170 millioner kroner av dette. Staten ved Samferdselsdepartementet har anket avgjørelsen fra ESA og erklært at ingen del av tilleggskompensasjonen representerer ulovlig statsstøtte. Hurtigruten har også anket. ESA gav sitt tilsvar den 15. desember 2011 og opprettholdt der sin påstand om at Hurtigruten er overkompensert i perioden. Staten ved Samferdselsdepartementet og Hurtigruten deler ikke ESAs oppfatning av tilleggsavtalen og saken vil avgjøres i EFTA domstolen. 18. april 2012 ble det avholdt høring i EFTA domstolen. 19

20 Endelig dom i saken forventes å foreligge i løpet av Hurtigruten har av forsiktighetshensyn gjort en regnskapsmessig avsetning på 35 millioner kroner pr. 31. desember 2011 vedrørende tilleggsavtalen. Avsetningen er bokført som en reduksjon i kontraktsinntektene. Tidligere avtale med staten ved Samferdselsdepartementet ble avsluttet 31. desember 2011 etter at Hurtigruten og staten den 13. april 2011 ble enige om en ny avtale for kystruten Bergen Kirkenes for perioden Ny avtale trådte i kraft 1. januar Voldgiftssak charter Hurtigrutens australske datterselskap Hurtigruten Pty Ltd har anlagt voldgiftssak mot kontraktspartner angående utestående krav i forbindelse med charter av MS Finnmarken. Det utestående kravet beløper seg til 370 millioner kroner. Hurtigruten vurderer å ha en god sak, men har av forsiktighetshensyn valgt å foreta en regnskapsmessig avsetning på 46 millioner kroner pr. 31. desember Avsetningen er bokført som avsetning tap på fordringer under andre driftskostnader. Saken forventes å bli behandlet i voldgiftsdomstolen i løpet av Charteravtalen ble avsluttet 30. oktober Anmeldelse av TIRB og Cominor AS TIRB og datterselskapet Cominor AS ble i mai 2009 anmeldt av Troms fylkeskommune. Fylkeskommunen tok ut forliksklage i desember Troms fylkeskommune hevdet at selskapene har fått for mye betalt for tilfeldig assistansekjøring og uforutsette, ikke planlagte kjøreoppdrag på til sammen omlag 25 millioner kroner eksklusive renter. Nord Troms Tingrett avsa dom i saken 4. januar 2012 og påla TIRB og Cominor å betale erstatning til Troms fylkeskommune på 16 millioner kroner. Dommen er anket til lagmannsretten. Selskapene har foretatt avsetning for tap på kun deler av dommen pr. 31. desember 2011, 8 millioner kroner, da selskapet ikke er enig i dommens økonomiske utregninger. Note 5 Opplysninger om driftssegment Konsernets driftssegmenter består av følgende tre produktområder; Hurtigruten norskekysten, Explorer-produkter/MS Fram og Spitsbergen. Aktiviteter som ikke naturlig faller inn under disse tre områdene er samlet i Øvrig virksomhet. I 2011 var konsernets aktivitet innenfor utleie av skip til oljeindustrien også definert som et eget driftssegment; Charter/utleie av skip. Som følge av at denne virksomheten er avviklet fra 1. januar 2012 er virksomheten klassifisert som ikke videreført virksomhet og inkludert i Øvrig virksomhet i segmentrapporteringen. Driftssegmentene rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til selskapets styre og bedriftsledelse. Note 6 Eiendeler klassifisert som holdt for salg og ikke videreført virksomhet Ikke videreført virksomhet er en foretaksdel som enten er avhendet, eller er klassifisert som holdt for salg. Resultat fra ikke videreført virksomhet rapporteres separat fra videreført virksomhet. Tidligere perioders resultat fra ikke videreført virksomhet blir omklassifisert for å få sammenlignbare tall. Eiendeler og gjeld klassifisert som holdt for salg presenteres på egne linjer i balanseoppstillingen under henholdsvis omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Tidligere perioder er ikke omarbeidet i balansen, i henhold til IFRS. 20

21 Eiendeler klassifisert som holdt for salg Pr. 30. juni 2012 og pr. 31. desember 2011 er eiendeler og gjeld relatert til konsernets to gjenværende hurtigbåter klassifisert som holdt for salg. Inkludert i eiendeler holdt for salg og gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg er bokført verdi og pantegjeld for de to hurtigbåtene. Dette fremkommer slik: (NOK 1 000) Eiendeler klassifisert som holdt for salg Varige driftsmidler Eiendeler holdt for salg Gjeld knyttet til eiendeler klassifisert som holdt for salg Kortsiktig gjeld Gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg Ikke videreført virksomhet Resultat fra ikke videreført virksomhet omfatter konsernets gjenværende hurtigbåtvirksomhet samt chartervirksomheten. Konsernets virksomhet knyttet til utleie av skip til oljeindustrien er avviklet fra 1. januar 2012 og følgelig klassifisert som ikke videreført virksomhet. Virksomheten ble i 2010 og 2011 rapportert som et eget driftssegment i konsernets segmentinformasjon, men er fra 1. januar 2012 inkludert i Øvrig virksomhet i segmentrapporteringen. Sammenligningstall i resultatregnskapet for 2011 er omarbeidet. Resultat for ikke videreført virksomhet fremkommer slik: (NOK 1 000) 2. kvartal kvartal 2011 Hittil i år 2012 Hittil i år 2011 Driftsinntekter Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto Driftsresultat (626) (10 786) Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader (1 319) (8 934) (4 733) (16 688) Andel resultat i tilknyttet selskap Resultat før skatt (1 945) (15 519) Skattekostnad (545) (4 345) Periodens resultat (1 400) (11 174) Netto kontantstrømmer for ikke videreført virksomhet fremkommer slik: (NOK 1 000) 2. kvartal kvartal 2011 Hittil i år 2012 Hittil i år 2011 Netto kontantstrømmer fra driften (1 945) (11 064) Netto kontantstrømmer fra investeringsavktiviteter Netto kontantstrømmer fra finansieringsavktiviteter (3 333) (3 333) (6 667) (6 667) Sum netto kontantstrømmer (5 278) (17 731)

With without a subtitle

With without a subtitle HURTIGRUTEN FULL-IMAGE SLIDE ASA With without a subtitle Delårsrapport for 3. kvartal 2009 Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Page 10. 1 november 2009 01 Hovedtrekk Hurtigruten ASA 3. kvartal

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2013

Delårsrapport for første kvartal 2013 Delårsrapport for første kvartal 2013 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2013 Hovedtrekk i første kvartal EBITDA 64 millioner kroner bedre enn første kvartal 2012 (fra -34 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap for 2010

Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap for 2010 Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap for 2010 Hurtigruten ASA Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 Hovedtrekk 2010 Overskudd i Hurtigruten ASA for første gang Overskudd før skatt

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2014

Delårsrapport for første kvartal 2014 Delårsrapport for første kvartal 2014 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2014 Resultatforbedring i Hurtigruten konsernet 110 millioner kroner i underskudd før skatt i første kvartal, 23 millioner

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2012

Delårsrapport for første kvartal 2012 Delårsrapport for første kvartal 2012 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2012 Hovedtrekk i første kvartal Resultat før skatt forbedret med 18 millioner kroner fra første kvartal 2011 15,5

Detaljer

Delårsrapport for tredje kvartal 2011

Delårsrapport for tredje kvartal 2011 Delårsrapport for tredje kvartal 2011 Hurtigruten ASA Delårsrapport for tredje kvartal 2011 Hovedtrekk i tredje kvartal Hurtigruten fikk et resultat før skatt på 104 millioner kroner i tredje kvartal 2011.

Detaljer

Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2011

Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2011 Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2011 Hurtigruten ASA Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk i andre kvartal Resultat før skatt på 62 millioner kroner i andre

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 HURTIGRUTEN FULL-IMAGE SLIDE ASA With without a subtitle Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Page 1 01 Hovedtrekk Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Presentasjon

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 2. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 2. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2013

Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2013 Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2013 Hurtigruten ASA Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2013 Hovedtrekk i kvartalet Gjennomgripende snuoperasjon pågår og viser resultater

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2010

Delårsrapport for første kvartal 2010 Delårsrapport for første kvartal 2010 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2010 Hovedtrekk i første kvartal Fremgang for Hurtigrutens kjerneområder: Norskekysten, explorer produkter og Spitsbergen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 1. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 1. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 3. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 3. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 3. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 3. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2010

Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2010 Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2010 2 Hurtigruten ASA Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2010 Hovedtrekk i andre kvartal Flere reiser med Hurtigruten på norskekysten o Antall

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA 2. Presentasjon kvartal 2007 28-08-2007 Hurtigruten Side Page 1 01 Hovedtrekk Presentasjon 28-08-2007 Hurtigruten Side Page 22 Fortsatt fremgang Driftsresultat

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007

Resultat 2. kvartal 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q2 Akk Q2 Endring Driftsinntekter 224,8 236,6 (11,8) Driftsresultat (13,9) 17,7 (31,6) Resultat etter skatt (16,1) 10,2

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2010

Kvartalsrapport juli september 2010 Kvartalsrapport juli september 2010 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2010 3.kv. 2009 Pr. 3.kv. 2010 Pr. 3.kv. 2009 Salgsinntekter 419,7 395,6 1 283,0 1 212,7 EBITDA 29,2 29,2 62,7 46,8 Driftsresultat 13,5 14,2

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Svak avslutning på 4. kvartal, men tilfredsstillende resultat på kontraktsfornyelser - Nettoinntjening/dag på nivå med forrige kvartal og 4Q-2014. - EBITDA på MEUR 6,9 i kvartalet - Året

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2009

Delårsrapport for første kvartal 2009 Delårsrapport for første kvartal 2009 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2009 Hovedtrekk i første kvartal Resultatforbedring på 80 millioner kroner, underskudd på 133 millioner kroner Booking

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Delårsrapport for tredje kvartal 2009

Delårsrapport for tredje kvartal 2009 Delårsrapport for tredje kvartal 2009 Hurtigruten ASA Delårsrapport for tredje kvartal 2009 Hovedtrekk i tredje kvartal Overskudd på 127 millioner kroner i tredje kvartal, 67 millioner kroner bedre enn

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2012

Kvartalsrapport januar mars 2012 Kvartalsrapport januar mars 2012 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2012 1.kv. 2011 Salgsinntekter 486,3 478,5 EBITDA 26,4 21,0 Driftsresultat 10,2 5,0 Netto finans (7,4) (4,6) Resultat før skatt 2,8 0,5 Konsernet

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Delårsrapport for fjerde kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap for 2009

Delårsrapport for fjerde kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap for 2009 Delårsrapport for fjerde kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap for 2009 Hurtigruten ASA Delårsrapport for fjerde kvartal 2009 Hovedtrekk 2009 et vendepunkt for Hurtigruten Resultatforbedring på 658 millioner

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2007

Kvartalsrapport oktober - desember 2007 Kvartalsrapport oktober - desember 2007 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 4. kvartal 2007 på MNOK 25,9 mot MNOK 42,1 i samme periode i 2006. Resultat før skatt i 2007 ble MNOK 74,0 mot

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2010

Kvartalsrapport januar mars 2010 Kvartalsrapport januar mars 2010 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2010 1.kv. 2009 Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Driftsresultat 1,6 (5,7) Netto finans (11,9) (4,2) Resultat før skatt (10,4) (9,9) Konsernet

Detaljer

Når resultatet for fjerde kvartal i fjor var svakere enn året før, skyldes det hovedsakelig:

Når resultatet for fjerde kvartal i fjor var svakere enn året før, skyldes det hovedsakelig: Delårsrapport for 4. kvartal og foreløpig årsregnskap for 2007 Hurtigruten ASA Delårsrapport for fjerde kvartal 2007 Hovedtrekk i fjerde kvartal Drift som forventet Avsetning for tap på kollektivkontrakt

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer