Kvartalsrapport Q1 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport Q1 2013"

Transkript

1 Kvartalsrapport Q Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS

2 RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal kvartal Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/(tap) på finan.instrum. virk.verdi Sum andre driftsinntekter Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Driftsresultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat Utvidet resultat Periodens utvidede resultat etter skatt PERIODENS TOTALRESULTAT

3 BALANSE KLP Kreditt AS Tusen kroner Note EIENDELER Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Finansielle derivater Annen gjeld SUM GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Udisponert resultat SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL

4 EGENKAPITALOPPSTILLING 2013 Tusen kroner Aksjekapital KLP Kreditt AS Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital Årsresultat Utvidet resultat Årets totalresultat Sum transaksjoner med eierne Egenkapital Tusen kroner Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital Årsresultat Utvidet resultat Årets totalresultat Sum transaksjoner med eierne Egenkapital Antall aksjer Pålydende i hele kroner Sum Pr. 1. januar Endring i perioden 1. januar mars Pr. 31. mars Annen innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Egenkapital pr Det er en aksjeklasse. Alle aksjene er eid av KLP Banken AS. Resultat pr. aksje i hele kroner -0,27 Resultat pr. aksje i hele kroner 0,16

5 KONTANTSTRØMOPPSTILLING KLP Kreditt AS Tusen kroner Operasjonelle aktiviteter Innbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer fra kunder Netto innbetalinger på utlån kunder Utbetaling til drift Netto renter plasseringskonti Netto inn-/utbetalinger vedrørende andre operasjonelle aktiviteter Betalt inntektsskatt Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investeringsaktiviteter Kjøp av varige driftsmidler Netto kontantsrøm fra investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter Netto utbetaling av renter på lån Innbetaling ved opptak av lån Utbetaling ved nedbetaling av lån Netto innbetaling/ utbetaling(-) ved andre kortsiktige poster Utbetaling ved nedsettelse av egenkapital Utbetaling av konsernbidrag Netto kontanstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm i perioden Likviditetsbeholdning ved inngangen av perioden Likviditetsbeholdning ved utgangen av perioden Netto innbetaling/ utbetaling(-) av kontanter AVSTEMMING Resultat før skattekostnad Endring i leverandørgjeld Poster kvalifisert som investerings- eller finansieringsaktivitet Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

6 KLP Kreditt AS NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 Generell informasjon KLP Kreditt AS (tidligere Kommunekreditt Norge AS) yter finansiering til kommuner, fylkeskommuner og selskaper som driver offentlig virksomhet. Selskapet har hovedkontor i Beddingen 8, 7014 Trondheim, Norge. Selskapet er et datterselskap av KLP Banken AS, som igjen er heleid av Kommunal Landspensjonskasse (KLP), gjennom holdingselskapet KLP Bankholding AS. KLP er et gjensidig forsikringsselskap. Note 2 Regnskapsprinsipper Denne delårsrapporten gjelder perioden 01. januar til og med 31. mars Regnskapet er ikke revidert. Delårsregnskapet til KLP Kreditt AS er utarbeidet i samsvar med forskrift nummer 1240 Forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike, heretter benevnt årsregnskapsforskriften, av og lov nr. 56 Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) av Regnskapsloven og forskriften krever at selskapet benytter internasjonale regnskapsstandarder (IAS/IFRS) som er godkjent av EU ved utarbeidelsen av regnskapet, men åpner for enkelte unntak fra IFRS gjennom forskrift nr. 57: Forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder av (heretter benevnt Forenklingsforskriften ). Forenklingsforskriften åpner for å regnskapsføre en avsetning for utbytte og konsernbidrag på balansedatoen selv om vedtaket gjøres på en senere dato. Dette er det eneste avvikende prinsippet i regnskapet i forhold til IFRS. Delårsregnskapet er avlagt etter de samme prinsipper som årsregnskapet for 2012, og delårsrapporten bør dermed leses i sammenheng med dette. Årsregnskapet er tilgjengelig på Note 3 Netto renteinntekter Tusen kroner 1. kvartal kvartal Renter på utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter på utlån til kunder Sum renteinntekter Renter på gjeld til kredittinstitusjoner Renter på gjeld KLP Banken Sum rentekostnader Netto renteinntekter Note 4 Utlån til kunder Utlån til kunder Individuelle nedskrivninger Utlån til kunder etter individuelle nedskrivninger Periodiserte renter Utlån kunder virkelig verdi justering Utlån til kunder, til virkelig verdi

7 Note 5 Virkelig verdi av finansielle eiendeler og forpliktelser Balanseført verdi Virkelig verdi Balanseført verdi Virkelig verdi Tusen kroner Finansielle eiendeler til virkelig verdi Utlån til norske kommuner Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi Finansiell forpliktelser til virkelig verd Finansielle derivater Sum finansielle forpliktelser til virkelig verd Finansiell forpliktelser til amortisert kost Gjeld til konsernselskaper Sum finansielle forpliktelser til amortisert kost Virkelig verdi av investeringer notert i et aktivt marked er basert på gjeldende kjøpskurs. Et finansielt instrument anses som notert i et aktivt marked dersom noterte kurser er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse kursene representerer faktiske og regelmessige forekommende transaksjoner på armlengdes avstand. Dersom markedet for verdipapiret ikke er aktivt, eller verdipapiret ikke er notert på børs eller tilsvarende, benytter konsernet verdsettelsesteknikker for å fastsette virkelig verdi. Disse baseres bl.a. på informasjon om nylige gjennomførte transaksjoner på forretningsmessige vilkår, henvisning til omsetning av lignende instrumenter og prising ved hjelp av eksternt innhentede rentekurver og rentedifferansekurver. Estimatene bygger i størst mulig grad på eksterne observerbare markedsdata, og i liten grad på selskapsspesifikk informasjon. De ulike finansielle instrumenter prises dermed på følgende måte: Finansielle derivater Disse transaksjonene verdsettes basert på gjeldende swapkurve på verdsettelsestidspunktet. Utlån til norske kommuner Fordringene verdsettes ved hjelp av en verdsettelsesmodell som benytter relevante kredittspreadjusteringer innhentet i markedet. Utlånene er til kommuner, fylkeskommuner og kommunalt støttete prosjekter, og det benyttes observerbare rentekurver og kredittspreadkurver i en verdsettelsesmodell som neddiskonterer fremtidig kontantstrøm. Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Alle fordringer på kredittinstitusjoner (bankinnskudd) er til flytende rente. Virkelig verdi av disse anses som tilnærmet lik bokført verdi da kontraktsbetingelsene løpende endres i takt med markedsrenten. Virkelig verdi av gjeld til konsernselskaper Disse transaksjonene verdsettes ved bruk av en verdsettelsesmodell, inkludert relevante kredittspreadjusteringer innhentet i markedet.

8 Note 6 Virkelig verdi hierarki Tusen kroner Nivå 1 Nivå 2 Nivå Eiendeler Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Sum finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Forpliktelser Finansielle derivater Gjeld til kredittinstitusjoner Sum finansielle forpliktelser som måles til virkelig verdi Tusen kroner Nivå 1 Nivå 2 Nivå Eiendeler Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Sum finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Forpliktelser Finansielle derivater gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum finansielle forpliktelser som måles til virkelig verdi Virkelig verdi skal være en representativ pris basert på hva tilsvarende eiendel eller forpliktelse ville vært omsatt for ved normale markedsbetingelser og forhold. Høyeste kvalitet i forhold til virkelig verdi er basert på noterte kurser i et aktivt marked. Et finansielt instrument anses som notert i et aktivt marked dersom noterte kurser er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse kursene representerer faktiske og regelmessige forekommende transaksjoner på armlengdes avstand. Nivå 1: Nivå 2: Nivå 3: Instrumenter i dette nivået henter virkelig verdi fra noterte priser i et aktivt marked for identiske eiendeler eller forpliktelser som enheten har tilgang til ved rapporteringstidspunktet. Eksempler på instrumenter i nivå 1 er børsnoterte papirer. Instrumenter i dette nivået henter virkelig verdi fra observerbare markedsdata. Dette inkluderer priser basert på identiske instrumenter, men hvor instrumentet ikke innehar høy nok omsetningsfrekvens og derfor ikke anses som omsatt i et aktivt marked, samt priser basert på tilsvarende eiendeler og prisledende indikatorer som kan bli bekreftet fra markedsinformasjon. Eksempler instrumenter i nivå 2 er rentepapirer priset ut fra rentebaner. Instrumenter på nivå 3 innehar ingen observerbare markedsdata eller omsettes i markeder ansett som inaktive. Prisen baseres hovedsakelig på egne beregninger hvor reell virkelig verdi kan avvike hvis instrumentet skulle blitt omsatt. Instrumentene som omfattes i nivå 3 hos konsernet er blant annet unoterte aksjer og Private Equity.

9 Note 7 Gjeld til kredittinstitusjoner Tusen kroner Forfall Pålydende Påløpte renter Bokført verdi Lån KLP Banken Sum gjeld til Kredittinstitusjoner Forfall Pålydende Påløpte renter Bokført verdi Lån KLP Banken Sum gjeld til Kredittinstitusjoner Forfall Pålydende Påløpte renter Bokført verdi Lån KLP Banken Sum gjeld til Kredittinstitusjoner Note 8 Transaksjoner med nærstående parter Tusen kroner 1. kvartal kvartal Resultatposter KLP Banken AS, renter på innlån KLP Banken AS, administrative tjenester (selvkost) KLP Kapitalforvaltning, honorar utførte tjenester SUM Balanseposter KLP Banken AS, innlån kortsiktig KLP Banken AS, netto mellomværende KLP Banken AS, konsernbidrag KLP Banken AS, avregning banksystem KLP Kapitalforvaltning AS, netto mellomværende SUM Det er ingen direkte lønnskostnader KLP Kreditt AS. Personalkostnader (administrative tjenester) blir fordelt fra KLP Banken. Transaksjoner med nærstående parter er gjennomført til generelle markedsbetingelser, med unntak av selskapets andel av administrative fellesfunksjoner, som er fordelt til selvkost. Fordelingen er basert på faktisk bruk. Alle mellomværende blir gjort opp fortløpende. Note 9 Andre eiendeler Avregning KLP Banken Diverse fordringer Sum andre eiendeler Note 10 Annen gjeld og avsetning for påløpte kostnader Kreditorer Mellomværende selskap i samme konsern Skyldig konsernbidrag Diverse gjeld Sum annen gjeld

10 Note 11 Kapitaldekning Aksjekapital Annen egenkapital Egenkapital Utsatt skattefordel Delårsresultat Urealiserte verdiendringer Kjernekapital Tilleggskapital Tilleggskapital Sum tellende ansvarlig kapital Kapitalkrav Overskudd av ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag kredittrisiko Institusjoner Stater Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) Offentlig eide foretak Øvrige engasjementer Beregningsgrunnlag kredittrisiko Kredittrisiko Operasjonell risiko Samlet kapitalkrav eiendeler Kjernekapitaldekning prosent 41,7 % 68,2 % 32,7 % Tilleggskapital prosent 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kapitaldekning prosent 41,7 % 68,2 % 32,7 % Basel II regelverket er benyttet ved beregning av kapitaldekningen. Myndighetenes krav til minimum kapitaldekning er fastsatt til 9 prosent for finansinstitusjoner.

11 Note 12 Betingede forpliktelser Ubenyttede kredittrammer utlån Lånetilsagn Sum betingede forpliktelser Note 13 Nøkkeltall Akkumulerte tall i millioner kroner Q1-13 Q4-12 Q3-12 Q2-12 Q1-12 Resultat før skatt -1,9 1,1 2,2 2,4 1,1 Netto renteinntekter -1,7 2,4 3,1 3,3 1,7 Øvrige driftsinntekter Driftskostnader og avskrivninger -0,3-1,9-1,5-1,1-0,7 Netto realisert/urealisert endr. finans. Instrum. til virkelig verdi 0,1 0,7 0,5 0,2 0,2 Utlån med offentlig garanti 1 037, , , , ,3 Misligholdte lån Andre innlån 1 417, , , , ,5 Forvaltningskapital 1 575, , , , ,0 Gjennomsnittlig forvaltningskapital 1 593, , , , ,2 Egenkapital 155,4 157,3 158,1 308,3 307,3 Rentenetto -0,0 0,15 % 0,22 % 0,22 % 0,11 % Resultat av ordinær drift før skatt -0,0 0,07 % 0,15 % 0,16 % 0,07 % Resultat av ordinær drift eks. vikelig verdi vurderinger, før skatt -0,0 0,03 % 0,12 % 0,15 % 0,06 % Egenkapitalavkastning før skatt -0,0 0,72 % 1,38 % 0,79 % 0,36 % Kapitaldekning 41,7 % 32,7 % 36,5 % 66,2 % 68,2 %

BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2/2014

BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2/2014 BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2/2014 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Boligkreditt AS Kvartalsregnskap 2/2014 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7

Detaljer

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS årsrapport 2012 KLP Kreditt AS Forsidefoto: Kari Jacobsen KLP inviterte i 2012 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: Åpen, Tydelig, Ansvarlig og Engasjert. Juryens

Detaljer

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Egenkapitaloppstilling 10 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert)

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) 4. Kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 4. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2010

Rapport for 1. kvartal 2010 Rapport for 1. kvartal Om Kommunalbanken Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i 1926. Bankens hovedmål

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår 2014 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Årsrapport 2012 Årsberetning 2012 Virksomhet Fana Sparebank Boligkreditt AS har konsesjon til å drive kredittforetaksvirksomhet som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

Årsrapport KLP Kreditt AS

Årsrapport KLP Kreditt AS Årsrapport KLP Kreditt AS 2009 Langsiktig finansiering av velferd og utvikling I n n h o l d Lav risiko, høy kompetanse 1 Ansatte og tillitsvalgte 2 Styrets beretning 3 Regnskap Resultatregnskap 9 Balanse

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, regnskap per 31.12.2011 Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 3. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer