Oppsummering fra QuestBack-undersøkelsen om partnerskapet i NAV, januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering fra QuestBack-undersøkelsen om partnerskapet i NAV, januar 2012"

Transkript

1 Oppsummering fra QuestBack-undersøkelsen om partnerskapet i NAV, januar 2012 Målet med undersøkelsen har vært å innhente erfaringer med partnerskapet fra et bredt utvalg av aktører, for blant annet å identifisere utfordringer og muligheter i partnerskapet. Respondentene er delt i fire funksjoner: Fylkesdirektører Rådmenn/bydelsdirektører NAV-ledere Fylkesmenn Alle fylkesdirektører og fylkesmannsembeter har fått tilsendt undersøkelsen. Fylkesdirektørene har foreslått fire kommuner i sitt fylke; kommuner med ulik størrelse og ulik ledelsesmodell og tjenesteomfang ved NAV-kontoret. Både NAV-leder og rådmann/bydelsdirektør i de valgte kommunene har fått tilsendt undersøkelsen. I alt 191 respondenter mottok undersøkelsen per e-post. Av dem har 154 svart. Det er en svarprosent på 81 prosent. Av de 154 som har svart er 75 NAV-ledere, 47 rådmenn/bydelsdirektører, 18 fylkesdirektører og 14 fylkesmannsembeter. Den mest brukte tallskalaen i undersøkelsen er 1-6, der 1 er laveste, og 6 høyeste verdi. Det er et grep som tvinger respondenten til å svare på enten den negative (1-3) eller den positive (4-6) halvdelen av skalaen. Til en del av spørsmålene er det fritekstfelt, der respondentene kan komme med synspunkter og innspill. Spørsmål knyttet til spesifikke, lokale forhold (kommune/kontor) er kun rettet til NAV-ledere og rådmenn. Undersøkelsen har vært åpen i én måned, fra 15. desember til 16. januar. Hvordan fungerer partnerskapet? På spørsmål om hvor godt partnerskapet fungerer i kommunen eller fylket svarer sju av ti at partnerskapet fungerer fra relativt godt til svært godt. Mest fornøyd er rådmennene, med et snitt på 4,2 (på en skala fra 1-6). I alt 74,4 prosent svarer i den positive halvdelen av skalaen. Åtte av ti fylkesdirektører synes også at partnerskapet fungerer tilfredsstillende. Sammenlagt snitt for denne gruppen ligger på 4,2. Minst fornøyd er Fylkesmannen, som har et snitt på 3,6. Kommuner/kontor med minimumsløsning 1 synes partnerskapet fungerer mindre bra (3,7 i snitt) enn kommuner/kontor med tjenester utover minimumsløsning (4, 2 i snitt). Det er en liten tendens til at jo større kommune, jo mer positivt svar på dette spørsmålet. Fra fritekstfeltene: Der partnerskapet ikke fungerer så godt etterlyses mer samhandling, større likeverdighet og mer engasjement hos partene. Partnerskap som fungerer kjennetegnes, i følge respondentene, av god balanse mellom fokus på statlige og kommunale oppgaver. Partene behandler hverandre som likeverdige, har respekt for hverandre og samarbeider godt. Dialogen preges av tillit og åpenhet og begge parter engasjerer seg i NAV-kontoret. Partene ser NAV-kontoret som et felles anliggende og et gode for innbyggerne i kommunen. Partene involverer hverandre og er bevisst på å informere hverandre om alt som berører den andre parten. Det er stor vilje til å finne løsninger. Partene har felles mål og er samkjørte i sitt oppdrag til NAV-kontoret. NAV-leder har delegert myndighet og ser tjenester og oppgaver på tvers av stat og kommune. Den menneskelige faktor Mange av respondentene peker på at partnerskapets suksess i stor grad avhenger av personene som utøver det. Ofte koker det ned til god kjemi mellom de ulike aktørene. Der holdningen og viljen er god, er det enklere å finne gode løsninger i fellesskap. 1 Minimumsløsning betyr at NAV-kontoret kun har kommunale tjenester etter Lov om sosiale tjenester (opplysning, råd og veiledning, økonomisk rådgivning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan, kvalifiseringsprogrammet). 1

2 Suksesskriterier: På spørsmål om hva som er de viktigste suksesskriteriene for partnerskapet svarer respondentene: Felles mål og resultatoppfølging Kunnskap om hverandre Sterkt brukerperspektiv Lokal handlefrihet Likeverdighet mellom partene Engasjement i NAV-kontoret, særlig fra kommunal side Forutsigbare rammebetingelser Gode samhandlingsarenaer og jevnlige møter Gode avtaler Godt samarbeid mellom fylkesdirektør og rådmann, mellom rådmann og NAV-leder, og ved todelt ledelse, mellom lederne på kontoret Gjensidig respekt og forståelse for hverandres oppdrag og utfordringer God vilje, tillit og åpenhet Gjensidig informasjon Virksomhetsforståelse Fra fritekstfelt: Kunnskap om hverandres virksomhet og forståelse for den andre partens oppdrag blir av alle respondentgruppene fremhevet som helt grunnleggende for partnerskapets suksess. Kunnskap og forståelse gir god grobunn for gjensidig respekt og interesse for hverandres mål, oppdrag og utfordringer. Stat og kommune må ha en felles forståelse av NAV-reformens intensjoner, og partene må være omforente om oppdraget og utarbeide felles mål for NAV-kontoret. Begge parter må ha en overordnet, god forståelse av hvordan tjenestetilbudet henger sammen og hvordan arbeid på statlige områder påvirker arbeidet - og utviklingen - på kommunale områder, og omvendt. Når partene ser helheten og trekker i samme retning øker det NAV-kontorets mulighet til å yte gode tjenester til innbyggerne. Flere respondenter understreker viktigheten av at stat og kommune har en felles forståelse av hva likeverdighet i partnerskapet betyr. Partene må akseptere og ha respekt for hverandres egenart. Partene må ha kunnskap om befolkningsbakgrunn og levevilkår i den enkelte kommune. Det er viktig at partnerskapet er lydhøre for utfordringene og ser bemanningssituasjonen på kontoret i forhold til målkravene. Begge parter må sikre at ansatte har kompetanse som svarer til arbeidsoppgavene, Enkelte respondenter mener direktoratet må øke sin kunnskap om den kommunale oppgaveporteføljen og vise større forståelse for at NAV-kontoret har to eiere. Tjenesteinnhold på NAV-kontoret/kontorløsning I alt 83,3 prosent av kommunene/kontorene i undersøkelsen har tjenester utover minimumsløsning. Vi har ikke spurt hvilke kommunale tjenester utover minimumsløsning som er lagt inn. Kommunestørrelsen synes i denne undersøkelsen ikke å være avgjørende for valg av løsning: 80 prosent av små kommuner (under 3000 innbyggere) har valgt å legge inn tjenester utover minimumsløsning. Det samme har 78 prosent av de mellomstore ( ) og 90 prosent av de store (over innbyggere). På spørsmål om hvor godt de synes valgte løsning fungerer, ligger snittet for begge løsninger på den positive halvdelen av skalaen: 4,5. Rådmenn med tjenester utover minimumsløsning er særlig fornøyd; hele ni av ti av disse rådmennene synes løsningen fungerer. 2

3 På spørsmål om hvor viktig omfanget av kommunale tjenester utover minimumsløsningen er for partnerskapet, svarer halvparten av fylkesdirektørene (på en skala med tre valg) at dette er noe viktig, mens 33 prosent svarer svært viktig. NAV-lederne mener det samme. Rådmennene synes ikke tjenesteomfanget er like viktig for partnerskapet; nær 60 prosent svarer noe viktig og 25 prosent ikke viktig. Begge løsninger samarbeider godt med andre kommunale tjenester der det er behov for det, med et snitt på 4,6 for kontor med minimumsløsning og 4,8 for kontor med tjenester utover minimumsløsning. Små kommuner og mellomstore kommuner samarbeider mest, begge med et snitt på 4,9. Ledelsesmodell Åtte av ti kontor i undersøkelsen har én leder for NAV-kontoret (felles leder). Nær 90 prosent av respondentene svarer at de opplever denne modellen som hensiktsmessig, og hele 46,8 prosent opplever den som svært hensiktsmessig. I snitt ligger svaret på 5,11. Erfaringene med todelt ledelse er mer spredt; 33,3 prosent ligger på den negative halvdelen av skalaen, mens 66,6 prosent ligger på den positive. I snitt ligger svarene på om todelt ledelse oppleves som hensiktsmessig på 4,2. Flere respondenter nevner ledelsesmodellen som et suksesskriterium for partnerskapet. Ni av ti fylkesdirektører og NAV-ledere mener valg av ledelsesmodell er viktig for partnerskapet. Bare seks av ti rådmenn og fylkesmenn mener det samme. Om det er én leder eller todelt ledelse som fungerer best, avhenger av øyet som ser. I fritekstfeltet mener en del av respondentene at veien til suksess ligger i å ha én leder ved NAVkontoret og ønsker begrensede valgmuligheter på dette området, men det er også respondenter som mener todelt ledelse har et suksesskriterium for dem. Plan og virksomhetsstyring - to styringslinjer, avtaleverk og rapporteringsregimer Styring NAV-ledere i undersøkelsen klarer i relativt stor grad å samordne og integrere statlige og kommunale styringssignaler. Rundt 80 prosent av respondentene svarer på den positive halvdelen av skalaen, og snittet ligger på 4,3. NAV-ledere på kontor med én leder finner det lettere å samordne styringssignaler (4,5 i snitt) enn ledere på kontor med todelt ledelse (3,8). NAV-ledere med minimumsløsning finner det lettest å samordne styringssignalene; her ligger snittet på 4,7. NAV-ledere i undersøkelsen synes det er langt mer utfordrende å håndtere to sett personaladministrative regelverk og systemer. På en skala 1-6, der 1 er svært utfordrende og 6 helt uproblematisk, svarer 67,6 prosent på den negative halvdelen av skalaen. Snittet ligger på 3,1. Både kontor med én leder og de med todelt ledelse finner dette utfordrende, men de med todelt ledelse i noe mindre grad. NAV-ledere på kontorer med todelt ledelse finner det også noe enklere å rapportere i to linjer (3,8 i snitt) enn kollegaene ved kontor med én leder (3,2 i snitt). Målekort med kommunale indikatorer nevnes av flere som et suksesskriterium for partnerskapet. På spørsmål om i hvilken grad NAV-kontoret bruker kommunale indikatorer i målekortet er svarene svært spedt. Her har kommunestørrelsen betydning; jo større kommune, jo mer bruk av kommunale indikatorer i målekortet. Kontor med felles leder bruker også kommunale indikatorer noe mer en de med todelt ledelse. Mange mener staten styrer for mye på detaljnivå. I alle gruppene fremheves lokal handlefrihet som en suksessfaktor i partnerskapet. Flere understreker viktigheten av at ikke alt styres fra statlig hold, men at fylkesdirektør og rådmann har mulighet til å finne gode løsninger som svarer til lokale behov og utfordringer. Det er også viktig at NAV-leder får tillit og nok spillerom innenfor de gitte rammene. 3

4 Felles mål og samordning av styringssignaler før de treffer NAV-leder er et annet hyppig nevnt suksesskriterium for partnerskapet. En del respondenter ønsker én styringslinje inn mot NAV-kontoret. Planer På spørsmål om i hvilken grad statlige og kommunale planer, for eksempel virksomhetsplaner og kompetanseplaner, er samordnet, svarer respondentene svært spredt. Snittet ligger på 3,5. Jo større kommunen er, jo mer samordnet synes planene å være. Minst fornøyd med samordningen er rådmennene og fylkesmennene som begge har et snitt på 3,1. Når det gjelder kompetansetilbud fra Fylkesmannen og NAV Fylke mener fylkesnivået at disse i stor grad er samordnet, med et snitt på henholdsvis 4,4 og 4,5. NAV-lederne, på sin side, opplever tilbudet langt mindre samordnet; sju av ti svarer på den negative halvdelen av skalaen, med et snitt på 2,9. Heller ikke rådmennene er fornøyd med samordningen av kompetansetilbud. De har et snitt på 3,3. Samarbeid/samhandlingsarenaer/kommunikasjon Åtte av ti spurte mener partnerskapsmøtene er en svært viktig samhandlingsarena i partnerskapet. Møtene, der fylkesdirektør og rådmann, og ofte NAV-leder, deltar oppleves også som relativt godt fungerende, av alle partene. Snittet her ligger på 4,3. Rådmennene i små og store kommuner (under 3000, og over innbyggere) er noe mer fornøyd med partnerskapsmøtene enn det rådmannen i mellomstore kommuner ( innbyggere) er. Erfaringene med den andre arenaen vi spør om, regional, likeverdig arena, der fylkesdirektøren, rådmannsutvalget, Fylkesmannen og KS deltar, er mer spredt. Ni av ti respondenter mener samhandling og samordning av signaler på fylkesnivå er noe viktig eller svært viktig. Likevel opplever bare seks av ti at den regionale, likeverdige arenaen som noe viktig. Der arenaen oppleves som ikke viktig fungerer den dårligst. Eller omvendt; der den fungerer dårligst, oppleves den som ikke viktig. Rådmennene (3,6 i snitt) er noe mindre fornøyd med regional, likeverdig arena enn det fylkesdirektører (4,0) og fylkesmenn (3,9) er. Likeverdighet På spørsmål om partnerskapet oppfattes som likeverdig er svarene spredt over hele skalaen, som går fra 1 (liten grad av likeverdighet) til 6 (stor grad av likeverdighet). Snittet ligger på 3,4. Fylkesmenn (2,2) og rådmenn (3,1) opplever minst grad av likeverdighet. Fylkesdirektører og NAV-ledere opplever større grad av likeverdighet, begge med et snitt på 3,7. Engasjement Alle grupper fremhever engasjement hos partene som et avgjørende suksesskriterium for partnerskapet. På spørsmål om viktigheten av rådmannens engasjement i NAV-kontoret, svarer alle fylkesdirektører at dette er svært viktig. Ni av ti fylkesmenn og åtte av ti NAV-ledere svarer det samme, mens bare seks av ti rådmenn mener deres engasjement er svært viktig for NAV-kontoret. Samarbeid om tjenesteområder Om lag 60 prosent av kontorene samarbeider med andre kontor om tjenesteområder i NAV (statlige oppgaver). De som har, er i overveiende grad fornøyd med samarbeidet, med et snitt på 4,3. Bare 24 prosent sier de har interkommunalt samarbeid om kommunale tjenester i NAV-kontoret. Men de som har samarbeid er fornøyd, også her ligger snittet på 4,3 Tilsyn På spørsmål om Fylkesmannens tilsyn med de kommunale tjenestene på NAV-kontoret har påvirket samarbeidet i partnerskapet svarer 20 prosent vet ikke. Bare to prosent av respondentene svarer at tilsynet har påvirket samarbeidet negativt. Resten svarer at det ikke har påvirket samarbeidet (45 prosent) eller at tilsynet har påvirket samarbeidet positivt (37 prosent). Informasjon og involvering Alle gruppene legger i fritekstfeltene stor vekt på viktigheten av god dialog og åpen kommunikasjon mellom partene. Men verken stat eller kommune er gode nok til å informere og involvere hverandre. 4

5 På spørsmål om i hvilken grad staten involverer kommunene i sine endringer og prioriteringer ligger snittet på 2,5. Ni av ti rådmenn svarer på den negative halvdelen av skalaen, med vekt på i liten grad og i svært liten grad og et snitt på 2,1. Når vi spør om i hvilken grad kommunen involverer staten i sine endringer og prioriteringer ligger snittet på 2,8. Både stat og kommune synes de er bedre til å involvere partneren enn det den (potensielt) involverte partneren selv synes. Alle gruppene mener det er viktig at stat og kommune involverer hverandre i det som har betydning for partneren. Når rammebetingelsene endres; ved nedtrekk i bemanningen, ved endringer i kontorets oppgaver som får betydning for økonomi og ressursfordeling. Når det innføres nye regelverk, ved endrede behov som følge av samfunnsutviklingen i kommunen og i forbindelse med langsiktige strategier, planer og nye satsingsområder. Samhandlingsreformen På spørsmål om i hvilken grad man tror Samhandlingsreformen vil få betydning for NAV-kontoret svarer 14 prosent vet ikke. Resten av svarene er spredt over hele skalaen fra 1 (i svært liten grad) til 6 (i svært stor grad), med et snitt på 3,6. De som mener Samhandlingsreformen vil få betydning, tror reformen vil føre til mer samarbeid med kommunene, særlig på rus- og psykiatriområdet. Målet med Samhandlingsreformen er å forebygge sykdom ved å sette inn ressurser tidligere. Dersom det lykkes, vil færre personer trenge omfattende oppfølging fra NAV. Reformen vil også kunne føre til mer regionalt samarbeid mellom kommunene. Avtaleverk (partnerskapsavtalen, driftsavtalen, kostnadsnøkkelen) På spørsmål om hvor viktig partnerskapsavtalen er for at partnerskapet skal fungere svarer seks av ti svært viktig. Resten av respondentene svarer noe viktig. Det samme svaret gjelder for driftsavtalen. Respondentene er i overveiende grad fornøyd med begge avtaler, med et gjennomsnitt på 4,1. Kommuner med tjenester utover minimumsløsningen er mer fornøyd, med begge avtaler, enn de med minimumsløsning. Når rådmennene svarer, er det en tendens til at jo større kommune, jo mer fornøyd med partnerskapsavtalen. Når det gjelder driftsavtalen, ligger 94 prosent av rådmennene i de store kommunene på den positive halvdelen av fornøydhetsskalaen. Partnerskapsavtalen: Respondenter som er mindre fornøyd med partnerskapsavtalen etterlyser tydeligere mål og forventninger, tydeligere ansvarsfordeling og bedre samordning mellom stat og kommune. De ønsker også at avtalen i større grad skal forankres i NAV-kontoret. De som er fornøyd med partnerskapsavtalen peker på at avtalen legger vekt på likeverdighet, felles forståelse av oppdraget, felles mål og tydelige ansvarsforhold. I tillegg gir avtalen rom for lokal tilpasning. Driftsavtalen: Sju av ti mener fordelingsnøkkelen for økonomi er svært viktig for partnerskapet. Fordelingen kommer til syne i driftsavtalen. De som er minst fornøyd med driftsavtalen etterlyser mer forutsigbarhet når det gjelder kostnadsfordelingen mellom stat og kommune. De ønsker hyppigere vurdering og eventuell justering av kostnadsnøkkelen, for å sikre at den i større grad samsvarer med den reelle situasjonen på kontoret. Forutsigbarhet, tydelighet, og det at avtalen oppleves som rettferdig, nevnes som suksesskriterier blant dem som er fornøyd med driftsavtalen. 5

6 Kostnadsnøkkelen for årsverk: Erfaringene med kostnadsnøkkelen er delte, og snittet ligger på 3,7 (på en skala fra 1 til 6). Rådmenn i små og store kommuner opplever kostnadsnøkkelen som mer treffsikker enn det rådmenn i mellomstore kommuner gjør. Forslagene til å gjøre fordelingsnøkkelen mer treffsikker handler i stor grad om å øke forutsigbarheten og ryddigheten. Når en av partene trekker årsverk ut av kontoret, overtar den andre mer av husleien og oppgavene. Dette har, i følge flere av respondentene, særlig rammet kommunene. En del peker på at å fordele kostnadene etter prosent, i stedet for etter årsverk, vil være mer rettferdig. Det blir også pekt på at fordelingsnøkkelen bør ta mer hensyn til det reelle befolkningstallet i kommunen. Hva kan direktoratet bidra med? Meningen om hva direktoratet bør komme med anbefalinger eller føringer for er svært delte i alle respondentgruppene. Mange mener direktoratet best kan bidra ved å fastsette rammene for partnerskapet og deretter overlate resten til lokale parter. Direktoratet må ha tillit til at det lokale partnerskapet evner å finne de beste løsningene for innbyggerne. Men det er behov for at direktoratet bidrar til gode samhandlingsarenaer og til mer samarbeid regionalt. Direktoratet bør sette en standard for hvordan regionale arenaer skal fungere. Alle gruppene ønsker at direktoratet bidrar til å understøtte partnerskapet, til å styrke kommunesiden i partnerskapet. Og at samarbeidet med KS blir videreutviklet. Det er et sterkt ønske fra flere at direktoratet bidrar til å forenkle faglige og administrative systemer. Direktoratet har også en oppgave i å formidle gode grep og eksempler på partnerskap som fungerer. En del respondenter ønsker én styringslinje, én leder og én standard for tjenesteinnhold på NAVkontoret og ber om tydelige anbefalinger fra direktoratet på enhetlig ledelse og på minimumsløsning. Andre mener dette både skal og bør avgjøres lokalt, og ber direktoratet holde fingrene unna. Fylkesdirektørene er opptatt av at direktoratet i større grad involverer kommunesiden i strategi- og planprosesser. De etterspør bedre informasjonsrutiner og ber direktoratet bidra med informasjonsmateriell, for eksempel korte presentasjoner, i forbindelse med endringer på statlig side. Direktoratet kan bidra til partnerskapet ved å: redusere antall statlige styringsdirektiver og overlate mer til de lokale partene øke sin kunnskap om partnerskapet og kommunal oppgaveløsning i NAV-kontorene og vise større forståelse for at NAV-kontoret har to eiere. legge til rette for mer samhandling mellom alle aktørene i partnerskapet og arrangere nasjonale eller regionale konferanser der partene kan møtes og dele erfaringer. sørge for bedre samordning av styringssignaler til NAV-kontorene. sørge for bedre samordning mellom avdelinger i direktoratet. gi samme signaler til Fylkesmannen og NAV Fylke gi Fylkesmannen et tydeligere mandat 6

Rapport om partnerskapet i NAV

Rapport om partnerskapet i NAV Rapport om partnerskapet i NAV Partnerskapet handler i stor grad om hva enkeltmennesker vil og klarer. Kraften i enkeltmenneskers vilje og innsats for at NAV skal bli en suksess er viktigere enn hvordan

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark 1. Samarbeidsparter Samarbeidsavtalen er inngått mellom Kongsvinger kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Hedmark. Avtalen gjelder drift av

Detaljer

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Lier kommune ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Samarbeidsavtale mellom Lier kommune og NAV-Buskerud om etablering og drift av felles lokalkontor 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lier kommune og NAV Buskerud.

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Godkjent dato: 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 INNLEDNING... 3 2 SAMARBEIDSPARTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 STYRING OG LEDELSE AV FELLES LOKALE KONTOR...

Detaljer

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG OG LEVANGER KOMMUNE Bæst i lag Innhold 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål...

Detaljer

Stat og kommune. Stortingsmelding om styring og samhandling Trond Helleland Stortingsrepresentant, Høyre

Stat og kommune. Stortingsmelding om styring og samhandling Trond Helleland Stortingsrepresentant, Høyre Stat og kommune Stortingsmelding om styring og samhandling Trond Helleland Stortingsrepresentant, Høyre Kort om meldingen Meldingen er regjeringens svar på de utfordringene kommunene møter i det daglige

Detaljer

Partnerskapet i Drammen: likeverdighet, aktiv resultatoppfølging og integrerte tjenester

Partnerskapet i Drammen: likeverdighet, aktiv resultatoppfølging og integrerte tjenester Partnerskapet i Drammen: likeverdighet, aktiv resultatoppfølging og integrerte tjenester v/ HSO-direktør Eva Milde, Fylkesdirektør Elisabeth Holen og NAV-leder Steinar Hansen Oslo, 13. april 2015 1 2 3

Detaljer

Samarbeid kommune stat i NAV

Samarbeid kommune stat i NAV NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 3. 4. februar 2010 Samarbeid kommune stat i NAV v/arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie Disposisjon 1. Hvorfor NAV-reformen 2. Hva er NAV og hvordan er vi organisert 3.

Detaljer

NAV. NAV er inne i store endringsprosesser. Dette får konsekvenser for partnerskapet.

NAV. NAV er inne i store endringsprosesser. Dette får konsekvenser for partnerskapet. NAV NAV er inne i store endringsprosesser. Dette får konsekvenser for partnerskapet. Nedsatt ekspertgruppe med leder Sigrun Vågeng kom med forslag til et bedre NAV. Essensen : NAV kontorene må ha tettere

Detaljer

Avslutning på konferansen "Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring", 24. september 2014

Avslutning på konferansen Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring, 24. september 2014 Avslutning på konferansen "Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring", 24. september 2014 v/statssekretær Paal Bjørnestad Takk for invitasjonen. Jeg er spesielt glad for å bli invitert til

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer

Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene?

Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene? Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene? Finansråd Svein Gjedrem 24. september 2014 Etatsstyring Begrepet etatsstyring brukes om aktiviteter av faglig og administrativ karakter for

Detaljer

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV.

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV. NAV NAV er inne i store endringsprosesser. Nedsatt ekspertgruppe med leder Sigrun Vågeng kom med forslag til et bedre NAV. Essensen : NAV kontorene må ha tettere kontakt med arbeidsgivere og få større

Detaljer

Oppdraget. Leveranse 1 Oversikt over utvalgte statlige digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunene (pilottest).

Oppdraget. Leveranse 1 Oversikt over utvalgte statlige digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunene (pilottest). Bakgrunn: Riksrevisjonen: staten koordinerer ikke digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunal sektor godt nok nødvendig med et mer forpliktende samarbeid mellom stat og kommune på IKT-området samordning

Detaljer

Da jeg endelig fikk den rette saksbehandleren

Da jeg endelig fikk den rette saksbehandleren Da jeg endelig fikk den rette saksbehandleren Fylkesmannen i Aust-Agder områdeovervåkning 2012 Fylkesmannen i Aust-Agder har i 2012 undersøkt hvordan NAV Grimstad og NAV Gjerstad arbeider med oppfølging

Detaljer

4. Tilsetting av leder og medarbeidere i det felles lokale kontoret

4. Tilsetting av leder og medarbeidere i det felles lokale kontoret NAV SØGNE - LOKAL SAMARBEIDSAVTALE 1. Parter Avtalen er inngått mellom Søgne kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Vest-Agder. Avtalen gjelder etablering og drift av felles lokalkontor. 2. Formål Samarbeidsavtalen

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

NAV: Samhandling i praksis. Olav Ulleren, 10. januar 2008

NAV: Samhandling i praksis. Olav Ulleren, 10. januar 2008 NAV: Samhandling i praksis Olav Ulleren, 10. januar 2008 NAV er bra Samhandlingen mellom kommuner og stat er en stor utfordring på to områder: Helsetjenester og arbeids- og velferdsområdet De svakeste

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Sammendrag av NIVI-rapport 2013:4 Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør

Sammendrag av NIVI-rapport 2013:4 Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør Sammendrag av NIVI-rapport 2013:4 Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør Kommunenes og statens vurderinger Utarbeidet på oppdrag av KS Desember 2013 1 Problemstillinger I 2010 trådte forvaltningsreformen

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Status for samhandlingsreformen sett fra det nasjonale nettverkets perspektiv. Arbeidsseminar SU 5. februar 2015, Geir Magnussen

Status for samhandlingsreformen sett fra det nasjonale nettverkets perspektiv. Arbeidsseminar SU 5. februar 2015, Geir Magnussen Status for samhandlingsreformen sett fra det nasjonale nettverkets perspektiv Arbeidsseminar SU 5. februar 2015, Geir Magnussen Noen overordnede konklusjoner - 1 Det er skapt et engasjement for endring

Detaljer

Ny Kommunelov Steinkjer 15. mai 2017 Fagsjef Dag-Henrik Sandbakken. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Ny Kommunelov Steinkjer 15. mai 2017 Fagsjef Dag-Henrik Sandbakken. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Ny Kommunelov Steinkjer 15. mai 2017 Fagsjef Dag-Henrik Sandbakken «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Blir det: Mer selvstyre? Bedre lokaldemokrati? En enklere og mer tilgjengelig lov? En kritisk

Detaljer

Samhandlingsreformen i et kommunalt perspektiv

Samhandlingsreformen i et kommunalt perspektiv Samhandlingsreformen i et kommunalt perspektiv En mulighetsreform med store utfordringer Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Arbeidsgiverutvikling Losby 21. august 2009 Hva blir kommunenes største utfordringer

Detaljer

Vedlegg 1. Intensjonsavtale om etablering av NAV Drammen

Vedlegg 1. Intensjonsavtale om etablering av NAV Drammen Vedlegg 1 Drammen kommune Buskerud Intensjonsavtale om etablering av NAV Drammen Intensjonsavtale om etablering av NAV kontor i Drammen kommune Utkast 1 Intensjonsavtalens bakgrunn og mål Stortinget ga

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen Resultater i prosent og antall svar Under presenteres resultatene for

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Bakgrunn Nordland fylkeskommune starter høsten 0 prosessen med å revidere samarbeidsavtalene med kommunene om folkehelsearbeidet. I den anledning gjennomførte Folkehelseavdelingen

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

2006/560 I // Samarbeidsavtale. mellom. Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag

2006/560 I // Samarbeidsavtale. mellom. Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag 2006/560 I // Samarbeidsavtale mellom Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag Evaluert 2016 Innhold..\. ". Samarbeidsparter Formål Styring og ledelse av NAV-kontoret Medbestemmelse Mâl- og resultatkrav Informasjonsstrategi

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Oslo kommune Byrådslederens

Oslo kommune Byrådslederens Oslo kommune Byrådslederens kontor Byrådssak 1055/17 TILLITSBASERT STYRING OG LEDELSE I OSLO KOMMUNE Sammendrag: Byrådslederen ønsker at tillit skal være et bærende prinsipp i styring og ledelse i kommunen.

Detaljer

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Notat Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen 2010 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For å nå målsettingene om rask bosetting

Detaljer

Hvilke utfordringer representerer flat. organisasjonsstruktur.. ..for lederskap og. arbeidsgiverpolitikk?

Hvilke utfordringer representerer flat. organisasjonsstruktur.. ..for lederskap og. arbeidsgiverpolitikk? Hvilke utfordringer representerer flat organisasjonsstruktur....for lederskap og arbeidsgiverpolitikk? Hvor lønn ikke er noe tema vi betaler det markedet krever Lederskap i kommuner utøves i det skapende

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift om

Detaljer

Kommunereformen; - NAV sin rolle?

Kommunereformen; - NAV sin rolle? Kommunereformen; - NAV sin rolle? Hva er og hva gjør NAV? Et likeverdig partnerskap mellom kommune og stat, - styringssignaler fra rådmannen og fylkesdirektør NAV NAV Porsgrunn har 65 ansatte (50 : 50

Detaljer

Erfaringer fra NAV Tjøme

Erfaringer fra NAV Tjøme Leder for NAV Tjøme, Kristian Aas Erfaringer fra NAV Tjøme AFI-Forum 10.01.2008 NAV Tjøme Åpnet 3/10-06. Pilotkontor. Totalt 9 ansatte. 8,7 årsverk. 4,5 ansatte fra Arbeids- og velferdsetaten. 4,5 ansatte

Detaljer

Regjeringens politikk for statlig tilsyn med kommunesektoren

Regjeringens politikk for statlig tilsyn med kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Regjeringens politikk for statlig tilsyn med kommunesektoren Informasjonsmøte om Kommuneproposisjonen 2018 Agder, 12. mai 2017 Statlig tilsyn med kommunene Meld.

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Nord-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/ Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/ Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X00 Arkivsaksnr: 2008/3862-2 Saksbehandler: Lars Erik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/08 12.06.2008 Kommunestyret Etablering av

Detaljer

TOM ØSTHAGEN, LEDER NAV KONGSVINGER. Hvordan oppleves det i den praktiske hverdagen?

TOM ØSTHAGEN, LEDER NAV KONGSVINGER. Hvordan oppleves det i den praktiske hverdagen? TOM ØSTHAGEN, LEDER NAV KONGSVINGER Hvordan oppleves det i den praktiske hverdagen? KORT OM NAV KONGSVINGER Vi nærmer oss 18000 innbyggere i Kongsvinger NAV-kontoret etablert i november 2009 Kommunale

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Dato; 15. august 2011 Sted; Helsedirektoratet, 16. etg Tilstede; Se vedlagt liste over deltagere Fravær; Se vedlagt liste Referent; Tor

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten.

Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten. Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten. 1. INNLEDNING: Arbeids- og velferdsetaten skal legge til rette for kontakt med representanter for etatens brukergrupper. Brukermedvirkning

Detaljer

Innledning på møte om kommunereformen

Innledning på møte om kommunereformen Innledning på møte om kommunereformen 06.09.16 Velkommen til dette møtet som arrangeres som et ledd i at vi arbeider med tilrådning overfor departementet i forbindelse med kommunereformen. Sigbjørn annonserte

Detaljer

09/ Lederavtale mellom. rådmannen og Hemne kommune. På lag mot felles mål

09/ Lederavtale mellom. rådmannen og Hemne kommune. På lag mot felles mål 09/1180-46 032 Lederavtale 2011 mellom rådmannen og Hemne kommune På lag mot felles mål Innledning Formålet med lederavtalen er en gjensidig klargjøring av mål og de forventinger som Hemne kommune representert

Detaljer

Erfaringer fra NAV Tjøme

Erfaringer fra NAV Tjøme Leder for NAV Tjøme, Kristian Aas Erfaringer fra NAV Tjøme Frokostseminar om NAV-reformen 12.11.2007 NAV Tjøme Åpnet 3/10-06. Totalt 9 ansatte. 8,7 årsverk. 4,5 ansatte fra Arbeids- og velferdsetaten.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, ADM Arkiv: 410 &58 Arkivsaksnr.: 10/26-223

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, ADM Arkiv: 410 &58 Arkivsaksnr.: 10/26-223 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Hagen, ADM Arkiv: 410 &58 Arkivsaksnr.: 10/26-223 VEDRØRENDE ANSETTELSESKONTROLL FØRSTESEKRETÆRSTILLING, 75 % STILLING, KNYTTET TIL NAV KRAGERØ Rådmannens forslag til

Detaljer

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Om regionreformen Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Presentasjon på rådmannsmøte i Grenlandssamarbeidet, 9.8.2016 Bent Aslak Brandtzæg 1 Bakgrunn Stortinget fattet 18. juni 2014 følgende

Detaljer

Hva vil vi med brukerutvalg i NAV

Hva vil vi med brukerutvalg i NAV 25.April 2016 Hva vil vi med brukerutvalg i NAV. Brukermedvirkning på systemnivå i NAV i Østfold Ved fung. Fylkesdirektør Arild Hjortland Sentrale lovverk Brukermedvirkning er rettslig forankret i den

Detaljer

Sjumilssteget - Nordisk tilsynskonferanse. Seniorrådgiver Eivind Bratsberg

Sjumilssteget - Nordisk tilsynskonferanse. Seniorrådgiver Eivind Bratsberg Sjumilssteget - Nordisk tilsynskonferanse Seniorrådgiver Eivind Bratsberg På leting etter en ny felles legalitet Finnes det en overordnet legalitet som sikrer innsats for hele barnet, både for spesielle

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.09.2016 2014/2345-32955/2016 / 020 Saksbehandler: Dag Ole Teigen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets kultur-, nærings- 18.10.2016 og helsekomité Fylkestinget 25.10.2016

Detaljer

Hvordan går NAV-reformen?

Hvordan går NAV-reformen? Hvordan går NAV-reformen? Et forskerblikk med utgangspunkt i lokale NAV-kontor Tone Alm Andreassen, AFI-forum 20.februar 2009 Forskningens rolle Før NAV-reformen: Fokus på samordningsproblemer og problematiske

Detaljer

NAV i en ny tid. Stortingsmelding Avdelingsdirektør Oddrun Johansen, NAV Troms

NAV i en ny tid. Stortingsmelding Avdelingsdirektør Oddrun Johansen, NAV Troms NAV i en ny tid Stortingsmelding 33 11.1.2017 Avdelingsdirektør Oddrun Johansen, NAV Troms Innhold Stortingsmelding 33 november 2016 Tiltak i St.meldingen som har betydning for NAVkontorene i 2017 Ny kontorstruktur

Detaljer

Kommunens administrative styringsmodell

Kommunens administrative styringsmodell Kommunens administrative styringsmodell Direktør Olve Molvik SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Sammen for en levende by Er til stede vil gå foran skaper framtiden

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 17/02850-2 Arkivkode ---/---/&13 Saksbehandler Svein Gustav Skisland Saksgang Møtedato Kommunestyret 20.04.2017 HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV SAMMENDRAG:

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar www.pwc.no Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar KS FoU-prosjekt nr. 154023 26. november 2015 2. Sammendrag Sammendrag (norsk) Denne rapporten er utført på oppdrag av KS, og gir en beskrivelse av hvordan

Detaljer

NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor. 10. februar 2017 // Bjørn Lien

NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor. 10. februar 2017 // Bjørn Lien NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor 10. februar 2017 // Bjørn Lien 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Flere brukere

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Kommunereformen. - KS sin rolle i videre prosess. Tom Mikalsen, Regiondirektør KS Nord-Norge, Leirfjord, 5. november 2014

Kommunereformen. - KS sin rolle i videre prosess. Tom Mikalsen, Regiondirektør KS Nord-Norge, Leirfjord, 5. november 2014 Kommunereformen - KS sin rolle i videre prosess Tom Mikalsen, Regiondirektør KS Nord-Norge, Leirfjord, 5. november 2014 «Kommunegrensene kan endres med gode lokale prosesser. Oppgavene avgjør» Argumenter

Detaljer

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet "Forslag til ny folkehelselov":

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet Forslag til ny folkehelselov: Sunndal kommune Arkiv: 113 Arkivsaksnr: 2009/988-13 Saksbehandler: Kari Thesen Korsnes Saksframlegg Utval Oppvekst- og omsorgsutvalget Utval ssak Møtedato Forslag til ny folkehelselov - høringsuttale Rådmannens

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Tenketank for kommunereform i Oppland Initiativ fra Fylkesmannen i samarbeid med KS Tenketanken ledes

Detaljer

Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle. Nils-Petter Wiik, seniorrådgiver KS Akershus og Østfold

Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle. Nils-Petter Wiik, seniorrådgiver KS Akershus og Østfold Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle Nils-Petter Wiik, seniorrådgiver KS Akershus og Østfold Jeg tenker at jeg Innledningsvis må si noe om hvordan KS ser på sin rolle i dette samarbeidet. Jeg skal

Detaljer

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Om undersøkelsen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene oppdrag om å gjennomføre brukerundersøkelser. Mellom 28. november

Detaljer

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold NAV kontor hva gjør vi NAV-kontor i Østfold NAV Østfold Det finnes et Nav kontor i hver kommune Foreløpig NAV Hobøl og Spydeberg som er slått sammen til et kontor. De største kontorene er Fredrikstad,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

På sporet av en lokal frivillighetspolitikk? Ina Kathrine Ruud, KS Skedsmokorset,

På sporet av en lokal frivillighetspolitikk? Ina Kathrine Ruud, KS Skedsmokorset, På sporet av en lokal frivillighetspolitikk? Ina Kathrine Ruud, KS Skedsmokorset, 10.06.05 Kommunen - Demokratisk nivå nærmes innbyggerne - Tjenester - Samfunnsutvikling Frivillig sektor Demokratisk aktør:

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I ARBEIDS- OG TJENESTELINJEN I NAV

HØRING - FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I ARBEIDS- OG TJENESTELINJEN I NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St.Olavs plass 0130 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 17/3024-4 073 &13 28.04.2017 Randi Røvik / tlf. 91592607 HØRING - FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL

Detaljer

Hver barnehage må ha en styrer

Hver barnehage må ha en styrer Hver barnehage må ha en styrer Alle barnehager trenger en styrer som er til stede, og følger opp det pedagogiske arbeidet, foreldrekontakten, personalansvaret og det administrative. Styreren er helt sentral

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Ett NAV til beste for brukerne. Haavard Ingvaldsen - Partnerskapskonferansen 24. april 2017

Ett NAV til beste for brukerne. Haavard Ingvaldsen - Partnerskapskonferansen 24. april 2017 Ett NAV til beste for brukerne Haavard Ingvaldsen - Partnerskapskonferansen 24. april 2017 Felles utfordringer framover Flere eldre og økt innvandrerbefolkning gir flere NAV-brukere For mange uten fullført

Detaljer

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag Presentasjon på Vårkonferansen 2016, 19. mai. 2016 Bent Aslak Brandtzæg 1 Om utviklingen av interkommunale barnevern Stor økning pga. stadig

Detaljer

Utviklingstrekk i kommunal forvaltning. NKRF 10. juni 2013 Sigrid Stokstad, prosjektleder

Utviklingstrekk i kommunal forvaltning. NKRF 10. juni 2013 Sigrid Stokstad, prosjektleder Utviklingstrekk i kommunal forvaltning NKRF 10. juni 2013 Sigrid Stokstad, prosjektleder Utviklingstrekk i kommunal forvaltning Kommunestørrelse Organisering Statlig styring vs. egenkontroll Pågående arbeid,

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet?

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Ungdom i svevet hva fant de? 19.11.2015 Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Arbeids- og velferdsdirektoratet seniorrådgiver Åse

Detaljer

Strategisk plan 2012-2016

Strategisk plan 2012-2016 Strategisk plan 2012-2016 Forord Å la humla suse, er også en strategi. Fylkesmannen har mange oppgaver, på svært mange områder. Vi har mange oppdrag. Alt skal gjøres, intet forsømmes. Etter hvert er mengden

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Introduksjon til leksjon 1.2 Partnerskapet

Introduksjon til leksjon 1.2 Partnerskapet 30.10.08 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM PARTNERSKAPET... 3 2 FYLKESDIREKTØRENS LEDELSE OG STYRING AV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN... 3 3 KOMMUNAL ORGANISERING... 4 3.1.1 OPPGAVE... 7 4 AVTALER

Detaljer

Kommunal beredskapsplikt Gir nye krav en bedre beredskapsevne?

Kommunal beredskapsplikt Gir nye krav en bedre beredskapsevne? Kommunal beredskapsplikt Gir nye krav en bedre beredskapsevne? Et forskningsprosjekt utført av SINTEF, NTNU Samfunnsforskning og NTNU, på oppdrag fra KS 2015 Lov og forskrift Utfordringene har ikke å gjøre

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom

Samarbeidsavtale. mellom P Samarbeidsavtale mellom Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag 1. Samarbeidsparter Avtalen er inngått mellom Ørland kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Sør-Trøndelag ved fylkesdirektøren. Avtalen gjelder

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer