Møteinnkalling Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Kommunestyret"

Transkript

1 Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: Kl Statens vegvesen kommer kl for å orientere om E-18. Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: KST-70/14 RÅDHUSKVARTALET RÅDHUSKVARTALET (KIRKEVEIEN 3, SKI RÅDHUS OG RÅDHUSTEATERET). KST-71/14 NY FORSKRIFT OM SKJENKETIDER I SKI KOMMUNE KST-72/14 SØKNAD OM LEIE AV VARDÅSEN BARNEHAGE FOR SPILLOPPEN BARNEHAGE OG SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL NY AVDELING I SPILLOPPEN BARNEHAGE KST-73/14 HØRING OM FORSLAG TIL ENDRING I LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN 20 KST-74/14 PLASSITUASJONEN I DET KOMBINERTE SKOLE- OG BARNEHAGEBYGGET PÅ SKOTBU KST-75/14 REVIDERT TILTAKSPLAN FOR VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ STATUS PR OPPFØLGING

2 KST-76/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I KST-77/14 ANMODNING OM BOSETTING AV ENSLIG BARN OG UNGE I KST-78/14 UTTREDEN AV FOLLO DISTRIKTSREVISJON KST-79/14 KOMMUNEBAROMETER 2014 KST-80/14 FORVALTNINGSREVISJON - PROSJEKTSTYRING I SKI KOMMUNE Ski, Anne Kristine Linnestad ordfører

3 Møteprotokoll Kommunestyret KST-49/14 ETABLERING AV SOLBAKKEN BORETTSLAG Sakliste KST-50/14 DETALJREGULERING DEL AV KRÅKSTAD NORD -KRÅKSTAD BARNEHAGE OG SAMFUNNSHUS KST-51/14 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR OPPFØRING AV BOLIG - SLORAVEIEN 27 - GNR 107 BNR 32 KST-52/14 FELLES LANDBRUKSKONTOR I FOLLO, NY SAMARBEIDSAVTALE FOR FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS KST-53/14 ÅRSBERETNING 2013 KST-54/14 ÅRSREGNSKAP 2013 KST-55/14 VEDTAKSOPPFØLGNING KST-56/14 JUSTERING AV BRUKERBETALINGSSATSER KST-57/14 ASSISTENT PÅ MEDISINSK GRUNNLAG I SFO KST-58/14 1. TERTIALMELDING 2014 Side 1

4 2 KST-59/14 STRATEGI OG TILTAK FOR ETABLERING AV LADEINFRASTRUKTUR I SKI KST-60/14 DISPONERING AV ÅRSRESULTAT 2013 KST-61/14 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN KST-62/14 KOMMUNERERFORMEN KST-63/14 ORGANISERING AV FRIVILLIGSENTRALEN I SKI KST-64/14 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGE, SKOLE OG SFO KST-65/14 RÅDMANNENS OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN - NAV SKI KST-66/14 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR OMSORG OG HELSE ETTER BODIL ALVESTAD (AP) KST-67/14 FORSLAG TIL NYTT VARAMEDLEM TIL STYRET FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER ETTER REIDUN LAPPEN KST-68/14 NYTT STYREMEDLEM TIL EMPO AS KST-69/14 SUPPLERING AV MEDDOMMERE TIL FOLLO TINGRETT OG BORGARTING LAGMANNSRETT

5 3 Protokoll Forfall: Vara: Gudmund Nyrud (H) Kirsten Helene Torp Helge Bunæs kl Tonje Bringsvor Amara Butt (H) Michael Rummelhoff J. Kristian Bjerke (H) kl Berit Rødsand Knut Tønnes Steenersen (FRP) fra kl Jørn Yngve Sørum Ola Øygard (PP) inhabil sak 63/14 Jacob Karkkoski Tuva Moflag (AP) Anne Grethe Slåtten Gunvor Eldegard (AP) Jack Valø Anja Bjørlo Rismyhr (AP) Inger Lise Andresen Rune Sletner (AP) Liv Solheim Furseth Asad Riaz (AP) Kristian Taagerud Svein Kamfjord (V) Lars Magnus Günther 40 av 41 representanter til stede fra starten av møtet. Knut Tønnes Steenersen tiltrådte etter innbyggerspørsmålet og det var da 41 av 41 representanter til stede i møtet. Protokollen fra møte ble godkjent. Referatsak: Brev fra Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement av vedr. innsigelser til reguleringsplan for Follo banen og reguleringsplan for Ski stasjon. Interpellasjoner/Spørsmål: Interpellasjon fra Amund Kjernli (AP) vedr. fylkesvegnettet i Ski sentrum. Spørsmål fra Arne Bodil vedr. sentralkjøkken i Ski kommune. KST-49/14 ETABLERING AV SOLBAKKEN BORETTSLAG Forslag til vedtak: 1. Rapport om samlokaliserte boliger på Kråkstad tas til etterretning. 2. Forslag til vedtekter vedtas. 3. Det settes av kr til et forprosjekt som arbeider videre med prosjektering av bygningene og utarbeider en kostnadsoversikt over gjennomføringen av prosjektet. 4. Midlene innarbeides i rammesaken for Formannskapets behandling : André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende endring til vedtektenes pkt. 2.4 (kjøpekontrakten 12, 2. setning): «Ski kommune gis forkjøpsrett ved salg, og samtlige kjøpere må godkjennes av kommunen før salg av andel kan gjennomføres.» Innstilling: 1. Kvakkestads endringsforslag innstilles enstemmig. 2. Forslag til vedtak med Kvakkestads endringsforslag innstilles enstemmig.

6 4 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Rapport om samlokaliserte boliger på Kråkstad tas til etterretning. 2. Forslag til vedtekter vedtas med følgende endring i pkt. 2.4: Ski kommune gis forkjøpsrett ved salg, og samtlige kjøpere må godkjennes av kommunen før salg av andel kan gjennomføres. 3. Det settes av kr til et forprosjekt som arbeider videre med prosjektering av bygningene og utarbeider en kostnadsoversikt over gjennomføringen av prosjektet. 4. Midlene innarbeides i rammesaken for Kommunestyrets behandling: André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling pkt. 2: (vedtektenes pkt. 2.4 og kjøpekontraktens 12, 2 setning): «Ski kommune gis forkjøpsrett til takst.» Hanne Opdan (AP) fremmet forslag om en redaksjonell endring i saken: Ordene «fysisk og psykisk utviklingshemming» erstattes med ordet utviklingshemming i alle dokumenter. Vedtak: 1. Opdans forslag til redaksjonell endring ble enstemmig vedtatt. 2. Kvakkestads endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 3. Formannskapet innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: 1. Rapport om samlokaliserte boliger på Kråkstad tas til etterretning. 2. Forslag til vedtekter vedtas med følgende endring i pkt. 2.4: Ski kommune gis forkjøpsrett til takst. 3. Det settes av kr til et forprosjekt som arbeider videre med prosjektering av bygningene og utarbeider en kostnadsoversikt over gjennomføringen av prosjektet. 4. Midlene innarbeides i rammesaken for Redaksjonell endring: Ordene «fysisk og psykisk utviklingshemming» erstattes med ordet utviklingshemming i alle dokumenter. Endringen i vedtektene innarbeides i kjøpekontraktens 12, 2. setning. KST-50/14 DETALJREGULERING DEL AV KRÅKSTAD NORD -KRÅKSTAD BARNEHAGE OG SAMFUNNSHUS Forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtas reguleringsplan for del av Kråkstad nord med tilhørende bestemmelser, sist revidert Vedtak av reguleringsplanen vil medføre endring av reguleringsplan for Kråkstad tettsted, nord, vedtatt Plan og byggesaksutvalgets behandling : Innstilling: Enstemmig innstilling

7 Utvalgets innstilling til kommunestyret: Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtas reguleringsplan for del av Kråkstad nord med tilhørende bestemmelser, sist revidert Vedtak av reguleringsplanen vil medføre endring av reguleringsplan for Kråkstad tettsted, nord, vedtatt Kommunestyrets behandling: Tor Anders Østby (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: «Trasé for skiløype ivaretas i ytterkant av området mellom ny og gammel barnehage.» Vedtak: 1. Østbys tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 2. Plan og byggesaksutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtas reguleringsplan for del av Kråkstad nord med tilhørende bestemmelser, sist revidert Vedtak av reguleringsplanen vil medføre endring av reguleringsplan for Kråkstad tettsted, nord, vedtatt Trasé for skiløype ivaretas i ytterkant av området mellom ny og gammel barnehage. 5 KST-51/14 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR OPPFØRING AV BOLIG - SLORAVEIEN 27 - GNR 107 BNR 32 Forslag til vedtak: Med henvisning til plan og bygningslovens 19-2 avslås søknaden for dispensasjon fra Kommuneplan av og fra «Reguleringsplan for et område mellom Langhus og Ski Stasjonsby til landbruksformål i Ski Kommune», stadfestet i Avslaget begrunnes med at det rådende regelverket som er nedfelt i kommuneplanens arealdel for området, taler i mot en detaljeregulering før områderegulering er vedtatt. Plan og byggesaksutvalgets behandling : H, FRP og KRF fremmet følgende forslag: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gir plan- og byggesaksutvalget dispensasjon fra kommuneplanens 2 om krav til reguleringsplan og fra 3 i reguleringsbestemmelsene, forbud mot bygging av bolig, slik at det kan oppføres bolig på eiendommen. Vedtaket begrunnes med at eiendommen allerede er fradelt på en måte som tilrettelegger for bebyggelse. Følgende vilkår stilles med dispensasjonen; 1. Eiendommen kan bebygges med maksimalt en boenhet. 2. For å ivareta mulighet for fremtidig utvidelse av Sloraveien må byggegrense mot vei være minimum 12 meter fra regulert senter vei (Sloraveien). Byggegrensen gjelder også for eventuell garasje, uthus, bod o.l. 3. Før eiendommen kan bebygges må det innhentes tillatelse til oppføring av tiltak i henhold til plan- og bygningsloven. Vedtaket kan påklages. En eventuell klage må være fremsatt skriftlig innen 3 uker.

8 Venstre fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2: For å ivareta mulighet for fremtidig utvidelse av Sloraveien må byggegrense mot vei være minimum 18 meter fra regulert senter vei (Sloraveien). Byggegrensen gjelder også for eventuell garasje, uthus, bod o.l. Votering: H, FRP og KRF sitt forslag fikk 6 stemmer (3H, 2FRP, KRF) Venstre sitt forslag fikk 1 stemme (V) og falt Forslag til vedtak fikk 4 stemmer (3 A, SV) og falt 6 Utvalgets innstilling til kommunestyret: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gir plan- og byggesaksutvalget dispensasjon fra kommuneplanens 2 om krav til reguleringsplan og fra 3 i reguleringsbestemmelsene, forbud mot bygging av bolig, slik at det kan oppføres bolig på eiendommen. Vedtaket begrunnes med at eiendommen allerede er fradelt på en måte som tilrettelegger for bebyggelse. Følgende vilkår stilles med dispensasjonen; 1. Eiendommen kan bebygges med maksimalt en boenhet. 2. For å ivareta mulighet for fremtidig utvidelse av Sloraveien må byggegrense mot vei være minimum 12 meter fra regulert senter vei (Sloraveien). Byggegrensen gjelder også for eventuell garasje, uthus, bod o.l. 3. Før eiendommen kan bebygges må det innhentes tillatelse til oppføring av tiltak i henhold til plan- og bygningsloven. Vedtaket kan påklages. En eventuell klage må være fremsatt skriftlig innen 3 uker. Mindretallsinnstilling 1: Forslag til vedtak: Med henvisning til plan og bygningslovens 19-2 avslås søknaden for dispensasjon fra Kommuneplan av og fra «Reguleringsplan for et område mellom Langhus og Ski Stasjonsby til landbruksformål i Ski Kommune», stadfestet i Avslaget begrunnes med at det rådende regelverket som er nedfelt i kommuneplanens arealdel for området, taler i mot en detaljregulering før områderegulering er vedtatt. Mindretallsinnstilling 2: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gir plan- og byggesaksutvalget dispensasjon fra kommuneplanens 2 om krav til reguleringsplan og fra 3 i reguleringsbestemmelsene, forbud mot bygging av bolig, slik at det kan oppføres bolig på eiendommen. Vedtaket begrunnes med at eiendommen allerede er fradelt på en måte som tilrettelegger for bebyggelse. Følgende vilkår stilles med dispensasjonen; 1. Eiendommen kan bebygges med maksimalt en boenhet. 2. For å ivareta mulighet for fremtidig utvidelse av Sloraveien må byggegrense mot vei være minimum 18 meter fra regulert senter vei (Sloraveien). Byggegrensen gjelder også for eventuell garasje, uthus, bod o.l. 3. Før eiendommen kan bebygges må det innhentes tillatelse til oppføring av tiltak i henhold til plan- og bygningsloven. Vedtaket kan påklages. En eventuell klage må være fremsatt skriftlig innen 3 uker.

9 7 Kommunestyrets behandling: Vedtak: 1. Plan og byggesaksutvalgets flertallsinnstilling ble vedtatt med 22 stemmer. 2. Plan og byggesaksutvalgets mindretallsinnstilling nr. 1 fikk 16 stemmer og falt. 3. Plan og byggesaksutvalgets mindretallsinnstilling nr. 2 fikk 3 stemmer og falt. Kommunestyrets vedtak er: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gir plan- og byggesaksutvalget dispensasjon fra kommuneplanens 2 om krav til reguleringsplan og fra 3 i reguleringsbestemmelsene, forbud mot bygging av bolig, slik at det kan oppføres bolig på eiendommen. Vedtaket begrunnes med at eiendommen allerede er fradelt på en måte som tilrettelegger for bebyggelse. Følgende vilkår stilles med dispensasjonen; 1. Eiendommen kan bebygges med maksimalt en boenhet. 2. For å ivareta mulighet for fremtidig utvidelse av Sloraveien må byggegrense mot vei være minimum 12 meter fra regulert senter vei (Sloraveien). Byggegrensen gjelder også for eventuell garasje, uthus, bod o.l. 3. Før eiendommen kan bebygges må det innhentes tillatelse til oppføring av tiltak i henhold til plan- og bygningsloven. Vedtaket kan påklages. En eventuell klage må være fremsatt skriftlig innen 3 uker. KST-52/14 FELLES LANDBRUKSKONTOR I FOLLO, NY SAMARBEIDSAVTALE FOR FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS Forslag til vedtak: Felles landbrukskontor for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås videreføres i henhold til vedlagte avtale om samarbeid etter kommunelovens 28 1b, administrativt vertskommunesamarbeid. Avtalen avløser gjeldende avtale. Ny kostnadsfordeling trer i kraft fra Formannskapets behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: Felles landbrukskontor for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås videreføres i henhold til vedlagte avtale om samarbeid etter kommunelovens 28 1b, administrativt vertskommunesamarbeid. Avtalen avløser gjeldende avtale. Ny kostnadsfordeling trer i kraft fra Kommunestyrets behandling: Vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: Felles landbrukskontor for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås videreføres i henhold til vedlagte avtale om samarbeid etter kommunelovens 28 1b, administrativt vertskommunesamarbeid. Avtalen avløser gjeldende avtale. Ny kostnadsfordeling trer i kraft fra

10 8 KST-53/14 ÅRSBERETNING 2013 Forslag til vedtak: Årsberetning 2013 for Ski kommune tas til orientering. Formannskapets behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: Årsberetning 2013 for Ski kommune tas til orientering. Kommunestyrets behandling: Hans Martin Larssen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: «Gjelden strukturers i fremtidige årsberetninger slik: - Kortsiktig gjeld - Formidlede lån startlån - Langsiktig gjeld - Gjeld til selvkost-prosjekter.» Vedtak: 1. Larssens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 2. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: 1. Årsberetning 2013 for Ski kommune tas til orientering. 2. Gjelden strukturers i fremtidige årsberetninger slik: Kortsiktig gjeld Formidlede lån startlån Langsiktig gjeld Gjeld til selvkost-prosjekter. KST-54/14 ÅRSREGNSKAP 2013 Forslag til vedtak: Regnskap 2013 for Ski kommune vedtas. Formannskapets behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: Regnskap 2013 for Ski kommune vedtas. Kommunestyrets behandling: Vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

11 9 Kommunestyrets vedtak er: Regnskap 2013 for Ski kommune vedtas. KST-55/14 VEDTAKSOPPFØLGNING Forslag til vedtak: Kommunestyret tar sak om vedtaksoppfølging til orientering. Formannskapets behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret tar sak om vedtaksoppfølging til orientering. Kommunestyrets behandling: Vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: Kommunestyret tar sak om vedtaksoppfølging til orientering. KST-56/14 JUSTERING AV BRUKERBETALINGSSATSER Forslag til vedtak: Brukerbetaling for skolefritidsordning (SFO) endres fra Fra samme tidspunkt innføres søskenmoderasjon. De nye satsene blir som vist under saksopplysninger. Formannskapets behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles med 10 (3H, 2FRP, 1PP, 3AP, 1V) mot 1 stemme (1SV). Formannskapets innstilling til kommunestyret: Brukerbetaling for skolefritidsordning (SFO) endres fra Fra samme tidspunkt innføres søskenmoderasjon. De nye satsene blir som vist under saksopplysninger. Kommunestyrets behandling: Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: «1. Brukerbetaling for skolefritidsordning (SFO) endres ikke fra Kommunestyret ber rådmannen for fremtidige budsjetter å indeksregulere satsene i SFO. 3. Rådmannen bes utrede mulighetene for å innføre «kryss-søskenmoderasjon», dvs. for foreldre som har barn både i barnehage og SFO.»

12 Vedtak: 1. Kjernlis endringsforslag til forslag til vedtak pkt. 1 fikk 16 stemmer og falt 2. Kjernlis forslag til pkt. 2 fikk 18 stemmer og falt. 3. Kjernlis forslag pkt. 3 fikk 17 stemmer og falt. 4. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 mot 17 stemmer. 10 Kommunestyrets vedtak er: Brukerbetaling for skolefritidsordning (SFO) endres fra Fra samme tidspunkt innføres søskenmoderasjon. De nye satsene blir som vist under saksopplysninger. KST-57/14 ASSISTENT PÅ MEDISINSK GRUNNLAG I SFO Forslag til vedtak: 1. Rådmannens anbefalte retningslinje tas til orientering. 2. Iverksetting av ordningen sees i sammenheng med økonomiplanen for Formannskapets behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Rådmannens anbefalte retningslinje iverksettes fra skoleåret Iverksetting av ordningen sees i sammenheng med økonomiplanen for Kommunestyrets behandling: Vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: 1. Rådmannens anbefalte retningslinje tas til orientering. 2. Iverksetting av ordningen sees i sammenheng med økonomiplanen for KST-58/14 1. TERTIALMELDING 2014 Forslag til vedtak 1. Fremlagt 1. tertialmelding 2014 tas til orientering. 2. Investeringsbudsjett 2014 justeres som omtalt i sakens vurdering. Låneopptak justeres og skyves tilsvarende. Formannskapets behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Fremlagt 1. tertialmelding 2014 tas til orientering. 2. Investeringsbudsjett 2014 justeres som omtalt i sakens vurdering. Låneopptak justeres og skyves tilsvarende.

13 11 Kommunestyrets behandling: Vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: 1. Fremlagt 1. tertialmelding 2014 tas til orientering. 2. Investeringsbudsjett 2014 justeres som omtalt i sakens vurdering. Låneopptak justeres og skyves tilsvarende. KST-59/14 STRATEGI OG TILTAK FOR ETABLERING AV LADEINFRASTRUKTUR I SKI Forslag til vedtak: 1. Strategi med konkrete tiltak for etablering av ladeinfrastruktur innarbeides i ny klima- og energiplan, i planarbeidet for sentrumsutviklingen og i revideringen av kommuneplanen. 2. Det inngås en avtale med Akershus fylkeskommune for gjennomføring av tiltakene i strategien. 3. Økonomiske ressurser til utbygging av ladeinfrastruktur vurderes i tilknytning til rullering av økonomiplan. Formannskapets behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Strategi med konkrete tiltak for etablering av ladeinfrastruktur innarbeides i ny klima- og energiplan, i planarbeidet for sentrumsutviklingen og i revideringen av kommuneplanen. 2. Det inngås en avtale med Akershus fylkeskommune for gjennomføring av tiltakene i strategien. 3. Økonomiske ressurser til utbygging av ladeinfrastruktur vurderes i tilknytning til rullering av økonomiplan. Kommunestyrets behandling: Vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: 1. Strategi med konkrete tiltak for etablering av ladeinfrastruktur innarbeides i ny klima- og energiplan, i planarbeidet for sentrumsutviklingen og i revideringen av kommuneplanen. 2. Det inngås en avtale med Akershus fylkeskommune for gjennomføring av tiltakene i strategien. 3. Økonomiske ressurser til utbygging av ladeinfrastruktur vurderes i tilknytning til rullering av økonomiplan.

14 12 KST-60/14 DISPONERING AV ÅRSRESULTAT 2013 Forslag til vedtak: 1. Av regnskapsmessig overskudd 2013 settes kr av til bundet fond for Follo Byggestilsyn. 2. Av regnskapsmessig overskudd 2013 settes kr av til Økonomiplanfond. Formannskapets behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Av regnskapsmessig overskudd 2013 settes kr av til bundet fond for Follo Byggestilsyn. 2. Av regnskapsmessig overskudd 2013 settes kr av til Økonomiplanfond. Kommunestyrets behandling: André Kvakkestad (FRP) fremmet på vegne av FRP, H og PP følgende tilleggsforslag: «1. Det avsettes kr til skolene for innkjøp av elevrettet materiell til gym, sløyd, heimkunnskap mv. 2. Det avsettes kr til fond, trivsels- og sosialiseringstiltak, for hjemmeboende eldre som har behov for dette.» Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: «Nytt pkt. 2: Av regnskapsmessig overskudd 2013 settes til økonomiplanfond. Nytt pkt. 3: Kr 1,5 mill. settes av til å beholde dagens SFO satser. Nytt pkt. 4: 1 mill. settes av til å trekke barnetrygden ut av beregningsgrunnlaget for sosialhjelpsstønad.» Vedtak: 1. Kjernlis forslag til nytt pkt. 2 fikk 13 stemmer og falt. 2. Kjernlis forslag til nytt pkt. 3 fikk 13 stemmer og falt. 3. Kjernlis forslag til nytt pkt. 4 fikk 16 stemmer og falt. 4. Fellesforslaget fra FRP, H, KRF og PP pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 5. Fellesforslaget fra FRP, H, KRF og PP pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 6. Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: 1. Av regnskapsmessig overskudd 2013 settes kr av til bundet fond for Follo Byggestilsyn. 2. Av regnskapsmessig overskudd 2013 settes kr av til Økonomiplanfond. 3. Det avsettes kr til skolene for innkjøp av elevrettet materiell til gym, sløyd, heimkunnskap mv. 4. Det avsettes kr til fond, trivsels- og sosialiseringstiltak, for hjemmeboende eldre som har behov for dette.

15 KST-61/14 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til investeringsbudsjett vedtas og legges til grunn for Budsjett og handlingsplan Budsjett og handlingsplan utarbeides på bakgrunn av de økonomiske rammer som fremkommer av hovedoversikten under sakens vurdering. 3. Til Budsjett og handlingsplan utarbeider rådmannen forslag til prinsipper for hvilke områder kommunen skal måle seg på, med utgangspunkt i kommunens hovedmål. Formannskapets behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Forslag til investeringsbudsjett vedtas og legges til grunn for Budsjett og handlingsplan Budsjett og handlingsplan utarbeides på bakgrunn av de økonomiske rammer som fremkommer av hovedoversikten under sakens vurdering. 3. Til Budsjett og handlingsplan utarbeider rådmannen forslag til prinsipper for hvilke områder kommunen skal måle seg på, med utgangspunkt i kommunens hovedmål. Kommunestyrets behandling: Vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: 1. Forslag til investeringsbudsjett vedtas og legges til grunn for Budsjett og handlingsplan Budsjett og handlingsplan utarbeides på bakgrunn av de økonomiske rammer som fremkommer av hovedoversikten under sakens vurdering. 3. Til Budsjett og handlingsplan utarbeider rådmannen forslag til prinsipper for hvilke områder kommunen skal måle seg på, med utgangspunkt i kommunens hovedmål. KST-62/14 KOMMUNERERFORMEN Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Formannskapets behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: Saken tas til orientering.

16 14 Kommunestyrets behandling: Vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: Saken tas til orientering. KST-63/14 ORGANISERING AV FRIVILLIGSENTRALEN I SKI Forslag til vedtak: Frivilligsentralen skal fortsatt være en heleid del av Ski kommune. Vedtektene endres for å tydeliggjøre organiseringen. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling : Ola Øygard (PP) har vært med å behandle denne saken som medlem av styret til Frivilligsentralen og stilte spørsmål om han var inhabil i denne saken. Utvalg for oppvekst og kultur vurderte han å være inhabil, etter Forvaltningsloven 6 2.ledd, og han trådte ut av møtet. Espen Reian trådte inn som vara. Rune Sletner (AP) fremmet følgende forslag: «Arbeiderpartiet foreslår at punkt 3.2 d) i forslaget til nye vedtekter strykes.» J. Kristian Bjerke (H) fremmet følgende forslag til endring av punkt 4 a), 2. setning i forslag til nye vedtekter: «Av styrets medlemmer skal det være tre ansatte fra Ski kommune, to representanter fra frivillig organisasjoner og én representant for frivillig hjelpere.» Votering: 1. APs forslag til strykning av pkt. 3.2 d) tiltres enstemmig. 2. Høyres endringsforslag av pkt. 4 a), 2. setning tiltres enstemmig. 3. Forslag til vedtak med de vedtatte endringene tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling til kommunestyret: Frivilligsentralen skal fortsatt være en heleid del av Ski kommune. Vedtektene endres for å tydeliggjøre organiseringen. Punkt 3.2 d) i forslag til vedtekter strykes. Punkt 4 a), 2. setning i forslag til nye vedtekter endres til: Av styrets medlemmer skal det være tre ansatte fra Ski kommune, to representanter fra frivillig organisasjoner og én representant for frivillig hjelpere. Kommunestyrets behandling: Ola Øygard (PP) ble erklært inhabil. Jacob Karikoski tiltrådte. Hans Martin Larssen (H) fremmet følgende forslag til endring av vedtektenes pkt. 3.2 c: «Økonomiavdelingen i Ski kommune fører regnskapet.» Vedtak: 1. Larssens forslag til endring av vedtektene ble enstemmig vedtatt. 2. Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling ble enstemmig vedtatt.

17 15 Kommunestyrets vedtak er: Frivilligsentralen skal fortsatt være en heleid del av Ski kommune. Vedtektene endres for å tydeliggjøre organiseringen. Punkt 3.2 d) i forslag til vedtekter strykes. Punkt 4 a), 2. setning i forslag til nye vedtekter endres til: Av styrets medlemmer skal det være tre ansatte fra Ski kommune, to representanter fra frivillig organisasjoner og én representant for frivillig hjelpere. Punkt 3.2 c) endres til: Økonomiavdelingen i Ski kommune fører regnskapet. KST-64/14 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGE, SKOLE OG SFO Forslag til vedtak: Handlingsplan for barnehage, skole og SFO vedtas som et overordnet dokument som vil legge føringer for utviklingsarbeidet fram til år Det årlige arbeidet med å realisere planen vil bli rapportert i Tilstandsrapporten, både for skole og barnehage. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling : Andre Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3: «Handlingsplan for barnehage, skole og SFO rulleres i løpet av første år inn i nye valgperioder.» Votering: Forslag til vedtak med Andre Kvakkestads forslag om nytt punkt 3 tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling til kommunestyret: 1. Handlingsplan for barnehage, skole og SFO vedtas som et overordnet dokument som vil legge føringer for utviklingsarbeidet fram til år Det årlige arbeidet med å realisere planen vil bli rapportert i Tilstandsrapporten, både for skole og barnehage. 3. Handlingsplan for barnehage, skole og SFO rulleres i løpet av første år inn i nye valgperioder. Kommunestyrets behandling: Vedtak: Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: 1. Handlingsplan for barnehage, skole og SFO vedtas som et overordnet dokument som vil legge føringer for utviklingsarbeidet fram til år Det årlige arbeidet med å realisere planen vil bli rapportert i Tilstandsrapporten, både for skole og barnehage. 3. Handlingsplan for barnehage, skole og SFO rulleres i løpet av første år inn i nye valgperioder.

18 KST-65/14 RÅDMANNENS OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN - NAV SKI 16 Forslag til vedtak: Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten «NAV Ski styring og samarbeid» til orientering. Utvalg for omsorg og helses behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Utvalg for omsorg og helses innstilling til kommunestyret: Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten «NAV Ski styring og samarbeid» til orientering. Kommunestyrets behandling: Vedtak: Utvalg for omsorg og helses innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten «NAV Ski styring og samarbeid» til orientering. KST-66/14 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR OMSORG OG HELSE ETTER BODIL ALVESTAD (AP) Forslag til vedtak: Som nytt medlem til utvalg for omsorg og helse velges.. Formannskapets behandling : Forslag fremmes i kommunestyret. Kommunestyrets behandling: Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag: «Som nytt medlem til utvalg for omsorg og helse velges Ayfer Ingebretsen Som nytt 1. varamedlem til utvalg for omsorg og helse velges Karen Gjetrang.» Vedtak: Kjernlis forslag ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: 1. Som nytt medlem til utvalg for omsorg og helse velges Ayfer Ingebretsen. 2. Som nytt 1. varamedlem til utvalg for omsorg og helse velges Karen Gjetrang.

19 KST-67/14 FORSLAG TIL NYTT VARAMEDLEM TIL STYRET FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER ETTER REIDUN LAPPEN Forslag til vedtak: Som nytt varamedlem til styret for Follo Kvalifiseringssenter foreslås. Formannskapets behandling : Forslag fremmes i kommunestyret. Kommunestyrets behandling: Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag: «Som nytt varamedlem til styret for Follo Kvalifiseringssenter foreslås Gunvor Eldegard.» Vedtak: Kjernlis forslag ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: Som nytt varamedlem til styret for Follo Kvalifiseringssenter foreslås Gunvor Eldegard. KST-68/14 NYTT STYREMEDLEM TIL EMPO AS Forslag til vedtak: Anne Gunn Steen Røse fritas fra sitt styreverv i Empo AS Som nytt medlem til styret foreslås.. Formannskapets behandling : Forslag fremmes i kommunestyret. Kommunestyrets behandling: Anne Kristine Linnestad (H) fremmet følgende forslag til vedtak: «Som nytt medlem til styret foreslås Mette Veiby. Som ny leder til styret foreslås Jens Grøstad Som ny nestleder til styret foreslås Anne Grethe Slåtten.» Vedtak: Forslag til vedtak med Linnestads forslag ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: 1. Anne Gunn Steen Røse fritas fra sitt styreverv i Empo AS 2. Som nytt medlem til styret foreslås Mette Veiby. 3. Som ny leder til styret foreslås Jens Grøstad. 4. Som ny nestleder til styret foreslås Anne Grethe Slåtten. Side 17

20 KST-69/14 SUPPLERING AV MEDDOMMERE TIL FOLLO TINGRETT OG BORGARTING LAGMANNSRETT Forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar suppleringsvalg av meddommere til Follo tingrett og Borgarting lagmannsrett i henhold til vedlagte liste. Kommunestyrets behandling: Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: Kommunestyret vedtar suppleringsvalg av meddommere til Follo tingrett og Borgarting lagmannsrett i henhold til vedlagte liste. Side 18

21 Spørsmål til kommunestyrets møte Arkivsaknr 14/ Arknr.: 033 Meldt av: Arne Bodin Mottatt dato: INNBYGGERSPØRSMÅL OM SENTRALKJØKKEN I SKI KOMMUNE Formannskapet utsatte å behandle saken om sentralkjøkken i Ski kommune i møtet den 29. januar i år. Saken er ennå ikke fremmet for formannskapet på nytt. Dette har ført til stor usikkerhet om hvilke tidspunkter Rådhusteatret kan brukes som kulturarena og til andre arrangementer. Denne usikkerheten skaper problemer for kulturlivet i Ski, inklusive for oss i Ski lokallag av Human-Etisk Forbund. Vi har brukt Rådhusteatret til humanistisk konfirmasjon for ca 90 ungdommer tidlig i mai i mer enn 20 år og vi har en fast avtale med dem om slik bruk. Vi har også brukt det til navnfestseremonier i mange år og vi ønsker fortsatt å bruke Rådhusteatret til slike seremonier. Vår utfordring er at vi har avtale med våre konfirmanter om å arrangere seremonien den 9. mai Vi må være sikre på at vi har et egnet lokale til dette. Lederen for Rådhusteatret kan imidlertid ikke bekrefte avtalen for denne dagen. Årsaken er at det ikke er avklart når formannskapet vil behandle saken om sentralkjøkken i Ski på nytt, og hva som vil bli vedtatt i saken. Jeg har fått høre at saken først vil kunne behandles til høsten Det er ikke opplyst om noen dato. Saksframlegget i den aktuelle formannskapssaken inneholder for øvrig ingen opplysninger om sannsynlig byggetid for det foreslåtte prosjektet. Ski lokallag av Human-Etisk Forbund har også opplevd tilsvarende usikkerhet tidligere. For et halvt år siden ønsket vi å bestille Rådhusteatret for å kunne arrangere navnefestseremoni der i oktober Da fikk vi beskjed om at Rådhusteatret ville være stengt i oktober 2014 på grunn av ombygging. Dette løste vi ved å legge navnfestseremonien høsten 2014 til Kolben i Oppegård. Ettersom det var formannskapet som valgte å utsette saken, velger jeg stille spørsmålet til ordfører. Spørsmålet mitt er slik: 1. Vil Ski kommune legge til rette for at Ski lokallag av Human-Etisk Forbund kan arrangere humanistisk konfirmasjon i Rådhusteateret 9. mai 2015? 2. Dersom dette ikke lar seg gjøre, hva kan Ski kommune bidra med for at humanistisk konfirmasjon kan gjennomføres 9. mai 2015 i dertil egnede lokaler?

22 2 ORDFØRERS SVAR: 1. Spørsmålet om oppgradering/renovering av Rådhusteatret skal opp til politisk behandling i første kommunestyremøte over sommeren. Det vil da ganske raskt bli avklart i hvilket tidsrom dette arbeidet skal skje. Hvorvidt den sammenfaller med humanistisk konfirmasjon i mai 2015 er uvisst før dette vedtaket er klart. 2. Human-Etisk Forbund har en lang tradisjon i å benytte Rådhusteatret til navnefester, humanistisk konfirmasjon og begravelser. Ski kommune vil også i fremtiden legge til rette for at slike seremonier kan holdes i Rådhusteatret. Hvis det blir en kollisjon mellom nødvendig oppgradering og konfirmasjon våren 2015 må Human-Etisk Forbund og Ski kommunes administrasjon sammen finne løsninger som tilfredsstiller alle parter.

23 Spørsmål/interpellasjon til kommunestyrets møte Arkivsaknr 14/ Arknr.: 033 Meldt av: Parti: Amund Kjernli Arbeiderpartiet Mottatt dato: INTERPELLASJON OM FYLKESVEGNETTET I SKI SENTRUM Statens vegvesen jobber nå med store planer for fylkesvegnettet i Ski sentrum. Vår holdning er at de fremlagte planene ikke tar tilstrekkelig høyde for trafikkavviklingen til og gjennom Ski sentrum. Med en foreslått kollektivgate i Jernbaneveien, er vi bekymret for konsekvensene for omkringliggende veier, og særlig for Sanderveien. Under følger et sammendrag av den politiske behandlingen det siste halvannet året: Høsten 2012 ble Veg- og gateplan politisk behandlet i Ski kommune. Rapporten ble ikke sendt ut på høring, da politikerne fikk beskjed av administrasjonen at det ikke var anledning til å sende en fagrapport på høring. I den politiske saken var innstillingen at rapporten skulle legges til grunn for det videre planarbeidet i Ski tettsted generelt og i Ski sentrum spesielt. Denne formuleringen mente politikerne var for sterk, all den tid rapporten ikke møtte alle våre forventninger. Manglende utredning av ringveisløsning er et sentralt ankepunkt fra både Arbeiderpartiet og flere andre partier. Kommunestyrevedtaket lyder som følger: "Fagrapporten "Fra tettsted til urbant knutepunkt - veg- og gateplan Ski" (september 2012) er et verdifullt arbeidsverktøy for Ski kommunes videre planarbeider i Ski tettsted, først og fremst områderegulering av Ski sentrum, og for kommunens innspill til prioriteringer i den løpende rulleringen av Samferdselsplan Akershus". I kommuneplanutvalgets behandling av planprogram for Ski Øst ble følgende vedtatt 19. juni 2013: Forslag til planprogram for kommunedelplan bydel Ski øst, datert 10. juni 2013, legges ut til offentlig ettersyn med høringsperiode fra 1. juli til 20. september Mulighet for etablering av ringveisløsning skal ses på i sammenheng med planarbeidet for Ski Øst. For å forsterke signalet om ringveisløsning ytterligere, kom vi senere med følgende vedtak også i planprogrammene for Ski vest og Ski sentrum: Transportløsninger må utredes for alternative utbyggingsstrategier, inkludert ringvei rundt Ski. Med bakgrunn i den ovennevnte politiske behandlingen, var det derfor overraskende at Statens vegvesen i informasjonsmøte med politikerne i april raskt avfeide muligheten for en ringvei.

24 2 Ved neste møtepunkt i juni uttaler administrasjonen, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen at en ringveisløsning kan være aktuelt i et femtiårs perspektiv. For deler av ringveisløsningen er nok en langsiktig tankegang riktig, da Ski Øst også er å betrakte som en langsiktig boligreserve. Utredningen bør likevel skje nå for å sikre en helhetlig planlegging av den nye bydelen. Å se på en sammenkobling av Langhusveien og Vestveien mener vi imidlertid at bør ses på i sammenheng med bygging av Follobanen og utvikling av Ski sentrum på kortere sikt. Med planer om tilrettelegging for ytterligere bilbasert handelsnæring i området sør for stasjonen blir denne løsningen enda viktigere for å unngå at all trafikken presses gjennom sentrum og Sanderveien. Ett annet aspekt som også kan få stor fremtidig betydning er ny E18 gjennom Ski og Ås. Vi vet at ny trasé vil få avkjøring i nærheten av Holstad. Dersom bomstasjon blir plassert for eksempel mellom Holstad og Vinterbro, vil konsekvensen med stor sannsynlighet bli at bilistene velger å ta av ved Holstad og kjøre gjennom Ski for så å koble seg på igjen ved Langhus for å unngå bommen. En ringvei vil forhindre at slik trafikk presses gjennom Ski sentrum. Stenging av Nordbytunellen og/eller Oslofjordtunellen fører i dag til økt biltrafikk gjennom Ski sentrum; en trafikk som en ringvei vil kunne ta i stedet. Ski Arbeiderparti støtter målsetningen om at kollektivtransport, gående og syklende skal ha hovedprioritet i sentrum. Da må vi unngå å presse et stort antall biler gjennom det samme kompakte sentrumsområdet. Spørsmål til ordfører Ski Arbeiderparti har engasjert våre fylkespolitikere til å sette saken på dagsorden i fylket. Vil ordfører ta kontakt med sine partikolleger i fylket for å løfte saken? ORDFØRERS SVAR: Denne interpellasjonen kunne jeg besvart med et enkelt JA, men jeg velger å utdype det noe. Utviklingen og utbedringen av fylkesveinettet gjennom og rundt Ski sentrum har vært, og er, en viktig sak for et samlet politisk miljø i Ski over lang tid. Fylkesveinettet er, slik interpellanten viser, en svært viktig faktor i den fremtidige utviklingen av Ski som regionalt knutepunkt og utviklingen av Ski som en bærekraftig stasjonsby. Disse veiene danner på en måte rammen rundt Ski by og vil prege hverdagen for våre innbyggere, for myke og harde trafikanter, og utviklingen av et bærekraftig næringsliv i årtier fremover. Nettopp derfor er det svært viktig at vi her spiller på lag med alle gode krefter både kommunale, fylkeskommunale og statlige slik at vi oppnår målene i kommuneplanen om å gjøre Ski til en «fremtidsby» innen områder som klima, miljø og byutforming. Oppfordringen om å sette fokus på fylkesveien gjennom Ski på kartet er allerede oversendt fylkesordføreren.

25 Saksbehandler: John Hoseth Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 50/ Kommunestyret 70/ RÅDHUSKVARTALET RÅDHUSKVARTALET (KIRKEVEIEN 3, SKI RÅDHUS OG RÅDHUSTEATERET). Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret slutter seg til framlagt forslag om å utvikle rådhuskvartalet gjennom: Oppussing og oppgradering av Kirkeveien 3 med bl.a. tilrettelegging av kjøkken, som tidligere vedtatt. Påbygg Rådhusteateret med tilrettelegging for artister og teknisk personale, som tidligere vedtatt. Tilrettelegging av garderober og toaletter for Rådhusteateret, som tidligere vedtatt. Tilrettelegging for heis og HC-toaletter for gamle Rådhuset og Rådhusteateret, som tidligere vedtatt. Etablering av avfallstasjoner, som tidligere vedtatt. Plassering av nødstrømsaggregat for Rådhuset, som tidligere vedtatt. Oppgradering av Rådhusteaterets sal og amfi, som tidligere vedtatt Oppgradering av arkivfunksjonen, som tidligere vedtatt, samt oppgradering av hoved arkivet og nytt serverrom for IKT. Påbygg Rådhusteateret med etablering av garderobefasiliteter, kantine og møterom. Ombygging av nedkjøring til bakgården og oppgradering av gårdsplass. 2. Tidligere vedtak om avsetting av kr i investeringsbudsjettet for 2014 og ytterligere kr i 2015 endres til henholdsvis 2015 og Tidligere avsatte midler til oppgradering av Kirkeveien 3 med kr 6,1 mill. kroner og til påbygging Rådhusteateret ny sidescene med kr 12,5 mill. kroner inngår i totalprosjektet og nødvendige tiltak kan iverksettes allerede i Ingress/hovedbudskap: I forbindelse med utredning av tiltak/kostnader knyttet til oppgradering av eksisterende kjøkken i Kirkeveien 3, ser rådmannen et behov for å sette prosjektet inn i en bredere sammenheng. Videre en konsekvensbetraktning av de betydelige investeringskostnader dette tiltaket vil kunne medføre. Samtidig arbeides det med andre tiltak innenfor den kommunale bygningsmassen i Rådhuskvartalet. Dette har medført behovet for å etablere et beslutningsgrunnlag som definerer prosjektomfang, samt avdekke mulige synergier og positive bidrag ved samordning og samlokalisering av flere prosjekt. Side 3

26 4 Saksopplysninger: Det foreligger ingen samlet utviklingsplan for kvartalet. Bebyggelsen fremstår som fysiske og selvstendige driftsenheter dog med en viss samordning av Rådhuset og Rådhusteateret bl.a. felles vannbårent varmeanlegg. Rådhuset og Rådhusteateret er samlet rundt et felles gårdsrom og har samordnede internforbindelser og nivåer. Det foreligger ingen samlede utviklingsplaner eller visjon for rådhuskvartalet annet enn forprosjektet til Kulturhus i Ski som ble fremlagt i juni I Kommunestyrets behandling 11. desember 2013 ble følgende vedtatt: 1. Kommunestyret slutter seg til framlagt forslag om å utvikle rådhuskvartalet gjennom: Oppussing og oppgradering av Kirkeveien 3 med bl.a. tilrettelegging av anretningskjøkken innenfor en ramme på 6,1 mill kr. Påbygg Rådhusteateret med tilrettelegging for artister og teknisk personale, som tidligere vedtatt Tilrettelegging av garderober og toaletter for Rådhusteateret Tilrettelegging for heis og HC-toaletter for gamle Rådhuset og Rådhusteateret Etablering av avfallsstasjoner Oppgradering av Rådhusteaterets sal og amfi Oppgradering av arkivfunksjonen 2. Det søkes innarbeidet kr i investeringsbudsjettet for 2014 og ytterligere kr i Rådmannen bes utrede nødvendig kjøkkenkapasitet for Ski kommune. Rådmannen har vurdert muligheten av å etablere samlet kjøkkenkapasitet som en del av dette prosjektet, men anbefaler at en ikke integrerer et stort kjøkken i rådhuskvartalet. Rådmannen vil komme tilbake i egen sak vedrørende 56- bygget på Solborg, som også vil omhandle nødvendig kjøkkenkapasitet i Ski kommune Reguleringstatus Bebyggelsen omfattes av reguleringsplan for kvartal 6 Ski sentrum og de foreslåtte tiltakene for Rådhuskvartalet vil kreves søknad om dispensasjon fra planen. Søknad må særskilt fremmes for politisk behandling og evnt. dispensasjon vil kreve gjennomføring i hht. planens rekkefølgekrav. Revidert program Siden programmet tidligere kalt KIRKEVEIEN 3 SENTRUMSKJØKKEN ble fremlagt for kommunestyret 11. desember 2013, er omfang og sambruksløsninger evaluert med sikte på å få utarbeidet et revidert program. Følgende elementer inngår: 1. Oppgradering og overflatebehandling av lokalene for dagsenter i Kirkeveien 3. Kjøkkenet oppgraderes og det er funnet ny løsning for ventilasjon. Toalettene og garderobe fornyes, samt oppståtte avvik på EL og brann utbedres. Eksisterende defekt heis, repareres. Her er det tidligere bevilget 6,1 mill. kroner. 2. Nytt kantinekjøkken for Rådhuset og Rådhusteateret opprettholdes i Kirkeveien 3. Transportkulvert mellom Kirkeveien 3 og Rådhusteateret utgår. 3. Påbygg Rådhusteateret (Blå Boks) er tidligere vedtatt og behandlet i egen sak. 4. Ny kantineløsning for rådhuset etableres i samlokalisering med Rådhusteateret. 5. Nytt møterom i påbygget for daglig bruk eventuelt utleievirksomhet. 6. Opprettelse av 6 nye arbeidsplasser i tidligere kantineområde sitt areal. 7. Etablering av ny avfalls/miljøstasjon som tilfredsstiller større miljøkrav og sikkerhet. 8. Permanent plassering av nødstrømsaggregat for Rådhuset (som igjen frigjør flere parkering for el-biler).

27 9. Oppgradering av Rådhusteaterets utøvergarderobe + ny publikumsgarderobe/toaletter. 10. Oppgradering av Rådhusteaterets sal og amfi. 11. Universell utforming av heis og toaletter for gamle rådhusdelen og Rådhusteateret. 12. Oppgradering av arkivfunksjonen, flytting av Byggesaksarkivet samt oppgradering av hovedarkivet. 13. Nytt oppgradert serverrom for IKT tilpasset utvidelsesmuligheter. 14. Ombygging av nedkjøring og oppgradering av gårdsplass. 5 Nytt tilbygg, U. etg. Ny publikums- og oppgraderte utøvergarderober. Nye atkomst- og transportlinjer via nedre plan. 1. etg. tilrettelegger for utvidet publikumsservice, tilgjengelighet (UU), sikkerhet (rømning) og fleksibilitet både for Rådhusteateret, Rådhuset og resten av områdets hovedplan. Det nye kantine/kafé-området tilrettelegger også for flytting av kantina i 5. etg. i Rådhuset, som derved frigjør areal for 6 nye arbeidsplasser. 2. etg. gir plass til møterom eller en mindre forsamlingssal. Tiltakene bidrar i betydelig grad til øket funksjonalitet samt løser dagens krav til tilgjengelighet, miljø- og personsikkerhet. Påbygg Rådhusteateret - Ny sidescene (Blå Boks), Påbygg Rådhusteateret - ny sidescene er behandlet og vedtatt i egen sak, men inngår i denne planen for å sikre at nye tiltak ikke kommer i konflikt med gjennomføringen av dette lokale tiltaket. Tidligere bevilget med kr 12,5 mill. kroner. Oppgradering av Rådhusteateret, Lokalisering og oppføring av tilbygg påvirker driften av rådhusteateret i hovedsak positivt, bl.a. ved bedring av tilgjengelighet og sikkerhet. Publikums- og utøverservice blir vesentlig bedret, noe som også i stor grad tilrettelegger for øket kapasitet og bedre fleksibilitet/drift. Oppgraderingen av teateret er behandlet og vedtatt Andre forhold, Gjennomføringen av deler av eller hele tiltaksplanen, vil medføre ny eller endring av den lokale infrastruktur: Omlegging av drenering Justering av nedkjøringsveg til og oppgradering av gårdsplass med sykkelparkering mm Etablering av avfallsstasjon med fire sorteringscontainere Permanent plassering av nødstrømsaggregat Oppgradert hovedarkiv, nytt serverrom IKT og flytting av Byggeaksarkivet Etablering av 6 nye arbeidsplasser i rådhusets 5. etg. AREALER Nytt areal Tilbygg U.etg.: publik.gard 110 m2 + trafikkarealer = 170 m2 1. etg.: kantine/kafé 170 m2 inkl. trafikk = 170 m2 2. etg.: sal/møterom 140m2 + trafikk = 170 m2 ny heis mot mellombygg alle plan inngår Samlet nytt bruttoareal BTA. «Påbygg Rådhusteateret» inngår ikke = 510 m2 BTA

28 Ombygget areal Ombygging av eksist. u. etg.: ny atkomst/transport i eksist. kjeller = 50 m2 Oppgradering eksist. utøver garderobe i eksist. kjeller = 170 m2 Nytt avd. kjøkken (kantine) i eksist. mellombygg 1. etg. = 20 m2 Annet areal i 1. og 2. etg.: - trafikk - toaletter/hwc/rengjøringsrom - oppgradering hovedarkiv/ byggesaksarkiv/ serverrom = 120 m2 Rådhusteaterets ombygging/oppgradering behandles som eget program, Kun oppgradering av eksist. utøvergard. inngår i dette programmet = 0 Samlet ombygget areal BRA = 360 m2 BRA 6 NB! Påbygg Rådhusteateret ( Den blå boksen ) og oppgradering av Rådhusteaterets sal inngår ikke i ovennevnte program/arealtall. Økonomiske konsekvenser: VURDERTE KOSTNADER Med utgangspunkt i revidert programprosjekt, vurderes investeringskostnadene inklusive mva for de programmerte tiltakene slik: Tilbygg nytt areal samlet 510 m2 kr kantine/kafe m/kantinekjøkken/servering ny publikumsgarderobe/toaletter/uu-tilgjengelighet møterom/sal ny HC-heis/trafikk mot mellombygg Ombygget areal samlet 360 m2 kr ny atkomst/transport i eksist. kjeller rådhusteateret oppgradering av eksist. utøvergarderober nytt kantinekjøkken (for kantine/kafeteria) oppgradering hoved- og byggesaksarkiv, samt nytt serverrom toaletter/hwc/rengjøringsrom i eksist. mellombygg Andre kostnadsbærere knyttet til dette program kr grunnarbeider/omlegging av drenering eksist. bygg/anlegg avsettes omlegging av nedkjøring og gårdsplass avsettes ny avfallsstasjon avsettes permanent plassering av nødstrømsaggregat avsettes brann og UU-oppgraderinger i alle linjer som berøres avsettes demontering kantine- etablering av kontorer i Rådhusets 5. etg avsettes Sum vurderte investeringskostnader kr Adm. og prosjekteringskostnader kr Reservepost kr Oppgradering av Rådhusteaterets sal og amfi (tidligere vedtatt) kr Samlet vurderte kostnader kr

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 03.09.2014 Sakliste KST-70/14 RÅDHUSKVARTALET RÅDHUSKVARTALET (KIRKEVEIEN 3, SKI RÅDHUS OG RÅDHUSTEATERET). KST-71/14 NY FORSKRIFT OM SKJENKETIDER I SKI KOMMUNE KST-72/14 SØKNAD

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 21.10.2013. Sakliste RFF-24/13 ORIENTERINGSSAK OM BYGGEPROSJEKTET FOLLO OMSORGSBOLIGER II

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 21.10.2013. Sakliste RFF-24/13 ORIENTERINGSSAK OM BYGGEPROSJEKTET FOLLO OMSORGSBOLIGER II Side Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 21.10.2013 RFF-23/13 KIRKEVEIEN 3 - SENTRUMSKJØKKEN Sakliste RFF-24/13 ORIENTERINGSSAK OM BYGGEPROSJEKTET FOLLO OMSORGSBOLIGER II RFF-25/13

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN Møteprotokoll Kommunestyret 19.06.2013 Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN KST-42/13 KOMMUNEBAROMETER 2013 KST-43/13 ÅRSRAPPORT FOR FOLLO

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG.

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG. Møteprotokoll Kommunestyret 29.04.2009 Sakliste KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER Møteprotokoll Formannskapet 29.01.2014 FSK-1/14 EVALUERING FRISKLIVSSENTRALEN Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER FSK-3/14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK Side Møteprotokoll Kommunestyret 08.04.2015 Sakliste KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK KST-36/15 REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER KST-37/15 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011 PBU-30/11 REGULERINGSPLAN FOR VARDÅSVEIEN 8 Sakliste PBU-31/11 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SNIPETJERNVEIEN 7-8, REGNBUEN NÆRINGSOMRÅDE PBU-32/11 FORSLAG

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012 Side Møteprotokoll Kommunestyret 27.02.2013 Sakliste KST-5/13 KONKURRANSEUTSETTING AV RENHOLDSTJENESTEN KST-6/13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR EILELIVEIEN BARNEHAGE KST-7/13 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2012

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 27.11.2013. Sakliste FSK-80/13 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER

Møteprotokoll. Formannskapet 27.11.2013. Sakliste FSK-80/13 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER Side Møteprotokoll Formannskapet 27.11.2013 FSK-73/13 VEDTAKSOPPFØLGNING 2-2013 FSK-74/13 KIRKEVEIEN 3 - SENTRUMSKJØKKEN Sakliste FSK-75/13 SAMARBEIDSAVTALE - SKIFORENINGEN 2014-2020 FSK-76/13 BEGEISTRINGSETATEN

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013 OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Sakliste OH-30/13 OPPFØLGING AV VERDIGHETSGARANTIEN OH-31/13 FYSIOTERAPIHJEMLER I SKI KOMMUNE OH-32/13

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011 Sakliste PBU-1/11 FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING - ENDRET ILLUSTRASJONSPLAN TILKNYTTET REGULERINGSPLAN FOR SKORHAUGÅSEN 8 M.FL. PBU-2/11 UTVIDELSE AV KJØKKEN

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 20.08.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 20.08.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 20.08.2014 Sakliste OK-15/14 SØKNAD OM LEIE AV VARDÅSEN BARNEHAGE FOR SPILLOPPEN BARNEHAGE OG SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL NY AVDELING I SPILLOPPEN

Detaljer

Møteprotokoll. Kommuneplanutvalget 28.01.2015. Sakliste KPU-4/15 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUMSOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN.

Møteprotokoll. Kommuneplanutvalget 28.01.2015. Sakliste KPU-4/15 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUMSOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN. Side Møteprotokoll Kommuneplanutvalget 28.01.2015 Sakliste KPU-1/15 OMRÅDEREGULERING FOR SKI SENTRUM - OFFENTIG ETTERSYN KPU-2/15 KOMMUNEDELPLAN BYDEL SKI ØST - OFFENTLIG ETTERSYN KPU-3/15 OMRÅDEREGULERING

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.01.2011. Sakliste KST-4/11 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10.

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.01.2011. Sakliste KST-4/11 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10. Møteprotokoll Kommunestyret 19.01.2011 KST-1/11 DELING AV HELGESTAD GÅRD KLAGE PÅ VEDTAK Sakliste KST-2/11 EVALUERING AV HELHETLIG STYRING KST-3/11 HELHETLIG STYRING - EVALUERING POLITISK DEL KST-4/11

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 14.10.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 14.10.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 14.10.2014 Sakliste PBU-40/14 SKOLEKAPASITET I SKI BY - PROSJEKT PBU-41/14 BARNEHAGEKAPASITET I SKI KOMMUNE - PROSJEKT PBU-42/14 DETALJREGULERING KJEPPESTADVEIEN

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back Møteprotokoll Kommunestyret 01.11.2006 Sakliste KST-92/06 2. TERTIALMELDING 2006 KST-93/06 FRAMTIDIG SEREMONILOKALE - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE KST-94/06 EVENTUELT KJØP AV SKI MAGASINLEIR KST-95/06 MINDRETALLSANKE

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF Møteprotokoll Formannskapet 05.05.2010 Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF FSK-26/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN FSK-27/10 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 23.08.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 23.08.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 23.08.2011 Sakliste PBU-22/11 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SOLBORGVEIEN 2, 4 OG 6 2. GANGS BEHANDLING PBU-23/11 OMREGULERING FRA INDUSTRI TIL KONTOR OG KURS/KONFERANSESENTER

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 12 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Rådhuset 24.11.2009 Møtetidspunkt: Kl. 18.00 19.40 Følgende

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015. Side OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015. Side OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015 Sakliste OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG OH-24/15 HØRING - FORSLAG TIL NY TT-ORDNING OH-25/15 TIL DAGTILBUD FRA VOKSENOPPLÆRING

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015 Sakliste OK-15/15 HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIATTEST I BARNEHAGER OK-16/15 BARNEHAGEKAPASITET I SKI KOMMUNE OK-17/15 SKOLEKAPASITET

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Side Offentlig møteprotokoll Kommunestyret 11.05.2016 Sakliste KST-63/16 KOMMUNEREFORMEN FELLES PLATTFORM FOR NY KOMMUNE I FOLLO KST-64/16 FOLKEAVSTEMNING 12. JUNI 2016 KST-65/16 LOKALISERING AV NY VIDEREGÅENDE

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR)

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) Side Møteprotokoll Formannskapet 25.09.2013 Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) FSK-53/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08.

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08. Møteprotokoll Kommunestyret 02.05.2007 Sakliste KST-20/07 ST.MELD. NR. 12 (2006/2007) REGIONALE FORTRINN - REGIONAL FRAMTID - UTTALELSE KST-21/07 PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND KST-22/07

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.01.2013. Sakliste KST-4/13 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM AV PLAN OG BYGGESAKSUTVALGET - TUVA MOFLAG, AP.

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.01.2013. Sakliste KST-4/13 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM AV PLAN OG BYGGESAKSUTVALGET - TUVA MOFLAG, AP. Møteprotokoll Kommunestyret 16.01.2013 Sakliste KST-1/13 LØNNSKOMPENSASJON VED DELTIDS GRUNNUTDANNING KST-2/13 REGULERINGSPLAN FOR SKI IDRETTSPARK KST-3/13 HØRING NOU 2012:15 POLITIKK FOR LIKESTILLING

Detaljer

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING.

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING. Møteprotokoll Tjenesteutvikling 04.03.2009 Sakliste TU-3/09 STRATEGIPLAN KOMMUNALOMRÅDE LEVEKÅR TU-4/09 EVALUERING AV ORDNINGEN MED PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND TU-5/09 VEVELSTADÅSEN SKOLE,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 23.10.2013. Sakliste

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 23.10.2013. Sakliste Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 23.10.2013 Sakliste OK-21/13 HØRING - KULTURSKOLETILBUD - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV OK-22/13 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLENE

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 29.10.2014 Sakliste FSK-65/14 SAMMENSLÅTT BRANN- OG REDNINGSVESEN I FOLLO OG MOSSEREGIONEN STYRINGSGRUPPENS UTREDNING OG ANBEFALING FSK-66/14 KOMMUNEREFORMEN - SAMARBEID

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 13.11.2013. Sakliste

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 13.11.2013. Sakliste Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 13.11.2013 Sakliste OK-24/13 BEGEISTRINGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD OK-25/13 STATUSRAPPORT ANG. ARBEIDET MED "FRA SPESIALUNDERVISNING TIL TILPASSET OPPLÆRING"

Detaljer

Politisk behandling i Ås kommune:

Politisk behandling i Ås kommune: Politisk behandling i Ås kommune: Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.11.2010: Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 1. Hovedutvalg for teknikk og miljø anbefaler at saken tilbakesendes

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/3423-8 Arknr.: GNR 107/32 Saksbehandler: Ellen Flatøy BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 22/14 27.05.2014 Kommunestyret 51/14 18.06.2014 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 23.10.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.10.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 16.09.2013. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 16.09.2013. Sakliste. Protokoll Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 16.09.2013 Sakliste RFF-21/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE SELGES TIL UTVIKLINGSHEMMEDE RFF-22/13 VIDEREFØRE DRIFT AV

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 18.04.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for tjenesteutvikling 08.12.2010. Sakliste TU-31/10 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10

Møteprotokoll. Utvalg for tjenesteutvikling 08.12.2010. Sakliste TU-31/10 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10 Møteprotokoll Utvalg for tjenesteutvikling 08.12.2010 TU-26/10 SKOLESKYSS I SKI KOMMUNE Sakliste TU-27/10 AVTALE OM SAMARBEID OM FOLLO BARNE- OG UNGDOMSSKOLE ORGANISERT ETTER VERTSKOMMUNEMODELLEN TU-28/10

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 27.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:30-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Møtet startet med befaring kl. 15.30. Oppmøte på eiendommen (Pionerveien

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM Side Møteprotokoll Formannskapet 24.09.2014 Sakliste FSK-57/14 KANDIDATER TIL ÅRSMØTE I OSLO OG OMEGN FRILUFTSRÅD FSK-58/14 RE-GODKJENNING AV SKI KOMMUNE SOM TRYGT LOKALSAMFUNN FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: Tirsdag 24.03.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00-21.30 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 03.04.2014 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 019/14-023/14 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Kommunestyresalen 22.01.2008 Møtetidspunkt: Kl. 19.00-20.50

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009 SAM-41/09 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2010-2013 SAM-42/09 VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG Sakliste SAM-43/09 NAVNESAK - FORSLAG TIL NYTT VEINAVN PÅ KRÅKSTAD

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014 Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2010 Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010. Sakliste SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010. Sakliste SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010 Sakliste SAM-51/10 NY RENOVASJONSLØSNING OG NY RENOVASJONSFORSKRIFT FOR FOLLO SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Rådhuset 13.04.2010 Møtetidspunkt: 19.00-20.15 Følgende representanter

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.06.2012. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.06.2012. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 20.06.2012 Sakliste KST-61/12 KONKURRANSEUTSETTING AV HELE ELLER DELER AV FINSTADTUNET KST-62/12 REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI MELLOM SKI OG KRÅKSTAD LANGS FV. 028.01,

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 10.03.2014. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 10.03.2014. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 10.03.2014 Sakliste RFF-9/14 RFF-10/14 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLENE I SKI 2013-14 Protokoll Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 21.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 21.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 044/13-051/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23.04.2012. Sakliste

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23.04.2012. Sakliste Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23.04.2012 Sakliste RFF-7/12 SØKNAD OM MIDLER TIL KREFTKOORDINATORSTILLINGER RFF-8/12 NORDRE FINSTAD, FELT C1 - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 01.02.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 01.02.2010. Sakliste Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 01.02.2010 Sakliste RFF-1/10 KRÅKSTAD SAMFUNNSHUS - REHABILITERINGSTILTAK 2010 RFF-2/10 HANDLINGSPLAN 2010 - RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Aud Jørgentvedt, Eva Bohem Svendstad, Håvard

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 FRA SAKSNR: 038/07 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 048/07 TIL KL: 20.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådhuset 09.12.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådhuset 09.12.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådhuset 09.12.2010 Fra HTM-sak: 87/10 Fra kl.: 18.00 Til HTM-sak: 93/10 Til kl.: 20.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3 Fra HTM-sak: 68/10 Fra kl.: 18.00 Til HTM-sak: 76/10 Til kl.: 21.50

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 05.06.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 20.30 Til stede Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Jeanette Bach Mikkelsen, Knut

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 17.09.2008. Sakliste

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 17.09.2008. Sakliste Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 17.09.2008 Sakliste SAM-30/08 EVALUERING AV RENHOLDSAVDELINGEN, SKI KOMMUNE SAM-31/08 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2008-18, REVIDERING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 FRA SAKSNR: 92/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 104/08 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 19.08.2015 kl. 15:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS.

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS. Møteprotokoll Kommunestyret 20.05.2010 KST-37/10 ÅRSMELDING GRØNT REGNSKAP 2009 Sakliste KST-38/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 06.09.2006 KST-75/06 MINDRE VEDTEKTSENDRING FOR FOLLO ØKONOMISKE RÅDGIVNINGSTJENESTE

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 06.09.2006 KST-75/06 MINDRE VEDTEKTSENDRING FOR FOLLO ØKONOMISKE RÅDGIVNINGSTJENESTE Møteprotokoll Kommunestyret 06.09.2006 Sakliste KST-75/06 MINDRE VEDTEKTSENDRING FOR FOLLO ØKONOMISKE RÅDGIVNINGSTJENESTE KST-76/06 SAMARBEID MELLOM SKI KOMMUNE OG SKI NÆRINGSRÅD KST-77/06 ENDRING I SELSKAPSAVTALE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 11.12.2013. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 11.12.2013. Sakliste Side Møteprotokoll Kommunestyret 11.12.2013 Sakliste KST-113/13 KONKURRANSEUTSETTING AV HELE ELLER DELER AV FINSTADTUNET KST-114/13 BEGEISTRINGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD KST-115/13 UTVIKLING AV FOSSTJERN-OMRÅDET

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for omsorg og helse 09.04.2014. Sakliste OH-18/14 PROSEDYRER FOR GENERELL SAKSBEHANDLING OG KLAGESAKSBEHANDLING

Møteprotokoll. Utvalg for omsorg og helse 09.04.2014. Sakliste OH-18/14 PROSEDYRER FOR GENERELL SAKSBEHANDLING OG KLAGESAKSBEHANDLING Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 09.04.2014 Sakliste OH-14/14 BOTILBUD TIL MENNESKER MED RUSAVHENGIGHET OH-15/14 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - CAFE SJARM, IDRETTSVEIEN 6, 1400 SKI OH-16/14

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.08.2007. Sakliste. Protokoll. Janne Myrmo (SV) inhabil sak 40/07

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.08.2007. Sakliste. Protokoll. Janne Myrmo (SV) inhabil sak 40/07 Møteprotokoll Kommunestyret 29.08.2007 KST-40/07 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2007-2019 Sakliste KST-41/07 HELHETLIG STYRING - UTVIKLING OG FORBEDRING I SKI KOMMUNE KST-34/07 EVALUERING AV RENHOLDSAVDELINGEN,

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2013 Tid: 19.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2013 Tid: 19.00 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Nestleder Wenche Aaser Torp Ann Kristin

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Skule Storheil, Knut Nilsen, Hanne Nora Nilsen, Lillian B. Tønder,

Detaljer