Debatten om budsjett 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Debatten om budsjett 2015"

Transkript

1 Debatten om budsjett 2015 Slik forløp budsjettdebatten i Trysil kommunestyre Bjørg-Edith Enger, Sp som valgt saksordfører fra hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift: Jeg vil komme med noen betraktninger og anbefalinger fra vår sektor. Der har vi mange samlefunksjoner som renhold, administrative oppgaver, vedlikehold, vaktmestere og bilhold. De viktigste lovene som regulerer området er innen landbruk, plan, bygg og miljø og motorferdsel. Arealplanlegging og samfunnsplanlegging ligger til vår sektor. Vi har ikke funnet rom for en samfunnsplanlegger, men har prioritert vann og avløp, veg og boligområde i Bygderberget. Utarbeidelse av mindre planer for vegvedlikehold og trafikksikring må løses innenfor de rammene vi har. Det er viktig å ha høy kvalitet og kapasitet på tjenestene våre. Der er det mye sjølkost som gir høye gebyrer, men vi har investert i framtida, miljø og sikkerhet når det gjelder vann og avløp der arbeid pågår i Skredderbakken og Liavegen sør, mens Søndre Moen og Bergevegen kommer neste år. Vi har store forventninger til en avklaring på hvilke bygg og eiendommer som kan selges for å finansiere byggefelt, heldøgns omsorgsplasser og hjemmetjenestebasen slik at vi kan låne mindre. Sykehjemmet er ferdig. Skifting av vinduer og vegnavnskilting håper vi kan gjøres innenfor tildelte rammer. Det er penger igjen på landbruksfondet. Kabbediket kan være noe å se på i forretningsøyemed og med tanke på arbeidsplasser. Trafikksikkerhet er viktig og vi får flere og bedre gang- og sykkelstier, men skulle hatt enda flere. Utvalget er mest bekymret for at det ikke er ei krone til vegvedlikeholdsetterslepet. Det utfordrer vi kommunestyret på. Frida Myhr, ungdomsrådets representant: Jeg er her for å snakke om noen av sakene vi er opptatt av, særlig de som berører barn og unge, og som det bør settes av penger til selv om de ikke er med i rådmannens budsjett. Vi har vært og snakket i hovedutvalg for oppvekst og kultur og har sendt et skriftlig innspill i høringsrunden som vi håper dere har sett og tar inn i budsjettet. Det handler om kantina på ungdomsskolen, svømmehall og utvidet tilbud på kulturskolen. Vi ønsker ei bedre kantine både med hensyn til drift og vareutvalg. Elever pluss en ansatt med begrenset tid drifter den i dag. Elevene kan ikke produsere, bare selge varer fra Tine og et lokalt bakeri. Det betyr en del usunn mat. Det er dyrt, og utvalget er lite. Kosthold og prestasjoner på skolen henger sammen. Et godt kantinetilbud vil bety bedre læring og økt trivsel. Vi ønsker en egen ansatt som kan lage mat, men at elever fortsatt hjelper med salg fordi det er mye læring i det. Det vil gi et sunnere og rimeligere tilbud og mulig varm mat i blant, samt at de kan produsere til ungdomsklubben som er i de samme lokalene. Ungdomsrådet og ungdomsklubben har pusset opp kantina. Nå mangler bare et bedre kantinetilbud. Vi mangler et ordentlig basseng til svømmeopplæring i skolen. Elevene får bare et minimum i et behandlingsbasseng som er for lite og med for varmt vann, særlig til ungdomsskoleelevenes aktiviteter. Mange Trysil-barn kan ikke svømme, og må oppsøke basseng utenfor Trysil eller i varmere strøk. Det er ikke bra nok. Et basseng er et viktig tilskudd til fritidstilbudet også. Vi vil helst ha et stort et med stupebrett. Det kan gi nye idrettsgrener og -lag, og økt trivsel og bolyst. Kulturskolen er veldig bra med mange gode tilbud, men den kan bli enda bedre. Vi ønsker et utvidet tilbud innenfor sang, animasjon og film og mer dans. Mange unger er med på dans. Det er ventelister

2 for å få plass. Et økt tilbud gir flere aktiviteter, flere forestillinger, mer kultur til befolkningen, nye arbeidsplasser, trivsel og bolyst. Vi håper dere prioriterer tiltakene vi kommer med og er stavtaket foran. Så fulgte gruppeledernes hovedinnlegg se egne dokumenter. Deretter fortsatte debatten slik: Karen Margrethe Tangnæs, Ap: Flere har snakket om at vi går mot det siste budsjettet for mange her i salen. Jeg har lyst til å tenke litt tilbake. Jeg er så heldig å være med i hovedutvalg for helse og omsorg, et utvalg som har jobbet veldig bra. Vi har mange brukere, og antallet øker hele tiden. Likevel har vi klart å gi til en annen sektor, oppvekst og kultur, og det er veldig bra, for det betyr at helse og omsorg har flott budsjettdisiplin, ros til kommunalsjefen og de ansatte der, det er viktig at de får høre at de gjør en god jobb. Vi har fått til en del de siste tre årene. Å rydde opp i uønsket deltid, en veldig jobb for personalavdelingen, er snart i mål. Det er bra for de ansatte. Vi har renovert to etasjer på sykehjemmet, rehabiliteringsavdeling er godt bemannet i nye lokaler. Jeg håper mange av dere kommer på innvielsen 18. desember. Vi har også fått på skinner å få bygget omsorgsboliger, et trinn i omsorgstrappen som har manglet. I det tidligere aldershjemmet blir det også dagsenter for demente - en fantastisk ting. Og kontorer til administrasjonen samme sted det er flott og vil gi bedre samhandling. Vi er også i ferd med å få samle Hjemmetjenesten i Nybergsund. Jeg er så stolt over utvalget og jobben som gjøres der. Halldis Moren Vesaas skrev: Det heiter ikkje eg no lenger, heretter heiter det vi. Måtte vi i det nye kommunestyret klare å tenke vi i stedet for Bygda og grender. Vi vet det er stort behov i eldreomsorgen, det er en vekstnæring. Det er der vi får arbeidsplassene, og det er kommunens arbeidsplasser. Vi er Trysils største arbeidsgiver. Mange er avhengige av de arbeidsplassene de har. Jeg håper flertallet her ser verdien av å beholde dem kommunale. Det er viktig. Egentlig har det vært sagt veldig mye bra om alle andre ting. Jeg har lyst til å si at vi er en bedrift, og hva produserer vi? Ikke noe som kan selges, så vi får ikke inntekter for alt vi gjør, men fra staten og avgiftene vi må betale for vann og alt annet under jorden og eiendomsskatt det er av de få inntektskildene kommunen har. Vi skal gi de som bor her et best mulig tilbud, da har vi behov for de inntektene. Flyktninger og andre som Marit Nyhuus nevnte, bør få oss til å se ting i perspektiv: Vi har det godt i Trysil, vi gir gode tjenester til de som trenger det. Det må vi betale for, det skulle bare mangle. Turid Backe-Viken, Ap: Jeg vil knytte noen kommentarer til Ap, SV og Sps budsjettforslag. Men først: Trond Østby nevnte en ikke-eksisterende ungdomsklubb i Innbygda. Den heter Trysil ungdomsklubb og er for alle i målgruppa fra hele Trysil. Jeg er så glad for satsinga på barn, unge, barnefamilier og gode oppvekstsvilkår. Det er viktig for dem som er her, og med dette kan vi få flere. Skole, barnehage, fritidstilbud og infrastruktur betyr mye for barnefamilier. Vi har gjeninnført søskenmoderasjon i SFO, vernet om kulturskolen, gitt friske penger til kompetanseløft og tryggere skoleveg rundt Innbygda skole og ungdomsskolen. I år fortsetter kursen vi omfordeler og investerer i barn og unge, Trysils framtid.

3 Vi gir kroner mer til kulturskolen. Mange får ikke delta på de aktivitetene de kunne tenke seg, for eksempel bilde og dans. I tillegg ønskes sang både solist og kor. Det bør i tillegg være mulig å danse i eget hus og spare kroner i husleie. Ventelister kan nå kuttes kraftig pluss at barn og unge får mer å velge mellom. Vi er på kant med opplæringsloven når vi har lagt ned skolebiblioteket på ungdomsskolen uten å tilrettelegge fullt ut på folkebiblioteket. En barnebibliotekar i 40 % stilling på folkebiblioteket kan i tillegg løse det evige dilemmaet om fleksible åpningstider der, og alle kan nyte godt av tilbudet. Vi vil prøve ut aktivitetsskolen. Kjært barn mange navn. Det het idrettsskole først i et prosjekt som startet før vi begynte i Nå har den endret karakter til et lavterskeltilbud til de som trenger det mest, barn og unge utenfor organisert idrett som ikke har funnet sin egen arena. Kommunen, næringsliv og frivillige organisasjoner går sammen om aktivitetsskolen i et folkehelseperspektiv, så vi gir i 2014 og håper prosjektkoordinatoren fortsetter å søke om penger til prosjektet, og vi håper han lykkes før engasjementet går ut til våren. Da kan våre også dekke aktiv læring i barneskolen. Det har samme fokus og mål å introdusere barn og unge for fysisk aktivitet og gi en sunnere framtidig livsstil. Dette bidrar til en positiv utvikling for Trysilsamfunnet. De fleste har det utrolig bra her og vurderer ikke å flytte for alt i verden. Sentralisering er en global trend. Befolkningsnedgang i distriktene er ikke enkel å snu, men det er mulig og eneste valgbare veg for oss. Små justeringer kan være viktige, som satsing på barn og unge, helårs arbeidsplasser og attraktive boområder. Vi ønsker å opprettholde ressursen og ha en hånd på rattet og bevilger derfor kroner til tilflytterprosjektet i Men det som er aldeles gratis kan alle bidra med: Snakk godt om tjenestetilbudet vårt, om kommunen, fjellet og hverandre. Det kan snu befolkningspila. Lykke til! Kent Bakke, H: Det er åttende gang jeg er med i kommunestyrets budsjettmøte. Første gang ble jeg sterkt provosert av lederen i Trysil Ap den gang som dro inn nasjonal politikk i kommunestyresalen. Nå har det også blitt internasjonalt. Jeg har flyttet og fant en avis fra 2011, der Ole Martin Norderhaug og Turid Backe-Viken beskrev mulighetenes Trysil. Det står mye der som Ap ikke har innfridd, men det som bekymrer meg mest, er VG-artikkelen 11. august 2014 om hvilke kommuner det er dyrest og billigst å bo. Vi er på sølvplass. Hvis vi øker eiendomsskatten med 10 % på kontortaksering, er vi på gullplass. Det er ikke ønskelig hvis vi vil skape bolyst. Vi har sagt i åtte år at vi må snu denne trenden. Å pålegge innbyggerne mer og mer eiendomsskatt kan ikke være vegen å gå. Jeg fikk kritikk da og kan godt få det nå, da jeg sa at hvis kommunen hadde vært en privat bedrift, hadde namsmannen fått den til å opphøre. Vi lever fra år til år og tenker ikke langsiktig. Jeg hadde mer håp da jeg startet i politikken. Vi i privat sektor er på utkikk etter avgiftskutt. Kommunen må få en sunnere økonomi uten å øke avgifter. Eiendomsskatten er usosial og rammer dem som ikke har nok fra før. Hvis vi hadde konkrete prosjekter, som å bygge på en skole, og ville bruke eiendomsskatten på det, hadde den vært greiere. Men ikke å bruke den til drift fordi vi ikke finner formelen på at vi blir færre og færre. Vi er flinke. Trysil kommune er bra å bo i på mange områder. Men hva mener mannen i gata? Kommunen er Trysils største arbeidsgiver. Det skal vi være stolte av. Men de ansatte har i

4 utgangspunktet fast ansettelse bare i seks måneder, fra vi banker budsjettet nå til sommeren da vi begynner på neste års budsjett. Er det god arbeidsgiverpolitikk? I brukerundersøkelsen Trafikklyset der ansatte skal krysse av for om de trives på jobb, scorer vi bra. Men er det fordi de ikke får være anonyme når de skal krysse av for hva de mener om kolleger og ledere. Undersøkelsen viser ikke hvordan de egentlig trives, jamfør sykefraværsstatistikken. Dette er mitt siste budsjett. Vi i borgerlig gruppe ser mange muligheter til å drifte en kommune like bra ved å tenke litt annerledes. Så får vi se hva valget sier neste gang. Jeg håper de borgerlige får muligheten til å påvirke kommunen i riktig retning sett fra mitt ståsted. Da vi bevilget penger til boligfeltet i Jordet, mener jeg at vi enstemmig vedtok at finanskostnader skulle pålegges tomteprisene og reguleres årlig. Er det ivaretatt? Marit Nyhuus, SV: Trysil er for oss hjertet i Skandinavia og verdens navle. Men vi er avhengige av nasjonal politikk og internasjonale trender, ikke minst innen reiselivet. Derfor riktig å dra det inn i budsjettdebatten. Anders Nyhuus, H: Før jeg går løs på budsjettforslaget til motparten, presiserer jeg at hvis jeg er opphavet til bekymring om en kamp mellom grend mot sentrum, så er jeg ikke talsmann for det, tvert imot. Men det er en kjensgjerning at flertallet av de som flytter fra grendene, flytter ut av Trysil og ikke til sentrum, samtidig som for de få som flytter til Trysil, er grendene like attraktive som sentrum. Over halvparten flytter til andre postnumre enn Hva gjør vi med bostedsattraktivitet? Flertallet av arbeidsplassene er i sentrum, men det er ikke sagt at alle skal bo der. Vi må se på hele Trysil. Tallforslagene fra motparten kommer vi ikke til å gå for, selv om vi ser og anerkjenner ungdomsprofilen det er lagt opp til, men vi klarer ikke å være med på måten det finansieres på; å ta fra kapitalen for å høyne driftskostnadene. Men så har de seks forslag til uttalelser. Tross mitt forsøk på å stimulere til et omforent forslag, så lyktes vi ikke helt, men it takes two to tango, vi må være to for å danse, så jeg bød opp Randi Sætre, men hun ville ikke. H, V, KrF og Birgitte Bjørndahl har følgende endringsforslag til uttalelsene: Vi støtter uttalelsene med følgende endringer: 1. Siste bisetning strykes 2. Tilføyes forutsettes næringslivet deltar i finansieringen av en slik messe. 3. ikke endring 4. Det vurderes å brukes eksterne profesjonelle til markedsføring evt lokale eiendomsutviklere. 5. Kommunalt strykes i siste setning og tilføyes Rådmannen utreder hvilken organisasjonsform som kan være aktuell. Vi ønsker også denne protokolltilførselen: I anledning Forbedringsprosjekt 2016, vil vi minne rådmannen om kommunestyrets vedtak i PS 11/69 om at: Trysil kommune skal ha en generell mulighet for bruk av konkurranseutsetting og private tjenestetilbydere som virkemiddel til effektivisering av alle kommunale tjenester. Det ma selvfølgelig være vekt pa gode og forma lstjenlige anbudsgrunnlag, og kommunen selv ma kunne være tilbyder pa like vilka r. Vi forventer at dette vedtaket blir fulgt opp.

5 Per Hagebakken, Sp: Anders Nyhuus sier vi vil bruke mer fra kommuneskogen til drift. Vi ser det som en ekstraordinær investering å ordne fundamentene på kirken og gjøre litt med etterslepet på vedlikehold av kommunale veger. Når det gjelder protokolltilførselen og privatisering, stemte nok Sp for det for tre år siden, men vi var skeptiske, og det er ingen automatikk i at vi vil stemme for det hvis rådmannen finner noen områder. Når det gjelder markedsføring av tomter, så har vi tillit til at rådmannen selv velger best mulig måte å gjøre det på. Anders Nyhuus, H: Per Hagebakken kan velge å se på ting som investering så mye han vil, det er likevel drift. Vi ber ikke om at han skal stemme for privatisering, men at rådmannen utreder muligheten slik at vi har det som et alternativ og drøfter det i hvert tilfelle. Jeg har også tillit til rådmannen og hans stabs kompetanse, men de dekker ikke alle profesjoner. Også rådmannen går til lege han når er syk. Han henter ekstern hjelp når han har behov for det. Salg av eiendom håndteres mer effektivt av de som har det som profesjon. Marit Nyhuus, SV: Når det gjelder forslaget om at næringslivet skal delta i finansieringen av utdanningsmessen, så står det ikke noe om finansiering i vårt forslag. Det er ikke avsatt penger i budsjettet. Den vil ikke koste all verden bortsett fra deltakelse, og der er vi avhengige av at næringslivet deltar. De må være med på planlegginga, så får vi se om det vil koste noe. Randi Sætre, Ap: Vårt tallforslag som innebærer en ekstra overføring fra kommuneskogen, er ikke en varig driftspost, det er ettårige tiltak i Jeg er noe forundret på inndekningen av Søre Trysil barnehage. Flertallet i formannskapet innstilte på finansiere ved å flytte penger fra den sektoren som Anders Nyhuus etterlyste innsparingstiltak på; helse og omsorg. Nå vil ikke de borgerlige være med på det, men heller redusere bufferen. Det er snodig. De borgerliges forslag om utskifting av biler vil vi støtte, så får utvalget se nøyere på det. Det er ei stund siden vi vurderte leasing forrige gang. Vedtaket fra 2011 som protokolltilførsel skal ikke stemmes over, men vårt parti stemte mot det den gang og mener ikke dette er noe virkemiddel i særlig grad. Kanskje jeg takker ja til en dans en annen gang, Anders Nyhuus. Deretter holdt ordføreren sitt avslutningsinnlegg se eget dokument. Til slutt stemte kommunestyret over budsjettet se artikkel.

På vei mot VI-følelsen

På vei mot VI-følelsen På vei mot VI-følelsen Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune 1 Rapport fra gruppesamtaler med ansatte i Trysil kommune Omdømmeprosjektet i Trysil Av: Erik Larsen Innhold: Hovedkapitler i rapporten:

Detaljer

Næringsplanen debatten i kommunestyret 28.4.2015

Næringsplanen debatten i kommunestyret 28.4.2015 Næringsplanen debatten i kommunestyret 28.4.2015 Randi Sætre, Ap: Vi kan med rette si at næringsplanen har hatt et langt svangerskap. Først i fjor ble det fart i framdrifta. Så den er etterlengtet. Det

Detaljer

Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018

Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018 Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018 1 Innledning Dette budsjettforslaget viser at det er mulig å skape bedre tjenester for innbyggerne i Trondheim. Høyre, Venstre

Detaljer

Fagforbundet Uttak 22.11.2010 47 artikler. Nyhetsklipp

Fagforbundet Uttak 22.11.2010 47 artikler. Nyhetsklipp Fagforbundet Uttak 22.11.2010 47 artikler Nyhetsklipp Penger å spare på konkurranse Fjordenes Tidende 22.11.2010 08:08 2 Vil kutte tøft i kultur Agderposten 17.11.2010 13:39 3 - Lenvik kan spare 25 millioner

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen 14. juni Lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007 2731 Møte onsdag den 14. juni kl. 10 President: Thorbjørn Jagland Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune?

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Innlevert av 5., 6., og 7. klasse, Eggedal skole ved Eggedal skole (sigdal, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2015 (Forsidebildet er hentet fra Sigdal kommunes

Detaljer

Valgprogram. Valgprogram for Gran Bygdeliste for perioden 2015-2019 KONTAKTINFORMASJON: post@granbygdeliste.no

Valgprogram. Valgprogram for Gran Bygdeliste for perioden 2015-2019 KONTAKTINFORMASJON: post@granbygdeliste.no Valgprogram Valgprogram for Gran Bygdeliste for perioden 2015-2019 KONTAKTINFORMASJON: post@granbygdeliste.no 1: Om Gran Bygdeliste Gran Bygdeliste ble stiftet i 2006 og har vært representert i kommunestyret

Detaljer

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg Høringssvar til rapporten om framtidig skolestruktur i Sør-Aurdal fra Hedalen bygdeutvalg Sendt til: Saksutreder Inger Randi Islandsmoen Kleven Kopi til: Rådmannen Ordføreren Kommunestyrets medlemmer Utvalgte

Detaljer

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Forslag fra Ap, Krf og SV Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Melhus kommunes økonomi har forverret seg, men den er fortsatt god nok til å gi gode tjenester til innbyggerne. Gjeldsgraden er forholdsvis

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED SENIORENE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED SENIORENE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED SENIORENE FOR 2011-2015 Årets "Trygdeoppgjør" er gjennomført, les s.2 1 Årets "Trygdeoppgjør" er gjennomført! Inger-Marie Ytterhorn, nestleder i Fremskrittspartiets

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Ringerike kommune. Høringsuttalelser

Ringerike kommune. Høringsuttalelser Ringerike kommune Høringsuttalelser Handlingsprogram 2013-2016 Budsjett 2013 Arbeidsmiljøutvalget 3 Eldrerådet 5 Fagforbundet i Ringerike kommune 6 Fagforbundet, Ringerike bibliotek 7 FAU Haugsbygd ungdomsskole

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 Ø K O N O M I P L A N 2012 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Det kommunale styringssystemet...8 3. Kommunens rammebetingelser...9 a) Frie inntekter...9

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI

NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI Nyhetsbrev nr. 3 2012 / 3. årgang nr. 13 Budsjettavtale for Gjøvik kommune i 2013 er framforhandlet mellom Senterpartiet, Ap og SV Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Valg i Lørenskog 2011

Valg i Lørenskog 2011 REKLAMEBILAG UTGITT AV AP, SV,LIV OG SP I LØRENSKOG Valg i Lørenskog 2011 Felles valgkampavis for fire partier Lørenskog Arbeiderparti, Lørenskog SV, Lørenskog i våre hjerter og Lørenskog SP utgir en felles

Detaljer

«Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti

«Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti «Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti Ti kjappe saker vi brenner for Vi vil: 4 Beholde vårt egne selvstendige Trysil 4 Foreta mest mulig av offentlige innkjøp

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Kommunestyremøte 19.03.2015.

Kommunestyremøte 19.03.2015. Kommunestyremøte 19.03.2015. 25, ingen forfall. Spørsmål om habilitet: Fremgaard: Stiller spørsmål om habilitet. Forundra etter å ha lest valdresen forrige uka. Vaktmesteren kaller arbeidsgruppa for bukken

Detaljer