REFERAT DIALOGMØTE- SKFUB OG KOMITE LEVEKÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT DIALOGMØTE- SKFUB OG KOMITE LEVEKÅR 19.11.2014."

Transkript

1 Til stede: REFERAT DIALOGMØTE- SKFUB OG KOMITE LEVEKÅR TEMA: BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN Styret i SKFUB: Lars Kristian Sundset, Toril Kringen, Jørgen Geving, Ina Altmann-Oettel Foreldre: Mona Vanderås (Aglo), Hanne Tangen (Tussilago), Camilla Solem (Lånke), Mari Kristel Gederaas (Skjelstadmark), Janne Lillemo (Skatval), Tonje Reistad (Skatval), Ingrid Haugen(Fosslibekken), Rolf Bjerkem, Kari Jørgensen (Kvislabakken), Arild Aune (Forradal), Jens-Erling Soløy (Hegra), Carmen Berg (Sandskogan), Espen (Midtheim), Kjersti Berg (Midtheim) Stjørdal kommune: Ann Kristin Geving (etatsjef Etat Oppvekst) Utdanningsforbundet: Hilde Øia, Torunn Haukås, Lisbeth Risvold. Fagforbundet: Maria Hyldmo Komite levekår (medl eller vara): Ola Morten Teigen(leder komite levekår), Marit Wahl, Einar Østereng, Leif Eggen, Robert Mulelid 1. Informasjon fra fagforeningene om ståa i barnehagene: Hilde Øia (utdanningsforbundet): - Takker for invitasjon, informerer litt om prosjekt morgendagens barnehage - stort ansvar ligger i barnehagene Lisbeth:(utdanningsforbundet/styrer Fosslia barnehage): - Stort ansvar ligger til barnehagene som er regulert gjennom rammeplan. Håper at politikere setter seg inni rammeplanen. Ønsker en visjon for barnehagene i Stjørdal. - Ståa i barnehagene: verste år jeg har opplevd i barnehager. Første året vi ikke har hatt bemanningsnorm. Bemanning har variert mellom 2,6-2,9 i barnehagene. - Barnehage er alvor! tidlig innsats er viktig! - Ansatte er slitne og leis seg fordi de føler at de ikke strekker til. Maria Hyldmo (fagforbundet, Hegra bhg.): - Ikke penger til ferie- eller sykevikar. Flere ganger i uken leies det ikke inn sykevikar, slik at man har en voksen for lite. - ikke penger til formingsutstyr - tidlig innsats og tilrettelagt barnehagetilbud trengs - god kompetanse finnes i Stjørdal, men bemanningstetthet er en utfordring, gråsone barn blir ikke fanget opp og faller imellom. - situasjonen i barnehagehverdagen er vanskelig - mer voksne om morgen/ ettermiddag mindre midt på dagen da det avvikles matpause. Men det er midt på dagen det trengs folk. Det er da det er flest barn der. Spørsmål om sikkerhet. - må kutte forskjellige tilbud i barnehagen (overnatting, turer, utetid osv) - Bekymret for rekrutteringen av ansatte

2 2. Informasjon fra Etatsjef Ann Kristin Geving om budsjettforslaget fra rådmannen: - - Viktig at de økonomiske rammevilkår er gode nok til at oppgavene som kreves i rammeplanen kan ivaretas - For å ha god kvalitet i barnehagene er det viktig med nok voksne. De voksne er den viktigste ressursen. - 90% av budsjettet er lønn. Dette sier noe om hvor lite vi har til drift og kompetanseutvikling. Viktig at det stimuleres til kompetanseutvikling. - I budsjettet for 2015 har man videreført et justert budsjett for Nå gjennomgås budsjettene med hver enhetsleder for å sikre at det er god nok bemanning. I budsjettene er det tatt høyde for bemanningstetthet på 2,9. I enkelte små barnehager vil det bli en bemanningstetthet på 3,3 pga behovet for grunnbemanning. - Utfordringer i barnehagene: Økonomiplanen sier noe om dette. Det enkelte barn må bli sett. Viktig med nok voksne, og kompetente voksne. Flere barn i barnehagene, og flere på fulltid enn før. Barna har lange dager i barnehagen, og det må derfor være fokus på kvalitet. Barnehagen er en viktig arena for å få en god start på livet. Forskning viser at virkningen av å ha en god barnehage varer livet ut. Mye bra i barnehagene i Stjørdal: Gode ansatte og ledere som ønsker å utvikle kvaliteten. Jeg har et ønske om at de skal ha den økonomiske rammen de trenger for å få det til. - Utfordring: Vi er en vekstkommune, og har begrenset inntekt. - Stemmer det at bemanningstettheten vil bli 2,9-3,3 dersom det kun er videreført budsjett fra 2014 uten økninger? I 2014 har jo bemanningstettheten vært kun 2,73 i snitt. Ann K. Geving: - Det er det samlede budsjettet for Oppvekst som er videreført. Vi tar høyde for 2,9-3,3 i budsjettene for En runde der møtedeltakerne får fortelle om hvordan de opplever situasjonen i barnehagene: Lars Kristian Sundset: - Mange gode bhg, men ansatte blir sliten - Hva skal vi gjøre før enda bedre barnehage? - Vi foreldre ønsker en bemanningsnorm, så vi er sikret et minimum av voksne i barnehagen. Ønsker at barna skal bli sett, og at ansatte skal ha tid til å snakke med oss foreldre om hvordan barnet har det i barnehagen. - Vi er redd for at de ansatte blir slitne dersom de ikke er nok folk. - De voksne i barnehagen må ha riktig kompetanse, og det koster penger. Espen (forelder Midtheim): - I Midtheim ble det nedbemannet, men tok likevel inn flere unger - statistikk og praksis er forskjellig - -slitne folk, også pga. tatt bort betalte matpause

3 Mari Kristel Gederaas (forelder Skjelstadmark): - fornøyd med ansatte og barnehagen. Har ennå ikke merket så mye da man unngikk å redusere bemanning ved at leder gikk ned i 50%. Lars K. Sundset: - gjøres mye bra i barnehage. Vi bør dere erfaringer og tips. Kjersti Berg (forelder Midtheim): - Viser til det Lisbeth sa. Det er marginalt og uforutsigbart for barn og voksne Marit Wahl (komite levekår) - roser ansatte som har vært kreative for å finne løsninger - godt samarbeid med foreldre er viktig Hilde Øia(utdanningsforbundet): - Tillitsvalgte forteller at ansatte gråter i pausene pga. at de er utslitt - som forelder ser man stor forskjell. Annet tilbud nå en det var før. Bedre før. - marginalt med bemanning. Barnehagen er mindre på tilbudssiden. - foreldre har sagt det er vanskelig å svare på brukerundersøkelse, fordi de er fornøyd med bhg,., men ikke med ramme rund bhg, finnes ikke mulighet til å uttrykke dette Torunn Haukås (utdanningsforbundet): - I møter med tillitsvalgte fremkommer det at mange er slitne. Barnehagen blir mer og mer barnepass. De er utdannet til å gi innhold, men har ikke nødvendige rammer. Noen sier at de ikke vet hvor lenge de orker. 4. «DIALOG: «HVA VIL VI MED BARNEHAGENE I STJØRDAL?» Lars K Sundset: - -tidlig innsats er nøkkelen til suksess - -spesialundervisning ligger på 13% i Stjørdal, 50 mill. - -Kan vi bruke ressursene annerledes? - Utgifter til spesialundervisning går opp, og vi har diskutert muligheten for å omdisponere penger til tidlig innsats. Utdanningsforbundet, SKFUB og SKFU har hatt møter med politiske partier i Stjørdal om dette, og politikerne virker positive. - overgangen barnehage skole er viktig - barnehagen er viktig for barna, både sosialt og faglig/pedagogisk - har ansatte med god kompetanse, men ikke nok ansatte

4 - Hva er positivt: Får litt bedre rammevilkår i 2015 enn Har ansatte som er bedre utdannet enn landssnittet. - Hva kan bli bedre: Har høyere ambisjoner for barnehagene enn hva budsjettet gir. Ønsker bemanningsnorm på 3. Løfte fokus på etter og videre utdanning i barnehager, både for pedagoger og fagarbeidere. Lars K Sundset: - Må få opp statusen for barnehageansatte. Det snakkes ikke så mye om barnehage. Må satse på kvalitet, kompetente folk får opp status barnehage - Glad for å høre komiteleder ha ambisjoner for barnehagene i Stjørdal. Foreslått budsjett 2015 gir ikke rom for det, men vi har ønsker og ambisjoner. - spes.undervisning: høy andel, ambisjoner om å omfordele noe av midlene til bedre tilpasset undervisning og sterkere satsing i barnehage. Tidlig innsats. - utfordring til foreldre: snakk barnehage opp!!! viktig institusjon Lars K. Sundset: - Oppfordring til politikere: Snakk om og opp barnehage! - Spesialundervisning. Brukes mest i ungdomstrinn, og gir liten/ingen effekt. Må se til andre kommuner. Bør få frigjort midler til å heller bruke i barnehager og småskolen - For å øke statusen bør man ha pedagoger og fagutdannede folk i barnehagene. - Busjettet er marginalt, og «reddes» av langtidssykemeldinger som gir mer i refusjon enn hva vikar koster. - tidlig innsats: gråsone barn gir utfordringer, men får ikke penger for dem - mobbing begynner i barnehagen; forebygging må begynne i barnehagen Leif Eggen: - tidlig innsats begynner fra dag 1! - Politikere burde tenke mer langsiktig. Gleder meg til barnehageplanen. - Kommunen må ha mer penger til 0-åringer, må presse på staten - Barn skal lære og mestere og lære seg empati i bhg. Mange unge har i dag sosial angst, Dette kan unngås med tidlig innsats. - møte i Halsen-nettverket på førstkommende fredag: Skal starte diskusjon om ressurser spesped. Hvordan bruke ressursene bedre? Einar Østereng: - Godt å høre at vi har bra nivå i barnehager, men må se bak fasaden. Store utfordringer. Ikke samsvar mellom oppgaver som skal ivaretas og midler stilt til rådighet. - Andels spesialundervisning i Stjørdal er bevis på at det er noe som ikke fungerer. - mange vil prioritere barnehage og skoler

5 Lars K Sundset: - vi er veldig spente på budsjett Bør tenke langsiktig - Spørsmål til Hva tenker du om spes.pedagogikk? - Bør få fristilt midler som i dag brukes til spesialundervisning, slik at vi får handlingsrom. - Forskning sier: bruk penger tidlig når problemene ennå er små! I bgh, men også i tidlig i barneskole. Tidlig innsats. - Jeg sier ikke at det lykkes, men det skal prøves! Camilla Solem: - hvordan er samarbeid med barnevern, PPT og helsestasjon? - Godt spørsmål, tverrfaglig samarbeid viktig, skulle være mer krav om det. Men har ennå langt å gå. Kjersti Berg: - Tverrfaglighet, spesped., bemanningstetthet og kompetanseheving må ses sammen. - viktig: nok folk, god kompetanse, vet nå det skal spørres om hjelp - har faste kontakt til barnevern - fast møte med PPT - god mulighet å få god hjelp i Stjørda - PMTO i barnehagene- et godt tiltak - Ligger på listen over ikke lovpålagte tjenester som rådmannen har lagt frem i budsjettforslaget. Er det en mulighet for at dette kan bli fjernet? - Det er spørsmål om bruk av ressurser ift. antall henvisninger. Men vil ikke stemme for å kutte. - godt og rimelig tiltak. Mari K Gederaas: Kjersti: - PMTO tema på foreldremøter. Positivt. - Kompetanse på PMTO er en ressurs som brukes daglig i barnehagen. Kan ikke se bare på henvisninger til PMTO.

6 Maria Hyldmo: - Kompetanse på PMTO overføres til alle oss andre ansatte, ikke kun den som har fått opplæring. - PMTO- kompetanse skal inn i alle barnehager på sikt. Ansatte fra 4 bhgfår opplæring hvert år - veileder for andre ansatte. - bra lavterskeltilbud Lars K Sundset: - Viktig med god bemanningstetthet. I 2020 kommer nasjonalt krav om Blir det satt bemanningsnorm i Barnehageplan? - oppfordrer rådmann til legge frem barnehageplan med bemanningsnorm. - Er ikke så mye som skal til for å komme opp på 3! - Ja, vil si noe om bemanning i barnehageplanen, mest sannsynlig 3,0 - barnehageplanen er sendt tilbake til administrasjon, da ikke alle høringssvar ikke var hensyntatt - plan skal nå kvalitetssikres. Må være godt nok strategidokument. - mål om at den politisk behandles i løpet av januar - Viser til Ola M Teigens utsagn i media om å redusere kommunale barnehageplasser neste høst. Det er kortsiktig tenkning, da prognoser i barnehageplanen viser at det vil bli behov for bygging av ny kommunal barnehage med 110 plasser allerede 2016/2017. Robert Mulelid: - Berømmer engasjementet. Dialogmøter er en flott arena, ønsker god samarbeid mellom ansatte, foreldrene og politikere Ina Altmann-Oettel: - oppfordrer politikere å kommer til SU møter, ofte mangler politikere på disse møtene. Oppsummering av Lars K. Sundset: -Forstår at barnehagebudsjett 2015 skal litt opp ift Bra at vi får bemanningstetthet på 2,95 i snitt i kommunale barnehager i Økonomien for barnehagene er fortsatt ikke friskmeldt, men et positivt løft har vært veldig tøft. I budsjettet står det noe om nedbemanningen som ble gjennomført, men lite om konsekvensene av nedbemanningen. Det bør fremkomme. - Viktig at vi foreldre blir hørt, bl.a. i barnehageplanen.

7 -Viktig å ha langsiktig plan, tidlig innsats både i bhg og skolen, omfordeling av midler som i dag brukes på spesialundervisning. - Hva betyr tidlig innsats? Fange opp gråsonebarna, forebyggende arbeid mot mobbing, sosial utjevning, læring i lek. - nok og godt kvalifiserte ansatte trengs! - Opp med barnehagestatus. Oppmuntre ansatte til å fortsatt gjøre en god jobb. - Håper barnehagene bli husket i budsjettbehandlingen, og ikke ramler igjennom. Stjørdal, Referenter: Ina Altmann-Oettel og Toril Kringen

Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB. Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune. Stjørdal Rådhus 02.06.

Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB. Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune. Stjørdal Rådhus 02.06. Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune Stjørdal Rådhus 02.06.14 Tema: Drøftingsmøte om barnehage, med fokus på; Innlegg fra FUB

Detaljer

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013.

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Fredsvoll barnehage Totenvegen 1174 2848 Skreia Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Det er foreslått ytterligere nedbemanning i barnehagene fra neste

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag.

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Lojalitet til vedtatt budsjettramme er ikke et uttrykk for tilstrekkelige ressurser! Handlings-

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå?

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Helsekonferansen arrangert av KS og Helse- og omsorgsdepartementet 10. januar 2013 Takk for invitasjonen til å snakke for representanter for brukere,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 16.04.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89):

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89): 2010 4. juni Endringar i opplæringslova og privatskolelova 3649 Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l D a g s o r d e n (nr. 89): 1. Innstilling fra kirke-,

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Årsplan. Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små

Årsplan. Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små Årsplan Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små 1 Innhold Innhold 2 Innlending 3 Historie Sykestua 1868 4 Avdelingene 5-6 Lovverk, rammeplan og årsplan 7 Lokal rammeplan 8 Visjon,

Detaljer

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2012 3564/2012 2012/445 034 Barnehagekontoret Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for levekår 07.06.2012 Organisasjonsutvalget 12.06.2012 Bystyret 21.06.2012

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Høringsutkast Plan for barn og unge

Høringsutkast Plan for barn og unge Høringsutkast Plan for barn og unge Innbyggerne er de som er den viktigste faktoren i en kommune. Med sitt valgte styre kommunestyre, bestemmer de hva som skal gjøres for at det blir en bra kommune å bo

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4 Innholdsfortegnelse Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3 Se meg og la meg være den jeg er...4 Hva gjør vi og hvordan viser vi det når vi ikke har det bra?...5 Å ruse seg til noe man

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Å være eller ikke være førskolelærer

Å være eller ikke være førskolelærer Å være eller ikke være førskolelærer Pedagogikk-3900 Monica Jenssen Mastergradsoppgave i pedagogikk Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet i Tromsø Våren 2013 Forord

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

SPØRSMÅL TIL UTVALGET- FORELDRETINGET 2012

SPØRSMÅL TIL UTVALGET- FORELDRETINGET 2012 SPØRSMÅL TIL UTVALGET- FORELDRETINGET 2012 Spørsmål 1: Lekser/lekseplaner/arbeidsplaner Hvor stor ansvar skal vi foreldre ta og hvilke (om noen) former for forpliktelser har skolen i forhold til om vi

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Haugjordet ungdomsskole Møtedato: 15.04.2015

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl.

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl. 1512 8. jan. Interp. fra repr. Skarbøvik om å øke kompetansen og kunnskapen Møte torsdag den 8. januar kl. 10 President: Inge Lønning Dagsorden (nr. 39): 1. Interpellasjon fra representanten Elsa Skarbøvik

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Man forutsetter at foreldrebetalingen fortsatt skal ligge fast på max kr 2.330,- pr. mnd for full plass.

Man forutsetter at foreldrebetalingen fortsatt skal ligge fast på max kr 2.330,- pr. mnd for full plass. Valg og støtte til politiske partier 1010 I 2013 er det stortings og sametingsvalg. Det må derfor utarbeides et budsjett for dette arbeidet. Departementet har utviklet et nytt elektronisk valgadministrasjonssystem

Detaljer