Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB. Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune. Stjørdal Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB. Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune. Stjørdal Rådhus 02.06."

Transkript

1 Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune Stjørdal Rådhus Tema: Drøftingsmøte om barnehage, med fokus på; Innlegg fra FUB Kvalitet og foreldresamarbeid, Konsekvenser av kutt i barnehagene o Foreldrene informerer om sin opplevelse av konsekvenser o Ansatte informerer om konsekvenser Dialog mellom administrasjon komite levekår/politikere foreldre i barnehagene, o Konsekvenser, avviksmeldinger avvikshåndtering, o Barnehageplanen - saldering og strategidebatt Kunnskapsministeren var invitert til møte men meldte dessverre avbud. Relativt godt oppmøte med SU-representanter fra 9 av 12 barnehager. Utdanningsforbundet og Fagforbundet stilte med flere representanter. Fra Nasjonalt Foreldreutvalget for barnehager (FUB) deltok Dagfinn Bell. Fra administrasjonen møtte leder i Etat Oppvekst og Kultur Astri Wessel, og rådgiver Laila Vikan Skjevik. I tillegg møtte følgende politikere: Ola Morten Teigen (Frp), Erling Weydahl (AP), Anja Ristad (SV). Ole Andreas Aftret (H) og Ordfører Ivar Vigdenes (SP) deltok på deler av møtet. 1. Innlegg Dagfinn Bell FAU. Hvem er vi? FAU (Nasjonalt foreldreutvalg) opprettet i FAU er bestående av 7 foreldre, oppnevnt i statsråd. Ett kriterium for å bli medlem i sekretariatet; egne barn i barnehagen. Vårt mandat; være en tydelig og god foreldrestemme (private og kommunale) og representere en stemme for alle foreldre i Norge. Medlemmene blir valgt for i 4 år. Nytt utvalg blir utnevnt til høsten. Utvalget er politisk korrekt sammensatt (fedre/mødre/samer/minoritet/foreldre med handicappede barn etc.). Rådgivere med lang erfaring både yrkesmessig og privat. Sekretariatet møter 4-5 ganger pr år. Vi i FAU har en plikt til å uttale oss og er et rådgivende organ for departementet. (se for øvrig ). Hovedmål; «FAU skal serve alle foreldre i hele landet» I 2010 var Norge, politisk sett, i mål med full barnehagedekning da var det enighet om innholdet. Det har skjedd mye siden da; Opprettelsen av Brenne utvalget resulterte til en barnehagelov. Erfaring

2 viser at 1 ord betyr ofte ikke det samme. Her har vi et eksempel; det er ulik opplevelse av hva som menes med full barnehagedekning. En rekke kommuner har ikke oppnådd full barnehagedekning. Vi ser samtidig at vi har stor manko på kvalifisert personale/pedagoger. Tidligere var det snakk om 6000 dispensasjoner som var gitt i forhold til dette nå ned i dispensasjoner. Stjørdal er et godt eksempel i denne sammenhengen. Hva er kvalitet? Snakkes lite om kvalitet og i alle fall ikke om god kvalitet. FAU har utfordret offentlige myndigheter for å få kvantifisert hva god kvalitet er, men her har vi ikke kommet i mål og fått på plass en felles definisjon. Så å si 70 % av alle 1 åringer startet i barnehagen(2012) nye barn starter hvert eneste år, flere av disse har selvfølgelig søsken som allerede går i barnehagen, men mange har ikke det og møter en ukjent hverdag/virkeligheten når de starter - I en barnehage hvor man ikke har definert hva kvalitet er men hvor man er opptatt av om man driver forsvarlig barnehagedrift. Det vi opplever er at det ofte blir hoppet bukk over kvalitetsbetegnelsen. Stortingsmeldinga en rekke løfter oppnå bemanningsnorm 3.0 inn FAU jobber med noen konkrete kjernesaker: - Samarbeid hjem/barnehage de minste opplever våkentid stort sett mens de er i barnehagen. Men etter hvert som de vokser til vil de tilbringe mer og mer tid sammen med sine foreldre. Det er viktig at vi foreldre kjenner våre barn. Barnehagene «kan barn». Hva er normalt, hva er ikke normalt. Dette vet barnehagen. Som foreldre er det greit å få denne rettesnoren og tilbakemeldingen på; hva som er normalt vs ikke. For å få dette optimalt fordrer det god dialog mellom Barnehagen og foreldre for alle foreldre. Ikke alle foreldre stikker seg fram og deltar like mye, er like åpen og engasjert i dialogen inn mot barnehagen som andre. Det er dermed vanskelig å få til en optimal dialog mellom barnehage- foreldre. Her er det stor forskjell mellom kvinner/menn/fremmedspråklige/foreldre med minoritetsinteresser etc. som faktisk gjenspeiler mangfoldet av foreldrene i barnehagen. - Kompetanse voldsomt stort spekter. Her er det stor forskjell mellom 1 åring vs 6 åringen og hvilket kompetansebehov det er behov for. Det som her er viktig er at det er nok voksne i barnehagen. Mye forskning over lengre tid (40 år tilbake i tid) hevder at ungene har godt av å være i barnehagen. Men hva er definisjon av en god barnehage? Barnehagen er bra dersom de har god kvalitet. Bemanningsnorm her opereres det med noen forholdstall; 3/6, 3 barn pr voksen under tre år, 6 barn pr voksen over tre år. Vi opplever store forskjeller på voksentetthet tidlig vs seint på dagen. Alle har vi en dalende evne og fokus etter kl 14.30, pga at vi er slitne. Vi kan bare tenke oss hvordan det er i en barnehage. Her ligger det et stort ansvar i denne fasen av barnehagedagen. Ofte er det veldig lite bemanning på ettermiddager. Hvordan opplever du hentesituasjonen i din barnehage? Er den god, leter du etter ansatte?? Da er den ikke god, da er ikke rammene gode nok! Oppsummert: FAU ønsker å utfordre og få på plass en definisjon av kvalitet.

3 Godt samarbeid mellom våre barn og barnehagen (som kan barn) trygghet i forhold til hvordan dagen har vært, hvordan natta har vært og hvordan barnet utvikler seg over tid. Kvalifisert personale nok voksne. Kvalifiserte arbeider i barnehagen. Fagutdannelse er vesentlig. Gode fysiske barnehager - store nok. Den nordiske modellen for organisering og gjennomføring lær igjennom leik. Ungene skal ha en langsiktig plan, en utviklingsplan for utvikling på både kortsiktige- og langsiktige områder viktig med tett oppfølging av progresjon sosiale ferdigheter (får venner beholder venner) dette er en viktig start før barnet starter i grunnskolen. Sosiale basiskunnskaper. Viktig å være klar over at det er stor forskjell mellom skole vs barnehagen ihht kommunikasjon mellom institusjonen og foreldrene! Derfor er det viktig at tett dialog og tett oppfølging starter tidlig. Viktig at barnehagen har god ledelse og at ledelsen får tid til ledelse, utdanning i ledelse. Større barnehager har ofte tilgang til bedre ledelseskompetanse. Kritikkverdige forhold. Det er gjennomgående lik situasjon i flere barnehager. Det er lite samstemt mellom hva foreldre opplever vs hvordan den drives. Det er skuffende hvor det registreres sviktende dialog hvordan man blir hørt og hvordan dette håndteres. Følelsen av å bli hørt. Vi i FAU liker ikke det vi hører når foreldre må hente barna tidlig fra barnehagen pga lav bemanning! Vi ser dette spesielt i vekstkommuner, som har problem med den økonomiske utviklingen. Responsen fra barnehageansatte; de er fortvilt! FAU opplever en nedadgående respons og en stadig økende grad av misfornøyde foreldre. Problemet er at det er i media debatten foregår. Det ville vært bedre om vi kan ta et fysisk møte for diskusjon i stedet for at disse problemene løftes inn i en mediedebatt. Stjørdal er ikke i særstilling. Vi kommer til å høre mye mer om dette i framtida. Håper det gis muligheter og rom for å sette seg ned og diskutere hva kvalitet er. Å prioritere offentlige midler inn i en tidlig fase og få en god start i barnehagen vil være vel anvendte midler for nasjonen. Oppleves en dårlig start vil dette resultere store konsekvenser. Det er en sunn og god investering å iverksette tiltak så tidlig som mulig, dette både for nasjonen og for de 430 kommunene i Norge. 2. Konsekvenser av kutt i barnehagebudsjettet: Kort informasjon fra hver enkelt barnehage: Kvislabakken Barnehage - relativt heldig, ny barnehage. Er av dem som har høyest bemanningstetthet i kommunen, men da med god hjelp fra utplasserte folk fra NAV(arbeidspraksis) som får barnehagen det til å gå rundt. Store virkninger etter kutt. Kuttet ut frokost (har med matpakke). Vi foreldre opplever det som veldig synd barnehagen får ikke fulgt opp kosthold til barna, i tillegg har kostpengene økt med 100 kr. Bemanning ved avvikling av lunsj er det 4 ansatte og 57 barn, urovekkende. I løpet av 1 dag er det full voksentetthet 2 t, hver dag. Det er ikke lang tid ila en dag med full bemanning den store skrekken vår er dersom vi ikke får satt inn vikarer ved sykdom hvordan vil situasjonen bli dersom vi ikke har tilgang til praktikanter fra NAV?

4 Midtheim Barnehage eldste barnehagen i kommunen lang erfaring. Barnehagen fortsatt avhengig av studenter, lærlinger for å ha tilstrekkelig bemanning. Aktiviteten må prioriteres ned og bort. Største utryggheten og bekymringen er i forhold til «gråsone-barna» - får de den oppmerksomhet som de har behov for? Vi er godt fornøyd med de ansatte og hvordan det pedagogiske opplegget har vært så langt, men f.eks «Språksprett» har gått på bekostning av de andre barna i barnehagen! Hegra Barnehage. Det er vedtatt at man skal ha med matpakke til frokost fra høsten. Høyt langtidsfravær. Full effekt besparelser f.o.m august, med oppsigelser. Høy belastning enkelte ansatte pga høyt sykefravær. Enkelte barn reagerer på ustabilitet, noe som gir økt utagerende aktivitet. Økte avviksmeldinger/skademeldinger. Planlagt pedagogiske aktiviteter har blitt avlyst flere ganger. Større belastning på styrer mindre administrative oppgaver. Administrering av hverdagen overskygger mye av det faglige arbeidet i barnehagen. Fosslia Barnehage. Opplever det samme ikke like ille som Hegra, stort sett usikkerhet. Fornøyd som foreldre skyldes heller de ansatte enn de rammene som har vært gjeldende. Holdt skuta gående så langt (refusjon sykemepenger, studenter, praktikanter fra NAV, frikjøp sentrale verv). Det vil bli trangere framover 1-2 personer får oppsigelse. Hvordan situasjonen da vil bli er vi usikker på. Det er stor spenning og nervøsitet i Fosslia barnehage. Det er ikke mye penger til vikarer heller ikke mulighet til å få tak vikarer når ingen vil være på vikarlista. 2 voksne mindre i barnehagen og mer kan det bli. Skatval Barnehage situasjonen har ikke endret seg stort siden sist (26. mars). Mange faste ansatte. Oppsigelser tar tid. Store endringer vil komme etter hvert. Utregnet bemanningstetthet ligger på 2.5. Vi har mottatt 2-3 meldinger om henting pga lav bemanning. Vi har en prøveordning vedr matpakke ny avstemning straks. Ser ut til at det er økende grad av sykmeldinger langtidssykmelding. 2 ressurspersoner slutter. Redd vi mister flere ansatte med god kompetanse og erfaring. Vi foreldre opplever det slik at problemstillingen rundt situasjonen blir «dyttet» over på oss foreldre. Problemet har ikke vært kommunisert. Politikere (representant fra eier) dukker ikke opp i SU Møter. Dette må det ryddes opp i. Levering på morgen oppleves kaotisk pga lav bemanning. Fortsatt noen tiltak å iverksette: åpningstidene/matpakker - dette kunne barnehagen gjort ytterligere tiltak med. Skjelstadmark Barnehage - Mistet styrer (50% overgang til rektor skole), greit på kort sikt, men vi er spent på hvordan dette vil medføre av konsekvenser på lang sikt. I tillegg mister vi en 40% stilling nå + en 70% fra høsten. Lang erfaring. Har fått anmodning om å hente barna tidligere fra barnehagen pga ikke vikarer tilgjengelig (vanskelig å skaffe gode vikarer). Bemanningsnorm ligger på 2,7. muligheter for å ta ut avspaseringer etc redder resultatet. Økt samarbeid med SFO opplevd positivt. Husbymarka Barnehage En relativt gammel barnehage i Stjørdal. Ansatte som har vært der veldig lenge. Flinke folk. Konsekvens: nedbemanning 50%, fordelt utover alle avd. Samme utfordring som de andre barnehagene. Ingen sjokktilstand men vi er bekymret på sikt. Styrer har gått inn som vikar administrasjonsarbeidet blir gjort på kveldstid. Hjelp av lærlinger, studenter og elever. Ikke penger til vikar eller til å handle for. En situasjon som fungerer på kort sikt, men vil mest sannsynlig føre til sykmeldinger. Økt kreativitet pga lite penger. Bedre samarbeid på tvers av grupper. Kortere turer pga mindre folk. Ikke overnattingstur skolestarter, så foreldrene har

5 gått inn og arrangerer tur. Frokost har vi beholdt. Dette har mye å si for situasjonen. Frykt for oppsigelser. Flora oppvekstsenter - Lav bemanning felles frokost uro på måltidene pga lav bemanning. Enkelte dager er 1 ansatt fra alene i barnehagen. Skal i dette tidsrommet motta barn og servere frokost. Neste ansatte kommer kl Synes synd på de som jobber der. Tidligere pleide vaskehjelp være bistand fra tidlig om morgenen noen ganger. En hendelse en ettermiddag: 1 voksen 12 unger (i alderen 1-5) 11 av barna var alene ute mens den voksne var inne og byttet bleie på et barn. Altså ingen voksne ute. Vi er rett og slett bekymret for situasjon. Prioritere å få på plass så mye som mulig midt på dagen. Foreldresamtaler utsettes. Bemanning reduseres. En del unger er utagerende vanskelig å lede dem inn på noe positivt når det er få ansatte bekymret for gråsonebarna. Store endringer i driften av oppvekstsenteret med tanke på kvaliteten som leveres her har det skjedd store endringer. Veldig stor endring på kvalitet det siste året. Mest bekymring: ansatte morgen / ettermiddag. Sandskogan Barnehage - Spesiell situasjon, der det reduseres fra 95 barn til 60 til høsten. 12 stk overtallig. 3 usikker på hvor de skal jobbe. 2 omplassert av de ansatte. Ikke den store forandringen inntil nå. Vi har et tydelig overforbruk. Store utfordringer neste år. Ingen nye barn. Absolutt kaotisk budsjett for kommende år pga tilgang/ hjelp til vikarer fungerer veldig bra, lavt sykefravær, ansatte har gjort det bra til tross for den usikre situasjonen. Styrer gjør en stor og god jobb. God foreldregruppe deltar og hjelper til, også minioritetsspråklige integrert i barnehagen. God kompetanse i jobben. Usikker på hvordan høsten fortoner seg. Kommunale barnehager ikke representert på møte: Elvran Barnehage trekt seg ut fra foreldreutvalget pga nedleggelse. Lånke barnehage- info sendt fra foreldrerepresentant: Reduksjon i ansatte er utført lærlinger er satt inn med fast vaktdager i uka. Tidligere har denne ressursen kommet i tillegg til grunnbemanningen ved barnehagen! Bemanningsutfordringer! Bekymret for høsten og den bemanningen som barnehagen vil få da. Når det er sykefravær, og barnehagen mangler voksne i utgangspunktet, blir det trøbbel, det er ikke sikkert det er noen vikar ledig å få tak i. Prøver å kutte så langt det er forsvarlig på vikarer. Har redusert antall personalmøter. Har ikke satt inn vikar på alle faste fridager. Ansatte har gått på overtid for å få til forsvarlig drift. Har hatt ettermiddager der en har diskutert om en skulle ringe foreldre for å hente tidligere, personalet har strukket seg langt for å unngå dette. Erfaringer viser at å skjære ned kraftig på vikarbruk, gir en ustabil drift, og som igjen går utover barn og ansatte, og kan resultere i flere sykemeldinger. Forradal Oppvekstsenter info fra lærer i oppvekstsenteret Lærere må noen dager trå til og hjelpe i barnehagen på morgenen pga. lav bemanning. Oppsummering Toril: De fleste nevnte at det er vanskelig å få tak i vikarer, vi må hente tidlig, det er innført matpakker, vi mister gode ansatte og barnehagen blir tømt for kmpetanse. For å klare hverdagen må vi ty til bruk

6 av skoleelever, praktikanter fra nav, studenter og lærlinger, som egentlig skal i tillegg til grunnbemanning. En ting som IKKE ble nevnt av mer enn 1 barnehage reduserte innkjøp! Sist, i mars var det flere som nevnte dette. Vi har nå fått en justering av våre forventninger!! Vi tenker ikke på åpningstid, innkjøp av leker etc lengre. Forventningene til kvalitet er justert ned. Før sloss vi for å få bemanningsnormen opp fra 2,9 til 3,0. Nå har vi en bemanningsnorm på snitt 2,74. Nå snakker vi om sikkerhetsmessig forsvarlig i stedet for pedagogisk forsvarlig! Jeg var i Skfubs faste møte med Wessel i dag. Der snakket vi bl.a. om hvordan man skal få frem hvordan konsekvensene har blitt i barnehagene. Hvem skal/kan få dette fram til de som er beslutningstakere? Jeg mener at det blir vanskelig for oss foreldre å få dette godt nok fram. Vi foreldre merker kun den konkrete informasjonen vi mottar fra styrere/barnehagen; hente tidligere, ta med matpakke etc, og dessverre er det noen som merker det i forhold til at enkelte barn før økt utagerende adferd og i.f.t. økte skademeldinger på barn etc. Vi er ikke til stede hver dag i barnehagen, og har derfor ikke mulighet til å vurdere den pedagogiske forsvarligheten. Det er det fagpersonene som gjør, og dermed er det de som må si noe om den. Tillitsvalgte får ordet for å si noe om konsekvensene av kuttene i barnehagene: Anne Marit Svedahl (Utdanningsforbundet): Arbeider ikke i barnehage, men vil skryte av barnehagene i Stjørdal og det pedagogiske ståsted barnehagene i Stjørdal har sammenliknet med andre steder. Jeg er imponert i forhold til den driven som har vært i forhold til det å stadig bli bedre, stadig utvikle oss, tenke pedagogisk. Her har styrerne vært sentral i forhold til å få med seg personalet og bygge opp en god kultur i barnehagene i kommunen, utvikle god praksis rundt alt i barnehagen; måltidshåndtering, påkledning etc. Den gjennomgående tankegangen har vært profesjonell utvikling av barnehagen sammen med barna. Dette fokus har gjort at personalet har følt at dette har vært artig, det har vært stor trivsel og har resultert i god stabilitet Vi har ped.ledere og styrere med lang erfaring. Gjennom systematisk arbeid over lang tid har de bygd en god barnehage/barnehagekultur på en solid grunnmur. Vi får tilbakemeldinger om at de nå er redde for at denne kulturen/ grunnmuren skal ødelegges. Det som skjer nå, når rammene er redusert så drastisk, er at de ansatte strekker seg: «Vi skal få det til, vi fikk det til før!» Denne prosessen kommer til å gå fram til et visst punkt, men så vil ansatte bli oppbrukte og desillusjonerte, og da rauser grunnmuren. Da vil det ta lang tid å bygge opp denne kulturen igjen. Så har vi styrernes dilemma. Hva er viktigst: barnas sikkerhet eller å holde budsjett? Et annet viktig punkt vi mener er viktig å få klarert er: Hva vil politikerne med barnehagene på Stjørdal? Og, - er de klar over hvilken risiko de tar hvis de ikke tar vare på den gode grunnmuren som er der nå? Lisbeth Risvold (Utdanningsforbundet): her kunne jeg sagt mye. Kommer fra en barnehage som har eksistert i 11 år, og som fortsatt går godt. Vi har godt arbeidsmiljø og lang erfaring og det hjelper i den situasjonen vi nå står overfor verre hadde det vært dersom vi hadde vært nyutdannet. Hvorfor ønsker vi å stå på? Jo vi har et ønske om å skape resultat og få ting til. Kompetanseheving er viktig, men her er det ikke tilgjengelige budsjetterte midler! I mine første år var det god utvikling i

7 barnehagen, men nå spør jeg meg om vi faktisk har mulighet til å møte framtida på en god nok kompetansemessig måte. Hva er kvalitet for oss?? Dette er viktig for oss! Det er her det største spriket er; lovordene som kommer fra politikerne og det som faktisk oppleves i virkeligheten. Her er det store forskjeller. Rammeplan er en veiledning men med økning i de krav en barnehagen skal leve opp til, opplever vi frustrasjon i forhold til manglende forståelse for viktigheten. Vi har nettopp hatt møte med styrerne. Mange får ikke barnehagedagen til å gå opp. Vi får ikke gjennomført dagen på en pedagogisk god måte nå er de kun snakk om oppbevaring. Bente Undseth (Utdanningsforbundet): Vi har fått konkrete tilbakemeldinger (leser opp skritlige rapporter fra barnehagene, disse ble senere i møtet overlevert til leder i komite Levekår): Større belastninger dette fører til større korttidsfravær. Stress; utmattelse, hodepine. Flere avvik registreres færre ansatte ute konsekvens: flere barn har gått over gjerdet 50 unger ute eller inn på samme tid økt støynivå. Det er opplevd en markant endring i adferd økt utagering og støy. De ansatte har ikke nok tid til enkeltbarnet. Her har vi behov for mer oppmerksomhet. Endring i kosthold dette er ikke godt nok gjennomtenkt innføring ubetalt matpause arbeidsdagen blir lengre vanskelig med ubetalt matpause Jo mer tid vi bruker på pass fører til dårlig utnyttelse av den enkelte ansattes kompetanse. Dette fører til dårligere motivasjon hos den enkelte og færre ønsker å gå inn i et slikt yrke! Kommentar Lisbeth Risvold (Utdanningsforbundet): Struktur en rigid struktur barnehagen defineres pr i dag som et samlebånd. Det er viktig med struktur, men ikke «OK» når det ikke gir muligheter for barns medvirkning (jfr rammeplanen). Eks. kortere åpningstid som gir mer tetthet på ettermiddag, kan ikke kompenseres for at folk kommer bort. 3. Dialog omkring konsekvenser/avvik og avvikshåndtering Toril Kringen (SKFUB): Det har vært en økning i avviksmeldinger hva skjer med disse avviksmeldingene? Det som er viktig for oss foreldre er hvordan disse avvikene kommer fram på en god nok måte slik at de blir hensyntatt tilstrekkelig både av administrasjonen og de politiske valgte myndigheter. Vi har fått informasjon om at ordføreren kun forholder seg til den informasjon han får fra rådmannen. Så lenge rådmann Fosse ikke sier at barnehagene drives uforsvarlig er det visstnok greit. Spørsmålet blir hvordan få dette fram denne informasjonen til politikerne? Astrid Wessel (etatsjef oppvekst) en kort oppdatering av historisk utvikling: Situasjon høsten i fjor (pr 3/ ): strategidebatt i kommunestyret, Strategidokumentet behandles - her er informasjon om etat oppvekst og hvordan vi skal tilpasse drifta i for vedtatt

8 budsjett. Kostnadsnivået lå da på 1 mill over budsjett på de kommunale (tilvarende private, totalt 2,2 mill). For å komme i mål med dette kom vi med forslag om reduksjon av åpningstid/ubetalt lunsj. På denne måten kunne vi tilpasse drift til budsjett. Kommunestyret vedtok de innsparinger som ble foreslått av etat oppvekst + ekstra kutt. Etter dette tidspunkt gikk de kommunale barnehagene i balanse pga justeringer ifb pensjonsjusteringer. Vi gikk altså fra minus til balanse når året var omme. Vi hadde egentlig ikke hatt behov for å gå gjennomført de endringene som ble gjort. På grunn av kapasitetsutfordringer i etaten har vi hatt fokus på 2 ting ifbm barnehagene: a) Nedbemanning hvordan gjøre dette godt nok vi tror vi har gjort det så godt som mulig. b) Barnehageplan som skal si noe om framtida denne er lagt fram til politisk behandling i komite leveår i morgen 3/6-2014, inkl her (Hvilke barnehager skal utbygges/utvikles, hvilke områder har behov etc). sett tilbake på prosessen, hadde vi hatt mer tid hadde vi gjort dette arbeidet annerledes. Fylkesmann har gitt kjempegode tilbakemeldinger på det arbeidet som er lagt ned. Når denne planen er ferdig har vi behov for å snu fokus inn på andre områder. Fokus har som sagt vært en helt annen plass mens vi har holdt på med dette arbeidet. Vi har derfor ikke kunnet bruke tid på avvik. Vi har behov for å snu dette fokuset. Det står ikke i barnehageplanen om avvik og avvikshåndtering den beskriver «sånn som vi vil ha det framover». Men etaten skal holde trykket opp i forhold til avvikshåndtering framover. Toril Kringen (SKFUB) Hva med avviksmeldingene og at den informasjonen vi etterlyser ikke kommer godt nok fram? Økonomirapportene er også viktig. Her er det kommet fram konkret informasjon. Anne Marit Svedahl (Utdanningsforbundet): Men avvikene de ligger jo der! Astrid Wessel (etatsjef oppvekst) kommunen har et arbeidsmiljøutvalg inkl hovedverneombud. Her har det vært stort fokus på avvik, hvordan vi skal håndtere avvik og avvikssystemet i kommunen. P.t er det mangler dette systemet. Det er svært tidkrevende å ta ut rapporter som viser god oversikt. Her er det ikke et system på plass. Ansatte registrerer avvik og rapporterer til styrer. Dersom avviket lukkes, kommer det ikke til meg. Derfor er det vanskelig å få oversikt. Anne Marit Svedahl (Utdanningsforbundet): spørsmål til Astrid. Strateginotat blir skrevet og dette er det rådmannen som skriver. Astrid som etatsjef oppvekst er ansvarlig for innholdet som utarbeides ifbm oppvekst. Spørsmål; Er det samsvar mellom innhold/mål i strateginotatet og det budsjettet som er signalisert og vedtatt for barnehagene.

9 Astrid Wessel (etatsjef oppvekst). Det vi prøver å få fram i strateginotatet er vei videre framover. Ikke konkret på de utfordringer vi har snakket om nå. Strateginotatet vi har laget i år, ser framover, her er fokus på 3 hovedpunkter: 1. Vekstkommunen Stjørdal 2. Kvalitet 3. Samhandling Her er det mye vi hadde hatt lyst til å inkludere. Vi skal bygge nytt, vi skal forbygge. Forslag legges fram dette er et forslag om hva som skal ha tilført mere penger bygg/barnehage drift. Dokumentet har ikke med seg informasjon konkret om avvik. Lars K Sundet (SKFUB): informasjon politikerne skylder på rådmannen. Wessel sier vi bruker ikke tid på avvik. Politikerne vil ikke høre på foreldrene, de kaller oss bare sutrete! Styrerne legger fram mye og god kvalitetssikret informasjon. Det er forståelig at salderinga viser det den viser. Administrasjonen må bringe informasjon opp og fram til politikerne! Hvordan skal vi få info til politikerne?? Her har vi et problem! Ola Morten Teigen (Frp leder Komite levekår): Vi skal bruke møtet i dag som en arena for direkte prat og innsamling av direkte inntrykk. Jeg mener dette er en god start! Selv om saksbehandlinga er tungvindt. a) En ting, politikerne har ikke sagt at foreldrene er sutrete! Det er det bare en som har gjort! b) Hører at alt ikke er på topp. Barnehageplanen sier noe godt. «En god barndom varer livet ut» - det er målet. Vi kommer ikke dit med en gang. Nasjonale foreldreutvalg diskuterte hva er kvalitet. Jeg har stor tro på kvantifisering av kvalitet, eks 3.0 i bemanning. Et måltall som ikke er på plass i dag. Er man enig om dette kan det være noe det er mulig å få til. Høy andel pedagoger/fagpersoner her ligger Stjørdal høyt p.t. Jeg har barn i barnehage. Har og har hatt god erfaring med barnehagene i Stjørdal. «Dessverre» har ikke jeg opplevd de samme avvikene som her er registret. Det viktigste vi kunne gjort er å bli enig om konkrete mål. Mulighetene for å få til endringer skjer gjennom saldering og budsjett. Salderingen som nå blir gjennomført, her er det lite muligheter. Salderinga som er presentert er gitt. Jobben som skal gjøres framover -Her er det tre ting som utpeker seg som viktig: Fortsatt økning av skolebudsjettet Økt voksentetthet i barnehagene Fortsatt styrkning i hjemmetjenesten Disse 3 blir tatt med inn i arbeidet mot budsjettet for neste år. Dersom man hadde vært enig om mål, hadde det vært mye enklere. Toril Kringen (SKFUB): Felles mål veldig bra. Barnehageplanen er et godt verktøy. Her foreslås et krav til grunnbemanning. SKFUB har gitt innspill på den planen som er sendt ut på høring. Vi forventer at disse innspillene blir tatt med inn og blir reflektert i den fremtidige barnehageplanen.

10 Lisbeth Risvold (Utdanningsforbundet): 3 heltid ansatte mål om å nå dette fram i tid. Det er først nå dette har blitt justert ned. Før var det vanlig med 4 eller 3 voksne per barnegruppe. Årsaken til at den nye barnehageloven ikke blir gjeldende før i 2020 handler om at halvparten av 50% skal være pedagoger. Utdanningsinstitusjonene klarer ikke å få dette på plass før i Når man snakker bemanningstetthet, er det vanskelig å sammenligne med andre kommuner. F.eks Trondheim er ikke sammenlignbar med Stjørdal Trondheim har f.eks koordinatorer/hjelpefunksjoner som ikke er kalkulert/beregnet inn i grunnbemanningen. Dagfinn Bell (FUB): I Trondheim kommune, ligger bemanningsnormen på ca 2,9. Sykefravær på %. Kvantifisering her er vi enige! Det er en stor diskusjon i Oslo i forhold til Margarinfabrikken Barnehage. Her er det plasser til barn. De samme forhåndstallene som diskuteres i Stjørdal går også igjen her! Det som kan være fordel i en større barnehage er tilgangen til mer kvalitetssikret fagpersonell. Eks fra Margarinfabrikken; her er det 118 pedagoger etter første året i drift er det kun 300 unger. Så langt har barnehagen ikke opplevd at noen har søkt seg bort. Det som er viktig her også er antall hender, og det å ta seg tid til å se alle barna. tid til å se alle barna. Hvor mange/hvilken kompetanse, areal inne vs ute her fleksibilitet. Eks Margarinfabrikken har store muligheter for spesiell kompetanse i umiddelbar nærhet. De har både musikkpedagog m.m. Her finnes det opplagt noen kvalitative fordeler som er gjeldende for stor og liten. Erfaring fra privat barnehager. Her tror vi at ståstedet du kommer fra vil påvirke bevisstheten på dagens barnehager. Som det korrekt blir presisert her; Oppbygging av kultur tar lang tid bryte dette ned går fort! Det som er litt bekymringsfullt er at over halvparten av fagkompetansen arbeider ikke i barnehage. Dyktige barnehageyrker er ofte ettertraktet i andre yrker. FUB etablert lokale utvalg, her ser vi det er 3 metoder/angrepsvinkler på diskusjon/dialog inn mot politikere vs administrasjon: a) Kampmodell opplevd ting kampaksjon etc konfrontasjon dialog gjennom pressen. b) Kommuneforeldreutvalg stillesittende utvalg c) Forelde / - jobber sammen mot felles mål. Løfte det vi er enig om. Opplever kanskje ofte at alternativ a) «kampmodell», oppnår like godt (eller bedre) resultat å tilstrebe pkt c) komme i dialog, skape arenaer for diskusjon og samhandling. Kvalitet trekkes ned i forhold til at dette måles opp i forhold til om det er forsvarlig. Jeg vil dra et eksempel til dere, fra et seminar jeg var på, med tema: «Hvor sikkert er det at det er sikkert?» barn skal få utvikle prøve/utfordre grenser. Innlegg fra en barnehage i Bergen. De opplevde nesten et dødsfall på en tur, der et barn falt i vannet utgangspunktet gikk fort fra forsvarlig til uforsvarlig. Da er det viktig at systemet er på plass, at det er nok voksne til å takle situasjonen. Dersom det er som beskrevet om 1 voksen på 12 barn i episoder i Stjørdal, ja så er dette opplagt uforsvarlig! Dette ser vi i veldig mange barnehager i hele Norge. Det ligger her stor felles vilje og store muligheter. Som presisert er det viktig med felles arena for denne type diskusjon inn i arena hvor dette diskuteres.

11 Toril Kringen (SKFUB): Vi har opplevd stor vilje fra politisk side, vi har deltatt i gruppemøter, de har møtt oss dersom vi har ønsket det. Dialogen har vært der med ordfører og resterende politikere. Men kuttene ble likevel større enn hva rådmannen foreslo i budsjettforslaget. Vi hadde også et dialogmøte i mars der også fylkesmannen deltok, vi hadde på forhånd levert bekymringsmelding til Fylkesmannen. Men ingenting skjer. Hva skal man gjøre? I tillegg har vi store alvorlige avvik det ikke er jobbet med pga mangel på kapasitet i administrasjonen. De politikere som skal beslutte salderingen har ikke fått nok og god nok informasjon! Her må vi få på plass noen felles tanker rundt hvordan vi vil at vår barnehager skal være. Anne Marit Svedahl (Utdanningsforbundet): situasjonen i barnehagene er prekær. Styrerne må sende informasjon om lite bemanning. Noen Styrere velger å gå utover budsjettet. Dette kun for å få det til å gå opp. Effektene til høsten vil være mer drastiske og dramatiske sammenliknet med det vi har sett så langt. Hva råder dere styrene til skal de drive uforsvarlig i perioder, eller skal de gå utover vikarbudsjettet, eller skal de be foreldrene hente barna? Ola Morten Teigen (Frp leder Komite levekår); Budsjett må holdes. Dersom uforsvarlig driftsnivå da må vi få klar beskjed om det, slik at vi kan gjøre noe med det. Vi har enkelt tilfeller hvor vikar ikke er tilgjengelig. At vi har et bemanningsnivå som ikke er høyt nok, er vi enig om. Å gå fra forsvarlig til uforsvarlig er ikke akseptabelt. Anne Marit Svedahl (Utdanningsforbundet): Ikke pedagogisk forsvarlig, her er det snakk om sikkerhetsmessig forsvarlig. Ikke forsvarlig med 1 voksen på 12 småbarn. Toril Kringen (SKFUB): Hva mener du er forsvarlig Ola Morten? Svar Ola Morten Teigen (Frp leder Komite levekår).: Ikke i tvil om at det har vært uforsvarlige episoder. På et generelt grunnlag: åpenbart her skal det ikke være en uforsvarlig hverdag i barnehagen. Vi skal ha beskjed fra rådmannen når dette skjer gjentatte ganger. Lars K Sundet (SKFUB): Rådmann skal sitte med nødvendig informasjon i forbindelse med dette! Denne informasjonen må komme til dere politikere. Hvordan skal man få dette inn?? Hvordan skal dere ta hensyn til dette? Hvordan skal dere få en flyt på informasjonen? Ola Morten Teigen (Frp leder Komite levekår): Vi vil jobbe med å ta høyde for nødvendig informasjon inn mot salderingen og budsjett i Informasjon skal etterspørres hos rådmannen. Avvik skal håndteres av sentrale rapporter og retningslinjer.

12 Bente Undseth (Utdanningsforbundet): Det som er viktig er at det drives forsvarlig ihht sikkerhet. Vi gruer til å gjennomføre foreldresamtalene med foreldrene i barnehagen i forhold til å gi informasjon om hvordan det er i dag! Ivar Vigdenes (ordfører SP): Jeg tror at vi har begynt å nærmet oss rett arbeidsform i forhold til å gjennomføre et slikt dialogmøte. Dette er første skritt. Vi må huske på at det har skjedd en rivende utvikling i samfunnet vårt. For 10 år siden var 50% av barnene i barnehage, nå nærmer vi oss 100%. Pr dags dato hadde vi ikke klart dette dersom vi ikke hadde hatt en god barnehagesektor som nettopp kan tilby dette. Høyere betaling/lavere pedagogikk vs direkte overføring til neste år og ny barriere: 1) Utvikling av innhold og kvalitet ville prioritert dette sterkere enn foreldrebetalingen og justeringen av denne. 2) Klarer vi å tilby plasser til de som er født på høsten før tildeling I en dialog viktig og gode møter. Jeg har hatt behov for å ta tak i utfordringer når jeg ble tilsatt. Ihht kostnader og kostnadsforbruk. Vi har fortsatt store utfordringer ihht underskudd og driftsutvikling i kommunen. Men vi har klart å endre forbruket i kommunen, ihht siste års prognose som ble lagt fram for formannskapet. Det begynner nå å bli samsvar mellom forbruk og budsjett. Dette vil igjen føre til at vi slipper tilsvarende runder med kutt og nedskjæringer senere. Vi valgte å kutte antall plasser, for i stedet å øke kvalitet. Hvordan hadde vi hatt det dersom denne reduksjonen ikke hadde blitt gjort? Det ville blitt mer krevende med finansiering av 60 barnehageplasser i tillegg. Da hadde dette vært enda verre. Utvikling av barnehagene videre i forhold til statlig finansiering av småbarn født etter 31/8 dette gi utfordringer på blant annet dimensjonering av bygg og totale kapasitetsutfordringer. Innhold og kvalitet er komplisert for finansieringssystemet i kommunen. Viktige momenter i barnehagesektoren slik jeg ser det: a) Korrekt dimensjonerte barnehageplasser: tiltak allerede utført/planlagt justering i Elvran, ny privat barnehage i Fosslia. b) Skjelstadmark neste Det er totalramma er som viktig. Interessant å se i den barnehageplanen som er utarbeidet i forhold til den totale utviklingen. Vi har godt med antall plasser tilgjengelig. Tilsvarende en økning i effektivitet og drift. Vi får en sparing av kapitalkostnadene som fører til en økning av driftsbudsjettet med 5 mill. Barnehagenes kapasitet (ihht størrelse), en stor barnehage vs en liten barnehage. Det er mulig å drifte både godt og dårlig, uavhengig av størrelse. Vi skal ha et nytt dialogmøte til høsten før budsjettet for å fortsette med disse diskusjonene. Vi ønsker å uthøre om muligheten for å etablere en pendlerbarnehage i sentrum, som vil skape et godt alternativ til dem som pendler ut fra Stjørdal. Vi har en felles utfordring for å få til en best mulig barnehage innenfor de rammene som er tilgjengelig. Dette skal ikke være enkelt. Dette skal vi jobbe sammen om å få til.

13 Toril Kringen (SKFUB): Du sier at dere kuttet plasser for heller å satse på kvalitet? Vi mener de tiltak som er iverksatt heller gir motsatt effekt. Når dere kuttet barnehageplasser, kuttet dere budsjettet tilsvarende + enda mer. I tillegg innførte dere økning av kostpenger, og reduserte budsjettposten til lønnsmidler tilsvarende. Dere sier at redusert åpningstid og innføring av ubetalt matpause kompenserer for dette, men ifølge styrere så stemmer ikke dette, regnestykket går ikke i hop. At du står der og sier at dette er gjort for å opprettholde kvaliteten forstår vi ikke. Ivar Vigdenes (ordfører SP): Delvis har du rett, men delvis har du ikke rett. De innsparingstiltak som er iverksatt - gir totale netto innsparing 400`nok. Dette gjelder ikke i Sandskogan. Dagfinn Bell FAU. Observerer stor bekymring for reduksjon i bemanning, tap av nøkkelpersonell og at denne informasjonen kommer fram kommer ikke som en overraskelse. Med en bemanningsnorm på 2,3, 2,5/6. De mange innspill du nevnt er uvesentlig i forhold til kvaliteten som tilbys i den enkelte barnehage, dette gjelder også sikkerhet! Ivar Vigdenes (ordfører SP): Vil oppsummere viktige punkter vi må se nærmere på; a) Areal har vi mer å gå på her, for å optimalisere utnyttelsen av dagens bygg arealmessig tilgjengelig/foreslått areal revet. b) Annet nivå åpningstid mer fokus på utnyttelse av denne. c) 31/8 spiller en viktig rolle. At vi tar inn flere barn legger beslag på øvrige plasser. Vi i Stjørdal vektlegger det å ikke å gå utover det regjeringen har vedtatt, men ønsker å bruke standarden fullt ut. d) De grep vi har gjort - vi ser i rapportering vi er over den verste kneika. e) Avvik her har vi blitt mye bedre. Ordføreren forlater møtet, etter å ha vært der bare en kort stund. Anna Elisabeth Ristad (SV): Vil si noe til spørsmålet fra Lisbeth Risvoll. (Hva råder dere styrene til skal de drive uforsvarlig i perioder, eller skal de gå utover vikarbudsjettet, eller skal de be foreldrene hente barna?) Dersom det er uforsvarlig må man gå utover budsjettet. Da må vi se på hvordan kommunen skaffer sine penger og det vi politikerne har vedtatt. Vi har tydeligvis ikke fått viktig informasjon. Vi sier at vi har ulike virkelighetsforståelse. Ja vi får mye informasjon gjennom det vi mottar fra administrasjonen, men om dette er tilstrekkelig dekkende er jeg usikker på. Vi må finne svar på; Hva vil vi med barnehagene i Stjørdal?? Dette er viktig! Vi må sette en standard for hvordan vi vil ha det. Lars K Sundet (SKFUB): Hva vil vi med barnehagene i Stjørdal? Dette må diskuteres. Vi må komme oss oppover. I alle møtene vi har føler vi at det hele veien går nedover!

14 Anne Marit Svedahl (Utdanningsforbundet), Ønsker at Ola M. Teigen tar med beskjed til Ordfører. Han mistet informasjonen som fremkom i begynnelsen av møtet. Det som han sa avviker fra det som er blitt sagt tidligere i kveld. Ordføreren fremstår ikke som en ordfører skal. Det regnestykket som ordføreren opererer med stemmer ikke. Dette til tross for gjentatte korrigeringer. Toril Kringen (SKFUB): Vi sitter på 2 forskjellige virkelighetsoppfatninger. Det blir sagt at vi blir hørt, men man gjør ikke noe med det. Ola Morten Teigen (Frp leder Komite levekår): Jeg tror på det som kommer fram. Rådmannen fremmer til politisk behandling basert på skriftlige tilbakemeldinger. Utover dette kan vi vurdere i forhold til vårt folkevalgte lekmannsskjønn som baserer seg på de inntrykk, historier som kommer fram. Dette vil bli tatt opp konkret med rådmannen i møtet til komite Levekår 3/6-2014, der vi vil kreve noe skriftlig ift avvikene. Jeg forstår godt usikkerheten rundt de regnestykkene til Ivar. Kanskje ulik oppfatning av hvor fort det er mulig å komme oppover og framover. Anne Marit Svedahl (Utdanningsforbundet), Du etterlyser avviksmeldingene, tror du ikke på disse?(viser til rapportene som Bente leste opp tidligere i møtet) Det er info om disse avviksmeldingene som vil komme, så du sitter på kunnskapen. Hvordan vil du at barnehagene skal være. Vi vet at bemanninga til høsten blir verre enn antatt. Å si opp folk tar tid. Mange er på grunnbemanning p.t. Hvordan skal du få dette inn? Tror det blir dyrt dersom grunnmuren ikke blir opprettholdt. Bente Undseth (Utdanningsforbundet). Her har vi en ekstrem situasjon. Vi kan ikke stoppe behandling og arbeid av de avvik som dukker opp, dersom arbeidet som utføres kun dreier seg om bemanning/nedbemanning. Jørgen Geving (SKFUB) Vi stoler på deg (Ola Morten) i forhold til at du tar med deg avvikene som har kommet frem nå. Toril Kringen(SKFUB): Hvordan forholder Høyre seg til det som her kommer fram? Ole Andreas Aftret (Høyre): Ble provosert av det SV sa om at man skal overskride budsjettet. Underskudd ikke et sunnhetstegn. Mener jeg har fått et godt bilde av situasjonen i kommunen. Bemanningssituasjonen er ikke optimal. Denne må vi gjøre med, men at vi får en endring på dette nå er jeg ikke sikker på. Toril Kringen (SKFUB): Vi hadde håpet på å få mer på plass inn mot salderinga som nå er på trappene. Hvordan skal vi på kort sikt få en pedagogisk og ikke minst sikkerhetsmessig forsvarlig

15 hverdag? Hvilke konsekvenser vil en dårlig start i livet medføre senere? Dette vil få store konsekvenser både for det enkelte barnet og økonomien til kommunen i form av økt behov for PPT, barnevern osv. Hva vil dere gjøre på kort sikt? Ole Andreas Aftret (Høyre): Vanskelig å gjøre noe med. Vil ikke redusere fordelingen av midler som allerede er utført. En situasjon med økte utgifter er ikke lurt. VI må jobbe langsiktig og inn mot budsjettet for Ola Morten Teigen (Frp leder Komite levekår). Møte fylkesmannen forrige uke. Bruk av tilgjengelige fondsmidler inn i driften er ikke ønskelig. At Stjørdal har godt med fondsmidler gir en avkastning på 3-4 mill som kan kjøres inn i økte driftsutgifter hvert år. 11,6 mill i saldering, alt dette som følge av regninger vi vet vi får om vi vil eller ikke. Men noe handlingsrom er det og det er mulig å gjøre endringer. Jeg har ikke gitt opp for å få til en bedre saldering. Vi ønsker og prøver å ta høyde for de krav og ønsker. Anne Marit Svedahl (Utdanningsforbundet): Vi får mer igjen av tidlig innsats vs fond. Hva tror dere gir best avkastning; å sette noen få millioner i fond med en lav rente, eller å investere pengene i barnehage? Vi må få en diskusjon på hva som gir den beste investeringen! Toril Kringen (SKFUB): Et godt spørsmål, Lisbeth, og vi alle vet nok svaret. Den planlagte debatten om barnehageplanen fikk vi ikke tid til i kveld. Vi forventer at høringsuttalelsene som kommer inn faktisk blir reflektert i den barnehageplanen som blir vedtatt. SKFUB ønsker å komme i dialog om denne i forkant av at denne vedtas. Ola Morten Teigen (Frp- leder Komite levekår): Barnehageplanen vil nok bli utsatt, så vi kan diskutere den i dialogmøtet til høsten. Toril takker for møtet. Diskusjon og gjennomgang av barnehageplanen utsatt. Møte satt. Referent B.Fleischer Fra protokoll fra møte i Komite Levekår 3. juni 2014: Spørsmål fra Ola Morten Teigen (FRP) om avvikshåndtering. Etatsjef Oppvekst og Kultur besvarte spørsmålet. Komiteen ønsker å få framlagt rapport om avvik og håndtering under budsjettrapportering.

REFERAT DIALOGMØTE- SKFUB OG KOMITE LEVEKÅR 19.11.2014.

REFERAT DIALOGMØTE- SKFUB OG KOMITE LEVEKÅR 19.11.2014. Til stede: REFERAT DIALOGMØTE- SKFUB OG KOMITE LEVEKÅR 19.11.2014. TEMA: BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Styret i SKFUB: Lars Kristian Sundset, Toril Kringen, Jørgen Geving, Ina Altmann-Oettel Foreldre:

Detaljer

Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehager SKFUB. Referat fra informasjonsmøte med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Stjørdal Rådhus 26.03.

Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehager SKFUB. Referat fra informasjonsmøte med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Stjørdal Rådhus 26.03. Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehager SKFUB Referat fra informasjonsmøte med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Stjørdal Rådhus 26.03.14 Tema: Informasjons- og drøftingsmøte om barnehage, med fokus

Detaljer

Stjørdal Kommunale Foreldreutvalg SKFU

Stjørdal Kommunale Foreldreutvalg SKFU Stjørdal Kommunale Foreldreutvalg SKFU Type møte: Møte for alle i SKFU Følgende har fått innkalling til orientering: Representanter i SKFU, Etatsjef Etat oppvekst og kultur, FAU-ledere som ikke er representanter

Detaljer

Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011

Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011 Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011 Til gruppediskusjonene: Jf. kunnskapsministerens innlegg tidligere i dag, skal det legges fram en Stortingsmelding om framtidens

Detaljer

Stjørdal Kommunale Foreldreutvalg SKFU

Stjørdal Kommunale Foreldreutvalg SKFU Stjørdal Kommunale Foreldreutvalg SKFU Type møte: Møte for alle i SKFU Dato: 27.11.2014 Tid: kl. 19-21 Sted: Kvislabakken Innkallelse sendt til: Navn Tilstede Leder Morten Johansen, Kvislabakken skole

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862. 3. Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer av utvalget

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862. 3. Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer av utvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862 STILLINGSREDUKSJONER I BARNEHAGESEKTOREN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning den framlagte konklusjon

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Referat fra dialogmøte SKFUB og komite Levekår

Referat fra dialogmøte SKFUB og komite Levekår Referat fra dialogmøte SKFUB og komite Levekår Tid: Tirsdag 23. september kl 18:00 Sted: Stjørdal Rådhus, kantina Tilstede: Lars Sundset Jørgen Geving Harald Geving Odd Myran - Stjørdal Barnehage Tide

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 07.01.2015 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Oppsummering høringsuttalelser barnehageutredningen

Oppsummering høringsuttalelser barnehageutredningen Oppsummering høringsuttalelser barnehageutredningen Uttalelse fra: Oppsummering Kommentarer Grindvoll barnehage Hadde vært ønskelig at også private v/hege Utheim Øiom barnehager hadde fått representere

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

BARNEHAGENS MÅL, PLANER OG SYSTEM FOR

BARNEHAGENS MÅL, PLANER OG SYSTEM FOR 1 Velkommen til Lillehagen barnehage. I denne brosjyren vil du finne grunnlaget for det pedagogiske arbeidet i barnehagen vår, og nyttig informasjon om hvordan ting fungerer og organiseres. LITT OM OSS

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 30. oktober 2013 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets nestleder Ernst Morgan Endresen. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 390 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

Utarbeidet av det nasjonale Foreldreutvalg for barnehager (FUB) 2012. Veiledningshefte for foreldre om lokale foreldreutvalg for barnehager

Utarbeidet av det nasjonale Foreldreutvalg for barnehager (FUB) 2012. Veiledningshefte for foreldre om lokale foreldreutvalg for barnehager Utarbeidet av det nasjonale Foreldreutvalg for barnehager (FUB) 2012 Veiledningshefte for foreldre om lokale foreldreutvalg for barnehager Foreldrenes medvirkning i barnehagen Foreldre er en viktig ressurs

Detaljer

Stressdemperne. Prosjekt: Friske folk i barnehagene i Hammerfest Kvalitetskommuneprogrammet

Stressdemperne. Prosjekt: Friske folk i barnehagene i Hammerfest Kvalitetskommuneprogrammet Stressdemperne Prosjekt: Friske folk i barnehagene i Hammerfest Kvalitetskommuneprogrammet Fakta 13 barnehager: 9 komm. / 4 private Bemanning: styrer / 1 på 6/ fastvikar / fø.2 Sykefravær: 13 % (2007)

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT VÅREN 2015

PEDAGOGISK RAPPORT VÅREN 2015 PEDAGOGISK RAPPORT VÅREN 2015 Elvland naturbarnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 4 Prosjekter 5 Organisering 6 Utfordringer

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014 Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017 Møte med politikerne 25. november 2014 Forfattere: FAU lederne ved skolene i Elverum Dato: 18. november 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt med

Detaljer

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon 26. mars 2014 Lasse Arntsen Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HVORFOR TRENGER VI BARNEHAGE? HVORFOR

Detaljer

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE Sammen gjør vi Lillehammer-regionen bedre for alle KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET Utredning av tema 1: BARNEHAGE Mulige konsekvenser for barnehagene av en eventuell sammenslutning av Gausdal, Lillehammer og

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08)

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) 1. Eierforhold: Kommunale barnehager eies og drives av Balsfjord kommune. Ansvaret for behandling av saker som gjelder enkeltbarnehager

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Foreldremøte. Ask barnehage 21. mai 2014

Foreldremøte. Ask barnehage 21. mai 2014 Foreldremøte Ask barnehage 21. mai 2014 Ved å uttale forventninger kan vi bli mer bevisste på hvilke forventninger som er realistisk å bli møtt på, og hvilke vi ikke kan bli møtt på. En forventning er

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER 1 1. OPPSTARTEN Tilvenningsperioden Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å få til et godt

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Komite 1 20.05.2015 42/15 Kommunestyret 28.05.

SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Komite 1 20.05.2015 42/15 Kommunestyret 28.05. Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/602 VEDTEKTER MOSJORDET OG VIDARHEIM BARNEHAGER - REVIDERING Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Komite 1 20.05.2015 42/15

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00:16:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 STENGTE BARNEHAGER I FERIEN 2014 Rådmannens innstilling: 1. De kommunale barnehage innfører redusert tilbud i juli mnd. Barnehagene

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Informasjon om. Innset og Vonheim barnehager

Informasjon om. Innset og Vonheim barnehager Informasjon om Innset og Vonheim barnehager barnehageåret 2012/2013 Vi ønsker velkommen til barnehagen vår! En spesiell velkommen til nye barn og foreldre. Vi vil arbeide for at hver og en skal trives

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

BARNEHAGEKONTORET. Handlingsmål: kvalitet utvikling. Arbeidsmål Tiltak Økonomi Tidsplan Ansvar Status

BARNEHAGEKONTORET. Handlingsmål: kvalitet utvikling. Arbeidsmål Tiltak Økonomi Tidsplan Ansvar Status BARNEHAGEKONTORET Innledning: Sektoren står for utfordringer ved nedleggelse av barnehageplasser. Barn, foreldre og ansatte skal ivaretas. 20 ansatte skal omstilles Vi skal ivareta full barnehagedekning

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Velkommen. Til. Solneset barnehage

Velkommen. Til. Solneset barnehage Velkommen Til Solneset barnehage Redigert mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Planleggingsdager s. 5 Foreldrebetaling,

Detaljer

Alle barn og unge i Aremark skal ha det bra - Bli sett, hørt og ivaretatt

Alle barn og unge i Aremark skal ha det bra - Bli sett, hørt og ivaretatt Alle barn og unge i Østfold skal ha det bra - Bli sett, hørt og ivaretatt Alle barn og unge i Aremark skal ha det bra - Bli sett, hørt og ivaretatt Barn og unge skal ha rett hjelp til rett tid tidlig innsats

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtetid: 25.11.2015 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

være med å bidra til at fylkeskommunen

være med å bidra til at fylkeskommunen Politisk paneldebatt 22. mars 2013 - Nordlys Hotell Alta Finnmárkku Finnmark Invitasjon til media Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforening og har over 156.000 medlemmer. Vi har medlemmer

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK VÅREN 2014

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK VÅREN 2014 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK VÅREN 2014 DEL 2 1 AVDELINGEN VÅR Veslefrikk er en 0-3 års avdeling med 15 barn fordelt på 14 plasser. Det er 10 barn født i 2011, 4 barn født i 2012 og 1 barn født i 2013. PERSONALET

Detaljer

Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole

Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge E-mail halmstadbuskole@rygge.kommune.no Referat fra: Dato: Tilstede: FAU møte 8. desember 2009 Cecilie Pollen (SFO),

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem

Detaljer

Barnehagestruktur Selbu kommune

Barnehagestruktur Selbu kommune Barnehagestruktur Selbu kommune Framtidig barnehagestruktur som ivaretar framtidige behov Etter siste behandling i kommunestyret den 16.06.2014, hvor det ble vedtatt å bygge 6 avdelinger ved den nye barnehagen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Eide kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/1145-69 Saksbehandler: Henny Marit Turøy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utredning av eideskolene 2015 - høringsnotat Rådmannens innstilling Kommunestyret

Detaljer

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport.

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport. Kommunalt FAU v/stine L. Bjerklund, Skjelfossveien 57, 1827 Hobøl Mob 90572523 e- post: stine@bjerklund.com Hobøl kommune Hobøl, 10.april 2014 Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang

Detaljer

Informasjon om INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER

Informasjon om INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER Informasjon om INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER barnehageåret 2010/2011 VELKOMMEN TIL INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER -BARNEHAGEÅRET 2010/2011 Vi ønsker velkommen til barnehagen vår! En spesiell velkommen til

Detaljer

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Den gode barnehage Ved siden av hjemmet er barnehagen vår tids viktigste barndomsarena. Barnehagen skal bidra til

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Fylkeslagets valgundersøkelse

Fylkeslagets valgundersøkelse Vår dato 04.09.2013 Buskerud Fylkeslagets valgundersøkelse I forbindelse med Stortingsvalget 2013 har Utdanningsforbundet Buskerud stilt de politiske partiene i Buskerud tre spørsmål om barnehagepolitikk:

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Informasjon om. Innset og Vonheim barnehager

Informasjon om. Innset og Vonheim barnehager Informasjon om Innset og Vonheim barnehager barnehageåret 2011/2012 1 VELKOMMEN TIL INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER -BARNEHAGEÅRET 2011/2012 Vi ønsker velkommen til barnehagen vår! En spesiell velkommen til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

INNSPILL TIL BUDSJETT 2013

INNSPILL TIL BUDSJETT 2013 Vår dato 23.11.12 Deres dato Vår referanse U035/aa Vår saksbehandler AU Trondheim Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon INNSPILL TIL BUDSJETT 2013 INNLEDNING Trondheim kommune vil vokse raskt

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRE 16.3.2011. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRE 16.3.2011. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune. LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 8.3.2011 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Anne Stöckert Hagen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 16.3.2011 Saknr.

Detaljer

Referat fra Foreldremøte 2.oktober 2014

Referat fra Foreldremøte 2.oktober 2014 Referat fra Foreldremøte 2.oktober 2014 Vi startet møtet i fellesskap nede på fellesrommet. Der ble alle ønsket velkommen av Trude og presentasjon av personalet. Styrer informerte om årsak til endringen

Detaljer

Her kommer KRONBLADET

Her kommer KRONBLADET Her kommer KRONBLADET ÅRGANG 2013 APRIL Utgivelse nr. 8 INFORMASJONSBLAD om BLOMSTERENGA BARNEHAGE Ansvarlig for innhold og utgivelse: Per Jarle Hestnes Virksomhetsleder - barnehage VEL OVERSTÅTT PÅSKE

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sørholtet Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: styrer@sorholtet.no Innsendt av: Marit Edseth, Sørholtet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg:

SAKSFREMLEGG. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Anny Bråthen Arkivsaksnr.: 13/224 Arkiv: 151 A10 Budsjettreduksjon - Barnehagesektoren... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: Andre dokumenter

Detaljer

Velkommen til SFO ved Nes barneskole

Velkommen til SFO ved Nes barneskole Velkommen til SFO ved Nes barneskole 2015/2016 1 Litt om SFO: I dette heftet har vi samlet litt informasjon som det kan være greit å vite. Søknadsskjema for SFO finnes på kommunens hjemmesider, www.nes-bu.kommune.no.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Halsen barneskole Møtedato: 08.02.2012 Tidspunkt: 13:00-16:15 Møteprotokoll Fra sak: 9/12 Til sak: 17/12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Foreløpige funn underveis i en undersøkelse Kirsten S. Worum Cato R.P. Bjørndal Forskningsspørsmål Hvilke

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De aller fleste barn og foreldre ser frem til

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Orientering om status for drift av barnehager i Verdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - /223 Saksordfører:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst. Saksbehandler: fagsjef barnehage Ann-Iren Larsen Arkivsaknr.: 2016/319-2

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst. Saksbehandler: fagsjef barnehage Ann-Iren Larsen Arkivsaknr.: 2016/319-2 Bemanning i barnehager i Askøy kommune Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst Saksbehandler: fagsjef barnehage Ann-Iren Larsen Arkivsaknr.: 2016/319-2 RÅDMANNENS INNSTILLING: Det er

Detaljer

Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016

Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016 Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016 Årsplanen skal gi en oversikt over mål, innhold og arbeidsmåter i barnehagen. Den fungerer som et arbeidsredskap for personalet, og

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

TIDSTYVER I BARNEHAGEN

TIDSTYVER I BARNEHAGEN SAMMENDRAG AV: TIDSTYVER I BARNEHAGEN Tidsbruk i barnehager i Bydel Alna Laget av Fafo Heidi Nicolaisen, Åsmind Arup Seip og Bård Jordfald Metoder for undersøkelsen Dagbok-føring Dybdeintervju o Individuell

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy.

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. KS, Kommunenes Sentralforbund og Kunnskapsdepartementet skrev 5. februar 2009 under en avtale om veiledning av nytilsatte nyutdannede

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

i barnehagen Foreldrenes medvirkning Veiledningshefte for foreldre om lokale foreldreutvalg for barnehager

i barnehagen Foreldrenes medvirkning Veiledningshefte for foreldre om lokale foreldreutvalg for barnehager Utarbeidet av det nasjonale Foreldreutvalget for barnehager (FUB) 2012 Veiledningshefte for foreldre om lokale foreldreutvalg for barnehager Foreldrenes medvirkning i barnehagen Foreldre er en viktig ressurs

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Sammen om skolen Klæbu kommunestyre 04.02.10. Ordførers svar på interpellasjon om status og framdriftsplaner.

Sammen om skolen Klæbu kommunestyre 04.02.10. Ordførers svar på interpellasjon om status og framdriftsplaner. Sammen om skolen Klæbu kommunestyre 04.02.10 Ordførers svar på interpellasjon om status og framdriftsplaner. Struktur på tilbakemeldingen Kort om bakgrunn. Siden dette er et prosjekt som går helt tilbake

Detaljer

Lovgrunnlaget: Opplæringsloven 2-2. Organisering av skoledager 1. 4. klasse

Lovgrunnlaget: Opplæringsloven 2-2. Organisering av skoledager 1. 4. klasse Lovgrunnlaget: Opplæringsloven 2-2 Organisering av skoledager 1. 4. klasse Innstilling: Kvænangen kommune går tilbake til hele skoledager for 1. til og med 4. trinn fra skoleåret 2015/16. All SFO i skoletiden

Detaljer

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder.

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. Per Johannes hadde en kort innledning og ga ordet til Øyvind Stabrun. Øyvind Stabrun innledet samtalen med å redegjøre

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 20.november

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Status barnehagesektoren 2014 - økonomi/drift

Status barnehagesektoren 2014 - økonomi/drift Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.05.2014 33009/2014 2014/3180 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 03.06.2014 14/8 Komitè for levekår 05.06.2014 14/80 Bystyret

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE VEDTEKTER For HØTTEN KOMMUNALE BARNEHAGE

MÅSØY KOMMUNE VEDTEKTER For HØTTEN KOMMUNALE BARNEHAGE MÅSØY KOMMUNE VEDTEKTER For HØTTEN KOMMUNALE BARNEHAGE VEDTATT AV MÅSØY KOMMUNE V/ OPPVEKSTKOMITEEN DEN 5. MARS 2002 - SAK 0004/02 ENDRET 4.SEPTEMBER SAK 0022/06 VEDTEKTENE SIST ENDRET I OPK 10. APRIL

Detaljer

Evaluering av småbarnstilbudet (0-3 år) i de kommunale barnehagene

Evaluering av småbarnstilbudet (0-3 år) i de kommunale barnehagene Melding til utvalg for kultur og oppvekst 18.06.12 57/12 Arkivkode : E: A10 Saksnr. : 201203070 Evaluering av småbarnstilbudet (0-3 år) i de kommunale barnehagene 1. Bakgrunn for evalueringen Den store

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Informasjon om barnehagen

Informasjon om barnehagen Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer