Det rådgivende dokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det rådgivende dokument"

Transkript

1 Det rådgivende dokument - Fellesforbundets sentrale ungdomskonferanse SOLIDARITET Teknologi og nye former for kommunikasjon fører til at verden stadig blir mindre. Handelsavtaler og organisasjoner som EU forsøker å sikre fri konkurranse på tvers av landegrenser. Den norske industrien blir mer sårbar på grunn av høye lønns- og produksjonskostnader i forhold til i andre land. I verden fører finanskrisen og nedskjæringer til stadig flere arbeidsledige, der spesielt de unge er utsatt. Dette kan være med på å føre til lavere lønninger og svekket makt til fagbevegelsen. I Spania er over 40 % av de under 30 år arbeidsledig. I Norge har vi heldigvis langt færre arbeidsledige enn i resten av Europa, men også her er unge i en utsatt posisjon. Dette er noen av utfordringene Fellesforbundet vil møte i den nærmeste fremtid. Vi mener det er viktig at Fellesforbundet er med i kampen for en mer rettferdig verden, og i kampen mot arbeidsledigheten, ikke bare i Norge, men i Europa og resten av verden. Med store ulikheter i lønns og arbeidsforhold mellom Norge og resten av verden, er det større sjanse for at enda flere arbeidsplasser flytter utenlands. Det er derfor Fellesforbundet også i fremtiden skal være aktive i nordiske, europeiske og internasjonale føderasjoner og konføderasjoner. Blant annet ved å inngå flere internasjonale konsernavtaler og å opprettholde de vi allerede har. På den måten kan man sikre alle arbeidere innenfor samme konsern en viss standard uansett hvor i verden de jobber. Det sentrale ungdomsutvalget har i lengre tid vært i startgropa med et internasjonalt solidaritetsprosjekt i samarbeid med det sentrale ungdomsutvalget til Norsk Arbeidsmandsforbund og LOs ungdomsutvalg i Sør- og Nord-Trøndelag. Og en av erfaringene delegasjonen som var med til Nicaragua tok med seg hjem, er at den norske fagbevegelsen har vel så mye å lære av dem som de har å lære fra oss. Men det er viktig at den internasjonale solidariteten ikke stopper i Nicaragua, for FNT (nicaraguansk LO) har kommet langt. De er medlemmer av ITUC og er dermed ansett som fri og uavhengig, og per i dag har de en regjering som jobber med dem og har kommet med flere sosiale reformer som har gjort hverdagen til arbeiderne bedre. I Palestina sliter de arbeiderne som jobber i Israel med å komme seg på jobb på grunn av checkpoints, i Kina er fagbevegelsen styrt av staten, i Iran sitter fagforeningsledere fengslet fordi de er i opposisjon til de som sitter ved makta og Colombia er fremdeles det landet i verden hvor det drepes flest fagforeningsledere og organiserte.

2 I tillegg skal vi også huske på utfordringene vi sliter med her hjemme i Norge. Fremdeles er det mange utenlandske arbeidere her i Norge som blir utsatt for sosial dumping, og selv om LO totalt øker sin medlemsmasse så er den synkende i Fellesforbundet. Derfor er det viktig at vi står på kravene også i framtida slik at vi ikke mister det vi har brukt 100 år på å opparbeide oss. Tiltakspunkter: Fellesforbundet skal samarbeide med sammenlignbare forbund internasjonalt. Fellesforbundet skal samarbeide med nordiske og europeiske føderasjoner og konføderasjoner. Samarbeide med LOs internasjonale avdeling for å lage et eget studieopplegg for Latin-Amerika. Det sentrale ungdomsutvalget skal videreføre det internasjonale solidaritetsprosjektet i Nicaragua. Fellesforbundet skal drive med informasjon, opplæring og holdningsskapende arbeid hos utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge for å arbeide. Fellesforbundet må fortsette og intensivere kampen mot sosial dumping. Fellesforbundet skal jobbe for å bevare de rettigheter og avtaler vi har opparbeidet oss. Fellesforbundet må bli flinkere til å informere om det solidaritetsarbeidet som blir gjort i LO og Fellesforbundet. Fellesforbundet må kreve at alle virksomheter som staten handler med følger ILOs kjernekonvensjoner Påvirke våre tariffestede virksomheter til ikke å handle med virksomheter som bryter ILOs kjernekonvensjoner og menneskerettigheter. Fellesforbundet må jobbe for å opprette internasjonale rammeavtaler, for å ivareta ILOs kjernekonvensjoner og sikre arbeidere mest mulig like rettigheter innenfor internasjonale konsern. 2. ARBEIDSLIV Å ha et arbeid å gå til er kanskje det viktigste i livet. Fellesforbundet har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns og arbeidsvilkår! Det er gjort en god jobb, og det skal vi være stolte av, men vi har fremdeles en lang vei å gå når det kommer til det norske arbeidsmarkedet. Arbeidsmiljølovens 14-9 (1) sier at arbeidstakere skal ansettes fast. Likevel har vi det siste tiåret sett en massiv fremvekst av bemanningsbyråer som leier ut arbeidstagere. Bedrifter har alltid en unnskyldning for hvorfor det er behov for leie inn arbeidskraft, og ofte bruker de argumentet om produksjonstopp. Her har både forbundet og tillitsvalgte en jobb å gjøre slik at lovteksten blir fulgt opp i praksis. Det er ikke bare bedriftene som er med på å rokke

3 ved denne lovparagrafen, det gjør også den store gruppen deltidsarbeidere som vi stort sett finner innefor hotell- og restaurantsektoren. Spesielt studenter godtar kontakter som sier at sjefen kan ringe til dem på et par timers varsel før de må stille på jobb. At denne gruppa tillater dette er med på å undergrave arbeidslivet til de som ønsker en varig og trygg arbeidsplass i denne sektoren. Verden er på vei ut av den verste finanskrisa noensinne. I Norge har man vært heldig og sluppet billig unna på grunn av god økonomisk politikk. Mange arbeidere Har fått bedre økonomi på grunn av lav rente, men vi skal huske at mange ble rammet og mistet jobben. Krisen er mest merket innenfor områder som Fellesforbundet organiserer, nemlig bygg- og anleggssektoren og verftsindustrien. Krisa gjorde at begge disse sektorene stoppet fullstendig opp. Uten ordre eller byggeprosjekter ble bedriftene tvunget til permitteringer og oppsigelser. De fleste ekspertene vil si at finanskrisa er over og at Norge har klart seg bra med de tiltakene som regjeringa iverksatte. Vi mener at finanskrisen nå er gått over i en sysselsettingskrise, som spesielt rammer unge u arbeidslivet. NAV reformen er den største reformen siden lov om folketrygd blei vedtatt i Og det var fornuftig å samle de tre tidligere etatene under samme tak. Og dette har stort sett gått smertefritt. Folk har fått pensjonen sin eller sykepengene sine i tide, problemene oppstod når finanskrisa kom og det kom så mange permitterte og arbeidsledige samtidig. Samtidig har vi sett noen eksempler på at enkelte i NAV systemet har tolket regelverket de er satt til å forvalte feil. Disse personene dette har gått utover har heldigvis fått det de har krav på til slutt, men de har gjerne vært nødt til å ta saken sin gjennom hele rettsvesenet først. Disse eksemplene viser at det trengs en kurskorreksjon av NAV, slik at brukerne blir satt i fokus og istedenfor regelverket som NAV er satt til å forvalte. Fellesforbundet skal jobbe for: Å senke kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger ved permitteringer til 20 %. Mer skolering av egne medlemmer slik at Arbeidsmiljøloven er godt kjent blant medlemmene. Skolering av egne medlemmer, med økt fokus på lese-skrivevanskerproblematikken i arbeidsliv og opplæring. At Hovedavtalens 10-6 i fremtiden også dekker rett til fri og tapt arbeidsfortjeneste for de som deltar i lete- og redningsaksjoner som iverksettes av en offentlig myndighet. Å bedre lærlingers rettigheter ved permittering At samfunnet har fokus på heltid/deltid problematikken, ringevaktordninger og utflagging. At NAV systemet skal gjøres enklere og mer brukervennlig. At retten til 14 dagers fødselspermisjon i AML gjøres betalt.

4 At fastlandsindustrien også i fremtiden har gode rammevilkår. At det gjøres flere forsøk med seks timers arbeidsdag på virksomheter der det er hensiktsmessig. At flere bedrifter tar inn lærlinger. At ikke rokkes ved ansiennitetsprinsippet. 3. UTDANNING OG FAGOPPLÆRING Fagutdanninga er viktig for Fellesforbundet og våre medlemmer. Med en kvalitetssikret yrkesvei vil Norge bli forsynt med noen av verdens beste fagarbeidere. For å sikre gjennomføringen av en god og kvalitetssikret fagutdanning kreves det styrke og politisk vilje.. Per i dag er ikke den videregående skolen på yrkesfag utstyrt med gratis læremateriell. Elevene må selv kjøpe inn utstyr til bruk i skolen. En del av læremateriellet dekkes av et utgiftene av et utstyrsstipend, men dette er på langt nær er nok. Dette må det gjøres noe med og vi krever derfor fokus på at fremtidige valg skal handle om gratis læremateriell i den videregående skole. Fellesforbundet kan ikke tolerere frafall på yrkesfag fordi elver ikke har råd til gjennomføre utdanningen sin. I tillegg er det behov for en opplæring som er tilpasset hver enkelt elev, der vi mener at både praksis og teori er nødvendig for å sikre en fullverdig yrkesutdanning. Realfagene må ikke fjernes, men heller økes og gjøres mer praktisk rettet opp mot det praktiske i studieretningen man har valgt. Vi vil også at alle elever skal utplasseres større deler av året i bedrifter. Dette tror vi vil være et godt tiltak for å sikre at færre slutter på skolen. Opplæringskontoret er bedriften som ansetter lærlingen og i praksis låner vedkommende ut i læretiden til en bedrift. Vi ønsker et bedre oppfølgingssystem, både fra bedrift og opplæringskontor, og mener i den sammenheng at det er uheldig at opplæringskontorene noen steder er private. Det skal være fylkeskommunen sitt ansvar å sørge for at lærlingen fullfører utdanningsløpet på en god måte, ikke bedriften eller det private markedet. Inntil opplæringskontorene blir offentlig krever Fellesforbundets ungdomskonferanse at ledelsen i forbundet legger press på fylkeskommunene for å få til en tettere oppfølging fra opplæringskontorene Opplæringsplanen til utdanningsdirektoratet må bli fulgt bedre opp, og etaten må i større grad følge opp og se til at kravene for å ha lærlinger blir fulgt. Vi anser dette som et absolutt krav til myndighetene. Vi ønsker også at det skal tilrettelegges bedre for de elever som sliter med motivasjon ved å tilby praksisplass etter 4+1 modellen. Fylkeskommunene bør også etablere flere teknisk allmennfaglinjer.

5 For å hindre frafall må man sørge for bedre kursing av skolerådgivere om hvilke studieretninger som fins. Det er behov for en kvalitetssikret rådgivningstjeneste i ungdomsskolen som kan gi gode råd om alternative valg i den videregående opplæringen. I tillegg må vi ha et bredere fokus på samarbeid mellom skolen og næringslivet. Det er også viktig at Fellesforbundets ungdomsutvalgt i tiden fremover påvirker de politiske organisasjonene om faget Arbeidsliv som er på trappene. Her må vi fokusere på arbeiderbevegelsens historie og rettigheter og plikter i arbeidslivet allerede fra ungdomsskolen. TIltakspunkter: Felleforbundet skal jobbe for at ungdomsgarantien gjeninnføres slik den var før. Fellesforbundet skal jobbe for at TAF-linjer blir tilbudt over hele landet, og innføres som ordinær ordning. Ungdomsutvalget skal jobbe for å påvirke innholdet i det nye arbeidslivsfaget. Fellesforbundet skal jobbe for at kommuner og fylkeskommuner stiller som krav at kun godkjente opplæringsbedrifter får konkurrere om offentlige anbud når disse lyses ut. Fellesforbundet skal jobbe for at lærlingtilskuddet til bedriftene økes. Fellesforbundet skal jobbe for å øke lærlinglønna gjennom fremtidige tariffoppgjør. Fellesforbundet skal jobbe for at skolemateriell er gratis i videregående skole. Fellesforbundet skal jobbe for at opplæringskontorene kommer inn under fylkeskommunal kontroll. Fellesforbundet skal jobbe for at fag- og svennebrev gir generell studiekompetanse Fellesforbundet skal jobbe for at lærlinger skal få rabatt på kollektivtransport lik den studenter har. Fellesforbundet skal jobbe for at lærlinger i fag vi organiserer skal vite hvem vi er og hvem de skal gå til hvis de har problemer på arb.plassen. Fellesforbundet skal jobbe for at det blir strengere krav til å bli opplæringsbedrift. Og at det skal bli lettere å ta fra bedriften opplæringsretten, hvis de ikke er skikket til å ha lærlinger. 4. GRØNN INDUSTRI Ungdomskonferansen mener det er viktig å satse på den grønne industrien. De siste årene har Fellesforbundet blitt flinkere, men mye kan gjøres bedre. Blant annet ved å faktisk la de unge medlemmene i forbundet få gjennomslag for sine ideer om hvordan man kan få et godt, faglig fokus på dette. Forbundet i sin helhet må jobbe for et bærekraftig samfunn, der det å forske på fornybar energi skal prioriteres, slik at norske fagarbeidere og næringslivet blir verdensledende på dette området. Miljøteknologi vil sikre

6 industriarbeidsplasser, er bærekraftige for befolkningen og for samfunnet. Vi skal ikke slutte å bygge motoren vi skal gjøre den bedre! Derfor må det jobbes for å forbedre de eksisterende tiltaksordningene rettet mot miljø og energi, slik at bedrifter som ønsker å satse på miljø sikres gode vilkår Belønn for å bli grønn! Staten er næringslivets viktigste venn og formynder når grønn industri skal satses på, skapes og drives i Norge. Derfor er det viktig at staten og industrien samarbeider om å finne frem til oppskriften som skal sørger for et Norge som er verdensledende innen miljøteknologi. Uansett utfall i striden om oljeboring i områdene rundt Lofoten/Vesterålen/Senja, skal Fellesforbundet ikke fravike sitt og LO-kongressens 2009 sendelige vedtak. Dersom det skal bores etter olje her, må det skje på en mest mulig miljøvennlig måte. Oljebåring kan skape arbeidsplasser, men vi skal også ta hensyn til våre medlemmer i fiskerinæringen. Vi ønsker at de allerede eksisterende naturresursene i området skal utnyttes, samtidig som at vi driver en fornuftig petroleumsutvinning i Lofoten/Vesterålen/Senja. Tiltakspunkter: Fellesforbundet skal jobbe for at det nedtegnes i Hovedavtalen at tillitsvalgte skal være med å utforme bedriftenes miljøprofil. Fellesforbundet skal jobbe for at det opprettes grønne sertifikat til bedrifter som satser på miljø. Fellesforbundet skal jobbe for at glødelamper i vei og gatebelysning byttes ut med mer moderne og strømsparende LED lamper. Fellesforbundet skal jobbe for at eksisterende vannkraftverk videreutvikles og forbedres. Fellesforbundet skal jobbe for at hydrogenteknologien videreutvikles. Fellesforbundet skal jobbe for at regelverket legges til rette på en slik måte at alle nybygg blir bygget med vannbåren varme. Fellesforbundet skal jobbe for å pante alle typer flasker, herunder utenlandske flasker, ketsjupflasker og lignende for å få pant på alle type flasker. Fellesforbundet skal jobbe for at det eksisterende ledningsnettet blir oppgradert. Fellesforbundet skal jobbe for at Enova tilføres mer midler. Fellesforbundet skal jobbe for at grønn teknologi eksporteres.

7 5. FAGLIGPOLITISK SAMARBEID Det fagligpolitiske samarbeidet er i dag todelt i Fellesforbundet: Det er det formelle faglige samarbeidet vi har med Arbeiderpartiet, og samarbeidet med de to andre partiene i regjeringen (SV og Sp). Dette er et viktig og ansvarliggjort arbeid som sikrer våre medlemmer innflytelse over hvordan våre arbeidsvilkår skal være. Det er også med på å sikre våre konkurranseutsatte industriarbeidsplasser på en god og fornuftig måte. For oss er det viktig at dette samarbeidet videreføres gjennom og hele tiden jobbe opp mot de politiske partiene for å få gjennom våre saker. Spesielt under valget vi har mange saker vi ønsker skal bli fremmet og fulgt opp. Det er viktig at våre unge medlemmer engasjerer seg i lokalvalget ved å ta ordet i partier og påvirke programarbeidet i størst mulig grad med våre saker. Tiltakspunkter: Det sentrale ungdomsutvalget skal fortsette samarbeidet med politiske partier som står oss ideologisk nært. Det sentrale ungdomsutvalget skal oppfordre unge medlemmer til å melde seg på forbundets fagligpolitiske kurs. Fellesforbundet skal jobbe for at tannhelsetjenesten kommer inn under samme egenandelsordning som resten av helsevesenet. Fellesforbundet skal jobbe for at kollektivtransporten drives av det offentlige, i tillegg må tilbudet styrkes og prisene reduseres for å stimulere til økt bruk. Fellesforbundet skal jobbe for at en større del av forskingsmidlene blir brukt på forskning på fornybar energi. Fellesforbundet skal jobbe for at det innføres Tobin-skatt. Fellesforbundet skal jobbe for at stipendene fra Lånekassa økes. 6. ORGANISASJONEN FELLESFORBUNDET Det er landsmøte i 2011, og det er viktig at unge medlemmer viser interesse og engasjement i avdelingene i den forbindelse. Vi ser på landsmøte blant annet som en mulighet til å få fornyet ungdomsstrukturen i forbundet. Det bør jobbes allerede nå med å se på en økning i frikjøp av unge tillitsvalgte på lik linje med ungdomssekretæren. Her kan ikke ungdomsutvalget levere inn forslag selv, men det må jobbes og forankres i avdelingene som et mulig forslag. I tillegg er det viktig at ungdommen i forbundet nå får sin egen sommerleir, noe som er jobbet hardt med i et år allerede nå. Vi fikk ikke gjennomslag for dette i budsjettarbeidet 2011, men jobbes det videre med sommerleirprosjektet vil vi ha stor mulighet til å få gjennomslag i 2012-budsjettet.

8 Ungdomsutvalget trenger etter vårt syn økte budsjettrammer for å få mulighet til å faktisk gjøre mer enn å administrere den sentrale ungdomskonferansen og bare representere forbundet hos andre LO-forbund. I tillegg må kursmidlene økes og øremerkes til ungdomskurs sentralt. Vi må igjen få på plass to faglige ungdomskurs sentralt slik som vi hadde frem til og med I tillegg bør organisasjonen Fellesforbundet begynne å aktivt markedsføre seg i sosiale medier og med betalte kampanjer i riksmedia. Dette er med på å synliggjøre forbundet til potensielle medlemmer og vi tror dette vil være med på å bevisstgjøre at uorganiserte i våre områder at det er et forbund for dem. Vi tror også at det er på tide at ungdommen også får økte midler til å lage promoteringsfilmer som kan distribueres på mediekanaler, brukes på skolebesøk og kurs. Vi ser også behovet for et eget nettverk for unge tillitsvalgte, da det kan være en trygghet som sørger for rekruttering til verv i fagforeninger på arbeidsplassene. Skolebesøk er også en viktig promoteringsarena ut mot de videregående skolene som har linjer som utdanner til våre bransjer. Organisasjoner må hele tiden være villig til å tenke nytt, tørre å se fremover og våge å være frempå i de saker som er viktig for et levende og godt Fellesforbund i fremtiden. Her er de unge medlemmene i forbundet viktig for å sette agenda! Tiltakspunkter: Fellesforbundet skal samarbeide med forbund vi har sammenfallende interesser med. Jobbe for at også lederen av det sentrale ungdomsutvalget skal frikjøpes i 100 prosent stilling, på lik linje med ungdomssekretæren. Ungdomssekretæren skal aktivt jobbe for at ungdomsutvalgets budsjettrammer økes. Fellesforbundet skal arrangere en årlig sommerleir fra Fellesforbundet bør bli enda synligere i samfunnsdebatten, og da spesielt forbundslederen. Fellesforbundet skal jobbe for at det skoleres flere unge medlemmer. De ungdomsansvarlige i avdelingene skal være med på skolebesøk. Fellesforbundet skal jobbe aktivt for å synes i media. Avdelingene og de ungdomsansvarlige oppfordres til å sende inn saker for publisering på forbundets nettsider.

9 Fellesforbundets hovedkontor må gå foran som et godt eksempel innad i LOs organisasjon, og bli miljøsertifisert. Fellesforbundet skal jobbe for å styrke Hovedavtalens 6. Fellesforbundet skal lage promoteringsfilmer til bruk på skolebesøk, kurs og distribusjon på youtube.com o.l. kanaler. Det sentrale ungdomsutvalget skal jobbe for å se på muligheten for å arrangere en lærlingkonferanse. Fellesforbundet skal opprette et nettverk for unge klubbledere og unge medlemmer av forhandlingsutvalg. Fellesforbundet skal koordinere mer av arbeidet på ADK nivå når det gjelder ungdomsarbeidet, med tanke på et minimum av øremerkede midler til dette formål. 7. BOLIGPOLITIKK Siden man fjernet den statlige styringen av boligmarkedet på 80-tallet, har det løpt løpsk! Prisene har gått til himmels, det bygges nesten ikke ikke-kommersielle utleieboliger og mens det finnes egne borettslag for de som er over 60 år, finnes det ingen slike for ungdom. Boligmarkedet er med andre ord et stjerneeksempel på at markedet ikke kan styre seg selv, menn at det er avhengig av visse reguleringsmekanismer. Fellesforbundets landsmøte i 2007 sa at vi måtte gjenreise den sosiale boligpolitikken i Norge, og nå har forbundet satt temaet såpass kraftig på agendaen at de har nedsatt et eget boligpolitisk utvalg, og det sentrale ungdomsutvalget er representert med to plasser i dette. Dette gir ungdomsutvalget muligheten til å øke sin egen kunnskap om boligpolitikk og boligmarkedet, men det gir også ungdomsutvalget muligheten til å direkte påvirke forbundets politikk på området. Og en ting er sikkert. Skal den sosiale boligpolitikken i Norge gjenreises krever det et utall av virkemidler. Husbanken må bli mer synlige, det må settes i gang en massiv bygging av ikke-kommersielle utleieboliger, det må settes i gang en massiv bygging av studentboliger, kommunene må bli mer aktive med å legge til rette for byggeklare tomter og det private utleiemarkedet må reguleres strengere. Men viktigst av alt; politikerne er nødt til å tørre å ta grep om en ny boligpolitikk, som er til det beste for folk flest og ikke spekulantene! Tiltakspunkter: Fellesforbundet skal påvirke Husbanken til å nå ut til våre unge medlemmer. Fellesforbundet skal jobbe for at det bygges flere kommunale utleieboliger. Fellesforbundet skal jobbe for at arbeidet med å bygge studentboliger intensiveres.

10 Fellesforbundet skal jobbe for at det bygges regulerte ungdomsboliger med egensparingskrav. Fellesforbundet skal jobbe for at lærlinger har en reell tilgang på studentsamskipnadenes boliger. Fellesforbundet bør lage en infobrosjyre som forklarer hvordan man kan benytte seg av de mulighetene Husbanken gir.

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget ORGANISERT ARBEIDER Debattskisse 2014 Kamerater! Hvert år arrangerer vi en nasjonal ungdomskonferanse, der vi samler unge medlemmer fra hele landet fordelt på et bredt utvalg bransjer, for å møtes og diskutere

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga AR RådgivB ende dokument EID 2015-2016 ER

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga AR RådgivB ende dokument EID 2015-2016 ER ORGANISERT ARBEIDER Rådgivende dokument 2015-2016 Innhold Forord... 23 Handlingsplan... 34 Unge innspill til forbundets prioriterte oppgaver 2017... 45 Organisasjonsoffensiv for lærlingene... 56 Yrkesstolthet

Detaljer

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga ARB Debattheftet EIDER

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga ARB Debattheftet EIDER ORGANISERT ARBEIDER Debattheftet Innhold Forord... 24 Handlingsplan... 35 Unge innspill til forbundets prioriterte oppgaver 2017... 46 Organisasjonsoffensiv for lærlingene... 57 Yrkesstolthet og fagutdanning...

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra:

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra: L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no Flere handlingsplaner kan b till fra: Handlingsplan 2003-2006 NTLs ungdomsutvalg Notater Mandat for NTLs ungdomsutvalg Utvalget skal arbeide for økt

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Rådgivende dokument til LOs ledelse 2005

Rådgivende dokument til LOs ledelse 2005 Rådgivende dokument til LOs ledelse 2005 Innledning I forbindelse med Stortingsvalget og regjeringsskiftet høsten 2005 besluttet LOs sentrale ungdomsutvalg å utarbeide et rådgivende dokument til LOs ledelse.

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2014.

Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2014. ORGANISERT ARBEIDER 2014-2015 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2014. Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse for oppfølging av vedtektene

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet 2 3 4 5 6 Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv? 7 Noen forutsetninger:

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 1 Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 Kamerater gode venner! Vi opplever en trist inngang til årets 1.mai-feiring. Helikopterulykken fredag der 13 arbeidstakere omkom preger

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø Skillelinjene i norsk politikk har blitt tydeligere med den sittende regjeringen. Regjeringen og samarbeidspartene har pekt ut omstilling

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Rådgivende dokument 2013-2014

Rådgivende dokument 2013-2014 ORGANISERT ARBEIDER 20132014 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2013. Rådgivende dokument 2013 2014 Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe?

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? Håkon Høst Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? IA-konferanse Bodø 27.10.2014 Under 50 prosent fullfører yrkesfag i løpet av 5 år Tett sammenheng sosial bakgrunn og gjennomføring Ledet til pessimisme Kampen

Detaljer

Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak?

Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak? Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak? Honne, 20.5.2014 v/innkjøpsleder Øystein Sætrang Hedmark fylkeskommune Viktigste ansvarsområder: Videregående skoler, tannhelse,

Detaljer

Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse mars 2015.

Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse mars 2015. ORGANISERT ARBEIDER 2015-2016 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse mars 2015. Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse for oppfølging av vedtektene

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

REKRUTTERING OG ASFALTBRANSJEN. Asfaltdagen 29.01.2015 Trude Gylland

REKRUTTERING OG ASFALTBRANSJEN. Asfaltdagen 29.01.2015 Trude Gylland REKRUTTERING OG OPPLÆRING I ASFALTBRANSJEN Asfaltdagen 29.01.2015 Trude Gylland 2 YRKESFAG UNDER PRESS GJELDER OGSÅ ASFALTFAGET DAGENS NÆRINGSLIV 25. NOVEMBER 2014 Yrkesfag under press Kunnskapsministeren

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 1 Forord På bakgrunn av utviklingen innen tariffområdet Landsoverenskomsten for elektrofagene tok installasjonsutvalget initiativet til en

Detaljer

Politisk plattform 2014-2015

Politisk plattform 2014-2015 Politisk plattform 2014-2015 Vedtatt av Landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka kurs- og konferansehotell Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014 Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 1 Veksten i verdensøkonomien tok seg noe opp i siste halvdel

Detaljer

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil Arbeiderpartiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode?

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF N O P E F på flyteriggene Faktafolder fra NOPEF NOPEF - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Forslag: 2016 36. Forslag fra fylkespartistyret: Sykehus og transport hvem tar ansvar for nødvendig samordning?

Forslag: 2016 36. Forslag fra fylkespartistyret: Sykehus og transport hvem tar ansvar for nødvendig samordning? Forslag: 2016 36 Forslag fra fylkespartistyret: Sykehus og transport hvem tar ansvar for nødvendig samordning? En av de store utfordringene i offentlig sektor er en sektorisert og fragmentert stat. Etater

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 3 områder til evaluering Det er valgt ut 3 områder som skal evalueres i Kunnskapsløftet. Disse områdene har blitt grundig belyst av forskningsinstitusjoner

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

20 å EN BEDRIFT Å DRIVE BEDRIFT!

20 å EN BEDRIFT Å DRIVE BEDRIFT! 20 å 1992 2 EN BEDRIFT Å DRIVE BEDRIFT! NÆRINGSPOLITISK PROGRAM 2015 2017 Vi i Bedriftsforbundet ønsker oss et samfunn der de minste verdiskaperne blir løftet frem og gitt den anerkjennelsen og respekten

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet. Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012

Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet. Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012 Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012 1 Todeling, dualisering, polarisering.. klassisk tema med mange vrier Norsk økonomi - preget

Detaljer

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Læretiden i bedrift Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Kunnskapsløftet Med Kunnskapsløftet kom nye krav til skole og bedrift om innholdet i opplæringen: Nye

Detaljer

Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv

Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv I hvilke grad har politisk ledelse og embetsverk sett mot Brussel? Elin Lerum Boasson, seniorforsker, CICERO Presentasjon

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Vår framtid vårt valg!

Vår framtid vårt valg! Vår framtid vårt valg! Handlingsprogram for Fagforbundet ungdom 2011 2013 Handlingsprogram for Fagforbundet ungdom 2011 2013 Vedtatt i Forbundsstyret 13. mars 2012 Handlingsprogram Innhold Politisk handlingsprogram...

Detaljer

KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE

KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget sak 446/08 DEL 1: INNLEDNING 1. Bakgrunn: Behov All forskning og statistikk tilsier at det kommer til å bli mangel på arbeidskraft

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-070 mellom NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND på den ene side og OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Oljeserviceavtalen

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Polonia-undersøkelsene i 2006 og 2010

Polonia-undersøkelsene i 2006 og 2010 Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa etter 2004: Den største migrasjonsstrømmen til Norge noensinne Fri bevegelse, korte avstander, gode kommunikasjonsmuligheter gir muligheter for midlertidige,

Detaljer