Kvam på trygg veg 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam på trygg veg 2009"

Transkript

1 Trafikksikringsplan for Kvam TIL UTTALE Frist 31 januar 2006 Planperiode: Kvam på trygg veg 2009 Utarbeidd: Revidert: xx.xx.06 Godkjent: xx.xx.06 (etter høyringsrunde) Av: Prosjektgruppe Av: Prosjektgruppe Av: Heradsstyret Arkivsak.. HST sak (Denne planen er endeleg og revidert i samsvar med vedtak i Kvam heradsstyre xx. xx ) Trafikksikringsplan Kvam herad 1 xxxxx 2006

2 FORORD Heradsstyret i Kvam gjorde 21. mars 2000, sak HST-022/00, vedtak om å setja i gang utarbeiding av ein kommunal trafikksikringsplan som legg føringar for administrative og politiske vedtak innan trafikksikring og planarbeid i Kvam. Trafikksikringsplanen skal gå inn som del av det totale tryggleiksarbeidet i kommunen, og skal samordnast med prosjektet "Tryggleik vårt ansvar". Hovudmålet var å utarbeida ein handlingsplan med prioriterte tiltak som ved gjennomføring vil redusera trafikk-relaterte ulukker og uhell i Kvam. Det var invitert til synspunkt og innspel til trafikksikringsarbeidet i kommunen frå grendautval, politi, skular og barnehagar, vegvesen, trafikkskular, transport-næring og forsikringsselskap. Planarbeidet har elles vore kunngjort i Hordaland Folkeblad ved oppstart og då høyringsutkastet vart utlagt til uttale. Trafikksikringsplanen vart godkjend av Heradsstyre 10 oktober 2000, sak HST-107/00. Planperiode Arbeidet med rullering av planen for ny planperiode starta vinteren Prosjektgruppe for dette arbeidet har vore samansett av: Nils T. Sperrevik Rønnaug Nesheim Ivar Tveiten Arild Berge Tore Skeie Vidar Østerbø Hogne Høysæter Statens vegvesen Hordaland Statens vegvesen Hordaland Kvam lensmannskontor Kvam Trafikkskule Prosjektleiar Kvam herad Plansjef Kvam herad Prosjektleiar, driftssjef FDV-anlegg Kvam herad Kvam herad har hatt prosjektleiaransvaret for rulleringa av planen. Planen vart sendt på høyring tett oppunder utgangen av Råd til lesarar av planen: For å få ein rask oversikt over hovudpunkta i planen; les farga sider (samandrag grå sider, tiltak blå og gule sider). Blå sider: Haldning og åtferdstiltak Gule sider: Prioriterte fysiske tiltak Grå sider: Samandraget gjev ei kortfatta oversikt over hovudpoenga i planen 2

3 INNHALD INNLEIING VISJON OG MÅL VISJON OVERORDNA MÅLSETJING MÅL FOR PERIODEN EVALUERING AV MÅLOPPNÅING I TIDLEGARE PLANAR PRESENTASJON AV KVAM GEOGRAFI FOLKETAL OG BUSETNAD: FAKTA OG TRENDAR NÆRINGSLIV TRAFIKKMØNSTER REGISTRERTE KØYRETØY TRAFIKKSIKRINGSARBEID I KOMMUNEN PR HAUSTEN Kvam herad Lensmannen i Kvam Statens vegvesen Køyreskular Vidaregåande skule/fylkeskommunale (Øystese g., Norheimsund vg skule og Framnes k.vg skule) Andre TRAFIKKULUKKER, -UHELL OG UTRYGGLEIKSPUNKT I TRAFIKKEN DEFINISJON AV OMGREP: POLITI-REGISTRERTE TRAFIKKULUKKER Ulukkesutvikling Ulukkesfordeling etter alvorsgrad ( ) Ulukkesfordeling etter alder ( ) Ulukkesfordeling på månad ( ) Ulukkesfordeling på vekedag og klokkeslett ( ) Ulukkesfordeling på type ( ) Ulukkesfordeling på type trafikant ( ) Ulukkesfordeling på vegtype ( ) Ulukkesfordeling etter lystilhøve ( ) Ulukkesfordeling etter føretilhøve ( ) Skadeindeksar Årsaker til personskadeulukkene Ulukkesutsette punkt TRAFIKKUHELL SOM FØRTE TIL MATERIELLE SKADAR Uhellsutvikling Uhellsfordeling etter type Fordeling av uhell etter tid Uhell fordelt etter alder Uhell fordelt vegtype Uhell fordelt etter kjønn Uhell fordelt etter stad UTRYGGLEIKSPUNKT FYSISKE TILTAK GENERELT SATSINGSOMRÅDE KRITERIUM FOR PRIORITERING AV FYSISKE TILTAK STRAKSTILTAK FOR PLANPERIODE LANGSIKTIGE PRIORITERTE FYSISKE TILTAK INNMELDING AV FARLEGE TILHØVE VEGLYS

4 5 HALDNINGAR OG ÅTFERD I TRAFIKKEN DEFINISJONAR: ÅTFERDSENDRING NØDVENDIG FOR Å REDUSERA TRAFIKKULUKKER TRAFIKANTEN SITT ANSVAR MILEPÆLAR OG ENDRA TRAFIKANT-ROLLAR HALDNINGSSKAPANDE TILTAK: TRAFIKKSIKRING I KOMMUNAL PLANLEGGING AREALPLANLEGGING KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL REGULERINGSPLANAR/UTBYGGINGSPLANAR ØKONOMI KONKLUSJON OPPSUMMERING SAMLA PRIORITERING Fysiske tiltak Haldning og åtferd BUDSJETTMESSIGE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSAR Budsjett for trafikksikring Revisjon av trafikksikringsplanen Ansvar for oppfølging...46 VEDLEGG 1. Kart som viser oversikt over trafikkulukker i Kvam herad

5 INNLEIING Eit godt utbygd og trafikksikkert vegnett er eit viktig trivnads- og tryggleikselement i eit godt lokalsamfunn. Trafikksikringsplanen for Kvam tek sikte på å gje ein status over trafikksikringsproblema på vegnettet i kommunen, og samstundes gje eit godt grunnlag for prioriteringar innan trafikksikring i åra som kjem. LOVGRUNNLAG Det finst ikkje noko spesifikt lovgrunnlag for utarbeiding av kommunale trafikksikringsplanar, men det er ei rekkje lover og forskrifter som verkar inn på trafikktryggleiken. Nokre av desse er: Veglova omfattar generelle tilhøve innan trafikktryggleik, mellom anna planlegging, bygging og vedlikehald av veg, avkøyrsler, eigedomsinngrep og kven som er pliktig til å bera kostnader for tiltak på ulike vegtypar. Vegtrafikklova med forskrifter og vedtekter utgjer grunnlaget for svært mange trafikksikringstiltak (trafikkreglar, skilting, kontrollar, krav til køyretøy og førar). Plan- og bygningslova set krav til arealplanlegging og utforming av bygg og konstruksjonar, og er viktig for å kunna gjennomføra fysiske tiltak i kommunen. Oppbygging av Trafikksikringsplanen Planen baserer seg på eksisterande vegnett og data om trafikkulukker tilgjengeleg per utgangen av Dei ytre rammene vil endra seg over tid og tiltaka må justerast tilsvarande, til dømes kvart fjerde år. Målsetjingsdelen vil derimot ha ei lengre levetid. Planen har seks hovuddelar: Visjon og mål Presentasjon av Kvam Trafikkulukker, -uhell og utryggleikspunkt i trafikken Fysiske tiltak Haldningar og åtferd i trafikken Trafikksikring i kommunal planlegging Trygge lokalsamfunn Verdens Helseorganisasjon (WHO) har lenge arbeidd med ulukkesførebyggjande arbeid på internasjonalt nivå. Safe community eller Trygge lokalsamfunn er merkelappen på dei lokalsamfunna som oppfyller WHO sitt kvalifikasjonsprogram på 12 punkt. Kommunar som arbeider etter WHO-konseptet, skal gjera ein aktiv innsats for å førebyggja ulukker i sitt nærmiljø. Arbeidet skal vera sektorovergripande og tverrfagleg der kommune, politi, vegvesen, interesse-organisasjonar og næringsliv samarbeidar om å få redusert talet på ulukker og skader. Kvam heradsstyre har vedteke at: tryggleiksarbeidet i kommunen skal oppfylla kravet til å verta godkjent som Trygge lokalsamfunn trafikksikringsplanen skal inngå som ein integrert del av det overordna tryggleiksarbeidet i kommunen 5

6 VISJON OG MÅL 1.1 Visjon Kvam - ein trygg og god kommune å bu, arbeida og ferdast i der alle tek ansvar for eigne haldningar og åtferd. 1.2 Overordna målsetjing Innan 2020 skal kombinasjonen av endra haldningar og åtferd, trafikksikre køyretøy og vegsystem føra til at ingen vert svært alvorleg skadde eller omkomne i trafikken i Kvam. Milepælar: Tal på omkomne/svært alvorleg skadde i trafikken (gjennomsnittstal/år) (For perioden var talet 3.3 pr. år, for pr år). Desse milepælane er vesentleg skjerpa i høve til tilsvarande tal i Trafikksikringsplan for perioden Bakgrunnen er større nedgang i tal omkomne/svært alvorleg skadde enn forventa i perioden. NB! For å oppnå vidare nedgang i denne typen trafikkskadar er det ein føresetnad at nødvendige ressursar vert stilte til rådvelde i trafikksikringsarbeidet i Kvam, regionalt og nasjonalt. 1.3 Mål for perioden Hovudmål Redusera talet på trafikkskadde til maksimalt 12 skadde/år (16.5 skadde/år i ). Særleg merksemd skal rettast mot reduksjon av trafikkskadar innan aldersgruppa år (kfr. effektmål under). Delmål HALDNINGSSKAPANDE TILTAK Prioritera haldningsskapande tiltak retta mot aldersgruppa år som høgrisikogruppa i trafikken. Innarbeida trafikksikring som del av HMS-arbeidet i Kvam med heradet sin organisasjon som motor. TRAFIKKSIKRINGSPLAN Rullera trafikksikringsplan i planperioden, dvs innan utgangen av Nytta metodikk for risiko- og sårbarhetsanalysar (ROS-analysar) under analyse og tiltaksdel. OVERORDNA PLANLEGGING Trafikksikring skal vera ein prioritert del av Trygge Lokalsamfunn-arbeidet i kommunen Trafikksikring og tryggleik skal vera tema i kommuneplanen Trafikksikring skal vera med i alle reguleringsplanar Trafikksikring skal vera med som post i kommunale økonomiplan 6

7 Effektmål (målbare suksess-kriterier) Redusera gjennomsnittstal på trafikkskadde i perioden (16.5 pers/år) med ca 25% for perioden (til 12 pers/år). Redusera gjennomsnittstal for trafikkskadde innan aldersgruppa år med 50% til 3.2 skadde/år for perioden Ha rullert trafikksikringsplanen innan utgangen av alle strakstiltak i trafikksikringsplanen skal vera gjennomførte innan utgangen av 2007 eigen post for trafikksikring i kommunale årsbudsjett 1.4 Evaluering av måloppnåing i tidlegare planar Ved rullering av Trafikksikringsplan for Kvam skal mål i tidlegare plan evaluerast. Resultatavvik frå vedtekne mål må analyserast (evt. endringar i føresetnader, nytte/kost effekt etc) 7

8 2 PRESENTASJON AV KVAM 2.1 Geografi Kvam herad ligg i regionen Hardanger og Voss midt i Hordaland fylke, og er ein mellomstor bygdekommune med ca innbyggjarar og eit totalareal på km2. Kvam er eit viktig knutepunkt i ytre Hardanger, både for ferdsel langs Hardangerfjorden og for ferdsel mot Bergen. Kommunen har korkje jernbane eller flyplass, men det er relativt kort veg til slike fasilitetar, om lag ein times køyring frå Norheimsund. Tilbodet på kollektiv-transport frå Kvam til Bergen (buss) er godt. 2.2 Folketal og busetnad: Fakta og trendar Folketal Folketalsutviklinga i Kvam har vore negativ i perioden med ein nedgang på ca. 7.6 %. Dette kan ha samanheng med at det ikkje har vore nettotilvekst på arbeidsplassar i kommunen. Prognosane for folketalet i nær framtid er heller ikkje positive med mindre særlege tiltak vert gjennomførde (prognose etter SSB 2005 alt MMMM). Prognosane indikerer at gruppa 60 år og eldre vil auka merkbart; frå 17% av innbyggjartalet i 2005 til 27% i Innbyggjartal Folketalsutvikling i Kvam og prognose til Målet om å folketalsauke til innbyggjarar innan 2015 vil krevja endringstiltak. Betra kollektivtilbod og nye tunnelar som reduserer veglengd og dermed reisetid til Bergen, kan gjera Kvam meir attraktiv som bustadkommune, også for dei som har arbeidsplass i Bergen. 8

9 Sentralisering av busetnad Folketal fordelt på skulekrinsar pr : Fordeling av folketal på skulekrinsar Ålvik Fykse 240 Øystese Norheimsund Steinsdalen Vikøy Tørvikbygd Innstranda Strandebarm Oma Mundheim Fordeling av innbyggjarane på skulekrinsar viser at Øystese- Norheimsund med tilliggjande småkrinsar utgjer ca. 2/3 av folketalet i kommunen. Analyse av talmaterialet etter 1998 har ikkje vore gjort i denne planen, men det er grunn til å tru at trenden med sentralisering av busetnaden i kommunen held fram. 2.3 Næringsliv Kvam herad er største arbeidsgjevar med sine vel 800 årsverk. Pr i dag er sektorane jordbruk, industri og service om lag like store. Viktige sektorar er: Mekanisk produksjon (Lid Jarnindustri, Hamek, Norheimsund Sveis og Industriservice o.a., årsverk) Skipsbygging (Fjellstrand, Hardanger Fartøyvernsenter, Djupevåg o.a., ca 160 årsverk) Møbelindustri (Kleppe, Torpe og Rybo Nor, ca årsverk) Smelteverk: Bjølvefossen med sin ferro-legeringsindustri i Ålvik er den største private arbeidsgjevaren i kommunen (ca. 200 årsverk). Fiskeoppdrett/fiskeforedling (ca. 90 årsverk) Turisme Landbruk ca 300 årsverk Innhenta data for nokre av bransjane syner (tal frå 2000 er merkte med *): Næring Produkt Marknader Transportmiddel Transportvolum langs veg Møbelindustri Møbelvarer Skandinavia/ Europa Bil 3-4 trailerlass/veke* Bjølvefossen Ferrosilisium Heile verda Båt Bil/jernbane ca 50 trailerlass/veke* Fiskeoppdrett/ - foredling Oppdrettsfisk Mellom-Europa Russland Bil/Fly Ca tonn/år, 2-3 trailarlass/dag 9

10 2.4 Trafikkmønster Vegnettet i Kvam Vegtype Europaveg Riksveg Fylkesveg Kommunal veg Lengd (km) km 20.3 km 98.5 km (tala er henta frå rapport om ÅDT registreringar, Statens vegvesen) Årsdøgnstrafikk (ÅDT) Trafikkvolumet på vegnettet i Kvam er registrert på ein del punkt og vert rekna i årsdøgntrafikk (ÅDT) som er eit årsgjennomsnitt av talet på køyretøy som passerer eit gjeve punkt på vegen pr. døgn. Trafikkveksten dei siste åra er illustrert ved: Veg Punkt Endring Periode % Rv 7 Hp 13 Steinstø , >1999 Rv 7 Hp 15 Skipadalen , >2004 Rv 7 Kvamskogen , >2004 Rv 48 Hp 15 Mundheim , >2003 Rv 49 Hp 16 Aksnes , >2003 Høgste trafikkvolumet er på strekninga mellom Øystese sentrum og Norheimsund sentrum der ÅDT vart målt til 3710 i Einaste strekning med måledata som viser vesentleg trafikkauke etter 1999, er riksveg 7 over Kvamskogen med 17.7%. Dersom lang tunnelløysing vert vald frå Jondal mot Mauranger, er det grunn til å tru at trafikkvolumet mot Jondal via Norheimsund-Tørvikbygd (riksveg 49) vil auka. Evt endringar i vegnettet mot Bergen (tunnel under Kvamskogen, Ulrikstunnel etc) kan føra til auke på riksveg Registrerte køyretøy Køyretøy Pr var det registrert køyretøy i Kvam herad. Desse fordeler seg i ulike grupper: Køyretøygruppe Tal på køyretøy i Kvam Køyretøy pr. innbyggjar Kvam Køyretøy pr. innbyggjar i Hordaland Fordeling av køyretøy grupper er stort sett som Personbil gjennomsnittet i Hordaland Buss bortsett frå gruppa Kombibil traktor. Årsaka til høg Varebil traktorintensitet er at Lastebil Kvam i større grad enn Traktor gjennomsnittet i fylket, Moped er ein jordbrukskommune. Motorsykkel

11 2.6 Trafikksikringsarbeid i kommunen pr hausten Kvam herad Skule og barnehage driv førebyggjande trafikksikringsarbeid i form av opplæring og haldningsskapande aktivitetar. Barnehagar: Grunnskule: Opplæring i å gå langs veg Vitjing av politi ( Eddy ) Bruk av refleks og sykkelhjelm Gå knapp Opplæring i ferdsel langs veg og med buss Sykkeldag/sykkeltest Skulepatrulje Mopedopplæring (Øystese) Eining for tekniske tenester Ansvar for trafikktryggleik på det kommunale vegnettet. Ansvarsområdet omfattar: Planlegging, bygging og vedlikehald av kommunale vegar Oppfølging av innmelde farlege forhold Skilting av kommunale vegar Revisjon av trafikksikringsplan for Kvam Eining for utvikling Trafikksikring element i sjekkliste under arealplanlegging Vurdering av trafikksikring del av planprosessar Eining for Helse og Velferd I samarbeid med andre vert promillekontroll gjennomført i den såkalla rus-frie veka. Refleksutdeling pensjonistlag På helsa laus drypp i lokalavisa Helse-etaten er operativ og sentral i handtering av trafikkulukker Lensmannen i Kvam Lensmannen i Kvam er engasjert i ulike typar trafikksikringstiltak: Skulepatruljar Undervisning i skule og barnehage (m.a. Eddy ) Informasjon i ulike lag og bedrifter når ønskt Trafikkontrollar Patruljekøyring Vurdering/tilråding i skiltsaker/fartsreduserande tiltak Etterforsking av trafikkulukker/-lovbrot med pålagd rapportering Refleksutdeling til vaksne ved trafikkontrollar Fartskontrollar Ein del av dette vert gjort i samarbeid med m.a. utrykkingspolitiet Statens vegvesen Vegvesenet driv ei rekkje tiltak retta mot trafikktryggleik: Førarprøvar Samarbeid/tilsyn med trafikkskular Informasjon til publikum (vegmeldingssentral, skuleverk, presse, infomateriell) 11

12 Teknisk kontroll av køyretøy Kontroll: køyre- og kviletid, sikring av last, periodisk køyretøykontroll, ombygging av køyretøy Ulukke etterforsking Bygging, drift og vedlikehald av statlege og fylkeskommunale vegar Skilting/fartsreduserande tiltak Deltaking i utarbeiding av kommunale trafikksikringsplanar Ulike aksjonar, t.d. sei frå - aksjonen Noko av dette arbeidet vert gjort i samarbeid med andre statlege og fylkeskommunale organ Køyreskular Køyreskulane i heradet er primært retta mot aldersgruppa år, dvs. høgrisiko gruppa i trafikken, og omfattar: Førarkortopplæring for bil Oppfriskingskurs for eldre personar med førarkort Trafikalt grunnkurs (frå 15 år og oppover) Vidaregåande skule/fylkeskommunale (Øystese Gymnas, Norheimsund vg skule og Framnes Kristne vg skule) Ingen rapporterte aktivitetar Andre Kvam Motorsport Senter: "Mekkesenter" for motorinteressert ungdom i alderen år. Bilar, motorsyklar, mopedar, gokartar. Ulike fråhaldsorganisasjonar, bilinteresseorganisasjonar og forsikringsselskap har aktivitetar som omfattar trafikksikring, men omfang og type er ikkje registrert i denne planen. 12

13 3 TRAFIKKULUKKER, -UHELL OG UTRYGGLEIKSPUNKT I TRAFIKKEN 3.0 Definisjon av omgrep Trafikkulukke (viser til kap. 3.1) Politi-registrert ulukke i trafikken, registrert i Vegdirektoratet sin database for trafikkulukker, som fører til personskade i følgjande kategoriar:! omkomne! svært alvorleg skadde! alvorleg skadde! lettare skadde Trafikkuhell (viser til kap. 3.2) Trafikk-relatert uhell som ikkje fører til personskade, men materielle skadar på køyretøy eller annan materiell gjenstand av eit slikt omfang at dette vert registrert som skademelding i TRAST-registeret (Norges Forsikringsforbund). Utryggleikspunkt i trafikken (viser til kap. 3.3) Punkt eller strekning langs veg der vegfarande kjenner seg utrygge, dvs. trur at risiko for trafikkulukker er høgare enn normalt. Utryggleikspunkt eller strekningar treng ikkje vera basert på at ulukker og uhell faktisk har skjedd på vedkomande punkt eller vegstrekning. Lettare skadd: Skade som berre krev kortare medisinsk behandling, og ikkje gjev varige mein. Alvorleg skadd: Ikkje livstrugande, men gjev varige mein, 0-30% invaliditet. Svært alvorleg skadd: Skade som trugar liv eller gjev > 30% varig invaliditet Omkomne: Død innan 30 dagar etter ulukkestidspunkt, årsaka av trafikkulukka. 3.1 Politi-registrerte trafikkulukker Tal på ulukker og omkomne/skadde i Kvam åra Ulukker omkomne/skadde tal på ulukker og omkomne/skadde ny stamveg trendliner 13

14 3.1.1 Ulukkesutvikling Periode Gj.snittleg ulukker pr. år Trafikkskadde pr. år i gj.snitt Trend frå 1989 til 2004: færre ulukker og færre omkomne/skadde på Kvammavegane. Har Kvam høgt ulukkestal i høve til innbyggjartalet? Ei samanlikning med landet elles og Hordaland fylke syner: Noreg Hordaland Kvam eks Bergen Innbyggjarar (gj.snitt i perioden) Ca Trafikkskadde inkl. omkomne Ca / år Trafikkskadde pr 1000 innb. pr år 2,67 2,36 2,37 I høve til innbyggjartalet har Kvam har like mange trafikkskadde pr år som resten av fylket, men 10-15% færre ulukker enn landet samla sett. Kor mange av trafikkulukkene rammar ikkje-kvemmingar? Registreringar av trafikkulukker på Kvammavegane i syner at 42.7% involverer trafikantar som har heimeadresse utanfor kommunen (for perioden var talet ca 35%) Ulukkesfordeling etter alvorsgrad ( ) For definisjon av alvorsgrad, sjå pkt Skade under kategori lettare skadde er dominerande med 73.7%. Talet på omkomne for same periode er 3.1% av alle skadde (11 omkomne i perioden ). % vis fordeling Fordeling etter alvorsgrad ,1 4,2 Omkomne Svært alvorleg skadde 19,0 73,7 Alvorleg skadde Lettare skadde Av trafikkskadde er 73.7% lettare skadde. Omkomne utgjer 3.1% av alle skadde (11 omkomne i perioden ). 14

15 3.1.3 Skadefordeling etter alder ( ) Skadefordeling etter alder % vis fordeling ,5 5, , , ,5 3, år 6-10år 11-15år 16-20år 21-25år 26-30år 31-35år 36-40år 41-45år 46-50år 51-55år 56-60år 61-65år 66-70år 71-75år 76-80år 81-85år 86-90år 91-95år år Aldersgruppa år utgjer 26 % av dei skadde. Denne aldersgruppa omfattar urøynde førarar av moped, motorsykkel og bil. Aldersvindauga år utgjer om lag halvparten av alle skadde. Trafikkskadde fordelt demografisk 30 % vis fordeling Skadefordeling Aldersfordeling år år 6-10år 11-15år 16-20år 21-25år 26-30år 31-35år 36-40år 41-45år 46-50år 51-55år 56-60år 61-65år 66-70år 71-75år 76-80år 81-85år 86-90år 91-95år år aldersfordeling Store tal i aldersgruppa år. Sikraste trafikantane i aldersgruppa 60+. Aldersgruppa år har mange trafikkskadar. Korleis talet på førarkortinnehavarar fordeler seg etter alder, er ikkje analysert, men det er grunn til å tru at relativt sett er det færre med førarkort i den eldste aldersgruppa. 15

16 3.1.4 Ulukkesfordeling på månad ( ) % vis fordeling Januar Ulukkesfordeling på månad Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Den lyse årstida er den verste ulukkestida. Då er også gjennomgangstrafikken størst. I april -juni skjer ca 32% av alle trafikkulukkene. November ligg også høgt på statistikken. Årsaka kan vera ein kombinasjon av regn og dårleg sikt (våt bar veg er overrepresentert i november-ulukkene, og ein stor del skjer på kveldstid) Ulukkesfordeling på vekedag og klokkeslett ( ) Vekedag % vis fordeling Ulukker fordelt på vekedagar ,3 18,0 15,3 15,3 11,2 12,3 8,6 Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Sundag Vekedagar 52.6 % av alle ulukker skjer fredag-sundag. Stor gjennomgangstrafikk i helgane + stor trafikk mellom Bergen og Kvamskogen forklaring? Dei mest alvorlege ulukkene skjer i helgane. Klokkeslett % vis fordeling ,6 3,3 Fordeling klokkeslett ,2 2,8 8,6 9,4 16,9 16,1 9,9 13,2 8, ,8 56 % av alle ulukker skjer mellom kl Alle ulukkene som medførte tap av liv, skjedde på kveldstid etter kl

17 3.1.6 Ulukkesfordeling på type ( ) % vis fordeling ,4 Fordeling ulukkestypar ,8 13,7 8,9 41,1 Utforkøyrings- og møte-ulukker utgjer 72 %. (Tal for 1999 er ikkje med) Andre uhell Same eller motsett Kryssande køyreretning Fotgjengar innblanda Utforkøyring Ulukkesfordeling på type trafikant ( ) Gruppa personbil/varebil dominerer både i omfang og i tal på trafikkskadde/omkomne (68.5%). Gruppe motorsykkelulukker har gått kraftig ned siste del av denne perioden (frå 21.5 % i til 8.3% i ). Fordeling trafikanttype vis fordeling ,5 16,5 9,0 6,0 Fotgjengar e.l. Sykkel e.l. Motorsykkel e.l. Bil For gruppa fotgjengar- og sykkel-ulukker er me redd for at det også i Kvam er stor underrapportering, og at det er store mørketal som ikkje viser igjen i statistikken Ulukkesfordeling på vegtype ( ) Vegnettet i Kvam Europaveg Riksveg Fylkesveg Kommunal veg Total lengd i km % vis fordeling Ulukkesfordeling vegtype ,2 Europa- og riksveg 2,8 6,1 1,8 Fylkesveg Kommunal veg Privat veg Trafikkulukker i Kvam: 90% på riksveg, berre 6% på kommunal veg 17

18 3.1.9 Ulukkesfordeling etter lystilhøve ( ) 70 % 60 % Ska de forde ling på lysforhold pe rioden % av trafikkulukkene skjer i dagslys % vis fordeling 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Dags ly s Tus mørke (skumring) Mørkt m/bely sning Mørkt u/belysning Ukjent Kvam skil seg ut ved at fleire av mørkeulukkene skjer på opplyst veg (21%), sjølv om veglys vert rekna som eit godt trafikksikringstiltak. Ei forklaring kan vera at dei strekningane som har desidert størst trafikkvolum, også har gatelys Ulukkesfordeling etter føretilhøve ( ) % vis fordeling Ulukkesfordeling på føreforhold ,2 23,9 14,2 Tørr, bar veg Våt, bar veg Snø- eller isbelagt 3,8 Ukjent Ulukker på bar veg utgjer 82 % av alle ulukker. Berre ca. 14 % skjer på snø- eller islagt dekke Skadeindeksar Forholdet mellom talet på trafikkskadde og innbyggjarar innanfor eit geografisk område kan ofte gje ein peikepinn på kor stort problemet er i vedkomande område. Tabellen syner korleis ulike indeksar varierer i Hordaland og Kvam. Personskade-indeks gjennomsnittstal på skadde trafikantar pr. år i høve til folketalet i kommunen. Motorsykkel-indeks talet på skadde motorsykkelførarar pr. år i høve til folketalet i kommunen. Indeks pr innbyggjar Hordaland ( ) Kvam ( ) Personskade-indeks Motorsykkel-indeks 3.1 * 3.9 Syklist-indeks 1.3 * 1.4 Fotgjengar-indeks 1.7 * 2.1 Tabellen syner at Kvam (her rekna innbyggjarar) ikkje avvik vesentleg frå resten av fylket (her rekna ) når det gjeld samla tal på trafikkskadde pr. innbyggjar. (* tal for perioden ) 18

19 Årsaker til personskadeulukkene Noko av det ulukkesstatistikken ikkje gjev svar på, er årsak til ulukkene. For høg fart er truleg den dominerande årsaka. Andre årsaker som bruk av rusmiddel, trøyttleik o.a., har me ikkje tilstrekkelege data på. Ulukker med mistanke om rus Rusmistanke i trafikkulukker skadde/omkomne pr år 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, omkomne svært alv skadde Alv skadde Lettare skadde Det er noko uvisse i talet på trafikkulukker i Kvam der alkohol/annan rus er årsaka. Ulukker med mistanke om rus utgjer ca 14% av alle trafikkulukker i Kvam. Det bør vera eit mål å få klarlagt betre årsaker til trafikkulukkene i vidare registreringsarbeid Ulukkesutsette punkt Ein del punkt eller kortare vegstrekningar (ca. 0.5 km) der det har skjedd minst 3 registrerte trafikkulukker i perioden , sjå ulukkeskart vedlegg 3: Veg Stad Strekning Tal på ulukker Rv 7 Steinsdalen Lid 3 Rv 7 Norheimsund Seland kryss v Mo Autoservice Rv 49 Vangdal Vangdalsberget og austover Rv 7 Norheimsund Kryss ved Soltorp 3 3 Rv 7 Øystese Krossen-Børvenes Rv 7 Skipadalen Nesbrekka Rv 7 Tokagjel Hansagjel-Snauehaugen Rv 7 Kvamskogen Røyrlid-NAF 3 3 Rv 7 Kvamskogen Teigabergtunnelen Rv 7 Kvamskogen Maovassleite Rv 7 Kvamskogen Kvednavollen-bru Ungd.heimen 3 3 Rv 49 Norh.sund sentrum Straumen - Tingbakken NB! Ulukkestaden er ikkje alltid heilt nøyaktig på ulukkeskart. Ulukkeskartet inneheld alle politirapporterte ulukker, medan tabellen ovanfor inneheld berre ulukker med personskade. 19

20 3.2 Trafikkuhell som førte til materielle skadar Uhellsutvikling Data på uhellsutviklinga er henta frå forsikringsselskapa sin databank hjå Finansnæringens Hovedorganisasjon (www.fnh.no/statistikk/trafikkskadestatistikk) Utvikling av trafikkuhell i Kvam kjem fram i tabellen: Uhellsutvikling i Kvam uhell pr år registrerte trafikkuhell årleg på Kvammavegane. Desse kostar 10.6 mill pr år, tilsvarar kr/uhell i gjennomsnitt (tal frå Uhellsfordeling etter type Trafikkuhell fordelt på type % 20 % 15 % 10 % 5 % Møte-/ utforkøyring-/ rygge-uhell toppar statistikken 0 % Forbikøyring Møting Kryssuhell Påkøyrt bakfrå Rygging Påkøyrt parkert kjøretø Eineulukke Påkøyrsel av fotgjeng. Annan ulukkestype Ukjent/uoppgjort 20

21 Fordeling av uhell etter køyretøy Trafikkuhell fordelt på køyretøy-type % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 90,5 % 4,7 % 0,3 % 1,0 % 0,3 % 1,0 % 2,1 % 0,0 % Personbil m.v. (und.. Lastebil m.v. (over 3... Buss (over 3,5t) Moped Lett motorsykkel Tung motorsykkel Andre kjøretøyer Ukjent Fordeling av uhell etter tid Trafikkuhell fordelt etter månad % 12 % 12 % 11 % 9 % 10 % 7 % 7 % 8 % 9 % 8 % 7 % 8 % 8 % 7 % 6 % 6 % 4 % 2 % 0 % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember I motsetnad til trafikkulukker er det i vintermånadene dei fleste uhella skjer. Uhellstypane møteuhell, påkøyring bakfrå og utforkøyring har karakteristiske toppar i vintermånadene. Uhell fordelt etter vekedag Trafikkuhell fordelt vekedag % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uhell fordeler seg nokså jamnt på vekedagane. 21

22 3.2.4 Uhell fordelt etter alder Trafikkuhell fordelt etter alder % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Ukjent alder Trafikkuhell er jamnt fordelt over aldersspekteret. Dette avvik sterkt frå aldersfordeling ved trafikkulukker der yngre personar er meir utsett Uhell fordelt etter vegtype Ny analyse er ikkje gjort for perioden etter 1999, men det er heller ingen indikasjonar på at biletet har endra seg. Vi tek med data og vurderingar frå perioden Uhell fordelt på vegtype Trafikkuhell skjer oftast på riksvegar. Tal på uhell Fylkesveg Kommunal veg Parkplassar Vegtype Privat Riksveg Usikre 22% skjer på parkeringsplassar, mange ved dei største handlesentra Uhell fordelt etter kjønn Trafikkuhell fordelt etter kjønn % 70 % 60 % 50 % 40 % Det er ca 2.5 gonger så mange menn som kvinner involverte i uhell. Om dette korresponderer med forholdet mellom talet på mannlege og kvinnelege førarar, er uvisst. 30 % 20 % 10 % 0 % Mann Kvinne 22

23 3.2.7 Uhell fordelt etter stad I trafikksikringsplan freista me å fastleggja uhellsutsette punkt eller strekningar ut frå skadeskjema. Det er ikkje gjort i denne planen. 3.3 Utryggleikspunkt I denne planen er det ikkje kartlagt kvar innbyggjarane kjenner seg utrygge i kommunen. Dette vart gjort i arbeidet med trafikksikringsplan , og punkta vart vurderte og medtekne i tiltaksplanen. Ikkje utførte tiltak i siste planperiode er vidareførte i denne planen. 23

24 4 FYSISKE TILTAK 4.0 Generelt For å betra trafikktryggleiken i heradet, er det to ulike grupper tiltak som kan iverksetjast; - haldnings- og åtferdsendrande tiltak - fysiske tiltak Ikkje-fysiske tiltak vert handsama i kap Satsingsområde gang og sykkelvegar (særleg skulevegar) utarbeiding av skiltplanar (nytt punkt) siktbetring langs veg og i kryss og avkøyrsler (vegetasjon, parkerte bilar, bygg) tiltak for å redusera fartsoverskridingar (sei frå aksjon, politikontrollar, skilting) 4.2 Kriterium for prioritering av fysiske tiltak Dei fysiske tiltaka er delte opp i to hovudgrupper: Strakstiltak: tenkte gjennomførte i perioden Langsiktige: viktige større tiltak som kan krevja reguleringsendringar, grunnerverv og finansiering som går ut over kommunale trafikksikringsbudsjett og dei forventa årlege statlege tilskota til trafikksikring prioritet: tiltak der planarbeid eller fysiske arbeid er tenkt oppstarta innan utgangen av prioritet: tiltak som truleg ikkje vert påbyrja innan utgangen av Basis for prioritering mellom dei ulike fysiske tiltaka har vore: Kvar skulekrins skal ha minst 1 strakstiltak med 1. prioritet Utbetring av ulukkespunkt der fysiske tilhøve kan vera medverkande årsak til ulukka Gjennomføringstidspunkt vil vera avhengig av budsjett. Større tiltak som er høgt prioriterte, men som ikkje kan finansierast, skal ikkje hindra gjennomføring av andre tiltak lengre nede på prioriteringslista. 24

25 4.3 Strakstiltak for planperiode Ref Skulekrins Punkt/strekning Vegid Tiltak Ansvar 3 Mundheim Mundheim skulebusstopp Rv48 Flytt avstiging/påstiging til skuleside Rv 48 KHskule/HSD 73 Steinsdalen Kvednaskogen Rv 7 Tydeleggjera farleg sving v. skilting/ rekkverk Stat vegv 90B Norheimsund Norh.sund sentrum Rv 49 Senka fartsgrense frå 50 til 30 km/t Stat vegv 92 Norheimsund Norh.sund sentrum Rv 49 Utarbeida retningsliner for torghandel Stat vegv 93 Norheimsund Norh.sund sentrum Rv 49 Bøtlegging av feilparkering Politi 113 Øystese Veg Rv 7-Holmatun Kv Steng veg for motorisert ferdsel KHtekn 118 Øystese Busslomme v. Øyst B.skule Fv 131 Utbetring av lomme v. skilt, merking, midtfelt KHtekn 140 Ålvik Selholm-K.Jordal Rv 7 Veglys KHtekn 162 Kvam Høgfartspunkt Rv Fartskontroll på høgrisiko stad/tid Politi 1. Stat vegv = Statens vegvesen, KHtekn = Kvam herad teknisk eining, KHskule = Kvam herad skuleeininga. 2. Ref. viser til nr. på samlelista over fysiske tiltak, vedlegg 1. Strakstiltaka er dei som står oppførte som strakstiltak 1, dvs. dei strakstiltaka som me vil prioritera høgast. Denne gruppa tiltak er ikkje innbyrdes prioriterte, då me reknar med at alle strakstiltak 1 vert gjennomførte innan utgangen av 2007 dersom dei vert sikra i budsjettet Historikk - Gjennomført strakstiltak per juni 2005 Ref Skulekrins Punkt/strekning Vegid Tiltak Ansvar 1 Mundheim Gravdal, sving Rv48 Siktrydding, skilting, rekkverk Stat vegv 4 Mundheim Mundheim skule Rv 48 Steng avkøyrsle, betra sikt ved avkøyrsle til KHtekn Rv 48 sjøside 14 Oma Oma skule Rv 49 Fareskilt Born Stat vegv 22 Strandebarm Kryss til Lammedalsvegen Rv 49 Kryss utbetring Stat vegv 31 Strandebarm Gult uthus Linga-sving Rv 49 Fjerna uthuset Stat vegv 34 Innstranda Kryss til Ljones Kv/Rv 49 Siktrydding mot Strandebarm Stat vegv 47 Tørvikbygd Kryss til ferjekai Rv 49 Tydeleggjering av kryss med maling i veg Stat vegv 54 Vikøy/Aksnes Vikøy/Aksnes skule Rv 49 Forvarsel av gangfelt Stat vegv 55 Vikøy/Aksnes Breimyråsen Kv Sperra gangveg for køyretøy, bom KHtekn 58 Vikøy/Aksnes Avkøyrsle skulemuseum Rv 49 Stengja utkøyrsle KHtekn 61 Steinsdalen Kvamskogen Rv 7 Bøtelegging feilparkering Politi 64 Steinsdalen NAF-Maovassleitet Rv 7 Betre brøyting framfor garasjar Stat vegv 66 Steinsdalen Røyrlidsvingen Rv 7 Tydeleggjera farleg sving ved skilting og Stat vegv rekkverk 67 Steinsdalen Avkøyrsle til Mødalsvegen Rv 7 Flytta busslomme Stat vegv 68 Steinsdalen Avkøyrsle til Mødalsvegen Rv 7 Utbetra innkøyrsle på riksveg Stat vegv 76 Steinsdalen Hauasund Rv 7 Fadderordning el. tilsv. for skuleborn KHskule 77 Steinsdalen Steinsdalen skule Rv 7 Plan for ny avkøyrsle/parkering etc KHtekn 79 Steinsdalen Rv7 ved kryss Fv 128 Rv 7 Fadderordning el. tilsv. for skuleborn KHskule 83 Steinsdalen Kryss v. Hard Auto Rv 7 Hindra parkering langs autovern, heiltrekt line Stat vegv i veg, samla avkøyrsler 87 Norheimsund Norh.sund sentrum Rv 49 Kutta hekk i kryss Stat vegv 88 Norheimsund Norh.sund sentrum Rv 49 Siktbetring v. Tingstovene KHtekn 91 Norheimsund Norh.sund sentrum Rv 49 Endra frå skråstilt til langsgåande parkering Stat vegv 101 Norheimsund Storekrok Fv130/Kv Busslomme/snuplass for buss KHtekn 102 Norheimsund Storekrok Fv/Kv Veglys ved framtidig busslomme KHtekn 115 Øystese Gymnas-Nedre Vik Kv Kutta hekkar KHtekn 116 Øystese XFv 130-Borgevegen Fv 130 Kutta hekk Stat vegv 117 Øystese Mega-Tine meieri Fv 130 Byggja fortau KHtekn 123 Øystese Torpevegen Kv Siktbetring, hekkar KHtekn 128 Fykse Kryss Rv7/Fykseveg Rv 7 Merking av stoppline Stat vegv 130 Fykse Steinstø butikk Rv 7 Flytta skilt Stat vegv 137 Ålvik Smalt parti v. gml bosplass Rv 7 Tydelegare skilting farleg parti Stat vegv 147 Ålvik Torget-Skjeret Rv 7 Senka fart frå 50 til 40 km/t før g/s veg kjem Stat vegv 148 Ålvik "Skjerabakken" Kv? Stengja veg mot Rv 7 KHtekn 149 Ålvik Veg til Ringheim/Natås Kv Stengja avkøyrsle mot Rv 7 og leggja om KHtekn vegen 151 Ålvik Bustadfelt "Byen" Kv Fartssoning 30 km/t KHtekn 25

26 159 Kvam Rv 7 Kvam Rv 7 Gjennomgang alle busslommer Rv 7 Stat vegv 161 Kvam Heile kommunen Rv/Fv/Kv Kampanje siktbetring KHtekn 166 Kvam Heile kommunen Årlege samordningsmøte om ts-plan/tiltak KHtekn/politi/ Stat vegv 1. Stat vegv = Statens vegvesen, KHtekn = Kvam herad teknisk eining, KHskule = Kvam herad skuleeininga. 2. Ref. viser til nr. på samlelista over fysiske tiltak, vedlegg 1. Strakstiltaka nemnd ovanfor er dei som er utført i løpet av trafikksikringsplanen sin første periode, status per juni Vurderte strakstiltak, ikkje til utføring Ref Skulekrins Punkt/strekning Vegid Tiltak Ansvar 62 Steinsdalen Kvamskogen Rv7 Nedsett fart til 60 km/t i vinter- og påskeferiar Politi/ Stat veg Strakstiltak nemnd ovanfor er vurdert etter at planen vart laga. Tiltaket som er lista vert ikkje gjennomført. 4.4 Langsiktige prioriterte fysiske tiltak i planperioden Prioriterte langsiktige fysiske tiltak, topp 15 liste med intern ranking: Ranking Ref Skulekrins Punkt/ Vegid Tiltak * strekning Øystese Nes-Krossen Rv 7 Gang/sykkel veg Norheimsund Tolo-Nes Rv 7 Gang/sykkel veg Ålvik Torget-Skjeret Rv 7 Utbetring veg, avkøyrsle-sanering 4 43 Tørvikbygd Tørv.b. skule- Rv 49 Betra forhold for gåande/syklande Åsevegen 5 13b Oma Vegkryss til Rv49 Kryss- og siktutbetring, ca. 100 m fortau Kollen 6 85 Norheimsund Kaldestad- Rv 49 Gang/sykkelveg Norheimsund 7 35 Innstranda Kryss til Ljones Kv/Rv Kryssutbetring Norheimsund Kraftverket- Tveitevegen Rv 49 Utbetra smalt parti og avkøyrsle til Tveitevegen 9 65 Steinsdalen Røyrlidsvingen Rv 7 Utbetring av kurve Steinsdalen Røyrlid- Maovassleitet Rv 7 Stengja ulovlege avkøyrsler, avkøyrslesanering Steinsdalen Kvednaskogen Rv 7 Utretting av S-sving Strandebarm Sving Rv 49 Ferdiggjering av sving Bakkamarka Vikøy- Vikøy-Kaldestad Rv 49 Plan for gang/sykkel veg Aksnes Vikøy- Odland- Rv 49 Byggja/komplettera gang/sykkel veg Aksnes Lidarende Øystese Barneskule- Fitjadalsvegen Fv 131 Byggja gangveg * Refererer til nr. på samleliste av tiltak, vedlegg 1. På dei neste sidene følgjer ein kort omtale av fleire av dei aktuelle punkta/strekningane og eit kort forslag til løysingsprinsipp for å betra situasjonen. Nummer på tiltaket viser til nr. på rankinglista ovanfor. 26

27 Utførte, langsiktige prioriterte fysiske tiltak i første planperiode Prioriterte langsiktige fysiske tiltak som er kome til utføring, status per juni 2005: Ranking Ref * Skulekrins Punkt/ strekning 1 78 Steinsdalen Steinsdalen skule 6 13a Oma Vegkryss til skule Strandebarm Skuleungdomshuset Vegid Rv 7 Rv49 Rv 49 Tiltak Ny busslomme m. parkering og snuplass, stengja avkøyrsle mot skuleport Kryss- og siktutbetring Vegutbetring, gang/sykkel veg * Refererer til nr. på samleliste av tiltak, vedlegg 1. For tiltaket ved Steinsdalen skule er det verdt å merka seg at vesentlege deler av arbeidet er gjort, men at noko avslutningsarbeid gjenstår før løysinga er heilskapleg. 27

28 1. Strekninga Nes - Krossen Omtale: Strekninga Børvenes-Krossen er svingete og uoversiktleg med mange små avkøyrsler direkte frå hagane. Dette gjev mange potensielle punkt der uhell kan skje. I tillegg er ferdsel langs vegkanten, anten gåande eller syklande, også risikabelt då vegen er smal og det er vanskeleg å gå ut av sjølve vegbana når ein møter køyretøy, særleg når to køyretøy møtest der gåande/syklande også oppheld seg i vegbana. (Kartutsnittet syner ein typisk situasjon langs strekningen, her frå Børveneset) Krossen Børvenes Trafikkulukker på staden ( ): Totalt 8 ulukker i perioden. 1 dødsulukke, 3 ulukker med alvorleg skade og 4 ulukker med lettare skade. Fordeling på år: 1995 (1), 1996 (2), 1999 (2), 2000 (1), 2004 (2). Tiltak: Det er godkjent reguleringsplan for tunnelløysing mellom Nes og Krossen. Etableringa av ein slik tunnel på Rv. 7 vil vera eit vesentleg bidrag til å løysa situasjonen. Etter at tunnelen er bygd, vil vegen om Børvenes truleg verta nedgradert til Fv. og bruken vert som lokalveg og gangog sykkelveg. Eit godt tiltak vil uansett vera betring av sikttilhøva, særleg på Børveneset. Her vil og sanering (flytting og samling) av avkøyrsler vera nyttig. I 2005 er strekningen skilta ned frå 60 km/t til 50 km/t. Ansvar: Statens vegvesen 28

29 2. Strekninga: Tolo Nes Omtale: Vegen har stort sett gul stripe, men i liten grad fortau eller gangveg. Det er fleire stader trongt for gåande utanfor den kvite stripa. Det er mange avkøyrsler som har dårleg sikt og dårleg geometrisk utforming slik at det er vanskeleg å koma seg trygt til/frå riksvegen. Det er stor konflikt mellom gåande/syklande og gjennomgangstrafikk. Strekninga har fartsgrense 60 km/t. Kartutsnittet syner ein typisk situasjon langs strekningen, her frå Valland. Trafikkulukker på staden ( ): - Totalt 6 ulukker i perioden. 2 ulukker med alvorleg skade og 4 ulukker med lettare skade. Fordeling på år: 1996 (2), 1998 (1), 1999 (1), 2002 (1), 2003 (1). Tiltak: Det manglar godkjent reguleringsplan for deler av strekninga. Det må etablerast gang- og sykkelveg langs riksvegen, samt at mange av dei eksisterande avkøyrslene må sanerast. Ansvar: Statens vegvesen 29

30 3. Strekninga: Torget Skjeret Omtale: Strekninga er prega av smal veg gjennom eit typisk bustadområde der hagane og avkøyrslene ligg tett inntil vegen. I tillegg er det mange avkøyrsler som har dårleg sikt og dårleg geometrisk utforming slik at det er vanskeleg å koma seg trygt til/frå riksvegen. Nærleiken til hagane gjer og at det er stor konflikt mellom gåande/syklande og gjennomgangstrafikk. Faren er særleg stor for at leikande ungar plutseleg spring ut i vegen. Trafikkulukker på staden ( ): - Totalt 0 ulukker i perioden. Skjeret Rv 7 Tiltak: Vegen er forrige periode skilta ned til 40 km/t. Vegen er smal og det er svært trong mellom kvit stripe og sideterreng (murar, fjellskjæring etc). Det må utbetrast for avkøyrsler og for dei mjuke trafikantar langs veg. Det er gjort nokre vesentlege tiltak med å samla ein del avkøyringar. Hovudtiltaket bør vera å få alle avkøyrsler med trygg tilkopling til riksveg. Dette gjeld begge sider av vegen. Moglegheitene bør vera store for å kunne endra/betra tilhøva ved å sanera dei fleste av dagens avkøyrsler. Fleire andre tiltak på strekkja er medtekne som strakstiltak. Ansvar: Statens vegvesen 30

31 4. Tørvikbygd skule - Åsevegen Omtale: Vegen er smal og svingete, og både gåande og syklande ferdast i vegbana på veg til og frå skulen. Særleg mangel på trygge areal for gåande er framme som utryggleiksfaktor i området. På strekningar der ein har bergveggen på ei side og rekkverket på den andre, kan det vera ubehageleg å møta bil (særleg ved kryssande køyretøy). Eidesvågen Trafikkulukker på staden ( ): - Totalt 4 ulukker i perioden. 4 ulukker med lettare skade. Fordeling på år: 1998 (2), 2001 (1) og 2003 (1). Eidesvatnet Tiltak: Det er utarbeida reguleringsplan for strekninga. Denne planen har i seg nye vurderingar på traseval og trafikksikringsløysingar. Dette må følgjast opp ved bygging av vegen. Ansvar: Statens vegvesen 31

32 6. Strekninga Oma skule nordaust for kryss til Kollen Omtale: Kollen er eit bustadfelt med ca hus. Kryss mellom veg til Kollen og Rv 49 har dårleg sikt mot trafikk som kjem frå Tangerås. Problemet er hovudsakleg bergnabb/terrenget nordaust for krysset som gjer siktlinja svært kort. Dette forverrar seg med tettare vegetasjon i sommarhalvåret. ÅDT Rv 49 = Trafikkulukker på staden ( ): Til tross for dårlege sikttilhøve, er det ikkje registrert trafikkulukker i og ved dette krysset. Tiltak: I dette tiltaket bør ein og søkja å stramma opp tilhøva framfor butikklokalet, som er med på å skapa eit til tider uoversiktleg trafikkbilete (riksveg nytta som snuareal). Sikttilhøva mot nordaust kan utbetrast ved å fjerna nabbe/mur og vegetasjon, og kanskje laga fortau rundt svingen. Dette vil betra sikten samstundes som gåande/syklande får reservert trafikkareal. Skule Fjellstrand Kollen-kryss Ansvar: Statens vegvesen i samarbeid med Kvam herad teknisk etat. 32

33 6. Strekninga Kaldestad - Norheimsund Omtale: Strekninga er som for tiltak 9, Kraftverket Tveitevegen, prega av mykje trafikk, smal vegbane, uoversiktlege parti og svært ofte tryggleikskonflikt mellom bilistar og gåande/syklande. Etablering av nytt kjøpesenter nært fartøyvernsenteret vil også medføra meir trafikk til søndre del av Norheimsund sentrum. Fortau manglar langs Rv 49 frå Norheimsund Fjordhotel og sørover. Norheimsund sentrum Fartøyvernsenter Trafikkulukker på staden ( ): - Totalt 5 ulukker i perioden. 1 ulukke med alvorleg skade og 4 ulukker med lettare skade. Fordeling på år: 1995 (1), 1997 (1), 1999 (2) og 2001 (1). Tiltak: Det er utarbeida forslag til reguleringplan for strekninga Haldeplassen Kaldestad. Planen er teke opp til første gongs handsaming. I planen ligg inne løysingar for å skilja mjuke trafikantar frå biltrafikken, samt å utbetra kryss og avkøyringar. Ytterste del av dette tiltaket ligg utanfor reguleringsplanen som no er ute til offentleg ettersyn. Den manglande delen må inngå i ny reguleringsplan for Rv. 49 med gang- og sykkelveg mellom Kaldestad og Vikøy. Fysiske tiltak for å skilja mjuke trafikantar frå biltrafikken synest å vera hovudgrepet ein må ta. Gang- og sykkelveg er truleg det tiltaket som best kan betra situasjonen langs vegen. Deretter bør sikttilhøva utbetrast. Ansvar: Statens vegvesen 33

34 7. Kryss til Ljones Omtale: Krysset er eit vanleg T-kryss, der det har oppstått fleire uhellssituasjonar. Kva heile årsaksbiletet bak uhella er, er framleis noko uviss, men dårleg sikt er truleg ein viktig faktor. ÅDT er ikkje spesiell stor (under 1000 køyretøy/døgn). Trafikkulukker på staden ( ): Til tross for dårlege sikttilhøve, er det ikkje registrert trafikkulykker i og ved dette krysset. Ljones-krysset Tiltak: Først og fremst siktutbetring, særleg i retning Oma. I første omgang rydda vegetasjon, seinare vurdera veggeometrien og ei utviding av krysset, slik at trafikkstraumane får betre plass, samt gje ein meir oversiktleg situasjon. Desse tilhøva er ivareteke i den nye reguleringsplanen som er utarbeida for riksvegen på strekningen. Ansvar: Statens vegvesen Krysset er inkludert i ny reguleringplan. 34

35 8. Kraftverket - Tveitevegen Omtale: Strekninga er prega av mykje trafikk, smal vegbane, dårleg sikt og svært ofte tryggleikskonflikt mellom bilistar og gåande/syklande. Trafikkulukker på staden ( ): - Til tross for dårlege sikttilhøve, er det ikkje registrert trafikkulukker i og ved dette krysset i perioden. I 2005 er det derimot registrert ulukke. Kraftverket Tiltak: Her er fysiske tiltak for å betre trafikkarealet for gåande og syklande særs viktig. Deretter bør sikttilhøva langs vegen utbetrast. Tiltaka må sjåast i samanheng med andre tiltaksområde nemnt i denne rapporten, særleg bygging av g/s-veg mellom Kaldestad og Norheimsund sentrum, tiltak 7. Tveitevegen Ansvar: Statens vegvesen 35

36 9. Røyrlidsvingen Omtale: Røyrlidsvingen (eller -svingane) er eit uhells- og ulukkespunkt. Sannsynleg årsak til dei fleste uhella/ulukkene er vegen sin kurvatur i dette området. Røyrlidsvingen tillét tilsynelatande høgt fartsnivå. Det syner seg derimot at kurva er lang og den utgjer faktisk 90 retningsendring. Det viser seg at fartsnivået ofte blir for høgt i relasjon til friksjon mellom dekk og veg, og bilistane får problem med å halda bilen på vegen, særleg ved glatt vegbane. Skjerpande er at fartsnivået er høgt. Røyrlid-svingane Trafikkulukker på staden: Totalt 2 ulukker i perioden, begge med lettare skader. Fordeling på år: 2001 (1) og 2003 (1). Tiltak: Utbetring av vegen der ein søkjer å retta opp kurvaturen slik at ein får ein eller to slake kurver i staden for to skarpe etter kvarandre. Ein bør og vurdera tiltak mot høgt fartsnivå (skilting m.m.). Kortsiktig tiltak er å tydeleggjera svingen med skilting og rekkverk i yttersving. Ansvar: Statens vegvesen 36

37 10. Strekninga Røyrlid - Maovassleitet Wallemtunet Omtale: Strekninga er prega av svært mange avkøyrsler til hytter i området. Ein stor del av avkøyrslene er etablert utan noko form for plan eller med særleg omtanke på trafikktryggleik og siktvilkår. Problema på strekninga er særs ille vinterstid med dårleg brøyting framfor garasjar samt parkering i og langs riksvegen som gjev dårlege siktforhold. Trafikkulukker på staden ( ): Totalt 3 ulukker i perioden, alle med lettare skader. Fordeling på år: 1995 (1) og 1999 (2). Tiltak: Det første som bør gjerast, er å rydda opp i avkøyrsler og stengja dei ulovlege. Dette er ein vanskeleg og tung jobb, og det er særleg viktig å få med hytteeigarane på ulike tiltak. Eit første tiltak kan vera å visa til gode alternative parkeringsplassar i området, samt krevja god brøyting av eksisterande avkøyrsler (brøyting i samarbeid med vegvesenet viktig). Ansvar: Statens vegvesen 37

38 12. Sving Bakkamarka Omtale: Svingen har vist seg som ei trafikkfelle der det har skjedd fleire uhell. Svingen er først og fremst særs skarp (nær 90 horisontalkurve). Samstundes er den uoversiktleg slik at både svingen sin utforming, samt motgåande trafikk, kjem overraskande på. Breievne Trafikkulukker på staden ( ): 1 registrert ulukke, lettare skadd. Ulukka skjedde i Tiltak: Tiltak er allereie delvis iverksett med lenging av horisontalkurva. Dersom dette tiltaket blir sluttført, har ein truleg løyst problemet. Ansvar: Statens vegvesen 38

Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015

Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015 Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015 Periode 2012-2015 Foto: Olav Bjørkum Utarbeidd 25.07.2012 Revidert: 12.11.12 Godkjent: 11.12.12 (etter høyringsrunde) Av Prosjektgruppgruppe Prosjekt- Heradsstyret

Detaljer

Stord kommune. kommunedelplan

Stord kommune. kommunedelplan Stord kommune kommunedelplan Trafikksikringsplan 2004-2007 FORORD Fylkestinget vedtok 17.02.98 Handlingsplan for trafikksikringsarbeidet i Hordaland 1998-2007. I tiltaksdelen for 1998-2001, pkt. 10.3,

Detaljer

Ullensvang herad Trafikksikringsplan 2009 Tiltaksplan for 2012

Ullensvang herad Trafikksikringsplan 2009 Tiltaksplan for 2012 Ullensvang herad Trafikksikringsplan 2009 Tiltaksplan for 2012 2 Føreord Heradsstyret i Ullensvang gjorde 04.10.1999, sak 65/99, vedtak om å utarbeida trafikksikringsplan etter nye retningsliner og signal

Detaljer

Kommunedel plan trafikksikring

Kommunedel plan trafikksikring 1 VAKSDAL KOMMUNE Trafikksikringsplan, Kommunedelplan trafikksikring 2009-2013 Analyse av ulykker, uhell og utryggleik Forslag og prioritering av tiltak Oppdatert juli 2010. 2 FORORD styre har i møte 26.10.09

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING Meland kommune TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING 2012-2016 Godkjent i Meland kommunestyre 12.09.2012, sak 079/12 1 SAMANDRAG Meland kommune ligg rett nord for Bergen og opplever sterk folkevekst. Samtidig

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

SØKNAD OM LØYVE TIL BOMPENGEFINANSIERING AV KVAMMAPAKKEN

SØKNAD OM LØYVE TIL BOMPENGEFINANSIERING AV KVAMMAPAKKEN SØKNAD OM LØYVE TIL BOMPENGEFINANSIERING AV KVAMMAPAKKEN Frå: Til: Kvam bompengeselskap AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 22.5.2006 1 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. INNHALDET I

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014 Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet 1 FORORD Nordhordlandspakken AS er eigd av Regionrådet Nordhordland IKS,

Detaljer

SAMBANDET SOTRA / ØYGARDEN BERGEN A.S.

SAMBANDET SOTRA / ØYGARDEN BERGEN A.S. Kommunar og næringsliv saman om betre samferdsle SAMBANDET SOTRA / ØYGARDEN BERGEN A.S. NYTT FASTLANDSSAMBAND SOTRA/ØYGARDEN - BERGEN Transportutgreiing 17. september 2004 Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Innkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Innkalling av Kommunestyret Møtedato: 22.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller

Detaljer

Regional transportplan 2014 2023. Analysar og utfordringar

Regional transportplan 2014 2023. Analysar og utfordringar Regional transportplan 2014 2023 Analysar og utfordringar www.sfj.no Vedteke av fylkestinget des.ember 2013 INNHALD 1. SAMANDRAG... 3 2. BAKGRUNN OG RAMMER FOR REGIONAL TRANSPORTPLAN... 5 2.1 Bakgrunn...5

Detaljer

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012 Regional transportplan Hordaland 2013 2024 Høyringsframlegg mars 2012 innhald 3 Innhald 1. Samandrag 5 2. Bakgrunn og rammer for regional transportplan 10 2.1. Bakgrunn 10 2.2. Overordna rammer og mål

Detaljer

handlingsprogram for Samferdsel

handlingsprogram for Samferdsel Fylkesplan 2013-2016 HANDLINGSPLAN 2013-2022 handlingsprogram for Samferdsel 2013 Vi vågar litt meir! U 27/13 1. HANDLINGSPLAN SAMFERDSEL 2013-2022... 3 1.1 Det regionale plansystemet... 3 1.2. Gjennomføring

Detaljer

5.2 Omastrand...9 5.3 Strandebarm...9 5.4 Tørvikbygd...10 5.5 Vikøy Lidarende...11 5.6 Norheimsund Steinsdalen Øystese - Kvamskogen...

5.2 Omastrand...9 5.3 Strandebarm...9 5.4 Tørvikbygd...10 5.5 Vikøy Lidarende...11 5.6 Norheimsund Steinsdalen Øystese - Kvamskogen... Kommunedelplan avløp, 2006 2014. Side 1 av 29 1 INNLEIING, BAKGRUNN....2 2 RAMMEVILKÅR....3 2.1 Kommuneplanen med arealdel....3 2.2 Kommunehelselova og Smittevernlova....3 2.3 Gjeldande utsleppsløyve for

Detaljer

Kvam herad. Årsmelding 2012. www.kvam.no. www.kvam.no - 1

Kvam herad. Årsmelding 2012. www.kvam.no. www.kvam.no - 1 Kvam herad Årsmelding 2012 www.kvam.no www.kvam.no - 1 Innhald 1 Vendepunktet?... 3 2 Hovudtrekk... 5 2.1 Medarbeidar... 5 2.2 Økonomi... 7 2.3 Oversyn over tenestene... 8 2.4 Politisk verksemd... 9 2.5

Detaljer

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 Planomtale Detaljreguleringsplan Etne kommune PlanID: 201302 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 R01 Planomtale Detaljreguleringsplan Forord Denne rapporten er ein planomtale til forslag for detaljreguleringsplan

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015 Foto; Lauritz Eide 1. INNLEIING/OM PLANPROSESSEN...3 1.1 Nasjonale forventningar...3 1.2. Regional planstrategi...4 1.2.1 Temavise innspel til den kommunale

Detaljer

Til: Fylkesutvalet Dato: 19. september 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201300858-10/TORKLIN Kopi til: Samferdselsutvalet Arkivnr.

Til: Fylkesutvalet Dato: 19. september 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201300858-10/TORKLIN Kopi til: Samferdselsutvalet Arkivnr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 19. september 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201300858-10/TORKLIN Kopi til: Samferdselsutvalet Arkivnr.: 053 Førebels rapportutkast

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 16.03.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Kommuneplan for Åseral - samfunnsdelen 2015-2025. Høyringsforslag vedteken av kommunalutvalet i møte 24.3.2015, sak 15/33

Kommuneplan for Åseral - samfunnsdelen 2015-2025. Høyringsforslag vedteken av kommunalutvalet i møte 24.3.2015, sak 15/33 Kommuneplan for Åseral - samfunnsdelen 2015-2025 Høyringsforslag vedteken av kommunalutvalet i møte 24.3.2015, sak 15/33 1 Innhold 1 Innleiing... 4 1.1 Medverknad og organisering av planarbeidet... 5 1.2

Detaljer

FØREORD... 7 1. INNLEIING... 8. 1.2 Viktige innspel i høyringsrunden... 8. 1.3 Faglege utfordringar i klimaarbeidet... 9

FØREORD... 7 1. INNLEIING... 8. 1.2 Viktige innspel i høyringsrunden... 8. 1.3 Faglege utfordringar i klimaarbeidet... 9 SOGNOGF J ORDANE F YLKESKOMMUNE Fyl k es del pl anf or k l i maogmi l j ø Mål, s t r a t egi arogt i l t ak Fyl k es t i ngetmar s2009 Innhald FØREORD... 7 1. INNLEIING... 8 1.1 Om planarbeidet... 8 1.2

Detaljer