Kvam på trygg veg 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam på trygg veg 2009"

Transkript

1 Trafikksikringsplan for Kvam TIL UTTALE Frist 31 januar 2006 Planperiode: Kvam på trygg veg 2009 Utarbeidd: Revidert: xx.xx.06 Godkjent: xx.xx.06 (etter høyringsrunde) Av: Prosjektgruppe Av: Prosjektgruppe Av: Heradsstyret Arkivsak.. HST sak (Denne planen er endeleg og revidert i samsvar med vedtak i Kvam heradsstyre xx. xx ) Trafikksikringsplan Kvam herad 1 xxxxx 2006

2 FORORD Heradsstyret i Kvam gjorde 21. mars 2000, sak HST-022/00, vedtak om å setja i gang utarbeiding av ein kommunal trafikksikringsplan som legg føringar for administrative og politiske vedtak innan trafikksikring og planarbeid i Kvam. Trafikksikringsplanen skal gå inn som del av det totale tryggleiksarbeidet i kommunen, og skal samordnast med prosjektet "Tryggleik vårt ansvar". Hovudmålet var å utarbeida ein handlingsplan med prioriterte tiltak som ved gjennomføring vil redusera trafikk-relaterte ulukker og uhell i Kvam. Det var invitert til synspunkt og innspel til trafikksikringsarbeidet i kommunen frå grendautval, politi, skular og barnehagar, vegvesen, trafikkskular, transport-næring og forsikringsselskap. Planarbeidet har elles vore kunngjort i Hordaland Folkeblad ved oppstart og då høyringsutkastet vart utlagt til uttale. Trafikksikringsplanen vart godkjend av Heradsstyre 10 oktober 2000, sak HST-107/00. Planperiode Arbeidet med rullering av planen for ny planperiode starta vinteren Prosjektgruppe for dette arbeidet har vore samansett av: Nils T. Sperrevik Rønnaug Nesheim Ivar Tveiten Arild Berge Tore Skeie Vidar Østerbø Hogne Høysæter Statens vegvesen Hordaland Statens vegvesen Hordaland Kvam lensmannskontor Kvam Trafikkskule Prosjektleiar Kvam herad Plansjef Kvam herad Prosjektleiar, driftssjef FDV-anlegg Kvam herad Kvam herad har hatt prosjektleiaransvaret for rulleringa av planen. Planen vart sendt på høyring tett oppunder utgangen av Råd til lesarar av planen: For å få ein rask oversikt over hovudpunkta i planen; les farga sider (samandrag grå sider, tiltak blå og gule sider). Blå sider: Haldning og åtferdstiltak Gule sider: Prioriterte fysiske tiltak Grå sider: Samandraget gjev ei kortfatta oversikt over hovudpoenga i planen 2

3 INNHALD INNLEIING VISJON OG MÅL VISJON OVERORDNA MÅLSETJING MÅL FOR PERIODEN EVALUERING AV MÅLOPPNÅING I TIDLEGARE PLANAR PRESENTASJON AV KVAM GEOGRAFI FOLKETAL OG BUSETNAD: FAKTA OG TRENDAR NÆRINGSLIV TRAFIKKMØNSTER REGISTRERTE KØYRETØY TRAFIKKSIKRINGSARBEID I KOMMUNEN PR HAUSTEN Kvam herad Lensmannen i Kvam Statens vegvesen Køyreskular Vidaregåande skule/fylkeskommunale (Øystese g., Norheimsund vg skule og Framnes k.vg skule) Andre TRAFIKKULUKKER, -UHELL OG UTRYGGLEIKSPUNKT I TRAFIKKEN DEFINISJON AV OMGREP: POLITI-REGISTRERTE TRAFIKKULUKKER Ulukkesutvikling Ulukkesfordeling etter alvorsgrad ( ) Ulukkesfordeling etter alder ( ) Ulukkesfordeling på månad ( ) Ulukkesfordeling på vekedag og klokkeslett ( ) Ulukkesfordeling på type ( ) Ulukkesfordeling på type trafikant ( ) Ulukkesfordeling på vegtype ( ) Ulukkesfordeling etter lystilhøve ( ) Ulukkesfordeling etter føretilhøve ( ) Skadeindeksar Årsaker til personskadeulukkene Ulukkesutsette punkt TRAFIKKUHELL SOM FØRTE TIL MATERIELLE SKADAR Uhellsutvikling Uhellsfordeling etter type Fordeling av uhell etter tid Uhell fordelt etter alder Uhell fordelt vegtype Uhell fordelt etter kjønn Uhell fordelt etter stad UTRYGGLEIKSPUNKT FYSISKE TILTAK GENERELT SATSINGSOMRÅDE KRITERIUM FOR PRIORITERING AV FYSISKE TILTAK STRAKSTILTAK FOR PLANPERIODE LANGSIKTIGE PRIORITERTE FYSISKE TILTAK INNMELDING AV FARLEGE TILHØVE VEGLYS

4 5 HALDNINGAR OG ÅTFERD I TRAFIKKEN DEFINISJONAR: ÅTFERDSENDRING NØDVENDIG FOR Å REDUSERA TRAFIKKULUKKER TRAFIKANTEN SITT ANSVAR MILEPÆLAR OG ENDRA TRAFIKANT-ROLLAR HALDNINGSSKAPANDE TILTAK: TRAFIKKSIKRING I KOMMUNAL PLANLEGGING AREALPLANLEGGING KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL REGULERINGSPLANAR/UTBYGGINGSPLANAR ØKONOMI KONKLUSJON OPPSUMMERING SAMLA PRIORITERING Fysiske tiltak Haldning og åtferd BUDSJETTMESSIGE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSAR Budsjett for trafikksikring Revisjon av trafikksikringsplanen Ansvar for oppfølging...46 VEDLEGG 1. Kart som viser oversikt over trafikkulukker i Kvam herad

5 INNLEIING Eit godt utbygd og trafikksikkert vegnett er eit viktig trivnads- og tryggleikselement i eit godt lokalsamfunn. Trafikksikringsplanen for Kvam tek sikte på å gje ein status over trafikksikringsproblema på vegnettet i kommunen, og samstundes gje eit godt grunnlag for prioriteringar innan trafikksikring i åra som kjem. LOVGRUNNLAG Det finst ikkje noko spesifikt lovgrunnlag for utarbeiding av kommunale trafikksikringsplanar, men det er ei rekkje lover og forskrifter som verkar inn på trafikktryggleiken. Nokre av desse er: Veglova omfattar generelle tilhøve innan trafikktryggleik, mellom anna planlegging, bygging og vedlikehald av veg, avkøyrsler, eigedomsinngrep og kven som er pliktig til å bera kostnader for tiltak på ulike vegtypar. Vegtrafikklova med forskrifter og vedtekter utgjer grunnlaget for svært mange trafikksikringstiltak (trafikkreglar, skilting, kontrollar, krav til køyretøy og førar). Plan- og bygningslova set krav til arealplanlegging og utforming av bygg og konstruksjonar, og er viktig for å kunna gjennomføra fysiske tiltak i kommunen. Oppbygging av Trafikksikringsplanen Planen baserer seg på eksisterande vegnett og data om trafikkulukker tilgjengeleg per utgangen av Dei ytre rammene vil endra seg over tid og tiltaka må justerast tilsvarande, til dømes kvart fjerde år. Målsetjingsdelen vil derimot ha ei lengre levetid. Planen har seks hovuddelar: Visjon og mål Presentasjon av Kvam Trafikkulukker, -uhell og utryggleikspunkt i trafikken Fysiske tiltak Haldningar og åtferd i trafikken Trafikksikring i kommunal planlegging Trygge lokalsamfunn Verdens Helseorganisasjon (WHO) har lenge arbeidd med ulukkesførebyggjande arbeid på internasjonalt nivå. Safe community eller Trygge lokalsamfunn er merkelappen på dei lokalsamfunna som oppfyller WHO sitt kvalifikasjonsprogram på 12 punkt. Kommunar som arbeider etter WHO-konseptet, skal gjera ein aktiv innsats for å førebyggja ulukker i sitt nærmiljø. Arbeidet skal vera sektorovergripande og tverrfagleg der kommune, politi, vegvesen, interesse-organisasjonar og næringsliv samarbeidar om å få redusert talet på ulukker og skader. Kvam heradsstyre har vedteke at: tryggleiksarbeidet i kommunen skal oppfylla kravet til å verta godkjent som Trygge lokalsamfunn trafikksikringsplanen skal inngå som ein integrert del av det overordna tryggleiksarbeidet i kommunen 5

6 VISJON OG MÅL 1.1 Visjon Kvam - ein trygg og god kommune å bu, arbeida og ferdast i der alle tek ansvar for eigne haldningar og åtferd. 1.2 Overordna målsetjing Innan 2020 skal kombinasjonen av endra haldningar og åtferd, trafikksikre køyretøy og vegsystem føra til at ingen vert svært alvorleg skadde eller omkomne i trafikken i Kvam. Milepælar: Tal på omkomne/svært alvorleg skadde i trafikken (gjennomsnittstal/år) (For perioden var talet 3.3 pr. år, for pr år). Desse milepælane er vesentleg skjerpa i høve til tilsvarande tal i Trafikksikringsplan for perioden Bakgrunnen er større nedgang i tal omkomne/svært alvorleg skadde enn forventa i perioden. NB! For å oppnå vidare nedgang i denne typen trafikkskadar er det ein føresetnad at nødvendige ressursar vert stilte til rådvelde i trafikksikringsarbeidet i Kvam, regionalt og nasjonalt. 1.3 Mål for perioden Hovudmål Redusera talet på trafikkskadde til maksimalt 12 skadde/år (16.5 skadde/år i ). Særleg merksemd skal rettast mot reduksjon av trafikkskadar innan aldersgruppa år (kfr. effektmål under). Delmål HALDNINGSSKAPANDE TILTAK Prioritera haldningsskapande tiltak retta mot aldersgruppa år som høgrisikogruppa i trafikken. Innarbeida trafikksikring som del av HMS-arbeidet i Kvam med heradet sin organisasjon som motor. TRAFIKKSIKRINGSPLAN Rullera trafikksikringsplan i planperioden, dvs innan utgangen av Nytta metodikk for risiko- og sårbarhetsanalysar (ROS-analysar) under analyse og tiltaksdel. OVERORDNA PLANLEGGING Trafikksikring skal vera ein prioritert del av Trygge Lokalsamfunn-arbeidet i kommunen Trafikksikring og tryggleik skal vera tema i kommuneplanen Trafikksikring skal vera med i alle reguleringsplanar Trafikksikring skal vera med som post i kommunale økonomiplan 6

7 Effektmål (målbare suksess-kriterier) Redusera gjennomsnittstal på trafikkskadde i perioden (16.5 pers/år) med ca 25% for perioden (til 12 pers/år). Redusera gjennomsnittstal for trafikkskadde innan aldersgruppa år med 50% til 3.2 skadde/år for perioden Ha rullert trafikksikringsplanen innan utgangen av alle strakstiltak i trafikksikringsplanen skal vera gjennomførte innan utgangen av 2007 eigen post for trafikksikring i kommunale årsbudsjett 1.4 Evaluering av måloppnåing i tidlegare planar Ved rullering av Trafikksikringsplan for Kvam skal mål i tidlegare plan evaluerast. Resultatavvik frå vedtekne mål må analyserast (evt. endringar i føresetnader, nytte/kost effekt etc) 7

8 2 PRESENTASJON AV KVAM 2.1 Geografi Kvam herad ligg i regionen Hardanger og Voss midt i Hordaland fylke, og er ein mellomstor bygdekommune med ca innbyggjarar og eit totalareal på km2. Kvam er eit viktig knutepunkt i ytre Hardanger, både for ferdsel langs Hardangerfjorden og for ferdsel mot Bergen. Kommunen har korkje jernbane eller flyplass, men det er relativt kort veg til slike fasilitetar, om lag ein times køyring frå Norheimsund. Tilbodet på kollektiv-transport frå Kvam til Bergen (buss) er godt. 2.2 Folketal og busetnad: Fakta og trendar Folketal Folketalsutviklinga i Kvam har vore negativ i perioden med ein nedgang på ca. 7.6 %. Dette kan ha samanheng med at det ikkje har vore nettotilvekst på arbeidsplassar i kommunen. Prognosane for folketalet i nær framtid er heller ikkje positive med mindre særlege tiltak vert gjennomførde (prognose etter SSB 2005 alt MMMM). Prognosane indikerer at gruppa 60 år og eldre vil auka merkbart; frå 17% av innbyggjartalet i 2005 til 27% i Innbyggjartal Folketalsutvikling i Kvam og prognose til Målet om å folketalsauke til innbyggjarar innan 2015 vil krevja endringstiltak. Betra kollektivtilbod og nye tunnelar som reduserer veglengd og dermed reisetid til Bergen, kan gjera Kvam meir attraktiv som bustadkommune, også for dei som har arbeidsplass i Bergen. 8

9 Sentralisering av busetnad Folketal fordelt på skulekrinsar pr : Fordeling av folketal på skulekrinsar Ålvik Fykse 240 Øystese Norheimsund Steinsdalen Vikøy Tørvikbygd Innstranda Strandebarm Oma Mundheim Fordeling av innbyggjarane på skulekrinsar viser at Øystese- Norheimsund med tilliggjande småkrinsar utgjer ca. 2/3 av folketalet i kommunen. Analyse av talmaterialet etter 1998 har ikkje vore gjort i denne planen, men det er grunn til å tru at trenden med sentralisering av busetnaden i kommunen held fram. 2.3 Næringsliv Kvam herad er største arbeidsgjevar med sine vel 800 årsverk. Pr i dag er sektorane jordbruk, industri og service om lag like store. Viktige sektorar er: Mekanisk produksjon (Lid Jarnindustri, Hamek, Norheimsund Sveis og Industriservice o.a., årsverk) Skipsbygging (Fjellstrand, Hardanger Fartøyvernsenter, Djupevåg o.a., ca 160 årsverk) Møbelindustri (Kleppe, Torpe og Rybo Nor, ca årsverk) Smelteverk: Bjølvefossen med sin ferro-legeringsindustri i Ålvik er den største private arbeidsgjevaren i kommunen (ca. 200 årsverk). Fiskeoppdrett/fiskeforedling (ca. 90 årsverk) Turisme Landbruk ca 300 årsverk Innhenta data for nokre av bransjane syner (tal frå 2000 er merkte med *): Næring Produkt Marknader Transportmiddel Transportvolum langs veg Møbelindustri Møbelvarer Skandinavia/ Europa Bil 3-4 trailerlass/veke* Bjølvefossen Ferrosilisium Heile verda Båt Bil/jernbane ca 50 trailerlass/veke* Fiskeoppdrett/ - foredling Oppdrettsfisk Mellom-Europa Russland Bil/Fly Ca tonn/år, 2-3 trailarlass/dag 9

10 2.4 Trafikkmønster Vegnettet i Kvam Vegtype Europaveg Riksveg Fylkesveg Kommunal veg Lengd (km) km 20.3 km 98.5 km (tala er henta frå rapport om ÅDT registreringar, Statens vegvesen) Årsdøgnstrafikk (ÅDT) Trafikkvolumet på vegnettet i Kvam er registrert på ein del punkt og vert rekna i årsdøgntrafikk (ÅDT) som er eit årsgjennomsnitt av talet på køyretøy som passerer eit gjeve punkt på vegen pr. døgn. Trafikkveksten dei siste åra er illustrert ved: Veg Punkt Endring Periode % Rv 7 Hp 13 Steinstø , >1999 Rv 7 Hp 15 Skipadalen , >2004 Rv 7 Kvamskogen , >2004 Rv 48 Hp 15 Mundheim , >2003 Rv 49 Hp 16 Aksnes , >2003 Høgste trafikkvolumet er på strekninga mellom Øystese sentrum og Norheimsund sentrum der ÅDT vart målt til 3710 i Einaste strekning med måledata som viser vesentleg trafikkauke etter 1999, er riksveg 7 over Kvamskogen med 17.7%. Dersom lang tunnelløysing vert vald frå Jondal mot Mauranger, er det grunn til å tru at trafikkvolumet mot Jondal via Norheimsund-Tørvikbygd (riksveg 49) vil auka. Evt endringar i vegnettet mot Bergen (tunnel under Kvamskogen, Ulrikstunnel etc) kan føra til auke på riksveg Registrerte køyretøy Køyretøy Pr var det registrert køyretøy i Kvam herad. Desse fordeler seg i ulike grupper: Køyretøygruppe Tal på køyretøy i Kvam Køyretøy pr. innbyggjar Kvam Køyretøy pr. innbyggjar i Hordaland Fordeling av køyretøy grupper er stort sett som Personbil gjennomsnittet i Hordaland Buss bortsett frå gruppa Kombibil traktor. Årsaka til høg Varebil traktorintensitet er at Lastebil Kvam i større grad enn Traktor gjennomsnittet i fylket, Moped er ein jordbrukskommune. Motorsykkel

11 2.6 Trafikksikringsarbeid i kommunen pr hausten Kvam herad Skule og barnehage driv førebyggjande trafikksikringsarbeid i form av opplæring og haldningsskapande aktivitetar. Barnehagar: Grunnskule: Opplæring i å gå langs veg Vitjing av politi ( Eddy ) Bruk av refleks og sykkelhjelm Gå knapp Opplæring i ferdsel langs veg og med buss Sykkeldag/sykkeltest Skulepatrulje Mopedopplæring (Øystese) Eining for tekniske tenester Ansvar for trafikktryggleik på det kommunale vegnettet. Ansvarsområdet omfattar: Planlegging, bygging og vedlikehald av kommunale vegar Oppfølging av innmelde farlege forhold Skilting av kommunale vegar Revisjon av trafikksikringsplan for Kvam Eining for utvikling Trafikksikring element i sjekkliste under arealplanlegging Vurdering av trafikksikring del av planprosessar Eining for Helse og Velferd I samarbeid med andre vert promillekontroll gjennomført i den såkalla rus-frie veka. Refleksutdeling pensjonistlag På helsa laus drypp i lokalavisa Helse-etaten er operativ og sentral i handtering av trafikkulukker Lensmannen i Kvam Lensmannen i Kvam er engasjert i ulike typar trafikksikringstiltak: Skulepatruljar Undervisning i skule og barnehage (m.a. Eddy ) Informasjon i ulike lag og bedrifter når ønskt Trafikkontrollar Patruljekøyring Vurdering/tilråding i skiltsaker/fartsreduserande tiltak Etterforsking av trafikkulukker/-lovbrot med pålagd rapportering Refleksutdeling til vaksne ved trafikkontrollar Fartskontrollar Ein del av dette vert gjort i samarbeid med m.a. utrykkingspolitiet Statens vegvesen Vegvesenet driv ei rekkje tiltak retta mot trafikktryggleik: Førarprøvar Samarbeid/tilsyn med trafikkskular Informasjon til publikum (vegmeldingssentral, skuleverk, presse, infomateriell) 11

12 Teknisk kontroll av køyretøy Kontroll: køyre- og kviletid, sikring av last, periodisk køyretøykontroll, ombygging av køyretøy Ulukke etterforsking Bygging, drift og vedlikehald av statlege og fylkeskommunale vegar Skilting/fartsreduserande tiltak Deltaking i utarbeiding av kommunale trafikksikringsplanar Ulike aksjonar, t.d. sei frå - aksjonen Noko av dette arbeidet vert gjort i samarbeid med andre statlege og fylkeskommunale organ Køyreskular Køyreskulane i heradet er primært retta mot aldersgruppa år, dvs. høgrisiko gruppa i trafikken, og omfattar: Førarkortopplæring for bil Oppfriskingskurs for eldre personar med førarkort Trafikalt grunnkurs (frå 15 år og oppover) Vidaregåande skule/fylkeskommunale (Øystese Gymnas, Norheimsund vg skule og Framnes Kristne vg skule) Ingen rapporterte aktivitetar Andre Kvam Motorsport Senter: "Mekkesenter" for motorinteressert ungdom i alderen år. Bilar, motorsyklar, mopedar, gokartar. Ulike fråhaldsorganisasjonar, bilinteresseorganisasjonar og forsikringsselskap har aktivitetar som omfattar trafikksikring, men omfang og type er ikkje registrert i denne planen. 12

13 3 TRAFIKKULUKKER, -UHELL OG UTRYGGLEIKSPUNKT I TRAFIKKEN 3.0 Definisjon av omgrep Trafikkulukke (viser til kap. 3.1) Politi-registrert ulukke i trafikken, registrert i Vegdirektoratet sin database for trafikkulukker, som fører til personskade i følgjande kategoriar:! omkomne! svært alvorleg skadde! alvorleg skadde! lettare skadde Trafikkuhell (viser til kap. 3.2) Trafikk-relatert uhell som ikkje fører til personskade, men materielle skadar på køyretøy eller annan materiell gjenstand av eit slikt omfang at dette vert registrert som skademelding i TRAST-registeret (Norges Forsikringsforbund). Utryggleikspunkt i trafikken (viser til kap. 3.3) Punkt eller strekning langs veg der vegfarande kjenner seg utrygge, dvs. trur at risiko for trafikkulukker er høgare enn normalt. Utryggleikspunkt eller strekningar treng ikkje vera basert på at ulukker og uhell faktisk har skjedd på vedkomande punkt eller vegstrekning. Lettare skadd: Skade som berre krev kortare medisinsk behandling, og ikkje gjev varige mein. Alvorleg skadd: Ikkje livstrugande, men gjev varige mein, 0-30% invaliditet. Svært alvorleg skadd: Skade som trugar liv eller gjev > 30% varig invaliditet Omkomne: Død innan 30 dagar etter ulukkestidspunkt, årsaka av trafikkulukka. 3.1 Politi-registrerte trafikkulukker Tal på ulukker og omkomne/skadde i Kvam åra Ulukker omkomne/skadde tal på ulukker og omkomne/skadde ny stamveg trendliner 13

14 3.1.1 Ulukkesutvikling Periode Gj.snittleg ulukker pr. år Trafikkskadde pr. år i gj.snitt Trend frå 1989 til 2004: færre ulukker og færre omkomne/skadde på Kvammavegane. Har Kvam høgt ulukkestal i høve til innbyggjartalet? Ei samanlikning med landet elles og Hordaland fylke syner: Noreg Hordaland Kvam eks Bergen Innbyggjarar (gj.snitt i perioden) Ca Trafikkskadde inkl. omkomne Ca / år Trafikkskadde pr 1000 innb. pr år 2,67 2,36 2,37 I høve til innbyggjartalet har Kvam har like mange trafikkskadde pr år som resten av fylket, men 10-15% færre ulukker enn landet samla sett. Kor mange av trafikkulukkene rammar ikkje-kvemmingar? Registreringar av trafikkulukker på Kvammavegane i syner at 42.7% involverer trafikantar som har heimeadresse utanfor kommunen (for perioden var talet ca 35%) Ulukkesfordeling etter alvorsgrad ( ) For definisjon av alvorsgrad, sjå pkt Skade under kategori lettare skadde er dominerande med 73.7%. Talet på omkomne for same periode er 3.1% av alle skadde (11 omkomne i perioden ). % vis fordeling Fordeling etter alvorsgrad ,1 4,2 Omkomne Svært alvorleg skadde 19,0 73,7 Alvorleg skadde Lettare skadde Av trafikkskadde er 73.7% lettare skadde. Omkomne utgjer 3.1% av alle skadde (11 omkomne i perioden ). 14

15 3.1.3 Skadefordeling etter alder ( ) Skadefordeling etter alder % vis fordeling ,5 5, , , ,5 3, år 6-10år 11-15år 16-20år 21-25år 26-30år 31-35år 36-40år 41-45år 46-50år 51-55år 56-60år 61-65år 66-70år 71-75år 76-80år 81-85år 86-90år 91-95år år Aldersgruppa år utgjer 26 % av dei skadde. Denne aldersgruppa omfattar urøynde førarar av moped, motorsykkel og bil. Aldersvindauga år utgjer om lag halvparten av alle skadde. Trafikkskadde fordelt demografisk 30 % vis fordeling Skadefordeling Aldersfordeling år år 6-10år 11-15år 16-20år 21-25år 26-30år 31-35år 36-40år 41-45år 46-50år 51-55år 56-60år 61-65år 66-70år 71-75år 76-80år 81-85år 86-90år 91-95år år aldersfordeling Store tal i aldersgruppa år. Sikraste trafikantane i aldersgruppa 60+. Aldersgruppa år har mange trafikkskadar. Korleis talet på førarkortinnehavarar fordeler seg etter alder, er ikkje analysert, men det er grunn til å tru at relativt sett er det færre med førarkort i den eldste aldersgruppa. 15

16 3.1.4 Ulukkesfordeling på månad ( ) % vis fordeling Januar Ulukkesfordeling på månad Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Den lyse årstida er den verste ulukkestida. Då er også gjennomgangstrafikken størst. I april -juni skjer ca 32% av alle trafikkulukkene. November ligg også høgt på statistikken. Årsaka kan vera ein kombinasjon av regn og dårleg sikt (våt bar veg er overrepresentert i november-ulukkene, og ein stor del skjer på kveldstid) Ulukkesfordeling på vekedag og klokkeslett ( ) Vekedag % vis fordeling Ulukker fordelt på vekedagar ,3 18,0 15,3 15,3 11,2 12,3 8,6 Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Sundag Vekedagar 52.6 % av alle ulukker skjer fredag-sundag. Stor gjennomgangstrafikk i helgane + stor trafikk mellom Bergen og Kvamskogen forklaring? Dei mest alvorlege ulukkene skjer i helgane. Klokkeslett % vis fordeling ,6 3,3 Fordeling klokkeslett ,2 2,8 8,6 9,4 16,9 16,1 9,9 13,2 8, ,8 56 % av alle ulukker skjer mellom kl Alle ulukkene som medførte tap av liv, skjedde på kveldstid etter kl

17 3.1.6 Ulukkesfordeling på type ( ) % vis fordeling ,4 Fordeling ulukkestypar ,8 13,7 8,9 41,1 Utforkøyrings- og møte-ulukker utgjer 72 %. (Tal for 1999 er ikkje med) Andre uhell Same eller motsett Kryssande køyreretning Fotgjengar innblanda Utforkøyring Ulukkesfordeling på type trafikant ( ) Gruppa personbil/varebil dominerer både i omfang og i tal på trafikkskadde/omkomne (68.5%). Gruppe motorsykkelulukker har gått kraftig ned siste del av denne perioden (frå 21.5 % i til 8.3% i ). Fordeling trafikanttype vis fordeling ,5 16,5 9,0 6,0 Fotgjengar e.l. Sykkel e.l. Motorsykkel e.l. Bil For gruppa fotgjengar- og sykkel-ulukker er me redd for at det også i Kvam er stor underrapportering, og at det er store mørketal som ikkje viser igjen i statistikken Ulukkesfordeling på vegtype ( ) Vegnettet i Kvam Europaveg Riksveg Fylkesveg Kommunal veg Total lengd i km % vis fordeling Ulukkesfordeling vegtype ,2 Europa- og riksveg 2,8 6,1 1,8 Fylkesveg Kommunal veg Privat veg Trafikkulukker i Kvam: 90% på riksveg, berre 6% på kommunal veg 17

18 3.1.9 Ulukkesfordeling etter lystilhøve ( ) 70 % 60 % Ska de forde ling på lysforhold pe rioden % av trafikkulukkene skjer i dagslys % vis fordeling 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Dags ly s Tus mørke (skumring) Mørkt m/bely sning Mørkt u/belysning Ukjent Kvam skil seg ut ved at fleire av mørkeulukkene skjer på opplyst veg (21%), sjølv om veglys vert rekna som eit godt trafikksikringstiltak. Ei forklaring kan vera at dei strekningane som har desidert størst trafikkvolum, også har gatelys Ulukkesfordeling etter føretilhøve ( ) % vis fordeling Ulukkesfordeling på føreforhold ,2 23,9 14,2 Tørr, bar veg Våt, bar veg Snø- eller isbelagt 3,8 Ukjent Ulukker på bar veg utgjer 82 % av alle ulukker. Berre ca. 14 % skjer på snø- eller islagt dekke Skadeindeksar Forholdet mellom talet på trafikkskadde og innbyggjarar innanfor eit geografisk område kan ofte gje ein peikepinn på kor stort problemet er i vedkomande område. Tabellen syner korleis ulike indeksar varierer i Hordaland og Kvam. Personskade-indeks gjennomsnittstal på skadde trafikantar pr. år i høve til folketalet i kommunen. Motorsykkel-indeks talet på skadde motorsykkelførarar pr. år i høve til folketalet i kommunen. Indeks pr innbyggjar Hordaland ( ) Kvam ( ) Personskade-indeks Motorsykkel-indeks 3.1 * 3.9 Syklist-indeks 1.3 * 1.4 Fotgjengar-indeks 1.7 * 2.1 Tabellen syner at Kvam (her rekna innbyggjarar) ikkje avvik vesentleg frå resten av fylket (her rekna ) når det gjeld samla tal på trafikkskadde pr. innbyggjar. (* tal for perioden ) 18

19 Årsaker til personskadeulukkene Noko av det ulukkesstatistikken ikkje gjev svar på, er årsak til ulukkene. For høg fart er truleg den dominerande årsaka. Andre årsaker som bruk av rusmiddel, trøyttleik o.a., har me ikkje tilstrekkelege data på. Ulukker med mistanke om rus Rusmistanke i trafikkulukker skadde/omkomne pr år 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, omkomne svært alv skadde Alv skadde Lettare skadde Det er noko uvisse i talet på trafikkulukker i Kvam der alkohol/annan rus er årsaka. Ulukker med mistanke om rus utgjer ca 14% av alle trafikkulukker i Kvam. Det bør vera eit mål å få klarlagt betre årsaker til trafikkulukkene i vidare registreringsarbeid Ulukkesutsette punkt Ein del punkt eller kortare vegstrekningar (ca. 0.5 km) der det har skjedd minst 3 registrerte trafikkulukker i perioden , sjå ulukkeskart vedlegg 3: Veg Stad Strekning Tal på ulukker Rv 7 Steinsdalen Lid 3 Rv 7 Norheimsund Seland kryss v Mo Autoservice Rv 49 Vangdal Vangdalsberget og austover Rv 7 Norheimsund Kryss ved Soltorp 3 3 Rv 7 Øystese Krossen-Børvenes Rv 7 Skipadalen Nesbrekka Rv 7 Tokagjel Hansagjel-Snauehaugen Rv 7 Kvamskogen Røyrlid-NAF 3 3 Rv 7 Kvamskogen Teigabergtunnelen Rv 7 Kvamskogen Maovassleite Rv 7 Kvamskogen Kvednavollen-bru Ungd.heimen 3 3 Rv 49 Norh.sund sentrum Straumen - Tingbakken NB! Ulukkestaden er ikkje alltid heilt nøyaktig på ulukkeskart. Ulukkeskartet inneheld alle politirapporterte ulukker, medan tabellen ovanfor inneheld berre ulukker med personskade. 19

20 3.2 Trafikkuhell som førte til materielle skadar Uhellsutvikling Data på uhellsutviklinga er henta frå forsikringsselskapa sin databank hjå Finansnæringens Hovedorganisasjon (www.fnh.no/statistikk/trafikkskadestatistikk) Utvikling av trafikkuhell i Kvam kjem fram i tabellen: Uhellsutvikling i Kvam uhell pr år registrerte trafikkuhell årleg på Kvammavegane. Desse kostar 10.6 mill pr år, tilsvarar kr/uhell i gjennomsnitt (tal frå Uhellsfordeling etter type Trafikkuhell fordelt på type % 20 % 15 % 10 % 5 % Møte-/ utforkøyring-/ rygge-uhell toppar statistikken 0 % Forbikøyring Møting Kryssuhell Påkøyrt bakfrå Rygging Påkøyrt parkert kjøretø Eineulukke Påkøyrsel av fotgjeng. Annan ulukkestype Ukjent/uoppgjort 20

21 Fordeling av uhell etter køyretøy Trafikkuhell fordelt på køyretøy-type % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 90,5 % 4,7 % 0,3 % 1,0 % 0,3 % 1,0 % 2,1 % 0,0 % Personbil m.v. (und.. Lastebil m.v. (over 3... Buss (over 3,5t) Moped Lett motorsykkel Tung motorsykkel Andre kjøretøyer Ukjent Fordeling av uhell etter tid Trafikkuhell fordelt etter månad % 12 % 12 % 11 % 9 % 10 % 7 % 7 % 8 % 9 % 8 % 7 % 8 % 8 % 7 % 6 % 6 % 4 % 2 % 0 % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember I motsetnad til trafikkulukker er det i vintermånadene dei fleste uhella skjer. Uhellstypane møteuhell, påkøyring bakfrå og utforkøyring har karakteristiske toppar i vintermånadene. Uhell fordelt etter vekedag Trafikkuhell fordelt vekedag % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uhell fordeler seg nokså jamnt på vekedagane. 21

22 3.2.4 Uhell fordelt etter alder Trafikkuhell fordelt etter alder % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Ukjent alder Trafikkuhell er jamnt fordelt over aldersspekteret. Dette avvik sterkt frå aldersfordeling ved trafikkulukker der yngre personar er meir utsett Uhell fordelt etter vegtype Ny analyse er ikkje gjort for perioden etter 1999, men det er heller ingen indikasjonar på at biletet har endra seg. Vi tek med data og vurderingar frå perioden Uhell fordelt på vegtype Trafikkuhell skjer oftast på riksvegar. Tal på uhell Fylkesveg Kommunal veg Parkplassar Vegtype Privat Riksveg Usikre 22% skjer på parkeringsplassar, mange ved dei største handlesentra Uhell fordelt etter kjønn Trafikkuhell fordelt etter kjønn % 70 % 60 % 50 % 40 % Det er ca 2.5 gonger så mange menn som kvinner involverte i uhell. Om dette korresponderer med forholdet mellom talet på mannlege og kvinnelege førarar, er uvisst. 30 % 20 % 10 % 0 % Mann Kvinne 22

23 3.2.7 Uhell fordelt etter stad I trafikksikringsplan freista me å fastleggja uhellsutsette punkt eller strekningar ut frå skadeskjema. Det er ikkje gjort i denne planen. 3.3 Utryggleikspunkt I denne planen er det ikkje kartlagt kvar innbyggjarane kjenner seg utrygge i kommunen. Dette vart gjort i arbeidet med trafikksikringsplan , og punkta vart vurderte og medtekne i tiltaksplanen. Ikkje utførte tiltak i siste planperiode er vidareførte i denne planen. 23

24 4 FYSISKE TILTAK 4.0 Generelt For å betra trafikktryggleiken i heradet, er det to ulike grupper tiltak som kan iverksetjast; - haldnings- og åtferdsendrande tiltak - fysiske tiltak Ikkje-fysiske tiltak vert handsama i kap Satsingsområde gang og sykkelvegar (særleg skulevegar) utarbeiding av skiltplanar (nytt punkt) siktbetring langs veg og i kryss og avkøyrsler (vegetasjon, parkerte bilar, bygg) tiltak for å redusera fartsoverskridingar (sei frå aksjon, politikontrollar, skilting) 4.2 Kriterium for prioritering av fysiske tiltak Dei fysiske tiltaka er delte opp i to hovudgrupper: Strakstiltak: tenkte gjennomførte i perioden Langsiktige: viktige større tiltak som kan krevja reguleringsendringar, grunnerverv og finansiering som går ut over kommunale trafikksikringsbudsjett og dei forventa årlege statlege tilskota til trafikksikring prioritet: tiltak der planarbeid eller fysiske arbeid er tenkt oppstarta innan utgangen av prioritet: tiltak som truleg ikkje vert påbyrja innan utgangen av Basis for prioritering mellom dei ulike fysiske tiltaka har vore: Kvar skulekrins skal ha minst 1 strakstiltak med 1. prioritet Utbetring av ulukkespunkt der fysiske tilhøve kan vera medverkande årsak til ulukka Gjennomføringstidspunkt vil vera avhengig av budsjett. Større tiltak som er høgt prioriterte, men som ikkje kan finansierast, skal ikkje hindra gjennomføring av andre tiltak lengre nede på prioriteringslista. 24

25 4.3 Strakstiltak for planperiode Ref Skulekrins Punkt/strekning Vegid Tiltak Ansvar 3 Mundheim Mundheim skulebusstopp Rv48 Flytt avstiging/påstiging til skuleside Rv 48 KHskule/HSD 73 Steinsdalen Kvednaskogen Rv 7 Tydeleggjera farleg sving v. skilting/ rekkverk Stat vegv 90B Norheimsund Norh.sund sentrum Rv 49 Senka fartsgrense frå 50 til 30 km/t Stat vegv 92 Norheimsund Norh.sund sentrum Rv 49 Utarbeida retningsliner for torghandel Stat vegv 93 Norheimsund Norh.sund sentrum Rv 49 Bøtlegging av feilparkering Politi 113 Øystese Veg Rv 7-Holmatun Kv Steng veg for motorisert ferdsel KHtekn 118 Øystese Busslomme v. Øyst B.skule Fv 131 Utbetring av lomme v. skilt, merking, midtfelt KHtekn 140 Ålvik Selholm-K.Jordal Rv 7 Veglys KHtekn 162 Kvam Høgfartspunkt Rv Fartskontroll på høgrisiko stad/tid Politi 1. Stat vegv = Statens vegvesen, KHtekn = Kvam herad teknisk eining, KHskule = Kvam herad skuleeininga. 2. Ref. viser til nr. på samlelista over fysiske tiltak, vedlegg 1. Strakstiltaka er dei som står oppførte som strakstiltak 1, dvs. dei strakstiltaka som me vil prioritera høgast. Denne gruppa tiltak er ikkje innbyrdes prioriterte, då me reknar med at alle strakstiltak 1 vert gjennomførte innan utgangen av 2007 dersom dei vert sikra i budsjettet Historikk - Gjennomført strakstiltak per juni 2005 Ref Skulekrins Punkt/strekning Vegid Tiltak Ansvar 1 Mundheim Gravdal, sving Rv48 Siktrydding, skilting, rekkverk Stat vegv 4 Mundheim Mundheim skule Rv 48 Steng avkøyrsle, betra sikt ved avkøyrsle til KHtekn Rv 48 sjøside 14 Oma Oma skule Rv 49 Fareskilt Born Stat vegv 22 Strandebarm Kryss til Lammedalsvegen Rv 49 Kryss utbetring Stat vegv 31 Strandebarm Gult uthus Linga-sving Rv 49 Fjerna uthuset Stat vegv 34 Innstranda Kryss til Ljones Kv/Rv 49 Siktrydding mot Strandebarm Stat vegv 47 Tørvikbygd Kryss til ferjekai Rv 49 Tydeleggjering av kryss med maling i veg Stat vegv 54 Vikøy/Aksnes Vikøy/Aksnes skule Rv 49 Forvarsel av gangfelt Stat vegv 55 Vikøy/Aksnes Breimyråsen Kv Sperra gangveg for køyretøy, bom KHtekn 58 Vikøy/Aksnes Avkøyrsle skulemuseum Rv 49 Stengja utkøyrsle KHtekn 61 Steinsdalen Kvamskogen Rv 7 Bøtelegging feilparkering Politi 64 Steinsdalen NAF-Maovassleitet Rv 7 Betre brøyting framfor garasjar Stat vegv 66 Steinsdalen Røyrlidsvingen Rv 7 Tydeleggjera farleg sving ved skilting og Stat vegv rekkverk 67 Steinsdalen Avkøyrsle til Mødalsvegen Rv 7 Flytta busslomme Stat vegv 68 Steinsdalen Avkøyrsle til Mødalsvegen Rv 7 Utbetra innkøyrsle på riksveg Stat vegv 76 Steinsdalen Hauasund Rv 7 Fadderordning el. tilsv. for skuleborn KHskule 77 Steinsdalen Steinsdalen skule Rv 7 Plan for ny avkøyrsle/parkering etc KHtekn 79 Steinsdalen Rv7 ved kryss Fv 128 Rv 7 Fadderordning el. tilsv. for skuleborn KHskule 83 Steinsdalen Kryss v. Hard Auto Rv 7 Hindra parkering langs autovern, heiltrekt line Stat vegv i veg, samla avkøyrsler 87 Norheimsund Norh.sund sentrum Rv 49 Kutta hekk i kryss Stat vegv 88 Norheimsund Norh.sund sentrum Rv 49 Siktbetring v. Tingstovene KHtekn 91 Norheimsund Norh.sund sentrum Rv 49 Endra frå skråstilt til langsgåande parkering Stat vegv 101 Norheimsund Storekrok Fv130/Kv Busslomme/snuplass for buss KHtekn 102 Norheimsund Storekrok Fv/Kv Veglys ved framtidig busslomme KHtekn 115 Øystese Gymnas-Nedre Vik Kv Kutta hekkar KHtekn 116 Øystese XFv 130-Borgevegen Fv 130 Kutta hekk Stat vegv 117 Øystese Mega-Tine meieri Fv 130 Byggja fortau KHtekn 123 Øystese Torpevegen Kv Siktbetring, hekkar KHtekn 128 Fykse Kryss Rv7/Fykseveg Rv 7 Merking av stoppline Stat vegv 130 Fykse Steinstø butikk Rv 7 Flytta skilt Stat vegv 137 Ålvik Smalt parti v. gml bosplass Rv 7 Tydelegare skilting farleg parti Stat vegv 147 Ålvik Torget-Skjeret Rv 7 Senka fart frå 50 til 40 km/t før g/s veg kjem Stat vegv 148 Ålvik "Skjerabakken" Kv? Stengja veg mot Rv 7 KHtekn 149 Ålvik Veg til Ringheim/Natås Kv Stengja avkøyrsle mot Rv 7 og leggja om KHtekn vegen 151 Ålvik Bustadfelt "Byen" Kv Fartssoning 30 km/t KHtekn 25

26 159 Kvam Rv 7 Kvam Rv 7 Gjennomgang alle busslommer Rv 7 Stat vegv 161 Kvam Heile kommunen Rv/Fv/Kv Kampanje siktbetring KHtekn 166 Kvam Heile kommunen Årlege samordningsmøte om ts-plan/tiltak KHtekn/politi/ Stat vegv 1. Stat vegv = Statens vegvesen, KHtekn = Kvam herad teknisk eining, KHskule = Kvam herad skuleeininga. 2. Ref. viser til nr. på samlelista over fysiske tiltak, vedlegg 1. Strakstiltaka nemnd ovanfor er dei som er utført i løpet av trafikksikringsplanen sin første periode, status per juni Vurderte strakstiltak, ikkje til utføring Ref Skulekrins Punkt/strekning Vegid Tiltak Ansvar 62 Steinsdalen Kvamskogen Rv7 Nedsett fart til 60 km/t i vinter- og påskeferiar Politi/ Stat veg Strakstiltak nemnd ovanfor er vurdert etter at planen vart laga. Tiltaket som er lista vert ikkje gjennomført. 4.4 Langsiktige prioriterte fysiske tiltak i planperioden Prioriterte langsiktige fysiske tiltak, topp 15 liste med intern ranking: Ranking Ref Skulekrins Punkt/ Vegid Tiltak * strekning Øystese Nes-Krossen Rv 7 Gang/sykkel veg Norheimsund Tolo-Nes Rv 7 Gang/sykkel veg Ålvik Torget-Skjeret Rv 7 Utbetring veg, avkøyrsle-sanering 4 43 Tørvikbygd Tørv.b. skule- Rv 49 Betra forhold for gåande/syklande Åsevegen 5 13b Oma Vegkryss til Rv49 Kryss- og siktutbetring, ca. 100 m fortau Kollen 6 85 Norheimsund Kaldestad- Rv 49 Gang/sykkelveg Norheimsund 7 35 Innstranda Kryss til Ljones Kv/Rv Kryssutbetring Norheimsund Kraftverket- Tveitevegen Rv 49 Utbetra smalt parti og avkøyrsle til Tveitevegen 9 65 Steinsdalen Røyrlidsvingen Rv 7 Utbetring av kurve Steinsdalen Røyrlid- Maovassleitet Rv 7 Stengja ulovlege avkøyrsler, avkøyrslesanering Steinsdalen Kvednaskogen Rv 7 Utretting av S-sving Strandebarm Sving Rv 49 Ferdiggjering av sving Bakkamarka Vikøy- Vikøy-Kaldestad Rv 49 Plan for gang/sykkel veg Aksnes Vikøy- Odland- Rv 49 Byggja/komplettera gang/sykkel veg Aksnes Lidarende Øystese Barneskule- Fitjadalsvegen Fv 131 Byggja gangveg * Refererer til nr. på samleliste av tiltak, vedlegg 1. På dei neste sidene følgjer ein kort omtale av fleire av dei aktuelle punkta/strekningane og eit kort forslag til løysingsprinsipp for å betra situasjonen. Nummer på tiltaket viser til nr. på rankinglista ovanfor. 26

27 Utførte, langsiktige prioriterte fysiske tiltak i første planperiode Prioriterte langsiktige fysiske tiltak som er kome til utføring, status per juni 2005: Ranking Ref * Skulekrins Punkt/ strekning 1 78 Steinsdalen Steinsdalen skule 6 13a Oma Vegkryss til skule Strandebarm Skuleungdomshuset Vegid Rv 7 Rv49 Rv 49 Tiltak Ny busslomme m. parkering og snuplass, stengja avkøyrsle mot skuleport Kryss- og siktutbetring Vegutbetring, gang/sykkel veg * Refererer til nr. på samleliste av tiltak, vedlegg 1. For tiltaket ved Steinsdalen skule er det verdt å merka seg at vesentlege deler av arbeidet er gjort, men at noko avslutningsarbeid gjenstår før løysinga er heilskapleg. 27

28 1. Strekninga Nes - Krossen Omtale: Strekninga Børvenes-Krossen er svingete og uoversiktleg med mange små avkøyrsler direkte frå hagane. Dette gjev mange potensielle punkt der uhell kan skje. I tillegg er ferdsel langs vegkanten, anten gåande eller syklande, også risikabelt då vegen er smal og det er vanskeleg å gå ut av sjølve vegbana når ein møter køyretøy, særleg når to køyretøy møtest der gåande/syklande også oppheld seg i vegbana. (Kartutsnittet syner ein typisk situasjon langs strekningen, her frå Børveneset) Krossen Børvenes Trafikkulukker på staden ( ): Totalt 8 ulukker i perioden. 1 dødsulukke, 3 ulukker med alvorleg skade og 4 ulukker med lettare skade. Fordeling på år: 1995 (1), 1996 (2), 1999 (2), 2000 (1), 2004 (2). Tiltak: Det er godkjent reguleringsplan for tunnelløysing mellom Nes og Krossen. Etableringa av ein slik tunnel på Rv. 7 vil vera eit vesentleg bidrag til å løysa situasjonen. Etter at tunnelen er bygd, vil vegen om Børvenes truleg verta nedgradert til Fv. og bruken vert som lokalveg og gangog sykkelveg. Eit godt tiltak vil uansett vera betring av sikttilhøva, særleg på Børveneset. Her vil og sanering (flytting og samling) av avkøyrsler vera nyttig. I 2005 er strekningen skilta ned frå 60 km/t til 50 km/t. Ansvar: Statens vegvesen 28

29 2. Strekninga: Tolo Nes Omtale: Vegen har stort sett gul stripe, men i liten grad fortau eller gangveg. Det er fleire stader trongt for gåande utanfor den kvite stripa. Det er mange avkøyrsler som har dårleg sikt og dårleg geometrisk utforming slik at det er vanskeleg å koma seg trygt til/frå riksvegen. Det er stor konflikt mellom gåande/syklande og gjennomgangstrafikk. Strekninga har fartsgrense 60 km/t. Kartutsnittet syner ein typisk situasjon langs strekningen, her frå Valland. Trafikkulukker på staden ( ): - Totalt 6 ulukker i perioden. 2 ulukker med alvorleg skade og 4 ulukker med lettare skade. Fordeling på år: 1996 (2), 1998 (1), 1999 (1), 2002 (1), 2003 (1). Tiltak: Det manglar godkjent reguleringsplan for deler av strekninga. Det må etablerast gang- og sykkelveg langs riksvegen, samt at mange av dei eksisterande avkøyrslene må sanerast. Ansvar: Statens vegvesen 29

30 3. Strekninga: Torget Skjeret Omtale: Strekninga er prega av smal veg gjennom eit typisk bustadområde der hagane og avkøyrslene ligg tett inntil vegen. I tillegg er det mange avkøyrsler som har dårleg sikt og dårleg geometrisk utforming slik at det er vanskeleg å koma seg trygt til/frå riksvegen. Nærleiken til hagane gjer og at det er stor konflikt mellom gåande/syklande og gjennomgangstrafikk. Faren er særleg stor for at leikande ungar plutseleg spring ut i vegen. Trafikkulukker på staden ( ): - Totalt 0 ulukker i perioden. Skjeret Rv 7 Tiltak: Vegen er forrige periode skilta ned til 40 km/t. Vegen er smal og det er svært trong mellom kvit stripe og sideterreng (murar, fjellskjæring etc). Det må utbetrast for avkøyrsler og for dei mjuke trafikantar langs veg. Det er gjort nokre vesentlege tiltak med å samla ein del avkøyringar. Hovudtiltaket bør vera å få alle avkøyrsler med trygg tilkopling til riksveg. Dette gjeld begge sider av vegen. Moglegheitene bør vera store for å kunne endra/betra tilhøva ved å sanera dei fleste av dagens avkøyrsler. Fleire andre tiltak på strekkja er medtekne som strakstiltak. Ansvar: Statens vegvesen 30

31 4. Tørvikbygd skule - Åsevegen Omtale: Vegen er smal og svingete, og både gåande og syklande ferdast i vegbana på veg til og frå skulen. Særleg mangel på trygge areal for gåande er framme som utryggleiksfaktor i området. På strekningar der ein har bergveggen på ei side og rekkverket på den andre, kan det vera ubehageleg å møta bil (særleg ved kryssande køyretøy). Eidesvågen Trafikkulukker på staden ( ): - Totalt 4 ulukker i perioden. 4 ulukker med lettare skade. Fordeling på år: 1998 (2), 2001 (1) og 2003 (1). Eidesvatnet Tiltak: Det er utarbeida reguleringsplan for strekninga. Denne planen har i seg nye vurderingar på traseval og trafikksikringsløysingar. Dette må følgjast opp ved bygging av vegen. Ansvar: Statens vegvesen 31

32 6. Strekninga Oma skule nordaust for kryss til Kollen Omtale: Kollen er eit bustadfelt med ca hus. Kryss mellom veg til Kollen og Rv 49 har dårleg sikt mot trafikk som kjem frå Tangerås. Problemet er hovudsakleg bergnabb/terrenget nordaust for krysset som gjer siktlinja svært kort. Dette forverrar seg med tettare vegetasjon i sommarhalvåret. ÅDT Rv 49 = Trafikkulukker på staden ( ): Til tross for dårlege sikttilhøve, er det ikkje registrert trafikkulukker i og ved dette krysset. Tiltak: I dette tiltaket bør ein og søkja å stramma opp tilhøva framfor butikklokalet, som er med på å skapa eit til tider uoversiktleg trafikkbilete (riksveg nytta som snuareal). Sikttilhøva mot nordaust kan utbetrast ved å fjerna nabbe/mur og vegetasjon, og kanskje laga fortau rundt svingen. Dette vil betra sikten samstundes som gåande/syklande får reservert trafikkareal. Skule Fjellstrand Kollen-kryss Ansvar: Statens vegvesen i samarbeid med Kvam herad teknisk etat. 32

33 6. Strekninga Kaldestad - Norheimsund Omtale: Strekninga er som for tiltak 9, Kraftverket Tveitevegen, prega av mykje trafikk, smal vegbane, uoversiktlege parti og svært ofte tryggleikskonflikt mellom bilistar og gåande/syklande. Etablering av nytt kjøpesenter nært fartøyvernsenteret vil også medføra meir trafikk til søndre del av Norheimsund sentrum. Fortau manglar langs Rv 49 frå Norheimsund Fjordhotel og sørover. Norheimsund sentrum Fartøyvernsenter Trafikkulukker på staden ( ): - Totalt 5 ulukker i perioden. 1 ulukke med alvorleg skade og 4 ulukker med lettare skade. Fordeling på år: 1995 (1), 1997 (1), 1999 (2) og 2001 (1). Tiltak: Det er utarbeida forslag til reguleringplan for strekninga Haldeplassen Kaldestad. Planen er teke opp til første gongs handsaming. I planen ligg inne løysingar for å skilja mjuke trafikantar frå biltrafikken, samt å utbetra kryss og avkøyringar. Ytterste del av dette tiltaket ligg utanfor reguleringsplanen som no er ute til offentleg ettersyn. Den manglande delen må inngå i ny reguleringsplan for Rv. 49 med gang- og sykkelveg mellom Kaldestad og Vikøy. Fysiske tiltak for å skilja mjuke trafikantar frå biltrafikken synest å vera hovudgrepet ein må ta. Gang- og sykkelveg er truleg det tiltaket som best kan betra situasjonen langs vegen. Deretter bør sikttilhøva utbetrast. Ansvar: Statens vegvesen 33

34 7. Kryss til Ljones Omtale: Krysset er eit vanleg T-kryss, der det har oppstått fleire uhellssituasjonar. Kva heile årsaksbiletet bak uhella er, er framleis noko uviss, men dårleg sikt er truleg ein viktig faktor. ÅDT er ikkje spesiell stor (under 1000 køyretøy/døgn). Trafikkulukker på staden ( ): Til tross for dårlege sikttilhøve, er det ikkje registrert trafikkulykker i og ved dette krysset. Ljones-krysset Tiltak: Først og fremst siktutbetring, særleg i retning Oma. I første omgang rydda vegetasjon, seinare vurdera veggeometrien og ei utviding av krysset, slik at trafikkstraumane får betre plass, samt gje ein meir oversiktleg situasjon. Desse tilhøva er ivareteke i den nye reguleringsplanen som er utarbeida for riksvegen på strekningen. Ansvar: Statens vegvesen Krysset er inkludert i ny reguleringplan. 34

35 8. Kraftverket - Tveitevegen Omtale: Strekninga er prega av mykje trafikk, smal vegbane, dårleg sikt og svært ofte tryggleikskonflikt mellom bilistar og gåande/syklande. Trafikkulukker på staden ( ): - Til tross for dårlege sikttilhøve, er det ikkje registrert trafikkulukker i og ved dette krysset i perioden. I 2005 er det derimot registrert ulukke. Kraftverket Tiltak: Her er fysiske tiltak for å betre trafikkarealet for gåande og syklande særs viktig. Deretter bør sikttilhøva langs vegen utbetrast. Tiltaka må sjåast i samanheng med andre tiltaksområde nemnt i denne rapporten, særleg bygging av g/s-veg mellom Kaldestad og Norheimsund sentrum, tiltak 7. Tveitevegen Ansvar: Statens vegvesen 35

36 9. Røyrlidsvingen Omtale: Røyrlidsvingen (eller -svingane) er eit uhells- og ulukkespunkt. Sannsynleg årsak til dei fleste uhella/ulukkene er vegen sin kurvatur i dette området. Røyrlidsvingen tillét tilsynelatande høgt fartsnivå. Det syner seg derimot at kurva er lang og den utgjer faktisk 90 retningsendring. Det viser seg at fartsnivået ofte blir for høgt i relasjon til friksjon mellom dekk og veg, og bilistane får problem med å halda bilen på vegen, særleg ved glatt vegbane. Skjerpande er at fartsnivået er høgt. Røyrlid-svingane Trafikkulukker på staden: Totalt 2 ulukker i perioden, begge med lettare skader. Fordeling på år: 2001 (1) og 2003 (1). Tiltak: Utbetring av vegen der ein søkjer å retta opp kurvaturen slik at ein får ein eller to slake kurver i staden for to skarpe etter kvarandre. Ein bør og vurdera tiltak mot høgt fartsnivå (skilting m.m.). Kortsiktig tiltak er å tydeleggjera svingen med skilting og rekkverk i yttersving. Ansvar: Statens vegvesen 36

37 10. Strekninga Røyrlid - Maovassleitet Wallemtunet Omtale: Strekninga er prega av svært mange avkøyrsler til hytter i området. Ein stor del av avkøyrslene er etablert utan noko form for plan eller med særleg omtanke på trafikktryggleik og siktvilkår. Problema på strekninga er særs ille vinterstid med dårleg brøyting framfor garasjar samt parkering i og langs riksvegen som gjev dårlege siktforhold. Trafikkulukker på staden ( ): Totalt 3 ulukker i perioden, alle med lettare skader. Fordeling på år: 1995 (1) og 1999 (2). Tiltak: Det første som bør gjerast, er å rydda opp i avkøyrsler og stengja dei ulovlege. Dette er ein vanskeleg og tung jobb, og det er særleg viktig å få med hytteeigarane på ulike tiltak. Eit første tiltak kan vera å visa til gode alternative parkeringsplassar i området, samt krevja god brøyting av eksisterande avkøyrsler (brøyting i samarbeid med vegvesenet viktig). Ansvar: Statens vegvesen 37

38 12. Sving Bakkamarka Omtale: Svingen har vist seg som ei trafikkfelle der det har skjedd fleire uhell. Svingen er først og fremst særs skarp (nær 90 horisontalkurve). Samstundes er den uoversiktleg slik at både svingen sin utforming, samt motgåande trafikk, kjem overraskande på. Breievne Trafikkulukker på staden ( ): 1 registrert ulukke, lettare skadd. Ulukka skjedde i Tiltak: Tiltak er allereie delvis iverksett med lenging av horisontalkurva. Dersom dette tiltaket blir sluttført, har ein truleg løyst problemet. Ansvar: Statens vegvesen 38

Kvam på trygg veg 2010

Kvam på trygg veg 2010 Trafikksikringsplan for Kvam Planperiode: 2006-2010 Kvam på trygg veg 2010 Utarbeidd: 27.12.05 Revidert: 05.05.06 Godkjent: xx.xx.06 (etter høyringsrunde) Av: Prosjektgruppe Av: Prosjektgruppe Av: Heradsstyret

Detaljer

Kvam på trygg veg 2000

Kvam på trygg veg 2000 Trafikksikringsplan for Kvam Planperiode: 2001-2004 Kvam på trygg veg 2000 Utarbeidd: 10.08.00 Revidert: 12.09.00 Godkjent: 10.10.00 (etter høyringsrunde) Av: Prosjekt-gruppe Av: Prosjekt-gruppe Av: Heradsstyret

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012 TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012 Forord: Planen gjeld vegnettet i heile kommunen og omfattar både fysiske tiltak og tiltak innan opplæring, informasjon, trafikkontroll m.m. Dokumentet er

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015

Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015 Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015 Periode 2012-2015 Foto: Olav Bjørkum Utarbeidd 25.07.2012 Revidert: xx.yy.12 (etter høyringsrunde) Godkjent: Av Prosjektgruppgruppe Prosjekt- Arkivsak 11/1386 HST

Detaljer

Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015

Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015 Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015 Periode 2012-2015 Foto: Olav Bjørkum Utarbeidd 25.07.2012 Revidert: xx.yy.12 (etter høyringsrunde) Godkjent: Av Prosjektgruppgruppe Prosjekt- Arkivsak 11/1386 HST

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2014

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2014 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 08.07.2015 Ulykkesbarometer for Hordaland 2014 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2015

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2015 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 2016-08-25 Ulykkesbarometer for Hordaland 2015 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt

Detaljer

Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015

Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015 Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015 Periode 2012-2015 Foto: Olav Bjørkum Utarbeidd 25.07.2012 Revidert: 12.11.12 Godkjent: 11.12.12 (etter høyringsrunde) Av Prosjektgruppgruppe Prosjekt- Heradsstyret

Detaljer

Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019. Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx

Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019. Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019 BILETE Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx Innhald Innleiing... 3 sitt ansvar for trafikktrygging... 3 Mål og satsingsområde... 3 Trafikk-

Detaljer

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 Til Sogn og Fjordane fylkeskommune V/ samferdsleavdelinga. Att.: Dina Lefdal Frå Trygg Trafikk i Sogn og Fjordane Dato: 18.5.2016 v/ Audun Heggestad Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 213-9-3 Ulykkesbarometer for Hordaland 213 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt systematiske

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikring

Kommunedelplan for trafikksikring Kommunedelplan for trafikksikring 2018-2021 VINJE KOMMUNE 1. Innhold 1 Samandrag... 2 2 Innleiing... 3 3 Overordna planar... 3 4 Trafikkvisjon for Vinje kommune... 3 5 Prioriterte fysiske tiltak... 4 5.1

Detaljer

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012.

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Dersom skulevegen til elevane vert vurdert som særskild farleg eller vanskeleg, har elevane rett på gratis skuleskyss. I Fjell kommune har

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Utarbeida: 07.04.2017 Revidert 28.04.2017 I samband med

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Hovudutval for plan, teknisk og næring 30.05.00 027/00 EJB Heradsstyre 08.06.00 038/00 EJB Hovudutval for plan, teknisk og næring 17.04.02

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Plan- og ressursutval 04.12.2012 058/12 KHAK Endeleg vedtak i: Plan- og ressursutvalet Saksansv.: Kent Geirmund

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Klipp hekkar og busker

Klipp hekkar og busker Klipp hekkar og busker Informasjon om stell og pass av vegetasjon mot offentleg veg Tenk trafikktryggleik! Har du tenkt på at gjerdet, hekken og buskene dine kan vere ei dødsfelle for andre? Om bilistar

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Statens vegvesen. Fv Forslag om etablering av fartshumpar - Øvre Langeneset, Svelgen - Bremanger kommune

Statens vegvesen. Fv Forslag om etablering av fartshumpar - Øvre Langeneset, Svelgen - Bremanger kommune Statens vegvesen Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Behandlande eining : Sakshandsamar / telefon : Vår referanse : Dykkar referanse : Vår dato : Region vest Linn Kathrin Bakke /

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Avgjerd av: Saksh.: Bjørn Vik Arkiv: N-504 Objekt: Arkivsaknr 07/634 Oppstart

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Trafikksikringsplan 2016-2025 Vedtatt i Time kommunestyre 10.11.2015 22 Trafikksikkerthetsplan Innhald Innleiing 4 Ulykkessitasjonen i Rogaland 5 Visjonar, overordna mål og prioriteringar

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune - Kommuneplanutvalet 28.03.2017 1. Innledning Tysvær kommune sin trafikksikringsplan blei vedtatt i kommunestyret den 26.10.2010, og er gjeldande i

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 55/16 Komité for drift og forvaltning 07.06.2016 Kommunedelplan

Detaljer

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP Presentasjon Ramme for investeringsprogrammet RTP vedteke i FT i juni 2017 Vedtak i FUV i juni 2017 å sende investeringsprogrammet på høyring utan politisk

Detaljer

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2012-2016

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2012-2016 TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2012-2016 Høyringsdokument. Høyringsfrist: 11.09.2012 Forord: Planen gjeld vegnettet i heile kommunen og omfattar både fysiske tiltak og tiltak innan opplæring, informasjon,

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

Kvam herad. Vegplan for Kvam. Arkiv: 561 Objekt: Avgjerd av: Saksh.: Jan Tjosås. Arkivsaknr 2003000078

Kvam herad. Vegplan for Kvam. Arkiv: 561 Objekt: Avgjerd av: Saksh.: Jan Tjosås. Arkivsaknr 2003000078 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 28.04.03 021/03 JATJ Kvam heradsstyre 13.05.03 055/03 JATJ Avgjerd av: Saksh.: Jan Tjosås Vegplan

Detaljer

TS-plan i Fjell kommune TRAFIKKSIKRINGSKONFERANSE FOR KOMMUNANE I HORDALAND 22.11.11.

TS-plan i Fjell kommune TRAFIKKSIKRINGSKONFERANSE FOR KOMMUNANE I HORDALAND 22.11.11. TS-plan i Fjell kommune TRAFIKKSIKRINGSKONFERANSE FOR KOMMUNANE I HORDALAND 22.11.11. Litt historikk Fjell var ein av dei første kommunane som utarbeidde TS-plan for heile kommunen under eitt Første TS-plan

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saknr Kvam formannskap 27.09.2017 Avgjerd av: Arkiv: N - 500 Arkivsaknr Saksh.: Jon Nedkvitne Objekt: 16/808-36 Kommuneplanen sin arealdel

Detaljer

Etablering av gang- og sykkelveg på Fv151 mellom kryss Fv546 og Fagerbakke Vegnr. : Fv 151 Prosjektomtale: Etablering av gang- og sykkelveg

Etablering av gang- og sykkelveg på Fv151 mellom kryss Fv546 og Fagerbakke Vegnr. : Fv 151 Prosjektomtale: Etablering av gang- og sykkelveg Temaark K2 Prosjekt: Etablering av gang- og sykkelveg på Fv151 mellom kryss Fv546 og Fagerbakke Vegnr. : Fv 151 Prosjektomtale: Etablering av gang- og sykkelveg Prosjektmål: Kostnad: Prioritet: 1 Trafikksikring

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020

Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020 Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020 11.juni 2011 Fjell kommune Plan og utbyggingssjefen v/ Samfunnsplan Marit Selberg Sigurdson 1. Innleiing 1.1 Kvifor utarbeidar vi eit planprogram?

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vegard Ertesvåg Arkivsak: 2016/523 Løpenr.: 5765/2016. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/58 Teknisk utval

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vegard Ertesvåg Arkivsak: 2016/523 Løpenr.: 5765/2016. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/58 Teknisk utval ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vegard Ertesvåg Arkivsak: 2016/523 Løpenr.: 5765/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/58 Teknisk utval 10.05.2016 Saka gjeld: STENGING AV BAKKEGATA Vedtak i Teknisk

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Håndbok V127 Gangfeltkriterier

Håndbok V127 Gangfeltkriterier Håndbok V127 Gangfeltkriterier Kva føringar ligg til grunn? Tore Bergundhaugen, senioringeniør Trafikksikkerheitsseksjonen, Region vest 06.02.2015 Fagdag om gangfelt Nullvisjonen Nullvisjonen byggjer på

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg. Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy. Folkemøte

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg. Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy. Folkemøte Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy Folkemøte 17.11.2015 Bakgrunn Planarbeidet har som føremål å legge til rette for gang- og sykkelveg på strekninga frå

Detaljer

Trafikkstatistikk for bomringen i Bergen - per september 2013.

Trafikkstatistikk for bomringen i Bergen - per september 2013. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen MELDING Til: Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Dato: 17. oktober 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201307938-1/BJORMI Arkivnr.: 815 Trafikkstatistikk for bomringen

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Etter uttale/initiativ frå politiet/kommunen er formannskapet vedtaksmyndigheit for kommunale vegar med fartsgrense 50 km/t eller lågare.

Etter uttale/initiativ frå politiet/kommunen er formannskapet vedtaksmyndigheit for kommunale vegar med fartsgrense 50 km/t eller lågare. Kriteriar for utvalde trafikksikringstiltak i Høyanger kommune Ved handsaming av søknader/ynskje om ulike trafikksikringstiltak, legg Høyanger kommune og Statens vegvesen ma. kriteriane i denne lista til

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Tegning Oversiktskart M= 1: dagsett Tegning Alternative trasear M= 1: 2500 dagsett rev

Tegning Oversiktskart M= 1: dagsett Tegning Alternative trasear M= 1: 2500 dagsett rev INNHALD: 1. Innleiing 2. Tidlegare forprosjekt 3. Ny trase med tunnel 4. Alternativ 5. Vegstandard 6. Oppsummering 7. Anbefaling 8. Bilete i alternativ 2 og 3 VEDLEGG: Tegning 1507-06 Oversiktskart M=

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING Meland kommune TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING 2012-2016 Godkjent i Meland kommunestyre 12.09.2012, sak 079/12 1 SAMANDRAG Meland kommune ligg rett nord for Bergen og opplever sterk folkevekst. Samtidig

Detaljer

Tilskot til punktutbetring og trygg skuleveg - 10 mill. kr

Tilskot til punktutbetring og trygg skuleveg - 10 mill. kr SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/13889-38 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland 27.04.2016 Tilskot til punktutbetring

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/140. Trafikktryggleiks- og gatebruksplan

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/140. Trafikktryggleiks- og gatebruksplan SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaksnr.: 13/140 Arkiv: 144 Q14 Trafikktryggleiks- og gatebruksplan Vedlegg: Trafikktryggleiks og gatebruksplan, sept. 2014 Handlingsprogram, 18.11.14 Uttaler

Detaljer

Statens vegvesen sin uttale til off. ettersyn detaljreguleringsplan - gnr. 144 bnr. 44 m.fl. - Korggardsvika - Husnes - Kvinnherad kommune

Statens vegvesen sin uttale til off. ettersyn detaljreguleringsplan - gnr. 144 bnr. 44 m.fl. - Korggardsvika - Husnes - Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune 5470 ROSENDAL Ingo Bewer Behandlande eining: Sakshandsamar/telefon: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: Region vest Guri Finne Sognnæs / 56520232 15/233554-5 07.03.2017 Statens

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/297-2 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg

Detaljer

Klipp hekk og buskar!

Klipp hekk og buskar! Klipp hekk og buskar! Tenk trafikktryggleik i ditt lokalmiljø Vegen kan vera ekstra farleg for born dersom det ikkje er god nok sikt for bilistar og syklistar. Her er tre gutar utanfor Knutatunet barnehage

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018

Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018 Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018 Vedtatt av kommunestyret 27.oktober 2009, saksnr 058/09 1 INNLEIING 1.1 Vindafjord kommune Vindafjord kommune ligg nord i Rogaland og grensar nord og

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Kommunedelplan for Trafikksikring 2010-2022 Godkjent i Lindås kommunestyre 28.10.2010, sak 95/10.

Kommunedelplan for Trafikksikring 2010-2022 Godkjent i Lindås kommunestyre 28.10.2010, sak 95/10. Kommunedelplan for Trafikksikring 2010-2022 Godkjent i Lindås kommunestyre 28.10.2010, sak 95/10. Lindås kommune Side 1 (43) Oppdraget sitt namn: Trafikksikringsplan, Lindås kommune Dokumentet sitt namn:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE 2013-2016 PLANPROGRAM Planprogram, sist revidert 24.5.2012 1. Planprogram I samsvar med plan- og bygningslova 5-1 skal dette planprogrammet vere eit verkty

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

TRAFIKKSIKRINGSPLAN FOR FUSA KOMMUNE

TRAFIKKSIKRINGSPLAN FOR FUSA KOMMUNE TRAFIKKSIKRINGSPLAN FOR FUSA KOMMUNE 2016 2019 Føreord Fusa kommune har tidlegare vedteke "trafikksikringsplan for Fusa kommune 2008-2011. Kommunestyret gjorde i møte 16.10.2014 vedtak om godkjenning av

Detaljer

Klipp hekkar og busker

Klipp hekkar og busker Flora kommune Klipp hekkar og busker Informasjon om stell og pass av vegetasjon mot offentleg veg Tenk trafikktryggleik! Har du tenkt på at gjerdet, hekken og buskene dine kan vere ei dødsfelle for andre?

Detaljer

Høyringsutkast: Kommunedelplan for trafikksikring 2013 2016/2020

Høyringsutkast: Kommunedelplan for trafikksikring 2013 2016/2020 Høyringsutkast: Kommunedelplan for trafikksikring 2013 2016/2020 Fjell kommune 1 Forord Trafikksikkerhet er et tema som berører alle og som mange er opptatt av, spesielt når det gjelder barnas skolevei.

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200908102-9 Arkivnr. 816 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 07.09.2011 22.09.2011 OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Kartskisser. Figur 1 - Fv. 55, Kvamsviki - Lotesnesbrui

Kartskisser. Figur 1 - Fv. 55, Kvamsviki - Lotesnesbrui Kartskisser Dei strekningane som kan vere aktuelle for bygging av gs-veg er presentert på kart. Dette er berre eit første steg mot ei prioriteringsliste. Det må i tillegg takast omsyn til lokale tilhøve,

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-245 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-245 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 23.03.2004 044/04 AGNH Kvam heradsstyre 20.04.2004 037/04 AGNH Avgjerd av: Saksh.: Agnar Høysæter Arkiv:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Statens vegvesen. Statens vegvesen sin uttale til kommuneplan for Kvinnherad kommune - Arealdelen

Statens vegvesen. Statens vegvesen sin uttale til kommuneplan for Kvinnherad kommune - Arealdelen Statens vegvesen Kvinnherad kommune 5470 ROSENDAL Kjartan Thoresen Behandlande eining: Sakshandsamar/telefon: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: Region vest Guri Finne Sognnæs / 16/154757-3 02.12.2016

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

UTTALE - TIL "FORSLAG FOR NYE KRITERIER FOR FASTSETTELSE AV SÆRSKILTE FARTSGRENSER FRA 60 KM/T TIL 100 KM/T".

UTTALE - TIL FORSLAG FOR NYE KRITERIER FOR FASTSETTELSE AV SÆRSKILTE FARTSGRENSER FRA 60 KM/T TIL 100 KM/T. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201004882-3 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 UTTALE - TIL "FORSLAG

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 HERØY KOMMUNE Plan-ID: 201308 REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 INNHALD 1 - BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 Formålet med planarbeidet... Tidlegare

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - EVALUERING AV SAMBRUKSFELT PÅ RV. 580 FLYPLASSVEGEN

HØYRINGSUTTALE - EVALUERING AV SAMBRUKSFELT PÅ RV. 580 FLYPLASSVEGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200812055-9 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2009 21.01.2009 HØYRINGSUTTALE - EVALUERING

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringskonferanse for kommunane, 22.11.2011 Øivind Hauge Støle, leiar Fylkestrafikksikringsrådet Grunnlaget Fylkeskommunene sitt ansvar for trafikksikring,

Detaljer