Trafikksikringsplan for Kvam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015"

Transkript

1 Trafikksikringsplan for Kvam Periode Foto: Olav Bjørkum Utarbeidd Revidert: Godkjent: (etter høyringsrunde) Av Prosjektgruppgruppe Prosjekt- Heradsstyret Arkivsak 11/1386 HST sak 132/12

2 POLITISK VEDTAK Heradsstyret i Kvam gjorde (HST-132/12) flgj vedtak: 1. Kvam heradsstyre vedtek rådmannen sitt framlegg til Trafikksikringsplan for Kvam for planperioden med følgjande endring: Punktet om «alkolås» frå kommunale bilar vert fjerna frå plandokumentet. 2. I heradet sitt årsbudsjett for 2014 vert det avsett ein eigen post for trafikksikringstiltak på kr som skal nyttast til gjennomføring av prioriterte tiltak i Trafikksikringsplanen. Midlar for etterfølgjande år skal takast opp i samband med ordinær budsjetthandsaming. 3. For å gjennomføra prioriterte tiltak så raskt som mogleg, skal administrasjonen i tillegg til heradet si eiga finansiering nytta offentlege og private tilskotsordningar så langt råd er. 4. Kvam herad legg ein kortversjon ut på Kvam herad si heimeside. Dei som ønskjer å få tilsendt denne «kortversjonen» i papirformat kan venda seg til Kvam rådhus. Kvam heradsstyre vedtek at ein solid annonse i HF skal opplysa om denne. 5. Prioritering i planen gjeld trafikksikring av vegnettet, og skal ikkje vera ei prioriteringsliste for betring av vegstandard i heradet generelt.

3 FORORD I samband med Trafikksikringsplan for Kvam for perioden gjorde heradsstyret i Kvam 21 mars 2000 flgj vedtak: å setja i gang utarbeiding av ein kommmunal trafikksikringsplan som legg føringar for administrative og politiske vedtak innan trafikksikring og planarbeid i Kvam. Trafikksikringsplanen skal gå inn som del av det totale tryggleiksarbeidet i kommunen, og skal samordnast med prosjektet Tryggleik vårt ansvar Den første trafikksikringsplanen for vart rullert for perioden , og er no rullert for perioden Rulleringsarbeidet for denne planperioden starta 14 des Innspel til planarbeidet vart invitert frå skular, barnehagar, grendeutval, eldreråd, ungdomsråd, vegvesen, Trygg Trafikk, politi, fylkeskommune, trafikkskular og transport-næring. I alt er det registrert 114 innspel, somme av dei på same tiltak. Desse er vurderte av prosjekt-gruppa, og prioriterte tiltak inngår i handlingsdelen av planen. Kvam herad og Statens vegvesen takkar alle som har bidrege med kartlegging av trafikktryggleiksproblem og framlegg til tiltak. Trafikksikringsplan for Kvam er ein fagplan/handlingsplan, og er ikkje handsama som ein kommunedelplan. Bakgrunnen for dette er primært at handsaming som kommunedelplan vart vurdert som meir tids- og ressurskrevjande utan at ein nødvendigvis ville få noko meir igjen til slutt. Skade-statistikk med tilhøyrande vurderingar er berre gjennomført for trafikkulukker med personskade, og ikkje for trafikkuhell der skaden berre er materiell. Prosjektgruppa som har jobba med trafikksikringsplanen, har vore: Heming Lunestad Statens vegvesen Arne Aase Trygg Trafikk Kjell Magne Seim Kvam Trafikkskule Geir Ove Neteland Suldal Transport Vidar Ramsli Rolland Kvam lensmannskontor Paul Ringheim Kvam herad, politisk representant * Marit Heidi Seim Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne ** Leiv Ingmar Kaale Kvam herad, offentlege planar Jarle Sortevik Kvam herad, skule Arne Aksnes Kvam herad, kommuneoverlege Magnus Torvik Kvam ungdomsråd ** Tore Skeie Kvam herad, teknisk, prosjektleiar * Gjekk inn i stadenfor Anita Hesthamar som politisk representant ** Var med i prosjektgruppa frå mai 2012

4 Innhaldsliste Politisk vedtak 2 FORORD 3 Målsetjing 6 Trafikkulukker: data og trendar 6 Trafikksikringstiltak 7 Haldnings- og åtferdsendrande tiltak 7 Fysiske tiltak 7 Trafikksikring i kommunal planlegging 8 1 INNLEIING Lovgrunnlag Trygge lokalsamfunn Linkar til nettsider 9 2 VISJON OG MÅL Visjon Overordna mål Mål for perioden Hovudmål Delmål Effektmål (målbare suksess-kriterium) Evaluering av måloppnåing i tidlegare plan ( ) 12 3 PRESENTASJON AV KVAM Geografi Folketal og busetnad: Fakta og trendar Trafikkmønster Trafikksikringsarbeid i kommunen pr ULUKKES-ANALYSE Grunnlagsdata Skadeutvikling Kven rammar trafikkulukkene? Alvorsgrad i trafikkulukker Kjønnsfordeling av trafikkulukker Når skjer trafikkulukkene? Kvar skjer ulukkene? Korleis fordeler ulukkene seg mellom aktørar i trafikken? Kor mange av dei trafikkskadde kjem frå Kvam? 22

5 4.10 Kva med føret og ulukkene? Kvifor skjer ulukkene? Kva kostar trafikkulukkene? 22 5 FYSISKE TILTAK Generelt Satsingsområde Kriterium for prioritering av fysiske tiltak Strakstiltak for planperiode Langsiktige prioriterte fysiske tiltak i perioden Farleg eller vanskeleg skuleveg Innmelding av farlege tilhøve Veglys 30 6 HALDNINGAR OG ÅTFERD I TRAFIKKEN Definisjonar Åtferdsendring nødvendig for å redusera trafikkulukker Trafikanten sitt ansvar Milepælar og endra trafikant-rollar Mål i Kunnskapsløftet Haldningsskapande tiltak 33 7 TRAFIKKSIKRING I KOMMUNAL PLANLEGGING Arealplanlegging Kommuneplanen sin arealdel Reguleringsplanar Økonomi 36 8 KONKLUSJON Oppsummering Vurdering av målsetjingane Prioritering av tiltak Budsjettmessige og administrative konsekvensar Budsjett for trafikksikring Rullering av trafikksikringsplanen Ansvar for oppfølging 38 9 VEDLEGG 39 Vedlegg 1: Langsiktige prioriterte fysiske tiltak 39 Vedlegg 2: Ulukkesanalyse 39 Vedlegg 3: Ulukkeskart 39 Vedlegg 4: Innspel til TS plan 39

6 SAMANDRAG Kvam herad ligg i regionen Hardanger og Voss i Hordaland fylke, og er ein mellomstor kommune med ca innbyggjarar og eit totalareal på ca 615 km2. Vegnettet omfattar ca 120 km fylkesvegar og 110 km kommunale vegar. Trafikksikringsplanen er utarbeidd av ei prosjektgruppe med representantar frå Statens vegvesen, trafikkskule, transportnæring, Trygg Trafikk, politi, lokalpolitisk gruppe inklusiv ungdomsråd, Råd for menneske med nedsett funksjonsevne, og Kvam herad. MÅLSETJING Overordna mål Innan 2020 skal kombinasjonen av endra haldningar og åtferd, trafikksikre køyretøy og vegsystem føra til at ingen omkjem eller vert svært alvorleg skadde i trafikken i Kvam ( 0- visjonen ). Effekt-mål Redusera gjennomsnittstal på trafikkskadde til 12 personar/år for perioden (frå 15.6 i perioden ) Redusera gjennomsnittstal på trafikkskadde innan aldersgruppa år til 4 skadde/år for perioden (ca 6 skadde/år i ) Redusera talet på omkomne/svært alvorleg skadde i trafikken i gjennomsnitt/år: o : : : 0 Ha rullert trafikksikringsplanen innan utgangen av 2015 Alle strakstiltak i TS-planen skal vera gjennomførte innan utgangen av 2015 Eigen post for trafikksikring i kommunale årsbudsjett TRAFIKKULUKKER: DATA OG TRENDAR Statistikken frå 1989 til 2011 viser ei gledeleg utvikling med færre ulukker og færre skadde på kvammavegane, og dette samsvarar godt med den nasjonale trenden. Aldersgruppa år er sterkt overrepresenterte i skadebiletet med ca 25% av totalen. Det same finn ein på landsbasis også. Dei fleste trafikkulukkene skjer på kvelden rundt helgane i den llyse årstida. Trafikkskadde pr år Utviklingstrend trafikkskadde Periode Bilulukker dominerer med 72%, medan mc/moped-ulukker utgjer 21% som er høgare enn landsgjennomsnittet. Talet på fotgjengar- og sykkelulukker er moderat, men er truleg sterkt under-rapportert. Det har vore ei opphoping av trafikkulukker på viss punkt og strekningar. Desse er identifiserte, og fleire av dei mest ulukkesutsette strekningane vert no utbetra gjennom Kvammapakken.

7 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK Tiltak for å redusera talet på trafikkulukker er primært retta mot høg-risiko gruppa år gjennom åtferdsendrande tiltak utbetring av skuleveg, område ved skular og barnehagar, og faktiske ulukkespunkt/- strekningar Haldnings- og åtferdsendrande tiltak Tiltak retta mot viktige milepælar for gruppa born og unge etter kvart som dei vert eksponerte for nye trafikk-situasjonar og skifter trafikant-rolle: Spedborn foreldre med spedborn i trafikken Barnehage ferdsel mellom heim og barnehage 6-åringar skulestart, nye på skulevegen 10-åringar bruk av sykkel på skuleveg 16-åringar bruk av moped, start øvingskøyring med bil åringar nye bilførarar Tiltaka inkluderer informasjon, korrigering av åtferd, rolle-medvit, og ansvarsoppskriving av foreldra si rolle Fysiske tiltak Tematisk er fysiske tiltak spissa mot Skuleveg (gang og sykkelveg, busstopp, veglys, transport) Avleverings- og hente-område ved skular og barnehagar Ulukkespunkt/-strekningar Dei fysiske tiltaka er i planen delt opp i: Strakstiltak : Tiltak det er realistisk å gjennomføra i perioden, og som ikkje krev planprosess. Alle desse tiltaka er tenkt gjennomførte i perioden under føresetnad av at midlar vert sikra i budsjetta. Type tiltak er: busstopp, veglys, siktutbetring, gangfelt, kryssutbetring, fartsdemparar, skilting, kontrollar. For utfyllande informasjon, sjå kap 5.4. Langsiktige : Større tiltak som kan krevja reguleringsendringar, grunnerverv og finansiering som går ut over det kommunale trafikksikringsbudsjettet og dei forventa årlege fylkeskommunale tilskota til trafikksikring. Tiltak der planarbeid eller fysiske arbeid er tenkt starta opp innan utgangen av For utfyllande informasjon, sjå kap 5.5. Ein samanhengjande gang/sykkelveg mellom Laupsa-Lid-Aksnes og Vikedal-Ålvik er eit prioritert mål. Del-strekningar er prioriterte slik: Ranking Område Punkt/ strekning Vegid Tiltak Ansvar GANG OG SYKKELVEGAR 1 Norheimsund Tolo-Nes Fv 7 Gang/sykkel veg Stat veg 2 Øystese Laupsa-Øyst sentrum Fv 7 Gang/sykkelveg Stat veg 3 Ålvik Vikedal-Ålvik sentrum Fv 7 Plan for gang/sykkelveg KH 4 Vikøy-Aksnes Odland-Lidarende Fv 49 Komplettera gang/sykkel veg Stat veg 5 Øystese Øysteseheimen- Fv 131 Gang/sykkel veg Stat veg/kh Fitjadalsvegen 6 Ålvik Skjeret-Ålvik sentrum Fv 7 Gjennomføra reguleringsplan (g/s veg, avkøyrsle-sanering) Stat veg

8 Tiltak som er med i Kvammapakken er merkte med blått Kostnad og finansiering: Haldnings- og åtferdsendrande tiltak: er inkludert i ordinært driftsbudsjett og vil ikkje krevja ekstra investeringsmidlar. Fysiske strakstiltak: Eit grov-estimat syner kostnad på ca 3.6 mill. Av dette må Kvam herad ta ca 1.7 mill og Hordaland fylkeskommune/statens vegvesen ca 1.6 mill. Finansiering vert gjennom løyvingar og ordinære driftsmidlar. Fysiske langsiktige tiltak: Dei mest krevjande tiltaka er inkluderte i Kvammapakken. Andre tiltak i lista vil truleg kunna gjennomførast innan ei samla kostnadsramme på mill (bortsett frå opprustning av strekninga Skjeret Ålvik sentrum som vil krevja meir detaljert plan før kostnadskalkyle). TRAFIKKSIKRING I KOMMUNAL PLANLEGGING På overordna plan skal trafikksikring vera med som: tema i alle arealplanar i Kvam ( føre-var -prinsipp) eigen post i dei kommunale årsbudsjetta (for å sikra gjennomføringskapasitet)

9 1 INNLEIING Eit godt utbygd og trafikksikkert vegnett er eit viktig trivnads- og tryggleikselement i eit godt lokalsamfunn. Trafikksikringsplanen for Kvam tek sikte på å gje ein status over trafikksikringsutfordringane på vegnettet i kommunen, og samstundes gje eit godt grunnlag for prioriteringar innan trafikktryggleik i åra som kjem. 1.1 LOVGRUNNLAG Det finst ikkje noko spesifikt lovgrunnlag for utarbeiding av kommunale trafikksikringsplanar, men det er ei rekkje lover og forskrifter som verkar inn på trafikktryggleiken. Nokre av desse er: Veglova Vegtrafikklova Plan- og bygningslova omfattar generelle tilhøve innan trafikktryggleik, mellom anna planlegging, bygging og vedlikehald av veg, avkøyrsler, eigedomsinngrep og kven som er pliktig til å bera kostnader for tiltak på ulike vegtypar. med forskrifter og vedtekter utgjer grunnlaget for svært mange trafikksikringstiltak (trafikkreglar, skilting, kontrollar, krav til køyretøy og førar). set krav til arealplanlegging og utforming av bygg og konstruksjonar, og er viktig for å kunna gjennomføra fysiske tiltak i kommunen. Ein viser også til Statens vegvesen si Handbok 209 Kommunale trafikksikkerhetsplaner veiledning som er eit nyttig verktøy i planprosessen. 1.2 TRYGGE LOKALSAMFUNN Kvam herad vart i 2005 godkjent av Verdens Helseorganisasjon (WHO) som eit Safe community / Trygt lokalsamfunn. Denne godkjenninga krev at tryggleiksarbeidet vert ivareteke kontinuerleg. Kommunar som arbeider etter WHO-konseptet, skal gjera ein aktiv innsats for å førebyggja ulukker i sitt nærmiljø. Arbeidet skal vera sektorovergripande og tverrfagleg der kommune, politi, vegvesen, interesse-organisasjonar og næringsliv samarbeider om å få redusert talet på ulukker og skadar. Kvam heradsstyre har vedteke at trafikksikringsplanen skal inngå som ein integrert del av det overordna tryggleiksarbeidet i kommunen (Heradsstyret 21 mars 2000). 1.3 LINKAR TIL NETTSIDER På internett ligg det mykje informasjon om trafikktryggleik, ulukkesstatistikk, og artiklar og presentasjonar om tema tryggleik på vegane. Nedanfor er det lista opp nokre linkar til slike sider. Hordaland Fylkeskommune er som eigar av fylkesvegar, ein viktig aktør på TS-arenaen. Trafikksikringsrådet i Hordaland ligg under fylkeskommunen. Det viktige dokumentet Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland er lagt ut på fylkeskommunen si heimeside Trygg Trafikk er ein landsdekkande medlemsorganisasjon for det frivillige trafikktryggleiksarbeidet i Norge.

10 Denne nettstaden er eit verktøy for kommunen i det kommunale trafikktryggleiksarbeidet. Målgruppe er primært kommunen sine leiarar på ulike nivå, samt kommunen sine politikarar. Transportøkonomisk Institutt (TØI) er eit nasjonalt senter for samferdselsforskning med ansvar for å driva og fremja denne forskinga til nytte for norsk samfunns- og næringsliv. TØI skal også formidla informasjon om forskingsresultat og bidra til at forskingsresultata vert nyttiggjort i samfunnet. Trafikksikkerhetshåndboken er eit velutvikla oppslagsverk på tema trafikktryggleik. Kvam herad si heimeside. Link til innmelding av Farlege forhold Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) sine medlemer driv finansiell verksemd av ulik karakter, m.a livsforsikring og skadeforsikring, og har eit omfattande statistisk underlag for trafikkuhell som ligg tilgjengeleg på nettet. https://www.politi.no/rad_fra_politiet/trafikksikkerhet Forkortingar og ordforklaringar I denne planen har vi freista å unngå unødige forkortingar, men nokre få vil du finna: KH: Kvam herad Kvammapakken: bompengefinansiert vegutbetringspakke av Fylkesveg 7 og Fylkesveg 49. Kostnadsramme 440 mill. Gjennomføringsperiode ROS-analyse: Risiko og sårbarhetsanalyse Stat veg: Statens vegvesen Straksregisteret: Statens vegvesen sitt register over politi-rapporterte trafikkulukker TS-plan: Trafikksikringsplan TØI: Transportøkonomisk Institutt ÅDT: Årsdøgntrafikk. Årsgjennomsnitt av talet på køyretøy som passerer eit gjeve punkt på vegen pr. døgn

11 2 VISJON OG MÅL 2.1 VISJON Kvam ein trygg og god kommune å bu, leva og ferdast i 2.2 OVERORDNA MÅL Innan 2020 skal kombinasjonen av endra haldningar og åtferd, trafikksikre køyretøy og vegsystem føra til at ingen omkjem eller vert svært alvorleg skadde i trafikken i Kvam ( O-visjonen ). For å oppnå vidare nedgang i talet på trafikkskadar er det ein føresetnad at nødvendige ressursar vert stilte til rådvelde i trafikksikringsarbeidet lokalt, regionalt og nasjonalt. 2.3 MÅL FOR PERIODEN Hovudmål Hovud-mål Redusera talet på trafikkskadde til maksimalt 12 skadde/år (15.6 skadde/år i ). Særleg merksemd skal rettast mot reduksjon av trafikkskadar innan aldersgruppa år (kfr. effektmål under). Redusera gjennomsnittstalet på omkomne/svært alvorleg skadde i trafikken til: : 0.6 pr år : 0.3 pr år Historiske tal: : 0 pr år : 1.0 pr år : 0.8 pr år Fokus på aldersgruppa år er grunna i: sterk over-representasjonen i skadestatistikken stort individuelt tap av livskvalitet høg samfunnskostnad (livsløpskostnad) Delmål Del-mål OVERORDNA PLANLEGGING Trafikksikring og tryggleik skal vera tema i kommuneplanen Trafikksikring skal vera med i alle reguleringsplanar Trafikksikring skal vera ein prioritert del av folkehelse-arbeidet i kommunen

12 Trafikksikring skal vera med som post i kommunal økonomiplan TRAFIKKSIKRINGSPLAN Rullera trafikksikringsplan i planperioden, dvs innan utgangen av Nytta metodikk for risiko- og sårbarhetsanalysar (ROS-analysar) under analyse og tiltaksdel. HALDNINGSSKAPANDE/ÅTFERDSENDRANDE TILTAK Prioritera haldningsskapande/åtferdsendrande tiltak retta mot aldersgruppa år som er høgrisikogruppa i trafikken Effektmål (målbare suksess-kriterium) Effekt-mål Redusera gjennomsnittstal på trafikkskadde til 12 personar/år for perioden (frå 15.6 i perioden ) Redusera gjennomsnittstal for trafikkskadde innan aldersgruppa år til 4 skadde/år for perioden (ca 6 skadde/år i ) Redusera talet på omkomne/svært alvorleg skadde i trafikken i gjennomsnitt/år: o : : : 0 Ha rullert trafikksikringsplanen innan utgangen av 2015 Alle strakstiltak i TS-planen skal vera gjennomførte innan utgangen av 2015 Eigen post for trafikksikring i kommunale årsbudsjett 2.4 EVALUERING AV MÅLOPPNÅING I TIDLEGARE PLAN ( ) Effekt-mål Redusera gjennomsnittstal på trafikkskadde til 12 personar/år for perioden Redusera gjennomsnittstal på trafikkskadde innan aldersgruppa år til 3.2 skadde/år for perioden Ha rullert trafikksikringsplanen innan utgangen av 2010 Alle strakstiltak i TS-planen gjennomførte innan utgangen av 2010 Eigen post for trafikksikring i kommunale årsbudsjett Måloppnåing Ikkje oppfylt (17 skadde pr år). NB! 2011 vart eit svært positivt år med berre 7 skadde. Trenden over siste 20 år er positiv. Ikkje oppfylt (ca 6 skadde pr år) Ikkje oppfylt. Oppstart rullering des Godkjend hausten Delvis oppfylt. Oppfylt Kvifor måla i tidlegare TS-plan ikkje vart oppfylte, veit vi ikkje sikkert. Fleire faktorar kan tenkjast: Dårleg samsvar mellom ambisjonsnivå og tiltaksstyrke For lita merksemd mot høgrisiko-grupper ( tiltaket traff ikkje tilstrekkjeleg godt ) Utilstrekkelege ressursar mobiliserte Ulike prioriteringar mellom aktørar i trafikken (veg-eigarar og andre har sine eigne prioriteringar som ikkje nødvendigvis fell saman med prioriteringane i TS-plan for Kvam) Vi skal også vera klar over at dei statistiske årstala for trafikkulukker er relativt små og kan ha store variasjonar over tid, og at det difor er relevant å sjå utviklingstrend over ein lengre tidsperiode.

13 3 PRESENTASJON AV KVAM 3.1 GEOGRAFI Kvam Kvam herad ligg i regionen Hardanger og Voss midt i bilde Hordaland fylke på nordsida av Hardangerfjorden. Folketalet er ca (SSB 3. kvartal ). Kvam har eit areal på 616 km2, og er ein fjell- og fjordkommune med over 200 km strandline. Kommuneadministrasjonen ligg i Norheimsund. Kommunen er eit viktig trafikkknutepunkt langs Hardangerfjorden, og avstand til jernbane og flyplass er relativt kort (ca 1 times køyring). Vegnettet i kommunen er ca 120 km fylkesveg og ca 110 km kommunal veg. 3.2 FOLKETAL OG BUSETNAD: FAKTA OG TRENDAR Folketal Folketalsutviklinga i Kvam var i perioden negativ, men har vore svakt stigande dei siste åra. Statistisk Sentralbyrå sin prognose av kommunen sitt folketal i 2040 er ca Næringsliv

14 Viktige sektorar: Mekanisk produksjon Skipsbygging Møbelindustri Fiskeindustri Turisme landbruk (klipt frå Energi og klimaplan ) 3.3 TRAFIKKMØNSTER Veg-nettet i Kvam Vegtype Europaveg Riksveg Fylkesveg Kommunal veg Lengd (km) 0 0 Ca 120 km Ca 110 km (tala er henta frå rapport om ÅDT registreringar, Statens vegvesen) Registrerte køyretøy Pr var det registrert køyretøy i Kvam herad. Ved utgangen av 2011 var dette talet auka til Køyretøy - gruppe Tal på køyretøy i Kvam Køyretøy pr. innbyggjar i Kvam (8.500 innb) endring Personbil % Buss % Kombi-bil %

15 Varebil % Lastebil % Traktor % Moped % Motorsyk kel % Kjelde: Nasjonal Vegdatabank Vegdirektoratet - Køyretøybestand pr eks motorredskap /beltemotorsykkel/tilhenger) Bortsett frå køyretøy i gruppa buss/lastebil/kombi-bil der det har vore ein nedgang, så er det til dels stor auke i dei andre køyretøy-typane. Samla sett har talet på køyretøy auka med 26.7% frå 1999 til Årsdøgnstrafikk (ÅDT) Trafikkvolumet på vegnettet i Kvam er registrert på ein del punkt, og vert rekna i årsdøgntrafikk. Endringar i trafikkvolumet ÅDT dei siste åra på ein del veg-punkt: Veg Parsell Punkt / 2010/ Endring i Periode perioden % Fv 7 Hp 13 Steinstø >2010 Fv 7 Hp 15 Skipadalen >2011 Fv 7 Hp 17 Kvamskogen * 2001->2011 Fv 7 Hp16 Bomstasjon Lid Ca *** Fv 48 Hp 15 Mundheim ** 1999->2011 Fv 49 Hp 16 Aksnes 1505 Ca >2010 (Kjelde: Statens vegvesen) * av dette er 11% tunge køyretøy ** uvisst om trafikkteljinga er føreteken på same stad i Mundheim sentrum *** av dette er 11.5% tunge køyretøy Høgste trafikkvolumet i kommunen er målt i Norheimsund sentrum med ÅDT 5000 i Einaste strekning med måledata som viser større trafikkauke etter 2001, er fylkesveg 7 over Kvamskogen med 8.6 %. Forventa større endringar i trafikkbiletet Jondalstunnelen vert opna hausten 2012, og dette vil redusera køyretida mellom Kvam og Odda. Kva effekt dette vil ha på gjennomgangstrafikken i vår kommune, er det for tidleg å seia noko om, men det er forventa noko trafikkauke gjennom Norheimsund sentrum. Utviklinga her bør følgjast opp gjennom trafikkmålingar som grunnlag for seinare tiltak. Dette er med som eige tiltak i denne TS-planen. 3.4 TRAFIKKSIKRINGSARBEID I KOMMUNEN PR 2011 Kvam herad

16 Skule og barnehage driv førebyggjande trafikksikringsarbeid i form av opplæring og haldningsskapande aktivitetar. Barnehagar: Opplæring i å gå langs veg Grunnskule: Bruk av refleks og sykkelhjelm Gå knapp Opplæring i ferdsel langs veg og med buss Sykkeldag/sykkeltest Skulepatrulje Eining for tekniske tenester Ansvar for trafikktryggleik på det kommunale vegnettet. Ansvarsområdet omfattar: Planlegging, bygging og vedlikehald av kommunale vegar Oppfølging av innmelde farlege forhold Skilting på kommunale vegar Revisjon av trafikksikringsplan for Kvam Eining for planar Trafikksikring som element i sjekkliste under arealplanlegging Vurdering av trafikksikring som del av planprosessar Eining for Helse og Velferd Promille-kontroll gjennomført i samarbeid med andre i den såkalla rus-frie veka Årleg trafikksikringsdag for elevar i første klasse vidaregåande skular i samarbeid med brann/redning, prest, ambulanse, sanitetskvinner, statens vegvesen og politi. Helse-etaten er operativ og sentral i handtering av trafikkulukker. Lensmannen i Kvam Lensmannen i Kvam er engasjert i ulike typar trafikksikringstiltak: Trafikkontrollar med særskilt merksemd mot fart, rus, manglande bruk av verneutstyr og aggressiv køyreåtferd. Patruljekøyring Undervisning i skule m.m. særskilt opp mot elevar i vidaregåande skule, russen m.m. Informasjon i ulike lag og bedrifter når det er ønskt Informasjon i ulike lag og bedrifter når det er ønskt. Vurdering/tilråding i skiltsaker/fartsreduserande tiltak m.m. Etterforskning av trafikkulukker/-lovbrot med pålagd rapportering. Førebyggjande tiltak i samarbeid med andre aktørar, som t.d. Kvam herad, Utrykningspoliti, Statens vegvesen/trafikkstasjon og Trygg Trafikk. Statens vegvesen Statens vegvesen i regi av Transport og Køyretøy har fleire tilbod knytt opp til haldningsskapande arbeid og trafikksikring. Det kan vera kampanjar retta mot skuleverket både barne- / ungdomsskular og vidaregåande skular, ofte saman med politiet og andre redningsetatar. Meir praktisk retta tiltak mot ungdomsgruppa. Vegvesenet driv ei rekkje tiltak retta mot trafikk-tryggleik: Førarprøvar Samarbeid/tilsyn med trafikkskular Informasjon til publikum (vegmeldingssentral, skuleverk, presse, info-materiell) Teknisk kontroll av køyretøy Kontroll: køyre- og kviletid, sikring av last, periodisk køyretøy-kontroll, ombygging av køyretøy

17 Ulukkesetterforskning: I samband med ulykkesetterforsking er det ei eiga gruppe på distrikt- /fylkesnivå, i tillegg er det ei eige UAG-gruppe (UlykkesAnalyseGruppe) på regionsnivå (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane). Det er dødsulukker og alvorlege ulukker desse gruppene undersøker. Bygging, drift og vedlikehald av statlege og fylkeskommunale vegar Skilting/fartsreduserande tiltak Deltaking i utarbeiding av kommunale trafikksikringsplanar TS-dag (saman med lokale redningsetatar) retta mot vidaregåande skular og lærlingar. Praktisk øving med bl a Velte-petter og Brå stopp Sei frå, to-trinns kampanje retta mot ungdom. Del 1- info, orientering, film. Del 2 (etter ca 2 veker) kontroll, påpeika feil/manglar Mengdetreningsprogram, auka erfaringsgrunnlaget for unge (16-18 år) sjåførar. Retta mot ungdom og foreldre for å få mest mogeleg køyretrening før oppkøyring / sertifikat Trafikale grunnkurs, ungdomskulenivå. Avhengig av lokale drivkrefter og eksterne trafikklærarar Skuleskyss, bruk av belte i skulebuss, kontrollar og info Refleks/- vestar m m, utdeling til dei minste skuleborna Møte på skular, elevar og foreldremøte, info og haldningsskapande kampanjar Noko av dette arbeidet vert gjort i samarbeid med andre statlege og fylkeskommunale organ. Køyreskular Køyreskulane i heradet er primært retta mot aldersgruppa år, dvs. høg-risiko gruppa i trafikken, og omfattar: Mopedopplæring Trafikalt grunnkurs (frå 15 år og oppover) Førarkort-opplæring for bil og mc Oppfriskingskurs for eldre personar med førarkort (lite etterspurt) Vidaregåande skular Kvam har tre vidaregåande skular: Øystese Gymnas, Norheimsund vgs, Framnes kristne vgs. Ingen rapporterte aktivitetar i eigen regi. Deltek på den årleg trafikksikringsdagen for elevar i første klasse i vidaregåande skular i samarbeid med brann/redning, prest, ambulanse, sanitetskvinner, statens vegvesen og politi. Trygg Trafikk Innsats retta mot barnehage og skule. Refleksjakt og sykkelundervisning klasse Sykkelhjelmkampanje Reflekstiltak Opplegg for russ: Ungdom og trafikk- ungdom og rus Deltaking på foreldremøte og kurs for personell Hordaland fylkeskommune Yter tilskot til trafikksikringsplanar ogts- tiltak, arrangerer TS-konferansar, og tilbyr ulike opplæringsprogram. Hordaland Fylkeskommune er eigar av fylkesvegar, og finansiering av tiltak på desse (drift, vedlikehald, investering) går over Hordaland Fylkeskommune sitt budsjett. Statens vegvesen er utøvande organ for fylkeskommunen når det gjeld fylkevegar. Kvam Motorsport Senter:

18 Mekke-senter for motor-interessert ungdom i alderen år. Bilar, motorsyklar, mopedar, gokartar. Andre Ulike fråhaldsorganisasjonar, bilinteresse-organisasjonar og forsikringsselskap har aktivitetar som omfattar trafikksikring, men omfang og type er ikkje registrert

19 4 ULUKKES-ANALYSE 4.1 GRUNNLAGSDATA Data-fangst for lokale trafikkulukker er henta frå: Statens vegvesen sitt ulukkesregister for ( STRAKS -ulykkesregisteret) Lensmannen i Kvam for ulukker i 2011 Finansnæringens Fellesorganisasjon (uhellsregistrering/materielle skadar, ) For utfyllande informasjon og data-materiale, sjå Vedlegg 2 i denne planen. 4.2 SKADEUTVIKLING Tal på ulukker og omkomne/skadde i Kvam tal på ulukker og skadde/omkomne ulukker skadde/drepne Utviklingstrend trafikkskadar i Kvam Statistikken frå 1989 til 2011 viser ei utvikling med færre ulukker og færre skadde på kvammavegane, og dette samsvarar godt med den nasjonale trenden. Frå ca 1990 til perioden har det vore ein nedgang i talet på trafikkskadde i Kvam på ca 45% trass i at talet på køyretøy har auka sterkt i same perioden. Periode Trafikkulukker pr år Trafikkskadde pr år KVEN RAMMAR TRAFIKKULUKKENE? Aldersfordeling trafikkskadde ,0 25,0 25,0 20,0 % 15,0 10,0 10,2 8,1 8,5 7,2 7,6 7,2 5,0 0, ,8 0,8 2, ,8 4,2 3,0 2,5 2,1 3,4 2,1 1, ukjent alder

20 Aldersvinduet år utgjer 25% av dei trafikkskadde, og nivået har halde seg nokså konstant etter Denne gruppa omfattar urøynde førarar av moped, mc og bil, og er sterkt over-representert på statistikken. Det er truleg i denne gruppa at potensialet for positiv endring er størst. 4.4 ALVORSGRAD I TRAFIKKULUKKER Lettare skadd 72 % Svært alvorleg skadd 2 % Alvorleg skadd 20 % Omkomne 6 % Fordeling alvorsgrad 72% av dei trafikkskadde var Lettare skadde. Talet på omkomne er svært lite og varierer mykje frå år til år, typisk 0-2 omkomne/år. For perioden var talet på trafikkomkomne pr 1000 innbyggjarar i Kvam ca 0,08, medan landsgjennomsnittet var ca KJØNNSFORDELING AV TRAFIKKULUKKER Av 10 trafikkskadde er 7 menn. Dette er typisk også på nasjonalt nivå. 4.6 NÅR SKJER TRAFIKKULUKKENE? jan febr Trafikkulukker fordelt på månad mars april mai juni juli august september oktober november des Dei fleste ulukkene skjer i den lyse årstida. 45 % av alle ulukkene skjer i mai-august. Då er også trafikk-volumet størst. Nasjonalt er tilsvarande tal 38% ( ). 49% av alle ulukker skjer i helga (fredagsundag). Nasjonalt tilsvarande tal er 42.4% ( ). 38% skjer i tida mellom kl Tilsvarande tal på landsbasis er ca 33% Kvam har høgare frekvens på helge-ulukker enn gjennomsnitt på landsbasis, særleg i den lyse årstida. Det kan ha samanheng med at kommunen har stor gjennomgangstrafikk, ikkje minst på sommarstid. Når skjer dei mest alvorlege ulukkene?

Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015

Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015 Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015 Periode 2012-2015 Foto: Olav Bjørkum Utarbeidd 25.07.2012 Revidert: xx.yy.12 (etter høyringsrunde) Godkjent: Av Prosjektgruppgruppe Prosjekt- Arkivsak 11/1386 HST

Detaljer

Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015

Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015 Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015 Periode 2012-2015 Foto: Olav Bjørkum Utarbeidd 25.07.2012 Revidert: xx.yy.12 (etter høyringsrunde) Godkjent: Av Prosjektgruppgruppe Prosjekt- Arkivsak 11/1386 HST

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012 TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012 Forord: Planen gjeld vegnettet i heile kommunen og omfattar både fysiske tiltak og tiltak innan opplæring, informasjon, trafikkontroll m.m. Dokumentet er

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012

FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012 FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012 Referat Frå: Marit Selberg Sigurdson, Samfunnsplan Gjeld: Møtereferat 29. februar 2012 - Utval for førebyggande og haldningsskapande tiltak i kdp

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019. Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx

Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019. Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019 BILETE Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx Innhald Innleiing... 3 sitt ansvar for trafikktrygging... 3 Mål og satsingsområde... 3 Trafikk-

Detaljer

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012.

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Dersom skulevegen til elevane vert vurdert som særskild farleg eller vanskeleg, har elevane rett på gratis skuleskyss. I Fjell kommune har

Detaljer

Trafikksikringsplan Moster skule

Trafikksikringsplan Moster skule Trafikksikringsplan Moster skule 8. 10. trinn 6. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 3 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:... 4

Detaljer

Kvam på trygg veg 2000

Kvam på trygg veg 2000 Trafikksikringsplan for Kvam Planperiode: 2001-2004 Kvam på trygg veg 2000 Utarbeidd: 10.08.00 Revidert: 12.09.00 Godkjent: 10.10.00 (etter høyringsrunde) Av: Prosjekt-gruppe Av: Prosjekt-gruppe Av: Heradsstyret

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune - Kommuneplanutvalet 28.03.2017 1. Innledning Tysvær kommune sin trafikksikringsplan blei vedtatt i kommunestyret den 26.10.2010, og er gjeldande i

Detaljer

Trafikksikringsplan Hillestveit skule

Trafikksikringsplan Hillestveit skule Trafikksikringsplan Hillestveit skule 8.- 10. trinn 8. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 4 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:...

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Hovudutval for plan, teknisk og næring 30.05.00 027/00 EJB Heradsstyre 08.06.00 038/00 EJB Hovudutval for plan, teknisk og næring 17.04.02

Detaljer

Kvam på trygg veg 2010

Kvam på trygg veg 2010 Trafikksikringsplan for Kvam Planperiode: 2006-2010 Kvam på trygg veg 2010 Utarbeidd: 27.12.05 Revidert: 05.05.06 Godkjent: xx.xx.06 (etter høyringsrunde) Av: Prosjektgruppe Av: Prosjektgruppe Av: Heradsstyret

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Kvam på trygg veg 2009

Kvam på trygg veg 2009 Trafikksikringsplan for Kvam TIL UTTALE Frist 31 januar 2006 Planperiode: 2006-2008 Kvam på trygg veg 2009 Utarbeidd: 27.12.05 Revidert: xx.xx.06 Godkjent: xx.xx.06 (etter høyringsrunde) Av: Prosjektgruppe

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 Til Sogn og Fjordane fylkeskommune V/ samferdsleavdelinga. Att.: Dina Lefdal Frå Trygg Trafikk i Sogn og Fjordane Dato: 18.5.2016 v/ Audun Heggestad Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Plan- og ressursutval 04.12.2012 058/12 KHAK Endeleg vedtak i: Plan- og ressursutvalet Saksansv.: Kent Geirmund

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Avgjerd av: Saksh.: Bjørn Vik Arkiv: N-504 Objekt: Arkivsaknr 07/634 Oppstart

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Trafikksikringsplan 2016-2025 Vedtatt i Time kommunestyre 10.11.2015 22 Trafikksikkerthetsplan Innhald Innleiing 4 Ulykkessitasjonen i Rogaland 5 Visjonar, overordna mål og prioriteringar

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Trafikksikringsplan Moster skule

Trafikksikringsplan Moster skule Trafikksikringsplan Moster skule 1. 7. trinn 6. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 3 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:... 4 4.1.

Detaljer

Trafikksikringsplan Foldrøy skule

Trafikksikringsplan Foldrøy skule Trafikksikringsplan Foldrøy skule 6. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 4 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:... 5 4.1. Kompetansemål

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM.

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG 12.03.13 VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive

Detaljer

Trafikksikringsplan Hillestveit skule

Trafikksikringsplan Hillestveit skule Trafikksikringsplan Hillestveit skule 1. 7. trinn 8. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 4 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:...

Detaljer

Statens vegvesen. Fv Forslag om etablering av fartshumpar - Øvre Langeneset, Svelgen - Bremanger kommune

Statens vegvesen. Fv Forslag om etablering av fartshumpar - Øvre Langeneset, Svelgen - Bremanger kommune Statens vegvesen Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Behandlande eining : Sakshandsamar / telefon : Vår referanse : Dykkar referanse : Vår dato : Region vest Linn Kathrin Bakke /

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP Presentasjon Ramme for investeringsprogrammet RTP vedteke i FT i juni 2017 Vedtak i FUV i juni 2017 å sende investeringsprogrammet på høyring utan politisk

Detaljer

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Utarbeida: 07.04.2017 Revidert 28.04.2017 I samband med

Detaljer

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2012-2016

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2012-2016 TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2012-2016 Høyringsdokument. Høyringsfrist: 11.09.2012 Forord: Planen gjeld vegnettet i heile kommunen og omfattar både fysiske tiltak og tiltak innan opplæring, informasjon,

Detaljer

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringskonferanse for kommunane, 22.11.2011 Øivind Hauge Støle, leiar Fylkestrafikksikringsrådet Grunnlaget Fylkeskommunene sitt ansvar for trafikksikring,

Detaljer

Trafikksikringsplan Svortland skule

Trafikksikringsplan Svortland skule Trafikksikringsplan Svortland skule 6. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 4 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:... 5 4.1. Kompetansemål

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Trafikksikkerheitsarbeid med fokus på kampanjane

Trafikksikkerheitsarbeid med fokus på kampanjane Trafikksikkerheitsarbeid med fokus på kampanjane TS-konferanse i Bergen Thorbjørn Thiem 15. november 2012 kampanjekoordinator 2003 1 Ulukkessituasjon i Region vest Omlag 40 drepte og 200 hardt skadde/

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Håndbok V127 Gangfeltkriterier

Håndbok V127 Gangfeltkriterier Håndbok V127 Gangfeltkriterier Kva føringar ligg til grunn? Tore Bergundhaugen, senioringeniør Trafikksikkerheitsseksjonen, Region vest 06.02.2015 Fagdag om gangfelt Nullvisjonen Nullvisjonen byggjer på

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020

Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020 Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020 11.juni 2011 Fjell kommune Plan og utbyggingssjefen v/ Samfunnsplan Marit Selberg Sigurdson 1. Innleiing 1.1 Kvifor utarbeidar vi eit planprogram?

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Klipp hekkar og busker

Klipp hekkar og busker Klipp hekkar og busker Informasjon om stell og pass av vegetasjon mot offentleg veg Tenk trafikktryggleik! Har du tenkt på at gjerdet, hekken og buskene dine kan vere ei dødsfelle for andre? Om bilistar

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Sauafjellet FUS barnehage 2017/2018. Trafikksikker barnehage

Sauafjellet FUS barnehage 2017/2018. Trafikksikker barnehage Sauafjellet FUS barnehage 2017/2018 Trafikksikker barnehage 1 Innholdsfortegnelse Om Sauafjellet FUS barnehage.3 Kriterier for trafikksikker barnehage. 6 Tiltak.7 Foreldresamarbeid.8 Trafikkopplæring barnehage

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Retningsliner for skuleskyss i Gol kommune

Retningsliner for skuleskyss i Gol kommune Retningsliner for skuleskyss i Gol kommune Vedtekne i Gol kommunestyre 21. mars 2017 k-sak 24/17. Retningslinene gjeld frå 1. august 2017. 1. Innleiing Retningslinene viser korleis kommunen praktiserer

Detaljer

Rullering av kommunedelplan for trafikksikring 2016-2020. Framlegg til planprogram 18.02.16

Rullering av kommunedelplan for trafikksikring 2016-2020. Framlegg til planprogram 18.02.16 Rullering av kommunedelplan for trafikksikring 2016-2020 Framlegg til planprogram 18.02.16 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing av innhald

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 55/16 Komité for drift og forvaltning 07.06.2016 Kommunedelplan

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Voss kommune, Voss ungdomsskule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018

Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018 Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018 Vedtatt av kommunestyret 27.oktober 2009, saksnr 058/09 1 INNLEIING 1.1 Vindafjord kommune Vindafjord kommune ligg nord i Rogaland og grensar nord og

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Martin Dale hadde forfall. Vararepresentanten hadde også forfall. Sylvia Øygard møtte ikkje

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Martin Dale hadde forfall. Vararepresentanten hadde også forfall. Sylvia Øygard møtte ikkje FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 23.09.2014 Tid: 11.00-14.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista

Detaljer

Regional transportplan Sogn og Fjordane

Regional transportplan Sogn og Fjordane Regional transportplan Sogn og Fjordane 2014-2023 Folkemøte Balestrand, Kviknes hotell 16.1.2013 Regional transportplan for Sogn og Fjordane Bakgrunn: Ny plan- og bygningslov 2010. Regional planstrategi:

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Etter uttale/initiativ frå politiet/kommunen er formannskapet vedtaksmyndigheit for kommunale vegar med fartsgrense 50 km/t eller lågare.

Etter uttale/initiativ frå politiet/kommunen er formannskapet vedtaksmyndigheit for kommunale vegar med fartsgrense 50 km/t eller lågare. Kriteriar for utvalde trafikksikringstiltak i Høyanger kommune Ved handsaming av søknader/ynskje om ulike trafikksikringstiltak, legg Høyanger kommune og Statens vegvesen ma. kriteriane i denne lista til

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE.

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. Målsetting for analysen Målsettinga for analysen er og vise kor mange personar som

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m.

Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m. Vår dato Dykkar dato Vår referanse Vår sakshandsamar 17.06.2015 06.05.2015 15/00907-2 Einar Ove Standal Avdeling Dykkar referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 2015/2942 62 24142220

Detaljer

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet Kommuneplanen sin samfunnsdel i Aukra, melding om start av planarbeid Aukra formannskap har i møte den 3. april 2017 vedtatt å melde start av planarbeid, kommuneplanen sin samfunnsdel 2017-2015, i samsvar

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikring

Kommunedelplan for trafikksikring Kommunedelplan for trafikksikring 2018-2021 VINJE KOMMUNE 1. Innhold 1 Samandrag... 2 2 Innleiing... 3 3 Overordna planar... 3 4 Trafikkvisjon for Vinje kommune... 3 5 Prioriterte fysiske tiltak... 4 5.1

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS Kommunestyret 023/17 Levekårsutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS Kommunestyret 023/17 Levekårsutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS 23.03.2017 Kommunestyret PS 023/17 Levekårsutvalet PS 21.03.2017 Saksbehandlar ArkivsakID Irene Wilhelmsen 16/1352 Godkjenning av "Kommunedelplan

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer