TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING"

Transkript

1 Meland kommune TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING Godkjent i Meland kommunestyre , sak 079/12

2 1

3 SAMANDRAG Meland kommune ligg rett nord for Bergen og opplever sterk folkevekst. Samtidig med folkeveksten aukar også trafikken på vegane, og det vert derfor svært viktig å sikre trafikkantane gjennom fysiske tiltak på vegane, god planlegging og gjennom haldningsskapande arbeid. Tiltaksplan for trafikksikring er ein revisjon av Trafikksikringsplan Målsetjinga er å gje eit oppdatert bilete av status i kommunen når det gjeld trafikksikring, og sette inn tiltak der det er høve for å betre situasjonen. Meland kommune jobbar etter nullvisjonen der målsetninga er at ingen vert drepne eller varig skadd i trafikken. Det er viktig med ulike tiltak ettersom årsaka til trafikkulukker er samansett. Strategiane for trafikksikring finn ein formalisert i kap 2 der spesielle fokusområder er peikt ut: Skulevegar og utbygging av gang- og sykkelvegar. Det er mange aktørar som er involvert i trafikksikringsarbeidet i Meland kommune. Forutan Meland kommune der skulane er svært aktive, så er Politi, Trygg trafikk, Statens vegvesen og fleire andre aktørar involvert på fleire måter. Kap 4 omfattar informasjon om deira arbeid og ansvarområder. Innspel og barnetråkkregistrering indikerer kvar trafikkantane føler seg utrygge. I kap 5 viser mellom anna barnetråkkregistreringa utført ved Meland ungdomsskule og Sagstad skule at Fossekrysset er ein av plassane der elevane føler seg utrygge. For å betre nåsituasjonen så er det viktig å kartleggje kor ulukkene skjer og kva som kan ha forårsaka dei. Ulukkesstatistikken i kap 6 gir oss mykje informasjon om dette. Frå registreringar frå ser ein at det er spesielt vegar med høg fartsgrense som er utsett for ulukker. Nesten 60 % av trafikkulukkene i Meland kommune skjer i 80-sone, og svært mange på FV 564. I kap 7 finn ein handlingsplanen som spesifiserar kva type tiltak som bør prioriterast dei næraste åra. Handlingsplanen skal oppdaterast årleg for å heile tida kunne vere eit oppdatert og relevant verktøy i trafikksikringsarbeidet. Oppsummering av inkomne merknader og innspel ligg som vedlegg. 2

4 INNHALD SAMANDRAG... 2 INNHALD INNLEIING FØREMÅLET MED PLANARBEIDET INNSPEL MÅL MÅL SPESIELLE FOKUSOMRÅDER TILTAK TIDLEGARE OG PÅGÅANDE TILTAK VEG OG TRAFIKK TRAFIKKSIKRINGSARBEIDET I MELAND MELAND KOMMUNE ANDRE AKTØRER UTRYGGLEIK REGISTRERINGAR HANDLINGSPLAN FYSISKE TILTAK PÅ VEGNETTET TILTAK PÅ FYLKESVEGER TILTAK PÅ KOMMUNALE VEGER HALDNINGSSKAPANDE ARBEID OG INFORMASJON RUTINAR FOR LANGSIKTIG TRAFIKKSIKRING I PLANARBEIDET VEDLEGG I: INNSPEL

5 1. INNLEIING Tiltaksplan for trafikksikring skal leggje grunnlaget for vidare satsing på trafikksikring i Meland kommune. Planen skal peike på, og underbyggje viktige satsingsområde og tiltak i åra framover. Meland kommune er i sterk vekst og folketalet passerte 7000 innbyggjarar ved inngangen av Prognosar viser at denne veksten vil fortsette, og innan 2030 vil kommunen ha innbyggjarar. Meland kommune ynskjer å vere budd på dette, og arbeide for at innbyggjarane i kommunen skal ha ein trygg kvardag. Tiltaksplanen er ein revisjon av Trafikksikringsplan I denne reviderte planen er analysegrunnlaget oppdatert når det gjeld ulukkesstatistikk og undersøkingar av stader som vert oppfatta som utrygge. Det har også kome inn ei rekkje innspel frå innbyggarar i kommunen om aktuelle trafikktryggingstiltak. Til saman utgjer dette grunnlaget for prioritering av tiltak i åra framover. konsekvensar for trafikktryggleiken. Kommunen sitt ansvar for trafikksikring er mangesidig. Ansvaret er dels knytt opp til rolla som veghaldar for kommunale vegar, men også ansvaret for opplæring i skule og barnehage og innafor helsetenesta og miljøretta helsevern. Kommunal areal- og transportplanlegging har også store 1.1 Føremålet med planarbeidet Tiltaksplanen for trafikksikring skal legge grunnlaget for målretta og systematisk trafikksikringsarbeid på lokalplanet som omfattar dei ulike tiltaksområda. Ulike tiltak er viktig ettersom årsaka til trafikkulukker er samansett. I Trafikksikringshandboka utvikla av Transportøkonomisk institutt er fleire tilhøve peika ut som sentrale for ulukkesrisiko. Dei viktigaste er trafikkmengde, type køyretøy, vegsystemet, føre- og lystilhøve, haldningar og køyreåtferd. Undersøkingar viser at auka trafikkmengde vil føre til auka ulukkestal under elles like forhold. Det er derfor viktig å sette inn tiltak som kan endra forholda til å verte tryggare. Aktuelle tiltak kan mellom anna vere nedsett fartsgrense, fleire gang- og sykkelvegar, siktrydding, vegutbetring, og ei rekkje andre fysiske tiltak. Likevel er det slik at trafikksikring også må handla om haldningar, trafikantåtferd og andre ikkje-fysiske tiltak. 4

6 1.2 Innspel Ved oppstart av planarbeidet annonserte Meland kommune at me ynskja å få inn innspel til planen. Oppstart av planarbeid vart annonsert i avisa og skulane vart spesielt oppfordra til å kome med innspel. Kommunen fekk inn mange innspel, og det vare fleire områder som peika seg ut som spesielt utrygge for innbyggjarane. Farlige situasjonar i Fossekrysset og for høg fart på FV 564 er nemnt av flest. Elles er høve for veglys, fartsdemparar og fotgjengarfelt ynskja fleire stader i kommunen. Liste over innspel finn ein i vedlegget til denne planen. I kapittel 6 vil ein gå nærare inn statistikken for å sjå om kjensla av utryggleik samanfallar med lokalisering av ulukker i Meland. 2. MÅL Meland kommune vil gjennom trafikksikringsplanen arbeide etter nullvisjonen. Grunntanken i nullvisjonen er at ingen vert drepne eller varig skadd i trafikken. Ut frå denne tankegangen må trafikksikringsarbeidet særleg fokusere på å redusere talet på trafikkulukker, og å redusere alvorsgrad for dei ulukkene som likevel skjer. Ein langsiktig visjon eller idealtilstand for Meland er difor: Ingen vert drepne eller varig skadd i trafikkulukker. Innbyggjarane i Meland er, og føler seg trygge i trafikken. Nullvisjonen seier noko om retninga ein ønskjer å gå i trafikksikringsarbeidet. På kort sikt er ein slik visjon vanskeleg å nå. Ein må likevel peike ut konkrete og ambisiøse mål som kan føre kommunen i positiv retning. Meland kommune vil satse på ulike strategiar for å nå nullvisjonen: 1) Fysiske tiltak på vegnettet 2) Haldningsskapande arbeid og informasjon 3) Rutinar for langsiktig trafikksikring i planarbeidet 5

7 2.1 Mål Gjennom å fokusere på dei ulike strategiane ynskjer Meland kommune å nå følgjande hovudmål. Fleire av desse måla finn ein igjen i Trafikksikringsplan Det er viktig at måla er målbare når ein seinare skal evaluere dei. H1: Færre ulukker i Meland H2: Lågare alvorsgrad på ulukkene H3: Redusert kjensle av utryggleik i trafikken 2.2 Spesielle fokusområder Meland kommune ynskjer å rette eit spesielt fokus på skuleveger og utbygging av gang- og sykkelveger. I førre periode har det vore gjort fleire tiltak rundt skuler og på skuleveger (sjå kap 2.4), men det vil heile tida vere høve for å vurdere nye tiltak på fleire strekningar. Det er mange grunner til å satse på tiltak på skuleveger og bygging gang- og sykkelveger. Frå eit folkehelseperspektiv er det svært ønskjeleg at flest mogleg elevar har ein skuleveg som dei kan gå eller sykle til skulen på. Skuleveger skal vere trygge også for dei minste. Bygging av fleire gang og sykkelveger er viktig for ikkje berre skuleborn, men også alle andre innbyggjarar som treng trygge veger for å bevege seg i nærmiljøet. Det er dessutan ein styrke for lokalsamfunnet at flest mogleg kan gå eller sykle. 2.3 Tiltak Dei fysiske tiltaka vil vere ei blanding av strakstiltak som kan utførast raskt, og større langsiktige tiltak. Større tiltak på Statens vegvesen sine veger krev løyvingar i samband med regional og nasjonal transportplan. På kommunale veger vil mindre tiltak kunne finansierast av årlege trafikksikringsmidlar, medan større tiltak må inn i investeringsplanen for kommunen. Det haldningsskapande arbeidet er ikkje-fysiske tiltak som tar sikte på å påverke trafikantåtferd. Det er fleire aktørar som er involvert i dette arbeidet mellom anna Politiet, Trygg trafikk og kommunane. Meir om dette i kapittel 4. 6

8 2.4 Tidlegare og pågåande tiltak I tida etter førre trafikksikringsplan har det vore gjort mange trafikksikringstiltak i Meland kommune. Mange av tiltaka under var ein del av førre trafikksikringsplan, og er no anten fullført eller under arbeid. E39 over Flatøy: Fartsgrensa vore redusert til 70 km/t. Her er det også starta arbeid med 4 feltveg og midtdelar Fv 564: Mellom Mjåtveit og Dalstø har det blitt etablert gang- og sykkelveg og vegen har blitt utvida. I krysset på Mjåtveit har det blitt etablert rundkøyring og busstoppet er flytta. Ved innkøyringa til Frekhaug er det etablert opphøgd gangfelt og trafikkøy Frå Mjåtveit til Frekhaug er fartsgrensa nedsett til 50 km/t Nedsett fartsgrense på 60 km/t på heile strekninga Fløksand Rossland er ute på høyring På Holme ved innkøyringa til Tveiten er reguleringsplan under arbeid. Denne skisserer undergang under FV 564 ved gamle bygninga til Walde og fortau til innkøyringa til Hoplandsdalen på Øvre Tveit Skular Ved parkeringsplassen på Grasdal skule vart det i 2011 bygd fortau Det er også vedteke å stengje Sjøvegen for gjennomkøyring for å gjere skulevegen til elevane tryggare. Ved Vestbygd skule er det no prosjektert ei avkøyringssløyfe der elevane kan settast av på fortau utan at foreldra treng å ryggje. Mindre reguleringsendring er under arbeid. På fylkesvegen ved Sagstad skule er fartsgrensa sett ned til 30 km/t og det er lagt to fartshumpar. Avkøyringssløyfa har blitt betre skilta. Ved Meland ungdomsskule i Havnevegen er det bygd fortau og gangfelt. Her har også fartsgrensa blitt redusert til 40 km/t. KV 1027 og 46: Det er bygd fortau langs Mjåtveitvegen frå FV 564 til Løypetona. Forlenging av fortau er under planlegging Andre: Det er bygd dobbelsidig fortau langs Industrivegen 7

9 Når det gjeld holdningsskapande arbeid så er det mellom anna utarbeidd ein brosjyre for alle husstandar i kommunen som mellom anna omhandlar plikter huseigar har til å sjå til at hekkar ikkje blokkerar for sikten til bilistar. Elles driv skulane mykje med haldningsskapande arbeid, meir om dette i kap VEG OG TRAFIKK Det er totalt 120 km offentleg veg i Meland kommune. Dei mest trafikkerte vegene er omtalt i tabellen under. VEG STREKNIG KOMMENTAR Ev. 39 Nordhordlandsbrua Hagelsundbrua Hovudvegen frå Bergen og nordover. Nordhordlandsbrua fører vegen over Salhusfjorden. Vegen går så over Flatøy, vidare over Hagelsundbrua og mot Knarvik i Lindås. Fv. 564 Flatøy - Skurtveit Hovudvegen nordover Holsnøy. Vegen startar ved avkøyring frå Ev. 39 på Flatøy, går over Krossnessundet bru, fortset forbi Frekhaug og går vidare nordover til Rossland. Fv. 244 Frekhaug - Fløksand Gamlevegen Frekhaug - Fløksand. Vegen startar på Frekhaug kai, går over Langeland, Dale, framom Meland, Brakstad og til Fløksand. Strekninga frå Frekhaug kai til Fv564 vert omklassifisert til kommunal veg Fv. 245 Fosse - Odland Vegen startar ved avkøyringa mot Fv 564 ved Fossesjøen, går nordover på austsida av Holsnøy til Sætre, vidare framom Espetveit til Odland. Fv. 246 Meland - Sætre Vegen startar ved avkøyring mot Fv. 244 på Meland og går via Grågotna til Sætre. Fv. 247 Holme - Tveit Går frå avkøyring mot Fv 564 på Holme og til Tveit. Fv. 248 Ryland - Io + vegarm til Eikeland Vegen startar ved avkøyring mot Fv 564 på Ryland og går fram til snuplassane på Io og Eikeland. Fv. 249 Rossland - Skjellanger Vegen startar der Fv 564 endar på Rossland og går fram til snuplass på Skjellanger. Fv. 250 Sandskaret - Dale Arm mellom Sandskaret (Fv. 564) og Dale (Fv. 244) Kommunale vegar Vegane er unummererte og er ikkje lista opp her. Samla lengd på dei kommunale vegane i Meland er 56 km. Skogsvegar og private vegar Her er det ikkje nokon oversikt. 8

10 Fv. 249 Fv. 248 Fv. 244 Fv. 246 Fv. 245 Fv. 247 Fv. 244 Ev. 39 Fv. 564 Av hovudvegane er E 39 den mest trafikkerte, med ein årsdøgntrafikk (ÅDT) på omlag bilar. Trafikkmengda har her blitt dobla på berre 5 år. Fylkesveg 564 har eit trafikknivå på omlag 7000 bilar i døgnet på Fv. 564 mellom Krossnessundbrua og Frekhaug. Dette er ein auke på omlag 75 prosent sidan 2007, da talet var I tilsvarande periode har folketalet i Meland kommune auka med 17 prosent frå 6016 til 7036 innbyggjarar. Trafikkauken er altså om lag 3 gonger større enn folkeveksten i same periode. Asplan Viak har utarbeidd ein befolkningsprognose for Meland kommune. Den viser at Meland kommune kan forvente eit folketal på i Statistisk sentralbyrå sine prognoser viser ennå høgare vekst. Det er vanskeleg å lage gode prognoser for trafikkauke, men følgjer ein veksten dei siste åra skal ein ikkje sjå bort i frå at trafikken mellom Flatøy og Frekhaug kan verte dobla før Som tidlegare nemnt er auka trafikkmengde ein faktor som fører til fleire ulukker dersom ikkje andre høve vert endra. I statistikkapittelet vil me sjå om dette har vore tilfellet i Meland 4. TRAFIKKSIKRINGSARBEIDET I MELAND Det jamne trafikktryggingsarbeidet i Meland gjeld både fysiske utbetringar på vegnettet, men sjølvsagt også ikkje-fysiske tiltak som opplæring, haldningsskapande arbeid, kontroll, ulike aksjonar, arealplanlegging osb. Det er viktig med ei brei tilnærming, der trafikktrygging ikkje berre er noko fysisk som skal byggjast. 9

11 I trafikksikringsplanen med handlingsplan er valt ei inndeling i fysiske tiltak (på vegnettet) og ikkje-fysiske tiltak. Ikkje-fysiske tiltak vert ofte kalla haldningsskapande tiltak, men kan også omfatte andre meir organisatoriske tiltak, kontrolltiltak mv. Dei ikkje-fysiske tiltaka er meir generelle og gjerne meir av kontinuerleg karakter enn fysiske tiltak på vegnettet. Tiltaka er særleg retta mot å skape betre trafikantåtferd og haldningar som på sikt vil gje færre ulukker. Som nemnt i innleiinga er haldningar og køyreåtferd viktige faktorar som påverkar ulukkestala. Statens Vegvesen la i 2009 fram ein rapport (TS 2009:6) som gjekk i djupna på årsakene til dødsulukkene i perioden Rapporten konkluderer med at det er faktorar knytt til trafikanten som har størst påverknad i dei undersøkte ulukkene. Spesielt manglande førerdugleik og høg fart er avgjerande, og i over halvparten av dødsulukkene var dette ein medverkande faktor. Det fysiske vegmiljøet var derimot berre medverkande i knapt ein tredjedel av ulukkene. Haldningane til trafikantane er viktige fordi dei ligg premissane for åtferd i trafikken. Eit eksempel er bruk av bilbelte, og rapporten frå vegvesenet viser at 43 prosent av dei omkomne i bil i perioden ikkje brukte bilbelte. Haldningar og åtferd i trafikken kan påverkast. Barn vert gjennom heile oppveksten sosialisert til bilkøyring og åtferd i ulike trafikantroller. Vaksne tenkjer dessverre ikkje alltid over at ein er rollemodellar for barna. Det hjelper ikkje om skulen formidlar gode trafikkunnskapar og haldningar om foreldre og vaksne ikkje følgjer opp med tilsvarande fornuftig åtferd i trafikken. 4.1 Meland kommune I Meland kommune har Utval for drift og utvikling eit særleg ansvar for trafikksikringstiltak. Kommunalavdeling for tekniske tenester har ansvar for fysiske trafikksikringstiltak på det kommunale vegnettet. Kommunen planlegg, byggjer og held vedlike kommunale vegar. Kommuneplan, kommunedelplanar og detaljplanar vert utarbeida av kommunen. Kommunalavdeling for kultur og oppvekst har ansvar for trafikkopplæring i skulen. I barneskulen har elevane i 1. klasse rett på skuleskyss når skulevegen overstig 2 km. Dei andre grunnskuleelevane har rett på skuleskyss når skulevegen overstig 4 km. For kortare avstandar fins det unntak dersom skulevegen er definert som særleg farleg eller vanskeleg. Kommunen vil at alle elevar i Meland skal ha ein trygg skuleveg. Der avstandane ikkje er for lange er det ynskjeleg at elevane syklar eller går til skulen. Dagleg fysisk aktivitet er positivt med tanke på folkehelsa. Det er også ønskjeleg å redusere talet på elevar som vert køyrt til skulen grunna trafikkmengda dette fører til og dei farlege situasjonane som kan oppstå. Kunnskapsløftet (læreplanen i skulen) har kompetansemål i trafikk etter 4., 7. og 10. trinn. Trafikkopplæringa skal gje grunnleggande trafikkforståing og trening av ferdigheiter. Grunnleggjande trafikkforståing er ein føresetnad for at barn seinare skal verte sjølvstendige og trygge trafikantar. På skulane vert det drive førebyggjande trafikksikringsarbeid på barnesteget som til dømes gjeld sykkel- og hjelmbruk der det mellom anna vert arrangert 10

12 sykkeldag, gå-til-skulen aksjon og refleksvest-konkurranse. Det vert også arrangert fellesmøter der skulane får besøk av politi og trygg trafikk. Skulane samarbeider og med FAU om ulike trafikksikringstiltak. Den langsiktige utviklinga og bruk av areal legg vesentlege føringar også for trafikksikring. Meland kommune er i stadig vekst og det vert bygd ut fleire stader i kommunen. Lokalisering av bustader, skule, arbeidsplassar og fritidstilbod, vil kvar for seg og i forhold til kvarandre påverka trafikkvolumet og risikoen for ulukker. I tillegg til samla trafikkvolum må ein også sjå på andre element som bør inn i sjekklister for overordna planar, til dømes tilknyting til eksisterande infrastruktur, gang- og sykkelvegtilknytingar, at næringsområde ikkje skapar trafikkpress i bustadområde og liknande. Viktige omsyn gjeld her prioritering av mjuke trafikantar i bustadfelt, skilje av harde og mjuke trafikantar, fartsgrenser, fartsdempande tiltak, krav til avkøyrsler/ sikt/vegetasjon mv., tilrettelegging av busslommer osb. Utbyggjarar er generelt også ansvarleg for at vegutforminga sikrar eit naturleg lågt fartsnivå i nye bustadfelt, noko kommunen kan og bør sikre ved utbyggingsavtalar og ved handsaming av planar. I handsaming av byggjesaker er det viktig at byggjegrensa frå veg vart overheldt. Byggjegrensa er 15 m frå midten av kommunalveg og 50 m frå midten av fylkesveg. Garasjar og andre bygg som ligg for nære vegen kan skape farlege situasjonar ettersom sikt vert redusert. Eit anna problem er hekker som sperrer for sikt, og kommunen har laga ein eigen brosjyre om dette (sjå kap 2.4). 4.2 Andre aktører Statens vegvesen Vegvesenet er fagetaten for stat og fylkeskommuner når det gjeld veg og vegtrafikk. Statens vegvesen planlegg, byggjer, drifter og vedlikeheld fylkes-, riks- og europavegene og har også ansvar for tilsyn og kontroll. Vegvesenet utarbeider også retningslinjer og føresegner for vegutforming, vegtrafikk, føraropplæring og køyretøy Desse ansvarsområda gir vegvesenet eit stort ansvar for å ivareta trafikktryggleiken i utforminga av vegnettet. Nordhordland lensmannsdistrikt Lensmannsdistriktet famnar kommunane Austrheim, Fedje, Lindås, Meland, Modalen og Radøy. Lensmannskontoret/Politiet arbeidar både med førebyggjande arbeid, trafikkontrollar og etterforsking i samband med trafikkulukker og andre trafikklovbrot. Politiet besøkjer mellom anna skular som ein del av det førebyggjande arbeidet. Til dømes Grasdal skule har fellesmøte for foreldre og elevar med besøk av politi og Trygg Trafikk. 11

13 Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune er vegeigar for fylkesveger i Hordaland, og i samband med forvaltingsreforma har fylkeskommunen overteke dei fleste tidlegare riksvegane, inkludert FV 564 i Meland kommune. Etter Vegtrafikklova 40a har fylkeskommunen eit ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremje trafikktryggleiken i fylket. Dette er organisert ved at samferdselsutvalet er fylket sitt trafikksikringsutval (FTU), og Fylkestrafikksikringsrådet (FTR) er det rådgjevande organet for samferdselsutvalet i trafikksikringssaker. FTR er samansett av representantar frå etatar /organisasjonar som til dagleg arbeider med trafikksikring. Desse representerer fylkeskommunen, Statens vegvesen, Politiet, Trygg Trafikk, Fylkesmannen (utdanningsavdelinga) og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. Hordaland fylkeskommune er i gang med å utarbeide Regional transportplan for Hordaland, som er planlagt vedteke i oktober Fylkeskommunen disponerar midlar til trafikksikring, der 1 mill kr går til trafikantretta tiltak etter tilskotssøknader. Eit eksempel på tiltak som fekk støtte er Trafikkfaglig samarbeidsutval Nordhordland. Trafikkfaglig samarbeidsutval Nordhordland Trafikkfaglig Samarbeids Utvalg Nordhordland er ein frivillig organisasjon som jobber med trafikktryggleik. TSU består av representanter fra Politi, Ambulanse, Brann og Trygg Trafikk fra Nordhordland. TSU jobber spesielt opp i mot ungdom, og er arrangør av den årlege trafikksikringsdagen for avgangsklassen på vidaregåande på Nordhordland Folkehøgskule. Fokuset er på trafikktryggleik i russetida. Andre arrangement er Redningsdag i Knarvik, Knarvikmila og skolebesøk. Frå russearrangement på Nordhordland Folkehøgskule Foto: Berit Hansen 12

14 Trygg Trafikk Trygg Trafikk er ein landsdekkande medlemsorganisasjon for det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Trygg Trafikk arbeider spesielt med haldningsskapande tiltak for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Arbeidet til Trygg Trafikk er spesielt retta mot barn og unge gjennom skulane og Barnas Trafikklubb. Trygg Trafikk har i 2012 utvikla eit dataspel retta mot unge sjåfører frå 16 år og opp. Spelet kan ein finne på: 5. UTRYGGLEIK Meland kommune har i samband med rullering av kommuneplan fått utført ei barnetråkk registrering for Frekhaug sentrum der elevar frå Sagstad skule og Meland ungdomsskule har delteke. Kommunen er også i gang med barnetråkkregistrering for dei andre skulane i kommunen. Elevane som er med på barnetråkkregistreringa har merka av på kart kor dei følar seg trygge og utrygge, og kvifor. Det er fleire plassar elevane ynskjer trafikksikringstiltak fordi dei føler seg utrygge. Den staden som er nemnt av flest i Frekhaugområdet er Fossekrysset. Det vert kommentert at bilane køyrer fort, og det er skummelt å krysse vegen. Elevane ynskjer at det vert etablert eit gangfelt eller overgang/undergang. Andre stader elevane føler seg spesielt utrygge er i sentrumsområde på Frekhaug, og ved ESSO-stasjonen på Mjåtveit. Det er faktorer som høg fart, mange biler og mangel på overgangsfelt som blir nemnt som årsak. I skrivande stund så er det som nemnt berre Meland ungdomsskule og Sagstad skule som er med på registreringa. Ved Meland ungdomsskule er det ikkje registrert utryggleik. Ved Sagstad skule har fleire elevar merka av området rundt av- og påstigningssløyfen, der det blant anna vert sagt aldri sikker på hvor bilene skal, og at det er mange biler. 13

15 6. REGISTRERINGAR Kapittelet inneheld statistikk om trafikkulukker for perioden Førre Trafikksikringsplan innehaldt statistikk til og med Data om ulukker er henta frå Statens vegvesen sitt ulukkesregister (STRAKS). Lesarar bør merke seg at det vanlegvis er ei vesentleg underrapportering av trafikkulukker, og at tala i denne rapporten derfor ikkje kan spegle røyndomen hundre prosent. Kartet på neste side illustrerer kvar ulukkene i perioden har vore lokalisert, og den mest alvorlege skadegraden i kvar ulukke. Ein ser tydeleg at dei fleste trafikkulukkene finn stad i aksa Flatøy Moldekleiv Frekhaug. Dei tre dødsulukkene i perioden har vore på Flatøy, Frekhaug og Fløksand. Frå tabellen på kartet kan ein sjå at hovuddelen av trafikkulukkene er bilulukker. Det er også ein vesentleg andel MC-ulukker. Heile 19 %. I Hordaland utanom Bergen er dette talet berre 15 %. På same tid er det positivt at Meland ikkje har hatt nokon registrerte fotgjengarulukker. I Hordaland utanom Bergen ligg talet på fotgjengarulukker på 6 %. 14

16 Figur 1: Kart over trafikkulukker og ulukkesgrad, Meland kommune Kjelde: Statens Vegvesen 15

17 Lettere skadd Alvorlig skadd Meget alvorlig skadd Drept Figur 2: Skadde og drepne i trafikken i Meland, Figur 2 viser ei positiv utvikling for Meland kommune der tal på skadde og drepne har blitt redusert i perioden. I førre periode ( ) var talet på skadde og drepne i snitt 11,6 per år. I perioden har det vore ei positiv utvikling der talet har blitt redusert til 9,7 per år. Dessverre har det vore tre dødsulukker i 2006, 2007 og I førre periode var det ei. I denne perioden har det også vore fleire meget alvorleg og alvorleg skadde i trafikkulukker, samanlikna med førre periode. Samanlikna med Hordaland utanom Bergen har Meland kommune hatt ein noko høgare andel drepte i trafikkulukker. I perioden vart 60 personar drepne i trafikken i Hordaland utanom Bergen. 16

18 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % E39 FV 564 Andre Fylkesveger Kommunal veg Privat veg Skogsveg Figur 3: Kor skjer ulukkene? Det skjer flest ulukker på FV 564, men også ein stor del ulukker skjer på E39. Dette har endra seg frå førre periode der knappe 10 % av ulukkene fann stad på E39, medan over halvparten av ulukkene var på FV 564. Av dei ulukkene som har vore på E39 har omtrent 40 % vore møteulukker, og det er difor svært viktig å få på plass midtdelarar på strekninga. På FV 564 var nesten halvparten av ulukkene utforkøyringar. Eit av delmåla i førre trafikksikringsplan var Vesentleg færre ulukker på Fv 564. FV 564 har i perioden hatt ei ulukkesfrekvens på 0,15. I førre perioden var ulukkesfrekvensen 0,36. Det har altså vore ei positiv utvikling. Sjølv om det skal leggjast til at dersom ein går inn i tala så ser ein at talet på ulukker er tilnærma uendra, men på grunn av ei sterk auke i trafikk så går frekvensen på ulukkene ned. 17

19 60 % 50 % 40 % 30 % Meland Hordaland 20 % 10 % 0 % Utforkøyring Møting Kryss Fotgjengar Påkøyring bakfrå Anna Figur 4: Type ulukker i Meland Figur 4 viser at det er uforkøyring som er den vanlegaste ulukkestypen både i Meland og i Hordaland utanom Bergen. Det er framleis på FV 564 at det skjer fleste utforkøyringar. Det har vore ein større andel utforkøyringar i perioden , enn det var i , men ikkje like stor andel ulukker i kryss og ved møting. Eit av måla i Trafikksikringsplan var ingen fotgjengarulukker på FV 564. Frå statistikken kan ein sjå at det faktisk ikkje har vore registrert ei einaste fotgjengarulukke på vegane i Meland. 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % vinter vår sumar haust Me ser frå figur 5 at ulukkene fordeler seg ut over heile året, men at det er flest på våren, og der er det april som utmerkar seg med nesten 18 prosent ulukkene i perioden. I førre periode var det august som var den måneden med flest ulukker i Meland, men er i denne perioden den måneden som det er minst andel ulukker med berre 2 prosent. Figur 5: Ulukker fordelt på årstid 18

20 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Mån Tys Ons Tors Fre Lør Søn Figur 6: Vekedager og ulukker Frå figur 6 ser me at måndag er den dagen i veka som det skjer flest ulukker. Vidare er tida mellom det vanlegaste tidspunktet. Dette heng nok saman med det er mange bilar på vegane fordi mange då køyrer heim frå jobb. Lite talmateriale gjer at ein likevel skal vere forsiktig med å trekkje klare konklusjonar utifrå tala som vert presentert. 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Meland Hordaland 20 % 10 % 0 % Våt veg Tørr veg Snø/isbelagt veg Delvis snø/isbelagt veg Glatt ellers Ukjent Figur 7: Føreforhold Figur 7 viser at dei fleste ulukkene skjer på tørr veg. Relativt få av ulukkene skjer på snø/is/glatt føre. Sjølv om glatt føre gir vanskelegare føreforhold, er det statistisk langt færre dager i året med denne type føre. Frå figur 5 såg me også at det er minst andel ulukker om vinteren, så det kan tenkjast at trafikkantane er meir forsiktige i trafikken på denne tida. 19

21 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Meland Hordaland 20 % 10 % 0 % Dagslys Mørkt med vegljos Mørkt utan vegljos Tussmørke, skumring Ukjent Figur 8:L ysforhold Figur 8 viser at dei aller fleste ulukkene skjer i dagslys. Ellers har Meland ein høgare andel ulukker i mørke på veger med veglys, enn på veger utan veglys. Dette har nok sin forklaring i at vegane med veglys er meir trafikkerte og difor gjerne er meir ulukkesutsett enn vegane utan veglys. 80 km/t 70 km/t 60 km/t 50 km/t Hordaland Meland 40 km/t 30 km/t 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Figur 9: Fart Figur 9 viser at nesten 60 % av alle ulukker i Meland kommune skjer i 80-sone. Til samanlikning er talet for Hordaland utanom Bergen berre litt over 40 %. 20

22 7. HANDLINGSPLAN Foreslåtte tiltak i planen byggjer på ei samla vurdering av statistikk om ulukker, barnetråkkregistrering og innspel frå innbyggarane og tiltak frå førre trafikksikringsplan som framleis er aktuelle. Dei ulike tiltaka er kategorisert med omsyn til strategiane i kap 2: Fysiske tiltak på vegnettet Haldningsskapande arbeid og informasjon Rutinar for langsiktig trafikksikring i planarbeidet Dei fysiske tiltaka er også kategorisert etter type veg og tidshorisont dei omfattar. Langtidstiltak krev forholdsvis mykje ressursar, planar og tid til å gjennomførast. Ansvarleg for slike tiltak vil i regelen vere Statens vegvesen og/eller Meland kommune. Strakstiltak er mindre tiltak som ikkje treng ekstraordinære løyvingar eller plangrunnlag, og som kan gjerast raskare. Midlane strekk ikkje til for snarleg gjennomføring av alle dei tiltaka ein ynskjer. Dei siste åra er det avsatt kr årleg til trafikksikringstiltak i Meland kommune. På fylkesveger og europaveger er det fylkeskommunale og statlege midlar som skal prioriterast. Med knappe midlar er det vanskelege prioriteringar som må gjerast. Dei innbyrdes prioriteringane er gjort ut frå ei totalvurdering av desse kriteriane: Er staden/strekninga spesielt ulukkesutsett? Er det gitt tilbakemelding på utryggleik på staden? Er tiltaket knytt til skuleveg? Har tiltaket spesiell effekt for spesielle ulukkestypar eller målgrupper som er framheva? Er plangrunnlag og andre ikkje-økonomiske føresetnader for gjennomføring på plass? Er tiltaket kostbart? På fylkesvegene er tiltaka prioritert, medan det på kommunale veger og for dei ikkje-fysiske tiltaka ikkje er gjort ei spesiell prioritering grunna praktiske omsyn, samankobling med anna arbeid i eit område, årlege budsjett e.l. 21

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012.

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Dersom skulevegen til elevane vert vurdert som særskild farleg eller vanskeleg, har elevane rett på gratis skuleskyss. I Fjell kommune har

Detaljer

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012 TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012 Forord: Planen gjeld vegnettet i heile kommunen og omfattar både fysiske tiltak og tiltak innan opplæring, informasjon, trafikkontroll m.m. Dokumentet er

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune - Kommuneplanutvalet 28.03.2017 1. Innledning Tysvær kommune sin trafikksikringsplan blei vedtatt i kommunestyret den 26.10.2010, og er gjeldande i

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Utarbeida: 07.04.2017 Revidert 28.04.2017 I samband med

Detaljer

Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019. Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx

Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019. Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019 BILETE Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx Innhald Innleiing... 3 sitt ansvar for trafikktrygging... 3 Mål og satsingsområde... 3 Trafikk-

Detaljer

Etter uttale/initiativ frå politiet/kommunen er formannskapet vedtaksmyndigheit for kommunale vegar med fartsgrense 50 km/t eller lågare.

Etter uttale/initiativ frå politiet/kommunen er formannskapet vedtaksmyndigheit for kommunale vegar med fartsgrense 50 km/t eller lågare. Kriteriar for utvalde trafikksikringstiltak i Høyanger kommune Ved handsaming av søknader/ynskje om ulike trafikksikringstiltak, legg Høyanger kommune og Statens vegvesen ma. kriteriane i denne lista til

Detaljer

TS-plan i Fjell kommune TRAFIKKSIKRINGSKONFERANSE FOR KOMMUNANE I HORDALAND 22.11.11.

TS-plan i Fjell kommune TRAFIKKSIKRINGSKONFERANSE FOR KOMMUNANE I HORDALAND 22.11.11. TS-plan i Fjell kommune TRAFIKKSIKRINGSKONFERANSE FOR KOMMUNANE I HORDALAND 22.11.11. Litt historikk Fjell var ein av dei første kommunane som utarbeidde TS-plan for heile kommunen under eitt Første TS-plan

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikring

Kommunedelplan for trafikksikring Kommunedelplan for trafikksikring 2018-2021 VINJE KOMMUNE 1. Innhold 1 Samandrag... 2 2 Innleiing... 3 3 Overordna planar... 3 4 Trafikkvisjon for Vinje kommune... 3 5 Prioriterte fysiske tiltak... 4 5.1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vegard Ertesvåg Arkivsak: 2016/523 Løpenr.: 5765/2016. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/58 Teknisk utval

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vegard Ertesvåg Arkivsak: 2016/523 Løpenr.: 5765/2016. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/58 Teknisk utval ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vegard Ertesvåg Arkivsak: 2016/523 Løpenr.: 5765/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/58 Teknisk utval 10.05.2016 Saka gjeld: STENGING AV BAKKEGATA Vedtak i Teknisk

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Hovudutval for plan, teknisk og næring 30.05.00 027/00 EJB Heradsstyre 08.06.00 038/00 EJB Hovudutval for plan, teknisk og næring 17.04.02

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Trafikksikringsplan 2016-2025 Vedtatt i Time kommunestyre 10.11.2015 22 Trafikksikkerthetsplan Innhald Innleiing 4 Ulykkessitasjonen i Rogaland 5 Visjonar, overordna mål og prioriteringar

Detaljer

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 Til Sogn og Fjordane fylkeskommune V/ samferdsleavdelinga. Att.: Dina Lefdal Frå Trygg Trafikk i Sogn og Fjordane Dato: 18.5.2016 v/ Audun Heggestad Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

Klipp hekkar og busker

Klipp hekkar og busker Klipp hekkar og busker Informasjon om stell og pass av vegetasjon mot offentleg veg Tenk trafikktryggleik! Har du tenkt på at gjerdet, hekken og buskene dine kan vere ei dødsfelle for andre? Om bilistar

Detaljer

Håndbok V127 Gangfeltkriterier

Håndbok V127 Gangfeltkriterier Håndbok V127 Gangfeltkriterier Kva føringar ligg til grunn? Tore Bergundhaugen, senioringeniør Trafikksikkerheitsseksjonen, Region vest 06.02.2015 Fagdag om gangfelt Nullvisjonen Nullvisjonen byggjer på

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS Kommunestyret 023/17 Levekårsutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS Kommunestyret 023/17 Levekårsutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS 23.03.2017 Kommunestyret PS 023/17 Levekårsutvalet PS 21.03.2017 Saksbehandlar ArkivsakID Irene Wilhelmsen 16/1352 Godkjenning av "Kommunedelplan

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 55/16 Komité for drift og forvaltning 07.06.2016 Kommunedelplan

Detaljer

FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012

FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012 FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012 Referat Frå: Marit Selberg Sigurdson, Samfunnsplan Gjeld: Møtereferat 29. februar 2012 - Utval for førebyggande og haldningsskapande tiltak i kdp

Detaljer

Statens vegvesen -vegforvaltar for fylkesvegar, og -statleg sektorstyresmakt

Statens vegvesen -vegforvaltar for fylkesvegar, og -statleg sektorstyresmakt Statens vegvesen -vegforvaltar for fylkesvegar, og -statleg sektorstyresmakt Introduksjonsdag for nye planleggjarar i kommunane, 7. juni 2017 Kari Elster Moen Faggruppeleiar arealplangruppa, plan- og forvaltningsseksjon

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020

Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020 Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020 11.juni 2011 Fjell kommune Plan og utbyggingssjefen v/ Samfunnsplan Marit Selberg Sigurdson 1. Innleiing 1.1 Kvifor utarbeidar vi eit planprogram?

Detaljer

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringskonferanse for kommunane, 22.11.2011 Øivind Hauge Støle, leiar Fylkestrafikksikringsrådet Grunnlaget Fylkeskommunene sitt ansvar for trafikksikring,

Detaljer

Innspel til TS-plan. Til saman 80 innspel 88 innspel på fylkesvegar 22 innspel på kommunale vegar 1 innspel pårv 555 3 innspel påprivate vegar

Innspel til TS-plan. Til saman 80 innspel 88 innspel på fylkesvegar 22 innspel på kommunale vegar 1 innspel pårv 555 3 innspel påprivate vegar Innspel til TS-plan Til saman 80 innspel 88 innspel på fylkesvegar 22 innspel på kommunale vegar 1 innspel pårv 555 3 innspel påprivate vegar Hovudinntrykket er at: Dei fleste innspela skildrar stader/tilhøve

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Klipp hekkar og busker

Klipp hekkar og busker Flora kommune Klipp hekkar og busker Informasjon om stell og pass av vegetasjon mot offentleg veg Tenk trafikktryggleik! Har du tenkt på at gjerdet, hekken og buskene dine kan vere ei dødsfelle for andre?

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 08.09.2016 071/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 2. gongs handsaming for del av detaljregulering

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 03.06.2010 010/10 Bystyret 17.06.2010 041/10. Arkiv: FA-Q80

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 03.06.2010 010/10 Bystyret 17.06.2010 041/10. Arkiv: FA-Q80 Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 03.06.2010 010/10 Bystyret 17.06.2010 041/10 Sakshandsamar: Bernhard Øberg Arkiv: FA-Q80 Arkivsaknr.: 09/326 Trafikktryggleiksplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

Tegning Oversiktskart M= 1: dagsett Tegning Alternative trasear M= 1: 2500 dagsett rev

Tegning Oversiktskart M= 1: dagsett Tegning Alternative trasear M= 1: 2500 dagsett rev INNHALD: 1. Innleiing 2. Tidlegare forprosjekt 3. Ny trase med tunnel 4. Alternativ 5. Vegstandard 6. Oppsummering 7. Anbefaling 8. Bilete i alternativ 2 og 3 VEDLEGG: Tegning 1507-06 Oversiktskart M=

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Plan- og ressursutval 04.12.2012 058/12 KHAK Endeleg vedtak i: Plan- og ressursutvalet Saksansv.: Kent Geirmund

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2014 Utval for drift og utvikling PS /2014 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2014 Utval for drift og utvikling PS /2014 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anne-Lise Næs Olsen HistSak - 10/2055, Gbnr - 45/157, PlanID - 125620110002, FA - L13 14/2091 Saksnr Utvalg Type Dato 90/2014 Utval for drift og utvikling PS 14.10.2014

Detaljer

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2012-2016

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2012-2016 TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2012-2016 Høyringsdokument. Høyringsfrist: 11.09.2012 Forord: Planen gjeld vegnettet i heile kommunen og omfattar både fysiske tiltak og tiltak innan opplæring, informasjon,

Detaljer

Statens vegvesen. Fv Forslag om etablering av fartshumpar - Øvre Langeneset, Svelgen - Bremanger kommune

Statens vegvesen. Fv Forslag om etablering av fartshumpar - Øvre Langeneset, Svelgen - Bremanger kommune Statens vegvesen Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Behandlande eining : Sakshandsamar / telefon : Vår referanse : Dykkar referanse : Vår dato : Region vest Linn Kathrin Bakke /

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE 2013-2016 PLANPROGRAM Planprogram, sist revidert 24.5.2012 1. Planprogram I samsvar med plan- og bygningslova 5-1 skal dette planprogrammet vere eit verkty

Detaljer

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten NOTAT Oppdrag Kommuneplan Aukra Kunde Aukra kommune Notat nr. 3 Dato 11.09.2014 Til Fra Kopi Kjell Lode Oddhild Fausa Eirik Lind, Asbjørn Bua Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten Falkhytten

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Retningsliner for skuleskyss i Gol kommune

Retningsliner for skuleskyss i Gol kommune Retningsliner for skuleskyss i Gol kommune Vedtekne i Gol kommunestyre 21. mars 2017 k-sak 24/17. Retningslinene gjeld frå 1. august 2017. 1. Innleiing Retningslinene viser korleis kommunen praktiserer

Detaljer

11JUNI2012 /_5 S. Frå barn og vaksne som bur i området langs Kyrkjevegen og Træsvegen Kvinnherad kommune. R sendal, 11. juni 2012

11JUNI2012 /_5 S. Frå barn og vaksne som bur i området langs Kyrkjevegen og Træsvegen Kvinnherad kommune. R sendal, 11. juni 2012 Frå barn og vaksne som bur i området langs Kyrkjevegen og Træsvegen Kvinnherad kommune R sendal 11. juni 2012 Til Kvinnherad kommune Sa nr Saksbeh/lcp 11JUNI2012 /_5 S Kopi 1Joff Trafikksikringsfiltak

Detaljer

Høyringsutkast: Kommunedelplan for trafikksikring 2013 2016/2020

Høyringsutkast: Kommunedelplan for trafikksikring 2013 2016/2020 Høyringsutkast: Kommunedelplan for trafikksikring 2013 2016/2020 Fjell kommune 1 Forord Trafikksikkerhet er et tema som berører alle og som mange er opptatt av, spesielt når det gjelder barnas skolevei.

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

/ Bensinst.- Haukåskrysset Lys langs GS-veg Fråkopling frå E

/ Bensinst.- Haukåskrysset Lys langs GS-veg Fråkopling frå E Vedlegg 2 Prioriteringsliste tiltak Tiltak nr. E9 Strekning Tiltak Skuleveg +/- 1 Nord for Førde sentrum 2 Hanabrekko - Rødspollen Haukås bensinstasjon avkjørsel Tveitaveg nord 4 Rødkrysset Etablering

Detaljer

Statens vegvesen. Hordnesskogen. Vurdering av tilkomst til deponiet

Statens vegvesen. Hordnesskogen. Vurdering av tilkomst til deponiet Statens vegvesen Hordnesskogen Vurdering av tilkomst til deponiet Iversen Kelly Nesheim 18.08.2014 Vurdering av alternative tilkomster til Hordnesskogen Fylkestinget, sak 47/2014. Fylkestinget handsama

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP Sotrasambandet Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP INNHALD 1. Landets mest traffikerte to-felts veg 3 2. Nytt sotrasamband 4 3.

Detaljer

Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018

Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018 Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018 Vedtatt av kommunestyret 27.oktober 2009, saksnr 058/09 1 INNLEIING 1.1 Vindafjord kommune Vindafjord kommune ligg nord i Rogaland og grensar nord og

Detaljer

E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE. Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing

E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE. Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing Region vest Leikanger Januar 2013 E39 Langeland Moskog Bakgrunn og målsetting E39 frå Kristiansand til Trondheim

Detaljer

TRAFIKKSIKRINGSPLAN FOR FUSA KOMMUNE

TRAFIKKSIKRINGSPLAN FOR FUSA KOMMUNE TRAFIKKSIKRINGSPLAN FOR FUSA KOMMUNE 2016 2019 Føreord Fusa kommune har tidlegare vedteke "trafikksikringsplan for Fusa kommune 2008-2011. Kommunestyret gjorde i møte 16.10.2014 vedtak om godkjenning av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/297-2 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10347/2012 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Fylkestrafikktryggingsutvalet 28.02.2012 Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for

Detaljer

Tellevikvegen - gjennomkøyring i rushtida

Tellevikvegen - gjennomkøyring i rushtida SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/354-1 Saksbehandlar: Erlend Iversen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 22.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Tellevikvegen - gjennomkøyring

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Time kommune. Trafikksikkerhetsplan 2012 2015

Time kommune. Trafikksikkerhetsplan 2012 2015 Time kommune Trafikksikkerhetsplan 2012 2015 Vedtatt av Time kommunestyre i K.sak 066/11 den 1. november 2011 Innhald Innleiing 3 Mål for trafikksikkerhetsarbeidet 4 Nasjonal transportplan 2010 2019 4

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

Ts-vurdering av veg til hyttefelt Storøynå i Vindafjord kommune

Ts-vurdering av veg til hyttefelt Storøynå i Vindafjord kommune Ts-vurdering av veg til hyttefelt Storøynå i Vindafjord kommune Utført av TS Tenester Godkjent Ts-revisor av Vegdirektoratet Stord 15.05.2012 Innleiing TS Tenester er beden om å vurdera vegen frå kommunalveg

Detaljer

TRAFIKKTRYGGLEIKSPLAN. for SELJORD KOMMUNE

TRAFIKKTRYGGLEIKSPLAN. for SELJORD KOMMUNE 1 TRAFIKKTRYGGLEIKSPLAN for SELJORD KOMMUNE 2016-2019 Vedteken i kommunestyret 2 Innhald: Side: 1. Innleiing. 3 2. Presentasjon av kommunen - Hovudmål. 4 3. Haldningsskapande arbeid 5 4. Tiltak 6 3 1.Innleiing.

Detaljer

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Anne-Lise Næs Olsen 31.10.2014

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Anne-Lise Næs Olsen 31.10.2014 Meland kommune Mottakere ifølge liste Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Anne-Lise Næs Olsen 31.10.2014 Vår: 14/2091-14/16536 anne.lise.olsen@meland.kommune.no Utsending av vedtak - Reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg. Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy. Folkemøte

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg. Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy. Folkemøte Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy Folkemøte 17.11.2015 Bakgrunn Planarbeidet har som føremål å legge til rette for gang- og sykkelveg på strekninga frå

Detaljer

Statens vegvesen sin uttale til off. ettersyn detaljreguleringsplan - gnr. 144 bnr. 44 m.fl. - Korggardsvika - Husnes - Kvinnherad kommune

Statens vegvesen sin uttale til off. ettersyn detaljreguleringsplan - gnr. 144 bnr. 44 m.fl. - Korggardsvika - Husnes - Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune 5470 ROSENDAL Ingo Bewer Behandlande eining: Sakshandsamar/telefon: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: Region vest Guri Finne Sognnæs / 56520232 15/233554-5 07.03.2017 Statens

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland 2010-2013

Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland 2010-2013 Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland 2010-2013 I N N H O L D Innleiing...3 Handlingsplan...4 Overordna planar Aktørar/samarbeidspartar i trafikksikringsarbeidet i Hordaland...4 Nullvisjonen...6

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Rullering av kommunedelplan for trafikksikring 2016-2020. Framlegg til planprogram 18.02.16

Rullering av kommunedelplan for trafikksikring 2016-2020. Framlegg til planprogram 18.02.16 Rullering av kommunedelplan for trafikksikring 2016-2020 Framlegg til planprogram 18.02.16 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing av innhald

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 15.10.2013 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2014

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2014 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 08.07.2015 Ulykkesbarometer for Hordaland 2014 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 213-9-3 Ulykkesbarometer for Hordaland 213 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt systematiske

Detaljer

Etablering av gang- og sykkelveg på Fv151 mellom kryss Fv546 og Fagerbakke Vegnr. : Fv 151 Prosjektomtale: Etablering av gang- og sykkelveg

Etablering av gang- og sykkelveg på Fv151 mellom kryss Fv546 og Fagerbakke Vegnr. : Fv 151 Prosjektomtale: Etablering av gang- og sykkelveg Temaark K2 Prosjekt: Etablering av gang- og sykkelveg på Fv151 mellom kryss Fv546 og Fagerbakke Vegnr. : Fv 151 Prosjektomtale: Etablering av gang- og sykkelveg Prosjektmål: Kostnad: Prioritet: 1 Trafikksikring

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

Klipp hekk og buskar!

Klipp hekk og buskar! Klipp hekk og buskar! Tenk trafikktryggleik i ditt lokalmiljø Vegen kan vera ekstra farleg for born dersom det ikkje er god nok sikt for bilistar og syklistar. Her er tre gutar utanfor Knutatunet barnehage

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2015

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2015 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 2016-08-25 Ulykkesbarometer for Hordaland 2015 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt

Detaljer

UTTALE - TIL "FORSLAG FOR NYE KRITERIER FOR FASTSETTELSE AV SÆRSKILTE FARTSGRENSER FRA 60 KM/T TIL 100 KM/T".

UTTALE - TIL FORSLAG FOR NYE KRITERIER FOR FASTSETTELSE AV SÆRSKILTE FARTSGRENSER FRA 60 KM/T TIL 100 KM/T. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201004882-3 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 UTTALE - TIL "FORSLAG

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

i u^: FRÅ MØTE I FYLKESTRAFIKKSIKRINGSRÅDET I HORDALAND

i u^: FRÅ MØTE I FYLKESTRAFIKKSIKRINGSRÅDET I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknc.^^^oO^^/ Dok.nr. /6 0 h SEPI. 2009 I Arkivnr. ^.T^l> Saksh./^ 5^6* I Bksp. REFERAT i u^: ' FRÅ MØTE I FYLKESTRAFIKKSIKRINGSRÅDET I HORDALAND Møte nr. 07/2009 Fylkestrafikksikringsrådet

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

Fjell kommune. Kommunedelplan for trafikksikring 2013-16/2020 Vedteken i kommunestyret 21. februar 2013

Fjell kommune. Kommunedelplan for trafikksikring 2013-16/2020 Vedteken i kommunestyret 21. februar 2013 Fjell kommune Kommunedelplan for trafikksikring 2013-16/2020 Vedteken i kommunestyret 21. februar 2013 Vedtak i kommunestyret - 21.02.2013: Kommunestyret vedtek framlegg til kommunedelplan for trafikksikring

Detaljer

Statens vegvesen. Oversending av klage på vedtak. Gnr. 15 bnr Askøy kommune

Statens vegvesen. Oversending av klage på vedtak. Gnr. 15 bnr Askøy kommune Statens vegvesen Hordaland fylkeskommune - Samferdsleavdelinga Postboks 7900 5020 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Sigmund Bødal /

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring / 2020 Øystre Slidre kommune

Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring / 2020 Øystre Slidre kommune Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2012 2016 / 2020 Øystre Slidre kommune 1. Innleiing 1.1. Kvifor utarbeider vi eit planprogram? I samband med iverksettinga av ny plan- og bygningslov (pbl)

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN for TRAFIKKTRYGGING

KOMMUNEDELPLAN for TRAFIKKTRYGGING LÆRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN for TRAFIKKTRYGGING 2013 2024 24. mai 2013 Oppdrag nr: 530636 Oppdrag nr. Oppdragsnamn: 530636 splan Lærdal Aktivitetsnr. Aktivitetsnamn: Tittel denne rapporten Dato: Sidetal:

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

«Nordhordland kommune»

«Nordhordland kommune» «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy Notat oppsummering av innspel til intensjonsavtale 25.01.16 Side 1 1. Innleiing Dette notatet samanfattar dei innspela som har kome

Detaljer