PwC Pit Stop. Kvartalsbrev om viktige endringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PwC Pit Stop. Kvartalsbrev om viktige endringer"

Transkript

1 PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer som gjelder for større virksomheter. Mars 2011

2 2

3 Pit Stop en nyhet fra PwC Kvartalsvis oppsummering av viktig informasjon Å drive næringsvirksomhet setter store krav til oppfølging av endringer i rammebetingelsene. Nye regler på områder som eksempelvis beskatning, regnskapsrapportering og selskapsledelse kommer stadig hyppigere og det er en utfordring å holde oversikt over hva som gjelder for eget selskap og finne ut hvordan en skal tilpasse seg endringene. Mange sender ut informasjon om endringene og gode råd løpende. Omfanget av informasjon gjør at det for mange kan være svært nyttig å få en samlet gjennomgang med jevne mellomrom, slik at en sikres et godt oversiktsbilde over de viktigste endringene i siste periode. Gjennom Pit Stop får du en oppsummering av viktig informasjon siste kvartal, oftest nyheter, men det kan også være andre forhold som for eksempel kommentarer til viktige dommer eller til regnskapsrapporteringen for neste kvartal. Målgruppen for Pit Stop er økonomiledelsen i børsnoterte selskaper og andre større foretak. Temaene vi i hovedsak vil fokusere på er kapitalmarked, regnskapsrapportering, selskapsrett og skatt, men også hva vi ellers tror er relevant for målgruppen. Informasjonen er som utgangspunkt kort og viser gjerne til kilder hvor du kan lese mer om temaet. Kvartalsbrevet ligger på vår hjemmeside, Dette er første utgave av Pit Stop og redaksjonen er takknemlig for innspill til publikasjonen. PwCs eksperter gir deg løpende informasjon på sentrale fagområder gjennom både nyhetsbrev og kurs. Ønsker du å abonnere på våre nyhetsbrev eller se nærmere på vårt kurstilbud? Registrer deg som mottaker av vårt nyhetsbrev her: Her finner du våre kurs: 3

4 Forenklinger i aksjelovene Advokat Gudmund Knudsen avga i januar en utredning til Justisdepartementet om forenkling av aksjelovgivingen. Det foreslås en rekke endringer som tar sikte på å gjøre aksjeloven enklere og bedre tilpasset små og mellomstore aksjeselskapers behov, herunder enklere regler for stiftelse, kapitalforhold og organisatoriske forhold. De viktigste forslagene for aksjeselskapene er: 1. Krav til aksjekapital reduseres til NOK Stiftelsesutgifter kan belastes aksjekapitalen. 2. Smidigere kapitalregler med større frihet til å tilpasse egenkapitalen til det reelle behovet. 3. Forsvarlig egenkapital og tilstrekkelig likviditet vil være avgjørende for utbytte og andre utdelinger. Ekstraordinært utbytte kan deles ut på grunnlag av en mellombalanse. Mellombalanser kan også benyttes ved kapitalnedsettelser. 4. Lån kan ytes til morselskap i EØS-området og til datterselskap av slikt morselskap som er hjemmehørende i EØS-området. 5. Som hovedregel kan det ytes finansiell hjelp til erverv av aksjer i selskapet. 6. Større mulighet for å erverve egne aksjer etter fullmakt, blant annet oppheves begrensningen om erverv av maksimalt 10 prosent av aksjene. 7. Forenklede formkrav for styremøter og generalforsamlinger dersom styremedlemmene og aksjeeierne gir sitt samtykke. 8. Kreditorfristen forkortes til fire uker. For allmennaksjeselskapene omfatter forslaget som utgangspunkt punktene 3, 4, 5, 6 og 8. Les Mentor nr. 1/2011 på våre nettsider, som kommer 12. april. 4

5 Godtgjørelse i finanssektoren Som en konsekvens av finanskrisen, har EU fastsatt nye regler som begrenser godtgjørelser til ansatte i finanssektoren. Hovedformålet er å redusere selskapenes risiko ved å organisere bonus for sentrale personer slik at det bygges på langsiktighet og sammenfaller med eiernes interesser. Reglene gjelder for alle medarbeidere i konsesjonspliktige selskaper innenfor finanssektoren, men med særlige begrensninger for enkelte ansatte. For de gruppene som omfattes av begrensningene, skal utbetaling av minst halvparten av fastsatt bonus utsettes i en periode som minst strekker seg over tre år. I utsettelsesperioden skal bonusen kunne påvirkes av selskapets verdiutvikling og risiko. I praksis kan dette løses ved at den utsatte del av bonusen tildeles i form av aksjer eller andre egenkapitalinstrumenter, eller kontantbonus som påvirkes av selskapenes verdiutvikling, resultat og risiko. Reglene trådte i kraft , men omfatter ikke bonus opptjent i 2010 eller tidligere og som utbetales innen Selskapene må være i stand til å gi Finanstilsynet informasjon om eksisterende avtaler og må derfor foreta en gjennomgang av disse. Mer om dette kan leses i vårt nyhetsbrev her jhtml Ubetinget fengselsstraff for kreditt i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet Frostating lagmannsrett har idømt ubetinget fengsel for kreditt i strid med aksjeloven Kjøpet av 100 prosent av aksjene i et rent eiendomsselskap ble opprinnelig finansiert med et kortsiktig lån. Ca seks måneder etter aksjekjøpet ble lånet nedbetalt med midler lånt fra det oppkjøpte selskapet. Lagmannsretten la til grunn at det var tilstrekkelig sammenheng mellom aksjekjøpet og det etterfølgende lånet. Lånet var derfor ulovlig selv om det var gitt innenfor konsern. 5

6 Revisor 1. Styret må møte revisor Revisorloven 2-3 pålegger styret ansvar for å avholde et årlig møte med revisor uten at ledelsen er tilstede. Møtet må første gang avholdes i Dette kan du lese mer om i Mentor Ajour nr. 3/ Endret revisjonsberetning 3. Revisjonsplikten bortfaller for de minste aksjeselskapene Revisjonsberetningen har fått nytt innhold og utseende fra og med årsregnskapet Dette kan du lese mer om i Mentor nr. 3/2010 s Fra 2011 kan revisjon velges bort for de minste norske aksjeselskapene. Behovet for revisjonsomfang og kontrolltiltak kan dermed vurderes på konsernnivå, på samme måte som en har gjort for enkelte utenlandske datterselskaper. 6 Finanstilsynet klargjør pliktene for tredjelandsutstederes finansielle rapportering Rundskrivet henvender seg til selskaper notert på Oslo Børs eller Oslo Axess, hjemmehørende i land utenfor EU-/EØS-området (tredjelandsutstedere). Flere uklarheter er nå avklart, blant annet kravene til årsberetning, morselskapsregnskap og noter.

7 Endring i krav til styrets uavhengighet ved opptak på Oslo Børs Årsregnskap for børsnoterte selskaper som ikke er konsern fra 2011 Oslo Børs har endret kravene til styrets uavhengighet på opptakspunktet. Kravene til styresammensetningen gjelder kun ved opptak. Sammensetningen kan derved endres etter at selskapet er notert. Noterte selskaper må forholde seg til kravene i NUES og regnskapslovens nye krav til redegjørelse om foretaksstyring, noe som også nye selskaper selvfølgelig kan tilpasse seg på opptakstidspunket. Børsnoterte selskaper som ikke har konsernregnskapsplikt skal avlegge sitt årsregnskap etter IFRS for regnskapsår som begynner 1. januar 2011 eller senere. Sammenligningstall for tidligere perioder skal omarbeides. Kravet om IFRS gjelder ikke delårsregnskap, men Oslo Børs og Finanstilsynet anbefaler likevel at IFRS benyttes også i delårsregnskapene. Forsikringsselskaper og enkelte låntakere med noterte lån omfattes ikke av det nye kravet. 7

8 8

9 IFRS I PwCs kvartalsbrev deler vi inn IFRS-endringene slik: som må benyttes for Endringer Komplett fremstilling. Flere av disse har det vært adgang til å bruke frivillig forut for 2011, slik at de bør være kjent for mange. som kan benyttes frivillig for Komplett per 2. Endringer 15. mars Det kan bli flere slike endringer senere i år. endringer som venter på EU-godkjenning og like rundt 3. Viktige hjørnet fra IASB. Kun det viktigste er med. 4. Enkelte andre nyheter etter 1. desember som ikke er med i 1 til 3. Vi omtaler ikke endringer i konverteringsstandarden IFRS 1. Tidspunkt for krafttredelse er vårt estimat. Vi viser også til PwCs publikasjon A practical guide to new IFRSs for Viser deg endringene som trer i kraft for 2011 på en oversiktlig måte og tar opp de praktiske sidene ved nye krav gjennom spørsmål og svar. 9

10 Endringer som må benyttes for 2011 IAS 34 Delårsrapportering Den endrede standarden inneholder økte krav til tillegssopplysninger og gjelder allerede fra første kvartal i Det er nå et tydelig uttalt krav om å forklare hendelser og transaksjoner som er vesentlige for forståelsen av endringer i balanse eller resultatet siden sist avlagte årsregnskap. Forhold som tidligere var inkludert som eksempler på hva som skulle opplyses om (se tidligere paragraf 17) er nå blitt en ikke uttømmende liste over forhold det skal opplyses om (se ny paragraf 15B). Nye krav til opplysninger: 1. Nedskrivninger på finansielle eiendeler skal nå omtales i note. 2. Endringer i forretningmessige eller økonomiske forhold som påvirker virkelig verdi av finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser enten disse måles til virkelig verdi eller amortisert kost. 3. For finansielle instrumenter målt til virkelig verdi over resultatet skal det opplyses om instrumenter som har endret nivå i perioden. 4. Endring i klassifisering av finansielle eiendeler som skyldes endret formål eller bruk av eiendelene. Punkt 2 forventes å være relevant for de fleste delårsregnskaper. Les Mentor nr. 1/2011 på våre nettsider, som kommer 12. april. IAS 24 Nærstående parter Definisjonen av nærstående parter er endret: Definisjonen er blitt symmetrisk slik at hvis A er nærstående til B så er også B nærstående til A. Datterselskap vil være nærstående til morselskapets tilknyttede selskap(-er). Et selskap A som kontrolleres av en person som er medlem av ledelsen i et annet selskap B er nå nærstående til selskap B. Selskaper som er offentlig nærstående selskap (et selskap hvor det offentlige har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse) har fått betydelige lettelser i forhold til informasjon om transaksjoner med det offentlige eller et annet offentlig nærstående selskap. For slike transaksjoner kan offentlig nærstående nå begrense seg til å informere om (a) navnet på den offentlige myndigheten og relasjonen til denne, (b)(i) type og beløp for individuelt vesentlige transaksjoner og (ii) kvalitativ eller kvantitativ beskrivelse av omfanget av eventuelle transaksjoner som samlet sett er vesentlige. Les mer i IFRS News (november) og selskaper som er nærstående med offentlige myndigheter bør lese vårt Straight away - Endring i IAS 24 - (november nr. 2) IAS 32 Finansielle instrumenter: Klassifisering av tegningsrettigheter Utstedte tegningsrettigheter med en fast utøvelseskurs i en fremmed valuta skal defineres som egenkapital og ikke som derivatforpliktelser når de tildeles alle eksisterende eiere av en egenkapitalklasse i forhold til deres eierandel i egenkapitalklassen. Endringen i IAS 32 skal gjennomføres med tilbakevirkende kraft. Påvirker ikke konvertible obligasjoner. Les mer i IFRS News (september). IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger Det er gjort tre endringer som delvis kan fremstå som avklaringer. Den versjonen av IFRS 3 som vi måtte benytte i 2010 endret behandlingen av betingede vederlag. IFRS 3 krever nå at betingede vederlag måles til virkelig verdi ved oppkjøpet og deretter i henhold til reglene i IAS 39. IFRS 3 presiserer nå at betingede vederlag for oppkjøp som skjedde før 2010 fortsatt er og skal være utenfor virkeområdet til IAS 39. I IFRS 3 kan enheten på oppkjøpstidspunktet velge om den ønsker å vise ikke-kontrollerende eiere til virkelig verdi eller til sin relative andel av netto eiendeler. Det er nå presisert at dette valget bare gjelder for instrumenter hvor ikke-kontrollerende eiere på oppkjøpstidspunktet har en rett til en proporsjonal andel av netto eiendeler ved en likvidasjon. Andre instrumenter, som normalt vil være derivater, skal måles til virkelig verdi hvis ikke en annen IFRS bestemmer noe annet (se for eksempel IFRS 2). 10

11 Det er presisert at reglene i IFRS 3 gjelder for alle aksjebaserte betalingsordninger som er involvert i virksomhetssammenslutningen, inkludert aksjebetalingsordninger i den overtatte virksomheten som videreføres eller som erstattes med en ny ordning/ nye ordninger i det overtakende selskapet. Les mer i IFRS news (June) og i Straight away guidance: IASB releases annual improvements to IFRSs (fra mai 2010). IFRS 7 Lettelser i kravet til tilleggsopplysninger om kredittrisiko Årets godbit er utvilsomt lempingene i IFRS 7 knyttet til informasjon om kredittrisiko. Disse endringene er nærmere beskrevet i Mentor nr. 2/2010, men gjentas nedenfor. Alle selskaper som avlegger regnskap etter 18. februar 2011 kan bruke de endrede reglene. Hvis lempingene benyttes i et regnskap for 2010, må det opplyses i note om at disse er benyttet. Presiseringer og lettelser i krav til opplysninger om kredittrisiko. Krav om beskrivelse av mottatte sikkerhetsstillelsers effekt på kredittrisiko. IFRIC 13 kundelojalitetsprogrammer Fortolkningen gjennom IFRIC 13 er nå endret for å klargjøre målingen av virkelig verdi av insentiver som kan tas ut i form av varer eller tjenester i kundelojalitetsprogrammer. Les mer i Straight away guidance: IASB releases annual improvements to IFRSs (fra mai 2010). IFRIC 19 Sletting av finansiell gjeld med egenkapitalinstrumenter Fortolkningen dekker behandlingen av finansielle forpliktelser som etter en forhandling helt eller delvis gjøres opp i egenkapitalinstrumenter. Hovedpoenget i fortolkningen er at betaling av finansielle forpliktelser (gjeld) i form av egenkapitalinstrumenter er oppgjør av gjeld og skal medføre en beregning av gevinst eller tap. Situasjoner hvor IFRIC 19 kommer til anvendelse er blitt vanlige etter finanskrisen. Vi anbefaler at selskaper som ser at en restrukturering av finansielle forpliktelser kan være aktuelt, setter seg inn i prinsippene i IFRIC 19. Les mer i IFRS news / /1 (December/ January) og i Straight away guidance on IFRIC 19 Debt for equity swaps (fra november 2009). Krav om å oppgi balanseført verdi av finansielle eiendeler som enten ville vært forfalt eller nedskrevet, dersom de ikke var reforhandlet faller bort. Krav om at regnskapsprodusenten skulle gi en beskrivelse og verdivurdering av mottatte sikkerhetsstillelser knyttet til eiendeler som er forfalt, men ikke nedskrevet, og eiendeler som er individuelt nedskrevet faller bort. Endring i informasjonskrav vedrørende mottatte sikkerhetsstillelser som er tiltrådt og blitt selskapets eiendom. Informasjonskravene gjelder kun eiendeler som selskapet fortsatt eier på balansedagen. Les mer i Mentor nr 2/2010 og i Straight away guidance: IASB releases annual improvements to IFRSs (fra mai 2010). 11

12 Like rundt hjørnet fra IASB En ny leasingstandard er på vei. I korte trekk er det forventede innholdet: Balanseorientert modell for regnskapsføring av leieavtaler hvor skillet mellom operasjonelle og finansielle leieavtaler oppheves. Regnskapsføringen for både utleier og leietaker påvirkes, med størst konsekvens for leietakere som tidligere har hatt operasjonelle leieavtaler. Leietakere skal i den nye standarden balanseføre eiendel og finansiell forpliktelse. Utleiere skal benytte en av to modeller avhengig av hvorvidt risiko og gevinstmuligheter er overført med leieavtale. Standarden kan få betydelige konsekvenser: 1. Endringer i finansielle nøkkeltall for leietakere og utleiere. Dette får blant annet konsekvens for: - Sammenligningstall. - Beslutninger basert på finansiell informasjon. - Overholdelse av covenants. 2. Mer krevende og kontinuerlig verdimåling av eiendeler og forpliktelser. Konsekvenser: - Ressurskrevende. - For selskaper med mange og/eller komplekse leieavtaler kan det være behov for oppgradering av IT- og regnskapssystem. 3. For bransjer og selskaper med betydelige leieavtaler kan ny standard medføre forretningsmessige konsekvenser: - Behov for gjennomgang og reforhandling av eksisterende leieavtaler, for å tilpasse seg nye regler. - Leietakers incentiv til eie fremfor å leie øker når eiendelen må presenteres i balansen (for eksempel i flybransjen, shipping, offshore). Standarden forventes i Q med ikrafttredelse i 2015, både for nye og eksisterende leieavtaler; løsningene er fortsatt under diskusjon. Les mer i vår publikasjon: Practical guide to leasing: Overhauling lease accounting. Endringer som kan benyttes frivillig for 2011 IASB har gjennomført endringer som kan benyttes i Foreløpig er ingen av disse godkjent av EU. Den viktigste gjelder muligheten for bruk av IFRS 9, den nye standarden om finansielle instrumenter. Les mer i A practical guide to new IFRSs for

13 Enkelte andre nyheter etter 1. desember IAS 12 Income taxes IAS 12 er endret slik at utsatt skatt for eiendeler vurdert til revaluert verdi etter reglene i IAS 16 skal baseres på en antagelse om salg. Videre skal utsatt skatt for investeringseiendommer verdsatt til virkelig verdi basere seg på en antagelse om salg med mindre det klart kan begrunnes en annen antagelse. Endringen får ingen virkning for selskaper som kun skattlegges i Norge siden skattesatsen er lik for overskudd og gevinst ved salg, men kan få virkning for selskaper som har datterselskaper i andre skattesystemer (særlig Singapore, Australia mfl.). Endringen omtaler ikke det forhold at selskaper kan få ulik beskatning ved salg av eiendeler (investeringseiendommer) i eller utenfor selskap. Gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2012 eller senere. Implementering før er tillatt. Endringen er ennå ikke godkjent av EU. 13

14 Finanstilsynets regnskapskontroll 2010 (rundskriv 5/2011) De årlige rundskrivene er nyttig lesing for foretak notert på Oslo Børs, Oslo Axess og andre foretak som avlegger regnskap etter IFRS eller forenklet IFRS. Noen stikkord om Finanstilsynets kommentarer: Nedskrivning Viktige kommentarer gjelder blant annet: Diskonteringsrenten - må fastsettes på en konsistent og etterprøvbar måte. Kontantstrømmene - må baseres på rimelige og dokumenterbare forutsetninger. Finanstilsynet presiserer en klar forventning om at foretakene gjør en grundig jobb på dette området i Opplysninger om finansielle instrumenter Finanstilsynet påpeker avvik mot opplysningskrav som følger av IFRS 7. I rundskrivet skilles det mellom: Opplysninger om finansielle instrumenters betydning for finansiell stilling og resultat, herunder finansielle instrumenter etter kategori, regnskapsprinsipper og opplysninger om virkelig verdi. Art og omfang av risiko som oppstår av finansielle instrumenter, herunder opplysninger om kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko og lånevilkår. Noteopplysninger om inntekter Finanstilsynets kontroller har avdekket at mange selskaper kun gjengir vilkårene for inntektsføring, slik de fremkommer av standardene (IAS 18, IAS 11 og IAS 17) i sin prinsippbeskrivelse. Dette medfører at beskrivelsen blir for generell. Foretakenes beskrivelse av prinsipper for innregning av inntekter skal ta utgangspunkt i foretakets virksomhet og gi sentral informasjon om hvordan inntektene fra alle inntektsgenererende aktiviteter blir innregnet. Dersom man benytter andre prinsipper for inntektsføring i årsregnskapet enn man gjør i segmentinformasjonen, skal det klart fremkomme hva disse forskjellene består i. 14 Investeringseiendom Finanstilsynet viser til en egen rapport om verdsettelse av investeringseiendom til virkelig verdi etter IAS 40. Rapporten omhandler observasjoner og vurderinger knyttet til fastsettelsen av diskonteringsrente og fremtidige kontantstrømmer, herunder markedsleie, ledighet og eierkostnader. I tillegg omtales dokumentasjon av anvendt skjønn og noteopplysninger. Forhold fra tidligere år Rundskrivet gjentar også forhold fra tidligere år som fortsatt er aktuelle.

15 IFRIC 15 kan ikke anvendes under god regnskapsskikk Fortolkningen gjennom IFRIC 15 strammer inn dagens praksis under IFRS og begrenser muligheten for å anvende løpende avregning i samsvar med IAS 11. Selskaper som benytter GRS i sitt selskapsregnskap og IFRS i konsernregnskapet kan ønske en samordning av løsninger. Norsk RegnskapsStiftelse har diskutert muligheten for å benytte fortolkningen gjennom IFRIC 15 også under GRS, og har kommet frem til at dagens regulering ikke åpner for bruk av IFRIC 15. NRS uttaler samtidig at hensynet til samordning med IFRS kan tale for at spørsmålet utredes nærmere. 15

16 Redaksjonell informasjon: Ansvarlig redaktør: Einar Ravndal Redaksjon: Signe Moen, Rita Granlund, Jens-Erik Huneide,Trond Tømta Faglig ansvarlige denne utgave: Signe Moen, Trond Tømta, Hanne S. Holen, Dag Saltnes, Sjur Holseter, Roger Kjelløkken, Didrik Thrane-Nielsen Redaksjonen avsluttet 15. mars Neste utgave av Pit Stop publiseres 16. juni PwC. Med enerett. I dette dokumentet refererer PwC seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS som alle er separate juridiske enheter, og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere

Detaljer

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016:

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Vi gjør oppmerksom på at nye og endrede standarder og tolkningsuttalelser må godkjennes av EU før de kan tas i bruk. I enkelte tilfeller kan EU ha innvendinger

Detaljer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer Desember 2011 PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. Pit Stop Kvartalsvis oppsummering av viktig informasjon

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Tilpasning av årsregnskapsforskriften til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli

Detaljer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer Juni 2012 PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. Pit Stop Kvartalsvis oppsummering av viktig informasjon Å

Detaljer

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Vurdering og presentasjon av utlån i regnskapet ny foreslått nedskrivningsmodell noteopplysninger IFRS 7 20. september 2010 PwC Agenda 1. IFRS 9 med vekt på vurdering

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010. av 23. juli 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010. av 23. juli 2010 Nr. 58/565 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010 2015/EØS/58/66 av 23. juli 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-

Detaljer

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak Tiipas ing tuendn ge IFRS 2 I Finanstilsynet

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september.

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september. Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september Kari Fallmyr Disposisjon Erfaringer årsoppgjøret 2009 - Noteopplysninger

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8 NOR/306R1329.00T OJ L 247/06, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1329/2006 of 8 September 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per

Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per 31.12.2016 RSS har tentativt besluttet enkelte særnorske løsninger i ny

Detaljer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. September 2011 Skattefri reorganisering over landegrensene er nå lovfestet

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no/pitstop PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. Desember 2012 Rapportering om samfunnsansvar Pit Stop Kvartalsvis

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005. av 25. oktober 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005. av 25. oktober 2005 19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/317 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005 2009/EØS/9/31 av 25. oktober 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av

Detaljer

Hendelser etter balansedagen

Hendelser etter balansedagen Forside / Hendelser etter balansedagen Hendelser etter balansedagen Oppdatert: 30.05.2017 Det kan forekomme mange transaksjoner eller hendelser fra regnskapsårets slutt til det tidspunkt årsregnskapet

Detaljer

VEILEDNING TIL KRT 1003

VEILEDNING TIL KRT 1003 VEILEDNING TIL KRT 1003 OM SKJEMA Skjemaet skal besvares av foretak ved Oslo Børs / Oslo Axess som utsteder aksjer, obligasjoner og/eller egenkapitalbevis og som har Norge som hjemstat. Alle utstederforetak

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

NOR/309R T OJ L 21/09, p

NOR/309R T OJ L 21/09, p NOR/309R0069.00T OJ L 21/09, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 69/2009 of 23 January 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

VEILEDNING TIL KRT 1003

VEILEDNING TIL KRT 1003 VEILEDNING TIL KRT 1003 OM SKJEMA Skjemaet skal besvares av foretak ved Oslo Børs som utsteder aksjer, obligasjoner og/eller grunnfondsbevis og som har Norge som hjemstat. Alle utstederforetak notert 31.

Detaljer

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1751/2005 of 25 October 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Utvikling i norsk regnskapslovgivning - vedtatte og forventede endringer

Utvikling i norsk regnskapslovgivning - vedtatte og forventede endringer Utvikling i norsk regnskapslovgivning - vedtatte og forventede endringer Fagseminar nytt om bankregnskap og IFRS KS Agenda, 8. November Fagdirektør Sissel Krossøy Bankenes sikringsfond Ny regnskapslov:

Detaljer

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 Commission Regulation (EC) No 1142/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010. av 23. mars 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010. av 23. mars 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 37/169 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010 2015/EØS/37/20 av 23. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

NGAAP unoterte banker

NGAAP unoterte banker www.pwc.no NGAAP unoterte banker Status regelverksutvikling og konsekvenser for regnskapet 20. september 2016 Agenda Status regelverksutvikling for IFRS-tilpasning Endringer i vurderingsreglene ved IFRS-tilpasning,

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006. av 8. mai 2006

Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006. av 8. mai 2006 Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006 2009/EØS/65/14 av 8. mai 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Forslaget fra Finanstilsynet om IFRS-tilpasning for unoterte banker

Forslaget fra Finanstilsynet om IFRS-tilpasning for unoterte banker Forslaget fra Finanstilsynet om IFRS-tilpasning for unoterte banker Fagseminar nytt om bankregnskap og IFRS KS Agenda, 8. November Fagdirektør Sissel Krossøy Bankenes sikringsfond Innhold Bakgrunn for

Detaljer

Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet

Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet Formler og fakta Sist redigert 18.12.2014 Hva er nytt? Hva bør du være spesielt oppmerksom på når årsregnskap og årsberetning for 2014 skal utarbeides? Marianne Hamre

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 COMMISSION REGULATION (EC) No 611/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. September 2013 Pit Stop Kvartalsvis oppsummering av viktig informasjon

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser. Knut Aker

Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser. Knut Aker Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser Knut Aker Agenda Erfaringer fra forrige regnskapsår Foreslåtte forskriftsendringer Oppreservering og tariffskifte Noteopplysninger Skattemessige forhold Side 2 Erfaringer

Detaljer

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 COMMISSION REGULATION (EC) No 610/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Fallgruver i regnskapet

Fallgruver i regnskapet Fallgruver i regnskapet KPMG-dagen 2013 3.desember Oversikt innhold Fortsatt drift Hendelser etter balansedagen Betingede eiendeler og forpliktelser 1 Fortsatt drift 2 Fortsatt drift Hva skal med når forutsetningen

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS

FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS 1 FUSJONSPLAN Denne fusjonsplanen er inngått den 20. desember 2017 av styrene i (1) Insr Insurance Group ASA ("Insr") og (2)

Detaljer

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 Nytt og obligatorisk fra 2008-regnskapet 2008-REGNSKAPET For regnskapsår som begynner fra og med Amendments to IAS 39 og IFRS 7: Reclassification of financial assets

Detaljer

Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009. av 21. januar 2009

Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009. av 21. januar 2009 Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009 2014/EØS/56/50 av 21. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004)

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) Besl. O. nr. 19 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19 Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) År 2004 den 26. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0301.sd OJ L 90/13, p. 78-85 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2013 of 27 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kv 2014

Kvartalsrapport 1. kv 2014 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter RESULTATREGNSKAP Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 160 3 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Noter til regnskapet for første kvartal 2008

Noter til regnskapet for første kvartal 2008 Note 1 Generell informasjon SpareBank 1 Boligkreditt AS implementerte IFRS per 1. januar 2007. Dato for åpningsbalansen etter IFRS var 1. januar 2006 og det er således utarbeidet sammenlignbare tall etter

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013

Detaljer

IFRS Transition Document

IFRS Transition Document 1 IFRS Transition Document Innledning... 3 Effekter av overgangen til IFRS... 4 Endringer i regnskapsprinsipper...5 Regnskapsprinsipper under IFRS... 6 Balanse IFRS 01.01.2007... 8 Balanse IFRS 31.12.2007...

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 Commission Regulation (EC) No 708/2006 of 8 May 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015 Om selskapet Nordic Financials ASA er et norsk allmennaksjeselskap som ble stiftet som et aksjeselskap ved utfisjonering fra Nordisk Finans Invest AS den 28. september 2011, og omdannet til allmennaksjeselskap

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Endringer i aksjeloven

Endringer i aksjeloven Endringer i aksjeloven Styreakademiet 14.november 2013 Advokat Peder Karlsson 1 Utgangspunkt og disposisjon Virkninger for daglig leder, styremedlemmer og aksjonærer Kort gjennomgang av antatt mest relevante

Detaljer

BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 3/2014

BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 3/2014 BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 3/2014 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Boligkreditt AS Kvartalsregnskap 3/2014 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

www.pwc.no Forenklet IFRS Hva, hvem og hvordan

www.pwc.no Forenklet IFRS Hva, hvem og hvordan www.pwc.no Forenklet IFRS Hva, hvem og hvordan November 2015 Forkortelser RL Forskriften NRS IFRS og IASB Full IFRS GRS IFRS for SMEs. Regnskapsloven Forskriften om forenklet IFRS. Forskrift av 21. januar

Detaljer

OBOS Forretningsbygg Konsern

OBOS Forretningsbygg Konsern 1. halvår 2017 OBOS Forretningsbygg Konsern Hovedpunkter i 1. halvår 2017 Driftsinntektene for 1. halvår endte på 391,4 mill. kroner. Dette er en økning på 37,5 mill. kroner i forhold til samme periode

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon Norsk RegnskapsStandard 9 (November 1999 - Endelig NRS november 2001, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, desember 2006, oktober 2009 og november 2013) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Finansiell rapportering for børsnoterte selskaper

Finansiell rapportering for børsnoterte selskaper Finansiell rapportering for børsnoterte selskaper PricewaterhouseCoopers 1 Verdipapirhandelloven og tilhørende forskrift har blant annet innarbeidet EU s rapporteringsdirektiv i norsk lovgivning, noe som

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

Høringsuttalelse - Regnskapslovutvalgets utredning om regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.

Høringsuttalelse - Regnskapslovutvalgets utredning om regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv. Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 15.11.2016 Vår ref.: 16-1087/HH Deres ref.: 16/3233-1 Høringsuttalelse - Regnskapslovutvalgets utredning om regnskapslovens bestemmelser om årsberetning

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 3. kvartal 13. kvartal Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 146.228 123.062 411.587 357.202 483.292 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering. Hvordan forberede seg på overgangen?

Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering. Hvordan forberede seg på overgangen? Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering for unoterte banker Hvordan forberede seg på overgangen? Høstkonferansen 2012 Sissel Krossøy Hva ønsker jeg å oppnå? Øke kunnskapen om forslaget hvor finner

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2012

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2012 Rundskriv Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2012 RUNDSKRIV: 19/2012 DATO: 08.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer