Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7"

Transkript

1 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske notekrav. RL Andre notekrav som kan være nødvendige for å bedømme selskapets stilling og resultat. Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde. Det kan også være nødvendig å gi noteopplysninger utover lovens krav. RL 7-1, 3. ledd og RL RL 7-1, 4. og 5. ledd NRS 8 SmF RL 7-1, 2. ledd 2 OBLIGATORISKE NOTEKRAV Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Har aksjeselskapet opplyst om: 1. Aksjekapitalen? 2. Aksjenes pålydende fordelt på hver aksjeklasse? 3. Vedtektsbestemmelser om stemmerett? 4. Selskapets 10 største aksjeeiere over 5% og deres eierandeler? NRS 8 SmF 8.5 RL 7-42, 1. ledd RL 7-42, 2. ledd 3 Er det opplyst om aksjer/andeler og rettigheter til aksjer/andeler som eies av: 1. Daglig leder? 2. Medlemmer av styret? 3. Medlemmer av bedriftsforsamlingen? 4 Har aksjeselskapet omsatt egne aksjer i løpet av året? Hvis JA - Er det opplyst om: 1. Egen beholdning og datterselskapers beholdning av egne aksjer? 2. Bakgrunnen for erverv som har funnet sted? 3. Antall aksjer som er ervervet og vederlag for aksjene? 4. Antall aksjer som er avhendet og vederlag for aksjene? RL 7-42, 3. ledd RL 7-42, 4. ledd NRS 8 SmF Antall ansatte RL 7-43 Er det opplyst om det gjennomsnittlig antall ansatte i NRS 8 SmF 8.8 regnskapsåret?

2 Side 2 av 7 6 Ytelser til ledende personer m.v. Er det opplyst om de samlede utgifter til daglig leder, styremedlemmer og medlemmer av bedriftsforsamlingen mht: 1. Lønn? 2. Pensjonsforpliktelser? 3. Annen godtgjørelse? 4. Avtale om særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforhold eller vervet? 5. Bonuser, overskuddsdeling, opsjoner m.v.? 7 Godtgjørelse til revisor Er honorar for ordinære revisjonstjenester spesifisert? Er honorar for andre tjenester spesifisert? NRS 8 SmF 8.9 RL 7-44, 1. ledd RL 7-44, 2. ledd RL 7-44, 2. ledd RL 7-44, 1. ledd NRS 8 SmF Tegningsretter, opsjoner m.v. RL 7-44, 3. ledd Har selskapet forpliktelser knyttet til tegningsrettigheter, opsjoner? Har ansatte eller tillitsvalgte rett til tegning, kjøp eller salg av aksjer eller grunnfondsbevis? Hvis JA - Er det gitt opplysninger om den regnskapspliktiges (selskapets) forpliktelser knyttet til disse forhold? NRS 8 SmF 8.9 Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere RL Er det gitt lån eller stilt sikkerhet til daglig leder eller leder for styret? RL 7-45, 1. ledd NRS 8 SmF Hvis JA - Er det opplyst om det enkelte låns: Vilkår? Rentesats? Avdragsplan? 10 Er det gitt lån eller stilt sikkerhetsstillelse til ansatte, aksjeeiere, styremedlemmer eller medlemmer av bedriftsforsamlingen? Er det i aksjeselskap gitt lån eller stilt sikkerhetsstillelse til fordel for nærstående til aksjeeiere, styremedlemmer eller medlemmer av bedriftsforsamlingen? Hvis JA - Er det gitt opplysninger om: 1. De samlede lån? 2. Vilkår som gjelder for slike lån og sikkerhetsstillelser? 3. Er det spesifisert særskilt dersom et lån eller en sikkerhetsstillelse utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital? RL 7-45, 2. ledd NRS 8 SmF

3 Side 3 av 7 FØLGENDE OPPLYSNINGER SKAL GIS BARE DERSOM DET ER AV BETYDNING FOR Å BEDØMME STILLING OG RESULTAT: RL 7-1, 3. ledd Regnskapsprinsipper m.v. RL 7-35 NRS 8 SmF Er alle benyttede regnskapsprinsipp beskrevet i note, herunder omregning av utenlandsk valuta? RL 7-35, 1. ledd NRS 8 SmF Er årsregnskapet presentert i en annen valuta enn regnskapsvalutaen, og er det i så fall gitt opplysninger om regnskapsvalutaen og omregningskurser? NRS 8 SmF Er selskapsregnskapet presentert i annen valuta enn norske kroner, og er det i så fall gitt opplysninger om omregningskurser til norske kroner? 4. Er forskjellig prinsippanvendelse i selskapsregnskap og konsernregnskap opplyst og begrunnet i konsernregnskapet? NRS 8 SmF Er eventuell sikringsvurdering (jfr 4-1 nr. 5) begrunnet? 6. Er porteføljevurdering begrunnet? 7. Er det begrunnet endringer i prinsippanvendelse? 8. Virkning av endring av regnskapsprinsipp? RL 7-35, 2. ledd 9. Korrigering av feil i tidligere årsregnskap? 10. Omklassifiseringer? 11. Er endringene i 6 til 8 kvantifisert? 12 Er anvendte prinsipper opplyst vedrørende: 1 Vurdering av varer 2 Vurdering av langsiktige tilvirkningskontrakter 3 Tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle aksjer mv. 4 Bankinnskudd, kontanter mv som er bundne midler 5 Balanseføring av utsatt skattefordel 6 Påløpte kostnader til vedlikehold, fjerning og opprydding 7 Hendelser etter balansedagen 8 Regnskapsmessig behandling av tilskudd 9 Om virkning av endring av regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere årsregnskap er ført mot egenkapitalen eller resultatført 13 Pensjonsforpliktelser Små foretak kan unnlate å balanseføre forsikrede ordninger og avtalefestet pensjon (AFP) Dersom forpliktelser vedr. forsikrede pensjonsordninger ikke er balanseført, er nødvendig tilleggsinformasjon gitt? Dersom forpliktelser vedr. avtalefestet pensjon (AFP) ikke er balanseført, er nødvendig informasjon gitt? 14 Sammenligningstall Små foretak kan unnlate å omarbeide sammenligningstallene. Dersom de er omarbeidet, er dette opplyst og forklart? NRS 8 SmF NRS 8 SmF NRS 8 SmF NRS 8 SmF NRS 8 SmF NRS 8 SmF NRS 8 SmF NRS 8 SmF NRS 8 Smf RL 5-10 NRS 8 SmF NRS 8 SmF NRS 8 SmF RL 7-35, 3. ledd RL 6-6, 2. ledd NRS 8 SmF 3.3.2

4 Side 4 av 7 Virkning av bruk av markedsverdi prinsippet 15 Små foretak kan velge å vurdere markedsbaserte finansielle omløpsmidler etter laveste verdis prinsipp. Dersom markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til markedsverdi er det da opplyst om 1. anskaffelseskost 2. virkelig verdi 3. periodens resultatførte verdiendring 4. periodens verdiendring ført direkte mot egenkapitalen. Er det gitt opplysninger om vesentlige forutsetninger som ligger til grunn for vurderingen? Er det satt opp en tabell som viser endringer i fond for verdiendringer? Er det for finansielle anleggsmidler der balanseført verdi er høyere enn virkelig verdi, opplyst om 1. balanseført verdi 2. virkelig verdi av den enkelte eiendelen eller en hensiktsmessig gruppering av eiendelene? Er det gitt en begrunnelse for hvorfor nedskrivning ikke er foretatt? 16 Finansielle derivater Er det gitt opplysninger om egenskaper ved og omfang av finansielle derivater som er vurdert til virkelig verdi, fordelt på klasser av derivater? Omfatter opplysningne vesentlige betingelser og forhold som kan påvirke 1. beløpsstørrelse 2. tidfesting 3. usikkerhet ved fremtidige kontantstrømmer? RL 5-8, 2. ledd RL 7-37 NRS 8 SmF RL 7-37a NRS 8 SmF Spesifisering av poster i resultatregnskapet RL Dersom poster i oppstillingsplanen er slått sammen, er dette NRS 8 - SmF 8.3 spesifisert?

5 Side 5 av 7 18 Er lønnskostnader spesifisert på: 1. Lønninger? 2. Arbeidsgiveravgift? 3. Pensjonskostnader? 4. Andre ytelser? Er sammenligningstall utarbeidet (jfr RL 6-6, 2. ledd)? RL 7-38 NRS 8 SmF 8.3 Anleggsmidler RL 7-39 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 19 Er det for driftsmidler og immaterielle eiendeler samt for Forskning og Utvikling (FoU) opplyst om: RL 7-39, 1. ledd NRS 8 SmF Anskaffelseskost med spesifikasjon av balanseførte lånekostnader knyttet til egentilvirkede anleggsmidler? 2. Tilgang og avgang i løpet av regnskapsåret? 3. Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reversering av nedskrivninger? 4. Årets avskrivninger, nedskrivninger og reversering av nedskrivninger? 5. Endringer i avskrivningsplan/metode? RL 7-39, 2. ledd 20 Er for immaterielle eiendeler i tillegg gitt opplysninger om: 1. Økonomisk levetid? 2. Valg av avskrivningsplan? 21 Er det for Forskning og Utvikling (FoU) gitt opplysninger om: 1. Egne FoU-utgifter som er kostnadsført i løpet av året? 2. Om forventet samlet inntjening av pågående FoU motsvarer samlede utgifter? 3. Arten av FoU som drives? 4. Er det opplyst om FoU-utgifter er kostnadsført eller aktivert? 5. Beskrivelse av vesentlige pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter? 22 Tilleggsopplysninger om goodwill 1. Er goodwill for hvert virksomhetskjøp spesifisert? 2. Er avskrivningsplan lenger enn 5 år begrunnet? 23 Fordringer, gjeld, garantier Er det opplyst om: 1. Andel fordringer med forfall senere enn 12 mnd? 2. Andel gjeld med forfall senere enn 5 år? 3. Andel gjeld som er pantsatt med foretakets eiendeler? 4. Balanseført verdi av pantsatte eiendeler? Er Andre avsetninger for forpliktelser (RL 6-2 D. I. nr.3) spesifisert? RL 7-39, 3. ledd NRS 8 SmF RL 7-39, 4. ledd NRS 8 SmF RL 7-39, 5. ledd NRS 8 SmF NRS 8 SmF 8.4 RL 7-40, 1. ledd NRS 8 SmF RL 7-40, 2. ledd NRS 8 SmF NRS 8 SmF jfr RL 7-40, 4. ledd NRS 8 SmF

6 Side 6 av 7 24 Er det opplyst: 1. Om summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført? 2. Særskilt om garantiforpliktelser sikret ved pant? RL 7-40, 3. ledd NRS 8 SmF jfr Ekstraordinære poster RL 7-41 Er det opplyst om størrelsen og arten av ekstraordinære NRS 8 SmF inntekter og kostnader? 26 Egenkapitaltransaksjoner Er det opplyst om innholdet i hver enkelt egenkapitaltransaksjon? NRS 8 SmF KONSERN, TILKNYTTEDE SELSKAPER MV. 27 Dersom det lages konsernregnskap i små foretak, er reglene for små foretak fulgt? Hvis NEI Se Del 3 Sjekkliste Noteopplysninger for mellomstore og store foretak pkt RL 3-2 Er DS/TS/FKV innarbeidet i morselskapets regnskap etter egenkapitalmetoden eller bruttometoden? Hvis JA Se pkt 31 og 32 Er det for datterselskap (DS), tilknyttet selskap (TS) og felles kontrollert virksomhet (FKV) opplyst om: 1. Firma? 2. Forretningskontor? 3. Eierandel? 4. Stemmeandel? 28 Er det for DS, TS eller FKV som ikke er konsolidert eller regnskapsført etter egenkapitalmetoden eller bruttometoden gitt opplysninger om; 1. Egenkapitalen i følge siste årsregnskap? 2. Resultat i følge siste årsregnskap? 29 Har datterselskap som inngår i konsolidering gitt opplysninger om: 1. Morselskapets firma og forretningskontor? 2. Er det opplyst om hvor en kan få utlevert konsernregnskapene? 30 Er det opplyst og begrunnet dersom datterselskap er utelatt fra konsolideringen etter 3-8? RL 7-36, 1. ledd NRS 8 - SmF RL 7-36, 2. ledd NRS 8 SmF RL 7-36, 3. ledd NRS 8 SmF 8.6 RL 7-36, 4. ledd

7 Side 7 av 7 Investeringer som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden: 31 Er det for investeringer som er bokført etter egenkapitalmetoden opplyst om: 1. Anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet? 2. Balanseført egenkapital på anskaffelsestidspunktet? 32 Er det for hver investering som er bokført etter egenkapitalmetoden opplyst om: 1. Inngående balanse? 2. Inntektsført resultat? 3. Andre endringer i løpet av året? 4. Utgående balanse? 5. Merverdier og goodwill? 6. Avskrivning av merverdier og goodwill? Konsern Interntransaksjoner: 33 Har morselskap som ikke utarbeider konsernregnskap opplyst om: 1. Transaksjoner med og mellom datterselskap? 2. Interngevinster på disse? 34 Konsern, TS og FKV Mellomværende: Er det for foretak i samme konsern, TS og FKV gitt opplysninger om det samlede beløp vedrørende: 1. Fordringer? 2. Annen langsiktig gjeld? 3. Kortsiktig gjeld? Er sammenligningstall utarbeidet (jfr. RL 6-6, 2. ledd)? Konsern Pant, annen sikkerhetsstillelse og garantier: 35 Er det opplyst om: 1. Samlet forpliktelse i form av pantstillelser? 2. Annen sikkerhetsstillelse? 3. Garantier? til fordel for foretak i samme konsern. 36 Konklusjon: RL 7-36, 6. ledd RL 7-36, 6. ledd RL 7-36, 7. ledd NRS 8 SmF RL 7-36, 8. ledd NRS 8 - SmF RL 7-36, 9. ledd

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde.

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde. Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 1 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med

Detaljer

Besl. O. nr. 64. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 64. Jf. Innst. O. nr. 67 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 39 (2004-2005)

Besl. O. nr. 64. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 64. Jf. Innst. O. nr. 67 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 39 (2004-2005) Besl. O. nr. 64 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 64 Jf. Innst. O. nr. 67 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 39 (2004-2005) År 2005 den 12. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

Finansregnskap med analyse

Finansregnskap med analyse Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Finansregnskap med analyse Godkjent hjelpemiddel ved eksamen Utdrag fra lover Aksjeloven (kapittel 3 og kapittel 8) (3 sider,

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold

Detaljer

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer Virkning av endring i konsernsammensetning GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER VURDERING OG KLASSIFISERING ANDRE FORHOLD

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Noter til regnskapet BWG Homes ASA

Noter til regnskapet BWG Homes ASA Noter til regnskapet BWG Homes ASA 53 Note 01. GENERELL INFORMASJON BWG Homes ASA ble stiftet 20. september 2005. Selskapet er morselskap i et konsern med virksomhet både i Norge og Sverige. Selskapet

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) 2013 2012 Note Note 2013 2012 Driftsinntekter og -kostnader

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Basisramme 401 956 009 502 239 000 3 Aktivitetsbasert inntekt 385 656 698 262 166 493 3 Annen driftsinntekt

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007

HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007 Årsrapport 2007 HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007 FONDET HITECVISION PRIVATE EQUITY III AS PORTEFØLJESELSKAPER I HITECVISION PRIVATE EQUITY III AS: MTEM Ltd. SPT Group AS Norse Cutting

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsregnskap Steen & Strøm AS

Årsregnskap Steen & Strøm AS Årsregnskap Steen & Strøm AS for perioden 1. januar til 31. desember Tall i NOK 1000 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2010 2009 Leieinntekter 6 34 144 34 519 Andre driftsinntekter 6 72 636 55 362

Detaljer

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1 IFRS SME forskjellene mot GRS Vedlegg til artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 1/2010 utarbeidet av Hege Korsmo Sæther, Rune Tystad, Britt Torunn Hove og Signe Haakanes. Det er nedenfor foretatt en sammenligning

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no ÅRSRAPPORT 2014 www.hathon.no ET GODT ÅR FOR HATHON 2 INNHOLD Forord Eiendomsportefølje Ledelse Årsberetning Regnskap Revisors beretning 4 6 12 14 19 42 Forside: Weidekamps gade 12-16, København. Denne

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 1

Statlig RegnskapsStandard 1 Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Kvalitative egenskaper ved virksomhetsregnskapet...

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer