PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer"

Transkript

1 PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer Juni 2012 PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer.

2 Pit Stop Kvartalsvis oppsummering av viktig informasjon Å drive næringsvirksomhet setter store krav til oppfølging av endringer i rammebetingelsene. Pit Stop gir deg en oppsummering av viktig informasjon siste kvartal, oftest nyheter, men også om andre forhold og nyttige kommentarer til regnskapsrapporteringen for neste kvartal eller for året. Temaene vi i hovedsak fokuserer på er kapitalmarked, regnskapsrapportering, selskapsrett og skatt, men også hva vi ellers tror er relevant for store og mellomstore foretak. Informasjonen er som utgangspunkt kort og viser gjerne til kilder hvor du kan lese mer om temaet. Kvartalsbrevet ligger på vår hjemmeside, PwCs eksperter gir deg løpende informasjon på sentrale fagområder gjennom både nyhetsbrev og kurs. Ønsker du å abonnere på våre nyhetsbrev eller se nærmere på vårt kurstilbud? Registrer deg som mottaker av vårt nyhetsbrev her: Her finner du våre kurs: 2

3 Skjerpede regler for exit-skatt ved utflytting Bedret rettssikkerhet for skattyterne I Revidert Nasjonalbudsjett er det foreslått to endringer: A. Det foreslås en ny regel om at tilleggsskatt kan ilegges med en redusert sats på 10 prosent i tilfeller hvor uriktige eller ufullstendige opplysningene gjelder poster som er oppgitt ukrevet av arbeidsgiver eller andre. B. En skattyter skal ikke miste sin klagerett, selv om skattyteren ikke har oppfylt sin opplysningsplikt ovenfor ligningsmyndighetene. I tillegg har Finansdepartementet i brev av 8. mai til Skattedirektoratet innskjerpet at unnskyldelige forhold i større grad skal vektlegges ved vurdering av tilleggsskatt. I Revidert Nasjonalbudsjett er det overraskende foreslått innskjerping av skatteplikten for fysiske driftsmidler, finansielle eiendeler og forpliktelser ved utflytting fra Norge: Bortfall av tidsgrensen på 5 år for skatteplikten Skattyter må uten unntak stille sikkerhet for skattebeløpet Innføring av krav til beregning av renter av skattebeløpet Utsatt skattebetaling skal bare gjelde skattytere som er hjemmehørende i EØS-området Rapportplikt om godtgjørelsesordning i finansinstitusjoner 2012 er første året de nye godtgjørelsesreglene skal håndteres. Selskapene skal utarbeide en særskilt rapport om praktiseringen av godtgjørelsesordningen, og rapporten skal bekreftes av uavhengig kontrollinstans. Det vil si internrevisor hvor denne finnes, alternativt ekstern revisor. Nye retningslinjer for momstilleggsavgift Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer for saker om ileggelse av tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven, med virkning fra De nye retningslinjene skal sikre lik behandling, herunder enhetlig bruk av satser. Det gis ikke lenger anvisning på satsintervaller, som hovedregel skal satsene nå være 20 %, 40 % eller 60 %. Skyldgraden skal være avgjørende for valget. Retningslinjene kan som hovedregel ikke fravikes. Skattefri omdannelse av NUF til AS PwC har fått gjennomslag i en bindende forhåndsuttalelse for at et norskregistrert utenlandsk selskap (NUF) kan omdannes til AS uten at det får skattemessige konsekvenser. 3

4 Oslo Børs introduserer Fast track-notering Selskaper som ønsker en raskere noteringsprosess vil snart kunne oppnå dette. Oslo Børs tar sikte på å tilby en vesentlig redusert saksbehandlingstid for særskilt godt forberedte opptakssaker senest innen 1. juli I optimale situasjoner signaliserer børsen at saksbehandlingstiden vil kunne reduseres fra 8 til 4 uker. Selskaper som ønsker å benytte seg av ordningen må kvalifisere for dette. Introduksjonsavgiften for fast track- noteringer forventes å utgjøre 3 ganger maksimal introduksjonsavgift. Vi viser til ytterligere omtale publisert på børsens hjemmeside: Frist for utarbeidelse av informasjonsdokument utvides til 30 børsdager Oslo Børs har foreslått å utvide fristen for offentliggjøring av Informasjonsdokument fra 20 til 30 børsdager. Formålet med endringen er å sikre en forsvarlig utarbeidelse av informasjonsdokumenter av høy kvalitet. Basert på tilbakemeldinger i en avsluttet høringsrunde vil en ny versjon av utstederregler bli utarbeidet. Den skal tre i kraft senest 1. juli Vi viser til ytterligere omtale av endringen på børsens hjemmeside: Hvordan vil EMIR påvirke aktørene i derivatmarkedet? Som et ledd i EU s arbeid med å skape et sunnere finansielt system, har EU-kommisjonen lagt fram et forslag til forordning (European Market Infrastructure Regulation EMIR ), som skal gjøre Over-the-counter (OTC) derivatmarkedene sikrere og mer gjennomsiktlige. Kommisjonen foreslår blant annet at opplysninger om OTC-kontrakter skal innberettes til et sentralt transaksjonsregister og gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndighetene. EU-kommisjonen foreslår også et det stilles flere opplysninger til rådighet for markedsaktørene. Det foreslås også at standardiserte OTC-derivatkontrakter skal cleares gjennom sentrale motparter (Central Counterparties CCP). Endringene vil gjelde for alle typer OTC-derivater, både for finansielle og ikke-finansielle aktører. I Norge tar Oslo Clearing ASA sikte på at regelverket innarbeides i reviderte standardvilkår. Høringsfrist for foreslåtte endringer i Oslo Clearing sine standardvilkår er satt til 31. mai Forventet implementering antas å bli i september Mer informasjon om de foreslåtte endringene og konsekvensene av dem finner du her: 4

5 IPO watch Q EU Etter en langvarig periode med usikkerhet og volatilitet i EU-markedet, viste børsnoteringsmarkedet (IPO) tegn til bedring etter en rekke høyprofilerte tilbud som ble fullført i første kvartal Børsnoteringene var høyt priset og de aktuelle selskapene hadde generelt gode resultater i markedet etter noteringene. Usikker på kravene til finansiell informasjon i aksjeprospekter? Finanstilsynet har publisert en praktisk veiledning om historisk finansiell informasjon og proforma finansiell informasjon i aksjeprospekter. Formålet med veiledningen er å opplyse om innholdskravene på disse områdene, og hvordan de kan oppfylles. PwC s IPO Watch Q viser at det ble fullført totalt 58 børsnoteringer som reiste totalt 2,3 milliarder i de europeiske aksjemarkedene i første kvartal 2012, sammenlignet med 0.9 milliarder i fjerde kvartal 2011 og 3 milliarder i første kvartal Gjennomsnittlig tilbudsverdi for IPO er i perioden steg til 50 millioner, mot 17 millioner i fjerde kvartal 2011 og 39 millioner i første kvartal Veiledningen representerer i all hovedsak en stadfesting av gjeldende regler og praksis, men den inneholder også avklaringer og presiseringer som det vil være nyttig å få oversikt over, spesielt tidlig i en prospektsituasjon. Utstedere med kompleks finansiell historikk vil finne veiledning om når det er aktuelt å vise finansiell informasjon for andre enn utstederen selv. Formålet med denne informasjonen er å gi informasjon om den underliggende virksomheten som søkes notert. Slik informasjon er ofte referert til som avgrenset carve-out eller sammenstillet Combined finansiell informasjon. Slik informasjon eliminerer ikke kravene til pro forma finansiell informasjon, men utstederen vil i enkelte situasjoner kunne søke Finanstilsynet om fritak basert på en konkret vurdering. Veiledningen fra Finanstilsynet er tilgjengelig her: 5

6 IFRS Tabellen nedenfor viser pliktige endringer i årsregnskapet for 2012 for IFRSrapporterende foretak. Dernest opplyser vi om de seneste utgivelsene fra IASB siden forrige kvartal, og til slutt gir vi en oversikt over endringer i regelverket som vi forventer kommer i løpet av det året. Vi har forsøkt å sette søkelyset på konsekvensene for de regnskapspliktige, samt når reglene forventes å tre i kraft. Nye regler pliktige for 2012 Tema Konsekvenser Implementering Noteopplysninger om overføringer av finansielle eiendeler IFRS 7 Utvidet resultatoppstilling (Other Comprehensive Income) (endring i IAS 1) Utsatt skatt ved investeringseiendom til virkelig verdi (endring i IAS 12) Unntak for kraftig hyperinflasjon IFRS 1 Nye opplysningskrav for finansielle eiendeler som er overdratt, men ikke i sin helhet ført ut av balansen. Eiendelene skal fordeles på klasser av finansielle eiendeler med beskrivelse av eiendelens art, tilhørende risiko og avkastning samt balanseførte verdier. Alle opplysningene skal presenteres i én tabell. I presentasjon av utvidede resultatposter skal det skilles mellom de som senere vil reverseres over resultatet og de som ikke vil reverseres over resultatet. Utsatt skatt knyttet til investeringseiendommer målt til virkelig verdi skal basere seg på en antagelse om salg med mindre driftsformen er å holde eiendommene i hovedsakelig hele levetiden Endringen får ingen virkning for selskaper som kun skattlegges i Norge siden skattesatsen er lik for overskudd og gevinst ved salg, men kan få virkning for selskaper som har datterselskaper i andre skattesystemer Ved overgang til IFRS etter opphør av kraftig hyperinflasjon skal eiendeler og gjeld måles til virkelig verdi. Gjelder ikke sammenligningsperioder. Dette vil kun gjelde selskaper i Zimbabwe. Gjelder årsregnskap som starter 1. juli 2011 eller senere. Sammenligningstall kreves ikke. Gjelder årsregnskap som starter 1. juli 2012 eller senere. Tilbakevirkende kraft slik at sammenligningstall endres (anses enkelt). Foreløpig ikke vedtatt av EU Gjelder årsregnskap som starter 1. januar 2012 eller senere. Foreløpig ikke vedtatt av EU Gjelder fra 1. juli Foreløpig ikke vedtatt av EU Nyheter siden forrige kvartal Tema Konsekvenser Implementering 6 Årlig forbedringsprosjekt Seks mindre endringer utgitt mai Vi nevner her: - Tre endringer knyttet til førstegangs avleggelse av IFRS - Slipper noter for pliktig tredje balanse ved prinsippendring/ feilretting. Kan gi selektiv frivillig informasjon (for eksempel resultat-oppstillinger eller balanser) ut over minstekravene i IAS 1, men må da gi full noteinformasjon for alle presenterte perioder som gis. - Reservedeler skal normalt klassifiseres som varige driftsmidler og ikke varelager Pliktig fra 1. januar 2013 Standard Q2 2012

7 Nye regler som forventes utgitt innen 12 mnd Tema Konsekvenser Forventes utgitt Implementering 1 Finansielle instrumenter Nedskrivning Sikringsbokføring Porteføljesikring Nedskrivningsmodell basert på forventet tap. Endringen gir systemmessige utfordringer. Forenklede sikringsregler gjør at flere kan vurdere bruk av sikringsbokføring fremover. Ukjent hva løsningen blir. Nytt høringsutkast H Standard H Diskusjons/ Høringsutkast H Pliktig fra 1. januar Betydelig usikkerhet om innhold og fremdrift Leasing Leietaker må balanseføre alle leieavtaler. Endringene er fortsatt til diskusjon og ikke sluttført. Vurder behov for system for registrering av leieavtaler. Vurder om dagens avtaler skal endres for å tilpasse seg. Vær forberedt på betydelig arbeid ved omarbeiding av sammenligningstall. Forsikring Generell standard for forsikringsselskaper som dekker måling, dekomponering og regnskapsføring generelt. Nytt høringsutkast H Nytt høringsutkast H Antas pliktig fra 1. januar 2015, men kan bli et år eller to senere. Tilbakevirkende kraft - foreløpig en forenklet løsning. Antas at løsningene kan anvendes tidligere. Antas pliktig tidligst fra 1. januar Løsningene skal anvendes med tilbakevirkende kraft. Konsernregnskapsplikt for investeringsselskaper Foreslått fritak fra konsernregnskapsplikten for nærmere definerte investeringsselskaper. Norske Private Equity-foretak som ikke har vurdert IFRS som aktuelt på grunn av konsernregnskapsplikten kan nå gjøre en ny vurdering av reglene. Standard H Antas samtidig med IFRS 10 fra 1. januar 2013 Årlig forbedringsprosjekt 11 forslag til mindre endringer. Vi nevner noen av dem: - Aktiverte renter skal klassifiseres som investering i kontantstrømoppstillingen - Honorar til managementselskap alltid transaksjon med nærstående og må noteopplyses - Refinansieringsmulighet kan gi langsiktig klassifisering kun dersom retten gjelder med samme långiver til lignende vilkår Høringsforslag utgitt 4. mai 2012 (høringsfrist 5. september) Pliktig fra 1. januar Bruk av regelendringer i IFRS forutsetter at disse er vedtatt av EU før regnskapet avlegges. 7

8 Redaksjonell informasjon: Ansvarlig redaktør: Jens-Erik Huneide Redaksjon: Jens-Erik Huneide, Signe Moen, Trond Tømta Faglig ansvarlige denne utgave: Jens-Erik Huneide, Signe Moen, Trond Tømta, Bjørn Einar Strandberg, Dag Saltnes, Sju Holseter. Redaksjonen avsluttet 25. mai Neste utgave av Pit Stop publiseres september PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer PwC seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. September 2013 Pit Stop Kvartalsvis oppsummering av viktig informasjon

Detaljer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. September 2011 Skattefri reorganisering over landegrensene er nå lovfestet

Detaljer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. Juni Pit Stop Kvartalsvis oppsummering av viktig informasjon Å drive

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Hold deg oppdatert www.pwcinform.com. IFRS Eksempelregnskap 2014

Hold deg oppdatert www.pwcinform.com. IFRS Eksempelregnskap 2014 Hold deg oppdatert www.pwcinform.com IFRS Eksempelregnskap 2014 IFRS Eksempelregnskap 2014 Introduksjon Hvordan bruke publikasjonen Hjelpemidler som kan sikre et kvalitativt godt konsernregnskap Tilpasninger

Detaljer

IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009

IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009 Juni 2009 (5. mai 2009-12. juni 2009) IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009 Som i tidligere IFRS nyhetsbrev gis det en kort presentasjon av viktige nyheter siden forrige nyhetsbrev. Den tekniske løsningen i dette

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

IFRS Eksempelregnskap 2012

IFRS Eksempelregnskap 2012 www.pwc.no IFRS Eksempelregnskap 2012 Hold deg oppdatert www.pwcinform.com Ny regnskapsstandard for oppkjøp *connectedthinking PricewaterhouseCoopers IFRS and corporate governance publications and tools

Detaljer

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1 IFRS SME forskjellene mot GRS Vedlegg til artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 1/2010 utarbeidet av Hege Korsmo Sæther, Rune Tystad, Britt Torunn Hove og Signe Haakanes. Det er nedenfor foretatt en sammenligning

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

Skulle det være spørsmål til forhold i vårt høringsbrev, ta kontakt. Vi bidrar gjerne med oppklarende eller utdypende kommentarer.

Skulle det være spørsmål til forhold i vårt høringsbrev, ta kontakt. Vi bidrar gjerne med oppklarende eller utdypende kommentarer. KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Deres ref Vår ref Majorstuen 28. oktober 2014 Høringssvar

Detaljer

Fra Sognefjorden, Norge

Fra Sognefjorden, Norge Fra Sognefjorden, Norge Regnskap konsern REGNSKAP KONSERN STATKRAFT AS STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2013 37 STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Totalresultat Statkraft AS konsern Beløp i mill. kroner Note 2013 2012

Detaljer

Verdivurdering av utsatt skattefordel knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Verdivurdering av utsatt skattefordel knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Verdivurdering av utsatt skattefordel knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - en analyse av regnskapspraksis Kristian Woldvik Ronny Slettmo

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS årsrapport 2012 KLP Kreditt AS Forsidefoto: Kari Jacobsen KLP inviterte i 2012 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: Åpen, Tydelig, Ansvarlig og Engasjert. Juryens

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument

Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument Deloitte ifokus Desember 2009 Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument Artiklene i dette dokumentet presenteres i ren tekst og kan dermed være begrenset med tanke på illustrasjoner og linker. For

Detaljer

Finansiell rapportering for børsnoterte selskaper

Finansiell rapportering for børsnoterte selskaper Finansiell rapportering for børsnoterte selskaper PricewaterhouseCoopers 1 Verdipapirhandelloven og tilhørende forskrift har blant annet innarbeidet EU s rapporteringsdirektiv i norsk lovgivning, noe som

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Regnskapsføring av finansielle instrumenter Regnskapsføring av finansielle instrumenter Av Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2005 8. mars 2005 Telemarksforsking-Bø 2005 TF-notat nr. 5/2005 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 100,- Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Periodisering av service- og garantiforpliktelser i bilbransjen

Periodisering av service- og garantiforpliktelser i bilbransjen HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Periodisering av service- og garantiforpliktelser i bilbransjen -En studie av regnskapspraksis Elin-Kristine Hammervold Karina Dahl Masteroppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010 Rundskriv Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010 RUNDSKRIV: 5/2011 DATO: 31.01.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - følges reglene for innregning i årsregnskapet? Øyvind Lauknes Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2013

Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2013 Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2013 Foto: Ilja Hendel 58 børsnoteringer BØRSNOTERINGER SIDEN siden 2005 Oslo Bergen london Singapore Shanghai Kobe FORORD Børssirkulærer, vedtak og uttalelser består

Detaljer

IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket

IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket www.pwc.no IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket info.pwc.com Forord PwC har siden IFRS ble innført hvert år utarbeidet en komplett norsk versjon av PwCs internasjonale

Detaljer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 7 Balanse pr. 31.12... 8 Endring i egenkapital i 2013 og 2014... 9 Kontantstrømoppstilling...10

Detaljer