PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer"

Transkript

1 PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. September 2013

2 Pit Stop Kvartalsvis oppsummering av viktig informasjon Å drive næringsvirksomhet setter store krav til oppfølging av endringer i rammebetingelsene. Pit Stop gir deg en oppsummering av viktig informasjon siste kvartal, oftest nyheter, men også om andre forhold og nyttige kommentarer til regnskapsrapporteringen for neste kvartal eller for året. Temaene vi i hovedsak fokuserer på er kapitalmarked, regnskapsrapportering, selskapsrett og skatt, men også hva vi ellers tror er relevant for store og mellomstore foretak. Informasjonen er som utgangspunkt kort og viser gjerne til kilder hvor du kan lese mer om temaet. Kvartalsbrevet ligger på vår hjemmeside, PwCs eksperter gir deg løpende informasjon på sentrale fagområder gjennom både nyhetsbrev og kurs. Ønsker du å abonnere på våre nyhetsbrev eller se nærmere på vårt kurstilbud? Registrer deg som mottaker av vårt nyhetsbrev her: Her finner du våre kurs: Benchmarking av norske økonomifunksjoner Alt for mange økonomifunksjoner strever med å få regnskapet på plass innen rapporteringsfristen, og bruker tid på å hente seg inn igjen frem til ny rapportering. Skal økonomifunksjonen være en businesspartner til selskapets ledelse er det en grunnleggende forutsetning at regnskapet produseres effektivt, i tide og med pålitelige tall. PwC har gjennomført en analyse for å se på hva som kjennetegner de mest kostnadseffektive økonomifunksjonene. Utnytt teknologien PwCs analyse viser at det er store forskjeller på de mest effektive og de gjennomsnittlige økonomifunksjonene. Sistnevnte bruker nesten tre ganger så mye kostnader som de 25% mest effektive. Funnene er i stor grad uavhengig av størrelsen på selskapene. Det som kjennetegner de ledende økonomifunksjonene er at de bruker nyere versjoner av ERP-systemer og utnytter tilgjengelig funksjonalitet i vesentlig større grad enn resten av utvalget. Disse selskapene har også kommet lenger med tanke på automatisering av manuelle prosesser. Virksomheter med høy grad av automatisering bruker i tillegg to dager mindre på rapporteringsprosessen, samt rapporterer om mindre personavhengighet enn resten av utvalget. Pit Stop - Engelsk versjon! Pit Stop foreligger også på engelsk. Mer informasjon om analysen finner du på: pwc.no/benchmark 2 PwC Pit Stop

3 Foto: Annette Larsen Endringer i børsreglene for aksjeutstedere Oslo Børs oppdaterer sine regler (opptaksreglene og løpende forpliktelser) for de noterte aksjeselskapene - aksjeutstederne - med jevne mellomrom. I børssirkulære 2/2013 ble det gjort flere endringer som det er verdt å merke seg. Ved børsnotering kan ikke lenger selskapets juridiske rådgiver være ansvarlig for juridisk due diligence, noe det var adgang til tidligere i gitte tilfeller. Videre skal tilbakemeldingen til børsen fra juridisk og finansiell due diligence nå være skriftlig. Børsen har fått adgang til å kreve full due diligence ved flytting av et selskap fra Axess til Børs. søknaden kan selskapet vente med til bare tre arbeidsdager før Børsens ekstraordinære styrebehandling. Dermed kan selskapet oppnå - eventuelt utsette - en konfidensiell prosess til markedet for notering er gunstig. En slik noteringsprosess koster det dobbelte av en ordinær prosess. Oslo Børs krever nå at alle styremedlemmene i de børsnoterte selskapene skal ha tilfredsstillende kompetanse om de til enhver tid gjeldende reglene for selskaper notert på Oslo Børs/Axess. Børsen tilbyr derfor jevnlig kurs for slike styremedlemmer. Børssirkulæret omfatter også en rekke andre, mindre regelendringer. Her finner du sirkulæret: pwcl.no/unwd Videre har Børsen introdusert en tredje alternativ noteringsprosess, en såkalt fleksibel prosess. Børsen tilbyr her å avholde et ekstraordinært styremøte for å behandle noteringssøknaden, på et tidspunkt tilpasset det enkelte selskap som søker notering. Prosessen vil ellers dekke samme innhold som en ordinær prosess og gå over et like langt tidsrom (minimum 8 uker), men den formelle PwC Pit Stop 3

4 Endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM Børsen tilbyr notering av obligasjonslån på enten Oslo Børs eller Nordic ABM (tidligere Oslo ABM). Nordic ABM er en markedsplass som er mindre regulert enn Oslo Børs. I børs-sirkulære 3/2013 ble det introdusert flere endringer. Blant annet er det nå adgang til til notering av konvertible obligasjoner også på Nordic ABM, forutsatt at den underliggende aksjen er notert på et anerkjent regulert marked. Sirkulæret gir ellers en god oversikt over de endringene som er gjort. Her kan du lese sirkulæret: pwcl.no/yv56 4 PwC Pit Stop

5 Oppbevaringstiden for regnskapsmateriale foreslås redusert fra 10 til 5 år Finansdepartementet har i en pressemelding meddelt at de vil legge fram et lovforslag om at oppbevaringstiden for regnskapsmateriale reduseres fra 10 til 5 år. En slik endring vil sammen med den utvidede adgangen til elektronisk oppbevaring som ble vedtatt i 2012 dermed gi vesentlig lettelse for norske virksomheter i den administrative byrden ved oppbevaring av regnskapsdokumentasjon. Det er forventet snarlig ikrafttredelse (2013 eller 2014). Integrert rapportering Integrert rapportering tok et viktig skritt fremover på Integrated Reporting Councils Pilot Programme Conference (IIRC), som PwC var vertskap for i juni i Frankfurt. Flere av verdens største selskaper var tilstede, og det var en tydelig positiv holdning fra big business til integrert rapportering og en målsetting om progresjon. Det var tydelig at integrert rapportering anses som en fordel for virksomhetenes egen organisasjon i tillegg til økt åpenhet og informasjon for deres interessenter. En rekke praktiske utfordringer ble identifisert, noe som vanskeliggjør prosessen med å bevege selskapene fra hvor de står i dag til hvor de trenger å være. Samtidig har hundrevis av organisasjoner gitt sine kommentarer til IIRCs utkast til rammeverk den siste måneden. IIRC forventer å publisere det endelige rammeverket for integrert rapportering i desember i år. For mer informasjon, se: pwcl.no/zjq9 PwC Pit Stop 5

6 Årsrapportene under lupen! PwC har også i år undersøkt de børsnoterte selskapenes årsrapporter. Vi har for første gang kartlagt insentivstrukturer for ansatte. Hele 61 % av selskapene har aksjebasert avlønning i en eller annen form i Selskapene der staten er medeier (39 % av selskapene på Oslo Børs) benytter i større grad aksjebasert avlønning (70% vs 58 %)! Når det gjelder pensjon viser årets undersøkelse at 84 % av selskapene har valgt å benytte rente på boligkredittobligasjoner (OMF) i stedet for statsobligasjonsrenten for beregningen av pensjonsforpliktelsen. Som vanlig har vi også sett på alle oppkjøp i Hvert femte selskap har i året gjennomført et oppkjøp. Opplysningene om oppkjøp kan fortsatt forbedres. En interessant observasjon er at goodwill og immaterielle eiendeler for 2012 utgjør ca 99 % (71 % i 2011) av kjøpesummen for selskapene. En mulig fortolkning er at de selskapene som er kjøpt opp har hatt en større relativ gjeldsbyrde, og lav eller negativ egenkapital på oppkjøpstidspunktet. Mindre selskaper er oftere oppkjøpskandidater. Av selskapene notert på Oslo Axess gikk 69 % (70 %) med underskudd i På OBX-listen var underskuddsandelen derimot bare 17 % (14 %). Dette viser børsens viktighet for å skaffe kapital til selskaper som er under oppbygging og utvikling. De områdene som utpeker seg som svakest er fortsatt beskrivelse av risiko og kapital-styring. På disse områdene etterlyser vi en skreddersydd og samlet fremstilling, i stedet for standardformuleringer som til dels fremkommer på steder der informasjonen er lite tilgjengelig. At årsrapportene også i år er blitt et par sider lenger enn året før er en trend som er bekymringsfull i forhold til information overload. Hele årsrapportundersøkelsen kan leses på: pwcl.no/44or 6 PwC Pit Stop

7 Tilsynsmyndigheter rapporterer svakheter i bruk av IFRS i Europa European Securities and Markets Authority (ESMA) koordinerer IFRS-tilsynsmyndighetene i EØS. Nå foreligger rapporten fra kontrollen av 2012-regnskapene. ESMA konkluderer med at kvaliteten på IFRS rapporteringen viser en positiv utvikling, men at det er betydelig rom for forbedring. De viktigste områdene for forbedring er: noteopplysninger om nøkkelforutsetninger ved verdivurderingen av goodwill og selskapstilpassede sensitivitetsanalyser om hvor mye som skal til for at nedskrivning blir nødvendig Av øvrige områder hvor de påpeker behov for forbedringer nevnes blant annet: klassifiseringskriteriene for holdt for salg hvordan diskonteringsrenten ved pensjonsforpliktelser er fastsatt klassifisering og måling av finansielle instrumenter skillet mellom estimatendringer og prinsippendringer og noteinformasjon om risiko og usikkerhet knyttet til vesentlige vurderinger og estimater anvendt i regnskapene Fokusområdene for 2013 forventes offentliggjort i november. PwC Pit Stop 7

8 IFRS-nyheter 3. kvartal Tabellen nedenfor viser først pliktige endringer i årsregnskapet for 2013 for IFRS-rapporterende foretak. Deretter opplyser vi om de seneste utgivelsene fra IASB siden forrige utgave av PitStop, og til slutt gir vi en oversikt over endringer i regelverket som vi forventer i løpet av det kommende året. Vi har forsøkt å sette søkelyset på konsekvensene for de regnskapspliktige, samt når reglene forventes og tre i kraft. Nye regler pliktige for 2013 Tema Konsekvenser Implementering IAS 19 Betydelige endringer for ytelsesordninger inkluderer: Estimatavvik i OCI, ingen korridor. Rentekostnad basert på netto pensjonsforpliktelse, avkastning på pensjonsmidler ut over diskonteringsrente vises i OCI. Må oppdatere pensjonsberegningene i delårsregnskaper hvis betydelig estimatavvik. Endringer i opptjening resultatføres umiddelbart 1. januar 2013 eller senere, inkl. kvartalsrapportene. IFRS 10 Kan endre konsernsammensetningen. 1. januar 2013 eller senere. EU tillater utsatt implementering til 1. januar IFRS 11 Kan endre fra bruttoføring til EK-metoden eller fra EK-metoden til bruttoføring for FKV. 1. januar 2013 eller senere. EU tillater utsatt implementering til 1. januar IFRS 12 Nye krav om tilleggsopplysninger for involvering i andre enheter (DS, TS og FKV mm.). 1. januar 2013 eller senere. EU tillater utsatt implementering til 1. januar IFRS 13 IAS 1 IAS 16 Ensartet veiledning om måling av virkelig verdi for alle poster i regnskapet hvor virkelig verdi benyttes. Tilleggsopplysninger om hvordan virkelig verdi er fastsatt kjent fra IFRS 7 for finansielle instrumenter, vil nå gjelde også for andre eiendeler og forpliktelser som vurderes til virkelig verdi. Krav om å skille mellom poster i OCI som vil reverseres i resultatet senere og poster som ikke vil reverseres i resultatet senere. Klargjør at reservedeler, beredskapsutstyr og serviceutstyr som forventes å bli brukt i mer enn én periode (ett år) skal klassifiseres som driftsmiddel (IAS 16) og ikke som varelager (IAS 2). 1. januar 2013 eller senere, inkl. kvartalsrapportering. 1. januar 2013 eller senere, inkl. kvartalsrapportering. 1. januar 2013 eller senere. Antagelig mindre faktisk effekt, men gjelder for kvartalsrapporteringen. 8 PwC Pit Stop

9 Tema Konsekvenser Implementering IAS 27 IAS 28 IAS 32 IAS 34 IAS 34 IFRS 7 Standarden dekker nå kun selskapsregnskap. For dette temaet er innholdet i praksis likt som i dagens IAS 27. Standarden definerer betydelig innflytelse og bruk av egenkapitalmetoden (også for felleskontrollerte foretak). For disse temaene er innholdet i praksis likt som i dagens IAS 28. Krav til noteinformasjon er flyttet til IFRS 12. Endringen regulerer at inntektsskatt dekkes av IAS 12 alene. Referanser til inntektsskatt i IAS 32 slettes for å unngå uklarheter. Betydelig krav om tilleggsopplysninger om virkelig verdi på finansielle instrumenter. I praksis skal alle kravene i IFRS 7 og IFRS 13 om virkelig verdi gjelde også for delårsregnskaper. Tilpassing av kravene om opplysninger om segmenteiendeler og segmentforpliktelser i delårsrapportering til kravene i IFRS 8 for årsregnskapet. Skal gi tilpassede noteopplysninger også for sammenligningstall det vil si pr 31. mars 2012 i første kvartalsrapportering i Nye opplysningskrav knyttet til eiendeler som er presentert netto eller som kan gjøres opp netto. Det skal gis opplysninger om: a) Brutto balanseførte beløp. b) Balanseførte beløp som nettoføres etter IAS 32. c) Nettobeløp i balansen. d) Beløp som kan være gjenstand for nettooppgjør, men som ikke er presentert netto i balansen. e) Beløp etter mulige nettooppgjør. Informasjonen skal være: Fordelt på motpart eller type transaksjon. Avstembar mot balansen. 1. januar 2013 eller senere. EU tillater utsatt implementering til 1. januar januar 2013 eller senere. EU tillater utsatt implementering til 1. januar januar 2013 eller senere. Gjelder for delårsregnskaper i regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere. Gjelder for delårsregnskaper i regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere. 1. januar 2013 eller senere. IFRIC 20 Kun interessant for gruveselskaper med dagbrudd. 1. januar 2013 eller senere. IFRS 1 Det er gjennomført en rekke endringer i IFRS 1. Interesserte lesere henvises til IFRS 1.39I-S. Gjelder for enheter som skal anvende nye og endrede standarder som beskrevet ovenfor ved overgang til IFRS. PwC Pit Stop 9

10 Nyheter siden forrige kvartal Tema Konsekvenser Implementering Sikringsinstrumenter i IAS 39 og IFRS 9 En dokumentert sikringsrelasjon kan videreføres selv om sikringsinstrumenter som blir gjenstand for clearing som følge av lov eller regulering. 1. januar 2014 eller senere. Foreløpig ikke godkjent av EU. Forventet godkjent i Q Kan implementeres straks EU godkjenning foreligger. Nye regler som forventes utgitt innen 12 mnd Tema Konsekvenser Forventes utgitt Implementering Finansielle instrumenter Klassifisering og måling Nedskrivning Sikringsbokføring Porteføljesikring Ny kategori for fordringer som har kontantstrømmer som kun er renter og avdrag og som kan selges. Skal måles til virkelig verdi, men verdiendringer ut over amortisert kost vises i utvidet resultat. Nedskrivningsmodell basert på forventet tap. Endringen gir systemmessige utfordringer. Forenklede sikringsregler gjør at flere kan vurdere bruk av sikringsbokføring fremover. Betydelig usikkerhet om innhold og fremdrift. Standard H Standard H Standard Q Diskusjonsnotat Q Forventer endring i IFRS 9 som medfører pliktig implementering først fra 1. januar Porteføljesikring forventes ikke pliktig før 1. januar Inntektsføring Én samlet standard for inntektsføring som er mer prinsippbasert, men uten dramatiske endringer slik det kunne se ut som i utredningsfasen. Standard Q Antas pliktig tidligst fra 1. januar Årlig forbedringsprosjekt forslag til mindre endringer. Flere er frafalt i prosessen. Vi nevner en som gjenstår: Honorar til managementselskap er alltid transaksjon med nærstående og må opplyses i note. Standard Q Pliktig fra 10 PwC Pit Stop

11 Tema Konsekvenser Forventes utgitt Implementering Årlig forbedringsprosjekt Forslag om mindre endringer. Vi nevner: Presisering at IFRS 3 ikke kreves benyttet i regnskapet til en felleskontrollert virksomhet ved dannelsen av FKV et. Klargjøring av at porteføljevurderings-reglene i IFRS 13 gjelder for alle eiendeler og forpliktelser innenfor virkeområdet til IAS 39 og ikke bare finansielle instrumenter. Klargjøring av samspillet mellom IFRS 3 og IAS 40. Standard Q Foreslått pliktig fra 1. januar Avskrivningsprofil IAS 16 og IAS 38 Klargjør at avskrivningsmetode som er basert på inntektsprofil ikke kan anvendes for varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Standard Q Antas tidligst pliktig fra 1. januar 2014, men ikke bestemt. Overføring til TS/FKV IAS 28 Klargjør at gevinst bare skal elimineres for andel som fortsatt er eid for enkelteiendeler. Ved overføring av virksomhet skal gevinst beregnes som om 100 prosent var solgt uten eliminering for å sikre likebehandling med nedsalg i DS. Standard Q Antas tidligst pliktig fra 1. januar Egenkapitalmetoden IAS 28 Veiledning om hvordan enkelte endringer i egenkapitalen i TS-et skal reflekteres hos investor. Forslaget gir åpning for føring direkte mot egenkapitalen. Standard Q Antas tidligst pliktig fra 1. januar Oppkjøp av andel av FKV IFRS 11 Presisering av at oppkjøpsmetoden skal anvendes analogt ved kjøp av andel i FKV som i seg selv utgjør en virksomhet. Standard Q Antas tidligst pliktig fra 1. januar Ytelsesplaner, ansattes bidrag IAS 19 Klargjør at bidrag fra ansatte som er en fast prosent av lønn reduserer periodens pensjonskostnad Standard Q Antas tidligst pliktig fra PwC Pit Stop 11

12 Tema Konsekvenser Forventes utgitt Implementering Leasing Leietaker må balanseføre alle leieavtaler med mulig løpetid over 12 måneder. Leieavtaler som overfører mer enn en uvesentlig del av nytten fra leieobjektet gir resultatføring gjennom avskrivninger og renter på balanseført leieforpliktelse. Øvrige leieavtaler, inklusive husleieavtaler, gir resultatføring gjennom kostnadsføring av leien etter lineær metode. Balanseførte beløp endres parallelt for forpliktelse og eiendel. Vurder behov for system for registrering av leieavtaler. Standard Q januar 2015, men kan bli ett eller to år senere. Tilbakevirkende kraft - foreløpig forslag om en forenklet løsning. Antas at løsningene kan anvendes tidligere. Vurder om dagens avtaler skal endres for å tilpasse seg. Vær forberedt på betydelig arbeid ved omarbeiding av sammenligningstall. Inntektsregulerte aktiviteter Midlertidig standard for nye IFRS-rapporterende selskaper som gir åpning for å videreføre tidligere regnskapsprinsipper som leder til eiendeler og gjeld som følge av reguleringsregimet (såkalt mer- og mindreinntekt). Prosjekt igangsatt for etablering av egen standard på området. Standard H Diskusjonsnotat Q Antatt pliktig fra 1. januar 2014, men ikke bestemt. Får ingen betydning for eksisterende IFRSrapporterende. Forsikring Generell standard for forsikringsselskaper som dekker måling, dekomponering og regnskapsføring generelt. Standard H Antas pliktig tidligst fra 1. januar Vil gjelde alle forsikringskontrakter, også for foretak som ikke er forsikringsselskaper. Løsningene skal anvendes med tilbakevirkende kraft. Vurderingsenhet ved måling av virkelig verdi Klargjøring av enhet for måling av virkelig verdi av børsnoterte datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte selskaper. Høringsutkast Q Diskonteringsrente i IAS 19 Diverse avklaringer og justeringer knyttet til beregning av diskonteringsrente i IAS 19 Høringsutkast Q Planter med flerårig avkastning - IAS 41 Forslag om å bruke historisk kost med avskrivning over levetiden for planter som i seg selv ikke skal selges/ konsumeres (såkalte bearer assets ), og ikke virkelig verdi. Standard H januar Diverse justeringer i IAS 1 Krav om avstemming av netto gjeld, klargjøring om vesentlighet, mulig friere oppstillingsplan, mulig friere plassering av prinsippnote Høringsutkast Q PwC Pit Stop

13 Tema Konsekvenser Forventes utgitt Implementering Informasjon om fortsatt drift Klargjør når det skal gis informasjon om fortsatt drift, og hvilken informasjon som skal gis. Høringsutkast Q Egenkapitalmetoden i IAS 27 Foreslår mulighet for bruk av egenkapitalmetoden for datterselskap, FKV og TS i selskapsregnskapet. Høringsutkast Q Salgsopsjon for ikkekontrollerende eiere IAS 32 Foreslår at salgsopsjoner for ikke-kontrollerende eiere som oppstår som følge av et oppkjøp er en del av oppkjøpet. Høringsutkast Q Årlig forbedringsprosjekt Foreslår at salgsopsjoner for ikke-kontrollerende eiere som oppstår som følge av et oppkjøp er en del av oppkjøpet. Foreslår videre at informasjonskrav kan oppfylles i delårsregnskap ved kryssreferanse til informasjon gitt utenfor delårsregnskapet. Høringsutkast Q Utsatt skattefordel - IAS 12 Klargjøring av betingelser for balanseføring. Høringsutkast Q Erfaringshøring IFRS 8 IFRS 8 har virket tre år og skal evalueres Informasjonshenting i Q Rammeverket Kapitler om elementer, måling, regnskapsenhet, presentasjon og tilleggsopplysninger. Høringsutkast i 2015 PwC Pit Stop 13

14 14 PwC Pit Stop

15 PwC Pit Stop 15

16 Redaksjonell informasjon: Ansvarlig redaktør: Signe Moen Redaksjon: Signe Moen, Trond Tømta Faglig ansvarlige denne utgave: Trond Tømta Bjørn Einar Strandberg, Didrik Thrane-Nielsen, Wenche Grønbrekk, Marianne Baklund, Ole Helge Haugen, Olav Bjørnås, Per Fossan-Waage Redaksjonen avsluttet 29. august 2013 Neste utgave av Pit Stop publiseres i desember PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer PwC seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. September 2011 Skattefri reorganisering over landegrensene er nå lovfestet

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Noter Statkraft AS konsern

Noter Statkraft AS konsern STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Noter Statkraft AS konsern Oversikt over noter til konsern regnskapet Generelt Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Generell informasjon og sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket

IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket www.pwc.no IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket info.pwc.com Forord PwC har siden IFRS ble innført hvert år utarbeidet en komplett norsk versjon av PwCs internasjonale

Detaljer

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper IFRS - Endring av regnskapsprinsipper Klepp Sparebank (Overgangsdokument) Omarbeidede 2010 (urevidert) 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. De viktigste virkningene sammendrag... 3 3. Omarbeidelse av regnskapstall

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1 IFRS SME forskjellene mot GRS Vedlegg til artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 1/2010 utarbeidet av Hege Korsmo Sæther, Rune Tystad, Britt Torunn Hove og Signe Haakanes. Det er nedenfor foretatt en sammenligning

Detaljer

IFRS Eksempelregnskap 2012

IFRS Eksempelregnskap 2012 www.pwc.no IFRS Eksempelregnskap 2012 Hold deg oppdatert www.pwcinform.com Ny regnskapsstandard for oppkjøp *connectedthinking PricewaterhouseCoopers IFRS and corporate governance publications and tools

Detaljer

Årsrapport. BN Kreditt AS

Årsrapport. BN Kreditt AS Årsrapport 2010 BN Kreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103 Resultatene: Årsregnskap 2012 Årsregnskap Innhold Side Innhold Side Cermaq-gruppen Cermaq ASA Resultatregnskap 57 Totaltresultat 58 Balanse per 31. desember 59 Kontantstrømoppstilling 60 Endring i egenkapital

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS å r s r a p p o r t 2008 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap...12 Balanse...12 Endring i egenkapital...13 Kontantstrømoppstilling...13 Noter 1 Regnskapsprinsipper... 14 2 Renteinntekter

Detaljer

37 Orkla årsrapport 2012 Noter konsern

37 Orkla årsrapport 2012 Noter konsern 37 noter konsern Noter konsern Regnskapsprinsipper Note Overordnet informasjon 38 Note 2 Grunnlag for utarbeidelsen av konsernregnskapet 39 Note 3 Nye regnskapsstandarder 40 Note 4 Sentrale regnskapsprinsipper

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsregnskap 2014 Styrets beretning 2014 Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i 2009. Morselskapet eier fem heleide datterselskaper

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER ÅRSREGNSKAP / KONSERN KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER (NOK mill.) Note Driftsinntekter 7 15 232 14 763 Varekostnad 26 (871) (1 057) Lønnskostnader 27 (5 474) (5 226) Andre driftskostnader

Detaljer