Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?"

Transkript

1 Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1

2 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen og hvor du finner svaret Hvem kan bruke forenklet IFRS? Del 1 Hvem har nytte av forenklet IFRS? Del 1 Viktige vurderinger før bruk av forenklet IFRS Del 1 Grov oversikt over forenklingene og hvem som kan bruke dem Del 3 Oversikt Hvilke IFRS- og IAS-standarder som må brukes fullt ut (ingen forenklinger) Del 3 Oversikt 3.1 Beskrivelse av forenklinger i vurderings-, klassifikasjons- og presentasjonsreglene Del 4 - Sortert i samme rekkefølge som IFRS-standardene s notekrav for årsregnskap etter forenklet IFRS Del 4 - Sortert i samme rekkefølge som IFRS-standardene Hva består årsregnskapet etter forenklet IFRS av, og hvor er det regulert? Del 2 Finnes det en komplett sjekkliste for noteopplysninger? Separat sjekkliste er utarbeidet av PwC Hva er konsekvensene for utbytte og konsernbidrag? Del 5 Årsberetning ved forenklet IFRS, påvirkes den? Del 2 Jeg starter med forenklet IFRS nå, hvordan starter jeg? Del 6 og 7 Side 2

3 Innhold Hva finner jeg svar på i publikasjonen og hvor 2 Forord 4 Del 1 Forenklet IFRS hva, for hvem og hvordan 6 Del 2 Årsregnskap og årsberetning etter forenklet IFRS 8 Del 3 Oversikter 10 Oversikt 3.1 Hvilke IFRS/IAS standarder er det gjort forenklinger i og hvilke gjelder fullt ut 10 Oversikt 3.2 Forenklede vurderings-, klassifikasjons- eller presentasjonsregler tillatt for alle 12 Oversikt 3.3 Forenklede vurderings-/klassifikasjonsregler bare tillatt for morselskap og datterselskap som inngår i konsern som avlegger konsernregnskap etter IFRS eller forifrs 13 Del 4 Nærmere om forenklingene standard for standard 14 Del 5 Fond for urealiserte gevinster 74 Del 6 Første gangs anvendelse av forenklet IFRS IFRS 1 76 Del 7 Praktisk framgangsmåte ved utarbeidelse av første årsregnskap etter forenklet IFRS 78 Forkortelser RL NRS IFRS/IAS Full IFRS forifrs GRS SME Regnskapsloven Forskrift av 21. januar 2008 og endringsforskrift av 4. mars 2008 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder med hjemmel i regnskapsloven 3-9 femte ledd (forskriften om forenklet IFRS). Norsk regnskapsstandard fra Norsk RegnskapsStiftelse Internasjonale regnskapsstandarder Som foregående, men full brukes for å skille klarere mellom IFRS og forenklet IFRS Forenklet IFRS (Norsk) God regnskapsskikk Small and medium-sized entities Side 3

4 Forord Finansdepartementet har ved forskrift av 21. januar 2008 fastsatt innholdet i det norske regnskapsspråket forenklet IFRS, gjeldende fra regnskapsåret Vår publikasjon kommer sent, men forhåpentligvis godt, i forhold til dette. Årsaken til forsinkelsen er at forskriften måtte rettes opp på en del punkter, og disse endringene kom ikke fra departementet før i april Vi valgte å vente med publikasjonen, slik at alle endringene ble med. Endringene har også medført at publikasjonen på noen punkter avviker fra hva vi tidligere har formidlet, både gjennom kurs og ved informasjonsskriv. I løpet av tre år har vi opplevd tre generasjoner av forenklet IFRS. Etter en grundig prosess i regi av Finansdepartementet og Norsk RegnskapsStiftelse ser vi nå innholdet i en gjennomtenkt løsning hvor den primære målgruppen er norske selskapsregnskap innenfor IFRS-rapporterende konsern. Selv om det er gjort forenklinger, er løsningene tett knyttet til IFRS. Bruk av forenklet IFRS krever derfor at man behersker både IFRS og regnskapslovens regler. Forenklet IFRS må ikke forveksles med IFRS, som vi enkelte steder i denne publikasjonen kaller full IFRS, for å markere forskjellen rent pedagogisk. Forenklet IFRS må heller ikke forveksles med IFRS for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). Forenklet IFRS er ett sett regler fastsatt med hjemmel i regnskapsloven, som et frivillig alternativ til norsk god regnskapsskikk eller full IFRS. IFRS for SMEs er en internasjonal standard for mellomstore og små foretak som er under utarbeidelse hos IASB (International Accounting Standards Board), de som fastsetter IFRS-standardene. Verken EU eller norske myndigheter har tatt stilling til fremtidig bruk av IFRS for SMEs. I publikasjonen gir vi svar på: hvem som kan ha nytte av forenklet IFRS innholdet i de nye reglene hva et årsregnskap etter forenklet IFRS består av krav til noteopplysninger Publikasjonen vil være et nyttig hjelpemiddel både for foretak som vurderer å bruke forenklet IFRS og for foretak som allerede har besluttet å bruke eller bruker forenklet IFRS. Skal du utarbeide årsregnskap etter forenklet IFRS vil du finne veiledning om avvikene fra IFRS i innregnings- og målereglene. Når det gjelder notekravene gir vi derimot ikke en oversikt over avvikene, men gjengir i stedet kravene i regnskapsloven og forskriften direkte. Publikasjonen kan dermed i stor grad brukes som en sjekkliste. Den er imidlertid ikke en komplett sjekkliste for noter, da dette ville blitt for omfattende. Ønsker du en komplett sjekkliste, kan du få det ved å henvende deg til din kontaktperson i PwC. Publikasjonen er utarbeidet av Bjørn Einar Strandberg, Didrik Thrane-Nielsen, Jens-Erik Huneide, Lars Morten Bjørneberg, Ove Taklo, Per Espen Ramnefjell, Sissel Krossøy, Sjur Holseter, Trond Tømta. Faglig ansvarlig for innholdet er undertegnede, Signe Moen, som også ledet prosjektet vedrørende forslag til forenklinger i regi av Norsk RegnskapsStiftelse. Oslo, april 2008 Signe Moen Fagansvarlig partner Side 4

5

6 Del 1 Forenklet IFRS hva, for hvem og hvordan Hva og for hvem Forenklet IFRS er et særnorsk regnskapsspråk som kan brukes av alle regnskapspliktige i Norge, både i selskapsregnskapet og konsernregnskapet, med mindre de er underlagt krav til andre løsninger. Børsnoterte foretak må for eksempel bruke full IFRS i konsernregnskapet, og enkelte foretak innenfor finansnæringen er underlagt særskilt lovregulering. Men, selv om forenklet IFRS kan benyttes av nær sagt alle, er det ingen tvil om at reglene først og fremst er utarbeidet for å imøtekomme behovene til foretak innenfor IFRS-rapporterende konsern. Selv om reglene primært er utarbeidet for foretak i IFRS-rapporterende konsern, kan andre foretak av ulike grunner ønske en tilnærming til IFRS. Det kan for eksempel være foretak som står foran en børsintroduksjon og av den grunn ønsker en tilnærming til fremtidig regnskapsspråk, eller foretak som av ulike grunner ønsker å kunne sammenligne sine resultater og regnskapstall for øvrig med børsnoterte foretak. gjelder regnskap som er påbegynt 1. januar 2007 eller senere, men den forutgående forskriften om forenklet IFRS (forskriften fra 2006) kan også benyttes for regnskapsår som avsluttes 31. desember 2007 eller tidligere. De fleste som bruker forenklet IFRS for 2007 har nå gjort sitt valg, men vi vil likevel nedenfor i dette kapittel redegjøre for forhold av betydning for valget mellom gammel eller ny forskrift for 2007-regnskapet. Hvordan s utgangspunkt er at vurderingsreglene etter IFRS skal følges med mindre det er angitt unntak i forskriften. Når det gjelder notekrav er løsningen motsatt her skal man kun følge kravene i forskriften, men disse henviser noen ganger til IFRSløsninger. Det er få forenklinger i vurderingsreglene, men vi har fått flere unntak enn i den forutgående forskriften. Det legges opp til en differensiert løsning der enkelte unntak bare gjelder for morselskap og datterselskap i konsern der konsernet avlegger regnskap etter full IFRS eller forenklet IFRS. Slike unntak er i stor grad laget for å unngå merarbeid knyttet til forhold som uansett elimineres i konsolideringen. Tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet er ikke omfattet av unntaksbestemmelsene for konsernrapporterende foretak. Notekravene i forskriften bygger i hovedsak på de norske regnskapsstandardene. I tillegg kreves det at man følger notekravene i regnskapslovens kapittel 7. Der vurderingsreglene i IFRS og god regnskapsskikk er forskjellige har det vært nødvendig å gjøre noen tilpasninger og utvidelser sammenlignet med god regnskapsskikk. Slike utvidede notekrav er da hentet fra IFRS. Eksempler på områder hvor det har vært nødvendig å gjøre vesentlige utvidelser er finansielle instrumenter, investeringseiendom og biologiske eiendeler. Notekrav fra IFRS gjelder bare når forskriften henviser til IFRS. Som etter kapittel 7 i regnskapsloven kreves det bare sammenligningstall i noter når det er eksplisitt angitt. Side 6

7 Foretak som bruker forenklet IFRS skal benytte regnskapslovens oppstillingsplan. Man får dermed ikke alle de valgmuligheter for oppstillingsplaner som man har under full IFRS. For øvrig er det ikke krav om egenkapitaloppstilling, det er tilstrekkelig med noteinformasjon om endringer i egenkapital i henhold til regnskapslovens regler. For mer informasjon om presentasjon av finansregnskapet, se omtale av IAS 1 i publikasjonens del 4. Forenklingene er gjort valgfrie, slik at forenklingsmulighetene med ett unntak kan velges hver for seg. Unntaket gjelder forenklinger relatert til finansielle instrumenter (IAS 32 Finansielle instrumenter - presentasjon, IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling og IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger), hvor forenklingene må velges samlet. I publikasjonens del 3 har vi laget en oversikt som angir standarder med og uten adgang til forenkling samt to oversikter over forenklinger i vurderingsreglene, én oversikt som viser tillatte forenklinger i vurderingsreglene for morselskap og datterselskap i konsern som rapporterer under IFRS/forIFRS og én som viser forenklinger i vurderingsreglene som er tillatt for alle. For mer detaljert informasjon om reglene, standard for standard, går du til del 4. Nye prinsipper viktige engangsvurderinger Dersom du har tatt, eller skal ta i bruk den nye forskriften av 2007, og velger bort forenklinger, kan ikke foretaket på et senere tidspunkt ta i bruk de forenklingene som er valgt bort. Dette skyldes at forskriften ikke gir unntak fra IAS 8 når det gjelder prinsippendringer. Man kan derved ikke gå over til et dårligere prinsipp enn det man allerede benytter. Bestemmelsen er ikke til hinder for at nye forenklinger tas i bruk når de kommer, men man kan ikke reversere en beslutning hvor man ikke tok i bruk en forenkling. Er du usikker på hvilke forenklinger i den nye forskriften som skal tas i bruk, kan det derfor vær en fordel å vente med å ta i bruk den nye forskriften til 2008, og bruke den forutgående forskriften i årsregnskapet for Skifter man prinsipp under forenklet IFRS, enten det er på grunn av ny forskrift eller andre forhold, skal sammenligningstallene på vanlig måte omarbeides til nytt prinsipp, jf IAS 8. Foretak som har valgt forenklet IFRS, kan på et senere tidspunkt ønske å gå over til full IFRS eller til god regnskapsskikk. Disse tre regnskapsspråkene er sidestilt i regnskapsloven, og man er derved ikke forhindret fra å skifte språk. Stadig skifte i regnskapsspråk vil imidlertid være i konflikt med brukernes behov, og skal derfor unngås. Det må være et begrunnet behov for skifte, for eksempel at foretaket har fått en ny eier som bruker et annet regnskapsspråk i sitt konsernregnskap. Valg du må ta - ny eller gammel forskrift for 2007? Den nye forskriften, og særlig endringsforskriften, kom sent, og antakelig for sent for mange med tanke på årsregnskapet for Da er det praktisk at man kan velge mellom ny og gammel løsning, men husk: Bruk av den gamle forskriften fra 2006 i årsregnskapet for 2007, medfører at du må vente med de nye mulighetene for forenkling til Er man usikker på hvilke forenklinger foretaket bør benytte, kan det som nevnt uansett være en god løsning å vente til 2008 med å ta i bruk den nye forskriften, i hvert fall for foretak som brukte forenklet IFRS allerede i årsregnskapet for Et ytterligere moment i vurderingen mellom gammel og ny forskrift er omfanget av noteopplysninger. Notekravene etter den nye forskriften er mer omfattende og eksplisitte enn i forskriften fra 2006, og det er ingen tvil om at de fleste foretak som har benyttet forskriften fra 2006 ikke har gitt noteinformasjon i slikt omfang som den nye forskriften krever. Dette gjelder i særlig grad på området finansielle instrumenter. Side 7

8 Del 2 Årsregnskap og årsberetning etter forenklet IFRS Regnskapets bestanddeler er regulert slik: GRS ForIFRS Full IFRS Resultatregnskap RL 6-1/6-1a RL 6-1/6-1a IAS 1 Balanse RL 6-2 RL 6-2 IAS 1 Egenkapitaloppstilling RL 3-2 Frivillig IAS 1 eller RL 7-25 (valgfritt) IAS 1 Pålagt Kontantstrømoppstilling RL 6-4 og NRS (F) Kontantstrømoppstilling IAS 1 og IAS 7 IAS 1 og IAS 7 Noter RL kap.7 og NRS RL kap. 7 og forskriften kap. 4 IFRS og enkelte bestemmelser i RL kap. 7 Årsberetning RL 3-3a/3-3 RL 3-3a/3-3 RL 3-3a/3-3 Små foretak etter RL 1-6 som bruker forenklet IFRS unntar ikke små foretak fra krav om kontantstrømoppstilling. Små foretak som bruker forenklet IFRS må derfor utarbeide kontantstrømoppstilling. unntar heller ikke små foretak fra konsernregnskapsplikt, og konsernregnskap må derfor utarbeides når slikt krav følger av IFRS. De samme reglene gjelder for små foretak som velger å bruke den forutgående forskriften for forenklet IFRS. For noteopplysninger etter RL kapittel 7 gjelder de særskilte notekravene for små foretak ( 7-35 til 7-45) i stedet for de ordinære notekravene i regnskapsloven. Denne forskjellen betyr egentlig svært lite, da det er notekravene i forskriften som i praksis bestemmer omfanget av noteopplysninger. Det er viktigere at årsberetningen kan avlegges etter reglene for små foretak i RL 3-3, der kravene på enkelte områder er betydelig redusert i forhold til kravene til årsberetningen for øvrige foretak i RL 3-3a. Side 8

9

10 Del 3 - Oversikter Oversikt 3.1 Hvilke standarder er det gjort forenklinger i og hvilke gjelder fullt ut Oversikt 3.1. gir deg et enkelt overblikk over hvilke standarder som inneholder forenklinger og hvem som kan benytte forenklingene. Hva forenklingene går ut på kan du se i oversiktene 3.2 og 3.3, og mer detaljert i kapittel 4. Grønn Blå Rød = forenkling for alle = forenkling bare for mor- og datterselskap i konsern som avlegger konsernregnskapet etter IFRS eller forifrs = ingen forenklinger Der hvor en rubrikk er merket både med blått og grønt, inneholder standarden to typer forenkling; forenkling som gjelder alle og forenkling som kun gjelder mor- og datterselskap i konsern som avlegger konsernregnskapet etter IFRS eller forifrs. Nr Tema Vurderings-, klassifikasjons- eller presentasjonsregler IFRS 1 Førstegangsanvendelse av IFRS IFRS 2 1 Aksjebasert betaling IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger IFRS 4 Forsikringskontrakter IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet 1 IFRS 6 Leting etter og evaluering av mineralressurser IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger IFRS 8 Driftssegmenter Noter 1 Unntak gjelder bare for selskapsregnskap. Side 10

11 Nr Tema Vurderings-, klassifikasjons- eller presentasjonsregler Noter IAS 1 Presentasjon av finansregnskap (se også del 2) 2 IAS 2 Beholdninger IAS 7 Kontantstrømoppstilling IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil IAS 10 Hendelser etter balansedagen IAS 11 Anleggskontrakter IAS 12 Inntektsskatt IAS 14 Segmentrapportering IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr IAS 17 Leieavtaler 3 IAS 18 Driftsinntekter IAS 19 Ytelser til ansatte IAS 20 Regnskapsføring av off. tilskudd og opplysninger om off. støtte IAS 21 Virkningene av valutakursendringer IAS 23 Låneutgifter IAS 24 Opplysninger om nærstående parter IAS 26 Regnskapsføring og rapportering av pensjonsinnretninger IAS 27 Konsernregnskap og separat finansregnskap IAS 28 Investeringer i tilknyttede foretak IAS 29 Finansiell rapportering i økonomier med høyinflasjon IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet IAS 32 Finansielle instrumenter presentasjon IAS 33 Resultat per aksje IAS 34 Delårsrapportering IAS 36 Verdifall på eiendeler IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler IAS 38 Immaterielle eiendeler IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling IAS 40 Investeringseiendom IAS 41 Landbruk IFRIC 4 Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale Alle øvrige IFRIC er og SIC er 2 begrenser valgmulighetene som ligger i IAS 1 3 gir unntak fra IFRIC 4 (en fortolkning av IAS 17) ved konserninterne avtaler. Se egen omtale av IFRIC 4 i publikasjonens del 4. Side 11

12 Oversikt 3.2 Forenklede vurderings-, klassifikasjons- eller presentasjonsregler tillatt for alle Nr Tema Tillatt forenkling IFRS 1 Førstegangsanvendelse av IFRS Oppskrivninger basert på bestemmelsene i tidligere regnskapslov kan videreføres som del av anskaffelseskost. Regnskapsført verdi etter kostmetoden på datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet under god regnskapsskikk kan videreføres som anskaffelseskost i forifrs. IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet Standarden kan fravikes i sin helhet i selskapsregnskap under forifrs. Regnskapsføringen må i så fall følge IAS 16. IAS 10 Hendelser etter balansedagen Utbytte og konsernbidrag kan regnskapsføres i samsvar med god regnskapsskikk både hos giver og mottaker. Det betyr at giver kan regnskapsføre foreslått utbytte og konsernbidrag som gjeld før vedtakstidspunktet. IAS 18 Driftsinntekter Mottaker kan resultatføre utbytte og konsernbidrag før utdeling er vedtatt såfremt dette er tillatt under god regnskapsskikk. IAS 28 Investeringer i tilknyttede foretak Investeringen kan alltid regnskapsføres i samsvar med kostmetoden i selskapsregnskapet, også når investor ikke inngår i et konsernregnskap etter IFRS eller forifrs og derfor skulle benyttet egenkapitalmetoden. IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet Andeler kan alltid regnskapsføres i samsvar med kostmetoden i selskapsregnskapet, også når deltaker ikke inngår i et konsernregnskap etter IFRS eller forifrs og derfor skulle benyttet egenkapitalmetoden eller bruttometoden. Side 12

13 Oversikt 3.3 Forenklede vurderings-/ klassifikasjonsregler bare tillatt for morselskap og datterselskap som inngår i konsern som avlegger konsernregnskap etter IFRS eller forifrs Nr Tema Tillatt forenkling IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr Konsernets vesentlighetsbetraktninger gis gjennomslag i selskapsregnskapet, slik at dekomponering av eiendom, anlegg og utstyr kan gjennomføres etter samme kriterier i selskapsregnskapet som i konsernregnskapet. IAS 32 4 IAS 39 5 Finansielle instrumenter presentasjon Finansielle instrumenter innregning og måling Egenkapitalkomponenter i sammensatte finansielle instrumenter behøver ikke skilles ut når de er knyttet til konserninterne instrumenter og derfor elimineres i konsernregnskapet. Disse kan i stedet presenteres som en forpliktelse. Innebygde derivater i konserninterne kontrakter skilles ikke ut Ved overføring av finansiell eiendel til konsernintern motpart med vedvarende engasjement/fortsatt involvering kan eiendelen fortsatt balanseføres uten justering. Eget bruk unntaket anvendes i selskapsregnskapet når slikt unntak kommer til anvendelse i konsernregnskapet Virkelig verdi opsjonen anvendes når den kommer til anvendelse i konsernregnskapet Forenkling i dokumentasjonskravet for sikringsbokføring ved full dokumentasjon for konsernregnskapet Adgang til å benytte midtkurser der dette benyttes i konsernregnskapet IAS 40 Investeringseiendom Eiendom som er klassifisert til eget bruk i konsernregnskapet kan behandles og klassifiseres på samme måte i selskapsregnskapet. IFRIC 4 Hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale Kan fravikes for konserninterne avtaler. 4 Forenklinger og unntak fra IFRS 7, IAS 32 og IAS 39 må anvendes samlet. Foretaket kan således ikke velge å bruke bare noen av disse forenklingene, men må benytte alle hvis de først benytter forenklinger innenfor disse tre standardene. Side 13

14 Del 4 Nærmere om forenklet IFRS standard for standard I denne delen gir vi en nærmere presentasjon av hvilke regler som gjelder hvis man bruker forenklet IFRS i stedet for full IFRS. Systematikken i forskriften er som følger: Vurderingsreglene i IFRS gjelder med mindre forskriften angir unntak. For notekrav er det motsatt utgangspunkt, IFRS-kravene gjelder ikke med mindre forskriften angir at de skal følges. Mulige unntak fra vurderingsreglene er listet opp i forskriftens kapittel 3. Notekravene fremkommer i forskriftens kapittel 4, enten ved egne notekrav eller ved henvisning til IFRS-krav. I denne delen beskriver vi standard for standard hvilke forenklinger som kan gjøres i vurderingsreglene (innregnings- og målereglene). Forenklingene i forhold til full IFRS er forholdsvis få, og gjelder nesten utelukkende foretak som inngår i IFRS/ forifrs-rapporterende konsern. Notekravene beskrives også standard for standard, men vi beskriver ikke forskjellene i notekravene i full IFRS og forenklet IFRS i detalj. Hensikten med fremstillingen er først og fremst å gi en samlet oversikt over samtlige notekrav som minimum må følges der forenklet IFRS avviker fra full IFRS. Notekrav som avviker fra full IFRS er i stor grad basert på norske regnskapsstandarder. De er naturlig nok aldri mer omfattende enn notekravene i IFRS, men det finnes enkelte eksempler på notekrav i forifrs som ikke finnes i IFRS. For hver standard med egne notekrav under forifrs angir vi på overordnet nivå om bestemmelsen i forskriften i det vesentlige er i samsvar med full IFRS, eller om det er forenklinger. I motsetning til full IFRS kreves det ved forifrs bare sammenligningstall i noter når det er eksplisitt angitt (i samsvar med kapittel 7 i regnskapsloven). Enkelte steder henviser forskriften til notekrav i IFRS, eventuelt med noen spesifiserte avvik. Som regel har vi da gjengitt de aktuelle bestemmelsene i IFRS. Noen ganger er imidlertid kravene såpass omfattende at vi i stedet bare har henvist til bestemmelsene i IFRS. Det gjelder blant annet for IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger. Alle notekravene i regnskapsloven er inkludert i denne delen. Selv om systematikken i regnskapsloven er en helt annen enn i IFRS, mener vi at har funnet en naturlig plassering av regnskapslovens notekrav inn under omtalen av de enkelte standardene. Og husk, du kan få en komplett sjekkliste for noteopplysninger fra din kontaktperson i PwC. Side 14

15 Standarder som ikke har noen unntak fra noteopplysninger etter full IFRS Ifølge forskriften 4-2 annet ledd skal det gis noteopplysninger etter IFRS for følgende standarder: IFRS 2 IFRS 6 IAS 7 IAS 29 IAS 33 IAS 34 IFRIC 2 IFRIC 5 SIC 27 SIC 29 Aksjebasert betaling Leting etter og evaluering av mineralressurser Kontantstrømoppstilling Finansiell rapportering i økonomier med høyinflasjon Resultat per aksje Delårsrapportering Medlemsandeler i samvirkelag og tilsvarende instrumenter Rettigheter til andeler i stengnings- rehabiliterings- og miljørehabiliteringsfond Vurdering av innholdet i transaksjoner som har juridisk form av en leieavtale Opplysningskrav ordninger for utsetting av konsesjonsbelagte tjenester Som følge av at notekravene er identiske med notekravene i IFRS, gjengir vi ikke notekravene her. Vi henviser i stedet til IFRSstandardene, eller til PwC s sjekkliste for noteopplysninger etter forifrs. Standarder som ikke er omtalt i forskriften Noen av IFRS-standardene er ikke nevnt i forskriften. Derved gjelder altså vurderingsreglene i IFRS fullt ut, mens notekravene i IFRS ikke gjelder. Felles for disse standardene er at omfanget av notekrav er begrenset. I og med at forskriften ikke angir notekrav for disse standardene vil det kun være eventuelle notekrav etter regnskapsloven kapittel 7 som gjelder for disse områdene under forenklet IFRS. Vi omtaler ikke disse standardene i denne publikasjonen. IFRS 4 IFRS 8 IAS 14 IAS 26 Forsikringskontrakter Driftssegmenter Segmentrapportering Regnskapsføring og rapportering av pensjonsinnretninger Det kan også følge notekrav av både IFRIC- og SIC-fortolkninger. Disse nevnes ikke her. Første gangs anvendelse av IFRS IFRS 1 Forenklede vurderings-, klassifikasjons- eller presentasjonsregler tillatt for alle Ja Forenklede vurderings-/klassifikasjonsregler bare tillatt for morselskap og datterselskap med IFRS eller forifrs i konsernregnskapet Egne notekrav i forskriften Ja Se nærmere omtale i del 6. Side 15

16 Virksomhetssammenslutninger (oppkjøp) IFRS 3 Forenklede vurderings-, klassifikasjons- eller presentasjonsregler tillatt for alle Forenklede vurderings-/klassifikasjonsregler kun tillatt for morselskap og datterselskap med IFRS eller forifrs i konsernregnskapet Egne notekrav i forskriften Ja Vurderingsregler i full IFRS som kan fravikes gir ikke unntak fra vurderingsreglene i IFRS 3 ved oppkjøp. Det er ikke plikt til å benytte IFRS 3 for virksomhetssammenslutninger under samme kontroll. For slike transaksjoner må den regnskapspliktige selv fastsette et regnskapsprinsipp ut fra reglene i IAS Etter PwCs syn betyr dette i praksis at man enten kan velge å anvende IFRS 3 frivillig eller alternativt anvende kontinuitet i tråd med blant annet US-GAAP. Noteopplysninger etter forenklet IFRS Regnskapsloven inneholder ingen bestemmelser om noteopplysninger som er knyttet til IFRS 3. (Kravene i RL 7-4 (virkning av endring i konsernsammensetningen) og 7-6 (store enkelttransaksjoner) er tatt med under IAS 27). Oppkjøp som omfattes av IFRS 3 kan skje på flere måter; formell fusjon, aksjekjøp (konserndannelse) eller innmatovertakelse. Notekravene i forskriften omfatter alle disse formene. henviser til generelle notekrav i IFRS 3.67 f-h ved oppkjøp til virkelig verdi. For øvrig inneholder forskriften særskilte notekrav for fusjon og konserndannelse. Notekravene er dessuten ulike for oppkjøp til virkelig verdi og oppkjøp til kontinuitet. For innmatkjøp er notekravene gitt ved henvisning til notekravene for konserndannelse. I tabellen nedenfor har vi sortert notekravene i forskriften på de ulike transaksjonsformene. Systematikken blir derfor noe annerledes enn i publikasjonen for øvrig. s notekrav om oppkjøp bygger på NRS (F) Konsernregnskap, men selskap med goodwill i balansen må gi tilleggsopplysninger som følge av at goodwill ikke avskrives. krever at innmatkjøp behandles på linje med kjøp av selskap, slik at de fleste notekravene for kjøp av selskap også gjelder ved innmatkjøp. Innmatkjøp er ikke direkte regulert av NRS (F) Konsernregnskap. Noteopplysningskravene i NRS (F) Konsernregnskap er i stor grad sammenfallende med notekravene i IFRS 3. Side 16

17 Notekrav Hjemmel Goodwill skal spesifiseres for hvert enkelt virksomhetskjøp. RL 7-14 tredje ledd For alle oppkjøp innenfor IFRS 3: Det skal gis noteopplysninger i henhold til IFRS 3, nr. 67 bokst. f til h 4-2 nr. 3 Beløpene som er innregnet på overtakelsestidspunktet for hver klasse av det overtatte foretakets eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser, samt den balanseførte verdien av hver av disse klassene beregnet i samsvar med IFRS umiddelbart før sammenslutningen, med mindre det ikke er praktisk mulig å opplyse om dette. Dersom det ikke er praktisk mulig å gi disse opplysningene, skal det opplyses om dette og gis en forklaring på hvorfor dette er tilfellet IFRS 3.67 f-h Størrelsen på et eventuelt overskytende beløp som er innregnet i resultatet i samsvar med IFRS 3.56, og i hvilken post i resultatregnskapet det overskytende beløpet er innregnet En beskrivelse av de faktorene som har bidratt til en anskaffelseskost som medførte innregning av goodwill en beskrivelse av hver immateriell eiendel som ikke er innregnet atskilt fra goodwill, samt en forklaring på hvorfor den immaterielle eiendelens virkelige verdi ikke kunne måles på en pålitelig måte eller en beskrivelse av arten av et eventuelt overskytende beløp som er innregnet i resultatet i samsvar med IFRS 3.56 Ved fusjon i regnskapsåret til virkelig verdi: Det skal i den perioden fusjonen ble gjennomført gis følgende opplysninger om fusjon som er overtakelse 1. navnet på og beskrivelse av det eller de overdragende selskaper 2. avtaletidspunkt for fusjonen 3. opplysning om at fusjonen er regnskapsført som transaksjon 4. anskaffelseskost, beskrivelse av vederlaget og eventuelle forpliktelser knyttet til vederlaget. I note som spesifiserer egenkapitalendringer skal vederlaget fremgå brutto 4-11 første ledd Store foretak, jf. regnskapsloven 1-5, skal i tillegg gi opplysninger om følgende: 7. eventuelle deler av den sammenslåtte virksomhet som er besluttet solgt eller nedlagt som følge av fusjonen vurdering av utsatt skatt eventuelle deler av den sammenslåtte virksomhet som er besluttet solgt eller nedlagt som følge av fusjonen 10. beskrivelse av vederlaget, og opplysninger om hvor stor andel aksjevederlaget utgjør av stemmeberettiget kapital 4-11 tredje ledd Side 17

18 Ved fusjon i regnskapsåret til kontinuitet, inkl. konsernkontinuitet (utenfor IFRS 3): I den regnskapsperioden fusjonen ble gjennomført skal det for fusjon regnskapsført som kontinuitet eller konsernkontinuitet dessuten gis følgende opplysninger: navnet på og beskrivelse av de foretak som er fusjonert opplysning om og begrunnelse for regnskapsføring som kontinuitet 4-11 annet ledd Store foretak, jf. regnskapsloven 1-5, skal i tillegg gi opplysninger om følgende: 7. eventuelle deler av den sammenslåtte virksomhet som er besluttet solgt eller nedlagt som følge av fusjonen vurdering av utsatt skatt eventuelle deler av den sammenslåtte virksomhet som er besluttet solgt eller nedlagt som følge av fusjonen 10. beskrivelse av vederlaget, og opplysninger om hvor stor andel aksjevederlaget utgjør av stemmeberettiget kapital 4-11 tredje ledd Ved konserndannelse i regnskapsåret til virkelig verdi: For konserndannelse som er oppkjøp skal følgende opplysninger gis i den regnskapsperiode hvor oppkjøpet fant sted: 10. navnet på og beskrivelse av det foretak som er oppkjøpt. Er dette et konsern opplyses morselskapets navn 11. tidspunktet for konserndannelsen 12. eventuelle deler av den sammenslåtte virksomhet som er besluttet solgt eller nedlagt som følge av oppkjøpet 13. opplysning om at det overtatte foretak er regnskapsført etter oppkjøpsmetoden 14. andelen av stemmeberettiget kapital som er kjøpt 15. anskaffelseskost, og beskrivelse av vederlaget, herunder eventuelt betinget vederlag 16. behandlingen av utsatt skatt 17. Dersom det er betydelig usikkerhet knyttet til tilordningen av anskaffelseskost, skal det opplyses om hvilke forutsetninger som er lagt til grunn, og hvilken effekt fremtidige endringer kan få på de presenterte regnskaper. Det skal opplyses om anskaffelseskost er reallokert i perioden annet ledd Ved konserndannelse i regnskapsåret til kontinuitet (utenfor IFRS 3): Ved kontinuitet i regnskapsføringen av konserndannelse skal følgende opplysninger gis i den regnskapsperiode hvor konserndannelsen fant sted: 18. navn på og beskrivelse av det overdratte foretak. Er dette et konsern skal det opplyses om morselskapets navn 19. tidspunkt for konserndannelsen 20. eventuelle deler av den overdratte virksomheten som er besluttet solgt eller nedlagt som følge av sammenslåingen 21. opplysning om og begrunnelse for regnskapsføring som kontinuitet 22. utstedte eierandeler (aksjer, andeler, o.l.) og annet vederlag ved konserndannelsen, aksjeklasse, antall utstedte aksjer eller andeler og den prosentvise andel av stemmeberettiget kapital 4-18 tredje ledd Side 18

19 Ved kjøp av innmat i regnskapsåret til virkelig verdi: Bestemmelsene i første ledd nr. 7 og 8, (samt 5 ) annet og tredje ledd, får tilsvarende anvendelse ved virksomhetssammenslutning i form av innmatskjøp så langt de passer fjerde ledd 10. Eventuelt navn på og beskrivelse av den oppkjøpte virksomheten 11. Tidspunkt for overtakelsen 12. Eventuelle deler av den sammenslåtte virksomhet som er besluttet solgt eller nedlagt som følge av oppkjøpet 15. Anskaffelseskost, og beskrivelse av vederlaget, herunder eventuelt betinget vederlag 16. Behandlingen av utsatt skatt 17. Dersom det er betydelig usikkerhet knyttet til tilordningen av anskaffelseskost, skal det opplyses om hvilke forutsetninger som er lagt til grunn, og hvilken effekt fremtidige endringer kan få på de presenterte regnskaper. Det skal opplyses om anskaffelseskost er reallokert i perioden annet ledd Ved kjøp av innmat i regnskapsåret til kontinuitet: Bestemmelsene i første ledd nr. 7 og 8, (samt 5 ) annet og tredje ledd, får tilsvarende anvendelse ved virksomhetssammenslutning i form av innmatskjøp så langt de passer fjerde ledd 18. Eventuelt navn på og beskrivelse av den oppkjøpte virksomheten 19. Tidspunkt for overtakelsen 20. Eventuelle deler av den sammenslåtte virksomhet som er besluttet solgt eller nedlagt som følge av oppkjøpet 21. Opplysning om og begrunnelse for regnskapsføring som kontinuitet 22. Utstedte eierandeler (aksjer, andeler, o.l.) og annet vederlag ved konserndannelsen, aksjeklasse, antall utstedte aksjer eller andeler og den prosentvise andel av stemmeberettiget kapital 4-18 tredje ledd For konserndannelse og innmatkjøp til virkelig verdi i påfølgende perioder: Korrigering av tilordning av anskaffelseskost som følge av ny informasjon om verdier på tidspunktet for konserndannelsen skal opplyses og forklares i den regnskapsperiode korreksjonen gjøres 4-18 første ledd nr. 7 Dersom vederlaget, og dermed også anskaffelseskost, blir endret etter oppkjøpet, for eksempel som følge av et betinget vederlag, skal den endrede anskaffelseskost og tilordning opplyses og forklares i den regnskapsperiode endringen skjer første ledd nr. 8 5 Ordet samt har falt ut av forskriftsteksten Side 19

20 Sammenligningstall og proformatall ved virksomhetssammenslutninger (oppkjøp) Forenklet IFRS viderefører opplysningskravene fra NRS 9 Fusjon og NRS (F) Konsernregnskap når det gjelder sammenligningstall og proformatall ved fusjon og konserndannelse. Fusjon sammenligningstall og proformatall Ved enhver fusjon (opptaksfusjon eller fusjon ved nystiftelse) som er overtakelse eller omvendt overtakelse, skal det utarbeides sammenligningstall tilsvarende det som ville vært det overtakende selskaps regnskap for foregående år første ledd Ved enhver fusjon som er omorganisering med uendret eierskap skal det utarbeides sammenligningstall tilsvarende regnskapet for foregående år til det formelt sett overtakende selskap. Dersom det overtakende selskap tilpasser sine regnskapsprinsipper til overdragende selskaps regnskapsprinsipper skal det istedenfor utarbeides tilsvarende sammenligningstall for det overdragende selskap annet ledd Ved fusjon mellom morselskap og datterselskap skal det utarbeides sammenligningstall for morselskapets regnskap for foregående år tredje ledd Ved fusjon skal det gis proformainformasjon i selskapsregnskapet. Reglene om proformainformasjon i konsernregnskapet i denne forskrifts 4-19 gjelder tilsvarende så langt de passer fjerde ledd Konserndannelse proformatall Regnskapspliktige som utarbeider selskaps- eller konsernregnskap etter 1-2, skal i notene gi proformainformasjon om virkningen av vesentlige oppkjøp. Et oppkjøp skal anses vesentlig når de samlede oppkjøp i regnskapsperioden medfører en vesentlig endring i ordinært resultat eller årsresultat for den del av regnskapsperioden hvor den oppkjøpte virksomheten inngår i konsernet. Et oppkjøp som medfører en økning av omsetning eller eiendeler med mer enn 30 prosent skal uansett anses for vesentlig i relasjon til bestemmelsens første punktum. Proformainformasjon skal minst omfatte: 1. totale driftsinntekter 2. driftsresultat 3. ordinært resultat 4. års-/delårsresultat 5. resultat pr aksje 6. beskrivelse av proformajusteringene, herunder forutsetninger og prinsipper 7. andre opplysninger som er nødvendige for å vurdere proformatallene 8. presisering av at det er høyere usikkerhet ved proformatall enn historiske regnskapstall 4-19 første ledd Side 20

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Tilpasning av årsregnskapsforskriften til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

Detaljer

Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per

Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per 31.12.2016 RSS har tentativt besluttet enkelte særnorske løsninger i ny

Detaljer

Forskrift om adgang til forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Forskrift om adgang til forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder Finansdepartementet Postboks 8008 Dep N-0030 OSLO Oslo, 3. juli 2007 Forskrift om adgang til forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder Vedlagt oversendes høringsnotat med forslag til forskrift

Detaljer

www.pwc.no Forenklet IFRS Hva, hvem og hvordan

www.pwc.no Forenklet IFRS Hva, hvem og hvordan www.pwc.no Forenklet IFRS Hva, hvem og hvordan November 2015 Forkortelser RL Forskriften NRS IFRS og IASB Full IFRS GRS IFRS for SMEs. Regnskapsloven Forskriften om forenklet IFRS. Forskrift av 21. januar

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016:

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Vi gjør oppmerksom på at nye og endrede standarder og tolkningsuttalelser må godkjennes av EU før de kan tas i bruk. I enkelte tilfeller kan EU ha innvendinger

Detaljer

FINADE- R T"-IENTET. HØring om forslag til forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

FINADE- R T-IENTET. HØring om forslag til forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder Finansdepartementet Postboks 808 Dep 0030 OSLO 1 FINADE- R T"-IENTET Den norske Revisorforening SERVICEKONTOR The Norwegian Institute of Public Accountants P.O. Box 5864 Majorstuen N-0308 OSLO Wergelandsveien

Detaljer

Besl. O. nr. 64. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 64. Jf. Innst. O. nr. 67 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 39 (2004-2005)

Besl. O. nr. 64. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 64. Jf. Innst. O. nr. 67 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 39 (2004-2005) Besl. O. nr. 64 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 64 Jf. Innst. O. nr. 67 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 39 (2004-2005) År 2005 den 12. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.07.2010-31.12.2011 Finnbergåsen Eiendom AS Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 01.07.2010-31.12.2011 2009 Salgsinntekt 536 340 0 Annen driftsinntekt

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 3 Spesifikasjon av særlige poster, korrigering av feil og virkning av prinsippendring og Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...3 Definisjoner...3

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 3 Ekstraordinære inntekter og kostnader, korrigering av feil og virkning av Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Finansregnskap med analyse

Finansregnskap med analyse Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Finansregnskap med analyse Godkjent hjelpemiddel ved eksamen Utdrag fra lover Aksjeloven (kapittel 3 og kapittel 8) (3 sider,

Detaljer

Egenkapitalmetoden og bruttometoden

Egenkapitalmetoden og bruttometoden Forside / Egenkapitalmetoden og bruttometoden Egenkapitalmetoden og bruttometoden Oppdatert: 24.05.2017 Investering i tilknyttet selskap skal vurderes etter egenkapitalmetoden i konsern-regnskapet. Deltakelse

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2016-31.12.2016 Styrets årsberetning 2016 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Utskriftsdato: 16.12.2017 08:28:34 Status: Gjeldende Dato: 8.10.2010 Utgiver: Foreningen for god kommunal

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon Norsk RegnskapsStandard 9 (November 1999 - Endelig NRS november 2001, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, desember 2006, oktober 2009 og november 2013) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier)

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier) 8-1. Hva kan utdeles som utbytte (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for udekket underskudd; balanseført

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd Norsk RegnskapsStandard 4 (Oktober 1996, revidert juni 2008 1 ) 1. Innledning Denne standard omhandler regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd. Begrepet offentlig omfatter alle typer offentlige

Detaljer

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak Tiipas ing tuendn ge IFRS 2 I Finanstilsynet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Vurdering og presentasjon av utlån i regnskapet ny foreslått nedskrivningsmodell noteopplysninger IFRS 7 20. september 2010 PwC Agenda 1. IFRS 9 med vekt på vurdering

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering. Hvordan forberede seg på overgangen?

Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering. Hvordan forberede seg på overgangen? Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering for unoterte banker Hvordan forberede seg på overgangen? Høstkonferansen 2012 Sissel Krossøy Hva ønsker jeg å oppnå? Øke kunnskapen om forslaget hvor finner

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger 3 Overgangsbestemmelser 7 Iverksettelse

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 1. Varer

Norsk RegnskapsStandard 1. Varer Norsk RegnskapsStandard 1 (Oktober 1992, revidert september 1998 og september 2009) 1. Innledning formål og virkeområde Denne standarden omhandler regnskapsmessig vurdering og spesifikasjon av varer. Hovedformålet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NOR/309R T OJ L 21/09, p

NOR/309R T OJ L 21/09, p NOR/309R0069.00T OJ L 21/09, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 69/2009 of 23 January 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8 NOR/306R1329.00T OJ L 247/06, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1329/2006 of 8 September 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1 IFRS SME forskjellene mot GRS Vedlegg til artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 1/2010 utarbeidet av Hege Korsmo Sæther, Rune Tystad, Britt Torunn Hove og Signe Haakanes. Det er nedenfor foretatt en sammenligning

Detaljer

IASB- tilpasning i Norge 1.Børsnoterte foretaks konsernregnskap skal følge IFRS. IFRS- standardene skal oversettes til norsk og inntas som

IASB- tilpasning i Norge 1.Børsnoterte foretaks konsernregnskap skal følge IFRS. IFRS- standardene skal oversettes til norsk og inntas som IASB- tilpasning i Norge 1.Børsnoterte foretaks konsernregnskap skal følge IFRS. IFRS- standardene skal oversettes til norsk og inntas som forskrifter med hjemmel i regnskapsloven.(tilpasning ved Forordningslinjen,

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

NOR/309R0494.00T OJ L 149/09, p. 6-21

NOR/309R0494.00T OJ L 149/09, p. 6-21 NOR/309R0494.00T OJ L 149/09, p. 6-21 COMMISSION REGULATION (EC) No 494/2009 of 3 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde.

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde. Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 1 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med

Detaljer

IFRS Transition Document

IFRS Transition Document 1 IFRS Transition Document Innledning... 3 Effekter av overgangen til IFRS... 4 Endringer i regnskapsprinsipper...5 Regnskapsprinsipper under IFRS... 6 Balanse IFRS 01.01.2007... 8 Balanse IFRS 31.12.2007...

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0301.sd OJ L 90/13, p. 78-85 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2013 of 27 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Anvendelse av reglene om fond for vurderingsforskjeller

Anvendelse av reglene om fond for vurderingsforskjeller Anvendelse av reglene om fond for vurderingsforskjeller Innledning Etter regnskapsloven og aksjelovgivningen skal regnskapspliktige som i selskapsregnskapet regnskapsfører investeringer i datterselskap,

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

OBOS Forretningsbygg Konsern

OBOS Forretningsbygg Konsern 1. halvår 2017 OBOS Forretningsbygg Konsern Hovedpunkter i 1. halvår 2017 Driftsinntektene for 1. halvår endte på 391,4 mill. kroner. Dette er en økning på 37,5 mill. kroner i forhold til samme periode

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50, Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Kontroll av finansiell rapportering

Kontroll av finansiell rapportering Kontroll av finansiell rapportering Cermaq ASA Postboks 144 Sentrum 0102 OSLO Saksbehandler: Dag Steiner-Hansen Dir. tlf.: 22 93 98 32 Vår referanse: 14/8980 Dato: 16.12.2014 1. Innledning Finanstilsynet

Detaljer

Hendelser etter balansedagen

Hendelser etter balansedagen Forside / Hendelser etter balansedagen Hendelser etter balansedagen Oppdatert: 30.05.2017 Det kan forekomme mange transaksjoner eller hendelser fra regnskapsårets slutt til det tidspunkt årsregnskapet

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0313.sd OJ L 95/13, p. 9-16 COMMISSION REGULATION (EU) No 313/2013 of 4 April 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer