v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Torsdag Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Torsdag 12.12.2013 Kl. 17.00-20."

Transkript

1 v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Torsdag Kl Følgende medlemmer møtte Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Roy Holseter Tore Skarpnord Roman Drazkowski Følgende medlemmer møtte ikke: Herdis Bragelien (meldt forfall) Følgende varamedlemmer møtte: Kåre Weberg Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann Turid Bjerkestrand Sekretær Hans I(alleberg Kommunalsjef Erik O. Mølle Konst. kommunalsjef Anne Berit Gullikstad Enhetsledere Marit Sveen, Bente Syvderud, Liv Wang Pedersen og Inger Aasen Stabsleder Kari Gunnarsrud Underskrifter: Niels F, Rolsdorph ordfører Ä.se B. Lilleåsen Roman Drazkowski

2 Saksliste Saksnr, t43t13 l44lt l47l13 148t13 149/13 Innhold Administrativ hovedstruktur Månedsrapport pr. 3 l. 10, 1 3 Budsjett 2014 Økonomireglement Boligsosial handlingsplan for Grue kommune Halvveisrapport NAV Spillemidler 2013

3 143 I 13 z Administrativ hovedstruktur Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling 1. Administrativ hovedstruktur gjennomføres i henhold til figur I med virkning fra t Administrativ organisering skal ikke generere nye lønnskostnader. 3' Rådmannen skal vurdere sammenslåing av enheter, oppgaveløsing/roller ved ledighet i stillinger. 4. Ledelse og organisering innen den enkelte avklares og prioriteres. Behandling i AMU : Rådmannen orienterte innledningsvis om forslaget. Roman Drazkowski fremmet forslag fra AP i samsvar med forslaget fra formannskapets møte under budsj ettbehandlingen rI3, Voterinq: Rådmannens forslag ble votert mot forslag et fradrazkowski. Rådmannens forslag ble vedtatt mot2 stemmer. B ehandlin g i ADMINISTRASJONSUTVALGET : Roman Drazkowski fremmet forslag fra AP i samsvar med forslaget fra formannskapets møte under budsjettbehandlingen Votering: Rådmannens forslag ble votert mot forslaget fra Drazkowski. Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme. Behandling i FonvraNNSKApEr Roman Drazkowski fremmet forslag om at saken utsettes i forhold til det påstartede utviklingsprosj ektet. Utsettelsesforslaget falt med 4 mot 3 stemmer. Roman Drazkowski opprettholdt følgende forslag fra behandlingen i budsjettet 2014: "Administrativ organisering (egen skisse framgår av vedlegg) Grue Arbeiderpartis forslag inneholder kun 2 toppsjefer, men har styrket staben med en skolefaglig leder som også kan ha en koordinerende rolle i forhold til barnehagene. Grue kommune har kun en skole og det vil ikke være hensiktsmessig med to ledere over rektornivå.

4 Grue Arbeiderparti har etter innspill fra Utdanningsforbundet lagt inn en egen enhet i forhold til drift av Gromungen. Dette skal da være i tråd med avtaleverket. Grue kommune har i flere år arbeidet i forhold til myndiggjorte medarbeidere. Grue Arbeiderparti mener derfor at det er viktig å <myndiggjøre> enhetslederne i forhold til deres lederoppgaver - budsjett/økonomi, personal og fag og at toppledelsen styrer gjennom enhetslederne. Partiet mener at hvis et ledernivå skal/bør styrkes så er det enhetsledernivået." Votering: Rådmannens innstilling ble votert mot forslag et fradrazkowski. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Vedtak i: FS-143/13 1. Administrativ hovedstruktur gjennomføres i henhold til figur 1 med virkning fra Administrativ organisering skal ikke generere nye lønnskostnader. 3. Rådmannen skal vurdere sammenslåing av enheter, oppgaveløsing/roller ved ledighet i stillinger. 4. Ledelse og organisering innen den enkelte avklares og prioriteres. Saksordfører: Åse B. Lilleåsen l44ll3z Månedsrapport pr Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fatte slikt slik vedtak Månedsrapport pr tas til etterretning Behandling i FonrunNNsKApEr Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-144/13 Månedsrapport pr tas til etterretning

5 l45ll3z Budsjett 2014 Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling Det framlagte forslaget til drifts- og investeringsbudsjett 2014legges ut på høring med følgende tilføyelser: 1' Forslag til endring av gebyrer, betalingssatser m.v. og husleier for kommunale bygg godkjennes. Formannskapet gis fullmakt til å vedta endringer ved behov i løpet av året. 2. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne nye leasingavtaler. 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån til finansiering av investeringer og til videre utlån (startlån). 4' Driftsbudsjettet vedtas på netto utgift pr, enhet. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2B (side 61 i budsjettdokumentet). 5. Eiendomsskattesatsen er 6,5 promille for boliger og 3 promille for næringseiendommer, herunder verker og bruk (eiendomsskatteloven $ 12a). For øvng, jfr. eiendomsskatteloven g 13. I medhold av eiendomsskatteloven $$ 5 og 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt C. Eiendommer som blir drevet som gardsbruk eller skogsbruk (dog med unntak av tilhørende naturlig boligbebyggelse). D. Bygninger som har historisk verdi E. Eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne Grue kommune, Hedmark fylke og staten. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer;20. mai og20. november i skatteåret. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Rådmannen gis fullmakt til ãvidereføre kassekreditten med 25 mill. kroner i DnB. Likviditetslånet gjøres opp pr ihht kommunelovens bestemmelser. Behandling i FonuaNNSKApEr Innledningsvis hadde rådmann og stabsleder Kari Gunnarsrud en gjennomgang av budsjettforslaget. Kopi avrådmannens presentasjon ble utlevert medlemmene. Roman Drazkowski fremmet følgende forslag i to punkter på vegne av Grue Arbeiderparti: 1. At det nedsettet et budsjettutvalg bestående av ordfører, gruppeledere, rådmann, tillitsvalgt og gjerne kommunalsjef velferd. 2. At endelig behandling i kommunestyret settes til tidligst 16.r2,zor3. Votering: Utsettelsesforslaget fra Drazkowski ble enstemmig vedtatt.

6 Vedtak i: FS-129i13 Saken utsettes. Behandling i Fonu.rNNSKApEr Til møtet var ettersendt notat (vedlegg 5) til formannskapets medlemmer: Konse etter iustert statsbudsiett nr Konsekvensen av forslaget til nytt statsbudsjett fra ny regjering er at Grue kommune må finne inndekking av kr ,- som er nettoeffekten av punktene 1-4 i rådmannens notat. Nye budsjettskjemaer fifr. side 60 og 62 i rädmannens budsjettforslag - investeringsbudsjett) er vedlagt, budsjettskj ema2b og2a. Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: underskuddsdekning strykes i forslaget til budsjett fra rådmannen.,ä,se B. Lilleåsen fremmet følgende endringsforslag på vegne av Sp: fifr' rådmannens budsjettforslag Forslag til mulige tiltak for å komme i balanse) Pkt. 4 Redusert bemanning GBUS - strykes kr. Finansiering: FOS skole legges ned fra skoleåret Familiebarnehage opprettes (av totalt ) Pkt.12 Legeårsverk beholdes tilsvarende (1/2 årsverk), kr. Finansiering -resterende beløp fra nedleggelse av Fos (avtal e ) kr. Pkt 19,{rsverket i kommuneskogen fiernes ikke. Finansiering ved økt utleie av arbeidskraft til andre skogeiere. ordføreren fremmet følgende forslag på vegne av Fellesliste/Sp: Gromungen barnehage Grinder legges sammen med Gromungen Namnå. (innsparing kr.). Dette finansierer statsbudsjettets konsekvens for Grue på minus kr Herdis Bragelien fremmet følgende forslag på vegne av Grue Arbeiderparti: Innledning: Grue Arbeiderparti vil med dette legge fram et alternativt budsjett for Grue kommune. Partiet ser at kommunen har store økonomiske utfordringer, noe som understrekes både i rådmannens innledning og i tallmaterialet som legges fram med et underskudd. Grue Arbeiderparti har avholdt2 styremøter, et medlemsm øte ognedsatt et eget budsjettutvalg som har arbeidet med budsjettet mellom møtene, I tillegg har gruppelederen deltatt i det politisk nedsatte kommunale budsjettutvalgets arbeid med budsjettet, som ble etablert etter forslag fra Grue Arbeiderparti i formannskapsmøtet den 4.nov 2013, Det kommunalt nedsatte utvalget gjennomførte tre konstruktive møtet, som legger føringer for neste års budsjettarbeid, men det kom ikke til noen konkret enighet for 2014 budsjettet.

7 Med dette som bakgrunn legger Grue Arbeiderparti fram et alternativt budsjett med noen tallfestede forslag og noen verbale forslag som på sikt vil ha en positiv effekt på økonomien, Grue Arbeiderparti mener at partiets budsjettforslag både har et langsiktig perspektiv giennom å ha fokus på noen strukturendringer, det retter blikket mot positive - utviklingsområder og samtidig ivaretar budsjettforslaget kommunens primærtjenester. Det er spesielt tre områder partiet har vært opptatt av: ' Velferdsområdet - spesielt institusjon, hjemmetjenesten, omsorgsboligene og sykefravær o Eierskap, organisering og disponering av boliger o Organisering av kommunen - administrativt og politisk. I tillegg har Grue Arbeiderparti framhevet dugnadsånden i kommunen og mener at i vanskelige tider bør alle bidra til å skape balanse i økonomien. Ved siden av innbyggerne består den kommunale organisasjonen av tre aktører - de ansatte og deres fagforeninger, administrasjonen og politikerne. Gjennom bidrag fra alle disse, gjennom trepartssamarbeidet, mener Grue Arbeiderparti at det skal være mulig å ivareta tryggheten for kommunens innbyggere. Grue Arbeiderparti legger følgende prinsipper til grunn for arbeidet (fremmet i forbindelse med økonomiplanen) : Direkte tjenesteutøvende områder skjermes så langt det er mulig: Dvs de ' o ansatte som arbeider direkte i kontakt med brukere skal rammes minst mulig av nedskj ærin g/reduksj on. Alle må bidra til innsparing - både administrativt og politisk. (Dvs "nedskjæringer" på områder som ikke skjermes) Politisk bidrag - reduksjon av godtgjørelse Administrativt - omstrukturering ' o ' Fagforeningenes og ansattes bidrag er å avstå fra lønnet spisepause. Arbeidet med å fa på plass et godt arbeidsmilj ø i alle enheter må intensiveres for bl.a å redusere sykefraværet. o Kommunen må samle det som kan samles og det som ikke kan samles må driftes rasjonelt eller avhendes. o Grue kommune skal styres etter kvalitetskriterier, ikke bare kvantitative kriterier. Grue Arbeiderpartis forslag til budsjett 2014bygger på rådmannens forslag. Endringene ligger i forhold til tabell s 64 og også endringer i forhold til investeringsbudsjettet. Her ønsker Grue Arbeiderparti en annen profil, baser på prinsippene. Forslag til tiltak Trlra,r RÅovr,rNN oc srab Bnl,øp (r urw r000) KouruBnIARER 1 RnuustRp N,ToRINGSBUDSJETT 100,, SLT ARnplostrD oc UBETALT 500 lrrln PER DAG FEM DAGER I UKA -

8 SPISEPAUSE 2r5r. ANtar,r, ANSATTE MED ordntngen Dvs ror,tr,r 75 TrMER PER uka. Ca 2 Ånsvrm. INNspanrN c t 2014 srrpulert TrL Oppvnrst 4 RnousBnB BEMANNTNc GBUS 300 Rnturs on I BEMANNING skal IKKE BELASTES TIMER TIL DIREKTE UNDERVISNING 5 Urnrop praksrs spes.ped Vnr,nnRt 6 RprusnRB Ånsvpnx OMSORGSBOLIGER 7 RnuusnRr ÅRsvnnr HJEMMETJENESTE 8 Nonu FoR TJENESTEYTING INSTITUSJON ENoRT DRIFT PSYKIATRI Rnouxs on overførrng 500 BARNEVERN N,cnruc oc UTvIKLING 11 Øxp atnniomsskattbn på NÆ,RING, VERKER OG BRUK 12 RBrlurs on KOMPETANSEUTVIKLINGSMIDLER 13 RntusnRr VAKTMESTERSTILLING ETTBn FAGLIGPoLITISK MØTE EREN REDUKSJoN på nntrn NrvÅnr RE,ALISTISK 250 ErBNnovrssKATTEN rå N,ænrNc, verker oc BRUK LrccER r Gnun på 3 PRoMILLER oc KAN ØKES rrr, 5 ron nuos nrrånnr Gnun AR uonrpartr ronnslår EN ØKNTNG på run I provur-r-n Rnuusnna RENHoLD 300 Por,rrrsxsryRING 15 Rnours on, vtørrn/ 200 MØTEGODTGJØRELSE OSV INNllnrrnR 16 Utr,Brn nåouus, LEILTcHETER PSYKIATRI, ARcU TnNTASJoNEN LIGGER I PRINSTpPENE om AT ALLE vrå rtln 155 RÅonusnr HAR ETTER HvERT rårr BN DEL LEDIG KoNToRKAPASITET. Dnrrn BØR LEIES ut. ArTUpLLE LEIETAKERE KAN VÆR.E KIRKEKONTORET, LENSMANNSKoNToRET u,len IKS SAMARBEID MED ANDRE KOMMUNER påarrupr,r,n ounåppn. 17 Ørr I lnrnkt KoMMUNESKoc 100 StnuxtuRENDRrNGER 18 Ny.tvrrNISTRATrv struktur Sn ncnil skrssn t9 Ny ror,rtisk struktur VuRoBnn HovEDUTvALGSMoDELL

9 20 Urr,orB/xoNKURRANSEUTSETTER VASKERI, KJØKKEN 100 Suvr rrr,r.r lnvesteringsbudsjett Grue Arbeiderparti legger rådmannens forslag til grunn for investeringsbudsjettet, men løfter ut 2 mill til friidrettsbane. Dette kan vi eventuelt komme tilbake til i 2015 budsjettet Partiet ønsker å opprettholde låneramma med en liten økning, men fordele midlene mellom sprinkelanlegg Grue Finnskogen kirke ( ) og bygging av institusjonsplasser ( ) Bygging 4 nye institusjonsplasser i tilknytning til Soltun. Bygget plasseres mellom Soltun og resten av boligmassen. Nybygget vil gi overbygd passasje og tilfredsstiller dermed kravet om å lette adkomsten mellom Soltun og resten av boligmassen (kjøkken, vaskeri osv). Byggets størrelse: 200 kvadratmeter Pris per kvadratmenet: ca Totalpris bygg: Tilskudd Husbanken per plass Lånebehov Grue Arbeiderparti er innforstått med Telemarksforskningens rapport, men praksis viser at det stort sett er overbelegg på institusjonen og at samhandlingsreformen (mottagelse av utskrivningsklare pasienter fra sykehuset) øker presset ytterligere. Høyt sykefravær har gjennom hele året vært brukt som en av forklaringene på overforbruk. Ved å lette på arbeidssituasjonen er målet å fa ned sykefraværet. Tildelingskontoret har også signalisert ønske om flere plasser. Flere plasser gir også verdighet til som nå, på grunn av for få plasser blir tildelt en seng på gangen. Bygging av sentrale omsorgsboliger. I forbindelse med bolystprosjektet og boligsosial handlingsplan foreslår Grue Arbeiderparti å legge følgende føringer i budsjett 2014: o a o Grue kommune selger kommunens boligmasse i Furustien, Moseveien og Granstien (se notat av ) Inntektene brukes dels til nedbetaling av lån (for å øke kommunens handlingsrom) og del til bygging av omsorgsboliger sentralt på Kirkenær Tilskuddssatsen fra Husbanken er på Sentrale omsorgsboliger vil bidra til at eldre kan bo hjemme lengre, gi de <hjemmeboende> økt mestringsfølelse og livskvalitet og redusere avstander for en del av hjemmetjenesten Grue Arbeiderparti ønsker også at kommunens utleieboliger skal driftes av en egen boligstiftelse. Lån, vedlikehold, inntekter og arbeidsoppgaver knyttet til driften løftes ut fra den kommunale forvaltningen og styres av en egen stiftelse, mens bruken av boligene fortsatt er et kommunalt tildelingsområde.

10 Dette vil også lette på arbeidstrykket innen eiendomsavdelingen Administrativ organisering (egen skisse framgår av vedlegg) Grue Arbeiderpartis forslag inneholder kun 2 toppsjefer, men har styrket staben med en skolefaglig leder som også kan ha en koordinerende rolle i forhold til barnehagene. Grue kommune har kun en skole og det vil ikke være hensiktsmessig med to ledere over rektornivå. Grue Arbeiderparti har etter innspill fra Utdanningsforbundet lagt inn en egen enhet i forhold til drift av Gromungen. Dette skal da være i tråd med avtaleverket. Grue kommune har i flere år arbeidet i forhold til myndiggjorte medarbeidere. Grue Arbeiderparti mener derfor at det er viktig å <myndiggjøre> enhetslederne i forhold til deres lederoppgaver - budsjett/økonomi, personal og fag og at toppledelsen styrer gjennom enhetslederne. Partiet mener at hvis et ledernivå skallbør styrkes så er det enhetsledernivået. Voterins ldri ftsbudsiettet): Forslaget fra Lilleåsen pkt 4 Fos skole legges ned, falt med 4 mot 3 stemmer. Redusert bemanning GBU og legeårsverk falt ved dette. Ordførerens forslag ang Gromungen barnehage ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Alternativt budsjettforslag fra AP som ble fremmet av Bragelien, ble voteft mot rådmannens forslag med det vedtak som ble fattet i forslaget fra ordføreren. Rådmannens forslag med tilleggsforslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Rådmannens forslag ang underskuddsdekningen, ble enstemmig vedtatt. Investerin qsudsj ettet : Ordføreren fremmet følgende forslag på vegne av Felleslista Minifüidrettsanlegget tas ut av investeringsbudsjettet for kr legges inn i lånerammen for dekning av tåkeanlegget på Grue Finnskog kirke. Voteri n g ( investeri n esudsj ettet) : Forslaget fra ordføreren ang. minifriidrettsanlegget, ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. Midler til sprinkleranlegget på Grue Finnskog kirke ble enstemmig vedtatt. Bygging av institusjonsplasser som foreslått i forslaget fra AP/Bragelien, falt med 4 mot 3 stemmer. Vedtak i: FS-137/13 Det framlagte forslaget til drifts- og investeringsbudsjett2014legges ut på høring med følgende tilføyelser: 1. Forslag til endring av gebyrer, betalingssatser m.v. og husleier for kommunale bygg godkjennes. Formannskapet gis fullmakt til å vedta endringer ved behov iløpet av året. 2. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne nye leasingavtaler, 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån til finansiering av investeringer og til videre utlån (startlån).

11 4' Driftsbudsjettet vedtas på netto utgift pr. enhet. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 28 (side 6l i budsjeudokumentet - jfr, endring i vedlegg 5). 5. Eiendomsskattesatsen er 7,0 promille for boliger og 3 promille for næringseiendommer, herunder verker og bruk (eiendomsskatteloven $ 12a). For øvrig, jfr. eiendomsskatteloven g 13. I medhold av eiendomsskatteloven $$ 5 og 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt C. Eiendommer som blir drevet som gardsbruk eller skogsbruk (dog med unntak av tilhørende naturlig boligbebyggelse). D. Bygninger som har historisk verdi E' Eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne Grue kommune, Hedmark fylke og staten. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer; 20. mai og20. november i skatteåret. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Rådmannen gis fullmakt til å videreføre kassekreditten med 25 mill. kroner i DnB. Likviditetslånet gjøres opp pr ,2014 ihht kommunelovens bestemmelser. 7. Gromungen barnehage Grinder legges sammen med Gromungen Namnå. (innsparing kr.). Dette finansierer statsbudsjettets konsekvens for Grue på minus kr underskuddsdekning strykes i forslaget til budsjett fra rådmannen. Invest ettet Minifüidrettsanlegget tas ut av investeringsbudsjettet for kr legges inn i lånerammen for dekning av tåkeanlegget på Grue Finnskog kirke. Behandling i Fonvr.lNNSKApEr ,2013 Ved høringsfristens utløp 10. desember kl var innkommetfølgende høringsuttalelser som var ettersendt medlemmene: l. Hygienekontakt sykehjemmet 2. Skogsarbeidere i Grue kommuneskoger 3. Utdanningsforbundet GBUS 4. Samarbeidsutvalget GBUS 5. Samarbeidsutvalget FOS 6. Arbeidsmilj øutv alget 7. Administrasjonsutvalget 8. Andrè Waaler 9. Terje Christiansen og Marit Hermansen 10. Grue Eldreråd 11. FO Grue kommune 12. Norsk Sykepleierforbund Grue 1 3. Kulturskoleutvalget 1 4. Grue Revmatikerforening 15. Bjørg Marit Andersen, professor dr med 16. Grue idrettslag 17. samarbeidsutvalget ved Gromungen barnehage Grinder og Namnå 18. FAU Grue barne- og ungdomsskole

12 19. NFF og NETF 20. Foreldrerepresentantene i Gromungen barnehage avd. Grinder 2 1. Høringsuttalelse fra foreldrerepresentanter i friluft sbarnehagen 22. U tdanningsforbundet, Grue Etter høringsfüstens utløp er innkommet følgende uttalelser som ble lagt fram til medlemmene på møtet: 23. Grinder Grendelag SA 24. F agforbundet avd. Gromungen barnehage 25. Fagforbundet avd.234 Grue Høringsuttalelsene I-22ble gjennomgått ogfølger som vedlegg til kommunestyrets behandling. Vedtak i: FS-145/13 Formannskapets innstilling med høringsuttalelser legges fram for kommunestyrets behandling. 146 I 13 : Økonomireglement Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling Det reviderte økonomireglementet godkj ennes. Behandling i FonunNNSKApEr - l},l2,z0l3 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-146/13 Det reviderte økonomireglementet godkj ennes. Saksordfører: Roman Drazkowski

13 l47ll3z Boligsosial handlingsplan for Grue kommun e Innstilling: Saksordfører rår komite for omsorg og miljø til å fatte slikt vedtak: Komiteen tar boligsosial handlingsplan til foreløpig orientering og legger den ut pähøring. Behandling i KourrÉ FoR omsorg oc MrLJØ Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: K2-02lll3 Komiteen tar boligsosial handlingsplan til foreløpig orientering og legger den ut på høring Behandling i KonrrrÉ FoR omsorg oc MrLJØ Noen endringer i forslaget innarbeides i planen ved den videre politiske behandling. Komiteen fattet følgende enstemmige vedtak: Boligsosial handlingsplan godkj ennes. Rådmannen får i oppdrag äfølge opp planen Vedtak I I( Boligsosial handlingsplan godkjennes. Rådmannen fär i oppdrag äfølge opp planen. Behandling i Fonrrn.r.NNSKApEr - 12, Saken ble ikke behandlet i formannskapet og går direkte fra komiteen til kommunestyret Vedtak i: FS-147/13 Saken ble ikke behandlet i formannskapet. 148 I 13 : Halvveisrapport NAV Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik

14 innstilling Halvveisrapporten tas til orientering. Behandling i F ottinnskanet Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-148/13 Halvveisrapporten tas til orientering. Saksordfører: Tore Skarpnord 149 I 13 : Spillemidler 2013 Innstilling: Rådmannen rår formannsskapet til å fatte slikt vedtak: Grue kommune godkjenner Grue Finnskog Skytterlags søknad om tilbygg av skytterhus / klubbhus. Tilbygget bygges etter gjeldene forskrifter og kravet om universell utforming. Grue kommune godkjenner at Tørmoen Skytterlags søknad av 2012 om spillemidler fornyes Behandling i FonvraNNsKApEr - 12,12,2013 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-149/13 Grue kommune godkjenner Grue Finnskog Skytterlags søknad om tilbygg av skytterhus / klubbhus. Tilbygget bygges etter gjeldene forskrifter og kravet om universell utforming. Grue kommune godkjenner at Tørmoen Skytterlags søknad av 2012 om spillemidler fornyes,

15

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte:

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte: Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS: Merk tiden! r4ut3 Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS: Merk tiden! r4ut3 Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Utvalg: Møtested: Tidspunkt: v GRUE kommune Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 25.11.2013 Kl. 10.00 OBS: Merk tiden! Møteinnkalling Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til servicetorget,

Detaljer

v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS. Merktiden! Innhold 07Ut3

v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS. Merktiden! Innhold 07Ut3 v GRUE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, styresalen Mandag 03.06.2013 Kl. 13.00 OBS. Merktiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 27.06.2011 Tidspunkt: Kl. 12.00 17.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 27.06.2011 Tidspunkt: Kl. 12.00 17. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 27.06.2011 Tidspunkt: Kl. 12.00 17.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Åse B. Lilleåsen Ulf Ebbell

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

45/13 LÅNEOPPTAK AREMARK MENIGHETSRÅD - SELVSKYLDNERKAUSJON 46/13 INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING INDRE ØSTFOLD

45/13 LÅNEOPPTAK AREMARK MENIGHETSRÅD - SELVSKYLDNERKAUSJON 46/13 INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING INDRE ØSTFOLD ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Kommunestyret innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 12.12.2013 kl. 18:00 Fra kl 18.00 til

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 OBS! Merk tiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/174 Formannskapet 25.11.2014 14/69 Kommunestyret 12.12.2014

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/174 Formannskapet 25.11.2014 14/69 Kommunestyret 12.12.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2014/741-8612/2014 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Engerdal kommune - årsbudsjett 2015 Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/174 Formannskapet 25.11.2014 14/69

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 1756 Hovedutvalg Folk Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

SAKSPAPIRER Formannskapet

SAKSPAPIRER Formannskapet SAKSPAPIRER Formannskapet Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 151 &75 Arkivsaksnr.: 10/2310 Saksprotokoll: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Sak nr.: Utvalg Møtedato 40/10 Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2010 23/10 Eldrerådet

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING. Møtedato: 21.01.2015 Møtested: Songdalen rådhus Juvet Møtetid: Kl. 16:30

SONGDALEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING. Møtedato: 21.01.2015 Møtested: Songdalen rådhus Juvet Møtetid: Kl. 16:30 SONGDALEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Møtedato: 21.01.2015 Møtested: Songdalen rådhus Juvet Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

GRUE. kommune. Møtebok. Utvalg: Møtested: I)ato: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 15.09.2014 Kl. 17.00-2t.30. Niels.

GRUE. kommune. Møtebok. Utvalg: Møtested: I)ato: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 15.09.2014 Kl. 17.00-2t.30. Niels. GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: I)ato: Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 15.09.2014 Kl. 17.00-2t.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Herdis Bragelien Ase B. Lilleåsen

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtebok Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 18.12.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 124/14-128/14 Møte nr: 10/2014 Til kl. 16:10 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt For

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 06.12.2007 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 06.12.2007 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 06.12.2007 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer