NOTAT Vedlegg 6: ROS-analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT Vedlegg 6: ROS-analyse"

Transkript

1 NOTAT Vedlegg 6: ROS-analyse Notat nr.: Dato mars 2013 Til: Reidar Kristiansen Fra: Øistein Preus Hveding Isola AS SWECO Norge AS ROS-analyse ved Isola AS, våren 2012 I forbindelse med utslippssøknaden ble det våren 2012 utført en standard ROS-analysen ved bedriften. I denne prosessen deltok ansvarlige innen drift og produksjon ved ISOLA, Porsgrunn. Analysen er en kvalitativ grovanalyse, og tar utgangspunkt i følgende veileder fra DSB: Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (revidert utg. desember 2011). Gjennom analysemøtet ble 18 ulike hendelser identifisert og vurdert. Aktuelle sårbarhetsvurderte tema var følgende: Transport og håndtering Lagringsområder og overføring Produksjonslinjer Støttefunksjoner og vedlikehold For hver hendelse ble sannsynlighet og konsekvens vurdert mot hverandre. Sammenstilt gav dette grunnlag for risikovurdering av hver enkelt hendelse i forhold til liv og helse, ytre miljø, og materielle verdier. Samlet vurdering av hver hendelse er uttrykt med fargen grønn, gul, eller rød (se tabell 1). Av i alt 18 identifiserte uønskede hendelser, ble 15 vurdert som grønne, og 3 som gule. Ingen hendelser fikk samlet risiko rød. Enkelte av foreslåtte tiltak i hendelsesskjemaene (se skjema 1-18 under) er allerede utført. Risikoreduserende tiltak betyr tiltak som reduserer sannsynlighet eller konsekvens, dvs. forebyggende beredskap som bidrar til å redusere risiko. Tabell 1: Risikomatrisens tre nivå. GRØNN GUL RØD risiko risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig risiko risikoreduserende tiltak skal vurderes Uakseptabel risiko risikoreduserende tiltak er nødvendig Enhver aktivitet som utøves, har alltid en viss innebygget risiko. Følgende overordnede akseptkriterium ble benyttet i denne analysen: Risikonivået for anlegget skal ikke være høyere enn det som er akseptert for tilsvarende anlegg i Norge. For de enkelte deltema i analysen har vi så langt det er mulig prøvd å konkretisere dette. SWECO NORGE Fornebuveien 11 Postboks 400, 1327 Lysaker Telefon Telefaks

2 Utslippssøknad Isola Fabrikker Eidanger Uønsket hendelse: 1. ROS analyse Dok.nr: 01 Dato Rev: 02 Beskrivelse: Mulig årsak: Det oppstår lekkasje av bitumen grunnet feil ved overføringsslange fra tankbil til lagertank. Det oppstår brudd i overføringsslange, eller kopling er defekt og løsner. RISIKOVURDERING Sannsynlighet: Svært lav Lav Sannsynlig Svært sannsynlig > 100 år år 5 20 år < 5 år Konsekvens: Svært liten Liten Middels Stor Risiko Ytre miljø: Liten miljøskade / liten påvirkning på verneverdige kulturminner Lokal miljøskade, restitusjonstid 1 år / påvirkning på fredede kulturminner Lokal miljøskade, restitusjonstid over 1 år / Påvirkning / ødeleggelse av fredede kulturminner Regional miljøskade, restitusjonstid på inntil 1 år / Påvirkning / ødeleggelse av prioriterte kulturminner Ytre miljø verdier: < 50 knok knok 500 knok 1 MNOK 1 10 MNK verdier Liv og helse: Ingen personskade Lettere personskader og helseplager, uten fravær og fare for varig men Alvorlige personskader og helseplager, med fravær og fare for varige men Svært alvorlige personskader og helseplager som resulterer i varige men, eller dødsfall Liv og helse Kommentarfrekvens/konsekvens: Konsekvensen av en lekkasje fra tankbil er små, da det ikke er trykk i systemet før pumpehus. En eventuell lekkasje fra tankbil vil da bli små mengder. Forslag til tiltak: Innføre rutinemessig egenkontroll av slange/koplinger som registreres i vårt vedlikeholdssystem.

3 Hendelse 1 Det oppstår lekkasje av Bitumen grunnet feil ved overføringsslange fra tankbil til lagertank. Ved overføring av bitumen fra tankbil brukes det fleksibel gummislange som er forsterket med vevd stålkappe. Slangekoplingene har klo med låsesplint som sikring. Ved slangebrudd eller defekter på klokobling kan det bli lekkasje av bitumen. Sannsynlighet Overføring av bitumen gjøres kun av instruert personell, og det er utarbeidet sikkerhetsprosedyrer for kontinuerlig oppfølging av overføring. Periodisk kontroll av utstyr. Sannsynligheten er derfor satt til lav. Konsekvenser Konsekvensen av en lekkasje vil være liten, da overføringen er trykkløs og sjåføren er tilstede hele tiden under overføringen. Bitumen som eventuelt lekker ut vil også stivne raskt uten å komme i avløpssystemet.. Konsekvensene er derfor satt til lav. Akseptkriterier Ved overføring skal Eurobitume guide for sikker levering av bitumen brukes. Risikoreduserende tiltak Det bør vurderes å lagre en liten container med sand eller pall med barksekker i nærheten for å redusere arbeidet med å ta opp bitumen fra bakken. På bakgrunn av disse forutsetninger settes risikoen til grønn.

4 Utslippssøknad Isola Fabrikker Eidanger Uønsket hendelse: 2. ROS analyse Dok.nr: 02 Dato Rev: 02 Beskrivelse: Mulig årsak: Overfylling av bitumentank ved overføring fra tankbil til lagertank. Det er teknisk feil med nivåmålinger. RISIKOVURDERING Sannsynlighet: Svært lav Lav Sannsynlig Svært sannsynlig > 100 år år 5 20 år < 5 år Konsekvens: Svært liten Liten Middels Stor Risiko Ytre miljø: Liten lokal miljøskade Lokal miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år Lokal miljøskade, restitusjonstid over 1 år Regional miljøskade, restitusjonstid på inntil 1 år / Påvirkning av bekk/fjord Ytre miljø verdier: < 50 knok knok 500 knok 1 MNOK 1 10 MNK verdier Liv og helse: Ingen personskade Lettere personskader og helseplager, uten fravær og fare for varig men Alvorlige personskader og helseplager, med fravær og fare for varige men Svært alvorlige personskader og helseplager som resulterer i varige men, eller dødsfall Liv og helse Kommentarfrekvens/konsekvens: Konsekvensen av en tankoverfylling er omfattende ryddearbeid. Forslag til tiltak: Det bør vurderes å legge inn en rutine på jevnlig kontroll av fangbasseng under fylling, eventuelt sette opp kamera/speil.

5 Hendelse 2 Overfylling av bitumentank ved overføring fra tankbil til lagertank. Ved overføring av bitumen fra tankbil fylles det inn mer bitumen enn det er plass til. Sjåføren oppdager det ikke da han står ved pumpestasjon. Sannsynlighet Overføring av bitumen gjøres kun av instruert personell, og det er utarbeidet sikkerhetsprosedyrer for kontroll av utstyr og kontinuerlig oppfølging av overføring. Sjåføren ser ikke tanken samtidig som han fyller, dette kan pågå inntil han går rundt pumpehuset. Sannsynligheten er derfor satt til sannsynlig. Konsekvenser Konsekvensen av en lekkasje vil være liten, da det er fangbasseng rundt tankanlegget. Bitumen som eventuelt lekker ut vil også stivne raskt uten å komme i avløpssystemet. Konsekvensene er derfor satt til liten. Akseptkriterier Ved overføring skal Eurobitume guide for sikker levering av bitumen brukes. Risikoreduserende tiltak Det bør vurderes å legge inn en rutine på jevnlig kontroll av fangbasseng under fylling, eventuelt sette opp kamera/speil. På bakgrunn av disse forutsettinger settes risikoen til grønn

6 Utslippssøknad Isola Fabrikker Eidanger ROS analyse Dok.nr: 03 Dato Uønsket hendelse: 3. Lekkasje av brannfarlige innsatskjemikalier (propan, diesel) grunnet feil ved utstyr eller sviktende rutiner i forbindelse med Beskrivelse: overføring fra tankbil til lagertank. Mulig årsak: Sviktende rutiner fra leverandør. Rev: 03 RISIKOVURDERING Sannsynlighet: Svært lav Lav Sannsynlig Svært sannsynlig > 100 år år 5 20 år < 5 år Konsekvens: Svært liten Liten Middels Stor Risiko Ytre miljø: Liten lokal miljøskade Lokal miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år Lokal miljøskade, restitusjonstid over 1 år Regional miljøskade, restitusjonstid på inntil 1 år / Påvirkning av bekk/fjord Ytre miljø verdier: < 50 knok knok 500 knok 1 MNOK 1 10 MNK verdier Tiltak vurderes Liv og helse: Ingen personskade Lettere personskader og helseplager, uten fravær og fare for varig men Alvorlige personskader og helseplager, med fravær og fare for varige men Svært alvorlige personskader og helseplager som resulterer i varige men, eller dødsfall Liv og helse Tiltak skal vurderes Kommentarfrekvens/konsekvens: Konsekvensen av en dieseltank overfylling er omfattende ryddearbeid. For propan er det eksplosjonsfare. Forslag til tiltak: Vurdere om området skal avsperres ved overføring fra tankbil.

7 Hendelse 3 Lekkasje av brannfarlige innsatskjemikalier (propan, diesel) grunnet feil ved utstyr eller sviktende rutiner i forbindelse med overføring fra tankbil til lagertank. Ved overføring av innsatskjemikalier fra tankbil oppstår det lekkasje Sannsynlighet Overføring av diesel gjøres kun av autorisert leverandør, dieseltankene er nedgravd i sandmasser, bygd i GRP og godkjent etter NS Sannsynligheten er derfor satt til liten. Propantank er montert inn i eget sikkerhetskammer og overføring gjøres kun av autorisert personell. Vårt eget utstyr har periodisk kontroll og årlig kontroll av autorisert firma. Sannsynligheten er derfor satt til liten. Konsekvenser Konsekvensen av en diesellekkasje vil være at grunn rundt tank vil bli forurenset. Konsekvensen av propanlekkasje kan være stor hvis det oppstår gnist. Mindre lekkasje(lekkasje i tetning, pakningssvikt, brudd på instrumentledning) innebærer en lokal brannfare. Større lekkasjer (f.eks. brudd på overføringsslange) kan resultere i en heftig lokal brann. Eventuelle følgeskader vil være situasjonsavhengig. Konsekvensen er derfor satt til stor. Akseptkriterier Forskrift om håndtering av farlig stoff skal følges.(dsb) Risikoreduserende tiltak Det bør vurderes å sperre området for personell ved fylling av propantank. På bakgrunn av disse forutsettinger settes risikoen til gul

8 Utslippssøknad Isola Fabrikker Eidanger Uønsket hendelse: 4. ROS analyse Dok.nr: 04 Dato Rev: 02 Beskrivelse: Mulig årsak: Ukontrollert lekkasje fra kjøretøy fører til avrenning til overvannssystem. Uhell med truck, eksisterende mangel på kjøretøy ved ankomst. RISIKOVURDERING Sannsynlighet: Svært lav Lav Sannsynlig Svært sannsynlig > 100 år år 5 20 år < 5 år Konsekvens: Svært liten Liten Middels Stor Risiko Ytre miljø: Liten lokal miljøskade Lokal miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år Lokal miljøskade, restitusjonstid over 1 år Regional miljøskade, restitusjonstid på inntil 1 år / Påvirkning av bekk/fjord Ytre miljø Tiltak vurderes verdier: < 50 knok knok 500 knok 1 MNOK 1 10 MNK verdier Liv og helse: Ingen personskade Lettere personskader og helseplager, uten fravær og fare for varig men Alvorlige personskader og helseplager, med fravær og fare for varige men Svært alvorlige personskader og helseplager som resulterer i varige men, eller dødsfall Liv og helse Kommentarfrekvens/konsekvens: Konsekvensen av en lekk dieseltank oppdages raskt. Tetting av lekkasje/oppsuging av diesel på bakken startes umiddelbart. Isola har Absol tilgjengelig (absorberende middel.) Brannvesenet vil bli tilkalt for å bistå med lense i bekken. Utrykkningstid er ca 10 min. Forslag til tiltak: Vurdere å ha en pall med barksekker i beredskap. Vurdere mulighet for bruk av oljelense i bekk.

9 Hendelse 4 Ukontrollert lekkasje fra kjøretøy fører til avrenning til overvannssystem. Dieseltank blir punktert av truck eventuelt får brudd inne på Isola område. Sannsynlighet Lasting av biler gjøres av eget personell som har nødvendige sertifikater og opplæring. Hvis en lastebil har lekkasje ved ankomst vil det raskt bli sett og det blir da lagt ut absorberende middel, og lekkasje stoppet. Sannsynlighet blir derfor satt til lav. Konsekvenser Konsekvensen av en diesellekkasje til overvannssystemet vil være forurensing av Herregårdsbekken. Konsekvens blir derfor satt til middels. Akseptkriterier Egne truckførere med sertifikat. Risikoreduserende tiltak Det bør vurderes å gå til anskaffelse av sekker med bark, samt vurdere oljelenser for utslipp til bekk. På bakgrunn av disse forutsetninger settes risikoen til gul

10 Utslippssøknad Isola Fabrikker Eidanger Uønsket hendelse: 5. ROS analyse Dok.nr: 05 Dato Rev: 02 Beskrivelse: Mulig årsak: Det oppstår lekkasje av bitumen grunnet overføring til/fra produksjonslinje Lekkasje grunnet svikt i pakning / rørbrudd. RISIKOVURDERING Sannsynlighet: Svært lav Lav Sannsynlig Svært sannsynlig > 100 år år 5 20 år < 5 år Konsekvens: Svært liten Liten Middels Stor Risiko Ytre miljø: Liten lokal miljøskade Lokal miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år Lokal miljøskade, restitusjonstid over 1 år Regional miljøskade, restitusjonstid på inntil 1 år / Påvirkning av bekk/fjord Ytre miljø verdier: < 50 knok knok 500 knok 1 MNOK 1 10 MNK verdier Liv og helse: Ingen personskade Lettere personskader og helseplager, uten fravær og fare for varig men Alvorlige personskader og helseplager, med fravær og fare for varige men Svært alvorlige personskader og helseplager som resulterer i varige men, eller dødsfall Liv og helse Kommentarfrekvens/konsekvens: Konsekvensen av en lekkasje av bitumen er liten da bitumen stivner raskt og vil ikke kunne gi forurensning. Anlegget er overvåket og overføring skjer kun med personell tilstede. Forslag til tiltak: Ingen

11 Hendelse 5 Det oppstår lekkasje av bitumen grunnet overføring til/fra produksjonslinje Det blir rørbrudd fra lagertank og inn til produksjon. Sannsynlighet Anlegget er overvåket og overføring skjer kun med personell tilstede. Sannsynlighet blir derfor satt til lav. Konsekvenser Bitumen som lekker ut vil raskt stivne og ikke komme ned i overvannssystem. Konsekvens blir derfor satt til lav. Akseptkriterier Bitumenanlegget er bygd i henhold til myndighetskrav. Risikoreduserende tiltak Ingen På bakgrunn av disse forutsetninger settes risikoen til grønn.

12 Utslippssøknad Isola Fabrikker Eidanger Uønsket hendelse: 6. ROS analyse Dok.nr: 06 Dato Rev: 03 Beskrivelse: Materiallekkasje fører til selvantennelse av bitumen i tankisolasjon. Mulig årsak: Rust/ sprekk i sveis. RISIKOVURDERING Sannsynlighet: Svært lav Lav Sannsynlig Svært sannsynlig > 100 år år 5 20 år < 5 år Konsekvens: Svært liten Liten Middels Stor Risiko Ytre miljø: Liten lokal miljøskade Lokal miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år Lokal miljøskade, restitusjonstid over 1 år Regional miljøskade, restitusjonstid på inntil 1 år / Påvirkning av bekk/fjord Ytre miljø verdier: < 50 knok knok 500 knok 1 MNOK 1 10 MNK verdier tiltak vurderes Liv og helse: Ingen personskade Lettere personskader og helseplager, uten fravær og fare for varig men Alvorlige personskader og helseplager, med fravær og fare for varige men Svært alvorlige personskader og helseplager som resulterer i varige men, eller dødsfall Liv og helse Kommentarfrekvens/konsekvens: Ved en materiallekkasje vil det være liten sannsynlighet for selvantennes på grunn av. at tanken er kapslet, og det vil ikke være oksygen tilstede. Forslag til tiltak:

13 Hendelse 6 Materiallekkasje fører til selvantennelse av bitumen i tankisolasjon. Det blir hull i tank pga. rust, eventuelt svekkelse i sveis. Sannsynlighet Tankene blir periodisk tømt, rengjort og kontrollert. Ved en materiallekkasje vil det ikke selvantennes pga. at tanken er kapslet, og dermed oksygen ikke tilstede. Sannsynlighet blir derfor satt til lav. Konsekvenser Skulle det være hull i kapsling og selvantennelse skjer, vil eget industrivern starte slukking til kommunalt brannvesen kommer, sistnevnte har utrykkingstid på ca. 10 min. Isola har mobilt vakthold en gang pr døgn utenom ordinær arbeidstid. Hvis en slik hendelse skjer uten at det er personell tilstede kan det utvikle seg til en kraftig brann grunnet store volum. Konsekvens settes til middels. Akseptkriterier Tankanlegg er bygd i henhold til myndighetskrav. Risikoreduserende tiltak På bakgrunn av disse forutsetninger settes risikoen til grønn.

14 Utslippssøknad Isola Fabrikker Eidanger Uønsket hendelse: 7. ROS analyse Dok.nr: 07 Dato Rev: 03 Beskrivelse: Spredning av diesel grunnet materialbrudd eller funksjonsfeil i lagringstank. Mulig årsak: Gravearbeid RISIKOVURDERING Sannsynlighet: Svært lav Lav Sannsynlig Svært sannsynlig > 100 år år 5 20 år < 5 år Konsekvens: Svært liten Liten Middels Stor Risiko Ytre miljø: Liten lokal miljøskade Lokal miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år Lokal miljøskade, restitusjonstid over 1 år Regional miljøskade, restitusjonstid på inntil 1 år / Påvirkning av bekk/fjord Ytre miljø verdier: < 50 knok knok 500 knok 1 MNOK 1 10 MNK verdier Liv og helse: Ingen personskade Lettere personskader og helseplager, uten fravær og fare for varig men Alvorlige personskader og helseplager, med fravær og fare for varige men Svært alvorlige personskader og helseplager som resulterer i varige men, eller dødsfall Liv og helse Kommentarfrekvens/konsekvens: Konsekvensen av en lekkasje av diesel fra tank er små da tankene er nedgravd i sandmasser. Forslag til tiltak: Vurdere bedre merking/skilting av området for nedgravde tanker

15 Hendelse 7 Spredning av diesel grunnet materialbrudd eller funksjonsfeil i lagringstank. Tanken blir overfylt, høyalarm virker ikke. Sprekk i tank, materialfeil. Gravearbeid startes uten sikring av området rundt. Sannsynlighet Tankene er sertifisert etter NS Området hvor tankene er plassert er ikke utsatt for trafikk. Isola har innført arbeidstillatelsessystem som sikrer at gravearbeid ikke startes før området er kontrollert og sikret. Sannsynlighet blir derfor satt til lav. Konsekvenser Skulle det bli spredning av diesel i grunnen, vil det fanges opp i området rundt tanken, da det er sandmasser. Konsekvens settes til liten. Akseptkriterier Tanker er bygd i henhold til myndighetskrav. Fylling av diesel utføres kun av autorisert leverandør. Gravearbeid må godkjennes Risikoreduserende tiltak Vurdere bedre merking/skilting av området for nedgravde tanker. På bakgrunn av disse forutsetninger settes risikoen til grønn.

16 Utslippssøknad Isola Fabrikker Eidanger Uønsket hendelse: 8. ROS analyse Dok.nr: 08 Dato Rev: 03 Beskrivelse: Lekkasje av propan grunnet materialbrudd eller funksjonsfeil i lagringstank. Mulig årsak: Materialfeil, materialsvikt. RISIKOVURDERING Sannsynlighet: Svært lav Lav Sannsynlig Svært sannsynlig > 100 år år 5 20 år < 5 år Konsekvens: Svært liten Liten Middels Stor Risiko Ytre miljø: Liten lokal miljøskade Lokal miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år Lokal miljøskade, restitusjonstid over 1 år Regional miljøskade, restitusjonstid på inntil 1 år / Påvirkning av bekk/fjord Ytre miljø verdier: < 50 knok knok 500 knok 1 MNOK 1 10 MNK verdier Liv og helse: Ingen personskade Lettere personskader og helseplager, uten fravær og fare for varig men Alvorlige personskader og helseplager, med fravær og fare for varige men Svært alvorlige personskader og helseplager som resulterer i varige men, eller dødsfall Liv og helse Kommentarfrekvens/konsekvens: Konsekvensen av en lekkasje av propan er svært alvorlig grunnet eksplosjonsfare. Forslag til tiltak:

17 Hendelse 8 Lekkasje av propan grunnet materialbrudd eller funksjonsfeil i lagringstank. Brudd i rørflens, materialfeil. Sannsynlighet Tankene og overføringssystem er sertifisert utstyr. Tankene og overføringssystem kontrolleres hver mnd. av opplært person. Tankene og overføringssystem kontrolleres årlig av autorisert firma Propan har en meget sterk lukt som raskt vil oppdages. Brudd i lagertank er statistisk sett meget sjeldne(størrelsesorden 10ˉ⁴ 10ˉ⁵/år eller lavere), og benyttes derfor normalt ikke i risikovurderingssammenheng. Sannsynlighet er derfor satt til svært lav. Konsekvenser Skulle det bli lekkasje av propan vil det være stor eksplosjonsfare i området, det er kontorer med vinduer mot propantanken. Konsekvens settes til stor. Akseptkriterier DSB forskrift 8.juni 2009 om håndtering av farlig stoff følges. Anvisning på skilt i området følges. Risikoreduserende tiltak Området er låst og sperret for uvedkommende. Kun instruert personell i området. Overføringspumpe er Ex godkjent. På bakgrunn av disse forutsetninger settes risikoen til grønn.

18 Utslippssøknad Isola Fabrikker Eidanger Uønsket hendelse: 9. ROS analyse Dok.nr: 09 Dato Rev: 01 Beskrivelse: Kollisjon på lager som fører til punktering av kjemikaliebeholdere. Mulig årsak: Menneskelig feil. RISIKOVURDERING Sannsynlighet: Svært lav Lav Sannsynlig Svært sannsynlig > 100 år år 5 20 år < 5 år Konsekvens: Svært liten Liten Middels Stor Risiko Ytre miljø: Liten lokal miljøskade Lokal miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år Lokal miljøskade, restitusjonstid over 1 år Regional miljøskade, restitusjonstid på inntil 1 år / Påvirkning av bekk/fjord Ytre miljø verdier: < 50 knok knok 500 knok 1 MNOK 1 10 MNK verdier Liv og helse: Ingen personskade Lettere personskader og helseplager, uten fravær og fare for varig men Alvorlige personskader og helseplager, med fravær og fare for varige men Svært alvorlige personskader og helseplager som resulterer i varige men, eller dødsfall Liv og helse Kommentarfrekvens/konsekvens: Sannsynligheten er liten grunnet lite håndtering av kjemikaliebeholdere. Konsekvensen av punktering av kjemikaliebeholdere er små, da lagerlokalene har tette gulv uten sluk. Forslag til tiltak: Vurdere innkjøp av pall med bark for å fange opp eventuell lekkasje.

19 Hendelse 9 Kollisjon på lager som fører til punktering av kjemikaliebeholdere. Menneskelig feil. Sannsynlighet Det er lite håndtering av kjemikalier. Transport utføres kun av eget opplært personell. Oppsugingsmaterialet Absol er tilgjengelig på området. Sannsynlighet er derfor satt til lav. Konsekvenser Ved punktering av en kjemikaliebeholder på lager vil det ikke forurense ytre miljø, da det ikke er sluk eller kummer i lagerbygg. Konsekvens settes til liten. Akseptkriterier Truckførere med sertifikat. Risikoreduserende tiltak Det bør vurderes å kjøpe inn en pall med barksekker På bakgrunn av disse forutsetninger settes risikoen til grønn.

20 Utslippssøknad Isola Fabrikker Eidanger Uønsket hendelse: 10. ROS analyse Dok.nr: 10 Dato Rev: 02 Beskrivelse: Akutt utslipp og lekkasje av kjemikalier til åpent avløpssystem. Mulig årsak: Menneskelig feil, rørbrudd, tanklekkasje. RISIKOVURDERING Sannsynlighet: Svært lav Lav Sannsynlig Svært sannsynlig > 100 år år 5 20 år < 5 år Konsekvens: Svært liten Liten Middels Stor Risiko Ytre miljø: Liten lokal miljøskade Lokal miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år Lokal miljøskade, restitusjonstid over 1 år Regional miljøskade, restitusjonstid på inntil 1 år / Påvirkning av bekk/fjord Ytre miljø tiltak må vurderes verdier: < 50 knok knok 500 knok 1 MNOK 1 10 MNK verdier Liv og helse: Ingen personskade Lettere personskader og helseplager, uten fravær og fare for varig men Alvorlige personskader og helseplager, med fravær og fare for varige men Svært alvorlige personskader og helseplager som resulterer i varige men, eller dødsfall Liv og helse Kommentarfrekvens/konsekvens: Sannsynligheten er liten grunnet lite bruk av flytende kjemikalier. Forslag til tiltak: Vurdere innkjøp av pall med bark for å fange opp eventuell lekkasje. Vurdere mulighet for bruk av oljelense i bekk.

21 Hendelse 10 Akutt utslipp og lekkasje av kjemikalier til åpent avløpssystem. Menneskelig feil. Utstyrshavari. Sannsynlighet Det er lite håndtering av flytende kjemikalier, de fleste tilsatsstoffer er i fast form. Isola benytter ikke kjemikalier som er på myndighetenes kandidatliste, eller prioritetslisten. Transport utføres kun av eget opplært personell. Oppsugingsmaterialet Absol er tilgjengelig på området. Mobil vaktrunde utenom ordinær arbeidstid Sannsynlighet blir derfor satt til lav. Konsekvenser Ved utslipp og lekkasje av kjemikalier til åpent avløpssystem vil dette gå ut i Herregårdsbekken. Utrykkningstid for kommunalt brannvesen er 10 min. Konsekvens settes til middels. Akseptkriterier Forebyggende vedlikehold utføres. Risikoreduserende tiltak Det bør vurderes å kjøpe inn en pall med barksekker, samt vurdere oljelenser for utslipp til bekk Flytende kjemikalier lagres i lokaler uten avløp. På bakgrunn av disse forutsetninger settes risikoen til gul.

22 Utslippssøknad Isola Fabrikker Eidanger Uønsket hendelse: 11. ROS analyse Dok.nr: 11 Dato Rev: 02 Beskrivelse: Manglende kontrollmålinger av prosessvann i produksjon fører til skadelig utslipp Mulig årsak: Menneskelig feil, rørbrudd, lekkasje fra beholder. RISIKOVURDERING Sannsynlighet: Svært lav Lav Sannsynlig Svært sannsynlig > 100 år år 5 20 år < 5 år Konsekvens: Svært liten Liten Middels Stor Risiko Ytre miljø: Liten lokal miljøskade Lokal miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år Lokal miljøskade, restitusjonstid over 1 år Regional miljøskade, restitusjonstid på inntil 1 år / Påvirkning av bekk/fjord Ytre miljø verdier: < 50 knok knok 500 knok 1 MNOK 1 10 MNK verdier Liv og helse: Ingen personskade Lettere personskader og helseplager, uten fravær og fare for varig men Alvorlige personskader og helseplager, med fravær og fare for varige men Svært alvorlige personskader og helseplager som resulterer i varige men, eller dødsfall Liv og helse Kommentarfrekvens/konsekvens: Sannsynligheten er liten grunnet lite bruk av flytende kjemikalier. Forslag til tiltak: Vurdere innkjøp av pall med bark for å fange opp eventuell lekkasje. Vurdere mulighet for bruk av oljelense i bekk. Vurdere innføring av kontrollmålinger.

23 Hendelse 11 Manglende kontrollmålinger av prosessvann i produksjon fører til skadelig utslipp Menneskelig feil. Utstyrshavari. Sannsynlighet Isola benytter ikke kjemikalier som er på myndighetenes kandidatliste, prioriteringsliste. Lite utskiftning av råvarer. Ved nye råvarer vurderes HMS info for varer. Prosessvann kommer ikke i nærheten av flytende kjemikalier. Oppsugingsmaterialet Absol er tilgjengelig på området. Mobil vaktrunde utenom ordinær arbeidstid Sannsynlighet blir derfor satt til svært lav. Konsekvenser Ved utslipp og lekkasje av kjemikalier til åpent avløpssystem vil dette gå til Herregårdsbekken. Utrykkningstid for kommunalt brannvesen er 10 min. Konsekvens settes til liten. Akseptkriterier Forebyggende vedlikehold utføres. Risikoreduserende tiltak Det bør vurderes å kjøpe inn en pall med barksekker, samt vurdere oljelenser for utslipp til bekk På bakgrunn av disse forutsetninger settes risikoen til grønn.

24 Utslippssøknad Isola Fabrikker Eidanger Uønsket hendelse: 12. ROS analyse Dok.nr: 12 Dato Rev: 02 Beskrivelse: Mulig årsak: Kollisjon i produksjonshall fører til punktering av kjemikaliebeholdere. Menneskelig feil. RISIKOVURDERING Sannsynlighet: Svært lav Lav Sannsynlig Svært sannsynlig > 100 år år 5 20 år < 5 år Konsekvens: Svært liten Liten Middels Stor Risiko Ytre miljø: Liten lokal miljøskade Lokal miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år Lokal miljøskade, restitusjonstid over 1 år Regional miljøskade, restitusjonstid på inntil 1 år / Påvirkning av bekk/fjord Ytre miljø verdier: < 50 knok knok 500 knok 1 MNOK 1 10 MNK verdier Liv og helse: Ingen personskade Lettere personskader og helseplager, uten fravær og fare for varig men Alvorlige personskader og helseplager, med fravær og fare for varige men Svært alvorlige personskader og helseplager som resulterer i varige men, eller dødsfall Liv og helse Kommentarfrekvens/konsekvens: Sannsynligheten er liten grunnet lite håndtering av kjemikaliebeholdere. Konsekvensen av punktering av kjemikaliebeholdere er små, da lokalene har tette gulv med kun to sluk Aktuelle kjemikalier har høy viskositet. Forslag til tiltak: Vurdere innkjøp av pall med bark for å fange opp eventuell lekkasje. Vurdere mulighet for bruk av oljelense i bekk.

25 Hendelse 12 Kollisjon i produksjonshall fører til punktering av kjemikaliebeholdere. Menneskelig feil. Sannsynlighet Isola benytter ikke kjemikalier som er på myndighetenes kandidatliste, prioritetsliste.. Kjemikalier håndteres lite i produksjonslokalet. Oppsugingsmaterialet Absol er tilgjengelig på området. Sannsynlighet blir derfor satt til lav. Konsekvenser Aktuelle kjemikalie har høy viskositet, og vil raskt kunne stoppes/demmes opp av driftsoperatørene. Konsekvens settes til liten. Akseptkriterier Egne truckførere med sertifikat. Risikoreduserende tiltak Det bør vurderes å kjøpe inn en pall med barksekker, samt vurdere oljelenser for utslipp til bekk På bakgrunn av disse forutsetninger settes risikoen til grønn.

26 Utslippssøknad Isola Fabrikker Eidanger Uønsket hendelse: 13. ROS analyse Dok.nr: 13 Dato Rev: 02 Beskrivelse: Propangassutslipp grunnet funksjonssvikt eller materialbrudd i rørledning/kobling Mulig årsak: RISIKOVURDERING Sannsynlighet: Svært lav Lav Sannsynlig Svært sannsynlig > 100 år år 5 20 år < 5 år Konsekvens: Svært liten Liten Middels Stor Risiko Ytre miljø: Liten lokal miljøskade Lokal miljøskade, restitusjonstid over 1 år Regional miljøskade, restitusjonstid på inntil 1 år / Påvirkning av bekk/fjord Ytre miljø verdier: < 50 knok knok 500 knok 1 MNOK 1 10 MNK verdier Liv og helse: Ingen personskade Lettere personskader og helseplager, uten fravær og fare for varig men Alvorlige personskader og helseplager, med fravær og fare for varige men Svært alvorlige personskader og helseplager som resulterer i varige men, eller dødsfall Liv og helse Kommentarfrekvens/konsekvens: Konsekvensen av en lekkasje av propan er svært alvorlig grunnet eksplosjonsfare.. Forslag til tiltak:

27 Hendelse 13 Propangassutslipp grunnet funksjonssvikt eller materialbrudd i rørledning/kobling Brudd i rørflens, materialfeil. Sannsynlighet Tankene og overføringssystem er sertifisert utstyr. Tankene og overføringssystem kontrolleres hver mnd. av opplært person. Tankene og overføringssystem kontrolleres årlig av autorisert firma Tankene og overføringssystem kontrolleres av DSB. Propan er tilsatt meget sterk lukt som raskt vil registreres av personell. Det er manuelle nødavstengningsventiler i sikker avstand. Det er store kjøreporter i bygget som vil gi en rask utluftning. Sannsynlighet er derfor satt til svært lav. Konsekvenser Skulle det bli lekkasje av propan, og den får utvikle seg, vil det være stor eksplosjonsfare i området. Konsekvens settes til stor. Akseptkriterier DSB forskrift 8.juni 2009 om håndtering av farlig stoff følges. Anvisning på skilter i området følges. Risikoreduserende tiltak Området er låst og sperret for uvedkommende. Kun instruert personell i området. Overføringspumpe er Ex godkjent. På bakgrunn av disse forutsetninger settes risikoen til grønn.

28 Utslippssøknad Isola Fabrikker Eidanger Uønsket hendelse: 14. ROS analyse Dok.nr: 14 Dato Rev: 02 Beskrivelse: Det oppstår brann i fabrikk grunnet sviktende rutiner eller ukontrollerte hendelser. Mulig årsak: Brudd på sikkerhetsregler for varmt arbeid. RISIKOVURDERING Sannsynlighet: Svært lav Lav Sannsynlig Svært sannsynlig > 100 år år 5 20 år < 5 år Konsekvens: Svært liten Liten Middels Stor Risiko Ytre miljø: Liten lokal miljøskade Lokal miljøskade, restitusjonstid over 1 år Regional miljøskade, restitusjonstid på inntil 1 år / Påvirkning av bekk/fjord Ytre miljø verdier: < 50 knok knok 500 knok 1 MNOK 1 10 MNK verdier Liv og helse: Ingen personskade Lettere personskader og helseplager, uten fravær og fare for varig men Alvorlige personskader og helseplager, med fravær og fare for varige men Svært alvorlige personskader og helseplager som resulterer i varige men, eller dødsfall Liv og helse Kommentarfrekvens/konsekvens: Sannsynlighet av en brann i fabrikk ved produksjon er liten, da vi har få lettantennelige brannkilder.. Forslag til tiltak:

29 Hendelse 14 Det oppstår brann i fabrikk grunnet sviktende rutiner eller ukontrollerte hendelser. Brudd på sikkerhetsregler for varmt arbeid. Sannsynlighet Sannsynlighet for en brann i fabrikk ved produksjon er liten, da vi har få lettantennelige brannkilder. Det er innført arbeidstillatelsessystem for varmt arbeid, for å sikre/redusere risiko for hendelser. Kommunens brannvesen har årlig tilsyn med brannsikkerheten. Sannsynlighet er derfor satt til lav Konsekvenser Brannhendelser vil raskt bli stoppet fordi: Fabrikken har overrislingsanlegg og branndeteksjon. Det er etablert industrivern. Fabrikken er godt utstyrt med brannslukkere. Kommunens brannvesen har utrykningstid på 10 min. Konsekvens settes til liten Akseptkriterier NSO forskrifter for Industrivern. Instruks varmt arbeid. Risikoreduserende tiltak På bakgrunn av disse forutsetninger settes risikoen til grønn.

30 Utslippssøknad Isola Fabrikker Eidanger Uønsket hendelse: 15. ROS analyse Dok.nr: 15 Dato Rev: 02 Beskrivelse: Mulig årsak: Mangelfulle renholds prosedyrer fører til ukontrollerte utslipp i overvannssystemet. Feilhåndtering av rengjøringsmidler. RISIKOVURDERING Sannsynlighet: Svært lav Lav Sannsynlig Svært sannsynlig > 100 år år 5 20 år < 5 år Konsekvens: Svært liten Liten Middels Stor Risiko Ytre miljø: Liten lokal miljøskade Lokal miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år Lokal miljøskade, restitusjonstid over 1 år Regional miljøskade, restitusjonstid på inntil 1 år / Påvirkning av bekk/fjord Ytre miljø tiltak vurderes verdier: < 50 knok knok 500 knok 1 MNOK 1 10 MNK verdier Liv og helse: Ingen personskade Lettere personskader og helseplager, uten fravær og fare for varig men Alvorlige personskader og helseplager, med fravær og fare for varige men Svært alvorlige personskader og helseplager som resulterer i varige men, eller dødsfall Liv og helse Kommentarfrekvens/konsekvens: Forslag til tiltak: Vurdere innkjøp av lenser.

31 Hendelse 15 Mangelfulle renholds prosedyrer fører til ukontrollerte utslipp i overvannssystemet. Feilhåndtering av rengjøringsmidler. Sannsynlighet Alle våre rensemidler for bruk i produksjon er biologisk nedbrytbare. Det er kun to kummer til avløpssystem i fabrikk, og utslipp vil oppdages raskt. All utstyrsrengjøring i produksjon gjøres med tekstilfiller. Sannsynlighet er derfor satt til svært lav Konsekvenser Ved en hendelse vil utslippet gå til Herregårdsbekken. Konsekvens settes til middels Akseptkriterier Det brukes kun renholdsprodukter som er anskaffet av innkjøpsansvarlig. Innkjøpsansvarlig følger rutiner for å sikre miljøvennlige rengjøringsmidler. Risikoreduserende tiltak På bakgrunn av disse forutsetninger settes risikoen til grønn.

32 Utslippssøknad Isola Fabrikker Eidanger Uønsket hendelse: 16. ROS analyse Dok.nr: 16 Dato Rev: 02 Beskrivelse: Mulig årsak: Utslipp av skadelige produkter til avløpssystem grunnet manglende prosedyrer for håndtering av overskuddsmasse. Feilhåndtering RISIKOVURDERING Sannsynlighet: Svært lav Lav Sannsynlig Svært sannsynlig > 100 år år 5 20 år < 5 år Konsekvens: Svært liten Liten Middels Stor Risiko Ytre miljø: Liten lokal miljøskade Lokal miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år Lokal miljøskade, restitusjonstid over 1 år Regional miljøskade, restitusjonstid på inntil 1 år / Påvirkning av bekk/fjord Ytre miljø verdier: < 50 knok knok 500 knok 1 MNOK 1 10 MNK verdier Liv og helse: Ingen personskade Lettere personskader og helseplager, uten fravær og fare for varig men Alvorlige personskader og helseplager, med fravær og fare for varige men Svært alvorlige personskader og helseplager som resulterer i varige men, eller dødsfall Liv og helse Kommentarfrekvens/konsekvens: Ingen Forslag til tiltak:

33 Hendelse 16 Utslipp av skadelige produkter til avløpssystem grunnet manglende prosedyrer for håndtering av overskuddsmasse. Feilhåndtering. Sannsynlighet Alle våre overskuddsmasser er i fast form som sand, skiferstrø og asfalt. Dette vil tette til avløpssystemet og ikke komme til Herregårdsbekken. Sannsynlighet er derfor satt til svært liten Konsekvenser Ingen Konsekvens settes til svært liten Akseptkriterier Risikoreduserende tiltak På bakgrunn av disse forutsetninger settes risikoen til grønn.

34 Utslippssøknad Isola Fabrikker Eidanger Uønsket hendelse: 17. ROS analyse Dok.nr: 17 Dato Rev: 02 Beskrivelse: Mulig årsak: Funksjonssvikt i oljeavskiller i vaskehall fører til skadelige utslipp i overvannssystemet. Teknisk feil. RISIKOVURDERING Sannsynlighet: Svært lav Lav Sannsynlig Svært sannsynlig > 100 år år 5 20 år < 5 år Konsekvens: Svært liten Liten Middels Stor Risiko Ytre miljø: Liten lokal miljøskade Lokal miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år Lokal miljøskade, restitusjonstid over 1 år Regional miljøskade, restitusjonstid på inntil 1 år / Påvirkning av bekk/fjord Ytre miljø verdier: < 50 knok knok 500 knok 1 MNOK 1 10 MNK verdier Liv og helse: Ingen personskade Lettere personskader og helseplager, uten fravær og fare for varig men Alvorlige personskader og helseplager, med fravær og fare for varige men Svært alvorlige personskader og helseplager som resulterer i varige men, eller dødsfall Liv og helse Kommentarfrekvens/konsekvens: Forslag til tiltak:

35 Hendelse 17 Funksjonssvikt i oljeavskiller i vaskehall fører til skadelige utslipp i overvannssystemet. Teknisk feil. Sannsynlighet Oljeavskiller har nivåalarm godt synlig i vaskerom. Vaskehall brukes hovedsakelig kun til vasking av trucker. Rengjøringsmiddel som anvendes til rengjøring av trucker er biologisk nedbrytbar. Årlig kontroll/tømming av Norsk Gjenvinning. Sannsynlighet er derfor satt til svært liten Konsekvenser Et utslipp vil gå til Herregårdsbekken Konsekvens settes til liten Akseptkriterier Årlig kontroll/tømming opprettholdes. Risikoreduserende tiltak På bakgrunn av disse forutsetninger settes risikoen til grønn.

36 Utslippssøknad Isola Fabrikker Eidanger Uønsket hendelse: 18. ROS analyse Dok.nr: 18 Dato Rev: 02 Beskrivelse: Mulig årsak: Det oppstår gassutslipp av kjølemedium R22 fra kompressor grunnet funksjonssvikt. Teknisk feil. RISIKOVURDERING Sannsynlighet: Svært lav Lav Sannsynlig Svært sannsynlig > 100 år år 5 20 år < 5 år Konsekvens: Svært liten Liten Middels Stor Risiko Ytre miljø: Liten lokal miljøskade Lokal miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år Lokal miljøskade, restitusjonstid over 1 år Regional miljøskade, restitusjonstid på inntil 1 år / Påvirkning av bekk/fjord Ytre miljø verdier: < 50 knok knok 500 knok 1 MNOK 1 10 MNK verdier Liv og helse: Ingen personskade Lettere personskader og helseplager, uten fravær og fare for varig men Alvorlige personskader og helseplager, med fravær og fare for varige men Svært alvorlige personskader og helseplager som resulterer i varige men, eller dødsfall Liv og helse Kommentarfrekvens/konsekvens: Ingen Forslag til tiltak:

37 Hendelse 18 Det oppstår gassutslipp av kjølemedium R22 fra kompressor grunnet funksjonssvikt. Teknisk feil. Sannsynlighet Alle kjølekompressorer i produksjon er konvertert fra R 22 til 134A Har nå kun R22 til to mindre varmepumper ventilasjon i bygg 6. R 22 vil fases helt ut, jfr. Produktforskriften. Det er serviceavtale på ventilasjonsanlegg med årlig kontroll. Sannsynlighet er derfor satt til svært liten Konsekvenser Dette gjelder svært små mengder i et lukket rom. Konsekvens settes til liten Akseptkriterier Serviceavtale vedlikeholdes. Risikoreduserende tiltak På bakgrunn av disse forutsetninger settes risikoen til grønn.

Beredskap for transportsektoren

Beredskap for transportsektoren Beredskap for transportsektoren Lastebiler, trucker, drivstoffanlegg, lagerhaller og farlig gods som f. Eks oljefat og andre kjemikalier er typiske risikoområder for utslipp og lekkasjer i transportsektoren.

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

AVINOR DELPROSJEKT TANKANLEGG RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER)

AVINOR DELPROSJEKT TANKANLEGG RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER) øvreoppdragsgiver Avinor Rapporttype Standard 2012-02-16 AVINOR DELPROSJEKT TANKANLEGG RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER) Oppdragsnr.: 1100572 Oppdragsnavn: Avinor Delprosjekt tankanlegg Dokument nr.:

Detaljer

Sikkerhet og risikoanalyse

Sikkerhet og risikoanalyse Sikkerhet og risikoanalyse Torgrim Blø Sertifisert yrkeshygieniker Molde Bedriftshelsetjeneste Molde 28.3.2006 Sikkerhet og risikoanalyse Myndighetskrav Forskrift om internkontroll 5 Kartlegge farer og

Detaljer

Risikoanalyse: Miljørisikovurdering Nordkapp uten driftsbygning

Risikoanalyse: Miljørisikovurdering Nordkapp uten driftsbygning Risikoanalyse: Miljørisikovurdering Nordkapp uten driftsbygning Tittel Miljørisikovurdering Nordkapp uten driftsbygning Avdeling Uspesifisert Lokasjon Dato 21.03.2014 Gjennomført av Formål med risikoanalysen

Detaljer

Risikoanalyse: Utslipp som kan medføre miljøskade

Risikoanalyse: Utslipp som kan medføre miljøskade Risikoanalyse: Utslipp som kan medføre miljøskade Tittel Utslipp som kan medføre miljøskade Avdeling ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP Lokasjon alle anlegg Dato 13.12.2013 Gjennomført av,tone BEATE MAURSTAD

Detaljer

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger R102 Retningslinjer for gjennomføring av 1. HENSIKT 1.1 Formål Formålet med retningslinjen er å sikre at det gjennomføres årlig risikovurdering av arbeidsoppgavene som utføres på gjenvinningsstasjonene

Detaljer

Risiko og konsekvensanalyse av Herstua Grus AS

Risiko og konsekvensanalyse av Herstua Grus AS NOTAT Dato Til: Navn Thore Steinar Wethal Kopi til: Cecilie Egede-Nissen Firma Fork. Anmerkning Herstua Grus AS Sweco Fra: Torgeir Mørch Sweco Norge AS Risiko og konsekvensanalyse av Herstua Grus AS Bakgrunn

Detaljer

Risikoanalyse: Mottak og håndtering av farlig avfall

Risikoanalyse: Mottak og håndtering av farlig avfall Risikoanalyse: Mottak og håndtering av farlig avfall Tittel Mottak og håndtering av farlig avfall BENN LARSEN Avdeling ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP Lokasjon alle anlegg Dato 13.12.2013 Gjennomført av BENN

Detaljer

Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse på hva våre planer for anlegget er.

Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse på hva våre planer for anlegget er. 1 0 JAN 2013 Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Att: Elin Hilde Oslo, 7. januar 2013 OMLASTING PA KVAM Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

Risikovurdering. Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune. Tysvær kommune. O.nr. A COWI AS Rennesøygata Haugesund

Risikovurdering. Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune. Tysvær kommune. O.nr. A COWI AS Rennesøygata Haugesund COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund Telefon 02694 wwwcowino Tysvær kommune Risikovurdering Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune Onr A020023 2 / 9 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig.

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. Nasjonal arealplan-id 1201_63300000 Utarbeidet av: Plottaplan

Detaljer

Beredskap for båthavner, marinaer og andre kaianlegg

Beredskap for båthavner, marinaer og andre kaianlegg Beredskap for båthavner, marinaer og andre kaianlegg Høy trafikk på land og i vann forbindes med båthavner og kaianlegg. Her har du selve båteierne med sine biler og båter, samt ofte mer kommersielle aktører

Detaljer

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA COWI AS Kobberslagerstredet 2, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Ålesund kommune Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA Onr 133542/A015284 Oppdragsnummer: 133542/A015284 Prosjektansvarlig

Detaljer

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT Berlevåg kommune Overordnet ROS analyse Risiko og sårbarhetsanalyse for Beredskapsavdelingen Innhold INNLEDNING... 3 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS... 3 STYRENDE DOKUMENTER... 3 VURDERING

Detaljer

Risikoanalyse Ytre miljø og HS xxx. Utstyr som er inkludert i risikoanalysen er: Posisjonene til disse finnes på Plantegningen under.

Risikoanalyse Ytre miljø og HS xxx. Utstyr som er inkludert i risikoanalysen er: Posisjonene til disse finnes på Plantegningen under. Risikovurdering Mal1 Rappport Risikoanalyse Ytre miljø og HS xxx Utstyr som er inkludert i risikoanalysen er: Posisjonene til disse finnes på Plantegningen under. Det er x områder som peker seg ut med

Detaljer

NOBIO 14.09.2015 Akershus Energi Varme AS

NOBIO 14.09.2015 Akershus Energi Varme AS NOBIO 14.09.2015 Akershus Energi Varme AS Arild Dahlberg, Teknisk sjef, Akershus Energi Varme AS Agenda Lover og forskrifter Risiko Risikoreduserende tiltak Hva er mest «vanlig» Opplevde hendelser Erfaringene

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

«Med tanke på Tanken!»

«Med tanke på Tanken!» «Med tanke på Tanken!» Risikovurdering for anleggstanker Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen stiller bl.a. krav

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND Risikovurdering Onr A031316 Dato: 14102012 Risikovurdering Avløpsoverføring

Detaljer

ROS-analyse for: Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid

ROS-analyse for: Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse

Detaljer

WEIFA AS, Fikkjebakke. Risikovurdering vedrørende det ytre miljø. Desember 2014

WEIFA AS, Fikkjebakke. Risikovurdering vedrørende det ytre miljø. Desember 2014 WEIFA AS, Fikkjebakke Risikovurdering vedrørende det ytre miljø. Desember 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Gjennomføring og organisering 3 3 Beskrivelse av virksomheten 3 4 Metode 3 5 Resultater

Detaljer

Risikomatriser til bruk i VIS. Risikomatriser NRS

Risikomatriser til bruk i VIS. Risikomatriser NRS 1. Hygiene Risikomatriser NRS Gul farge Kontrollpunkt. Kan være fare for mattryggheten. Risikoreduserende tiltak vurderes. Rød farge CCP. Høy fare for mattrygghet. Vil som oftest kreve strakstiltak eller

Detaljer

Beredskapsplan Generelt

Beredskapsplan Generelt Beredskapsplan Generelt Denne beredskapsplanen gjelder for Norsk Gjenvinning Industri, avd.: Mongstad. Utarbeidet av: NCL Dato: 6/3-12 Endret dato: 17.10.2012 Ved en hver situasjon hvor media (presse og

Detaljer

Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG

Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG AGA AS har med virkning fra 10.november 2016 overtatt virksomheten til tidligere

Detaljer

Bergen og Omland Havnevesen. MUDRING SKOLTEN Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase

Bergen og Omland Havnevesen. MUDRING SKOLTEN Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Bergen og Omland Havnevesen MUDRING SKOLTEN Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase F01 12.01.2013 Innhenting av tilbud JIOKL THH THH Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon Norcem AS og Renor AS Norcem A.S og Renor AS omfattes av Forskrift av 8 oktober 1999 nr 1082 om å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier

Detaljer

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 Side 2-3 Raffineriet på Slagentangen og Storulykkesforskriften Essoraffineriet på Slagentangen har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden, et miljømessig

Detaljer

Oppfølging etter inspeksjon, inspeksjonsrapport I.fmbu.

Oppfølging etter inspeksjon, inspeksjonsrapport I.fmbu. Vår dato: 31.5.2016 Vår referanse: 2016/3582 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Hilde Sundt Skålevåg Drammen Fjernvarme AS Jacob Brochsgate 5 3012 Drammen Innvalgstelefon: Oppfølging etter inspeksjon,

Detaljer

Sentralrenseanlegget RA-2 AS

Sentralrenseanlegget RA-2 AS Sentralrenseanlegget RA-2 AS Reguleringsplan Rundkjøring, Bølervegen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01-Prosjekteringsfase 254931 19. oktober 2011 Oppdragsnavn: ROS Reguleringsplan

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid )

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer

Detaljer

Kaldvellfjorden Eiendom AS. ROS-Analyse for Tjuholla boligområde

Kaldvellfjorden Eiendom AS. ROS-Analyse for Tjuholla boligområde Kaldvellfjorden Eiendom AS ROS-Analyse for Tjuholla boligområde RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 18558001 17.03.2016 Kunde: Kaldvellfjorden Eiendom AS ROS-Analyse Tjuholia boligområde Sammendrag:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.003.I.FMTE Saksnummer: 2017/769 Dato for kontroll: 03.02.2017

Detaljer

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R09 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BERGMOEN AS 2013-11-11

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R09 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BERGMOEN AS 2013-11-11 FAGRAPPORT BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R09 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2013-11-11 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: R09 256161 11. november 2013 Oppdragsnavn: ROS E6 Gardermoen, Ullensaker kommune Kunde:

Detaljer

Farlig godskonferansen

Farlig godskonferansen Farlig godskonferansen 2017 Uhell og ulykker Statistikk og hendelser Arne Lærdal 10. Mai 2017 Farlig gods er i hovedsak brannfarlig gods Fordeling av klasser farlig gods på veg Klasse 9 Klasse 8 Klasse

Detaljer

Rapportering av uhell ved transport av farlig gods

Rapportering av uhell ved transport av farlig gods Rapportering av uhell ved transport av farlig gods Jan Øistein Kristoffersen, DSB 1 Innhold Om plikten til å melde uhell Oversikt over uhell meldt 2012 Utvikling og trender Jeg har valgt å være forsiktig

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Prosjekt nr.: Prosjekt: Dato:

Prosjekt nr.: Prosjekt: Dato: HØGDEBASSENG H18 VEG- OG UTVENDIG VA- ANLEGG SHA PLAN PROSJEKTERINGSFASEN Prosjekt nr.: Prosjekt: Dato: 146962 Høgdebasseng H18 Veg- og utvendig VA-anlegg 04.09.2014 Generelt I forbindelse med utarbeiding

Detaljer

Risikoanalyse Snarøya Skole

Risikoanalyse Snarøya Skole Risikoanalyse Snarøya Skole 1. Innledning 1.1. Bakgrunn Det planlegges rehabiliterende arbeider på Snarøya skole. Tiltaket omfatter i hovedsak fasaderehabilitering av noen fasader, maling av vinduer, ny

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

SKJEMA FOR RISIKOVURDERING

SKJEMA FOR RISIKOVURDERING SKJEMA FOR RISIKOVURDERING Sted/prosjekt/tema: Brannfarer på Bar46 Skriv kort! Hvis du vil legge inn et "hardt" linjeskift i en celle, trykker du ALT+ENTER Ansvarlig: Ronny Hamre Veiledning: Hold musa

Detaljer

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering Onr A018443 Dato: 01112012 Risikovurdering Strandveg Norheimsund byggetrinn

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ / Miljøvernavdelingen Norsk Wavin AS Tyrihjellveien 40 1960 LØKEN Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.005.I.FMTE Saksnummer: 2017/770 Dato for kontroll: 07.02.2017

Detaljer

Krav og forventninger til energibransjen

Krav og forventninger til energibransjen Krav og forventninger til energibransjen Olje og kjemikaliehåndtering Energi Norge, Miljøvennlig vannkraft, 31. januar 2011 Qno Lundkvist, tilsynsavdelingen, Klif 04.02.2011 Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Ren glede TEMA: RISIKO

Ren glede TEMA: RISIKO Ren glede TEMA: RISIKO Risiko Systematisk risikostyring Formålet med systematisk risikostyring er å bevare og videreutvikle virksomhetsverdier for alle berørte parter og begrense fremtidige tap. Nødvendige

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet ID 296 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus på inneklima

Detaljer

Veileder for håndtering og lagring av dieselprodukter i overgrunnstanker

Veileder for håndtering og lagring av dieselprodukter i overgrunnstanker Veileder for håndtering og lagring av dieselprodukter i overgrunnstanker Revidert 1.7 2013 Forord Veilederen er utarbeidet av representanter fra bygg- og anleggsbransjen, oljebransjen og bransjeorganisasjonene

Detaljer

Inspeksjonsrapport etter inspeksjon av Ringerike Septikservice AS, I.FMBU

Inspeksjonsrapport etter inspeksjon av Ringerike Septikservice AS, I.FMBU Vår dato: 1.juni 2016 Vår referanse: 2016/3359 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Nina Dahl Saksbehandler: Gro Angeltveit Innvalgstelefon: 32 26 69 13 Brevet er sendt per e-post til: nina@ringseptik.no Inspeksjonsrapport

Detaljer

2 Lite sannsynlig/enkelt tilfelle Uønskede hendelser som ikke oppstår oftere enn hvert femte år

2 Lite sannsynlig/enkelt tilfelle Uønskede hendelser som ikke oppstår oftere enn hvert femte år Sannsynlighet Konsekvens Usannsynlig/ingen tilfeller Uønskede hendelser som ikke oppstår oftere enn hvert tiende år Ubetydelig 2 Lite sannsynlig/enkelt tilfelle Uønskede hendelser som ikke oppstår oftere

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Nordre Seiland Brannberedskap Risiko- og sårbarhetsanalyse Sekretær: Nina Moen Olsen, HMS-Koordinator Hammerfest kommune Dato: 16. januar 2015 Analyseområde: Hammerfest kommune Hovedsystem: Nordre Seiland

Detaljer

Risikoanalyse: Miljørisikovurdering Nordkapp med driftsbygning

Risikoanalyse: Miljørisikovurdering Nordkapp med driftsbygning Risikoanalyse: Miljørisikovurdering Nordkapp med driftsbygning Tittel Miljørisikovurdering Nordkapp med driftsbygning Avdeling Uspesifisert Lokasjon Dato 25.03.2014 Gjennomført av Formål med risikoanalysen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN

BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNR :730002 PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN VIKTIG KONTAKTPERSONER OG TELEFONNR. Se og telefonnummer under de enkelte kapittel Asker og Bærum brannvesen 110 Prosjektleder

Detaljer

Tabell 2: Sannsynlighetsskala Det må iverksettes ulike tiltak for å minimalisere risiko under gjennomføringen av arbeidet, ref. tabell 3 nedenfor.

Tabell 2: Sannsynlighetsskala Det må iverksettes ulike tiltak for å minimalisere risiko under gjennomføringen av arbeidet, ref. tabell 3 nedenfor. Side 1 av 5 ROS analyse Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse med gjennomføring

Detaljer

Risikovurdering. Kjølberget vindkraftverk

Risikovurdering. Kjølberget vindkraftverk Risikovurdering Kjølberget vindkraftverk November 2013 Innhold SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn og mål... 4 1.2 Kort beskrivelse... 4 1.3 Organisering av vurderingen... 4 2. METODIKK...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 340 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 29.09.2016 Opprettet av Vurdering startet 29.09.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 29.09.2016 Avsluttet Risikovurdering. Brannforebygging på kjøkkenet.høst 2016

Detaljer

Beredskapsplan for ytre miljø

Beredskapsplan for ytre miljø Vedlegg E.9 Beredskapsplan for ytre miljø Håndtering av miljøskadelige hendelser HENSIKT Sikre at alle hendelser og/ eller situasjoner som kan ha miljøskadelig påvirkning registreres, rapporteres til aktuell

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato:

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: 30.10.2015 Bakgrunn I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

ROS-analyse for: Overføringsledning for spillvann fra Øya Pst til Elvika RA. ROS analyse Generelt

ROS-analyse for: Overføringsledning for spillvann fra Øya Pst til Elvika RA. ROS analyse Generelt Side 1 av 5 ROS analyse Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse med gjennomføring

Detaljer

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. BAKGRUNN I henhold til Plan- og bygningsloven 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. ROS-analysen

Detaljer

VAKTRAPPORT : : (ICE

VAKTRAPPORT : : (ICE VAKTRAPPORT Tidsrom: 25.03.2016 12:00-01.04.2016 13:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 12 Antall øvelser: 2 (ICE ring-test og ICE sophisticated test) 2. Hendelsesstatistikk og geografisk

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Midlertidig pukkverk ved i Østreheimsveien 28A ved Årvoll ridesenter - Kontrollrapport Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 972297542 0301.1271.01 2011.083.I.FMOA

Detaljer

SHA-plan REHABILITERING ELEKTRO GRANNES PS

SHA-plan REHABILITERING ELEKTRO GRANNES PS IVAR SHA-plan REHABILITERING ELEKTRO GRANNES PS 02 01 18.03.14 SHA PLAN 18.03.2014 MHV 18.03.2014 STO 18.03.2014 STO Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll Godkjent Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Vedlegg: Sjekkliste for bruk i planarbeid med kommuneplanens arealdel og reguleringsplan: Plannavn: Utført av: Holstadåsen Øst Frank van den

Detaljer

Informasjon til allmennheten - Erfaringer fra AGA Leirdal, Oslo v/jan-einar Daae

Informasjon til allmennheten - Erfaringer fra AGA Leirdal, Oslo v/jan-einar Daae Informasjon til allmennheten - Erfaringer fra AGA Leirdal, Oslo v/jan-einar Daae Sevesokonferansen 2014 10.09.14 side 1 Informasjon til allmennheten - Erfaringer fra AGA Leirdal, Oslo 1. Kort informasjon

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Stikkontroller i anlegg Jernbaneverket. av Camilla Stensbye Prosjektstyringsstab Jernbaneverket

Stikkontroller i anlegg Jernbaneverket. av Camilla Stensbye Prosjektstyringsstab Jernbaneverket Stikkontroller i anlegg Jernbaneverket av Camilla Stensbye Prosjektstyringsstab Jernbaneverket Hensikt Øke etterlevelse av lovverk, instrukser, prosedyrer og planer i våre byggeprosjekter Redusere antall

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

Installasjon av UV på Store Stokkavatn VBA

Installasjon av UV på Store Stokkavatn VBA IVAR Installasjon av UV på Store Stokkavatn VBA Risikovurdering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i byggefasen Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av arbeidene 2 3 Risikoanalyse 3

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Tankforskriften (kap. 18 i forurensningsforskriften) Bent Bolstad, 3.

Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Tankforskriften (kap. 18 i forurensningsforskriften) Bent Bolstad, 3. Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall Tankforskriften (kap. 18 i forurensningsforskriften) Bent Bolstad, 3. mai 2017 Formål ( 18-1) og ikrafttredelse Verne det ytre miljø mot forurensning

Detaljer

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 6. Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll:

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 6. Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll: 1 Rapport nr.: 06.101 Virksomhet: Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: ISO-1400-sertifisert: YARA Porsgrunn KS-fabrikken Postboks 2500 3908 Porsgrunn Ja Bedriftsnummer: 974100169 SFTs arkivkode: 408/89-061

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

Veileder for håndtering og lagring av drivstoff i overgrunnstanker

Veileder for håndtering og lagring av drivstoff i overgrunnstanker Veileder for håndtering og lagring av drivstoff i overgrunnstanker Forord Veilederen er utarbeidet av representanter fra bygg- og anleggsbransjen, oljebransjen og bransjeorganisasjonene Norsk Petroleumsinstitutt

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan «Bratholt skog II» Lunner

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan «Bratholt skog II» Lunner ROS- ANALYSE DOKUMENTINFORMASJON VEDLEGG 9 Oppdragsgiver: Paal og Halvard Lunder Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av 109/15 Lunner Utgave/dato: 1 / 30.5.2016 Arkivreferanse:

Detaljer

IKKE VARSLET KONTROLL. ved Lemminkäinen Norge as, Stavanger

IKKE VARSLET KONTROLL. ved Lemminkäinen Norge as, Stavanger FYLKESMANNEN I ROGALAND IKKE VARSLET KONTROLL ved Lemminkäinen Norge as, Stavanger ENDELIG RAPPORT 05.001 Bedriftens adresse: Slettestrandveien 19, Pb FMVA arkivkode: 461.3 25, 4032 Stavanger Utslippstillatelse

Detaljer

Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser

Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser Geir Skyvulstad, Hydro Energi Kraftproduksjon 21.10.2008 (1) 2008-11-05 Kort presentasjon av meg selv: - Geir Skyvulstad - vært ansatt i Hydro i 33 år - arbeidet med HMS på siden 1984 - arbeider nå som

Detaljer

ROS ANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR GNR 37. BNR. 7 M/FL. AUSTEVOLLSHELLA. -Endring av plan frå JULI 2016

ROS ANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR GNR 37. BNR. 7 M/FL. AUSTEVOLLSHELLA. -Endring av plan frå JULI 2016 1 ROS ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GNR 37. BNR. 7 M/FL. AUSTEVOLLSHELLA. -Endring av plan frå 2010. JULI 2016 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4 4.

Detaljer

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016 Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016 Kuldeanlegg med ammoniakk Fylleanlegg for gassflasker for LPG Dokumentet inneholder generell informasjon, sjekkliste og utdypende veiledning til den enkelte

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN)

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN) 1 ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN) SEPTEMBER 2016 Rev. 08.08.2017 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit.

Detaljer

ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune

ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune Bakgrunn Plan og bygningsloven, krav om ROS-analyser Internkontrollforskriften (IK-HMS) kartlegge farer og problemer, vurdere

Detaljer

RISIKODIAGRAM OG AKSEPTKRITERIER Vedlegg 1 til notat fra etat fra plan og geodata

RISIKODIAGRAM OG AKSEPTKRITERIER Vedlegg 1 til notat fra etat fra plan og geodata RISIKODIAGRAM OG AKSEPTKRITERIER Vedlegg 1 til notat fra etat fra plan og geodata I det etterfølgende er gjort en sammenstilling av utdrag fra ROS-analysen til kommuneplanens arealdel og ROS-analysen for

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 299 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Åse E.B. Slatlem Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyser

Risiko og sårbarhetsanalyser Risiko og sårbarhetsanalyser Et strategisk verktøy i sertifiseringsprosessen ISO 14001 Nasjonal miljøfaggruppe 30.05.13 Miljørådgiver Birte Helland Gjennomgang Teoretisk gjennomgang av hva risiko er Hvorfor

Detaljer

Beredskapssenterets skytebaner - Farevurdering

Beredskapssenterets skytebaner - Farevurdering Vedlegg 14-3 Vedlegg til Risiko- og sårbarhetsanalyse: Beredskapssenterets skytebaner - Farevurdering Vedlegg nr. 14-3 til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter Utarbeidet av: Rieber

Detaljer

Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand

Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand Strand kommune (IVAR IKS) Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand Risikovurdering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Side 1 av 11. Innholdsfortegnelse Innledning 3 Beskrivelse av arbeidene 3 Risikoanalyse

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as 1 ROS-ANALYSE for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2 i Ullensaker Kommune Forslagsstiller BoligPartner AS 30.04.2012 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkstubben 2 er det utarbeidet

Detaljer

UNNGÅ MILJØFARLIG SØL PÅ BYGGE- OG ANLEGGSPLASSEN. www.gigant.no

UNNGÅ MILJØFARLIG SØL PÅ BYGGE- OG ANLEGGSPLASSEN. www.gigant.no UNNGÅ MILJØFARLIG SØL PÅ BYGGE- OG ANLEGGSPLASSEN www.gigant.no MILJØ VERDT Å VITE Lover og regler 40. (beredskapsplikt) Forurensingsloven TRYGG OG SIKKER HÅNDTERING AV MILJØFARLIGE PRODUKTER OG AVFALL

Detaljer

COWI AS Rennesøygata Haugesund. Telefon Haugesund kommune. Risikovurdering. Lager Tuastad Karmøy kommune. O.nr.

COWI AS Rennesøygata Haugesund. Telefon Haugesund kommune. Risikovurdering. Lager Tuastad Karmøy kommune. O.nr. COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund Telefon 02694 wwwcowino Haugesund kommune Risikovurdering Lager Tuastad Karmøy kommune Onr A048881 2 / 10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Beskrivelse av anleggsarbeidene

Detaljer