WEIFA AS, Fikkjebakke. Risikovurdering vedrørende det ytre miljø. Desember 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WEIFA AS, Fikkjebakke. Risikovurdering vedrørende det ytre miljø. Desember 2014"

Transkript

1 WEIFA AS, Fikkjebakke Risikovurdering vedrørende det ytre miljø. Desember

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Gjennomføring og organisering 3 3 Beskrivelse av virksomheten 3 4 Metode 3 5 Resultater 5 6 Prioriteringer og anbefalte tiltak 11

3 1 Innledning Denne risikoanalysen vedrørende det ytre miljø har blitt gjennomført for Weifa AS på anlegget ved Fikkjebakke i Kragerø. 2 Gjennomføring og organisering Arbeidet er utført av: - Rolf Gøran Aasen, Teknisk sjef på Weifa AS - Arne Kristian Øvland, HMS-leder på Weifa AS - Kjellaug Danielsen, HMS-rådgiver (innleid fra Bilfinger) - Øivind Johansen, Miljørådgiver COWI AS - Liv Bruås Henninge, Miljørådgiver Aquateam COWI AS - Vegard Heggem, Produksjonssjef Weifa Fikkjebakke 3 Beskrivelse av virksomheten Risikoanalysen gjelder bedriftens anlegg på Fikkjebakke i Kragerø kommune. Der syntetiseres metformin HCl og produksjon av metformin granulat for salg. 4 Metode Analysen er utført som en grovanalyse i samsvar med metode beskrevet i Faghefte nr. 3: Risikoanalyse fra Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO). Graden av risiko er avhengig av kombinasjonen sannsynlighet for at en skjer samt konsekvensen av at n skjer. Graderingene som er valgt å benytte for sannsynlighet og konsekvens i denne analysen er vist i Tabell 1 og Tabell 2. Tabell 1. Gradering av sannsynlighet Lite sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig Svært sannsynlig Sjeldnere enn en pr. 10.år 1 gang pr. 10. år eller oftere 1 gang pr. 2.år eller oftere 1 gang pr. år eller oftere 10 ganger pr. år eller oftere 3

4 Tabell 2. Gradering av konsekvens Ufarlig Svært alvorlig Kritisk Ingen miljøskader Ingen luktulemper Ingen støyulemper, under grenseverdier Mindre "uregelmessighet" som påviselig ikke forårsaker skade på flora eller fauna. Moderate skader med restitusjonstid opptil 1 mnd. Litt lukt enkeltklager. Litt støy enkeltklager, under eller nær grenseverdier Mindre tilgrising på begrenset område Utslipp til vann, luft eller jord som kan forårsake lokale skader på flora og fauna. e skader lokalt på flora og fauna med restitusjonstid 1 mnd. 1 år. Luktplager over flere dager med påfølgende klager. Støyplager over flere dager med påfølgende klager, over grenseverdier. Utslipp til vann, luft eller jord som kan forårsake større lokale skader på flora eller fauna. Meget alvorlige skader på flora og fauna med restitusjonstid 1-10 år. Store luktplager mer enn en uke eller over kortere tid med hyppig intervall med klager fra mange. Store støyplager mer enn en uke eller over kortere tid med hyppig intervall med klager fra mange. Tilgrising over stort område med spredning til omgivelsene. Utslipp til vann, luft eller jord som kan forårsake varige skader på flora og fauna. Fare for utryddelse av flora og fauna med restitusjonstid > 10 år e luktplager mer enn en måned eller kortere tid med hyppig intervall med massive klager. e støyplager mer enn en måned eller kortere tid med hyppig intervall med massive klager. Massiv tilgrising over stort område med stor spredning til omgivelsene.

5 Tabell 3. Risikomatrise Konsekvens Ufarlig Svært alvorlig Kritisk Sannsynlighet Svært sannsynlig Meget sannsynlig Sannsynlig Lite sannsynlig 4.3 Akseptkriterier For presentasjon av resultater på en oversiktlig måte er det benyttet en risikomatrise som vist i Tabell 3 over. Med fargekoder i den fremgår også de akseptkriterier bedriften har valgt i sin risikoanalyse. Disse er: Tabell 4. Akseptkriterier Høy risiko ikke akseptabelt, tiltak må gjennomføres i løpet av kort tid Middels risiko ikke til hinder for å utføre aktiviteten, men tiltak må gjennomføres. Tidfestet og prioritert handlingsplan utarbeides. Lav risiko aksepteres uten videre. Tiltak kan vurderes ut fra kost-/nyttebetraktninger 5 Resultater Resultatene av risikoanalysen er vist på sdiagram og analyseskjema samt risikomatrisen i det etterfølgende. Tabell 5. Hendelsesdiagram. Sted nr./ nr. A B C D E Uønsket Sted Ekstra utslipp til kommunalt avløpsnett Utslipp til overvann Forurensning av grunn Lukt til omgivelsene Støy 1. Utvendig område X X X 2. Tankfarm X X X 3. Produksjonslokale X X

6 Tabell 6. Analyseskjema. Risikovurdering vedrørende det ytre miljø. Etter snr (i romertall) er det oppgitt område for forventet, se Tabell 5. Hendelse nr. Uønsket Årsak til Antatte konsekvenser Konsekvensgrad Sannsynlighetsgrad Kommentarer/Tiltak I-1bcd Lekkasje fra utvendig lagerplass (IBC) for farlig avfall (EAL kode destillasjonsrest og vaskevann) -Påkjøring av gaffeltruck - Hull på IBC Et evt. utslipp er av bl.a. metformin og butanol - Destillasjonsresten går over i fast fase over tid, men kan forbli flytende om sommer. Minst konsekvens om vinter Kort vei til bekken Kan gi lukt til omgivelsene. Tiltak: - Asfaltere grusoverflate og bygge hall/tak over området. Det skal lages oppsamlingskummer som reduserer risiko for søl til bekk og grunn. (Planlagt innen Q3 2015). - absol kan absorbere evt søl - stivt søl kan spas opp - ikke sitte på for stort lager av avfall (2 uker er lik 26 IBC tanker) -IBC som fylles på, står i et kar for oppsamling av søl Når tiltak er gjennomført, vurderes risikoen for denne n til grønt, dvs. akseptabelt. II-1d Lekkasje på lagertanker for butanol og fyringsolje - Sprekk i pakninger - Pumpehavari - Lukt til omgivelsene. Lagertankene står i bassenger som skal samle opp evt. lekkasjer. Bassengene er dimensjonert for volumet til den største tank + 10% av nest største tank. Anlegget blir kontrollert og har godt vedlikehold 6

7 Hendelse nr. Uønsket Årsak til Antatte konsekvenser Konsekvensgrad Sannsynlighetsgrad Kommentarer/Tiltak III-1d Strømbrudd Strømbrudd i lokalområdet - Systemet stopper og det som er i systemet, blir der. - Trykkluftventiler kan utløses, og det kan komme en liten gassflow som kan medføre lukt Lite sannsynlig - Kjølevann blir levert i et viss antall timer fra lokalt høydebasseng selv etter en strømstans. - Det er gjort tiltak slik at det forsynes strøm fra tre separate nett. Ved strømstans i et nett kan det veksles over på de andre to - Skal det skje en, må det svikte hos vannleverandør og tre strømleverandører samtidig IV- 1bcd Transport/ eksport av farlig avfall Ukyndig transport -Forurensing av lokal resipient. - Luktplager. Mindre sannsynlig -Per dags dato (desember 2014) har Weifa inngått avtale med Geminor, som er godkjent som transportør av farlig avfall. Godkjent mottak er i Sverige (Kumla). -Weifa må kvalitetssikre at all dokumentasjon er i orden når de leverer (avhender) avfallet. Tiltak: V-1bcd Rørgate blir påkjørt (ligger parallelt med bygget på vestsiden) Brudd på rør pga. påkjørsel av biler/lastebiler, brøytebiler -Kan gi utslipp av butanol, damp etc. -Fare for forurensing av overvann og lukt til omgivelsene. Nå er det kun en lav betongkant som beskytter rørene mot påkjørsel. Det bør vurderes å lage et sterkere vern f.eks. i form av kantstein som kan stoppe en lastebil el.l.

8 Hendelse nr. Sannsynlighetsgrad VI- 1og3 cd VII- 1og2 bcd Uønsket Lekkasje i rør fra tank til fyringskjel Søl ved påfylling fra tankbil Årsak til Skade på koblinger og skjøter Dårlig påkobling og lekkasje i skjøter Antatte konsekvenser - Diesel vil kunne komme på bakken utenfor fyrhuset og forurense overvann og grunnen. - Lukt til omgivelsene. - Kan forurense grunnen og bekken dersom det renner utenfor asfalt. - Kan forårsake lukt. Konsekvensgrad Lite sannsynlig Kommentarer/Tiltak - Liten mengde som pumpes av gangen - Alarm ved feil på fyrkjelen - Asfaltert plass utenfor fyrhus vil hindre/forsinke at grunn forurenses. Absol kan brukes til oppsamling av søl. - Det er montert en såkalt oljestopp (gulvbrønn) i forb. med sluk i fyrkjelerom. Denne har en automatisk avstengningsventil slik at oljesøl holdes tilbake uten å nå kommunalt nett. -Butanol/fyringsolje vil renne i oppsamlingskar eller på bakken ved siden av tankbil. Butanol i oppsamlingskar kan suges opp på tankbil. Butanol på asfalten kan samles opp med Absol oppsamlingsmasse. -Påkoblingsstuss til tank er på innsiden av oppsamlingskaret. Hendelsen vil oppdages raskt da det er personer tilstede ved påfylling. VIII-3d Lekkasje på løsetank, reaktortank, kjølekar og destillasjonsgryte Lekkasje pga. pakninger som går i stykker, materialtretthet i koblinger og tilslutninger. -Lukt til omgivelsene. En lekkasje vil bli samlet opp i basseng på gulv. Ved stor lekkasje kan en tankbil kobles til i kum ute, og hele innholdet kan suges opp i tankbil og sendes til destruksjon.

9 Hendelse nr. IX-3ad X-3ad XI-3d Uønsket Feilmanøvrering av ventiler på rør fra prosessanlegg og oppsamlingskar Lekkasje fra filtrattank (etter nutch) Korrosjon på rør (syrefast stål) Årsak til Manuelt system, menneskelig svikt Glemme å stenge ventil etter tømming, før ny batch. Vann, HCl (Metformin HCl) og høy temperatur (60 C) kan tære på rør og danne pitting. Antatte konsekvenser -Forurenset butanol kan ende opp i avløpsnettet. -Lukt i ledningsnett og kommunalt renseanlegg. -Kan risikere at butanol går rett til avløpet. -Lukt til omgivelser og kommunalt rense anlegg. -Lekkasje fra rørene vil hovedsakelig samles opp i oppsamlingskar i produksjonen. - Kan gi lukt. Konsekvensgrad Sannsynlighetsgrad Lite sannsynlig Kommentarer/Tiltak -Har oppsamlingskar i store deler av produksjonslokalet - Det finnes allerede instrukser og opplæring for personell som håndterer ventiler. Ventilene er normalt låst. Tiltak: Har utredet mulighet for å installere forrigling mot styringssystem. Dette skal forhindre start av ny nutchtørkesekvens. Planlagt gjennomført i løpet av Q Når tiltaket er gjennomført, vurderes risikoen for denne n til grønt, dvs.akseptabell. - Bytter filterhuset jevnlig. Det er ikke satt opp frekvens for utbytting pga. ulike stålkvaliteter i anlegget - En lekkasje vil bli samlet opp i basseng på gulv. Ved stor lekkasje kan en tankbil kobles til i kum ute, og hele innholdet kan suges opp i tankbil og sendes til destruksjon.

10 Tabell 7. Risikomatrise. Romertallene viser til r i Tabell 6. Konsekvens Ufarlig Svært alvorlig Kritisk Sannsynlighet Svært sannsynlig Meget sannsynlig Sannsynlig II, IV, VII, VIII, XI I, V, X Lite sannsynlig III VI, IX

11 6 Prioriteringer og anbefalte tiltak Ved graderingen som er gjort av risiko, er både dagens situasjon samt situasjonen etter foreslåtte tiltak beskrevet. Risikomatrisen viser flere mulige r som i dagens situasjon kommer i gul gruppe, som karakteriseres med middels risiko ikke til hinder for å utføre aktiviteten, men tiltak må gjennomføres. Disse er: Fare for lekkasje fra utvendig lagerplass for farlig avfall. Tiltak er å bygge hall over hele lagerområdet med fast dekke og støpte oppsamlingskummer. Tiltaket er planlagt gjennomført innen Q Fare for lekkasje fra utvendig rørgate etter påkjørsel. Tiltak er å bygge et kantsteinvern for beskyttelse mot påkjørsel. Fare for lekkasje fra filtrattank pga rutinesvikt av ventilhåndtering. Tiltak vil være å innstallere forrigling mot styringssystem. Dette er planlagt gjennomført i løpet av Q2 i Etter gjennomføring av de foreslåtte tiltak tiltak for disse ne, er risikoen vurdert til grønt. Grønn risikogruppe karakteriseres med "lav risiko - aksepteres uten videre, og tiltak kan vurderes ut fra kost/nyttebetraktninger". Weifa vil for øvrig kontinuerlig søke å redusere risiko ved opprettelse av rutiner og beredskap som alle ansatte blir opplært i. Weifa AS 11. desember 2014 HMS-leder Weifa.. produksjonssjef Weifa (sign) 11

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune. Risikoanalyse. Avfallsenergi AS

Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune. Risikoanalyse. Avfallsenergi AS Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune Risikoanalyse Avfallsenergi AS Stavanger, februar 2009 Godesetdalen 10 4034 STAVANGER Tel.: 51 44 64 00 Fax.: 51 44 64 01 E-post:

Detaljer

Risikoanalyse av Tananger depot

Risikoanalyse av Tananger depot Risikoanalyse av Tananger depot Rapport nr. 102039/R1 Dato 26. januar 2015 Kunde COWI Risikoanalyse av Tananger depot Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1 1.1 Hensikt 1 1.2 Analysens omfang 1 1.3

Detaljer

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen.

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. RANDABERG KOMMUNE ROS-ANALYSE OKTOBER 01 ROS-ANALYSE Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. Randaberg kommune Tungindustri i Mekjarvikområdet (Foto: Ove Tennfjord) ROS-analyse Randaberg

Detaljer

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 3. MÅL FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP... 3 4. BEREDSKAPSSITUASJONER, RISIKOFORHOLD... 3 5. ADMINISTRATIVE FORHOLD...

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING...

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: INNHOLD DEL : BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING INNLEDNING SYSTEMBESKRIVELSE MÅL FOR SIKKERHET

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen BERGEN - 26.11.2010 Ref.nr.: GexCon-2010-F45737-RA-1 Rev.: 02 RAPPORT Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Kunde Bergen Kommune, Grønn Etat Forfatter Geir H. Pedersen

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall og utslipp av prosessvann. Vedlegg 2. Risikovurdering. Kværner Stord AS

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall og utslipp av prosessvann. Vedlegg 2. Risikovurdering. Kværner Stord AS Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall og utslipp av prosessvann Vedlegg 2 Risikovurdering Kværner Stord AS Risikovurdering for arbeid med NORM Revisjon 5, 16. Januar 2012 G:\Shared\Decommissioning\HMS\NORM\Søknad

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

RAPPORT Luktrisikovurdering Franzefoss - Kristiansund

RAPPORT Luktrisikovurdering Franzefoss - Kristiansund Kunde: Franzefoss Gjenvinning AS Att: Astrid Drake Postboks 53 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr. Glomfjord:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE for Hadeland 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer ROS-analyse Hadeland 16.04.12 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Rakkestad kommune 2014-06-27 Oppdragsnr.: 5136132 J05 2014-06-27 Endelig versjon til bruk ToAHe KHMe KHMe B04 2014-06-16 Høringsutgave II - til gjennomgang i kommunen

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Versjon 1.0 8. september 2000 KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 KITH-rapport Tittel Risikoanalyse Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Forfatter(e) Bjarte

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29. Tillatelsen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn Spylekurs avløp Steinar Nilo og Robert Nilsen Bakgrunn Spylekurs avløp er kommet i stand som et spleiselagsprosjekt mellom kommuner og firma som er medlemmer av Rørinspeksjon Norge (RIN). Norsk Vann`s

Detaljer

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 22.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/14100 Dykkar referanse Alireza Soltani Anto Bil Helldalshaugen 22 5222 NESTUN Rapport fra inspeksjon

Detaljer

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune Prosjektnr.: 859.b Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 07.0.203, revidert 23.0.203 Risiko- og sårbarhetsanalyse, områdereguleringfor Engelsrudhagen

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Ringsaker kommune Versjon 0.10 Dato: 08.10.13 Innhold Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmelsgrunnlaget... 4 1.2 Bakgrunnen for ROS-analysen... 4 1.3 Mål og oppfølging...

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. INNLEDNING 7 1.1 BAKGRUNN. 7 1.2 PLANEN 7 2. MÅLSETTING FOR BEREDSKAP. 8 2. 1 GRUNNLAG. 8 2.2 MÅL... 8

Detaljer