Sentralrenseanlegget RA-2 AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentralrenseanlegget RA-2 AS"

Transkript

1 Sentralrenseanlegget RA-2 AS Reguleringsplan Rundkjøring, Bølervegen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

2

3 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01-Prosjekteringsfase oktober 2011 Oppdragsnavn: ROS Reguleringsplan Rundkjøring, Bølervegen Kunde: Sentralrenseanlegget RA-2 AS Reguleringsplan Rundkjøring, Bølervegen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sammendrag: Se sammendrag på side 7 og 8 i rapporten. Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Sign.: Øistein Preus Hveding Kontrollert av: Ketil Flagstad /Areal og transport Oppdragsansvarlig / avd.: Ketil Flagstad /Areal og transport Sign.: Oppdragsleder / avd.: Øistein Preus Hveding /Miljørådgivning ROS - Rundkjoring, Berger_FINAL Side 3 av 24

4 Forord Denne risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført i løpet av oktober 2011 på oppdrag for Sentralrenseanlegget RA-2 AS, i forbindelse med prosjektering av rundkjøring på Bølervegen ved Berger i Sørum kommune. Analysen fokuserer på uønskede hendelser som kan oppstå ved at tiltaket gjennomføres, og som kan ramme 3. person eller ytre miljø. Målet med risiko- og sårbarhetsanalysen er å identifisere risikofaktorer knyttet til liv, helse, og miljø i forbindelse med bygge- og anleggsfasen. I tillegg vurderes prosjektets egnethet, det vil si om gjennomføring av tiltaket vil påvirke sårbare områder på en slik måte at det representerer en risiko som bør reduseres ved tiltak eller som i ytterste konsekvens gjør tiltaket uegnet eller at det må defineres på nytt. Det er ikke avholdt analysemøter med brann-, politi- og redningsetatene etc. Øistein Preus Hveding har skrevet rapporten, og Ketil Flagstad har stått for den faglige kvalitetskontrollen. Lysaker, 19. oktober 2011 ROS - Rundkjoring, Berger_FINAL Side 4 av 24

5 Innhold Sammendrag Innledning Om tiltaket Planlegging og igangsetting av ROS-analysen Grunnlag Metodikk og avgrensning Prosess Analysemøtet Metodikk Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens Akseptkriterier Risikoreduserende tiltak Sårbarhetsanalyse: uønskede hendelser Hendelse Hendelse Hendelse Hendelse Hendelse Konklusjoner og anbefalinger Referanser og bakgrunnsmateriell ROS - Rundkjoring, Berger_FINAL Side 5 av 24

6 Sammendrag Akseptkriteriet er bestemt til: Risikonivået for tiltaket skal ikke være høyere enn det som er akseptert for bygging av infrastruktur i Norge. Risiko- og sårbarhetsanalysen fokuserer primært på hendelser som ikke blir fanget opp under planleggingen, det vil si hendelser som representer en potensiell risiko som det ikke er planlagt for. Resultatet av analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til mulige uønskede hendelser som kan oppstå i bygge- og anleggsfasen, vil ikke tiltaket representere høyere risiko for 3. person eller ytre miljø enn det som er akseptert for tilsvarende utbygging. På bakgrunn av resultatet, anbefales det særlig oppfølging for følgende problemstillinger: Ulykker: Identifikasjon av mulige hendelser når det gjelder ulykker mellom anleggskjøretøy, og privatbiler/fotgjengere. Dette gjelder spesielt konflikter med 3. person ved kjøring til/fra nærliggende næringsvirksomhet. Ras og utglidninger: Det oppstår vibrasjoner og rystelser i tiltaksområdet på grunn av økt trafikk og anleggsarbeid i bygge- og anleggsfasen. Dette kan utløse ras eller utglidning på grunn av ustabil grunn i tiltaksområdet. Alle identifiserte hendelser er vurdert med hensyn på sannsynlighet og konsekvens. Basert på en slik vurdering er alle tiltak plassert i de risikomatriser som er vist på neste side. For de fleste hendelser vil det være tilstrekkelig å sikre at forhold dokumenteres og at nødvendige tiltak er inkludert i rutiner for de ulike fagområder, eller vil bli fulgt opp i relevante prosedyrer. Tallene i risikomatrisene på neste side (tabell 2) refererer seg til nummeret som er gitt hver enkelt mulige uønskede hendelse i tabell 1 under. Noen av hendelsene kan gi effekter på flere områder, mens de fleste er plassert i den ene kategorien hvor det er relevant. Det er utarbeidet en risikomatrise for hver konsekvenskategori (se tabell 4 for detaljer). Tabell 1. Mulige uønskede hendelser som ble identifisert i dette prosjektet. Nr. Hendelser Det oppstår en kollisjon mellom et anleggskjøretøy og en privatbil eller fotgjenger ved kjøring til 1 og fra anleggsområdet. 2 Støv og oljesøl fra anleggsmaskiner medfører glatt og sølete veibane ved anleggsområdet. Støy fra anleggsarbeidet, og fra trafikk ut og inn av anleggsområdet, fører til forstyrrelser og 3 plager for nærliggende næringsvirksomhet. Det oppstår rystelser i bygge- og anleggsfasen som utløser ras eller utglidning på grunn av 4 ustabil grunn i tiltaksområdet. 5 Stein eller annen last løsner og medfører skade på 3. person ved kjøring til/fra anleggsområdet. ROS - Rundkjoring, Berger_FINAL Side 6 av 24

7 Tabell 2. Risikomatrise med resultater for analysen. Konsekvenser helse og personsikkerhet Sannsynlighet Svært liten Liten Middels Stor Svært sannsynlig Sannsynlig 1,2, Lav 3, Svært lav 5, Konsekvenser for ytre miljø Sannsynlighet Svært liten Liten Middels Stor Svært sannsynlig Sannsynlig Lav 2,4, Svært lav Konsekvenser økonomi og materielle skader Sannsynlighet Svært liten Liten Middels Stor Svært sannsynlig Sannsynlig 1,2, Lav 4, Svært lav 5, ROS - Rundkjoring, Berger_FINAL Side 7 av 24

8 1 Innledning Det planlegges ny rundkjøring i Bølerveien på Berger i Sørum kommune. Rundkjøringen skal bygges der adkomstveien til næringsområdet på østsiden av E6 kommer ut i Bølervegen. Rundkjøringen vil kreve noe utfylling, og terrenget faller relativt bratt ned av veien. Det er også planlagt en gang- og sykkel vei gjennom området på Bølerveien. Figur 1. Oversiktskart over området rundt tiltaket. Rundkjøringen er lokalisert midt i den røde ringen på kartet. Rett ved tiltaket finnes en bensinstasjon, burgerrestaurant, og dekksenter (Norkart, 2011). 1.1 Om tiltaket Planområdet er beliggende på østsiden av E6, og har i de siste årene vært gjenstand for flere utbygginger. Blant annet er Sharis s Dekkservice, McDonald s og Statoil etablert her. Området framstår som typisk industri/næringsområde, og det finnes ikke boliger i området. Det vil heller ikke i framtiden bli aktuelt å bygge privatboliger i dette området. Området er avsatt til industriformål i kommunedelplanen for Sørum/Skedsmo kommune, men deler av planområdet grenser til et større sammenhengende LNF-område hvor friluftsliv er dominerende. Det er derfor et mål i prosjektet å velge løsninger som minimerer inngrep i kulturlandskap og jordressurser, selv om tiltaket ikke medfører noen direkte miljørisiko. 1.2 Planlegging og igangsetting av ROS-analysen Grunnlag er engasjert for å bistå med risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Formålet med arbeidet er å identifisere mulige uønskede hendelser som kan ramme liv og helse for 3. person, samt få konsekvenser for ytre miljø, sikkerhet eller økonomi, samt belyse risikoen ved disse hendelsene. I tillegg vil prosjektets egnethet vurderes, det vil si om gjennomføring av tiltaket vil påvirke omgivelsene negativt. ROS - Rundkjoring, Berger_FINAL Side 8 av 24

9 Plandelen av Plan- og bygningsloven, Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr 71, revidert 1.juli sier at det skal gjennomføres en sårbarhetsanalyse for planområdet som skal vise all risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformålet Metodikk og avgrensning Analysen er en kvalitativ grovanalyse. Det er vurdert hendelser som kan føre til ulykker med fare for 3. persons liv og helse, samt miljøskader og materiell ødeleggelse med økonomiske konsekvenser for tredjepart. Analysen tar utgangspunkt i følgende veileder fra DSB: Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (revidert utg. januar 2010). I tillegg er Oslo kommunes sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyser benyttet, samt retningslinjer som er satt i NS 5814 Krav til risikoanalyser. Risiko er definert som: uttrykk for den fare som uønskede hendelser/tilstander representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for- og konsekvensene av de uønskede hendelsene Prosess Utarbeidelse av analysen er gjort i løpet av august/september Øistein Preus Hveding har utarbeidet rapporten basert på gjennomgang av sakens dokumenter, analysemøte hvor en rekke mulig uønskede hendelser ble identifisert, og gjennom samtaler med fagpersoner som har vært involvert i prosjektet eller kjenner tiltaksområdets detaljer. 1.3 Analysemøtet Det har vært avholdt et analysemøte for en detaljert vurdering av mulig risiko og sårbarhet. Formålet med møtet var å identifisere mulige uønskede hendelser i bygge- og anleggsperioden. I møtet deltok følgende personer: Navn Funksjon Firma Ketil Flagstad Prosjektleder Jan Slungaard Geoteknikk Jens Andersson Vei Øistein Preus Hveding Risiko og miljø 2 Metodikk Det er brukt tall så langt dette foreligger i form av generelle statistikker fra arbeidsliv og andre relevante områder. I den grad dette ikke har vært dekkende, samt for å tilpasse generell statistikk til dette prosjektet, er det gjort kvalitative vurderinger. Om den samlede risiko (basert på sannsynlighet og konsekvens, sammenlignet med akseptkriterier) er vurdert som lav, er det ikke ansett å være behov for tiltak. I den grad sannsynlighet eller konsekvens er så høy at risikoen er vurdert å være middels eller stor, er det også gjort vurderinger av hva som er akseptkriterier knyttet til den identifiserte hendelse, samt at tiltak er vurdert og normalt anbefalt gjennomført. I prosjektet vil flere faretyper også bli fanget opp i de HMS -prosedyrer som skal lages for prosjektet. ROS - Rundkjoring, Berger_FINAL Side 9 av 24

10 2.1 Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet (hendelsesfrekvens). Kategorier for sannsynlighet og konsekvens er beskrevet i tabell 3 og 4. I denne analysen er det vurdert som mest hensiktsmessig å dele sannsynlighet, med frekvens og mulig konsekvens av hendelse i 4 ulike grupper. Konsekvenskategoriene (tabell 4) er delt inn i tre ulike nivå: skade på 3. person, risiko for ytre miljø, og materiell skade. Tabell 3. Sannsynlighetskategorier. Sannsynlighet Frekvens Svært lav Sjeldnere enn hvert 100 år og ikke i anleggsfasen Lav Mellom hvert 20 år, og hvert 100 år og neppe i anleggsfasen Sannsynlig Mellom hvert 5 år, og hvert 20 år, eller mulig i anleggsfasen Svært sannsynlig Oftere enn hvert 5 år / vil trolig skje i anleggsfasen Tabell 4. Konsekvenskategorier (3. person; ytre miljø; økonomisk). Kategori Konsekvens Svært liten Ingen personskade Liten miljøskade Materielle skader < NOK Liten Lettere personskader, uten fravær Miljøskader med liten utstrekning som er rettet opp innen 1 år Materielle skader på mellom og NOK Middels Personskader med fravær, men uten varige skader Miljøskader med stor utstrekning som er rettet opp innen 2 år Materielle skader mellom og 1 million NOK Stor Alvorlige skader eller dødsulykke Regional miljøskade med restitusjonstid over 2 år Materielle skader på mer enn 1 million NOK 2.2 Akseptkriterier Enhver aktivitet som utøves har en viss innebygget risiko. Følgende overordnede akseptkriterium benyttes i denne analysen: Risikonivået for tiltaket skal ikke være høyere enn det som er akseptert for tilsvarende tiltak i Norge. For de enkelte deltema har vi så langt som mulig prøvd å konkretisere dette. 2.3 Risikoreduserende tiltak Alle mulige uønskede hendelser klassifiseres i risikoområder basert på gjennomgang av sannsynlighet og konsekvens. De vil havne i et definert område i risikomatrisen (tabell 2). GRØNN GUL RØD Akseptabel risiko risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig Akseptabel risiko risikoreduserende tiltak skal vurderes Uakseptabel risiko risikoreduserende tiltak er nødvendig Det grønne feltet tilsier at risikoen er så lav at det ikke er behov for tiltak. Det gule feltet vil si at akseptkriterier er eller anses å være oppfylt, men at det likevel er anbefalt å gjennomføre risikoreduserende tiltak. Rød sone vil si at akseptkriterier ikke er oppfylt og at det er nødvendig med risikoreduserende tiltak. Reduksjon av risiko kan gjennomføres ved å redusere sannsynlighet, konsekvens eller begge deler. ROS - Rundkjoring, Berger_FINAL Side 10 av 24

11 3 Sårbarhetsanalyse: uønskede hendelser Omfanget av uønskede hendelser er i utgangspunktet basert på kjennskap til området, erfaringer fra tidligere tilsvarende prosjekter, samt forhold som er listet opp i vedlegg 1 (sjekkliste for sårbarhetsanalyser, laget av Oslo kommune). Listen er noe modifisert av på grunnlag av våre erfaringer og behov i dette prosjektet. Sjekklisten ble gitt som grunnlag til deltakerne på analysemøtet hvor mulige uønskede hendelser ble diskutert og gjennomgått. Som en oppfølging av nye momenter som kom fram i møtet, er det avholdt diskusjoner med nøkkelpersoner for de ulike fag. I dette kapitlet er det vist hvordan de identifiserte mulige uønskede hendelser er vurdert og eventuelt anbefalt fulgt opp med tiltak. I denne sårbarhetsanalysen er det identifisert fem uønskede hendelser. 3.1 Hendelse 1 Det oppstår en kollisjon mellom et anleggskjøretøy og en privatbil eller fotgjenger ved kjøring til og fra anleggsområdet. For å unngå alvorlige kollisjoner mellom 3. person og anleggstrafikk, som følge av den økte trafikkbelastningen i området rundt tiltaket i anleggsperioden, er det nødvendig med fokus på tilrettelegging i forhold til adkomstruter til og fra næringsvirksomhetene i området. Generelt Ved etablering av anlegg i trafikkerte områder som medfører endrede kjøreruter og grøfter/spunt, vil det lett oppstå konflikt og ulykker på grunn av den økte anleggsaktiviteten, og ferdsel til og fra for beboere og lokalt næringsliv. Sannsynlighet Ut i fra erfaring og tilgjengelig statistikk for trafikkulykker for tilsvarende anleggsområder, er en mulig kollisjon med personbil og anleggskjøretøy, eller påkjørsel av fotgjenger vurdert til å være sannsynlig i anleggsperioden. Konsekvenser Konsekvensen av kollisjon med privatbil eller påkjørsel av fotgjenger, kan være personskade og i verste fall alvorlige skader og død. Økonomisk vil dette føre til erstatningsansvar og midlertidig stans i anleggsarbeidet. På bakgrunn av en helhetsvurdering av den eksisterende trafikksituasjonen området, settes konsekvensene til middels. Akseptkriterier Tiltaket skal ikke medføre økt fare for trafikkuhell og påkjørsel av fotgjengere (3. person). Risikoreduserende tiltak Det skal utarbeides en trafikkplan for trafikksikkerhet i prosjektet, som skal inneholde plan for skilting og informasjon til lokale næringsvirksomheter. Denne skal utarbeides på bakgrunn av den trafikkanalysen som allerede er utført for området (ref. Sweco, Notat av 25. mars 2010). Med gjennomføring av dette antas det at risiko for kollisjon med privatbil og påkjørsel av fotgjenger reduseres til et akseptabelt nivå. De mest effektive tiltakene som foreslås for en videre vurdering dreier seg om tydelig avskjerming og skille mellom anleggsområde og øvrig aktivitet i området. På bakgrunn av overnevnte, settes risikoen til gult. ROS - Rundkjoring, Berger_FINAL Side 11 av 24

12 3.2 Hendelse 2 Støv og oljesøl fra anleggsmaskiner medfører glatt og sølete veibane ved anleggsområdet. Støv, oljesøl og lignende avrenning fra anleggsmaskiner og lastebiler på vei ut og inn til anleggsområdet, kan medføre en potensiell risiko for glatt og uberegnelig føreforhold. Sannsynlighet Sannsynligheten for at søl fra lastebiler og anleggsmaskiner utenfor anleggsområdene vil medføre skade for 3. person er vurdert som lav. Konsekvenser Utforkjøring og fall på glatt og sølete veibane ved anleggsområder kan føre til skade for 3. person og mulig erstatningsansvar ved alvorlige tilfeller. Konsekvensen settes til middels. Akseptkriterier Søl og avrenning fra anleggsmaskiner og lastebiler skal ikke spres utenfor anleggsområdet. Risikoreduserende tiltak Rutiner for hyppig vedlikehold av veier, med f.eks. feiemaskin og spyling, skal etableres på anleggsområdet. Med utgangspunkt i at dette følges opp av entreprenør, og ut i fra den lave sannsynligheten for hendelsen, settes risikoen for skader for 3. person til gul. 3.3 Hendelse 3 Støy fra anleggsarbeidet, og fra trafikk ut og inn av anleggsområdet, fører til forstyrrelser og plager for nærliggende næringsvirksomhet. Generelt Støy i bygge- og anleggsfasen for rundkjøringen kan skape betydelige problemer for omgivelsene på Berger, og identifiserte krav og pålegg i forhold til støy i anleggsperioden skal oppfylles av entreprenør. Sannsynlighet Sannsynligheten for at støy skal gi uakseptable problemer når krav fra myndigheter legges til grunn ved planleggingen, anses som lav. Konsekvens Konsekvensene av et vedvarende høyt støynivå i bygge- og anleggsfasen, er helseskader eller at det oppstår konflikter mellom entreprenør og lokalt næringsliv. Konsekvensene settes derfor til liten ut fra varigheten av anleggsperioden. Akseptkriterium Det skal ikke oppstå støy som overskrider gjeldende grenseverdier oppgitt i T Det skal ikke benyttes utstyr som gir utilsiktet høyt støynivå. Risikoreduserende tiltak Støy skal følges opp av entreprenører og gjennom prosjektets SHA-plan etter de gjeldende grenseverdier som er satt i retningslinje T Risikoen knyttet til støy i anleggsfasen skal ivaretas under hele prosjekteringsfasen. Arbeidstid skal reguleres, og det skal stilles krav til bruk av utstyr som ikke alene, eller sammen med andre støykilder, fører til støynivåer som overskrider hva som er definert som akseptabelt. ROS - Rundkjoring, Berger_FINAL Side 12 av 24

13 Akseptkriteriene anses å være oppfylt, da krav og grenseverdier er definerte, og spesielt utsatte områder skal bli fanget opp ved normal planlegging. Risikoen settes til grønn. 3.4 Hendelse 4 Det oppstår rystelser i bygge- og anleggsfasen som utløser ras eller utglidning på grunn av ustabil grunn i tiltaksområdet. Naturlige skråninger var stabile da de ble avsatt, men kan senere ha blitt svekket gjennom naturlige prosesser som erosjon og saltutvasking. Ved etablering av veiskjæringer og utfyllinger, må man ta særlige forholdsregler i forhold til stabiliteten i grunnen. Generelt Avhengig av grunnforhold, kan anleggsarbeid føre til store belastninger på terreng og veger. Vedvarende vibrasjoner på ustabil grunn kan føre til ras og utglidninger. Sannsynlighet Det er foreløpig ikke gjort grunnundersøkelser direkte i lokaliteten, men Norges Geotekniske Institutt (NGI) har gjort boringer på vestsiden av Bølervegen i det aktuelle tiltaksområdet (NGI-Rapport nr ). I følge rapporten fra NGI består løsmassene av meget fast tørrskorpeleire med underliggende leire, som virker fast. I følge løsmassekart fra NGU, ligger Bølervegen på dette stedet innenfor et område med tykk havavsetning. Kart fra Skrednett (figur 2), viser i tillegg at det ikke er fare for kvikkleire i området. Med utgangspunkt i den planlagte grunnundersøkelsen, og de grunnmessige forutsetninger på lokaliteten, er sannsynligheten for ras og utglidninger på grunn av rystelser fra trafikk- og anleggsarbeidet vurdert til lav, for bygge- og anleggsfasen. Konsekvenser De økonomiske konsekvensene ved skader på vegen og tiltaket forårsaket av rystelser som medfører ras og utglidninger er vurdert til middels. Akseptkriterier Bølervegen og tiltaket skal ikke få varige skader som følge av ras og utglidninger forårsaket av anleggsvirksomhet. Skader skal repareres eller erstattes etter gjeldende forskrifter. Risikoreduserende tiltak Det vil bli utført en grunnundersøkelse der utfyllingen er planlagt. Tiltak vurderes eventuelt på grunnlag av den. Ved behov, vil bruk av lette fyllmasser i kombinasjon med masseutskiftning, kalksementstabilisering, eller bruk av motfylling, vurderes som tiltak. Risiko settes til gul. ROS - Rundkjoring, Berger_FINAL Side 13 av 24

14 Figur 2. Skredkart over området viser at det ikke er kvikkleire i tiltaksområdet (Skrednett, 2011). 3.5 Hendelse 5 Stein eller annen last løsner og medfører skade på 3. person ved kjøring til/fra anleggsområdet. Tiltaket vil periodevis medføre økt aktivitet med lastebiler og anleggsmaskiner. Usikret, eller dårlig sikret last, kan potensielt medføre en alvorlig risiko for liv og helse for 3. person. Sannsynlighet Sannsynligheten for at last faller av og treffer passerende privatbiler og fotgjengere utenfor anleggsområdene er vurdert som svært lav. Konsekvenser Treff av 3. person med stein eller usikret last fra lastebil ved utkjøring fra anleggsområder, kan medføre alvorlige skader. Økonomiske kan dette føre til erstatningsansvar og midlertidig stans i anleggsarbeidet. Konsekvensen er satt til middels. Akseptkriterier Last skal ikke løsne ved transport til og fra anleggsområdet, og all last skal sikres forskriftsmessig med godkjent og kontrollert sikringsmateriell. Risikoreduserende tiltak Akseptkriteriene forventes oppfylt, og det er ikke behov for tiltak. Ut fra den lave sannsynligheten for hendelsen, settes risiko til grønn, basert på at det etableres gode rutiner med utgangspunkt i SHA-plan for prosjektet. ROS - Rundkjoring, Berger_FINAL Side 14 av 24

15 4 Konklusjoner og anbefalinger Akseptkriteriet er bestemt til: Risikonivået for tiltaket skal ikke være høyere enn det som er akseptert for tilsvarende ny bebyggelse i Norge. Resultatet av ROS-analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til mulige uønskede hendelser som kan oppstå i bygge- og anleggsfasen, vil ikke tiltaket representere høyere risiko for 3. person eller ytre miljø enn det som er akseptert for tilsvarende utbygging. Det ble i alt identifisert 5 mulige uønskede hendelser. Av disse ble 3 risikovurdert til gult nivå (akseptabel risiko risikoreduserende tiltak skal vurderes), og 2 ble risikovurdert til grønt nivå (akseptabel risiko risikoreduserende tiltak ikke nødvendig). På bakgrunn av resultatet, anbefales det særlig oppfølging for følgende problemstillinger: Ulykker: Identifikasjon av mulige hendelser når det gjelder ulykker mellom anleggskjøretøy, og privatbiler/fotgjengere. Dette gjelder spesielt konflikter med 3. person ved kjøring til/fra nærliggende næringsvirksomhet. Ras og utglidninger: Det oppstår vibrasjoner og rystelser i tiltaksområdet på grunn av økt trafikk og anleggsarbeid i bygge- og anleggsfasen. Dette kan utløse ras eller utglidning på grunn av ustabil grunn i tiltaksområdet. ROS - Rundkjoring, Berger_FINAL Side 15 av 24

16 5 Referanser og bakgrunnsmateriell DSB (2010). Kartlegging av risiko og sårbarhet. Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). KLIF (2011). Grunnforurensning. (Lastet ned fra: NGI. (2004). Øie AS. Berger Veiserviceanlegg. Grunnundersøkelser datarapport. Rapport nr , 28. januar Sweco (2011a). Trafikkanalyse for utbygging av RA-2 tomta på Berger, Skedsmo. 13 s. Sweco (2011b). Geoteknisk vurdering ny rundkjøring - Berger, Sørum, Bølervegen. 8 s. Vegdirektoratet (1988). Sikring av en del typer last. Veiledning fra Vegdirektoratet. Forskrifter 1988/ s. ROS - Rundkjoring, Berger_FINAL Side 16 av 24

17 Vedlegg 1: Sjekkliste ROS Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering JA Merknad Naturgitte forhold Er området utsatt for snø- eller steinskred? Er det fare for utglidning (geoteknisk ustabilt)? Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? Er det radon i grunnen? X X Vurdert. Vurdert. Vurdert. Infrastruktur Annet (angi) Sigevann fra byggegrunn X Vurdert. Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? Hendelser på veg X Vurdert. Hendelser på sjø/elv Hendelser i luften Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? Utslipp av giftige gasser/væsker Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker Radioaktivt nedfall Industribrann Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: Elektrisitet Teletjenester Vannforsyning Renovasjon/spillvann X Vurdert. Transportnett X Vurdert. Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: Påvirkes området av magnetiske felt fra elektriske linjer? Er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området til: Skole/barnehage? Nærmiljøanlegg (idrett etc.)? Forretning etc.? X Vurdert. Busstopp? Brannberedskap: Omfatter området spesielt farlige anlegg? Har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? Har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? ROS - Rundkjoring, Berger_FINAL Side 17 av 24 X Vurdert.

18 Tidligere bruk Omgivelser Ulovlig virksomhet Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere virksomheter? Bensinstasjon/bilverksted/tankanlegg Mekanisk verksted/skipsverft Galvaniseringsverksted Gjentatte rivingsarbeider/rehabilitering av bygninger fra Byjord: sentrale og eldre bydeler Gruver: åpne sjakter, steintipper etc. Militære anlegg Er det regulerte vassdrag/vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is og/eller varierende vannstand i elveløp? Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup, sjø, elver, trafikk, etc.) X Vurdert (ravinelandskap). Vindfall som følge av uttak av skog Vil tiltaket kunne føre til endringer av avrenningsforhold/hastighet til nærliggende bekk/elv Vil tiltaket kunne føre til forurensing av drikkevann Vil tiltaket kunne føre til olje- og kjemikalieforurensing X Vurdert. Er området spesielt utsatt for fare ved skogbrann Sabotasje og terrorhandlinger: Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? ROS - Rundkjoring, Berger_FINAL Side 18 av 24

19 Vedlegg 2: Hendelsesregister (1-5) for bygge- og anleggsfase ROS - Rundkjoring, Berger_FINAL Side 19 av 24

20 il ieren in fras trur Ny Uøns ke hen de lse: t lterer i somresu kjør ingme dan legs kjøre t jenger, dinogu ko lis jonme dperson biler fo tg ve De topst ka de for persons RISIKOVURDERING iljø ie ter dier Livog he lse Fors lag ilta k: t Risiko- og sårbarhetsanalyse ktu by Dok.nr: 01 Dato Rev: Beskrivelse: Mulig årsak: åren 3. person. 2- VA- m- legan tru Etape sen tøy, Ved etablering av anlegg i trafikkerte områder som medfører endrede kjøreruter og grøfter/spunt, vil det lett oppstå konflikt og ulykker på grunn av den økte anleggsaktiviteten, og ferdsel til og fra for beboere og lokalt næringsliv. Sannsynlighet: Svært lav Lav Sannsynlig Svært sannsynlig > 100 år år 5-20 år < 5 år Konsekvens: Svært liten Liten Middels Stor Risiko Ytre miljø: Liten miljøskade / liten påvirkning på verneverdige kulturminner Lokal miljøskade, restitusjonstid 1 år / påvirkning på fredede kulturminner Lokal miljøskade, restitusjonstid over 1 år / Påvirkning / ødeleggelse av fredede kulturminner Regional miljøskade, restitusjonstid på inntil 1 år / Påvirkning / ødeleggelse av prioriterte kulturminner Ytrem Økonomi/materielle verdier: < 50 knok knok 500 knok - 1 MNOK 1-10 MNK Økonom /ma lever Liv og helse: Ingen personskade Lettere personskader og helseplager, uten fravær og fare for varig men Alvorlige personskader og helseplager, med fravær og fare for varige men Svært alvorlige personskader og helseplager som resulterer i varige men, eller dødsfall Akseptabel - tiltak skal vurderes Kommentarfrekvens/konsekvens: For å unngå alvorlige kollisjoner mellom 3. person og anleggstrafikk, som følge av den økte trafikkbelastningen i anleggsperioden, er det nødvendig med et stort fokus på varsling og tilrettelegging. Det skal utarbeides en trafikkplan for trafikksikkerhet i prosjektet, som skal inneholde plan for skilting og informasjon til lokale næringsvirksomheter. Denne skal utarbeides på bakgrunn av den trafikkanalysen som allerede er utført for området (Sweco, Notat av 25. mars 2010). Med gjennomføring av dette antas det at risiko for kollisjon med privatbil og påkjørsel av fotgjenger reduseres til et akseptabelt nivå. De mest effektive tiltakene som foreslås for en videre vurdering dreier seg om tydelig avskjerming og skille mellom anleggsområde og øvrig aktivitet i området. ROS - Rundkjoring, Berger_FINAL Side 20 av 24

21 il ieren in fras trur Ny 2- VA- m- legan tru Etape sen Uøns ke hen de lse: t ibaneve dan legsomr le teve Støvogo ljes lfran legsmas kinerme dførerg la togs ø ø RISIKOVURDERING iljø ie ter dier Livog he Fors lag ilta k: t Risiko- og sårbarhetsanalyse ktu by Dok.nr: 01 Dato Rev: Beskrivelse: åde t. Mulig årsak: Støv, oljesøl og lignende avrenning fra anleggsmaskiner og lastebiler på vei ut og inn til anleggsområdet, kan medføre en potensiell risiko for glatt og uberegnelig føreforhold. Sannsynlighet: Svært lav Lav Sannsynlig Svært sannsynlig > 100 år år 5-20 år < 5 år Konsekvens: Svært liten Liten Middels Stor Risiko Ytre miljø: Liten miljøskade / liten påvirkning på verneverdige kulturminner Lokal miljøskade, restitusjonstid 1 år / påvirkning på fredede kulturminner Lokal miljøskade, restitusjonstid over 1 år / Påvirkning / ødeleggelse av fredede kulturminner Regional miljøskade, restitusjonstid på inntil 1 år / Påvirkning / ødeleggelse av prioriterte kulturminner Ytrem Økonomi/materielle verdier: < 50 knok knok 500 knok - 1 MNOK 1-10 MNK Økonom /ma lever Liv og helse: Ingen personskade Lettere personskader og helseplager, uten fravær og fare for varig men Alvorlige personskader og helseplager, med fravær og fare for varige men Svært alvorlige personskader og helseplager som resulterer i varige men, eller dødsfall lseakseptabel - tiltak skal vurderes Kommentarfrekvens/konsekvens: Fall på glatt og sølete veibane utenfor anleggsområder kan føre til skade for 3. person og mulig erstatningsansvar ved alvorlige tilfeller. Rutiner for hyppig vedlikehold av veier, med f.eks. feiemaskin og spyling, bør etableres på anleggsområdet. ROS - Rundkjoring, Berger_FINAL Side 21 av 24

22 il ieren in fras trur Ny 2- VA- m- legan tru Etape sen Uøns ke hen de lse: t lager fornær ligen de lserogp fører ilfors t tyre inavan legsomr fiku Støy fran legsar be ide fra tra tog og ingsv ir he nær RISIKOVURDERING iljø ie ter dier Livog he lse Fors lag ilta k: t Risiko- og sårbarhetsanalyse ktu by Dok.nr: 01 Dato Rev: Beskrivelse: t, ksom t. åde t, Mulig årsak: Støy i bygge- og anleggsfasen kan skape betydelige problemer for omgivelsene, og identifiserte krav og pålegg i forhold til støy i anleggsperioden skal oppfylles av entreprenør. Sannsynlighet: Svært lav Lav Sannsynlig Svært sannsynlig > 100 år år 5-20 år < 5 år Konsekvens: Svært liten Liten Middels Stor Risiko Ytre miljø: Liten miljøskade / liten påvirkning på verneverdige kulturminner Lokal miljøskade, restitusjonstid 1 år / påvirkning på fredede kulturminner Lokal miljøskade, restitusjonstid over 1 år / Påvirkning / ødeleggelse av fredede kulturminner Regional miljøskade, restitusjonstid på inntil 1 år / Påvirkning / ødeleggelse av prioriterte kulturminner Ytrem Økonomi/materielle verdier: < 50 knok knok 500 knok - 1 MNOK 1-10 MNK Økonom /ma lever Liv og helse: Ingen personskade Lettere personskader og helseplager, uten fravær og fare for varig men Alvorlige personskader og helseplager, med fravær og fare for varige men Svært alvorlige personskader og helseplager som resulterer i varige men, eller dødsfall Akseptabel - tiltak ikke nødvendig Kommentarfrekvens/konsekvens: Konsekvensene av et vedvarende høyt støynivå i bygge- og anleggsfasen, er helseskader eller at det oppstår konflikter mellom entreprenør og lokalt næringsliv. Støy skal følges opp av entreprenører og gjennom prosjektets SHA -plan etter de grenseverdier som er satt i retningslinje T Risikoen knyttet til støy i anleggsfasen skal ivaretas under hele prosjekteringsfasen. Arbeidstid skal reguleres, og det skal stilles krav til bruk av utstyr som ikke alene, eller sammen med andre støykilder, fører til støynivåer som overskrider hva som er definert som akseptabelt. ROS - Rundkjoring, Berger_FINAL Side 22 av 24

23 il ieren in fras trur Ny Uøns ke hen de lse: t åde ågrunavus ibyge- årys bilgrun it ilta ksomr ta fasensomu løserase leru lidn ingp tg t legs ogan lser De topst te RISIKOVURDERING iljø ie ter dier Livog he lse Fors lag ilta k: t Risiko- og sårbarhetsanalyse ktu by Dok.nr: 01 Dato Rev: Beskrivelse: 2- VA- m- legan tru Etape sen t. Mulig årsak: Avhengig av grunnforhold, kan anleggsarbeid føre til store belastninger på terreng og veger. Vedvarende vibrasjoner på ustabil grunn kan føre til ras og utglidninger. Sannsynlighet: Svært lav Lav Sannsynlig Svært sannsynlig > 100 år år 5-20 år < 5 år Konsekvens: Svært liten Liten Middels Stor Risiko Ytre miljø: Liten miljøskade / liten påvirkning på verneverdige kulturminner Lokal miljøskade, restitusjonstid 1 år / påvirkning på fredede kulturminner Lokal miljøskade, restitusjonstid over 1 år / Påvirkning / ødeleggelse av fredede kulturminner Regional miljøskade, restitusjonstid på inntil 1 år / Påvirkning / ødeleggelse av prioriterte kulturminner Ytrem Økonomi/materielle verdier: < 50 knok knok 500 knok - 1 MNOK 1-10 MNK Akseptabel Økonom /ma lever - tiltak skal vurderes Liv og helse: Ingen personskade Lettere personskader og helseplager, uten fravær og fare for varig men Alvorlige personskader og helseplager, med fravær og fare for varige men Svært alvorlige personskader og helseplager som resulterer i varige men, eller dødsfall Kommentarfrekvens/konsekvens: De økonomiske konsekvensene ved skader på vegen og tiltaket forårsaket av rystelser som medfører ras og utglidninger kan være store. I følge tekniske rapporter fra NGI og NGU, er dette imidlertid ras og utglidning meget usannsynlig i tiltaksområdet. Det vil bli utført en grunnundersøkelse der utfyllingen er planlagt. Tiltak vurderes eventuelt på grunnlag av den. Ved behov, vil bruk av lette fyllmasser i kombinasjon med masseutskiftning, kalksementstabilisering, eller bruk av motfylling, vurderes som tiltak. ROS - Rundkjoring, Berger_FINAL Side 23 av 24

24 il ieren in fras trur Ny 2- VA- m- legan tru Etape sen Uøns ke hen de lse: t legsomr dkjør ing ilt personve løsnerogme dførers ka dep leranen las t Ste ine RISIKOVURDERING iljø ie ter dier Livog he lse Fors lag iltat Risiko- og sårbarhetsanalyse ktu by Dok.nr: 01 Dato Rev: Beskrivelse: åde t. /fran å3. Mulig årsak: Tiltaket vil medføre økt aktivitet med lastebiler og anleggsmaskiner. Usikret, eller dårlig sikret last, kan potensielt medføre en alvorlig risiko for liv og helse for 3. person. Sannsynlighet: Svært lav Lav Sannsynlig Svært sannsynlig > 100 år år 5-20 år < 5 år Konsekvens: Svært liten Liten Middels Stor Risiko Ytre miljø: Liten miljøskade / liten påvirkning på verneverdige kulturminner Lokal miljøskade, restitusjonstid 1 år / påvirkning på fredede kulturminner Lokal miljøskade, restitusjonstid over 1 år / Påvirkning / ødeleggelse av fredede kulturminner Regional miljøskade, restitusjonstid på inntil 1 år / Påvirkning / ødeleggelse av prioriterte kulturminner Ytrem Økonomi/materielle verdier: < 50 knok knok 500 knok - 1 MNOK 1-10 MNK Økonom /ma lever Liv og helse: Ingen personskade Lettere personskader og helseplager, uten fravær og fare for varig men Alvorlige personskader og helseplager, med fravær og fare for varige men Svært alvorlige personskader og helseplager som resulterer i varige men, eller dødsfall Akseptabel - tiltak ikke nødvendig Kommentarfrekvens/konsekvens: Treff av 3. person med stein eller usikret last fra lastebil ved utkjøring fra anleggsområder, kan medføre alvorlige skader. Økonomiske kan dette føre til erstatningsansvar og midlertidig stans i anleggsarbeidet. k:akseptkriteriene forventes oppfylt, og det er ikke behov for tiltak. Ut fra den lave sannsynligheten for hendelsen, er risikoen lav,basert på at det etableres gode rutiner med utgangspunkt i SHA-plan for prosjektet. ROS - Rundkjoring, Berger_FINAL Side 24 av 24

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3:

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 6 ROS-analyse 6.1 GENERELT Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år Vurdering av risiko og sårbarhet Risikoanalysen er utført med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt temahefte «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet Bakgrunn for reguleringsplansaken I henhold til ny plan og bygningslov (2009) kan det utarbeides områderegulering der det er stilt krav om det i kommuneplanen eller kommunen selv finner behov for å gi

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde Øster Hus Tomter AS Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde ROS-analyse Plan 0525 2013-04-22 Oppdragsnr.: 5122693 1 2013-04-22 For gjennomgang hos myndigheter CeGGj LaNie CeGGj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Merknad Naturgitte forhold Er området

Detaljer

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL.

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. PLAN NR. 2014 132, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JULI 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting til forslag

Detaljer

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET Analysen er gjennomført i hht Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sin veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyse. Risikograden varierer ved ulike kombinasjoner av sannsynlighet

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan 04.11.16 ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet ROS - analyse Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 DETALJPLANPLAN FOR

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? NEI Se punkt 2.2.1

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? JA Se punkt 2.4.4

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

Detaljregulering for. «Gang- og sykkelveg på Dal Næringsområde, ved B1-2», gnr/bnr 90/749,750,751 og deler av 90/3,7,9,10,23, 90/122, 332/1 og 93/12.

Detaljregulering for. «Gang- og sykkelveg på Dal Næringsområde, ved B1-2», gnr/bnr 90/749,750,751 og deler av 90/3,7,9,10,23, 90/122, 332/1 og 93/12. Prosjektnr.: 1034.12a Detaljregulering for «Gang- og sykkelveg på Dal Næringsområde, ved B1-2», gnr/bnr 90/749,750,751 og deler av 90/3,7,9,10,23, 90/122, 332/1 og 93/12. Eidsvoll Kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Prosjektnr.: 1048.12a

Prosjektnr.: 1048.12a Prosjektnr.: 1048.12a Detaljregulering «Boligområde B13 - Kløfta syd, del av gnr/bnr 23/1» Ullensaker kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 03.07.2013 1 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger...

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ADRESSE COWI AS Kongensgate 12 3603 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BAKKEDALEN IDRETTS- OG SKOLEOMRÅDE PLANID 412 ULLENSAKER KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for Eg sykehusområde, områderegulering Plan- og bygningsloven 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Ved utarbeidelse av

Detaljer

Reguleringsplan ID 0555, Vaulaberget parkering v/stavanger lufthavn Sola_ROS analyse

Reguleringsplan ID 0555, Vaulaberget parkering v/stavanger lufthavn Sola_ROS analyse RAPPORT Reguleringsplan ID 0555, Vaulaberget parkering v/stavanger lufthavn Sola_ROS analyse OPPDRAGSGIVER Sandfærhus holding AS EMNE Risiko- og sårbarhetsanalyse DATO / REVISJON: 11.5.2015 / 02 DOKUMENTKODE:

Detaljer

5. Risikogradering Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i figur 5.1. Risikomatrise

5. Risikogradering Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i figur 5.1. Risikomatrise Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Krossen Utført av COWI AS. Dato: 15.01.2016 A054356 1. Generelt Eventuelle hendelser planen forutsetter skal skje er ikke inkludert

Detaljer

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien, Hana Gnr. 38, bnr. 423 m.fl. PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SEPTEMBER 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE. Nei

SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE. Nei SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE Goavika båtforening / Merknad: Naturgrunnlag og biologisk mangfold Vil tiltaket ha konsekvenser for geologiske, botaniske eller zoologiske

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den 29.09.2015 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21

REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21 ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21 PLANID 0540R081 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Vedlegg til plan Detaljregulering Kollen Øvre, planid: 2017001» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Gbnr: 18/19 m.fl. 1.0 Innledning Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge

Detaljer

Sjøgata 33C AS ROS-ANALYSE

Sjøgata 33C AS ROS-ANALYSE Sjøgata 33C AS ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FOR Levanger kommune 25.11.11, revidert 22.03.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SAMMENDRAG... 2 1 INNLEDNING... 3 2 PLANOMRÅDET... 3 3 SJEKKLISTE... 3 4 VURDERING/UTFYLLENDE

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7"

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: Delendring Vestre Havn Strandvegen 7 Boligprosjekter Næringsbygg Rehabilitering Prosjektutvikling Byggeledelse Reguleringsplaner Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7" Konsekvens: Sannsynlighet: 5. Svært

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7

REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7 ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7 PLANID 0540R082 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO

Detaljer

5 Risiko og sårbarhetsanalyse

5 Risiko og sårbarhetsanalyse 5 Risiko og sårbarhetsanalyse 5.1 GENERELT Norconsult AS har på oppdrag for Statens vegvesen utarbeidet reguleringsplan 0443 for Rv. 509 Sømmevågen og i den forbindelse har Norconsult AS utarbeidet en

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1 Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II PLANBESKRIVELSE Sist revidert: Verdal 02.mai 2013 side 1 1 BAKGRUNN OG INNLEDENDE OPPLYSNINGER Planarbeidet

Detaljer

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR LÅVETOMTA, NESODDEN KOMMUNE, AKERSHUS: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS - analyse) BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter 28.04.14 Vurdering av risiko/sannsynlighet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Hauerseter skytebane i Ullensaker kommune Rieber Prosjekt AS Dato: 13.05.2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse Rieber Prosjekt AS Side 1 av 8 1. Orientering Det planlegges etablering

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato:

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato: Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato: 03.03.2016. Revidert: A044050 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 1. Generelt Eventuellehendelsersomplanenforutsetterskalskje er ikke inkludert

Detaljer

B-Consult Prosjekt AS

B-Consult Prosjekt AS VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR BJØRNEMYRVEIEN 35, NESODDEN KOMMUNE: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) Forslagsstiller: B-Consult Prosjekt AS Tiltakshaver: VY Eiendom AS Dato: 7.05.14 Vurdering

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN Oppdragsgiver tatens vegvesen Rapporttype RO-analyse. Vedlegg til reguleringsplan. Dato 24/01 2013 RIIKO- OG ÅRBARHT- AALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG RIIKO- OG ÅRBARHTAALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG Revisjon Dato

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av «Harestuengen»

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av «Harestuengen» DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Gustav Sverdrup- Thygeson, Merete Agnes Kuhle- Hansen, Hege Sverdrup- Thygeson og Ulrik Sverdrup- Thygeson Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan

Detaljer

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Vurdering av potensielle risiko og sårbarhetsforhold (ROS) i område Myra/TEBO. 16.04.2015 Denne sjekklisten er ikke komplett, men ment som en huskeliste for å

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE Reguleringplan for VERKET SKOLE, ROS-ANALYSE oppdatert: 12.10.2016 Nome Kommune planlegger en nytt reguleringsplan

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Vedlegg til plan Detaljregulering Eitjernhaugen HV4-HV5b» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Gbnr:29/5 og 29/75 m.fl. Hallingkonsult a.s. 20.10.16. 1.0 Innledning Hensikten

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

Barnehage, Varatun Gård

Barnehage, Varatun Gård FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage, Varatun Gård Del av gnr. 69, bnr. 29 PLAN NR. 2011 115, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE mars 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: 1621201604, utarbeidet 03.01.2017, revidert 06.02.2017. Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser,

Detaljer

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Emne Naturgitte forhold Forhold eller uønsket hendelse snø-, is-, jord-, fjell- eller steinskred?

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for JEGERSBERG GÅRD Emne Naturgitte forhold Er området utsatt for snø-, jord-, sørpe- eller steinskred? Det er ingen registreringer på dette.

Detaljer

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R09 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BERGMOEN AS 2013-11-11

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R09 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BERGMOEN AS 2013-11-11 FAGRAPPORT BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R09 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2013-11-11 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: R09 256161 11. november 2013 Oppdragsnavn: ROS E6 Gardermoen, Ullensaker kommune Kunde:

Detaljer

Vurdering av risiko og sårbarhet

Vurdering av risiko og sårbarhet Vurdering av risiko og sårbarhet Nedenfor gis en oversikt over kategoriseringen og akseptgrad ved ulike kombinasjoner, som benyttes ved risikoanalysen. Sannsynlighetskategori 1. Lite sannsynlig Sjeldnere

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id :1621201505, Utarbeidet 25.08.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering og

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Øvre Ranten hyttegrend, planid: 01201406. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Gbnr: 56/54 m.fl. Hallingkonsult

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi. MAI 2012 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL ADRESSE COWI AS Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. 023651 DOKUMENTNR.1.0 VERSJON 1.0 UTGIVELSESDATO

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Skardet masseuttak kommune: Alvdal Dato: 10.08. 2015 Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

Detaljregulering for Lussevika, område B1, Lindesnes kommune

Detaljregulering for Lussevika, område B1, Lindesnes kommune RAPPORT Detaljregulering for Lussevika, område B1, Lindesnes kommune OPPDRAGSGIVER Konsmo Fabrikker AS EMNE DATO / REVISJON: 15. mai 2014 / MULTICONSULT Rigedalen 15 4626 Kristiansand Tlf 37 40 20 00 multiconsult.no

Detaljer

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner Sjekkliste SMART kommune Iht. plan - og bygningslovens 28-1 skal grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Vedlegg til plan Liaset hyttegrend i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Gbnr: 84/28, 86/8 m.fl. Hallingkonsult a.s. 17.12.13. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Søtberget, arealplan-id : Plan ID: 1621201504 Utarbeidet 25.06.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering

Detaljer

Detaljregulering for Storvold Grimstad kommune. ROS analyse. Planområdet Storvold med omgivelser

Detaljregulering for Storvold Grimstad kommune. ROS analyse. Planområdet Storvold med omgivelser Grimstad kommune ROS analyse Planområdet Storvold med omgivelser MULTICONSULT Rigedalen 15 4626 Kristiansand Tlf 37 40 20 00 multiconsult.no NO 910 253 158 MVA RAPPORT OPPDRAG Detaljregulering for Storvold

Detaljer

Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden.

Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. 1 ROS-analyse 1.1 GENERELT Plan og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved all planlegging jf. 4.3: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Nystølen, planid: 01201603. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Gbnr: 58/62 m.fl. Hallingkonsult a.s. 8.3.17 1.0 Innledning

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for Skudeviga gnr/bnr 90/28 mfl Plan- og bygningsloven 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Ved utarbeidelse av planer

Detaljer

Ja Nei Merknad. Naturgrunnlag og biologisk mangfold. Innsjøer og vassdrag. Viltforvaltning og fiskeforvaltning

Ja Nei Merknad. Naturgrunnlag og biologisk mangfold. Innsjøer og vassdrag. Viltforvaltning og fiskeforvaltning 1 Forslag til Forslag til detaljert reguleringsplan for Eikhaugen nordvest gnr/bnr del av 28/1, del av 28/114, 28/214, 28/249, del av 28/274 og del av 28/291 - Drammen kommune Naturgrunnlag og biologisk

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Lier kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Prosjektnr.: 1066.13a

Prosjektnr.: 1066.13a Prosjektnr.: 1066.13a Endring reguleringsplan for Furuset senter, Dal (Folkeparken) Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 02.04.2014 1 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger... 2 2. Metode...

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak Vedlegg til plan Vestlia fjelltak i Nes kommune, planid: 01201302: Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak Gbnr: 62/70 m.fl. Hallingkonsult a.s. 1.3.17 1.0 Innledning Hensikten med planen er

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Brekkekjær Gnr 6 Bnr 13 i Lillesand kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse ARKITEKTKONTORET Kilde:www:qxl.no/finn.no Del av planområdet sett mot sør fritidseiendommene Del av planområdet

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE. UTARBEIDET av KRAFTVÆRK AS. Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN. 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige

TYSVÆR KOMMUNE. UTARBEIDET av KRAFTVÆRK AS. Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN. 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige ROS analyse for GNR 2 BNR 4. Plan ID 201413 TYSVÆR KOMMUNE UTARBEIDET 27.04.2016 av KRAFTVÆRK AS Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige Skred/Ras/Ustabil

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse ÅS KOMMUNE Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Utarbeidet av: Magnus Ohren, Rådgiver, Ås kommune 07.09.2015 1 Innledning 1.1 Om ROS-analyser Risiko og sårbarhetsanalyser

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ADRESSE COWI AS Kongensgate 12 3603 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR TEINVASSÅSEN HYTTEOMRÅDE PLANID 0540R079 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO FOR SISTE

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290. Beskrivelse av planforslaget

BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290. Beskrivelse av planforslaget Side: 1 av 8 BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290 1. Innledning 1.1 Oppdragsgiver Beskrivelse av planforslaget Planarbeidet utføres på vegne av REN Kirkenes AS. 1.2 Eiendomsforhold-

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

Reguleringsplan for utrykningsvei sør for Stavanger Lufthavn

Reguleringsplan for utrykningsvei sør for Stavanger Lufthavn Avinor Reguleringsplan for utrykningsvei sør for Stavanger Lufthavn ROS-analyse Plan 0521 2012-07-31 Oppdragsnr.: 5121208 2 2012-07-31 Planforslag MaSko LTLar JEJ 1 2012-06-12 For gjennomgang hos myndigheter

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Ros-analyse. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Saksnummer: 2014/4069

Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Ros-analyse. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Saksnummer: 2014/4069 Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Ros-analyse Detaljregulering Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Saksnummer 2014/4069 Ros-analyse Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Detaljer

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig Oppdragsgiver: Suldal kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Suldal Bad Plan-og byggesak Dato: 13.10.2015 Rev: 1 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Hans Munksgaard 1. BAKGRUNN

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET NOTAT Oppdrag Detaljregulering for Klinkenberghagan Kunde Lier Eiendomsselskap KF Notat nr. 00 Dato 2016/12/19 Til Lier kommune Fra Rambøll Kopi 1. RISIKO OG SÅRBARHET 1.1 Hensikt og metode Hensikten med

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Reguleringsplan Floa Galoppen - Bure---

Reguleringsplan Floa Galoppen - Bure--- Rambøll Norge AS Reguleringsplan Floa Galoppen - Bure--- Fredrikstad kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse (Rev.0) 2005-09-01 Risiko- og sårb arh etsa nalyse Floa Galoppen - Bure Rapport Oppdragsnr.: 1060178

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Evt. illustrasjon Utarbeidet av : Tiltakshaver:

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen ROS-ANALYSE Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune PlanID: L2012004 Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger

Detaljer