MØTEINNKALLING 1 Formannskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING 1 Formannskap"

Transkript

1 MØTEINNKALLING 1 Møtetid: kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn på servicetorget. Dokumentene publiseres på Kl møtestart på rådhuset. Ca. kl spørsmål og innspill fra innbyggerne. Inntil en ½ time er satt av til spørsmål/innspill fra publikum. Det er ikke anledning til å komme med innspill til saker som behandles i møtet. Ca. kl temadiskusjoner Nr. 1 om trafikksikkerhetstiltak Nr. 2 om forventet boligbygging Orienteringer: - Muntlig orientering fra ordfører - Muntlig orientering fra rådmannen 13/00282

2 Saksliste Side Orienteringer Temadiskusjon Spørsmål og innspill fra innbyggerne Saker til behandling 69/14 Godkjenning av protokoll fra formannskapsmøte /14 Referatsaker til formannskapet 22. oktober /14 Tertialrapport nr /14 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 og /14 Selvskyldnergaranti Drøbak Montesorri Stiftelse - formål barnehage 19 74/14 Kjøpekontrakt mellom Frogn kommune og Drøbak Montessori Stiftelse 23 75/14 Støtte Oscarsborg Forespørsel Frogn, Thore Vestby Ordfører Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf eller e-post v/asle Moe. Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Side 2 av 30

3 Orienteringer 22/14 ORIENTERING OM KOMMUNENS PÅGÅENDE TVISTER - SEPTEMBER / /14 Status omdømme - folkevalgtes aktivitet 14/ /14 Behov for alternativ lokalisering av 14 sykehjemsplasser i byggeperioden for det nye helsebygget. 14/ /14 Saker til kommunens eiermøte - vurdering av ressursbruk 14/ /14 Endringer i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift og saksbehandlingsforskriften 14/ Side 3 av 30

4 Temadiskusjon 2/14 TEMADISKUSJON TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK / /14 Temadiskusjon om forventet boligbygging 14/ Spørsmål og innspill fra innbyggerne. Side 4 av 30

5 Saker til behandling FSK-69/14 - Godkjenning av protokoll fra formannskapsmøte Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 69/ Rådmannens innstilling: Protokoll fra møte i formannskapet godkjennes. Vedlegg: Side 5 av 30

6 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Protokoll fra formannskapsmøte legges frem for godkjenning. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 6 av 30

7 FSK-70/14 - Referatsaker til formannskapet 22. oktober 2014 Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 70/ Rådmannens innstilling: Følgende referater tas til orientering: - Brev fra fylkesordfører Anette Solli av om utvidet hurtigbåttilbud på Oslofjorden med vedlegg. - Referatsaker fra møte i Follorådet 21. august og 2. september Vedlegg: Side 7 av 30

8 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Følgende referater legges frem til orientering: - Brev fra fylkesordfører Anette Solli av om utvidet hurtigbåttilbud på Oslofjorden med vedlegg. - Referatsaker fra møte i Follorådet 21. august og 2. september Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 8 av 30

9 FSK-71/14 - Tertialrapport nr Saksbehandler: Knut Henrik Bløtekjær Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 26/ Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 10/ Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 7/ Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 103/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 54/ Administrasjonsutvalget 7 71/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det fremgår i del 4.4 og 4.8 i rapporten Vedlegg: Tertialrapport nr docx Side 9 av 30

10 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Netto driftsresultat for 2014 anslås til 5,2 millioner kroner. Dette er 5,2 millioner kroner lavere enn prognosen fra 1. Tertialrapport 2014 og 8,2 millioner kroner lavere enn vedtatt i Handlingsprogrammet Endringen fra rapporteringen for 1. tertial skyldes i hovedsak nye ressurskrevende brukere, tapt refusjon for utgifter til enslige mindreårige flyktninger og høyere utgifter enn planlagt ved åpning av nyetablert avdeling på Grande. Inntektene for selvkost blir også lavere enn varslet i 1. tertial. Kommunen har et nærvær per 2. tertial på 93,29 %, som er 1,71 prosentpoeng under målet. Bakgrunn for saken: Tertialrapportering er fast rapportering til kommunestyret. Det vises til separat trykt rapport. Målene i kommuneplanen er i handlingsprogrammet operasjonalisert i styringsindikatorer, med måleindikatorer og målemetode. Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde som er kommentert. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. Enkelte av måleindikatorene og-/eller målemetodene har vist seg vanskelige å måle, og i enkelte tilfeller gir de ikke den beste statusen for målet de er satt til å måle. Rådmannen vil i prosessen med handlingsprogrammet for perioden vurdere alle indikatorene på nytt, og gjøre nødvendige endringer. Alternativer: I vedlagt 2. tertialrapport 2014, avsnitt 4.4 og 4.8 foreslår rådmannen budsjettjusteringer for Kommunestyret kan velge å vedta tabellen slik den står eller vedta alternativer ved ta ut eller legge til budsjettjusteringer. Alternativ 1 rådmannens innstilling 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det fremgår i del 4.4 og 4.8 i rapporten Alternativ 2 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik at enhetene får lavere budsjetter. Utvalgte enheter eller alle. Side 10 av 30

11 Miljømessige konsekvenser: Se vedlagte tertialrapport nr Økonomiske konsekvenser: Netto driftsresultat anses som hoved indikator for økonomisk balanse i kommunesektoren og angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter, hvor netto finansutgifter er medregnet. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til fremtidig bruk og til eventuell egenfinansiering av investeringer, og bør ligge på minimum 3 prosent av driftsinntektene for å sikre økonomisk handlefrihet til fremtidig bruk. Frogn kommune leverte i 2013 et netto driftsresultat på ca. 4,9 prosent. Korrigert for nettoavsetninger av bundne midler leverte kommunen et netto driftsresultat på ca. 22,3 millioner kroner, tilsvarende 2,4 prosent. Noe av årsaken til det gode resultat i 2013 skyldes høye engangsinntekter fra frie inntekter og tilbakeført overskudd fra et interkommunalt selskap. Prognosen for 2. tertial 2014 viser et netto driftsresultat på 0,5 prosent og er en kraftig endring fra I forhold til budsjettert netto driftsresultat 2014, viser prognosen en nedgang på 8,2 millioner kroner. Vurdering: Rådmannen understreker viktigheten av at enhetene opparbeider seg buffere for uforutsette hendelser. Dette innebærer fortsatt fokus på gode tjenester på riktig nivå, samt gode insentiver til effektiv drift som blant annet overføring av mer- /mindreforbruk til påfølgende år. Medbestemmelse: Konklusjon: Budsjettet foreslås justert i tråd med vedlagt tertialrapport. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 11 av 30

12 Side 12 av 30

13 FSK-72/14 - Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 og 2015 Saksbehandler: Egil Lothe Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 52/ / Kommunestyre Rådmannens innstilling: Frogn kommune øker antallet på flyktninger som skal bosettes i toårsperioden med 5 personer. Vedlegg: Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 og 2015 Side 13 av 30

14 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Frogn kommune er forespurt om å øke bosettingen av flyktninger fra 20 i 2014 og 30 i perioden med ytterligere 5 flyktninger i perioden slik at bosettingen i treårsperioden blir på 55. Dette inkluderer enslige mindreårige flyktninger. Familiegjenforente med flyktninger kommer i tillegg til dette antallet. Bosetting i dette omfanget innebærer at kommunen i denne perioden må fremskaffe ca. 20 boenheter og styrke tjenesteytingen for brukere med særlige behov. Bakgrunn for saken: Frogn kommune har i brev fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) av fått følgende anmodning: IMDi Øst takker for at Frogn kommune har fattet vedtak om bosetting av flyktninger i tråd med IMDis anmodning for perioden I dette brevet ber vi kommunen vurdere å bosette flere flyktninger i toårsperioden Henvendelsen er basert på samarbeidsavtalen mellom staten og KS. På bakgrunn av at det skal bosettes flyktninger både i 2014 og 2015, vil vi be Frogn kommune om å øke vedtaket for toårsperioden med 5 plasser. For perioden har Frogn kommune fattet følgende vedtak i sak 132/13): Frogn kommune legger til grunn en bosetting av 20 flyktninger inklusive opptil 4 enslige barn og unge i 2014, samt 30 flyktninger i perioden Det bør presiseres at gjeldende vedtak om bosetting av 50 flyktninger i denne perioden ikke inkluderer familiegjenforente med flyktninger. Når det gjelder oppfølgingen av kommunestyrets vedtak fra 4. november 2013 ble det i 2013 bosatt 5 ekstra personer som ble registrert på 2014 kvoten. Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i 2014 er planlagt til 6 personer, 5 av dem er allerede bosatt mens den siste ventes bosatt i nær fremtid. Dessuten er 6 personer bosatte i De resterende 3 personene på kvoten på 20 flykninger er det nå tilgjengelige boliger til, slik at måltallet er nådd i oktober I 2013 ble det bosatt 5 familiegjenforente med allerede bosatte flykninger, mens det så langt ikke er registrert familiegjenforeninger fra utlandet (kun familie økning med personer fra andre kommuner). Frogn kommune vedtok i 2009 å bli friby for forfulgte avistegnere (sak 132/13). I desember 2010 kom den første fribytegneren til kommunen mens den andre ankom ultimo august De er blitt fulgt opp av NAV med introduksjonsprogram mm. Side 14 av 30

15 Familiegjenforente med flyktninger er ikke inkludert i bosettingstallet. På bakgrunn av større muligheter for familiegjenforening etter bestemmelsene som trådte i kraft i 2011, kan en forvente et større antall familiegjenforente over tid. Dette påvirker behovet for boliger samtidig som familiegjenforente fra utlandet ofte har et større behov for oppfølging, enn flertallet av bosatte fra statlige asylmottak i Norge. Alternativer: Alternativ 1 Som innstillingen Alternativ 2 Frogn kommune legger til grunn gjeldende vedtak om bosetting flyktninger og avslår IMDis anmodning om å øke bosettingen med 5 personer i perioden Miljømessige konsekvenser: Ingen. Økonomiske konsekvenser: Inntekter Bosetting av flyktninger, inklusive enslige mindreårige, utløser flere støtteordninger som fremgår av rundskriv fra IMDi og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Når det gjelder integreringstilskuddet for bosatte flyktninger er ordningen den følgende: Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2014: Integreringstilskudd Bosettingsår Sats Barnehagetilskudd Eldretilskudd År-1 (2014) kr (voksne)* kr (barn)* kr (enslige voksne) kr (enslige mindreårige) År-2 (2013) kr År-3 (2012) kr År-4 (2011) kr År-5 (2010) kr * Personer regnes som voksne det året de fyller 18 år kr (engangstilskudd) kr (engangstilskudd) Side 15 av 30

16 Særskilt tilskudd for enslig mindreårig kr Tilskudd ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger Tilskudd 1 kr (engangstilskudd) Tilskudd 2 Inntil kr i inntil 5 år Satsene justeres hvert år på bakgrunn av tilråding fra det såkalte beregningsutvalget som er sammensatt av representanter for staten samt KS og utvalgte kommuner. Premisset for utvalgets tilrådinger er at kommunenes inntekter og utgifter til integreringsarbeidet skal balansere. Videre gis det et Tilskudd til norsk og samfunnskunnskap som nå administreres av IMDi. Rundskriv fra IMDi (04/2014) fastsetter retningslinjer for tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven. Denne ordningen omfatter innvandrere etter nærmere angitte kriterier og favner langt videre enn gruppen flyktninger. Utgifter Når det gjelder utgifter til arbeidet med bosetting av flyktninger er situasjonen redegjort for i sak 132/13 der regnskapstallene for 2013 viste at de samlede utgiftene i kommunen til flyktningarbeidet balanserte tilnærmet med inntektene. I Kommuneproposisjon 2015, pkt Bosetting av flyktninger, varsles det reduksjoner i økonomien knyttet til bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Dette kan gi endrede forutsetninger for arbeidet med denne gruppen. Rådmannen vil ved evt. endringer fremme eget notat om dette. Utgiftene til flyktningarbeidet som administreres av NAV Frogn, utgjorde i 2013 kr ,-. I tillegg regnes utgifter til sosialhjelp til flyktninger (som også dekker innkjøp til inventar og lignende ved bosetting av nye flyktninger) som en egen utgiftspost. I 2013 beløp dette seg til kr ,-. Boliger Et sentralt tema knytte til bosetting av flykninger, er kommunens tilgang på boliger. Det er behov for omkring 20 kommunale boenheter knyttet til en bosetting på 55 personer i perioden Frogn kommune jobber etter de planer som kommunestyret har vedtatt, gjennom kommunestyremeldingen om boligutvikling med påfølgende vedtatte økonomiske handlingsprogrammer. I henhold til kommunens boligutviklingsprogram er det kun et fåtall boliger som er klar til bruk til 2016, da det i dag pågår reguleringsprosesser for de fleste av prosjektene. Ambisjoner som fremkommer over mht. bosetting av flyktninger strekker seg utover det kommunestyremeldingen om boligutvikling legger Side 16 av 30

17 opp til. Dette med mindre man klarer å frigi et betydelig antall boliger av de ca. 200 boligene kommunen i dag disponerer til nye leietakere. Det har i de senere årene vist seg å være vanskelig da man langt fra klarer å få til en utflytting fra kommunale boliger, i samme tempo som innflytting av flyktninger til kommunale boliger. Å bosette det antallet flyktninger som er angitt over ansees av den grunn som lite realistisk. Vurdering: Utfordringene knyttet til bosetting av flyktninger over 3 år gjelder spesielt to forhold: a) Boliger. Kommunen kan ikke bosette flyktninger uten at det finnes boliger som de kan leie. Flyktningtjenesten anslår behovet knyttet til bosetting av 55 personer til 20 kommunale utleieboliger. IMDi skriver i sitt brev til kommunen (vedlagt saken) at «en betydelig del av de voksne flyktningene er enslige ved bosettingstidspunktet samtidig som en del har familie i hjemlandet som kan forventes å komme til Norge». Siden familiegjenforeninger kommer i tillegg til den ordinære bosettingen innebærer dette en ekstra utfordring som en må ta høyde for. På den annen side uttalte Eiendomsforvaltning / boligkontor i sak 132/13 at enheten ikke så seg i stand til å oppfylle behovet for 15 boliger til 45 flyktninger. Denne situasjonen har ikke endret seg, eiendomsforvaltningen beskriver store utfordringer knyttet til å fremskaffe boliger og at slik situasjonen er i dag er det lite realistisk at de vil kunne oppfylle boligbehovet. b) Personellressurser til flyktningarbeidet. Erfaringene med bosetting av flyktninger (24 bosatte i 2013) viser at utfordringene ikke bare handler om praktisk tilrettelegging og utdanning / kvalifisering. I en del tilfeller bærer flyktninger med seg store traumer og skader slik at behovet for tett oppfølging blir ekstra stort. Medbestemmelse: Saken er forelagt tillitsvalgt for FO ved NAV Frogn, som uttaler at en økt bemanning bestående av en 50 % miljøarbeiderstilling er påkrevet for å følge opp flyktningene på en forsvarlig måte. Rådmannen vil vurdere bemanningsbehovet ifm. HP Konklusjon: Frogn kommune øker antallet flyktninger som skal bosettes i toårsperioden med 5 personer. Rådmannen i Frogn Side 17 av 30

18 Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 18 av 30

19 FSK-73/14 - Selvskyldnergaranti Drøbak Montessori Stiftelse - formål barnehage Saksbehandler: Hege Therese Skarbø Berle Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 73/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: Rådmannen anbefaler at det stilles kommunal garanti selvskyldnerkausjon til Drøbak Montessori Stiftelse på kroner med en tidsramme på 19 år. Vedlegg: søknad kommunal garanti (2).doc, vedtekter revidert c.doc, Nedbetalingsplan lån - Drøbak Montesorri.xlsx Side 19 av 30

20 SAKSUTREDNING: Sammendrag: I denne saken anbefaler rådmannen at det gis kommunal selvskyldnergaranti for inkludert 15% påslag med en tidsramme på 19 år og at forutsetningen for garantien er at kreditor (lånegiver) gis 1.prioritets pant i eiendommen. Bakgrunn for saken: Drøbak Montessori barnehage søker om kommunal garanti, selvskyldnergaranti i forbindelse med en utvidelse/ombygging av eksisterende lokaler, dette for å møte etterspørselen etter plass i barneskolen som rekrutterer mange barn fra barnehagen. KLP har bekreftet mulighet for finansiering forutsatt at kommunal garanti for lånebeløpet foreligger. På sikt vil det også være en mulighet for en småbarnsavdeling i bygget slik at det kan tilbys et komplett Montessori-tilbud i kommunen, fra 1-15 år. Forhåndsverdi etter utvidelsen er satt til ,- Flere private barnehager i Frogn har fått tilsvarende kommunal garanti. Et eventuelt vedtak vil dermed bidra til lik behandling av barnehagene. Et eventuelt vedtak fattes etter forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier: 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder når kommuner eller fylkeskommuner stiller kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomheter som drives av andre enn kommunene eller fylkeskommunen selv. Side 3 av 4 2. Simpel kausjon/selvskyldnerkausjon Når en kommune eller fylkeskommune stiller garanti for en tredjepersons økonomiske forpliktelse, kan kommunen/fylkeskommunen forplikte seg ved simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon. Alternativer: 1. Som rådmannens innstilling 2. Frogn kommune avslår søknaden om garanti. Miljømessige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: Der det foreligger en selvskyldnerkausjon vil kreditor kunne gå på kausjonisten(e) Side 20 av 30

21 med en gang et forsøk på å få betaling hos hovedskyldneren ikke fører frem, uavhengig av om vedkommende rent faktisk kan betale. Det kan således sies at kausjonisten garanterer både for debitors betalingsevne og betalingsvilje. Med kommunal selvskyldnergaranti vil virksomhetene kunne oppnå bedre rentevilkår på sine lån enn med simpel kausjon. På den andre side tar kommunen på seg en større risiko, og dette setter mellom annet større krav til kommunene sin kredittvurdering av virksomheten det skal garanteres for. Frogn kommune har en forholdsvis lav garantibyrde. Vurdering: Dersom det innvilges selvskyldnergaranti må dette fremgå av vedtaket da det i utgangspunktet gis en simpel kausjon ved kommunal garanti. Vedtaket må også inneholde garanti periode samt at det bør ha et tillegg om at de trappes gradvis ned i takt med betjening av lån. Garantien gis under forutsetning av at kreditor (lånegiver) gis 1.prioritets pant i eiendommen. Garantisum må inkludere 15% påslag på lånebeløpet til å dekke bankens administrasjonspåslag til inndrivelse av verdier ved mislighold. 51.Garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser. 1. Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, skal godkjennes av departementet. 2. Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives avandre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. 3. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om garantier. Det kan i forskriften også gis bestemmelser om at garantier som er av mindre omfang, ikke trenger statlig godkjenning. 4. Kommuner og fylkeskommuner kan ikke rettsgyldig pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. 0 Endret ved lov 7 juli 2000 nr. 71 (ikr. 1 jan 2001 iflg. res. 7 juli 2000 nr. 730). Side 4 av 4 I utgangspunktet kan kommunen etter godkjennelse fra departementet vedta å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen selv, jf kommuneloven 51 nr L. Loven setter imidlertid et absolutt forbud mot at kommunen stiller kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen selv, jf. 51 nr.2. I og med at det i 14.a står at «barnehagen kan ha et rimelig årsresultat», er det fortsatt en mulighet for å ta ut utbytte og barnehagen regnes som næringsvirksomhet. Etter Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier 5. heter det: «Garantier der maksimumsansvaret er lavere eller lik kroner tenger ikke statlig godkjenning». Det vil si at i dette tilfellet må den kommunale garantien godkjennes av staten. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at det stilles kommunal garanti selvskyldnerkausjon til Side 21 av 30

22 Drøbak Montessori Stiftelse på kroner med en tidsramme på 19 år. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 22 av 30

23 FSK-74/14 - Kjøpekontrakt mellom Frogn kommune og Drøbak Montessori Stiftelse Saksbehandler: Martin Tjugen Lundby Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 74/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: Forslag til kjøpekontrakt mellom Frogn kommune og Drøbak Montessori Stiftelse godkjennes. Vedlegg: Kjøpekontrakt -salg av Montesorri.doc, Mail fra Skifte Eiendom.msg, Takst_461_pdf (2).pdf, Takst 2.pdf Side 23 av 30

24 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Drøbak Montessori Stiftelse fremmet ønske om kjøp av kommunens eiendom Gnr. 70 Bnr. 92. Bakgrunn for saken: Drøbak Montessori Stiftelse informerte Frogn kommune i brev datert 3.april 2013 at det var fattet vedtak i stiftelsens styre om at Drøbak Montessori Stiftelse ønsket å erverve kommunens eiendom Gnr. 70 Bnr. 92. Forespørselen ble behandlet i kommunestyrets sak PS 16/14, der følgende vedtak ble fattet: «1. Frogn kommune selger eiendom med Gnr 70 Bnr 92 til Drøbak Montessori Stiftelse. 2. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtale med gjenkjøp med tydelige angitte betingelser. Arealet selges under betingelse av at det skal være skoledrift på eiendommen, ved opphør av denne driften tilbakeselges eiendommen.» Frogn kommune har siden vedtaket ble fattet utarbeidet forslag til kjøpekontrakt, følger vedlagt, og innhentet to takstrapporter for fastsettelse av salgssum. Alternativer: Alternativ 1: Som innstillingen Alternativ 2: Forslag til kjøpekontrakt godkjennes ikke. Miljømessige konsekvenser: Drøbak Montessori Stiftelse har uttalt ønske om å bygge ny skolebygning på eiendommen, det vurderes at miljømessige forhold vil bli ivaretatt i en eventuelle byggesak. Økonomiske konsekvenser: Frogn kommune ervervet eiendommen desember 2012 fra Forsvarsbygg ved Skifte eiendom. Frogn kommune betalte den gang kr. 3.9 millioner for eiendommen. Gjennom innhentede takster er kjøpesum satt til kr millioner. Dette er middelverdien av de to takstrapportene som foreligger. Da Frogn kommune ervervet eiendommen fra Forsvarsbygg var det med en klausul som lød slik: «Ved direktesalg til kommune og/eller fylkeskommune skal følgende klausul tinglyses på eiendommen: Dersom eiendommen, innen 10 år, omreguleres/bruksendres eller selges videre til annet formål/utnytting enn den som er anført som begrunnelse for direktesalget, har selger rett til: 100 % av en eventuell verdiøkning Side 24 av 30

25 Eventuelle investeringer som kommunen/fylkeskommunen har foretatt i eiendommen hensyntas i rimelig grad. Dersom det vurderes som urimelig å kreve 100 % av verdiøkningen, kan selger akseptere at kravet på kompensasjon, helt eller delvis, reduseres. Kommunen/fylkeskommunen plikter å underrette selger dersom en situasjon som antas å kunne utløse krav om kompensasjon oppstår. Forsvarsbygg ved Skifte Eiendom er underrettet om forespørselen fra Drøbak Montessori Stiftelse og det er gjennom mail datert , vedlagt, bekreftet at et slikt salg til Drøbak Montessori Stiftelse ikke utløser klausulen som er tinglyst i henhold til kjøpekontrakten mellom kommunen og Forsvarsbygg. Kjøpekontrakten innehar et punkt som omhandler gjenkjøp, kontraktens punkt 13. Dersom kjøper ikke lenger ønsker å benytte eiendommen til skoleformål eller ønsker og vil selge eiendommen på et senere tidspunkt, skal selger ha rett til å kjøpe salgsobjektet tilbake til opprinnelig salgssum indeksregulert for konsumprisindeks fra dato for overtakelse. Videre står det. «Eventuelle påkostninger kjøper har gjort på eiendommen anses som avskrevet i sin helhet ved tidspunktet for tilbakesalg og inngår ikke som grunnlag for beregning av kjøpesum.» Dette for at kommunen ikke skal risikere å måtte betale for påkostninger gjort på en eiendom som kommunen ikke har behov for. Vurdering: Frogn kommune kjøpte eiendommen av Forsvarsbygg for kr. 3.9 mill., dette var i samsvar med takst som forelå på det tidspunktet. Taksten som var utarbeidet den gang var for gammel til at denne kunne benyttes ved kommunens salg til Drøbak Montessori Stiftelse. Kommune innhentet derfor takstrapport fra takstmann Geir Aaslund, vedlagt. Taksten på eiendommen ble da satt til kr. 6 mill. På grunn av stort sprik mellom de takstene var det nødvendig for kommunen å innhente ytterligere en takst. Denne rapporten bel utarbeidet av takstmann Erik Slæperud. Taksten her ble satt til kr. 7,5 mill. Det store spriket i de ulike takstene skyldes at en eiendom med slik bruk er vanskelig å taksere da det er lite sammenlignings grunnlag. I henhold til lov om offentlig støtte er Frogn kommune forpliktet til å selge til markedsverdi for at dette ikke skal anses som ulovlig offentlig støtte. En har derfor besluttet at kjøpesum for eiendommen settes til middelverdi av de to takstene som foreligger, kr. 6,75 mill. Denne summen kan ikke forhandles. Klausulen som i kontrakten mellom Frogn kommune og Forsvarsbygg kommer ikke til anvendelse i dette tilfellet da Forsvarsbygg solgte eiendommen med utgangspunkt i skoleformål og det ikke her snakk om noen endring av dette formålet gjennom et salg til Drøbak Montessori Stiftelse. Side 25 av 30

26 Det er i forslag til kjøpekontrakt mellom kommunen og stiftelsen tydelig beskrevet at dersom stiftelsen søker å avvikle skoledriften på eiendommen utløses gjenkjøpsretten til kommunen. Gjennom kontrakten er det også sikret at kommunen ikke er forpliktet til å betale for de påkostninger stiftelsen eventuelt har gjort på eiendommen. Tilbakekjøpssummen baseres på opprinnelig salgssum, indeksregulert fra overtakelses tidspunkt og frem til et eventuelt tilbakekjøp. Rådmannen forutsetter at det foreligger en skriftlig aksept av kontrakten fra Drøbak Montessori Stiftelse sin side innen behandlingen av saken, dersom dette ikke er tilfelle, vil saken måtte trekkes. Medbestemmelse: Sakens natur tilsier at den ikke skal drøftes med tillitsvalgte. Konklusjon: Forslag til kjøpekontrakt godkjennes. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 26 av 30

27 FSK-75/14 - Støtte Oscarsborg Saksbehandler: Pål Mørk Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 49/ / Kommunestyre Rådmannens innstilling Frogn kommune avslår søknaden fra produksjonsselskapet NordicStories om 1,5 millioner kroner i støtte til prosjektet 9. april Vedlegg: Fylkestingets vedtak og saksutredning.pdf Side 27 av 30

28 SAKSUTREDNING: Sammendrag Selskapet Nordic Stories har søkt Frogn kommune om et bidrag på 1,5 mill. kroner i form av tilskudd, til et arrangement på Oscarsborg festning 9. april Saken har vært behandlet i Akershus fylkeskommunes Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 3. juni, og i Fylkestinget 16. juni Fylkestinget vedtok å gi tilsagn om 1,5 mill. i støtte til prosjektet, under forutsetning av at Frogn kommune gir det samme, og at taket over Borggården realiseres. Rådmannen anbefaler i denne saken å avslå søknaden om økonomisk støtte. Bakgrunn for saken: et vedtok i møte 13. februar 2014: Frogn kommune gir tilsagn på kroner til et forprosjekt for et arrangement på Oscarsborg festning 9. april Beløpet tas fra Disposisjonsfondet. Det vil bli gjort en ny vurdering om et eventuelt vertskap for arrangementet og en bevilgning til prosjektet når resultatet av forprosjektet foreligger. Produksjonsselskapet NordicStories har avsluttet sitt forprosjekt, og går nå videre som initiativtaker til et arrangement på Oscarsborg 9. april 2015 i anledning 75 årsmarkeringen av 9. april 1940, og senkningen av «Blücher» i Drøbaksundet. Den 9. april 1940 ble Blücher senket i Drøbaksundet, etter å ha blitt beskutt av kanoner fra Oscarsborg festning. I forbindelse med 75-års markering for denne historisk viktige begivenheten, 9. april 2015, arbeides det med planer for et stort kulturarrangement og en stor TV-produksjon fra Oscarsborg festning. Det er produksjonsselskapet NordicStories som er initiativtaker til prosjektet. Selskapet har presentert ideskissen for politisk og administrativ ledelse i Frogn kommune og Akershus fylkeskommune. Frogn kommune har igjen vært i dialog med Akershus fylkeskommune om et eventuelt samarbeid for å realisere prosjektet. NordicStories har gjort en avtale med TV2 om å kringkaste produksjonen, og har konkrete planer for innholdet i et konsertprogram på Oscarsborg festning den 9. april 2015 (se vedlegg). De har fått positive signaler fra flere kjente artister og fra Ungdomssymfonikerne om at de vil delta i konserten. NordicStories ønsker derfor en bekreftelse fra Frogn kommune og fra Akershus fylkeskommune på finansielle bidrag og på viljen til å stå som vertskap for arrangementet. Alternativer: Alternativ 1: Som rådmannens innstilling Alternativ 2: Frogn kommune gir tilsagn om.. kroner i støtte til prosjektet 9. april Beløpet tas fra Disposisjonsfondet. Alternativ 3: Frogn kommune avslår å gi tilsagn om økonomisk støtte til forprosjektet, men vil bidra som vertskap for arrangementet, innenfor rammen for enhet for Kultur og fritid. Side 28 av 30

29 Vertskapsrollen innebærer å legge til rette for arrangementets infrastruktur på landsiden som informasjon, skilting og parkeringsfasiliteter. Vurdering: Etter rådmannens vurdering er dette et spennende initiativ for å markere en viktig historisk begivenhet som har funnet sted i Frogn kommune. Den kunstneriske kvaliteten synes å være godt ivaretatt gjennom de avtaler som er gjort. Konserten skal kringkastes på TV2. Dette vil profilere så vel Oscarsborg festning som et kulturelt fyrtårn, som Frogn kommune og Drøbak tettsted generelt. Hvor stor verdi dette har for kommunen er imidlertid usikkert. Det estimerte behovet for tilskudd fra Frogn kommune er av arrangøren satt til 1,5 mill. kroner, som fremgår av prosjektbeskrivelsen (se vedlegg). Dette vurderes av rådmannen som et urealistisk beløp for en kommune av Frogns størrelse. Rådmannen er av den oppfatning at Frogn kommunes samlede økonomi ikke gir grunnlag for en lik fordeling av utgifter mellom kommunen og fylkeskommunen. Oscarsborg festning er utpekt av fylkeskommunen som et kulturelt fyrtårn i Akershus fylke, noe som også bør gjenspeiles i fordelingen av kostnadene for dette prosjektet. Tatt i betraktning den økonomiske situasjonen for kommunen anbefaler rådmannen at det ikke avsettes penger til dette prosjektet. Økonomiske konsekvenser: Går fram av saksutredning. Medbestemmelse: Saken har ikke vært gjenstand for medbestemmelse. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at Frogn kommune ikke gir tilsagn om støtte til arrangement på Oscarsborg festning 9. april Rådmannen anbefaler også at det ikke gis støtte til å bygge et midlertidig tak over Borggården, noe som er en forutsetning fra NordicStories for å gjennomføre sitt prosjekt. Frogns rolle i dette prosjektet kan imidlertid være å legge til rette for de infrastrukturelle utfordringene på landsiden. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Side 29 av 30

30 Vedlegg til sak Forespørsel Side 30 av 30