MØTEINNKALLING 1 Formannskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING 1 Formannskap"

Transkript

1 MØTEINNKALLING 1 Møtetid: kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn på servicetorget. Dokumentene publiseres på Kl møtestart på rådhuset. Ca. kl spørsmål og innspill fra innbyggerne. Inntil en ½ time er satt av til spørsmål/innspill fra publikum. Det er ikke anledning til å komme med innspill til saker som behandles i møtet. Ca. kl temadiskusjoner Nr. 1 om trafikksikkerhetstiltak Nr. 2 om forventet boligbygging Orienteringer: - Muntlig orientering fra ordfører - Muntlig orientering fra rådmannen 13/00282

2 Saksliste Side Orienteringer Temadiskusjon Spørsmål og innspill fra innbyggerne Saker til behandling 69/14 Godkjenning av protokoll fra formannskapsmøte /14 Referatsaker til formannskapet 22. oktober /14 Tertialrapport nr /14 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 og /14 Selvskyldnergaranti Drøbak Montesorri Stiftelse - formål barnehage 19 74/14 Kjøpekontrakt mellom Frogn kommune og Drøbak Montessori Stiftelse 23 75/14 Støtte Oscarsborg Forespørsel Frogn, Thore Vestby Ordfører Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf eller e-post v/asle Moe. Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Side 2 av 30

3 Orienteringer 22/14 ORIENTERING OM KOMMUNENS PÅGÅENDE TVISTER - SEPTEMBER / /14 Status omdømme - folkevalgtes aktivitet 14/ /14 Behov for alternativ lokalisering av 14 sykehjemsplasser i byggeperioden for det nye helsebygget. 14/ /14 Saker til kommunens eiermøte - vurdering av ressursbruk 14/ /14 Endringer i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift og saksbehandlingsforskriften 14/ Side 3 av 30

4 Temadiskusjon 2/14 TEMADISKUSJON TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK / /14 Temadiskusjon om forventet boligbygging 14/ Spørsmål og innspill fra innbyggerne. Side 4 av 30

5 Saker til behandling FSK-69/14 - Godkjenning av protokoll fra formannskapsmøte Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 69/ Rådmannens innstilling: Protokoll fra møte i formannskapet godkjennes. Vedlegg: Side 5 av 30

6 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Protokoll fra formannskapsmøte legges frem for godkjenning. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 6 av 30

7 FSK-70/14 - Referatsaker til formannskapet 22. oktober 2014 Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 70/ Rådmannens innstilling: Følgende referater tas til orientering: - Brev fra fylkesordfører Anette Solli av om utvidet hurtigbåttilbud på Oslofjorden med vedlegg. - Referatsaker fra møte i Follorådet 21. august og 2. september Vedlegg: Side 7 av 30

8 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Følgende referater legges frem til orientering: - Brev fra fylkesordfører Anette Solli av om utvidet hurtigbåttilbud på Oslofjorden med vedlegg. - Referatsaker fra møte i Follorådet 21. august og 2. september Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 8 av 30

9 FSK-71/14 - Tertialrapport nr Saksbehandler: Knut Henrik Bløtekjær Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 26/ Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 10/ Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 7/ Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 103/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 54/ Administrasjonsutvalget 7 71/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det fremgår i del 4.4 og 4.8 i rapporten Vedlegg: Tertialrapport nr docx Side 9 av 30

10 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Netto driftsresultat for 2014 anslås til 5,2 millioner kroner. Dette er 5,2 millioner kroner lavere enn prognosen fra 1. Tertialrapport 2014 og 8,2 millioner kroner lavere enn vedtatt i Handlingsprogrammet Endringen fra rapporteringen for 1. tertial skyldes i hovedsak nye ressurskrevende brukere, tapt refusjon for utgifter til enslige mindreårige flyktninger og høyere utgifter enn planlagt ved åpning av nyetablert avdeling på Grande. Inntektene for selvkost blir også lavere enn varslet i 1. tertial. Kommunen har et nærvær per 2. tertial på 93,29 %, som er 1,71 prosentpoeng under målet. Bakgrunn for saken: Tertialrapportering er fast rapportering til kommunestyret. Det vises til separat trykt rapport. Målene i kommuneplanen er i handlingsprogrammet operasjonalisert i styringsindikatorer, med måleindikatorer og målemetode. Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde som er kommentert. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. Enkelte av måleindikatorene og-/eller målemetodene har vist seg vanskelige å måle, og i enkelte tilfeller gir de ikke den beste statusen for målet de er satt til å måle. Rådmannen vil i prosessen med handlingsprogrammet for perioden vurdere alle indikatorene på nytt, og gjøre nødvendige endringer. Alternativer: I vedlagt 2. tertialrapport 2014, avsnitt 4.4 og 4.8 foreslår rådmannen budsjettjusteringer for Kommunestyret kan velge å vedta tabellen slik den står eller vedta alternativer ved ta ut eller legge til budsjettjusteringer. Alternativ 1 rådmannens innstilling 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det fremgår i del 4.4 og 4.8 i rapporten Alternativ 2 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik at enhetene får lavere budsjetter. Utvalgte enheter eller alle. Side 10 av 30

11 Miljømessige konsekvenser: Se vedlagte tertialrapport nr Økonomiske konsekvenser: Netto driftsresultat anses som hoved indikator for økonomisk balanse i kommunesektoren og angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter, hvor netto finansutgifter er medregnet. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til fremtidig bruk og til eventuell egenfinansiering av investeringer, og bør ligge på minimum 3 prosent av driftsinntektene for å sikre økonomisk handlefrihet til fremtidig bruk. Frogn kommune leverte i 2013 et netto driftsresultat på ca. 4,9 prosent. Korrigert for nettoavsetninger av bundne midler leverte kommunen et netto driftsresultat på ca. 22,3 millioner kroner, tilsvarende 2,4 prosent. Noe av årsaken til det gode resultat i 2013 skyldes høye engangsinntekter fra frie inntekter og tilbakeført overskudd fra et interkommunalt selskap. Prognosen for 2. tertial 2014 viser et netto driftsresultat på 0,5 prosent og er en kraftig endring fra I forhold til budsjettert netto driftsresultat 2014, viser prognosen en nedgang på 8,2 millioner kroner. Vurdering: Rådmannen understreker viktigheten av at enhetene opparbeider seg buffere for uforutsette hendelser. Dette innebærer fortsatt fokus på gode tjenester på riktig nivå, samt gode insentiver til effektiv drift som blant annet overføring av mer- /mindreforbruk til påfølgende år. Medbestemmelse: Konklusjon: Budsjettet foreslås justert i tråd med vedlagt tertialrapport. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 11 av 30

12 Side 12 av 30

13 FSK-72/14 - Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 og 2015 Saksbehandler: Egil Lothe Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 52/ / Kommunestyre Rådmannens innstilling: Frogn kommune øker antallet på flyktninger som skal bosettes i toårsperioden med 5 personer. Vedlegg: Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 og 2015 Side 13 av 30

14 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Frogn kommune er forespurt om å øke bosettingen av flyktninger fra 20 i 2014 og 30 i perioden med ytterligere 5 flyktninger i perioden slik at bosettingen i treårsperioden blir på 55. Dette inkluderer enslige mindreårige flyktninger. Familiegjenforente med flyktninger kommer i tillegg til dette antallet. Bosetting i dette omfanget innebærer at kommunen i denne perioden må fremskaffe ca. 20 boenheter og styrke tjenesteytingen for brukere med særlige behov. Bakgrunn for saken: Frogn kommune har i brev fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) av fått følgende anmodning: IMDi Øst takker for at Frogn kommune har fattet vedtak om bosetting av flyktninger i tråd med IMDis anmodning for perioden I dette brevet ber vi kommunen vurdere å bosette flere flyktninger i toårsperioden Henvendelsen er basert på samarbeidsavtalen mellom staten og KS. På bakgrunn av at det skal bosettes flyktninger både i 2014 og 2015, vil vi be Frogn kommune om å øke vedtaket for toårsperioden med 5 plasser. For perioden har Frogn kommune fattet følgende vedtak i sak 132/13): Frogn kommune legger til grunn en bosetting av 20 flyktninger inklusive opptil 4 enslige barn og unge i 2014, samt 30 flyktninger i perioden Det bør presiseres at gjeldende vedtak om bosetting av 50 flyktninger i denne perioden ikke inkluderer familiegjenforente med flyktninger. Når det gjelder oppfølgingen av kommunestyrets vedtak fra 4. november 2013 ble det i 2013 bosatt 5 ekstra personer som ble registrert på 2014 kvoten. Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i 2014 er planlagt til 6 personer, 5 av dem er allerede bosatt mens den siste ventes bosatt i nær fremtid. Dessuten er 6 personer bosatte i De resterende 3 personene på kvoten på 20 flykninger er det nå tilgjengelige boliger til, slik at måltallet er nådd i oktober I 2013 ble det bosatt 5 familiegjenforente med allerede bosatte flykninger, mens det så langt ikke er registrert familiegjenforeninger fra utlandet (kun familie økning med personer fra andre kommuner). Frogn kommune vedtok i 2009 å bli friby for forfulgte avistegnere (sak 132/13). I desember 2010 kom den første fribytegneren til kommunen mens den andre ankom ultimo august De er blitt fulgt opp av NAV med introduksjonsprogram mm. Side 14 av 30

15 Familiegjenforente med flyktninger er ikke inkludert i bosettingstallet. På bakgrunn av større muligheter for familiegjenforening etter bestemmelsene som trådte i kraft i 2011, kan en forvente et større antall familiegjenforente over tid. Dette påvirker behovet for boliger samtidig som familiegjenforente fra utlandet ofte har et større behov for oppfølging, enn flertallet av bosatte fra statlige asylmottak i Norge. Alternativer: Alternativ 1 Som innstillingen Alternativ 2 Frogn kommune legger til grunn gjeldende vedtak om bosetting flyktninger og avslår IMDis anmodning om å øke bosettingen med 5 personer i perioden Miljømessige konsekvenser: Ingen. Økonomiske konsekvenser: Inntekter Bosetting av flyktninger, inklusive enslige mindreårige, utløser flere støtteordninger som fremgår av rundskriv fra IMDi og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Når det gjelder integreringstilskuddet for bosatte flyktninger er ordningen den følgende: Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2014: Integreringstilskudd Bosettingsår Sats Barnehagetilskudd Eldretilskudd År-1 (2014) kr (voksne)* kr (barn)* kr (enslige voksne) kr (enslige mindreårige) År-2 (2013) kr År-3 (2012) kr År-4 (2011) kr År-5 (2010) kr * Personer regnes som voksne det året de fyller 18 år kr (engangstilskudd) kr (engangstilskudd) Side 15 av 30

16 Særskilt tilskudd for enslig mindreårig kr Tilskudd ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger Tilskudd 1 kr (engangstilskudd) Tilskudd 2 Inntil kr i inntil 5 år Satsene justeres hvert år på bakgrunn av tilråding fra det såkalte beregningsutvalget som er sammensatt av representanter for staten samt KS og utvalgte kommuner. Premisset for utvalgets tilrådinger er at kommunenes inntekter og utgifter til integreringsarbeidet skal balansere. Videre gis det et Tilskudd til norsk og samfunnskunnskap som nå administreres av IMDi. Rundskriv fra IMDi (04/2014) fastsetter retningslinjer for tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven. Denne ordningen omfatter innvandrere etter nærmere angitte kriterier og favner langt videre enn gruppen flyktninger. Utgifter Når det gjelder utgifter til arbeidet med bosetting av flyktninger er situasjonen redegjort for i sak 132/13 der regnskapstallene for 2013 viste at de samlede utgiftene i kommunen til flyktningarbeidet balanserte tilnærmet med inntektene. I Kommuneproposisjon 2015, pkt Bosetting av flyktninger, varsles det reduksjoner i økonomien knyttet til bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Dette kan gi endrede forutsetninger for arbeidet med denne gruppen. Rådmannen vil ved evt. endringer fremme eget notat om dette. Utgiftene til flyktningarbeidet som administreres av NAV Frogn, utgjorde i 2013 kr ,-. I tillegg regnes utgifter til sosialhjelp til flyktninger (som også dekker innkjøp til inventar og lignende ved bosetting av nye flyktninger) som en egen utgiftspost. I 2013 beløp dette seg til kr ,-. Boliger Et sentralt tema knytte til bosetting av flykninger, er kommunens tilgang på boliger. Det er behov for omkring 20 kommunale boenheter knyttet til en bosetting på 55 personer i perioden Frogn kommune jobber etter de planer som kommunestyret har vedtatt, gjennom kommunestyremeldingen om boligutvikling med påfølgende vedtatte økonomiske handlingsprogrammer. I henhold til kommunens boligutviklingsprogram er det kun et fåtall boliger som er klar til bruk til 2016, da det i dag pågår reguleringsprosesser for de fleste av prosjektene. Ambisjoner som fremkommer over mht. bosetting av flyktninger strekker seg utover det kommunestyremeldingen om boligutvikling legger Side 16 av 30

17 opp til. Dette med mindre man klarer å frigi et betydelig antall boliger av de ca. 200 boligene kommunen i dag disponerer til nye leietakere. Det har i de senere årene vist seg å være vanskelig da man langt fra klarer å få til en utflytting fra kommunale boliger, i samme tempo som innflytting av flyktninger til kommunale boliger. Å bosette det antallet flyktninger som er angitt over ansees av den grunn som lite realistisk. Vurdering: Utfordringene knyttet til bosetting av flyktninger over 3 år gjelder spesielt to forhold: a) Boliger. Kommunen kan ikke bosette flyktninger uten at det finnes boliger som de kan leie. Flyktningtjenesten anslår behovet knyttet til bosetting av 55 personer til 20 kommunale utleieboliger. IMDi skriver i sitt brev til kommunen (vedlagt saken) at «en betydelig del av de voksne flyktningene er enslige ved bosettingstidspunktet samtidig som en del har familie i hjemlandet som kan forventes å komme til Norge». Siden familiegjenforeninger kommer i tillegg til den ordinære bosettingen innebærer dette en ekstra utfordring som en må ta høyde for. På den annen side uttalte Eiendomsforvaltning / boligkontor i sak 132/13 at enheten ikke så seg i stand til å oppfylle behovet for 15 boliger til 45 flyktninger. Denne situasjonen har ikke endret seg, eiendomsforvaltningen beskriver store utfordringer knyttet til å fremskaffe boliger og at slik situasjonen er i dag er det lite realistisk at de vil kunne oppfylle boligbehovet. b) Personellressurser til flyktningarbeidet. Erfaringene med bosetting av flyktninger (24 bosatte i 2013) viser at utfordringene ikke bare handler om praktisk tilrettelegging og utdanning / kvalifisering. I en del tilfeller bærer flyktninger med seg store traumer og skader slik at behovet for tett oppfølging blir ekstra stort. Medbestemmelse: Saken er forelagt tillitsvalgt for FO ved NAV Frogn, som uttaler at en økt bemanning bestående av en 50 % miljøarbeiderstilling er påkrevet for å følge opp flyktningene på en forsvarlig måte. Rådmannen vil vurdere bemanningsbehovet ifm. HP Konklusjon: Frogn kommune øker antallet flyktninger som skal bosettes i toårsperioden med 5 personer. Rådmannen i Frogn Side 17 av 30

18 Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 18 av 30

19 FSK-73/14 - Selvskyldnergaranti Drøbak Montessori Stiftelse - formål barnehage Saksbehandler: Hege Therese Skarbø Berle Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 73/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: Rådmannen anbefaler at det stilles kommunal garanti selvskyldnerkausjon til Drøbak Montessori Stiftelse på kroner med en tidsramme på 19 år. Vedlegg: søknad kommunal garanti (2).doc, vedtekter revidert c.doc, Nedbetalingsplan lån - Drøbak Montesorri.xlsx Side 19 av 30

20 SAKSUTREDNING: Sammendrag: I denne saken anbefaler rådmannen at det gis kommunal selvskyldnergaranti for inkludert 15% påslag med en tidsramme på 19 år og at forutsetningen for garantien er at kreditor (lånegiver) gis 1.prioritets pant i eiendommen. Bakgrunn for saken: Drøbak Montessori barnehage søker om kommunal garanti, selvskyldnergaranti i forbindelse med en utvidelse/ombygging av eksisterende lokaler, dette for å møte etterspørselen etter plass i barneskolen som rekrutterer mange barn fra barnehagen. KLP har bekreftet mulighet for finansiering forutsatt at kommunal garanti for lånebeløpet foreligger. På sikt vil det også være en mulighet for en småbarnsavdeling i bygget slik at det kan tilbys et komplett Montessori-tilbud i kommunen, fra 1-15 år. Forhåndsverdi etter utvidelsen er satt til ,- Flere private barnehager i Frogn har fått tilsvarende kommunal garanti. Et eventuelt vedtak vil dermed bidra til lik behandling av barnehagene. Et eventuelt vedtak fattes etter forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier: 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder når kommuner eller fylkeskommuner stiller kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomheter som drives av andre enn kommunene eller fylkeskommunen selv. Side 3 av 4 2. Simpel kausjon/selvskyldnerkausjon Når en kommune eller fylkeskommune stiller garanti for en tredjepersons økonomiske forpliktelse, kan kommunen/fylkeskommunen forplikte seg ved simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon. Alternativer: 1. Som rådmannens innstilling 2. Frogn kommune avslår søknaden om garanti. Miljømessige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: Der det foreligger en selvskyldnerkausjon vil kreditor kunne gå på kausjonisten(e) Side 20 av 30

21 med en gang et forsøk på å få betaling hos hovedskyldneren ikke fører frem, uavhengig av om vedkommende rent faktisk kan betale. Det kan således sies at kausjonisten garanterer både for debitors betalingsevne og betalingsvilje. Med kommunal selvskyldnergaranti vil virksomhetene kunne oppnå bedre rentevilkår på sine lån enn med simpel kausjon. På den andre side tar kommunen på seg en større risiko, og dette setter mellom annet større krav til kommunene sin kredittvurdering av virksomheten det skal garanteres for. Frogn kommune har en forholdsvis lav garantibyrde. Vurdering: Dersom det innvilges selvskyldnergaranti må dette fremgå av vedtaket da det i utgangspunktet gis en simpel kausjon ved kommunal garanti. Vedtaket må også inneholde garanti periode samt at det bør ha et tillegg om at de trappes gradvis ned i takt med betjening av lån. Garantien gis under forutsetning av at kreditor (lånegiver) gis 1.prioritets pant i eiendommen. Garantisum må inkludere 15% påslag på lånebeløpet til å dekke bankens administrasjonspåslag til inndrivelse av verdier ved mislighold. 51.Garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser. 1. Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, skal godkjennes av departementet. 2. Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives avandre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. 3. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om garantier. Det kan i forskriften også gis bestemmelser om at garantier som er av mindre omfang, ikke trenger statlig godkjenning. 4. Kommuner og fylkeskommuner kan ikke rettsgyldig pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. 0 Endret ved lov 7 juli 2000 nr. 71 (ikr. 1 jan 2001 iflg. res. 7 juli 2000 nr. 730). Side 4 av 4 I utgangspunktet kan kommunen etter godkjennelse fra departementet vedta å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen selv, jf kommuneloven 51 nr L. Loven setter imidlertid et absolutt forbud mot at kommunen stiller kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen selv, jf. 51 nr.2. I og med at det i 14.a står at «barnehagen kan ha et rimelig årsresultat», er det fortsatt en mulighet for å ta ut utbytte og barnehagen regnes som næringsvirksomhet. Etter Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier 5. heter det: «Garantier der maksimumsansvaret er lavere eller lik kroner tenger ikke statlig godkjenning». Det vil si at i dette tilfellet må den kommunale garantien godkjennes av staten. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at det stilles kommunal garanti selvskyldnerkausjon til Side 21 av 30

22 Drøbak Montessori Stiftelse på kroner med en tidsramme på 19 år. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 22 av 30

23 FSK-74/14 - Kjøpekontrakt mellom Frogn kommune og Drøbak Montessori Stiftelse Saksbehandler: Martin Tjugen Lundby Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 74/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: Forslag til kjøpekontrakt mellom Frogn kommune og Drøbak Montessori Stiftelse godkjennes. Vedlegg: Kjøpekontrakt -salg av Montesorri.doc, Mail fra Skifte Eiendom.msg, Takst_461_pdf (2).pdf, Takst 2.pdf Side 23 av 30

24 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Drøbak Montessori Stiftelse fremmet ønske om kjøp av kommunens eiendom Gnr. 70 Bnr. 92. Bakgrunn for saken: Drøbak Montessori Stiftelse informerte Frogn kommune i brev datert 3.april 2013 at det var fattet vedtak i stiftelsens styre om at Drøbak Montessori Stiftelse ønsket å erverve kommunens eiendom Gnr. 70 Bnr. 92. Forespørselen ble behandlet i kommunestyrets sak PS 16/14, der følgende vedtak ble fattet: «1. Frogn kommune selger eiendom med Gnr 70 Bnr 92 til Drøbak Montessori Stiftelse. 2. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtale med gjenkjøp med tydelige angitte betingelser. Arealet selges under betingelse av at det skal være skoledrift på eiendommen, ved opphør av denne driften tilbakeselges eiendommen.» Frogn kommune har siden vedtaket ble fattet utarbeidet forslag til kjøpekontrakt, følger vedlagt, og innhentet to takstrapporter for fastsettelse av salgssum. Alternativer: Alternativ 1: Som innstillingen Alternativ 2: Forslag til kjøpekontrakt godkjennes ikke. Miljømessige konsekvenser: Drøbak Montessori Stiftelse har uttalt ønske om å bygge ny skolebygning på eiendommen, det vurderes at miljømessige forhold vil bli ivaretatt i en eventuelle byggesak. Økonomiske konsekvenser: Frogn kommune ervervet eiendommen desember 2012 fra Forsvarsbygg ved Skifte eiendom. Frogn kommune betalte den gang kr. 3.9 millioner for eiendommen. Gjennom innhentede takster er kjøpesum satt til kr millioner. Dette er middelverdien av de to takstrapportene som foreligger. Da Frogn kommune ervervet eiendommen fra Forsvarsbygg var det med en klausul som lød slik: «Ved direktesalg til kommune og/eller fylkeskommune skal følgende klausul tinglyses på eiendommen: Dersom eiendommen, innen 10 år, omreguleres/bruksendres eller selges videre til annet formål/utnytting enn den som er anført som begrunnelse for direktesalget, har selger rett til: 100 % av en eventuell verdiøkning Side 24 av 30

25 Eventuelle investeringer som kommunen/fylkeskommunen har foretatt i eiendommen hensyntas i rimelig grad. Dersom det vurderes som urimelig å kreve 100 % av verdiøkningen, kan selger akseptere at kravet på kompensasjon, helt eller delvis, reduseres. Kommunen/fylkeskommunen plikter å underrette selger dersom en situasjon som antas å kunne utløse krav om kompensasjon oppstår. Forsvarsbygg ved Skifte Eiendom er underrettet om forespørselen fra Drøbak Montessori Stiftelse og det er gjennom mail datert , vedlagt, bekreftet at et slikt salg til Drøbak Montessori Stiftelse ikke utløser klausulen som er tinglyst i henhold til kjøpekontrakten mellom kommunen og Forsvarsbygg. Kjøpekontrakten innehar et punkt som omhandler gjenkjøp, kontraktens punkt 13. Dersom kjøper ikke lenger ønsker å benytte eiendommen til skoleformål eller ønsker og vil selge eiendommen på et senere tidspunkt, skal selger ha rett til å kjøpe salgsobjektet tilbake til opprinnelig salgssum indeksregulert for konsumprisindeks fra dato for overtakelse. Videre står det. «Eventuelle påkostninger kjøper har gjort på eiendommen anses som avskrevet i sin helhet ved tidspunktet for tilbakesalg og inngår ikke som grunnlag for beregning av kjøpesum.» Dette for at kommunen ikke skal risikere å måtte betale for påkostninger gjort på en eiendom som kommunen ikke har behov for. Vurdering: Frogn kommune kjøpte eiendommen av Forsvarsbygg for kr. 3.9 mill., dette var i samsvar med takst som forelå på det tidspunktet. Taksten som var utarbeidet den gang var for gammel til at denne kunne benyttes ved kommunens salg til Drøbak Montessori Stiftelse. Kommune innhentet derfor takstrapport fra takstmann Geir Aaslund, vedlagt. Taksten på eiendommen ble da satt til kr. 6 mill. På grunn av stort sprik mellom de takstene var det nødvendig for kommunen å innhente ytterligere en takst. Denne rapporten bel utarbeidet av takstmann Erik Slæperud. Taksten her ble satt til kr. 7,5 mill. Det store spriket i de ulike takstene skyldes at en eiendom med slik bruk er vanskelig å taksere da det er lite sammenlignings grunnlag. I henhold til lov om offentlig støtte er Frogn kommune forpliktet til å selge til markedsverdi for at dette ikke skal anses som ulovlig offentlig støtte. En har derfor besluttet at kjøpesum for eiendommen settes til middelverdi av de to takstene som foreligger, kr. 6,75 mill. Denne summen kan ikke forhandles. Klausulen som i kontrakten mellom Frogn kommune og Forsvarsbygg kommer ikke til anvendelse i dette tilfellet da Forsvarsbygg solgte eiendommen med utgangspunkt i skoleformål og det ikke her snakk om noen endring av dette formålet gjennom et salg til Drøbak Montessori Stiftelse. Side 25 av 30

26 Det er i forslag til kjøpekontrakt mellom kommunen og stiftelsen tydelig beskrevet at dersom stiftelsen søker å avvikle skoledriften på eiendommen utløses gjenkjøpsretten til kommunen. Gjennom kontrakten er det også sikret at kommunen ikke er forpliktet til å betale for de påkostninger stiftelsen eventuelt har gjort på eiendommen. Tilbakekjøpssummen baseres på opprinnelig salgssum, indeksregulert fra overtakelses tidspunkt og frem til et eventuelt tilbakekjøp. Rådmannen forutsetter at det foreligger en skriftlig aksept av kontrakten fra Drøbak Montessori Stiftelse sin side innen behandlingen av saken, dersom dette ikke er tilfelle, vil saken måtte trekkes. Medbestemmelse: Sakens natur tilsier at den ikke skal drøftes med tillitsvalgte. Konklusjon: Forslag til kjøpekontrakt godkjennes. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 26 av 30

27 FSK-75/14 - Støtte Oscarsborg Saksbehandler: Pål Mørk Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 49/ / Kommunestyre Rådmannens innstilling Frogn kommune avslår søknaden fra produksjonsselskapet NordicStories om 1,5 millioner kroner i støtte til prosjektet 9. april Vedlegg: Fylkestingets vedtak og saksutredning.pdf Side 27 av 30

28 SAKSUTREDNING: Sammendrag Selskapet Nordic Stories har søkt Frogn kommune om et bidrag på 1,5 mill. kroner i form av tilskudd, til et arrangement på Oscarsborg festning 9. april Saken har vært behandlet i Akershus fylkeskommunes Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 3. juni, og i Fylkestinget 16. juni Fylkestinget vedtok å gi tilsagn om 1,5 mill. i støtte til prosjektet, under forutsetning av at Frogn kommune gir det samme, og at taket over Borggården realiseres. Rådmannen anbefaler i denne saken å avslå søknaden om økonomisk støtte. Bakgrunn for saken: et vedtok i møte 13. februar 2014: Frogn kommune gir tilsagn på kroner til et forprosjekt for et arrangement på Oscarsborg festning 9. april Beløpet tas fra Disposisjonsfondet. Det vil bli gjort en ny vurdering om et eventuelt vertskap for arrangementet og en bevilgning til prosjektet når resultatet av forprosjektet foreligger. Produksjonsselskapet NordicStories har avsluttet sitt forprosjekt, og går nå videre som initiativtaker til et arrangement på Oscarsborg 9. april 2015 i anledning 75 årsmarkeringen av 9. april 1940, og senkningen av «Blücher» i Drøbaksundet. Den 9. april 1940 ble Blücher senket i Drøbaksundet, etter å ha blitt beskutt av kanoner fra Oscarsborg festning. I forbindelse med 75-års markering for denne historisk viktige begivenheten, 9. april 2015, arbeides det med planer for et stort kulturarrangement og en stor TV-produksjon fra Oscarsborg festning. Det er produksjonsselskapet NordicStories som er initiativtaker til prosjektet. Selskapet har presentert ideskissen for politisk og administrativ ledelse i Frogn kommune og Akershus fylkeskommune. Frogn kommune har igjen vært i dialog med Akershus fylkeskommune om et eventuelt samarbeid for å realisere prosjektet. NordicStories har gjort en avtale med TV2 om å kringkaste produksjonen, og har konkrete planer for innholdet i et konsertprogram på Oscarsborg festning den 9. april 2015 (se vedlegg). De har fått positive signaler fra flere kjente artister og fra Ungdomssymfonikerne om at de vil delta i konserten. NordicStories ønsker derfor en bekreftelse fra Frogn kommune og fra Akershus fylkeskommune på finansielle bidrag og på viljen til å stå som vertskap for arrangementet. Alternativer: Alternativ 1: Som rådmannens innstilling Alternativ 2: Frogn kommune gir tilsagn om.. kroner i støtte til prosjektet 9. april Beløpet tas fra Disposisjonsfondet. Alternativ 3: Frogn kommune avslår å gi tilsagn om økonomisk støtte til forprosjektet, men vil bidra som vertskap for arrangementet, innenfor rammen for enhet for Kultur og fritid. Side 28 av 30

29 Vertskapsrollen innebærer å legge til rette for arrangementets infrastruktur på landsiden som informasjon, skilting og parkeringsfasiliteter. Vurdering: Etter rådmannens vurdering er dette et spennende initiativ for å markere en viktig historisk begivenhet som har funnet sted i Frogn kommune. Den kunstneriske kvaliteten synes å være godt ivaretatt gjennom de avtaler som er gjort. Konserten skal kringkastes på TV2. Dette vil profilere så vel Oscarsborg festning som et kulturelt fyrtårn, som Frogn kommune og Drøbak tettsted generelt. Hvor stor verdi dette har for kommunen er imidlertid usikkert. Det estimerte behovet for tilskudd fra Frogn kommune er av arrangøren satt til 1,5 mill. kroner, som fremgår av prosjektbeskrivelsen (se vedlegg). Dette vurderes av rådmannen som et urealistisk beløp for en kommune av Frogns størrelse. Rådmannen er av den oppfatning at Frogn kommunes samlede økonomi ikke gir grunnlag for en lik fordeling av utgifter mellom kommunen og fylkeskommunen. Oscarsborg festning er utpekt av fylkeskommunen som et kulturelt fyrtårn i Akershus fylke, noe som også bør gjenspeiles i fordelingen av kostnadene for dette prosjektet. Tatt i betraktning den økonomiske situasjonen for kommunen anbefaler rådmannen at det ikke avsettes penger til dette prosjektet. Økonomiske konsekvenser: Går fram av saksutredning. Medbestemmelse: Saken har ikke vært gjenstand for medbestemmelse. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at Frogn kommune ikke gir tilsagn om støtte til arrangement på Oscarsborg festning 9. april Rådmannen anbefaler også at det ikke gis støtte til å bygge et midlertidig tak over Borggården, noe som er en forutsetning fra NordicStories for å gjennomføre sitt prosjekt. Frogns rolle i dette prosjektet kan imidlertid være å legge til rette for de infrastrukturelle utfordringene på landsiden. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Side 29 av 30

30 Vedlegg til sak Forespørsel Side 30 av 30

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap Møtetid: 24.02.2014 kl. 15:45 Møtested: Fraunar, rådhuset MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 03.06.2015 kl. 14:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 26.05.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

MØTEINNKALLING Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen MØTEINNKALLING Møtetid: 14.10.2014 kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, Husvik Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING- DEL 1 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEINNKALLING- DEL 1 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur MØTEINNKALLING- DEL 1 Møtetid: 21.10.2014 kl. 16:30 Presentasjon fra kl. 15.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret MØTEINNKALLING Møtetid: Møtested: 04.06.2014 i forbindelse med møte i formannskapet Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING del 3 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING del 3 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING del 3 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 27.05.2015 kl. 18:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i Ås kommune Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for 2014-2015. Anmodning om bosetting i 2016-2017 Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 14/02907-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato: 19.11.2014 Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 26.10.2015 Tid:

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdommens kommunestyre

MØTEINNKALLING Ungdommens kommunestyre MØTEINNKALLING Møtetid: 01.06.2015 kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 02.03.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING Møtetid: 05.11.2013 kl. 17:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 03.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

ANMODNING TIL KOMMUNENE OM EKSTRA BOSETING

ANMODNING TIL KOMMUNENE OM EKSTRA BOSETING Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 05.05.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bærum kommune Komm.nr.: 0219 Regnskapsenheten 1304 SANDVIKA Brevet bes distribuert til: Rådmann Ordfører DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 Anmodning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen ANMODNING OM ØKT BOSETTING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen ANMODNING OM ØKT BOSETTING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: ANMODNING OM ØKT BOSETTING Planlagt behandling: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 13.06.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i Kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 12.05.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet Fraunar, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 14.08.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 14.08.2013 Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 14.08.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 29.03.2016 kl. 15:30-17:30 Møtested: Rådhuset 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05. Ringerike kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 01.09.2009 Tid: Kl. 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskap - ettersending

MØTEINNKALLING. Formannskap - ettersending MØTEINNKALLING Dato: 01.03.2017 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap - ettersending Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 09.05.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Overtakelse av eierskap til klubbhuset "Ruffen"

Overtakelse av eierskap til klubbhuset Ruffen Overtakelse av eierskap til klubbhuset "Ruffen" Saksbehandler: Martin Tjugen Lundby Saksnr.: 16/00950-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 2015-2019 Kommunestyret 2015-2019 Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 28.03.2017 kl. 15.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune vil bosette to familier

Detaljer

MØTEINNKALLING ettersendt sak. Formannskap

MØTEINNKALLING ettersendt sak. Formannskap MØTEINNKALLING ettersendt sak Møtetid: 09.11.2016 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3 27.10.2010 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte Moer sykehjem, 1. etg. møterom kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte Moer sykehjem, 1. etg. møterom kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte Moer sykehjem, 1. etg. møterom 1-3 17.02.2010 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/237-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: Bosetning av 5 EM avventes til 2015 i påvente

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Sel kommune. Møteinnkalling

Sel kommune. Møteinnkalling Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Saksutskrift. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling 21.04.2015:

Saksutskrift. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling 21.04.2015: Saksutskrift Kulturstøtte 2015 Saksbehandler: Elisabeth Seljevold Fladmoe Saksnr.: 15/00939-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 6/15 21.04.2015 Hovedutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunekonferansen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 19.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000 15000

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal 16.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE Orientering v/ ass. fylkesmann Knut

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 20.10.2016 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 21.10.2014 kl. 16:30 Møtested: Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 16.00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 10.09.2012 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 kl 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 17.08.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold Flyktningsituasjonen Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold 27.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Administrasjonsutvalget Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 24.08.2016 kl. 16.30 Møtestedted: Ås kulturhus, Lille sal Administrasjonsutvalget Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 611 Lnr.: 7995/17 Arkivsaksnr.: 14/

Saksframlegg. Ark.: 611 Lnr.: 7995/17 Arkivsaksnr.: 14/ Saksframlegg Ark.: 611 Lnr.: 7995/17 Arkivsaksnr.: 14/1420-23 Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen SALG AV BYGNINGENE PÅ FJERDUM SETER PÅ SKEI. Vedlegg: 1. Brev fra Gausdal Røde Kors mottatt 5. januar 2017.

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer