MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap"

Transkript

1 MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn på Frogn rådhus (servicetorget). Dokumentene publiseres på Saksliste Side Orienteringer Saker til behandling 54/15 Utbyggingsavtale Lehmannsbrygga - gnr 86 bnr /15 Lokaler til Follo lokalmedisinsk senter 7 Frogn, Thore Vestby Ordfører Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf eller e-post Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 13/00282

2 Orienteringer 14/15 Utleie av kommunal fortau til uteservering 15/ Saker til behandling Side 2 av 11

3 FSK-54/15 Utbyggingsavtale Lehmannsbrygga - gnr 86 bnr Saksbehandler: Christian Ingolfsrud Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 54/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven 17-4 godkjennes forslag til utbyggingsavtale datert med tillegg. Utbyggingsavtalen bidrar til å klargjøre partenes gjensidige plikter og rettigheter, og bidrar også til å klargjøre allmenhetens rettigheter innenfor reguleringsområdet med egne ferdselsregler for allmennheten innenfor reguleringsområdet. Vedlegg: Forslag til utbyggingsavtale dat pdf Rådmannens justerte instilling i notat av doc Brev fra forslagsstillers advokat av pdf Samlet saksfremstilling - sluttbehandling.doc Side 3 av 11

4 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Saken gjelder utbyggingsavtale for Lehmannsbrygga. Rådmannen anbefaler at forslag til utbyggingsavtale vedtas. Bakgrunn for saken: Avtalen ble lagt frem for godkjenning ved sluttbehandling av detaljplan for vedtakelse. I forkant av møte i Hovedutvalg for miljø-, plan og byggesaker i forbindelse med 2.gangs behandling av reguleringsforslaget ble rådmannens innstilling endret i eget notat. Ved gjengivelse av rådmannens innstilling i protokollen fra møtet er den del av innstillingen som omfattet godkjenning av utbyggingsavtalen falt ut. I den endrede innstillingen ble det tatt inn et forslag til supplering av utbyggingsavtalen som omhandlet opparbeidelse og finansiering av friområde F1 i tidligere vedtatte bebyggelsesplan. Dette foranlediget et brev fra forslagstillers advokat som gikk ut på at forslagsstiller ikke ville akseptere en slik bestemmelse i utbyggingsavtalen. Det ble fra forslagsstiller på avtalemessig grunnlag gitt aksept for ferdsel og opphold for bading på deler av det aktuelle friområdet. Ved sluttbehandling av detaljreguleringen i kommunestyret ble dette forslaget akseptert. Resten av utbyggingsavtalen var falt ut av protokollen ved utvalgets behandling. Det fremgår derfor ikke av saksprotokollen at utbyggingsavtalen er vedtatt av kommunestyret. Det er etter rådmannens oppfatning ikke samsvar mellom vedtak og saksprotokoller som følge av dette. Rådmannen ber om at formannskapet vedtar utbyggingsavtalen slik det følger av notat av med unntak av bestemmelse om plikt til opparbeidelse og finansiering av friområde F1 i bebyggelsesplan vedtatt , sak 12/10 for Lehmannsbrygga. Alternativer: 1. Som rådmannens innstilling 2. Utbyggingsavtalen godkjennes ikke. Miljømessige konsekvenser: Utbyggingsavtalen bidrar til å sikre allmenhetens rett til ferdsel i området. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: I rådmannens innstilling ved sluttbehandling av reguleringsplanen var det foreslått at kommunestyret skulle vedta utbyggingsavtalen i samme møte som reguleringsplanen ble vedtatt. Rådmannens innstilling følger av notat datert Rådmannen ba om at følgende tillegg skulle tas inn i utbyggingsavtalen: Side 4 av 11

5 «Utbygger opparbeider og finansierer område F1 i gjeldende bebyggelsesplan, vedtatt sak 12/10 for Lehmannsbrygga» Når forslagstiller ble kjent med dette ble kommunen tilskrevet av forslagsstillers advokat som var klar på at man ikke kunne akseptere at man ble pålagt å opparbeide friområdet i tidligere vedtatt bebyggelsesplan. Forslagsstiller gikk med på at allmenheten skulle få rett til ferdsel og opphold på et nærmere definert område på Loshuseiendommen. Dette ble akseptert av kommunestyret. Avtale om dette er senere inngått med eier av eiendommen. Det tinglyses en erklæring på eiendommen for å sikre disse rettigheter. Innspill til utbyggingsavtalen fra forslagsstiller gjaldt kun punktet om finansering og opparbeidelse av friområdet F1 i bebyggelsesplan som omfatter Loshuseiendommen. Dette punktet ble frafalt ved kommunestyrets sluttbehandling av detaljplan. Rådmannen anser at forslaget til utbyggingsavtale fra Thon Hotelbygg AS skulle vært vedtatt ved kommunestyrets sluttbehandling av reguleringsplanen. Dette fulgte av rådmannens innstilling slik det fremgikk av notat datert Ved gjengivelse av denne innstillingen i protokoll fra møtet har punktet om utbyggingsavtale falt ut. Dette skyldes etter rådmannens syn en inkurie som hefter ved den videre behandlingen av saken. Utbyggingsavtalen omhandler særskilt byggeområde for boliger og sentrumsformål, felles adkomst og parkering, privat småbåtanlegg, offentlig gangareal, grøntstruktur, lekeareal samt offentlig trafikkområde i planområdet. Avtalen har fulgt reguleringsplanen ved høring. Avtalen regulerer forhold som opparbeidelse av teknisk infrastruktur innenfor planområdet, forvaltning av arealet og allmenhetens rett til ferdsel og opphold innenfor reguleringsområdet. Til utbyggingsavtalen er det laget egne ferdselsregler for eiendommen. I denne er allmenhetens rett til ferdsel nærmere presisert. Spesielt viktig er det etter rådmannens oppfatning av utbyggingsavtalen og ferdselsreglene samlet juridisk sikrer og klargjør allmennhetens rett til opphold i reguleringsområdet. Forslagstiller har gitt aksept for å inngå utbyggingsavtalen i ettertid. Det er etter rådmannens syn viktig at denne kommer på plass slik som forutsatt. Rådmannen viser til at han tidlig fikk mandat til å fremforhandle utbyggingsavtale med forslagsstiller. Medbestemmelse: Utbyggingsavtalen er sendt på høring sammen med reguleringsplanen. Det synes å bero på en inkurie at utbyggingsavtalen ikke ble vedtatt. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at utbyggingsavtalen vedtas. Side 5 av 11

6 Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 6 av 11

7 FSK-55/15 Lokaler til Follo lokalmedisinsk senter Saksbehandler: Inger Fjeld Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 55/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Rådmannen gis myndighet til å forhandle og inngå avtale med A-hus med sikte for å få til en langsiktig leieavtale om lokaler til Follo lokal medisinsk senter(lms) i lokalene til Ski sykehus. 2. Kostnader ved eventuell leie innarbeides i Handlingsprogrammet for Arbeidet med videre prosjektering og byggeprosess av nytt bygg til Follo, LMS avventes inntil det er kommet en avklaring med A-hus. Vedlegg: Saksutskrift - Follo lokalmedisinske senter og legevakt Saksutskrift - Follo lokalmedisinske senter - revidert selskapsavtale Follorådsak - byggeprogram.pdf Side 7 av 11

8 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Kommunestyret har tidligere vedtatt at Frogn kommune skal delta i samarbeidet om å etablere et felles Lokalmedisinsk senter for seks av follokommunene. Tilbudet skal bestå av øyeblikkelig hjelp senger og legevakt. Våren 2014 fattet kommunene vedtak om at det skulle bygges nye lokaler ved Ski sykehus. Ahus åpner nå for å leie ut ledige lokaler på Ski sykehus til senteret, slik at det ikke er nødvendig å bygge nytt. Rådmannen anbefaler at han får fullmakt til å forhandle med Ahus om en langsiktig leieavtale. Bakgrunn for saken: Kommunestyret har tidligere vedtatt at Frogn kommune skal delta i samarbeidet om å etablere et felles Lokalmedisinsk senter for seks av follokommunene. Tilbudet skal bestå av øyeblikkelig hjelp senger og legevakt. Våren 2014 fattet kommunene vedtak om at det skulle bygges nye lokaler ved Ski sykehus. A-hus hadde tidligere vurdert at det ikke var lokaler tilgjengelig for utleie på Ski sykehus. I møte med A-hus om videre drift på Ski sykehus 6. mai i år fremkom at det likevel ville være mulig å leie lokaler på Ski sykehus. Dette er senere bekreftet pr mail. Det anbefales at Follokommunene går i videre dialog med A-hus om å leie ledige lokaler på Ski sykehus framfor å bygge nytt. Det må tas forbehold om hvilke rammebetingelser vi kan fremforhandle med A-hus. Kommunestyrene i Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås har tidligere vedtatt å gå sammen om å etablere Follo lokalmedisinske senter som et interkommunalt samarbeidstiltak, IKS. I kommunestyret februar 2014 vedtok Frogn kommune å delta i samarbeidet gjennom følgende vedtak (Sak 5/14): 1. Frogn kommunestyre vedtar å etablere Follo lokalmedisinsk senter og legevakt sammen med kommunene Enebakk, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås. Virksomheten lokaliseres ved Ahus, Ski sykehus. 2. Virksomheten organiseres som et interkommunalt selskap (IKS) etter Lov om interkommunale selskaper av 29. januar Vedlagte forslag til selskapsavtale fastsettes for den nye virksomheten. 4. Representantskapet/ordførerne i deltagende kommuner, gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i selskapsavtalen som måtte bli nødvendig etter kommunestyre-behandlingene av denne saken. 5. I tillegg til lovpålagt akuttmedisinsk enhet på til sammen 16 senger, utvides sengeenheten med 8 senger for å gi plass til primært andre utskrivningsklare pasienter med behov for etterbehandling og rehabilitering. 6. Kommunestyret garanterer for sin relative andel av det lån Follo lokalmedisinske senter og legevakt IKS vil ta opp til bygging av selskapets lokaler. Frogn kommunes garantiansvar er på inntil kr ,- Side 8 av 11

9 et gis fullmakt til å utvide kommunens garantiansvar med ytterligere inntil 26 % av ovennevnte beløp dersom det er tvingende nødvendig eksempelvis fordi ikke alle kommunene velger å delta i det nye selskapet. 7. Det er en forutsetning for etableringen at minst fem follokommuner vedtar å delta i selskapet 8. a. Kommunestyret forutsetter at driftsutgiftene for de nye akuttmedisinske sengene ikke overstiger de statlige tilskudd kommunene vil få når plikten til å gi et døgnbasert akuttmedisinsk tilbud foreligger. b. Overskytende senger på senteret vil kommunene selv dekke nødvendige driftskostnader ved. c. Driften av legevakten forutsettes dekket innenfor den kostnadsramme kommunen har til dagens legevakt. d. Vedlagte forslag til budsjett legges til grunn for den videre planlegging av prosjektet. 9. Follo legevakt, som i dag drives av Ahus på vegne av fem follokommuner, tilbakeføres deltagende kommuner og skal inngå, sammen med den nye døgnenheten, i Follo lokalmedisinske senter og legevakt. Tilbakeføringen skjer ved virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljølovens 16, etter at den nye døgnenheten er ferdigstilt. 10. Selskapet Follo legevakt IKS avvikles. Selskapets ansatte/tilknyttede leger tilbys ansettelse i den nye virksomheten ved virksomhetsoverdragelse og selskapets aktiva og passiva overføres til Follo lokalmedisinske senter og legevakt IKS. Styret/representantskapet for selskapet gis fullmakt til å avvikle selskapet. 11. Inntil det nye selskapet er etablert og operativt, gis Oppegård kommune ansvar for den videre planlegging, prosjektering og gjennomføring av prosjektet. Faktiske og nødvendige utgifter(basert på selvkost) Frogn kommune forskutterer, blir refundert av det nye selskapet. 12. Det etableres en rådgivingsgruppe bestående av en representant fra legevakten og to representanter fra kommunalsjefene/helse- og sosialsjefene i Follo som deltar i utforming av det nye senteret, utarbeidelse av driftsplaner og andre tiltak som er nødvendig for at senteret kan være operativt så snart lokaler ferdigstilles. 13. Rådmannsgruppen/ Follorådet holdes løpende orientert og godkjenner endelige byggeplaner Revidert selskapsavtale ble vedtatt av kommunestyret i sak 9/15 med følgende vedtak: Side 9 av 11

10 1. Vedlagte reviderte selskapsavtale for Follo lokalmedisinske senter. 2. Frogn kommunestyre garanterer for relativ andel av lån på inntil kr 75 mill som Follo LMS må oppta til finansiering av nybygget. Frogn kommunes andel er på kr kr 10,350 mill. 3. Selskapets økte utgifter til renter og avdrag på lån skal søkes innpasset innenfor tidligere vedtatte utgiftsrammer 4. Ordførerne gis fullmakt til å innhente anbud og iverksette byggeplanene når minst fem deltakerkommuner har godkjent selskapsavtalen. Økonomiske konsekvenser: Tidligere kommunestyrevedtak er basert på den forutsetning at driftsutgiftene til øyeblikkelig-hjelp sengene på Follo LMS, inkludert renter og avdrag på lån, skal dekkes av de økte statlige tilskudd kommunene får fra Legevakten forutsettes driftet innenfor dagens økonomiske ramme. Dette ble synliggjort i forslag til driftsbudsjett som har fulgt tidligere saker. Det må legges til grunn samme prinsipper for finansiering selv om vi bytter ut renter og avdrag med leieutgifter. Kostnadsrammen var i nevnte sak anslått til brutto 138,4 mill kr og fremkom som følger: Korrigert for økt arealbruk, prisstigning og økt utstyrsbehov spesielt for legevakten foreslås kostnadsrammen for byggeprosjektet med vedtatte funksjoner økt slik: Byggekostnader 3250 m2 a kr kr 115,4 mill Tomtekjøp kr 5,0 mill Inventar og utstyr kr 8,0 mill Reserve 8 % kr 10,0 mill Sum investeringer kr 138,4 mill Finansieringsplan: MVA-refusjon - 20 % kr 26, 7 mill Statlig tilskudd 20 rom a kr kr 37, 4 mill Lån kr 74, 3 mill Sum finansiering kr 138, 4 mill Dersom en kommer fram til en avtale med A-hus om leie medfører dette at påløpte kostnader så langt i prosjektet fordeles forholdsmessig mellom eierkommunene. Dette vil da være en utgift som må dekkes over driftsrammene. Foreløpig er dette anslått til ca 8 mill kroner. Siden videre arbeid med nybygget nå er stanset vil en dersom det ikke blir en avtale med A-hus få en ytterligere utsettelse på prosjektet. Løsningen kan da være en kortere leieavtale med A-hus fram til nytt bygg eventuelt er ferdigstilt. Medvirkning: Side 10 av 11

11 Tillitsvalgte for legevakten har sendt en bekymringsmelding til styret for Follo LMS og ordførerne i forhold til at byggeprosjektet er stanset. De etterlyser medvirkning og er bekymret for framtidige lokaler. Ansattes representanter vil bli involvert i arbeidet med utforming og bruk av eventuelle lokaler ved Ski sykehus. Vurdering: En avtale med A-hus om leie av ledige lokaler burde kunne gi grunnlag for en gunstig leieavtale. Tilbudet om Øyeblikkelig- hjelp er en ny oppgave for kommunene og gjennom bruk av leide lokaler vil det kunne gi oss større fleksibilitet i oppstarten til tilbudet er utviklet. Det er et poeng for kommunene at lokale på Ski sykehus utnyttes samtidig som det kan frigi en sentral eiendom i Ski kommune. Det er alltid en usikkerhet i alle byggeprosjekter og gjennom en avtale med A-hus om leie vil vi få en raskere avklaring på kommunens framtidige utgifter. Konklusjon: Rådmannens anbefaling er at han får myndighet til å forhandle og inngå avtale med A-hus med sikte for å få til en langsiktig leieavtale om lokaler til Follo lokal medisinsk senter(lms) i lokalene til Ski sykehus. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 11 av 11

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 20:00 Sted: "Kaspers mage" (kantinen) - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder), Ragnar

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2015 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 01.06.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap Møtetid: 23.10.2013 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes i henhold til lov. Møtedokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer