Erfaringer fra etappevis utbygging av eksisterende bygg ved Nordlandssykehuset i Bodø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer fra etappevis utbygging av eksisterende bygg ved Nordlandssykehuset i Bodø"

Transkript

1 Erfaringer fra etappevis utbygging av eksisterende bygg ved Nordlandssykehuset i Bodø Innlegg ved administrerende direktør Paul Martin Strand på Nasjonalt Direktørmøte i Bodø, 25. juni 2015

2 Mange etapper i snart 20 år 1997: Utviklingsplan Nordland fylkeskommune vedtatt omhandler bl.a. utbygging av sykehuset i Bodø. 2001: Hovedfunksjonsplan (Hfp) for Nordland sentralsykehus - vedtatt av fylkeskommunen (før sykehusreformen). Så ble planene lagt på is i noen år. 2003: Nytt pasienthotell ferdig. Byggetrinn 1: Nytt laboratoriebygg, varemottak og sentrallager ferdig : Skisseprosjektet revideres for byggetrinn : Styret for Helse Nord RHF vedtar reviderte rammer for skisseprosjekt 20. juni 2005 og anbefaler å gå videre med utvikling av prosjekter. Kriterier: Reduksjon av areal og kostnader! 2006: SINTEF Helse utarbeider et revidert hovedfunksjonsprogram på bakgrunn av skisseprosjekt fra 2005, gjennomgang av utviklingsplanen fra 1997 og vedtaket i Helse Nord -styret. August 2006: Arkitektene starter sitt arbeid med forprosjekt. Rådgivende ingeniører inn i arbeidet fra november : Byggestart for byggetrinn : Nye revisjoner av hovedfunksjonsprogrammet og dimensjoneringsgrunnlaget (sengetall etc)

3 Byggetrinn 2 - ferdig 2019? Dette får vi: Ny behandlingsfløy (K-fløy) full drift fra november 2014 Ny hovedinngang 2016 Renovering og utbygging av bygninger fra 1927 ferdig 2016 Nytt bygg for apotek og kontorplasser (G-fløy) ferdig 2016 Renovering og utbygging av høyblokka fra 1972 starter 2016 ferdig 2019 Sykehuset areal i Bodø sentrum øker med totalt kvadratmeter til nærmere kvadratmeter. Kostnader: 3,828 milliarder kroner (Totalt for byggetrinn 1 og 2: 4,3 milliarder kr.)

4 Kapasitet i nytt sykehus: 211 pasientsenger 10 senger intensiv- og overvåking 10 senger nyfødtintensiv 11 observasjonssenger Prehospitale tjenester og akuttmottak Helikopterplattform og ny akuttheis Radiologi og nuklærmedisin Stråleterapi 7 operasjonsstuer 6 dagkirurgistuer 4 fødestuer Poliklinikker Laboratorietjenester Driftstekniske tjenester

5 Gevinst: Nye, moderne bygg Bedre logistikk, bedre framkommelighet for pasienten, nytt utstyr, bedre ressursutnyttelse og økt pasientsikkerhet Befester sykehusets posisjon, med et bredt tilbud av medisinske spesialiteter 40-årig investering, åpenbart god investering med slik investeringshorisont.

6 Aktørene i byggeprosjektet HOD/Helse Nord RHF bestiller Nordlandssykehuset HF - byggherre Senter for utbygging: Utreding, planlegging, brukermedvirkning og realisering av alle byggeprosjekter i NLSH HF. Avdeling for nye sykehusbygg: Koordinering av flytting, opplæring, kommunikasjonsarbeid og bidra til forpliktende samhandling mellom senter for utbygging, klinikkene og senter for drift og eiendom. Overvåker revisjonsbehov ift faglige og/eller befolknings drevet endring i tjenestetilbud/organisering/konsept. Senter for drift og eiendom: Bidra til at driften av sykehuset blir minst mulig påvirket av byggeprosjektet Ett konkret tiltak er etablering av Støtte utbygging, finansiert med midler tilført fra utbyggingsprosjektet. Klinikkene I felles Utviklings og Omstillingsprogram: Prosesser, forløp og logistikk konsepter.

7 Utfordringer ved rivning og bygging tett på daglig sykehusdrift

8 Krevende samspill: Bygg og drift

9 Aktivt tiltaksarbeid Driver aktivt tiltaksarbeid for å begrense arbeidsmiljøproblemer knyttet til byggingen Har forbedret systemer og metoder for risikovurderinger og kartlegging av inneklimaforhold Pålegg gitt av Arbeidstilsynet i 2013 knyttet til inneklima er lukket. Utfordring: Ventilasjonsforholdene i bygg som ikke er renovert (høyblokka AB-fløyene) er ikke gode nok, men Arbeidstilsynet aksepterer forholdene under forutsetning av at dette blir mye bedre i renoverte og nye lokaler.

10 Rokader Opprettholdt drift krever kostbare, midlertidige løsninger eksempler: Innleide lokaler og provisorier tas i bruk Spesialavdelinger må bygges to ganger: Intensiv og oppvåkning Nyfødt intensiv Dialysen Hjerteovervåkninga Deler av røntgen AMK Føde/barsel Akuttmottaket 2 sengeposter

11 Målrettet involvering, informasjon og kommunikasjon Mål for kommunikasjonsarbeidet: Bidra til vellykket gjennomføring i hele prosessen Gi ansatte muligheten til å holde seg kjent med byggfaser, flytteplaner, opplæringsplaner, tømmeplaner osv. gjennom formelle og uformelle kanaler. Bidra til dialog og god samhandling Informere pasienter og besøkende Kommunisere tydelig korrigere raskt når det er nødvendig

12 Utfordringer - entrepriser og bygg Byggherrestyrte sideentrepriser: Ble valgt for å gi byggherren (NLSH) stor grad av styringsmulighet i framdrift og forholdet til sykehusdrift. Krever en byggeorganisasjon som har god erfaring med å styre arbeidene på byggeplass. Markedsmessige utfordringer: Pris i forhold til budsjett. I 2014 måtte vi avlyse anbudskonkurranser på grunn av høy markedspris. Utfordringen er å finne riktig entrepriseform i forhold til markedet. Vurderer samspillkontrakter for gjenstående arbeid. Bygningsmessige utfordringer: Å tilpasse konstruksjonene til eksisterende bygningsmasse. Mye som ikke stemmer, og som først kan avklares når gamle bygningsdeler blir tilgjengelig eks. himlinger fjernes. Intern leverandør utfordringer : Forutsatte IT løsninger får regionale interessenter som kan forsinke valg og gjennomføringer

13 Utfordringen å skaffe klingende mynt Byggeprosjekter Bodø ( ) og Vesterålen ( ) Totalt byggeprogram er 5,4 milliarder, 4,2 milliarder HF ets langsiktig lån Realisert 3,8 milliarder kroner i perioden Gjenstår 1,5 milliard på byggeprosjektene i Bodø pr Investeringer byggeprosjektene var forutsatt finansiert med 80 % langsiktige lån og 20 % likviditet tilført løpende ( klingende mynt ) fra virksomhetens egen drift. Ingen større likviditetsreserve eller salgbare formuesgjenstander ved start. Ingen byggelån med avdragsfrihet. Svikt og svingninger tas mot kassakreditt. Klingende mynt = Årsresultater i ombyggingsårene + avskrivninger (ikke betalbare kostnader) driftsinvesteringer /brekkasjer m.m avdrag lån med 25 års løpetid - konseptutvidelser investeringsprosjekter bygg (EK andel)

14 Nødvendig årlig tilførsel av klinkende mynt fra egen lomme blir gitt av framdriftsplanene (mill kr pr år) til utbyggingsprosjekt Milepeler i framdrift av bygg etablerer forutsetninger for gevinstuttak ved endringer i pasient logistikk, arbeidsprosesser og arbeidsdelingen. Nødvendig årlig gevinst av effektiviseringer for å mate utbyggingsprosjekt med klingende mynt fra egen drift samsvarer ikke nødvendigvis med disse milepelene. Tiltaksplan 2010 Tiltaksplan 2011 Tiltaksplan 2012 Tiltaksplan 2013 Tiltaksplan ,7 mill kr 85,5 mill kr 129,2 mill kr 110,6 mill kr 85,9 mill kr Gjennomsnittlig pr år Estimat realisert pr år 108,0 mill kr 75,6 mill kr

15 Utviklings- og omstillingsprogram i ulike faser Organisering av ressurser for gjennomføring av hovedprogram K-fløy med grensesnitt til AB fløy: 8 etasjevise hovedprosjekter med 27 underordnede delprosjekter. I tillegg er det per etablert 4 gjennomgående hovedprosjekter med 9 underordnede delprosjekter, men det vil bli etablert flere delprosjekter eller arbeidsgrupper for å utrede/etablere forutsetninger for de forbedrede pasientforløpene.

16 I omstillingsprogram og linje jobber vi systematisk med : Mobilisering og motivering :

17 Vi jobber med kjente metodikker i konseptutvikling av nye prosesser og logistikk mm

18 Gjennomføringsansvaret er plassert i linjen og virksomhetsstyringsportal benyttes i oppfølgingsmøter i og med klinikker

19 Gjennomføringsansvaret er plassert i linjen Stedet hvor de optimale pasientforløp og den optimale arbeidsorganiseringen møter Kulturen her hos oss + rokadene og byggestøyen. Krav til, og fordeling av, gevinstuttak inngår i den ordinære budsjettprosessen Oppfølging av tiltaksarbeidet pr klinikk foretaksledelse hver 14 dag KLINIKK Økonomisk helårseffekt 2015 Vedtatt tiltaksplan2015 m/risikovurdering Økonomisk effekt i 2016 KBARN Arbeidsplan Vesterålen (1) KBARN Redusere overtid mellom vaktskiftene (4) KBARN Ambulering barneleger til Lofoten inn i arbeidsplan (13) KBARN Holde vacant 20% spes.ped, kutte pedagog. (10) KBARN Kodekontroll (16) KBARN Fast ansettelse gynekolog Lofoten (25) KBARN Ny prosedyre for registreing av merarbeid/overtid/møter Lofoten (8) KBARN Unngå overtid i etterkant av vakt (8) KBARN 45 % helgestilling barnemedisin (3) KBARN Vakans i rådgiverstilling (12) KBARN Tre ukers ferie i hovedferien og endret bemanningsplan Føden (6) Men, det vil seg ikke helt med å mate byggene med egenkapital

20 Å sånn går nu daga n, vi tar sikte på å stå han av.

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20 Nytt rikshospital erfaringer fra Gaustad Postadresse: 0027 Oslo Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.no Rikshospitalet 2004 Foto: Jiri Havran, Stig M. Weston Tekst:

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør Overordna

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet NSH SEMINAR 15.03.02 TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet SIVILARKITEKT MICHAEL RAMM ØSTGAARD 1 Innledning Formålet med seminaret er å drøfte fleksibilitet og tilpasningsevne

Detaljer

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT CONCEPT PROGRAMMET NTNU KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT Rev 4 28.9.12 Byggingen av Nytt operahus i Bjørvika ble vesentlig mer kostbart enn forventet, og en stor del av kostnadsøkningene

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Innholdsfortegnelse Oppsummering 1. Styrker, utfordringer og premisser for næringssamarbeid

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer